Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 22. mai 2012 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Oppgangskontakter 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av husordensreglene B) Forslag fra Naida Yasin om nedbetaling av fellesgjeld C) Forslag fra Inger Teien om dørmatter i sommerhalvåret D) Forslag fra Håkon Halvorsen om felling av trær, strøing av stikkveier E) Forslag fra Håkon Halvorsen ang. fyringsanlegget Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40 Nestleder Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Styremedlem Knut Sælid Haugerudveien 4 Styremedlem Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Styremedlem May Liss Urang Stjernemyrveien 6 1. varamedlem Idar Lauritzen Haugerudveien 8 2. varamedlem Jorun Slette Stjernemyrveien varamedlem Mohammed Usman Ali Haugerudveien varamedlem Jean R Bernadotte Nordenstam Stjernemyrveien 28 Valgkomité Dag Endal Stjernemyrveien 24 Valgkomité Siri Ingebjørg Keul Stjernemyrveien 32 Valgkomité Ingar Sivertsen Haugerudveien 20 Delegert OBOS Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Delegert OBOS Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Varadelegert OBOS Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Varadelegert OBOS Knut Sælid Haugerudveien 4 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Alna i Oslo kommune og har adresse: Haugerudvn 2 70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2 48, 0673 Oslo Borettslaget består av 577 andelsleiligheter, fordelt på 17 bygninger med 59 oppganger, alle på 5 etasjer inkludert underetasje. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har gårdsnr. 141 og bruksnr. 101 / 105. Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget tilstreber likestilling slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling av kjønn ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser.

4 Side 4 Styret Styret har ikke fast besøkstid på driftskontoret, men møte med styret kan avtales via daglig leder. Post til styret / daglig leder kan legges i styrets postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 22 eller sendes pr. e-post til Se også borettslagets utmerkede hjemmeside på Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Driftskontoret Driftskontoret i underetasjen Haugerudveien 22 er betjent tirsdager i uker med oddetall (uke 1, 3, 5 osv.) av daglig leder Erik Braathen. Besøks- og telefontid disse ukene er mellom kl. 13:00 og kl. 15:00. Daglig leder er som regel også tilgjengelig pr. telefon utover besøkstidene (mellom kl 08:30 og 15:00). Driftskontoret har telefon og e-post Vaktmestertjeneste / andre ansatte Vaktmester Gunnar Paulsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret i underetasjen Haugerudveien 20 har besøks- og telefontid på hverdager mellom kl. 12:30 og kl. 13:00. Vaktmester kan da kontaktes på telefon , ellers på vaktmobil Vaktmobilen skal kun brukes når det er påkrevd og om det haster. Vaktmester skal ikke ringes privat. Skriftlige meldinger til vaktmester kan legges i postkasse utenfor underetasje inngang i Haugerudveien 20, eller sendes som e-post til Snømåking / strøing i vinterhalvåret og gressklipping i sommerhalvåret utføres av firma Gaard & Tvengsberg Vaktmestertjenester. Skjøtsel av grøntanleggene utføres nå av GrøntMiljø AS. Jennie Katrine Urang er ansatt som renholder for lokalene i Haugerudvn. 8, 20 og 22. Det er ikke registrert skader i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 Side 5 Parkering Alle leilighetene i borettslaget har enten én nummerert parkeringsplass ute eller én garasje. Borettslaget har ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan brukes av besøkende (ikke av biler tilhørende / registrert på beboere i ). Det er parkeringskontroll i borettslaget som utføres av firma Smart Security. Reglene er gjengitt på side 48. Nøkler/skilt Nøkler til oppgangene bestilles ved henvendelse til vaktmester eller daglig leder. Skilt til ringetablå ute (gratis) og postkasse (betales av beboer) bestilles hos daglig leder. Renhold Norvakt og Vask AS har ansvar for renhold av borettslagets 59 oppganger. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger, da dette krever autorisert installatør. Inngrep kan forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskaper som er forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen som løper til Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter. LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale.

6 Side 6 Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Borettslaget har montert brannslange i alle leiligheter og delt ut 2 røykvarslere. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Husk å skifte batteri i røykvarsler minst én gang pr. år og kontroller at varsleren fungerer (helst med røyk). Vannslange skal kontrolleres at den fungerer og er hel. Den som evt. også har pulverapparat bør vende på disse én gang pr. år (helst utendørs) slik at pulveret ikke klumper seg og apparatet mister effekt. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res med virkning fra Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Viktige lover i denne sammenheng er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

7 Side 7 Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Oppgradering av varmestyring, utskifting av 1 varmeveksler i blokk Oppussing av 5 oppganger (dugnad) 2009 Vedlikehold av inngangspartier Oppsett av trafikkbommer Utbedring av balkongene på grunn av lekkasjeproblem Ny utebelysning Oppgradering av undersentralene (fyring/varmtvann) 2005 Takutbedringer 2004 Oppussing av 33 oppganger (dugnad) 2003 Oppgradering av de elektriske hovedtavlene Oppgradering av leke- og samlingsplasser, oppgradering av kjøreveien og nye røykvarslere & brannslanger Nye innglassede balkonger og nye inngangspartier (begge sider) Bygging av avfallshus ute Vindusutskifting Utbedring av fasader 3. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er fra forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, samt også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Dersom det oppstår skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skader meldes til vaktmester på vaktmobil fortløpende. OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel; ved vannskader er egenandelen kr ved øvrige skader er den på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer kan det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår.

8 Side 8 4. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon STYRETS ARBEID Siden generalforsamlingen i mai 2011 har styret avholdt 22 ordinære styremøter. Medlemmer av styret har i tillegg deltatt på en rekke møter med ulike samarbeidspartnere og leverandører, samt vært på en rekke befaringer i borettslaget. Varmestyringsanlegget Etter fyringssesongen , var det naturlig for styret å sjekke om fyringsanlegget i var optimalt. Det ble satt i sving store krefter for å finne fagfolk som forsto problemet, og hadde vært med på å bygge opp slike anlegg. Valget falt på Endreduce som har spesialisert seg på å rehabilitere/optimalisere slike anlegg. Planleggingen av anlegget startet i februar 2011 og selve installasjon av forbedringstiltak i mai/juni. Oppstarten i september 2011 ble forsinket grunnet hull i varmeveksler. Styret har gjennom hele høsten/vinteren jobbet intenst og lagt ned mye arbeide for å optimalisere anlegget sammen med Enreduce, Effektiv Energi og vaktmester. Vi nærmer oss målet, men det er et stykke igjen før det er helt klart. Rehabilitering, vedlikehold og nødvendige fornyelser Det er i den senere tid blitt klart for styret at vi har et rehabiliteringsbehov på murverket over vinduer på lik linje med det som ble gjort i 1989/90. Det som ble utført da er i bra stand, men det som ikke ble tatt den gangen er det på høy tid å gjøre noe med. Styret har i denne saken hatt hjelp av bygningsingeniører av meget høy kvalitet og stor nytte av det prosjekteringsarbeidet som ble gjort 1988/89. Styret vil komme tilbake til hvordan vi skal løse det jobbmessig og økonomisk. Som følge av stadig flere tilfeller at tette rør, vedtok styret å innhente tilbud på vedlikeholdsspyling av alle rør i borettslaget. Etter en helhetsvurdering med bakgrunn i bl.a. pris og referanser, falt valget på Gravco a.s. Arbeidene starter 2. mai. De vil ta 2 oppganger pr. dag. og skal være ferdig 15. juni.

9 Side 9 Det klages stadig over mat-, røyklukt o.l. fra naboleiligheter og styret har derfor innhentet tilbud på rens av ventilasjonskanaler. Arbeidene planlegges gjennomført høsten Styret minner for øvrig om at man ikke må tette igjen ventilasjonsluker. Det er viktig at disse holdes åpne for å unngå kondensproblemer og helsefarlig mugg-/soppdannelse. Som tidligere varslet, vil borettslaget ikke dekke slike skader dersom beboerne bryter reglene for ventilasjon slik de er beskrevet i Husordensreglene. I Haugerudvn. 20 har vi startet et prøveprosjekt med utskifting av lamper. Lampene i oppgangene står på så å si hele døgnet. Når en pære er i ferd med å gå står de og blinker, noe som fører til varmegang med fare for ødeleggelse av lysarmatur. De nye lampene (ligner på de gamle) styres av en lydsensor og slår seg på når en dør åpnes. De slår seg av en stund etter det har blitt stille i oppgangen. I underetasjen styres lampene av en bevegelsessensor. Nye lamper er nødvendig, og vil være strømbesparende. Styret har mottatt flere henvendelser om lekkasjer fra tak på balkong og disse er blitt utbedret. I noen av tilfellene har lekkasjene skjedd ved ekstremvær, dvs. ved kraftig nedbør og vind, men dette er det lite vi kan gjøre noe med. Etter befaring ble det enkelte stikkveier asfaltert høsten 2011, da de hadde begynt å sprekke opp. En ytterligere utsettelse ville ført til at man måtte grave opp, noe som hadde blitt vesentlig dyrere enn å legge et nytt lag asfalt. Styret har også jobbet videre med å bygge avfallsbrønner til erstatning for de nåværende avfallshusene. Det er innhentet tilbud, men styret har valgt å utsette prosjektet til 2013 pga. økonomi. Dette er vedlikehold som kan utsettes, selv om de gamle søppelhusene er lite pene og legger beslag på mye av vaktmesters tid. Ingen oppganger er malt på dugnad i styreperioden 2011/12. Styret oppfordrer likevel til organisert maling av slitne oppganger, noe mange andre har fått til tidligere. Det blir mye triveligere for de som bor der, gjester som kommer på besøk og ikke minst gjør et godt førsteinntrykk for potensielle kjøpere av leiligheter som er til salgs. Borettslaget dekker som tidligere materiellkostnadene. Økonomi Som omtalt i forrige årsmelding, har det vært en kostnadseksplosjon på energisiden de siste årene. Felleskostnadene ble derfor øket med 5 % fra og ytterligere 10 % fra Det var også nødvendig å søke om kassekreditt med ramme kr som ble åpnet april i 2011, samt innkreving av et engangsbeløp fra alle leiligheter på hhv. kr 744, kr 973 og kr Styring av fyringsanlegget, samt avstenging av fyringsanlegget fra mai til september, har ført til besparelser, men fortsatt stram økonomi gjorde at styret i mars 2012 vedtok å søke om forlengelse av kassekrediten for ytterligere et år. Styret har besluttet å øke felleskostnadene med 1 % fra , tilsvarende konsumprisindeksen for å holde tritt med den generelle kostnadsøkningen.

10 Side 10 Grøntanlegget Gammel kontrakt med Park og Landskapspleie (nå ISS Landscaping) er sagt opp. Styret har siden i høst jobbet intenst med å finne gartnerfirmaer som har et godt omdømme og kapasitet til oss også. Styret valgte å inngå avtale med GrøntMiljø AS. Trafikale forhold Det er satt opp totalt 19 trafikk-bommer i borettslaget for å redusere unødig og farlig kjøring på vårt område. Etter vedtak på generalforsamlingen i 2009 står de fleste bommene åpne mellom kl 09:30 og 14:30 på hverdagene. Det er derimot ikke bommer i hver ende av turveien gjennom borettslaget, da kommunen ikke vil etterkomme borettslagets ønske om dette. Styret oppfordrer derfor folk som ser kjøring der om mulig notere bilnummeret og varsle styret / daglig leder, slik at vi kan slå ned på dette. Regler for parkering, gjesteparkering og kjøring står nedfelt i Husordensreglene. Det ble i forbindelse med asfalteringen høsten 2011 anlagt ny fartsdump ved garasjerekka mot Tvetenveien pga. høy fart på denne strekningen. Informasjon Det er viktig for styret å informere beboerne om sine aktiviteter, vedtak og om andre forhold i borettslaget og nærområdet. De viktigste hjelpemidlene for dette er: INFO FRA STYRET og andre rundskriv i postkassene. I 2011 ble det delt ut 13 Info fra styret, samt flere skriv til enkeltblokker og -oppganger. Oppslag på tavlene i oppgangene. Regelmessig kontakt med oppgangskontaktene. Husordensregler, vedtekter og regler for bilkjøring/parkering er oversatt til engelsk. Borettslagets utmerkede hjemmesider på Internett som blir løpende oppdatert. I 2011 ble det inngått ny avtale med Canal Digital om bredbånd til alle leiligheter, og alle har dermed gratis internettmuligheter. Fellesavtalen (Komplett mini) gir alle beboerne et fleksibelt og økonomisk gunstig TV- og bredbåndstilbud. Det er også mulighet for individuell hastighetsoppgradering og bredbåndstelefoni. Oppgangskontaktene Det er oppnevnt 44 oppgangskontakter som til sammen dekker alle de 59 oppgangene. Ordningen med oppgangskontakter er en svært viktig informasjonskanal til beboerne og til styret. Kontaktene har lokale kunnskaper om egen oppgang/blokk og er derfor til stor nytte bl.a. ved dugnader, vedlikehold og i klagesaker. Oppgangskontaktene tar også i mot nye andelseiere i borettslaget og overleverer styrets velkommen-brev. Det er avholdt 2 møter mellom alle kontaktene, styret, vaktmester og daglig leder. Oppgangskontaktene vil også for innsatsen i 2011/12 få et honorar på kr De som midlertidig dekker flere oppganger, får kr for hver oppgang.

11 Side 11 Daglig leder Daglig leder Jon Pelle Kjelstrøm gikk av med pensjon høsten Styret vil rette en stor takk for godt samarbeid og meget god innsats for borettslaget i over 10 år. Styret har inngått avtale med OBOS om utvidet forretningsførsel/ny daglig leder. Avfallshåndtering containerdager for storsøppel renhold har et meget godt beboertilbud med månedlige container-dager (storsøppeldag) første onsdag i hver måned. Man kan da få kjørt bort storsøppel som ikke skal i lukene i avfallshusene. Det settes også ut et eget bur på ballplassen hvor elektrisk avfall skal kastes. Styret har fått laget en egen plansje som forklarer hva som kan kastes og hva som ikke kan kastes på container-dagene, til oppheng i alle oppgangene. Selv om opplegget er kostbart, vil vi fortsette med dette svært gode servicetilbudet så fremt reglene følges. Reglene er også tatt inn i Husordensreglene, som du finner bak i heftet. I tillegg er det på ballplassen midt i borettslaget satt opp storcontainer for papp / papir, 2 glass-igloer og container fra UFF for brukte klær og skotøy som kan gjenbrukes. Spesialavfall kan leveres på Esso på Alnabru. Ulovlig eller uønsket lagring i fellesrommene i kjelleren, samt under trappa ned til underetasjen, er fortsatt et stort problem i mange oppganger. Styret og oppgangskontakter har ved flere anledninger organisert en ekstra ryddesjau for å få bort søppel og rot. Vi minner igjen om at det i fellesboder kun skal oppbevares ting man bruker jevnlig og at disse skal være merket. På balkonger skal det ikke oppbevares ting over brystningshøyde. Styret er stort sett fornøyd med renholdet, selv om vi har mottatt enkelte klager. Disse er tatt opp med vaskefirmaet. Ordningen med matter i hovedinngangspartiene har vi fortsatt med, men ved 3 tilfeller er disse fjernet. Dette koster borettslagets penger og vi håper dette ikke gjentar seg. Klagesaker Styret mottar enkelte klager fra beboere. De vanligste gjelder støy i forbindelse med oppussing på kveldstid og helligdager, samt tilfeller av bråk fra naboleiligheter. Vi har også mottatt klage på tyvlåning av parkeringsplasser, trappevask og søppel i fellesareal, kjeller, fellesrom og på balkonger. Velferd - dugnader Juletreet i borettslaget ble som før tent 2. søndag i advent. Også i 2011 har det vært juletresalg i borettslaget, en tradisjon som nå har pågått svært mange år. Vår-dugnaden 2011 (Rusken-dagen) hadde meget god oppslutning rundt om i hele borettslagets område, under kyndig ledelse av vår vaktmester Gunnar Paulsen. Styret og vaktmester vil rette en stor takk til beboere som på eget initiativ tar i et tak med rake, i blomsterbed etc.

12 Side BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om forventet økonomisk utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr mot budsjettert kr Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd fra Husbanken og tomteleie fra Solfjellet B/L. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr mot budsjettert kr Avviket skyldes bl.a.: Lavere kostnader til drift/vedlikehold enn antatt. Redusert energiforbruk som følge av energibesparende tiltak. Utvidet avtale om bredbånd. Resultat/disponible midler Årsresultatet fremkommer av resultatregnskapet og viser et overskudd på kr Overskuddet forslås overført til opptjent egenkapital i balansen. Avdrag og gjennomførte påkostninger ifb energieffektivisering er ført i balansen, og ikke som kostnader i resultatregnskapet. Hadde dette vært kostnadsført, ville resultatet vist et overskudd på kun kr Borettslagets negative disponible midler utgjør kr pr Styret har utarbeidet budsjett for 2012 som vil gi positive disponible. Budsjett innebærer en økning av felleskostnadene, samt forlengelse av kassekreditt til 2013 (se neste side).

13 Side BUDSJETT FOR 2012 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen har styret utarbeidet budsjett for 2012 som fremgår av resultatregnskapet (kolonnen til høyre). Det er budsjettert med et overskudd som gjør at disponible midler forventes å øke. I posten drift og vedlikehold er budsjettert med midler til større vedlikehold som omfatter rengjøring av soilrør, rens av ventilasjonskanaler og utskifting av lamper, samt midler til ordinært vedlikehold. Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter en økning av felleskostnadene på 1 % fra De økte felleskostnadene vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler til større vedlikehold i Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Bystyre har vedtatt at vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og derfor vanskelige å anslå. Styret har budsjettert med en reduksjon i forhold til for 2011 pga. de energisparende tiltakene som er innført i borettslaget. Forsikring Forsikringspremien fastsettes individuelt av forsikringsselskapene på bakgrunn av borettslagets skadehistorikk. I tillegg justeres for byggekostnadsindeksen som økte med 6,9 % i Forsikringspremien for vårt borettslag reduseres som følge av bytte av forsikringsselskap. Lån / kassekreditt Borettslaget har totalt 3 lån: Husbanklån 1 er et annuitetslån med halvårlige terminforfall til fastrente 4,9 % som løper til det er nedbetalt Husbanklån 2 er et annuitetslån med kvartalsvise terminforfall til fastrente 4,7 % (gjelder til ). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lån i OBOS er et annuitetslån med månedlige terminforfall til flytende rente 4,35 % pr Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt I forbindelse med likviditetsproblemer, har borettslaget søkt OBOS om forlengelse av kassekreditt med ytterligere 1 år fra april For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

14 Side 14 Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det generelle forretningsførerhonoraret forblir uendret. Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 8. HAUGERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er, sammen med Solfjellet B/L, medeier i Haugerud Varmesentral AS. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. Den som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører (OBOS) for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

15 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

16 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 13. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

17 Side 17 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Endr.egenkap./korr tidl.år Fradrag for gjennomført påkostn Tilbakef. gev/tap salg anl.middel Tillegg salgssum anl. midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

18 Side 18 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Ekstraord. felleskostnader Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

19 Side 19 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Bygninger Rehabilitering Tomt Varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 577 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, Styret i Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

20 Side 20 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Balkongtillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Husbanken, tilskudd Salgsplass for juletrær6 500 Solfjellet Borettslag, tomteleie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Møtegodtgjørelse Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Fri bolig Motkonto fri bolig Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær Andre personalkostnader -72 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer