9. ASP med databasekopling, del II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. ASP med databasekopling, del II"

Transkript

1 Else Lervik Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise fram innholdet i en databasetabell. I denne leksjonen skal vi se hvordan vi kan gjøre forandringer i en database. Innhold 9.1. DE FIRE DATABASEOPERASJONENE LÅSING VI GJØR ENDRINGENE I RECORDSET-OBJEKTET Innlegging av data Endring av data Sletting av data ET SAMMENHENGENDE EKSEMPEL... 4 Referanse til læreboka Leksjonen dekker kapittel 17 i boka De fire databaseoperasjonene Det er fire ting vi kan gjøre med en database: 1 Vise fram data. Dataene kan hentes fra en eller flere fysiske tabeller i databasen. Vanligvis viser vi fram et utvalg, for eksempel alle personer med navn som begynner på A og som bor i Trondheim. Dette utvalget kan gjerne være bestemt av brukeren. 2 Slette data. Man sletter hele rader i en tabell. Radene som skal slettes bør identifiseres med primærnøkkelen. 3 Legge inn nye data. Man legger alltid inn hele rader med data. Primærnøkkelen må alltid ha verdi. Øvrige felt kan ha verdi eller være tomme. Den som lager databasen kan angi at et felt er obligatorisk. Det vil ikke være tillatt å legge inn en rad med en primærnøkkelverdi som allerede eksisterer i tabellen. 4 Endre data. Man forandrer innholdet i en rad av gangen. Enkeltfelter som er blanke kan få verdi, og felter som har en verdi kan blankes ut (dersom de ikke er obligatoriske). Det er ikke god databaseskikk å endre primærnøkkelen. Da sletter man i stedet raden, og setter inn en ny.

2 Kravene om entydig primærnøkkel er tatt med foran. I tillegg er det krav som følger av at man i en tabell refererer til en annen tabell ved å bruke dennes primærnøkkel. Disse kravene berører både sletting, innsetting og endring, og de er dermed relativt kompliserte og ikke tatt med her. Vi skal se at vi kan utføre alle disse operasjonene direkte på Recordset-objektet. Vi husker at dette objektet er en direkte avspeiling av dataene i databasen, og dersom vi gjør endringer i dette objektet, vil databasen oppdateres umiddelbart Låsing Når vi nå skal begynne å forandre på dataene i databasen, må vi huske på at vi ikke er alene i verden. Vi ønsker spesielt at så mange som mulig skal bruke våre ASP-sider til å jobbe mot databasen vår. Dette har flere konsekvenser. Vi skal ta et minimum om dette i denne leksjonen, det blir mer i leksjon 10 og 11. Minimum er at når en rad i en tabell endres, så må ikke andre få lov til å endre denne raden samtidig. Dersom en rad slettes, så kan jo heller ikke andre få tilgang til den i den tidsperioden slettingen tar. Dette løses ved at den som utfører endringer på en rad, låser raden. Og er den låst, så er den låst. Andre kommer ikke til. Det er ikke så mye vi må passe på her, annet enn å sette en bestemt opsjon når vi åpner recordsettet. Resten passer databasesystemet på for oss. I forrige leksjon åpnet vi recordsettet på følgende måte: objresultat.open "person", objdbforbindelse Men, som det også ble nevnt da, Open-metoden har mange parametrer, se side 516. For at låsing skal tre i kraft må vi sette 4. parameter (locktype) lik adlockoptimistic: objresultat.open "person", objdbforbindelse,, adlockoptimistic adlockoptimistic er en konstant som har fått verdi i filen adovbc.inc. Som nevnt i forrige leksjon, denne filen inneholder mange konstanter til bruk i forbindelse med databaser, og om du ikke allerede har gjort det, bør du kopiere den til rotkatalogen for ASP ene (wwwroot). Du finner filen i katalogen \Program Files\Common Files\System\Ado (evt. søk etter filen). Dersom den ligger på wwwroot, får du tilgang til filen ved å inkludere den på følgende måte: <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> 9.3. Vi gjør endringene i Recordset-objektet Vi holder oss til den kjedelige, men særdeles enkle databasen fra leksjon Innlegging av data La oss se på kildekode som legger inn data i person-tabellen vår: ' LeggTilPerson1.asp E.L ' Denne filen aktiviseres av PersonForm.asp ' Option Explicit side 2 av 10

3 <HTML><HEAD><TITLE>Legge til data</title></head> <BODY BGCOLOR="wheat" TEXT="black" LINK="darkgreen" VLINK="steelblue" ALINK="darkblue"> <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> Dim objdbforbindelse, objresultat, imaksnr, iidnr Set objdbforbindelse = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objdbforbindelse.open "dsn=personer" Set objresultat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objresultat.open "person", objdbforbindelse,, adlockoptimistic objresultat.addnew() objresultat("id") = 135 objresultat("fornavn") = "Anders" objresultat("etternavn") = "Hansen" objresultat.update() objresultat.close() objdbforbindelse.close() Set objresultat = Nothing Set objdbforbindelse = Nothing Response.Write("Nå er en person lagret i databasen") </BODY> </HTML> Kjør denne ASP en. Sjekk at Anders Hansen er lagt inn ved å bruke eksemplet fra forrige gang, eller ved å bruke Access. Hva skjer dersom du prøver å kjøre ASP en en gang til? Hva gjør vi her? 1. Først oppretter vi en ny rad i recordsettet: objresultat.addnew() 2. Deretter fyller vi denne raden med data. 3. Tilslutt ber vi om at oppdateringen gjøres gjeldende i databasen: objresultat.update() Merk at det ikke skjer endringer i databasen før trinn 3 utføres Endring av data La oss si at personen vi nettopp la inn forandrer etternavnet sitt til Haugen. Vi har recordsettet og skal forandre på raden med primærnøkkel 135. Hvordan finner vi den? Vi kan gå gjennom alle radene og sammenligne hvert enkelt id-nr med 135. Til slutt vil vi finne den, hvis den er der. Nå antar vi at vi har kjørt forrige eksempel, og da vet vi at raden er der. I stedet for at vi selv foretar søket etter person 135, kan vi la Recordset-objektet gjøre det. Dette objektet har en egenskap som lar oss filtrere ut data vi ønsker. Her ønsker vi kun den ene raden med id-nr lik 135. Vi skriver: objresultat.filter = ("id = 135") Vi kan sette opp mange ulike betingelser her. Operatorene som skal brukes er vist på side 583. Eksempler på betingelser: side 3 av 10

4 id > 300 and id < 500 etternavn = Hansen etternavn > 'Ols' Siste betingelse gir oss alle med etternavn som ligger etter Ols i alfabetet, for eksempel Olsen, Strand og Ås. Men tilbake til oppdateringen. Kodebiten som gjør oppdatering ser slik ut: objresultat.filter = ("id = 135") objresultat("etternavn") = "Haugen" objresultat.update() objresultat.filter = adfilternone vi nullstiller filteret for ordens skyld Låsingen av posten trer i kraft først i det Update() utføres. Fram til da er endringene bare skjedd i det lokale recordsettet Sletting av data På samme måte som for endring, må vi først finne den raden som skal slettes. Deretter utfører vi metoden Delete() på denne raden: objresultat.filter = ("ID = 135") objresultat.delete objresultat.filter = adfilternone 9.4. Et sammenhengende eksempel Det er selvfølgelig ikke videre praktisk å hardkode identifikasjonsnummeret til de radene som skal endres. Vi ønsker i stedet å la brukeren velge hvilket navn som skal endres eller slettes. For å få til dette er det enklest å bruke flere ASP-sider. For brukeren vil det nok imidlertid være mest praktisk å ha færre sider enn det vi bruker, men dette vil gi mer komplisert logikk for oss som skal programmere. Vi skal se på et sett med sider der førstesiden ser ut som følger: Figur 1: Alle registrerte personer side 4 av 10

5 Brukeren kan så velge om han/hun vil slette eller endre data. Da er det den valgte raden som blir berørt. Eventuelt kan data om en ny person legges inn. I tilfelle brukeren skal endre data kommer følgende vindu fram: Figur 2: Skjema for endring av den valgte personens navn Feltet for id-nr er låst, men navnet kan forandres. Dersom Lagre trykkes kommer et tredje vindu opp: Figur 3: Kvittering for endring Vi har tilsvarende ved sletting og ved innlegging av nye data. Vi skal nå gå gjennom ASPkoden som har generert sidene foran. Som øving denne gangen skal du legge inn resten av funksjonaliteten. Aller først bør du kjøre programmet foran. Du trenger følgende vedlagte filer: Personarkivet.asp - Figur 1 BehandleValg.asp - vises ikke i dette tilfellet, kun behandling av brukervalg PersonSkjema.asp - Figur 2 EndrePerson.asp - Figur 3 og du må, på grunn av include-setninger, legge dem på katalogen \wwwroot\leksjon9\dbeks\ side 5 av 10

6 Figur 4 viser sammenhengen mellom filene. La oss begynne med å gå gjennom førstesiden: Personarkivet.asp form action BehandleValg.asp iidnr = ikke definert strfornavn = stretternavn = behandlendefil = LeggTilPerson.asp ny include PersonSkjema.asp endre iidnr, strfornavn, stretternavn som gitt for personen behandlendefil = EndrePerson.asp include PersonSkjema.asp form action form action LeggTilPerson.asp EndrePerson.asp Figur 4: Sammenhengen mellom filene i databaseapplikasjonen. LeggTilPerson.asp skal du lage som del av øvingen. ' ' Personarkivet.asp E.L ' Hovedside, vedlikehold av personregister Option Explicit <HTML><HEAD><TITLE>Personarkiv</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR="wheat" TEXT="black" LINK="darkgreen" VLINK="steelblue" ALINK="darkblue"> <H1>Personarkiv</H1> <FORM ACTION = "BehandleValg.asp" METHOD = "post"> <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> Dim objdbforbindelse, objresultat ' Oppretter forbindelse til databasen Set objdbforbindelse = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objdbforbindelse.open "dsn=personer" ' Kopierer innholdet i tabellen person til "recordsettet" objresultat Set objresultat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objresultat.open "select * from person order by id", _ objdbforbindelse,,, adcmdtext side 6 av 10

7 'Viser hele recordsettet i en listeboks If objresultat.eof Then Response.Write "Ingen data registrert" Else ' Første linje i listeboksen er standard valg Response.Write "<SELECT NAME = 'personliste' SIZE = 10>" Response.Write "<OPTION SELECTED>" & objresultat("id") & " " & _ objresultat("fornavn") & " " & objresultat("etternavn") objresultat.movenext() Do While Not objresultat.eof Response.Write "<OPTION>" & objresultat("id") & " " & _ objresultat("fornavn") & " " & objresultat("etternavn") objresultat.movenext() Loop Response.Write "</SELECT>" End If 'Lukker "recordsettet" og databaseforbindelsen objresultat.close() objdbforbindelse.close() Set objresultat = Nothing Set objdbforbindelse = Nothing <P> <INPUT NAME = "slett" TYPE = "submit" VALUE = "Slett"> <INPUT NAME = "ny" TYPE = "submit" VALUE = "Ny"> <INPUT NAME = "endre" TYPE = "submit" VALUE = "Endre"> </FORM> </BODY></HTML> Vi bruker en SQL-setning (se kapittel 6 i forrige leksjon) for å få recordsettet i sortert rekkefølge. Vi presenterer dataene i en listeboks der brukeren kan velge eksakt en linje. Som default setter vi at første rad i recordsettet er valgt. Nederst har vi laget en trykknapp for hver mulig operasjon. Vi har laget en egen ASP som finner ut hva brukeren har valgt og styrer videre sideframvisning etter dette: ' ' BehandleValg.asp E.L ' Her håndterer vi det valget brukeren gjør i Personarkiv.asp Option Explicit <HTML><HEAD><TITLE>Behandler brukerens valg</title></head> <BODY BGCOLOR="wheat" TEXT="black" LINK="darkgreen" VLINK="steelblue" ALINK="darkblue"> <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> Dim ipos, iidnr, ilengde Dim strvalgtperson, strfornavn, stretternavn, strbehandlendefil, arrord, iantord, iindeks Dim objdbforbindelse, objresultat side 7 av 10

8 ' Sletter en person fra arkivet If Request.Form("slett") <> "" Then Response.Write "<STRONG>Dette er ikke implementert</strong>" End If ' Skal registrere en ny person If Request.Form("ny") <> "" Then Response.Write "<STRONG>Dette er ikke implementert</strong>" End If ' Skal endre navnet på en person If Request.Form("endre") <> "" Then strvalgtperson = Request.Form("personListe") ' Så må vi drive litt strenghåndtering for å ' skille ut idnr, etternavn og fornavn ' Vi forutsetter at disse feltene ikke er blanke ' (i samsvar med kravene i databasen) strvalgtperson = Trim(strValgtPerson) arrord = Split(strValgtPerson, " ") ' se sie 147 iidnr = arrord(0) iantord = UBound(arrOrd) strfornavn = arrord(1) For iindeks = 2 to iantord - 1 strfornavn = strfornavn & " " & arrord(iindex) Next stretternavn = arrord(iantord) ' Denne strengverdien brukes i PersonSkjema.asp strbehandlendefil = "EndrePerson.asp" <!--#include virtual = "leksjon9/dbeks/personskjema.asp" --> End If </BODY> </HTML> Sletting og innlegging av nye data er, som sagt, overlatt til deg. Vi skal se på operasjonen endring av data. Vi skal presentere eksisterende data for brukeren (figur 2). Disse dataene har vi i form av brukerens valg fra personliste: strvalgtperson = Request.Form("personListe") Her finner vi valget som en streng som består av id-nr, fornavn og etternavn, eksempel: 23 Anne Beate Vik. Vi begynner (for sikkerhets skyld) med å trimme teksten, det vil si at eventuelle blanke foran og bak fjernes. Deretter finner vi id-nummeret ved å søke etter første blanke forfra, og etternavnet ved å søke etter første blanke bakfra. Alt i mellom regner vi som fornavn, selv om noe av det kan være mellomnavn. Vi lagrer dette i variablene iidnr, strfornavn og stretternavn. Skjemaet på figur 2 bruker vi både ved innlegging av nye data og ved endring av data. Brukerne gjør sine editeringer, og skjemaet sendes til en annen ASP-fil for behandling, eksempel: side 8 av 10

9 <FORM ACTION="EndrePerson.asp" METHOD = "post"> Ettersom disse to operasjonene er vesensforskjellige, vil den behandlende filen ikke være den samme i de to tilfellene. Dette løser vi ved å legge navnet på denne filen i en variabel: strbehandlendefil = "EndrePerson.asp" Så inkluderer vi filen med personskjemaet, og kan dermed referere til denne variabelen der: <!--#include virtual = "leksjon9/dbeks/personskjema.asp" --> Vi bruker også variablene iidnr, strfornavn og stretternavn. Skjemaet ser slik ut: ' PersonSkjema.asp E.L ' Denne filen inkluderes i BehandleValg.asp, dersom nye data skal ' registreres eller eksisterende data skal endres. ' ' Vi bruker ASP-variabler som er gitt verdi i BehandleValg.asp <BR><STRONG>Legg til/endre data</strong> <FORM ACTION="=strBehandlendeFil" METHOD = "post"> <TABLE> <TR> <TD ALIGN = LEFT>Id-nr:</TD> <TD ALIGN = LEFT><STRONG>=iIdnr</STRONG></TD> <INPUT TYPE = "hidden" NAME = "idnr" VALUE = "=iidnr"> </TR> <TR> <TD ALIGN = LEFT>Fornavn:</TD> <TD ALIGN = LEFT><INPUT TYPE = "text" NAME = "fornavn" SIZE = "20" VALUE = "=strfornavn"></td> </TR> <TR> <TD ALIGN = LEFT>Etternavn:</TD> <TD ALIGN = LEFT><INPUT TYPE = "text" NAME = "etternavn" SIZE = "20" VALUE = "=stretternavn"></td> </TD> </TABLE> <INPUT TYPE = "submit" NAME = "lagre" VALUE = "Lagre"> <INPUT TYPE = "reset" NAME = "reset" VALUE = "Ta bort endringer"> </FORM> Som vi ser, id-nummeret behandles litt spesielt. Det vises på skjermen, men ikke som felt, fordi brukeren skal ikke kunne forandre dette. Det trengs imidlertid i den behandlende filen, og vi overfører det dit via et skjult felt (TYPE = hidden ). Til slutt har vi filen EndrePerson.asp: ' EndrePerson.asp E.L ' Denne filen aktiviseres av PersonForm.asp ' Option Explicit <HTML><HEAD><TITLE>Endre data</title></head> side 9 av 10

10 <BODY BGCOLOR="wheat" TEXT="black" LINK="darkgreen" VLINK="steelblue" ALINK="darkblue"> <!-- #include virtual = "/adovbs.inc" --> Dim objdbforbindelse, objresultat, iidnr Set objdbforbindelse = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objdbforbindelse.open "dsn=personer" Set objresultat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objresultat.open "person", objdbforbindelse,,adlockoptimistic iidnr = Request.Form("idNr") objresultat.filter = ("id = " & iidnr) objresultat("fornavn") = Request.Form("fornavn") objresultat("etternavn") = Request.Form("etternavn") objresultat.update() objresultat.filter = adfilternone objresultat.close() objdbforbindelse.close() Set objresultat = Nothing Set objdbforbindelse = Nothing <STRONG>Nå er navnet til personen nr =iidnr endret</strong> <P><A HREF = "Personarkivet.asp">Tilbake til hovedsiden</a> </BODY> </HTML> Vi slår opp på riktig person i databasen ved å filtrere ut personen med riktig id-nr. Vi legger inn det fornavnet og etternavnet som er sendt fra person-skjemaet, foretar oppdatering, nullstiller filteret og lukker databasen til slutt. side 10 av 10

10. ASP og SQL Innledning Recordset-objektet. Innhold. Referanse til læreboka Kapittel Se detaljer nedenfor.

10. ASP og SQL Innledning Recordset-objektet. Innhold. Referanse til læreboka Kapittel Se detaljer nedenfor. Else Lervik 29.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 10. Resymé: Vi begynner med å inspisere Recordset-objektet. Deretter

Detaljer

8. ASP med databasekopling, del I

8. ASP med databasekopling, del I Else Lervik 16.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 8. Resymé: Leksjonen begynner med en generell introduksjon til databaser

Detaljer

12. Et større ASP-eksempel. 12.1. Innledning. 12.2. Beskrivelse av nett-butikken. Innhold

12. Et større ASP-eksempel. 12.1. Innledning. 12.2. Beskrivelse av nett-butikken. Innhold Else Lervik 20.04.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 12. Resymé: Vi skali denne leksjonen se litt på hva vi må ta hensyn

Detaljer

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner Løsningsforslag til øving 4: Relasjonsmodellen Kjell Toft Hansen 18.09.2008 Opphavsrett: Forfatter og AITeL Lærestoffet er utviklet for faget LO151D Informatikk 1: databaser Oppgaver Oppgave a: Sett opp

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 17.desember 2001 Varighet: 0900-1300 Fagnummer: LV192D Fagnavn: Web-programmering med ASP Klasser: 1hsf Vekttall:

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 24.02.2004 Opphavsrett: Tomas Holt og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 [Kurssidene] [ JBI] [ ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Introduksjon til kontrollstrukturer Michael Preminger (michaelp@hio.no) 07/09-06 I denne forelesningen

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

Introduksjon til fagfeltet

Introduksjon til fagfeltet LC238D http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Introduksjon til fagfeltet Datafiler side 2 Databasesystemer side 3-5 Databasearkitektur ANSI/SPARC side 6-7 Datamodeller side 8 Flerbruker databasesystem side

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

</html> </head> <form action= rtkst.php > <p> Fornavn? <input type= text name= fornavn <input type= submit />

</html>  </head> <form action= rtkst.php > <p> Fornavn? <input type= text name= fornavn <input type= submit /> 2.3. Variabler og forms Eksempel 2.K: Et tekstelementet gir verdi til en PHP-variabel. Nedenfor: form-sidens kode med nettleserbilde. Motstående side: målprogramet med nettleserbilde av kjøringen (URLen

Detaljer

1. Normalisering Kommentarer til læreboka

1. Normalisering Kommentarer til læreboka Tore Mallaug 6.11.2007 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for fagene LN323D Databaser 1. Resymé: Denne leksjonen viser et eksempel på normalisering av en liten database.

Detaljer

$antall_maaneder =12; Variablene $pris og $antall_maaneder i eksemplet ovenfor har

$antall_maaneder =12; Variablene $pris og $antall_maaneder i eksemplet ovenfor har Et program som legger sammen to brukergitte tall må hente det ene hente det andre legge tallene sammen [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] presentere resultatet. Mellom operasjonene må data tas vare

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 [Kurssidene] [ JBI] [ ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Et program som er installert på en tjenermaskin, og som tillater eksterne programmer å utføre spørringer

Detaljer

Transaksjonshåndtering. Skalerbarhet.

Transaksjonshåndtering. Skalerbarhet. Else Lervik 13.04.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 11. Resymé: Vi skali denne leksjonen se litt på hva vi må ta hensyn

Detaljer

Videregående programmering 6

Videregående programmering 6 Videregående programmering 6 1. Feilkontroll i klasser uten unntaksobjekter Klasser skal lages sikre. Argumentverdier skal kontrolleres, og eventuelle feil skal rapporteres til klienten. I praksis har

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 19. mai 2003 Varighet: 0900-1300 Fagnummer: Fagnavn: Klasser: LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt

Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt Dato: 2017-03-24 Hvis du ikke finner en e-ressurspakke (e-bok, tidsskrift eller database) i Community zone (CZ), oppretter du en local

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

7. Datafiler på tjenersiden

7. Datafiler på tjenersiden Else Lervik 09.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 7. Resymé: I denne leksjonen er kommunikasjon med datafiler sentralt.

Detaljer

SQL 3: Opprette tabeller, datainnsetting og utsnitt

SQL 3: Opprette tabeller, datainnsetting og utsnitt SQL 3: Opprette tabeller, datainnsetting og utsnitt Læreboka kap. 4 03.11.2008 Kjell Toft Hansen 1 Datainnsetting Legg til en ny leverandor i tabellen leverandor INSERT INTO leverandor (lev_nr, lev_navn,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 12. desember 2002 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15.desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. mai 2003 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU Studiepoeng:

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Verdier, variabler og forms Michael Preminger (michaelp@hio.no) 30/08-06 Et program kan ha mange variabler, og alle trenger

Detaljer

Aktivere pakke (Electronic collection)

Aktivere pakke (Electronic collection) Aktivere pakke (Electronic collection) Dato: 2016-06-29 Hvis du ikke har lagt inn bestilling på pakken i Alma, følg punkt a under hvert trinn. Hvis du har en bestilling på pakken i Alma, er det punkt b

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 18. mai 2006 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU 5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU Gyldendal Norsk Forlag ASA 2000 Dette materiellet er ment som et tillegg til læreboken FrontPage 2000 ISBN 82-05-26370-1. Tillegget bør leses i sammenheng med kapittel

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS MVVC JavaScriptbibliotek Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Knockout.js Informasjonsteknologi 2 Introduksjon I dag skal vi se nærmere på et JavaScriptbibliotek som heter Knockout. Knockout og andre biblioteker,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 4.mai 2011 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D Campus: LC191D Videregående

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

HTML og relasjonsdatabaser med PHP

HTML og relasjonsdatabaser med PHP HTML og relasjonsdatabaser med PHP Oppgaveveiledning Kent Dahl Informasjonsbehandling Brukersystemer Orkdal videregående skole (7. mars 2004) Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...2 1.1.

Detaljer

1. Rullende navn, s 3 2. Smilefjes, s 5 3. Skritteller, s 7 4. Orakel, s 9 5. Stein, saks og papir, s Kompass, s 14

1. Rullende navn, s 3 2. Smilefjes, s 5 3. Skritteller, s 7 4. Orakel, s 9 5. Stein, saks og papir, s Kompass, s 14 Kom i gang med 2 I dette heftet skal vi gjøre oss kjent med micro:bit og lære å programmere med blokk-kode. Heftet inneholder seks ulike prosjektoppgaver med differensiert innhold og tema. 1. Rullende

Detaljer

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19 Prosedyrer Lars Vidar Magnusson October 26, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 26, 2011 1 / 19 Repetisjon om triggere og prosedyrer Triggere og prosedyrer ligner på hverandre

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for

Detaljer

Mattespill Nybegynner Python PDF

Mattespill Nybegynner Python PDF Mattespill Nybegynner Python PDF Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt nærmere på hvordan Python jobber med tall, og vi vil lage et enkelt mattespill. Vi vil også se hvordan vi kan gjøre ting tilfeldige.

Detaljer

Å bruke Java API-et til å sortere tabeller/arraylister der elementene er (referanser til) objekter

Å bruke Java API-et til å sortere tabeller/arraylister der elementene er (referanser til) objekter Sortering og søking i Java-API-et Tabeller og Arraylister Comaparable Comparator equals() LC9D Videregående programmering Semesterplan: http://aitel.hist.no/fag/vprg/index_lc9d.php Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Skilpaddetekst. Steg 1: Tekst på flere linjer. Sjekkliste. Introduksjon

Skilpaddetekst. Steg 1: Tekst på flere linjer. Sjekkliste. Introduksjon Skilpaddetekst Ekspert Python Introduksjon I denne oppgaven skal vi skrive kode, slik at vi kan skrive stor tekst ved hjelp av turtle slik som på bildet under. Steg 1: Tekst på flere linjer Vi har allerede

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF5110 Eksamensdag : Tirsdag 5. juni 2007 Tid for eksamen : 14.30-17.30 Oppgavesettet er på : 6 sider (pluss vedlegg) Vedlegg

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 [Kurssidene] [ JBI] [ ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 PHP og databaser IV Eksempel 1: koden for nedtrekksmenyen (kopi av eksempel 3 fra uke 43) Michael

Detaljer

1 ASP og VBScript. 1.1 Om denne leksjonen

1 ASP og VBScript. 1.1 Om denne leksjonen Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 02.02.2004 Opphavsrett: Tomas Holt og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

En enkel innføring i ASP

En enkel innføring i ASP En enkel innføring i ASP Til å begynne med ble CGI "Common Gateway Interface" brukt til å kommunisere mellom et HTML skjema og webserveren. I FORM knaggen ble navnet på CGI applikasjonen angitt, i attributten

Detaljer

Brukerveiledning for ArkN4

Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledningen er delt inn i 3 deler: 1. Konfigurasjon av ArkN4 2. Kjøre ArkN4 3. Opprette ny database Eksemplene i dette kapitlet viser hvordan man velger de forskjellige

Detaljer

Betinget eksekvering og logiske tester i shell

Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering *? Programmet utfører operasjon(er) bare hvis en logisk betingelse er sann Bash tilbyr to kontrollstrukturer for å kunne gjøre betinget

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 05/06-2009 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL

MySQL-database, php. Innhold. 8 MySQL-database, php. 8.1 Databasen MySQL Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 16.10.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV476D/LN476D Linux systemdrift Innhold 8 1 8.1 Databasen MySQL.............................

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 14.desember 2007 Varighet: 0900-1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasser: LO347D Web-applikasjoner med Java EE Nettstudenter

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Miniverden og ER- modell

Miniverden og ER- modell TDT4145 Datamodellering og databasesystemer SQL- oppgave 1 Miniverden og ER- modell Vi tar utgangspunkt i en enkel modell for en pizza- restaurant, der følgende ER- diagram beskriver databasen: Relasjonsdatabase-

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Introduksjon til objektorientert programmering

Introduksjon til objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering Samt litt mer om strenger og variable INF1000, uke6 Ragnhild Kobro Runde Grunnkurs i objektorientert programmering Strategi: Splitt og hersk Metoder kan brukes

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

EKSAMEN ITF10208. Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

EKSAMEN ITF10208. Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 01/06-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3

Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3 Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3 Oppgave 1 Denne siden viser inneholder en oversikt over biler:

Detaljer

Klasser skal lages slik at de i minst mulig grad er avhengig av at klienten gjør bestemte ting STOL ALDRI PÅ KLIENTEN!

Klasser skal lages slik at de i minst mulig grad er avhengig av at klienten gjør bestemte ting STOL ALDRI PÅ KLIENTEN! Å lage sikre klasser Unntaksklassene i Java-API-et Unntakshåndtering i databasesammenheng try-catch-finally-setningen Trelagsarkitektur; egen databaseklasse Transaksjonshåndtering LC191D Videregående programmering

Detaljer

INF 329: Web-Teknologier. Dataimplementasjon. Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004

INF 329: Web-Teknologier. Dataimplementasjon. Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004 INF 329: Web-Teknologier Dataimplementasjon Fra Kapittel 11 i «Designing Data-Intensive Web Applications» Presentasjonsdato: 17/10/2004 av: Dag Viggo Lokøen (dagvl@ii.uib.no) Kent Inge F. Simonsen (kentis@ii.uib.no)

Detaljer

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities.

Oversikt. Beskrivelse Bash. 1 UNIX shell. 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt. 3 Input og output. 4 Bash builtins. 5 Linux utilities. Oversikt UNIX shell 1 UNIX shell Beskrivelse Bash 2 Kommandolinje som brukergrensesnitt 3 Input og output 4 Bash builtins 5 Linux utilities Lars Vidar Magnusson () Forelesning i Operativsystemer 30.08.2011

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Her er eksamenssett fra Vår '09. Av Robin Sværen og Simen Arvesen.

Her er eksamenssett fra Vår '09. Av Robin Sværen og Simen Arvesen. Her er eksamenssett fra Vår '09. Av Robin Sværen og Simen Arvesen. Del 1 Kodeforståelse (10%) Her skal du kun svare på selve spørsmålet, og du trenger ikke forklare hvordan du kommer frem til svaret. NB!

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER 06.12.2016 Tid: 4 timer (10-14) Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Vedlegg: Bokmål / nynorsk 13 (inkludert denne) Ingen Ingen Eksempeltabeller Sensuren finner du

Detaljer

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen.

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen. Hver gang funksjonen printhallo kalles utføres instruksjonene spesifisert i den. [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Webprogrammering høsten 2015 //funksjonskall printhallo(); //enda en gang printhallo();

Detaljer

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 BEGYNNERKURS I SPSS Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 FØR VI BEGYNNER... LÆRINGSMÅL 1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og vite forskjellen på dem 2. Kunne skrive

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15.desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Aritmetiske operasjoner. Litt om forrige times øvelsesoppgaver

Aritmetiske operasjoner. Litt om forrige times øvelsesoppgaver Aritmetiske operasjoner Numeriske variabler (som har en tallverdi) kan brukes i aritmetiske operasjoner Variablene $pris, $maaneder og $gebyr ovenfor er numeriske. [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ]

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Øving 3 Frist: 2014-02-07 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

}?> <!DOCTYPE... <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head>... </head> <body> <p>nå skal vi printe hallo:</p> <?php //funksjonskall

}?> <!DOCTYPE... <html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml> <head>... </head> <body> <p>nå skal vi printe hallo:</p> <?php //funksjonskall Hver gang funksjonen printhallo kalles utføres instruksjonene spesifisert i den. [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] //funksjonskall printhallo(); //enda en gang printhallo(); Michael Preminger (michaelp@hio.no)

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer