RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11."

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel III: Kapittel IV: Kapittel V: INNLEDNING BAKGRUNN OG AKTUELLE SPØRSMÅL 5 ALTERNATIVER...10 SAMMENLIGNING AV BRANNTOMTA & HOFGAARDS GATE...16 GROV KOSTNADSSAMMENSTILLING OG FINANSIERINGSPLAN 18 VEDLEGG: Illustrasjoner av muligheter på branntomta: 1. Kirke uten kjeller fotavtrykk 2. Kirke uten kjeller programskisse 3. Kirke med delvis kjeller fotavtrykk 4. Kirke med delvis kjeller programskisse 5. Kirke med full kjeller fotavtrykk 6. Kirke med full kjeller programskisse 7. Detalj grunnmur med og uten kjeller 2

3 Kapittel I: INNLEDNING Den første rapporten om tomtealternativer for Hønefoss Nye Kirke var en grovsiling av alternativer ( ). På bakgrunn av grovsilinga valgte menighetsrådet og fellesrådet å ta med seg alternativene Branntomta og Hofgaards gate videre i prosessen. Disse ble nærmere utreda i finsilingsrapporten ( ). Finsilinga var en form for konsekvensutredning som tok for seg muligheter og begrensninger ved de to alternativene. Dette er en revidering av finsilingsrapporten. Revisjonen vil i hovedsak oppsummere de to alternativene, samt se på ulike kombinasjonsløsninger. I tillegg forsøker vi å svare på spørsmål som har dukket opp underveis. Håpet er å oppklare misforståelser og feilinformasjon. Riktig adresse for Hofgaards gate er Kongens gate, men ettersom Hofgaards gate er brukt fram til nå i prosessen fortsetter vi med det. Tre arealbehov er aktuelle: 1. Kirkefunksjoner 2. Menighetsfunksjoner (disponible rom = rom menigheten kan bruke etter eget ønske) 3. Kirkekontorfunksjoner (kontorer for kirkelige ansatte, dvs prester ansatt i Den norske kirke samt ansatte hos kirkevergen) Følgende alternativer vil bli omtalt: 1. Hofgaards gate a. Kirke i Hofgaards gate + leie av kontorer som i dag b. Kirke og kontorer i Hofgaards gate 2. Branntomta a. Branntomta + kontorer i Kirkegata 10 b. Branntomta + kontor-/boligbygg i Hofgaards gate c. Branntomta + kontorer i kirkestua d. Branntomta + leie av kontorer Disponible rom for menigheten inngår i alle, men kan i alt 2a og 2b samlokaliseres med kontorer utenom kirka. Dette vil kunne gi muligheten for evt øket areal for kirkefunksjonen på Branntomta dersom det var ønskelig. Dersom en ønsker å fortsatt nytte dagens kirkestue til rom for menigheten, vil det kunne redusere behovet for slike arealer i kirka. Kirkestua må da få en viss opprustning. 3

4 BRANNTOMTA HOFGAARDS GATE + - Forutsigbarhet Rask framdrift - krever bla. lite tid til planlegging Billigst- Små tomtekostnader Ivaretar historisk kontinuitet Kirka blir en del av kirkegården Beliggenhet - skjerma, men nær sentrum Tomta begrenser - forutsetter langkirke Frihet i utforming og arealbruk for kirkebygget Fleksibilitet og plass til kontorer Tid- og kostnadskrevende: - Tomt - Omregulering - Etablering av infrastruktur En av de få sentrale tomtene i Hønefoss som kommunen fremdeles eier Støy - krever tiltak 4

5 Kapittel II: BAKGRUNN & AKTUELLE SPØRSMÅL Hvem tar avgjørelser i prosessen? - Valg av kirketomt skal behandles av kirkelige organer. - Oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan skal godkjennes av bispedømmet, og deretter departementet (kirkeloven 21). - Dersom en ikke nytter tomt som er i overensstemmelse med planverket i kommunen, kreves behandling i kommunen som planmyndighet etter planloven. Det er en interessekonflikt mellom kommunen som planmyndighet, og alternativet om kirke i Hofgaards gate. Med utgangspunkt i byutvikling er det arealøkonomisk uheldig å nytte en så sentral tomt, når det allerede finnes en kirketomt som ikke kan nyttes til annet bygg. Det byutviklingsmessige blir en del av saken når endelig sak om valg av tomt legges fram for politisk behandling. Kommunen må til slutt som planmyndighet og grunneier gjøre en politisk avgjørelse i tomtevalget. - Bygningen og anlegget må behandles av kommunen som byggemyndighet etter bygningsloven og tilhørende forskrifter. - Dersom en ønsker å nytte Hofgaards gate må det forhandles med kommunen som grunneier, og politikerne må ta stilling til om de ønsker å selge tomta. Hvilke hensyn skal en ta til byutviklingen? Arealøkonomi: Hønefoss forventer å oppleve vekst i folketall i åra framover pga. beliggenhet og bedret kommunikasjon mot Oslo. Med skjerpa jordvern og krav til bærekraftig transport vil Hønefoss måtte fortettes (Jf Framtidens byer ). Da må arealet i sentrum nyttes optimalt. Tomtevalget for ny kirke må ta hensyn til dette. Byforming: Kirka er en historieforteller og tradisjonsbærer, og kirkebygget i seg selv har en symbolverdi. En kirke bør synes, og være et landemerke i byen. Den gamle kirka lå i enden av Kirkegata, godt plassert i bybildet. Kirkebakken er et viktig byrom, og har funksjon som møteplass. Kirketomta bør ha verdighet og ro til å tjene funksjonen som sosial arena for viktige hendelser i innbyggernes liv. Hva skal styre bygningsformen? Valg av form innebærer et valg av hvor på skalaen man skal legge seg i forhold til tradisjon og nyskaping. Det må gjøres et valg på om en ønsker et rendyrket og tydelig symbolbygg i bybildet som ramme om kirkerommet, eller om man ønsker et bygg som viser sambruk/flerbruk med mindre tydelig symbolvirkning. En tradisjonell kirke er en langkirke i øst - vest retning. Kirkebygget er da i hovedsak en ramme om kirkerommet. Formen danner et sterkt symbol i seg selv og i bybildet. I de senere årene er det bygget en del kirker med friere form, og med andre tilknyttede funksjoner, slik som diverse rom for menigheten, serveringssted, kontorer osv. Symbolformen er ikke så lett å lese utenfra, og en mister den direkte sammenhengen mellom indre og ytre form, men selve kirkerommet kan gis stor symbolverdi. De to tomtene gir ulik mulighet for å etablere kirkeform. 5

6 Hvor stor skal kirka være? Hønefoss Nye Kirke skal etter loven ha 500 sitteplasser, noe som krever i størrelsesorden ca. 850 m2 bruksareal (bra) inkl. tilhørende rom for kirkefunksjonen. Kravet om 500 sitteplasser har bakgrunn i kirkeloven 21. Den gamle kirka hadde 270 plasser. Den var fullsatt julaften og ved konfirmasjon. En kan søke departementet om dispensasjon fra lovens krav til antall sitteplasser. Da vil arealet i kirkerommet kunne reduseres med ca 1,1 m2 per plass. Det må vurderes om en bygger kirke for den vanlige søndag, eller for de store anledninger. Med redusert antall plasser må en ved store anledninger nytte flere gudstjenester på samme dag. Slik var det med den gamle kirka. Det må vurderes i hvilken grad en vil investere i areal eller i materialer og utsmykning. Kirkerommet kan også fleksibelt deles opp, men det gir store estetiske utfordringer. En kirke med 500 sitteplasser krever totalt i størrelsesorden ca 850 m2 bruksareal (bra). Dette arealet inkluderer kirkefunksjonene dvs kirkerom, samt andre nødvendige tilhørende rom. Sitteplasser kan være fordelt på hovedplan og på galleri. Arealet på 850 m 2 vil kunne suppleres i forhold til øvrige behov og muligheter. Hvordan er muligheten for å bygge kirkekontorer sammen med kirka? Dersom en ønsker å ha kirkekontorene på tomta kan disse enten bygges inn i kirkebygget, eller som et separat bygg. - Arealbehovet for kirkekontorene anslås til å være ca. 500 m2. - I Hofgaards gate kan kirkekontorene bygges inn i kirkebygget, mens på branntomta er det ikke plass til å bygge kirke med mange kontorer. Da må kontorer lokaliseres i andre bygg. Se kapittel III: Alternativer. Hvordan er muligheten for å samlokalisere rom for menigheten (disponible rom) med kirka? Arealbehovet er ikke klart definert pr i dag, men det er gode muligheter for å legge tilstrekkelig med slike rom til både branntomta og til Hofgaards gate. Muligheten for å finansiere og drifte med kapitalkostnader vil være det som begrenser arealet, ikke tomtevalget. Hvor stort er parkeringsbehovet? Parkeringsbehovet for kirka vil variere, og vi tar utgangspunkt i en parkeringsplass for om lag 20 biler. For store dager er det større behov men mange parkeringsplasser i byen vil være tilgjengelig. Det må også settes av areal til sykkelparkering. Samlet vil sykkelparkering og biloppstillingsplasser kreve et areal på ca. 550m 2. Hvor stort er arealbehov for kirke, menighet og kontorer? Arealbehovet/romprogram er pr i dag ikke endelig fastsatt, verken for kirkefunksjonen eller for menigheten. - For de rene kirkefunksjonene er det anslått et areal i størrelsesorden ca. 850 m2 ut fra et normalt romprogram. Antall sitteplasser i kirka er lovbestemt. Det kan søkes om dispensasjon fra kirkelovens bestemmelser. Eksemplene som er vedlagt tar utgangspunkt i tradisjonelt romprogram for kirkefunksjonen og med 500 plasser. - For kirkekontorer er arealbehovet anslått til å være ca 500 m2. - For disponible rom for menigheten er det ikke fastslått romprogram og areal. - Muligheten for å sambruke funksjoner og arealer ved samlokalisering er ikke her vurdert nærmere. 6

7 Kostnader Tomtekostnader Består av - Ervervskostnader for råtomt, alternativt kapitalisert tap av leieinntekter for dagens bruk. - Opparbeidelseskostnader. Byggekostnader Byggekostnader kan i størrelsesorden grovt regnes slik: - Uinnredet kjeller: kr pr m2 bra - Innredet kjeller: kr pr m2 bra - Hovedplan kontorbygg: kr pr m2 bra - Hovedplan kirkebygg: min. kr pr m2 bra. Dette tallet er usikkert, og er knyttet til hvor utfordrende utformingen vil bli. - Galleri / mezzanin: kr pr m2 bra Byggekostnad for et rent kirkebygg som programeksempel 5 (vedlegg nr. 2), og som inneholder minimumsareal, vil da grovt regnet være i størrelsesorden: 650 m2 x pr m m2 x pr m2 = kr 22,5 mill Byggekostnad for 500 m2 kontorer i eget kontorbygg vil være kr 10 mill. Dersom en lokaliserer kontorer integrert i kirkebygget vil trolig kostnad pr m2 være noe høyere, i størrelsesorden kr pr m2 og byggekostnaden vil da kunne være kr 12,5mill. Byggekostnad for disponible rom for menigheten vil avhenge av areal og lokalisering i bygget. F.eks vil 150 m2 i kjeller og 100 m2 på galleri gi en stipulert kostnad på ca kr 4 mill. En uinnredet kjeller med ca 600 m2 vil ha en kostnad på ca kr 6 mill. Innredning og utsmykning Innredning, utsmykning og orgel vil samlet kunne få en kostnad i størrelsesorden 10 mill. Orgelet alene kan ha en kostnad på opp til ca kr 6 mill. Driftskostnader Består av kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), om en holder kapitalkostnader og drift av selve virksomheten utenfor. For et kontorbygg vil driftskostnadene, FDVU uteonom kapitalkostnad og virksomhetsdrift være i størrelsesorden kr 350,- / m2/pr år. For kontorer med areal 500m2 vil det si kr ,- pr år, utenom kapitalkostnad og virksomhetsdrift Kapitalisert verdi Kapitalisert verdi er nåverdi av framtidige renteutgifter eller leieinntekter og er grovt beregnet slik: K=a /r x 100 Vi nytter 5 % kalkulasjonsrente. Areal vs kvalitet på materialer og innredninger. Behovet for rom og areal må veies opp mot bruk av materialer, innredninger og utsmykning i forhold til budsjettet. 7

8 Finansiering Forsikringssum er på kr 25,9 mill for bygningen, og kr 8,8 mill for innredning og utsmykning, til sammen kr 34,7 mill. Dagens leiepris på lokaler for kirkekontorer er pr år. Av dette kan det anslås at ca vil være utgifter til FDVU, og ca til dekning av kapitalkostnad. En kapitalisering av denne summen med 5 % rente, vil gi en kapital på 3,5mill. Det er gjort en vurdering på at prosjektet kan tilføres i størrelsesorden kr 4 mill fra innsamlede midler. Branntomten tilhører menigheten/soknet. Tomten i Hofgaards gate tilhører Ringerike kommune og har en anslått omsetningsverdi på totalt 9 mill og en kapitalisert leieinntekt på kr 11 mill. Kommunens evne og mulighet til å finansiere. Kommunen har svak økonomisk evne og lite handlingsrom. Den er i Robek-register: Register om betinget godkjenning og kontroll. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Fylkesmannen håndterer denne ordningen. Ringerike kommune er nå i en stor økonomisk snuoperasjon og er pålagt streng disiplin. Muligheten for å delta i finansiering av kirkelige formål er begrenset. Den økonomiske situasjonen ved skille mellom stat og kirke Det kan gå mot et skille kirke/stat. Det må vurderes om det vil kunne påvirke prosjektet. Kan Hønefoss kirkegård utvides? Ja, kirkegården kan utvides på eiendom 318/248. Ved Hønefoss kirkegård er det pr kun 43 ledige urnegraver. Av disse er det 40 urnegraver som kan gjenbrukes, og 3 nye ledige urnegraver. Hvert år settes det ned ca urner ved Hønefoss kirkegård. Rundt halvparten settes ned i eksisterende kistegrav eller urnegrav. Forbruket er da ca urnegraver i året. Antallet slettede urnegraver er ikke særlig høyt. Dette vil si at det er ca. et år igjen med urnegraver. Ringerike har i utgangspunktet fritt kirkegårdsvalg, men det er satt restriksjoner i de lokale kirkegårdsforskriftene: Tilbudet om fri kistegrav på annen kirkegård enn den som avdøde sognet til, gjelder bare når kirkegården har kapasitet til dette. I motsatt tilfelle begrenses valget til kremasjon og urnenedsettelse. Dermed blir Hønefoss kirkegård utelatt når det gjelder fritt valg av kirkegård, fordi kapasiteten her er såpass presset. Fellesrådet vedtok følgende: Ved Hønefoss kirkegård har kun innbyggere med bostedsadresse innenfor Hønefoss sogn anledning til å gravlegges. Dette gjelder både kiste- og urnegraver. Arbeidet med å utvide Hønefoss kirkegård må settes i gang nå. Det har tidligere vært planer om å lage et urnefelt på tomta foran krematoriet (eiendom 318/248), og dette er det mest aktuelle området for utvidelse. Grunneier er Ringerike kommune. Tomta består i dag av grøntarealer og parkering for krematoriet. Området er avsatt med formål offentlig bygning i kommuneplan, og regulert til grav og urnelund (reguleringsplan 129 Pettersøya). Eiendommen ligger i tilknytning til kirkegården, tvers over Hofgaards gate. I forhold til grunnforhold bør jorda graves gjennom. 8

9 I skissen på side 9 er det vist hvordan en urnelund ved krematoriet kan se ut. Eksempelet viser en maksimal utnyttelse: 8 gravfelt med 356 urnegraver. Dette er kun et eksempel på løsning. I hver urnegrav kan det settes ned 4 urner. Det vil si at det i teorien kan være plass til totalt 1424 urner. Eksempelet har tatt hensyn til en 4 meter byggegrense fra fjernvarme. I dag går det også en strømkabel over deler av området som er tenkt benyttet. Denne må eventuelt legges om den dagen denne delen av feltet skal nyttes. Omleggingen er kostnadsberegnet til ca. kr eks. mva. Dersom eksisterende kabel kan avdekkes og er lang nok til den nye traseen, vil det medføre en kostnadsreduksjon. Alternativt kan urnefeltet reduseres med anslagsvis 90 graver for å slippe å flytte kabelen. Det kan også vurderes andre arealer i nærheten for utvidelse av kirkegården, men dette er det ikke gjort rede for her. 9

10 Kapittel III: ALTERNATIVER 1. HOFGAARDS GATE I Hofgaards gate er det to alternativer: 1a) KIRKE I HOFGAARDS GATE + LEIE AV KONTORER SOM I DAG Det kan bygges et rent kirkebygg i Hofgaards gate, mens en fortsetter å leie kontorer som i dag. Vi har ikke utredet dette alternativet nærmere, fordi vi anser det som lite aktuelt. Dersom det først skal bygges en kirke i Hofgaards gate, vil den trolig bygges med kontorer. Et eksempel på kirke i Hofgaards gate. Studentoppgave fra UMB, av Andreas Klovholt og Vegard Lie. 1b) KIRKE OG KONTORER I HOFGAARDS GATE Alternativet inneholder et bygg med både kirke og kontorer i Hofgaards gate. Kostnader Tomtekostnader: Alle tomter har en markedsverdi, også de offentlige. Pris for råtomt sentralt ligger i dag på ca. kr ,- pr m2. Dette gir en markedsverdi for alle tomtene i Hofgaards gate på kr 9 mill. Kommunestyret vil måtte avgjøre om kommunen vil stille tomta til disposisjon, eller selge til redusert eller full pris. Tap av leieinntekt for dagens parkeringsplass vil være brutto kr pr år, netto kr pr år. Kapitalisert vil det gi en nåverdi på kr 11 mill. I tillegg kommer opparbeidelse, vei, vann og avløp. Tomta er utfordrende, med store høydeforskjeller og kan gi relativt stor opparbeidelseskostnad, her anslått til kr 5 mill. Byggekostnader: Kontorer i kirka vil trolig få en høyere kvadratmeterpris enn et rent kontorbygg, anslagsvis kr ,- per m2, da kontorarealet må innordne seg til kirkens form. Parkeringskjeller vil ha en kostnad på kr pr m2. Med 30 m2 pr plass vil det si en kostnad på ca. kr ,- per plass. Vil kirkebygg i Hofgaards gate forutsette etablering av en ny reguleringsplan? - Ja. Dagens reguleringsplan viser formål parkering og vei. Kommuneplanen viser senterområde. Framdrift hvor lang tid trengs for å lage en reguleringsplan? - Fra ett år til flere år. - En planprosess kan være uforutsigbar i og med at det er så mange parter involvert. En slik prosess kan ta alt fra et år og opp til flere år. - I tillegg kommer tilrettelegging av nødvendig infrastruktur som vil kreve ytterligere tidsbruk. En reguleringssak vil utsette byggestart. 10

11 Hvilken prisøkning vil utsatt byggestart medføre? - Prisstigning blir dekket av forsikringen i 34 måneder fra skadedagen. Kan kirkebakken skjermes mot støy fra Kongens gate? - Ja. - Kirkebygget kan brukes som skjerming for deler av tomta, i tillegg til egne støyskjermer. - Støyskjerming stenger for lyd, men også lys. - Skjerming er et kostnadselement. Hvor skal det være parkeringsplasser? - Parkeringskjeller eller bakkeparkering. - Alternativet innebærer at man bruker parkeringsplassen som byggeareal. Dette vil medføre at kommunen taper inntekter den tidligere har hatt fra parkeringsplassen. - Avhengig av form og størrelse på kirka, kan det bli igjen plass til noen parkeringsplasser på deler av eiendommene 318/504 og 98. Eventuelt kan det etableres atkomst der, og innkjøring til parkering i underetasje under kirka: - Parkeringskjeller under kirka er en kostbar løsning. Kan Hofgaards gate stenges? - En stenging av Hofgaards gate kan være uheldig på grunn av vedlikehold og sikkerhet. - Dersom Hofgaards gate skal stenges kreves det en prosess hvor alle parter får uttale seg. Med tanke på sikkerhet og vedlikehold vil det være ønskelig med en fysisk mulighet for gjennomkjøring med bom. Hvilken vernestatus har bygget i Kirkegata 4? - Kirkegata 4 har høy verneverdi, men ikke noe formelt vern. - Ringerike kommune har gjennomført en kulturminneregistrering i Hønefoss for å kunne vurdere og prioritere kulturminner til en kommunal bevaringsliste. I den forbindelse er Kirkegata 4 (bygningsnr ) registrert med høy verneverdi. - Det kan være aktuelt å flytte bygget, dersom det finnes en egnet tomt. En slik flytting kan være kostbart. Skal bygget i Kirkegata 10 rives? - Bygget ble vannskadet i 2008 og er nå et rivningsobjekt. - Det kan gjøres et politisk vedtak om riving, dersom det er politisk vilje til det. - Det er ikke søkt om rivetillatelse eller foreslått bruksendring, og det er heller ikke funnet midler til riving. - Eiendommen er aktuell som tomt for kirkekontorer dersom en nytter branntomta til kirke. Hva skjer med branntomta? Dersom kirka bygges i Hofgaards gate kan vi tenke oss følgende alternativer for branntomta: - Nytt gravfelt - Et stille sted - Tomt for klokketårn Vi anser det som mest trolig at branntomta blir brukt som et stille sted uten graver. 11

12 2. BRANNTOMTA Den nye kirka oppføres på branntomta, med en av følgende kombinasjoner: a) Branntomta + kontorer i Kirkegata 10 b) Branntomta + kontor-/boligbygg i Hofgaards gate c) Branntomta + kontorer i kirkestua d) Branntomta + leie av kontorer Først tar vi for oss det som er felles for alternativet branntomta. Deretter omtales de ulike kombinasjonsløsningene under egne overskrifter. Tomtekostnader Tomta eies av soknet, og opparbeidelseskostnadene blir relativt små. Kan det bygges kirke på branntomta uten at det etablereres ny reguleringsplan? - Ja. - Dagens reguleringsplan viser kirke. Kommuneplanen viser offentlig bebyggelse. Kan kirke på branntomta romme det antall sitteplasser som loven krever? - Ja. - Minimumsbehovet for en kirke med 500 sitteplasser er om lag 850 m2. Dette kan enkelt innpasses. Maksimalt fotavtrykk på branntomta er 720 m2. Kan kirke på branntomta romme kirkekontorer? - Nei. - Det kan bli plass til 2-3 prestekontorer, men kan ikke dekke hele arealbehovet for kirkekontorer. Kan kirke på branntomta inneholde tilstrekkelige disponible rom til menigheten? - Ja. - Det kan bli plass til disponible rom for menigheten. Med full kjeller vil disponible rom kunne utgjøre 554 m2, uten kjeller 122 m2. Se vedlagte programskisser med ulike muligheter (vedlegg 2, 4 og 6). Kan det bygges kirke med kjeller på branntomta? - Ja. - En kirke på branntomta kan bygges med kjeller, og oppfylle lovens krav til kirkerom med antall sitteplasser og med tilhørende romprogram. - Omfanget av kjeller vil være avhengig av noen valg i forhold til spunting, plassering av inngangsparti og i forhold til ønsket areal på hovedplan. - Vedlagt følger eksempel på fotavtrykk og programskisser for følgende løsninger: uten kjeller, delvis kjeller og full kjeller (vedlegg 1-6). - Kjeller under en del av arealet vil gi en relativt liten kostnadsøkning, også med spunting på en mindre del. - Vi har grunn til å tro at grunnforholdene er gode for kjeller. Det er også fullt mulig å drenere grunnen for kjeller. Med moderne byggemetoder er det ingen problemer å unngå fukt i kjeller. - Det kan regnes med lavere kostnad pr. m2 for kjeller enn for hovedplan. - Det kan lages løsning for innslipp av dagslys til kjeller. 12

13 Vil en kirke på branntomta være bred nok? - Ja. Den nye kirka kan være 16 meter bred uten kjeller, eller 14 meter med kjeller, evt 16 meter med kjeller og spunting. Den gamle kirka var 10 meter bred utvendig. Hvor stor blir avstand fra kirka til gravene? - 3 eller 4 meter. - En kirke skal etter loven ha en avstand på 3 meter til gravene. Med kjeller må avstanden være 4 meter for å unngå at det raser ut under byggeperioden. Dersom en ønsker å bygge med 3 meter avstand til grav fra kjeller, må det spuntes, dvs. slås ned forstøtning av jern i byggegropa. Dette er kostbart og støyende, men vi regner det som akseptabelt for et mindre parti, f.eks inngangspartiet, dersom det er ønskelig. - Se vedlegg 7 detaljer grunnmur, med og uten kjeller. Form: Kan en kirke på branntomta ha en moderne kirkeform? Ja. En kirke på branntomta kan vise både det tradisjonelle og det moderne. Bildet er et eksempel på en moderne kirke på branntomta. Studentoppgave fra UMB, av Olav Brauti og Roald Norås. 13

14 2a) BRANNTOMTA + KONTORER I KIRKEGATA 10 I dette alternativet bygges kirka på branntomta, mens kontorer etableres i et nytt bygg i Kirkegata 10. Byggekostnader for et kontorbygg er ca per kvm. inkl. mva. Med denne løsningen kan kirka bli bygd raskt, mens det kan brukes noe lengre tid på å bygge kontorer i Kirkegata. Rom for menigheten kan også lokaliseres her. Det er ikke utredet nærmere her. Dette vil kunne gi muligheten for evt øket areal for kirkefunksjonen på Branntomta dersom det var ønskelig. Dersom en ønsker å fortsatt nytte dagens kirkestue til rom for menigheten, vil det kunne redusere behovet for slike arealer i kirka. Kirkestua må da få en viss opprustning. 2b) BRANNTOMTA + KOMBINASJONSBYGG KONTOR/BOLIGER I HOFGAARDS GATE Kirka bygges på branntomta. For å kombinere interesser, etableres et prosjekt i Hofgaards gate med parkeringskjeller, forretninger/kontorer og boliger. Kirkekontorer utgjør en eierseksjon i bygget (ca. 500 m2). Rom for menigheten kan også lokaliseres her. Et eksempel på et prosjekt kan være en bygård i 7 etasjer: 2 med parkeringskjeller under bakken, 1 kontoretasje og 4 boligetasjer over bakken. Den øverste etasjen med boliger kan være inntrukket. Når det gjelder finansiering kan den kommunale tomta evt. inngå i prosjektet, mot at kommunen får 500m2 til kirkekontorer. Kommunens innsats vil da være tomteverdien pluss evt. kapitaldelen av dagens husleie. Fylkesmannen vil trolig vurdere kommunens investering her mer positivt, enn om den kun gir bort ei tomt. Prosjektet må etableres etter en tilbudskonkurranse etter lov om offentlige anskaffelser. Det vil måtte stilles krav til estetisk utforming av et prosjekt nær kirka og kirkegården. Det vil også forutsette en omregulering. De kommunale tomtene i kvartalet er anslått å ha en markedsverdi av kr Utnyttelse Vi har tatt utgangspunkt i en 15 m. byggegrense fra senter i Kongens gate. Denne vil eventuelt måtte endres etter krav fra vegvesenet. Det er en betydelig usikkerhet her, i og med at det nye hovedveisystemet for Hønefoss enda ikke er avklart. Det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta, trolig minst et par år. Fra Hofgaards gate og Kirkegata har vi brukt en byggegrense på 10 meter fra senterlinje vei. Maksimalt fotavtrykk for bygget blir da om lag 3000 m2. Dette er vist med stipla linje på kartet til høyre. Et slikt prosjekt vil være arealøkonomisk positivt for byutviklingen 14

15 2c) BRANNTOMTA + KONTORER I KIRKESTUA Kirka bygges på branntomta, mens kirkestua ombygges og tilbygges med formål kirkekontorer. Dette forutsetter positivt vedtak hos grunneier, som er Hønefoss sogn. Et kostnadsoverslag viser at et nybygg til kontorer vil koste ca. 10,5 millioner. En ombygging og tilbygging av kirkestua til kontorer vil koste ca. 7,5 millioner. tilfredsstille kirkevergens romprogram. Vi har vist at denne løsningen kan Dersom en ønsker å fortsatt nytte dagens kirkestue til rom for menigheten, vil det kunne redusere behovet for slike arealer i kirka. Kirkestua må da få en viss opprustning. 2d) BRANNTOMTA + LEIE AV KONTORER Kirka bygges på branntomta, og en fortsetter å leie kirkekontorer. I dag leies det 450 m2, til en leie på kr i året. 15

16 Kapittel IV: SAMMENLIGNING AV BRANNTOMTA & HOFGAARDS GATE Noen av kriteriene i tabellen nedenfor gjenspeiler de krav til dokumentasjon som vil kreves av lokale og regionale plan- og byggemyndigheter. VURDERINGS- KRITERIER a) Eiendomsforhold grunneier BRANNTOMTA Eiendom 318/496 Hønefoss Sokn. b) Dagens arealbruk Branntomt etter den gamle kirka. Parkering. c) Plansituasjon Kan gjennomføres innen gjeldende regulering d) Byutvikling Eneste mulige bygg på tomta. God utnyttelse av areal i sentrum. Fin beliggenhet i enden av Kirkegata, nær byen men rolig, estetisk verdi, synlig. Kirka blir en del av kirkegården. HOFGAARDS GATE Eiendommer: 318/98, 99, 402, 405. Ringerike kommune. Krever kjøp av tomt eller gave. Krever ny reguleringsplan. Usikkerhet i forhold til evt. krav fra vegvesenet. Beslaglegger sentral tomt. Nærhet til kirkegården, kollektivtrafikk og sentrum. Tett mot svært trafikkert gate. e) Parkering Som i dag. Kan ha parkering på deler av eiendommene 318/504 og 98. Evt. parkeringskjeller (1 plass = ca kr.) f) Atkomstforhold Eksisterende atkomst kan nyttes. Må etablere atkomst. g) Behov vs. areal Tilstrekkelig areal. Mulig fotavtrykk uten å slette graver: 720 m2. Ikke plass til kirkekontorer. Mulighet å supplere med areal til eget kontorbygg på de kommunale tomtene ved Hofgaards gate. h) Bygningsform Tomta forutsetter langkirke i østvest retning, men kan gis tradisjonell eller moderne form. i) Prosjektkostnad Ingen kostnader til kjøp av tomt. Evt. tomtekostnader vil være knytta til tomt til kirkekontorer. Trolig tilstrekkelig med eiendommene 318/98 og 99. Kan suppleres med arealer fra 318/402, 405 eller 504, hvor Ringerike kommune også er grunneier. Kan dekke andre arealbehov (eks kontorer). Med grønn sone rundt, samt bakkeparkering, vil trolig alle tomtene måte nyttes. Arealet kan reduseres ifm. ny løsning for hovedvegen. Stor frihet i utforming, unntatt er langkirke som kan bli vanskelig. Kirkebygget kan nyttes til støyskjerming. Uterommet vil da vende mot øst, og miste sol på dag/ ettermiddag og kontakt med byen. Råtomt med høy verdi: anslått råtomtpris med alle parseller 9,0 mill. Høyere byggekostnad dersom en legger til areal for menighet og kontorer. 16

17 j) Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) Støyvurdering: tilfredsstillende uten ekstra tiltak (COWI). k) Kulturvern Tar vare på historie og tradisjoner knytta til stedet. l) Framdrift/tidsbruk Krever verken etablering av ny infrastruktur, kjøp av tomt eller omregulering. Støyvurdering: Krever tiltak for støyskjerming (COWI). Trafikk: Tomta ligger helt opp mot Kongens gate, som er svært trafikert. Må rive/flytte verneverdig bygg dersom behov (Kirkegata 4). Kjøp av tomt, planprosess og etablering av infrastruktur kan ta mye tid. Usikkerhet i forbindelse med hovedvegsystemet. m) Universell utforming Forutsigbart og tidsbesparende. Kan enkelt løses. Det kan det ikke startes særlige utredninger eller prosjekt for Hofgaards gate før mars 2012 når kommunens budsjett er godkjent av fylkesmannen. Kan enkelt løses. 17

18 Kapittel V: GROV SAMMENSTILLING AV AREAL, KOSTNAD OG FINANSIERING For to av de aktuelle alternativene: 1b og 2a A) AREALFORUTSETNING Tre arealbehov er aktuelle: 1. Kirkefunksjoner Vi legger til grunn et areal for kirkefunksjonen som eksempel: Hovedplan: 650 m2 + galleri: 200 m2 = 850 m2 bra. 2. Menighetsfunksjoner (disponible rom = rom menigheten kan bruke etter eget ønske). Vi legger til grunn som eksempel 150 m2 i kjeller og 100m 2 på galleri. 3. Kirkekontorfunksjoner Vi nytter her 500 m2 som grunnlag. B) KOSTNADSSAMMENSTILLING 1b-Hofgaards gate med kirke, menighetsrom og kontorer 1- Tomteverdi: kapitalisert parkeringsinntekt: kr 11 mill (alternativt markedsverdi kr 9 mill) 2- Tomteopparbeidelse: anslått kr 5 mill 3- Byggekostnad kirkefunksjon: kr 22,5 mill 4- Innredning, utsmykning og orgel: kr 10 mill 5- Byggekostnad disponible rom for menigheten: kr 4 mill Sum kirke og menighetsrom: kr 52,5 MILL Kontorer gjennomføres i samme prosjekt 6-Kontorer: kr 12,5 mill Sum med kontorer: kr 65,0 mill 2a-Branntomta med kirke og menighetsrom 1- Tomteverdi: 0 (har ikke markedsverdi) 2- Tomteopparbeidelse: anslått 2 mill 3- Byggekostnad kirke: 22,5 mill 4- Innredning, utsmykning og orgel: 10 mill 5- Byggekostnad disponible rom for menigheten: 4 mill Sum kirke og menighetsrom : 38,5 mill Kontorer i Kirkegata utsettes til senere byggetrinn 6- Kontorer: kr 10,5 mill inkl riving 7- Tomteverdi Kirkegata 10: 770m2x2000= kr 1,5 mill Sum med kontorer: kr 50,5 mill 18

19 C) FINANSIERINGSPLAN 1b-Hofgaards gate med kirke, menighetsrom og kontorer 1- Forsikringssum samlet: kr 34,7 mill 2- Kapitalisert dagens leie minus FDVU: kr 3,5mill 3- Innsamlede midler: kr 3,8 mill 4- Andre midler: kr 23,0 mill Sum med kirke, menighetsrom og kontorer: kr 65,0mill 2a-Branntomta med menighetsrom 1- Forsikringssum samlet: kr 34,7 mill 2- Innsamlede midler: kr 3,8 mill Sum med kirke, menighetsrom og uten kontorer: kr 38,5 mill = kostnadsoverslag Kontorer i Kirkegata 10 utsettes til senere byggetrinn 3- Kapitalisert dagens leie minus FDVU:kr 3,5mill 4- Andre midler: kr 8,5 mill Sum med kontorer: kr 50,5 mill KONKLUSJON Prosjekt 1b, Hofgaards gate med kirke, menighetsrom og kontorer har en ufinansiert del i størrelsesorden kr 23,0 mill. Prosjekt 2a Branntomta med menighetsrom, uten kontorer er innenfor økonomisk rekkevidde med forsikringssum og innsamlede midler. Med 2.byggetrinn, kontorer i Kirkegata 10, har prosjektet en ufinansiert del i størrelsesorden kr 8,5 mill. Kommunen må vurdere om den vil skyte inn kapital i prosjektet. Det kan være markedsverdien av kommunal tomt. Dersom en nytter alternativ 2b Branntomta med menighetsrom, samt kontor/boligbygg i Hofgaards gate, kan kontorer trolig fullfinansieres gjennom at kommunen skyter inn tomta i et prosjekt med kontorer og leiligheter. Det er en del usikkerhet ved kostnadoverslaget på dette stadiet. Sikkerhet for overslaget øker utover i prosessen. Det er her for enkelhets skyld ikke lagt inn usikkerhetsmarginer. Arealet vil kunne justeres etter hvert som prosjektet utvikles og sikkerheten øker eller om finansieringen endres. VIDERE ARBEID Romprogram, kostnadsoverslag og finaniseringsplan må nyttes sammen i utvikling av prosjektet slik at økonomisk konsekvens er en del av arbeidet med romprogrammet. Dette for å unngå stor fallhøyde ved manglende økonomisk bærekraft. Kostnadsoverslaget må justeres når romprogrammet utvikles. 19

20

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget:

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget: Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11 Som medlemmer av Hønefoss menighetsråd vil vi fremme følgende protokolltilførsel til saken Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging?

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Anne Line Bretteville Jensen, Forskningsleder, SIRUS Fra mandatet: «Plassmangel ved gravplasser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud Ringerike kommune Att: Ken Ove Heiberg Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS Hønefoss, 31. oktober 2014 TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 02.11.2016 Referanse: 24256/2016 Arkiv: 613 Vår saksbehandler: Ståle Elgshøen Trysil prestegård Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER

VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER DEL AV GNR. 133, BNR. 25 OG DEL AV GNR. 137, BNR. 10, FNR. 30 SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER DEL AV GNR. 133, BNR. 25 OG DEL AV GNR. 137, BNR.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE SILINGSRAPPORT 25.10.11 1 FORORD Denne silingsrapporten utreder alternativer for lokalisering

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD Organisasjonsnr. Adresse: Besøksadresse: Telefonnr. Telefaksnr. 976996895 Postboks 71 651 Kristiansund N Øvre Enggate 8b 659 Kristiansund N 71 57 51 9 71 57 51 91 Kristiansund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/4304-1. Oppstart av detaljregulering 301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt"

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/4304-1. Oppstart av detaljregulering 301 Hønengata 40-44 boligprosjekt SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/4304-1 Arkiv: Oppstart av detaljregulering 301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt" Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT ENDELIG VALG AV SKOLETOMT Arkivsaksnr.: 14/2711 Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 151/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom kl NB!

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom kl NB! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 03.03.2010 kl. 17.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

19 boliger et stenkast fra Skien sentrum

19 boliger et stenkast fra Skien sentrum 22.06.04 12:45 Side 1 19 boliger et stenkast fra Skien sentrum ORGANISASJON Leilighetene deles i selveierseksjoner i.h.t. lov om eierseksjoner NR.3/1997. Eierne må være medlem av en interesseforening som

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSAJON

SØKNAD OM DISPENSAJON SØKNAD OM DISPENSAJON Eiendom: Gnr 163 Bnr 128 Adresse: Kalfarveien 116 Tiltakshaver: Anders Glesnes Tiltakets art: Bruksendring bolig Viser til søknad om tillatelse til tiltak på ovennevnte eiendom. Eiendommen

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM MULIGHETEN FOR Å BYGGE UT LEÜTHENHAVEN TIL OFFENTLIG VIRKSOMHET Arkivsaksnr.: 10/44800

Saksframlegg. ORIENTERING OM MULIGHETEN FOR Å BYGGE UT LEÜTHENHAVEN TIL OFFENTLIG VIRKSOMHET Arkivsaksnr.: 10/44800 Saksframlegg ORIENTERING OM MULIGHETEN FOR Å BYGGE UT LEÜTHENHAVEN TIL OFFENTLIG VIRKSOMHET Arkivsaksnr.: 10/44800 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

VERDIVURDERING PARSELL AV GNR. 67, BNR. 9 FOR ØRLAND KOMMUNE UTARBEIDET AV: N o v e m b e r

VERDIVURDERING PARSELL AV GNR. 67, BNR. 9 FOR ØRLAND KOMMUNE UTARBEIDET AV: N o v e m b e r VERDIVURDERING PARSELL AV GNR. 67, BNR. 9 FOR ØRLAND KOMMUNE UTARBEIDET AV: N o v e m b e r 2 0 1 2 PARSELL AV GNR. 67, BNR. 9 ØRLAND KOMMUNE Verdivurdering Oppdragsgiver: Oppdragsgivers representant:

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 Eiendomsutredninger 2015 Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 St. Olavs Hospital HF utredning av mulighets vurderinger vedr. div. eiendomsutviklingsspørsmål

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 08/2589-41 17677/11 L12 25.07.2011 TILLEGGSNOTAT TIL BEHANDLING

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 09.09.13. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER

VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER Estate konferanse, Oslo 14.04.2016 Johan Berg- Svendsen BER Kort om BER Rent uavhengig rådgivningsselskap innen næringseiendom 14 ansatte, 10 tilknyttede

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer