Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter."

Transkript

1 Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter.

2 Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse av at de aller fleste mennesker i dette landet ønsker g kan utføre en jbb g at bedriftene trenger arbeidskraft. Å lykkes enda bedre i denne kblingen vil gi stre samfunnsøknmiske g menneskelige gevinster. Strategien bygger gså på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med de rette kvalifikasjner ut i fra hva slags arbeid sm skal utføres. Det er viktig at arbeidsgivere får arbeidssøkere fra attføringsbedrifter sm har, eller sm kan tilegne seg, tilfredsstillende kmpetanse. Attføringsbedriftene, sm er spredt ver hele landet, har lang erfaring med å frberede persner med ulike frmer fr yrkesbegrensninger på en slik måte at de kan møte arbeidsgiveres krav. De vil gså kunne freta den nødvendige ppfølging på arbeidsplassen sm NHO bedriften krever, gså etter ansettelsen. Ringer i Vannet strategien innebærer en metdikk der NHO bedrifter får kntakt med en lkal attføringsbedrift sm vurderer m man har kandidater sm gjennm pplæring g veiledning kan være aktuell arbeidskraft fr NHO bedriften. Prsessen fregår på følgende måte: Bedriftens behv/ Kartlegging Kandidatutvelgelse Prekvalifisering/ kursing Arbeidspraksis/ m/ppfølging g evaluering Ansettelse/ ppfølging Rekrutteringsprsessen til ansettelse

3 Bedriftens behv / Kartlegging Etablere samarbeid mellm NHO-bedrift g attføringsbedriften Avklare arbeidsgivers behv Finne aktuell kandidat Kandidatutvelgelse Prekvalifisering/ kursing Arbeidspraksis m/ppf. g evaluering Kandidaten gis grunnpplæring g arbeidstrening på attføringsbedriften m nødvendig Attføringsbedriften krdinerer bedriftsintern g ekstern kursing/ sklering av kandidaten Attføringsbedriften er et bindeledd mt ffentlige instanser ved behv De tre partene (bedriften, kandidaten g attføringsbedriften) evaluerer framdrift g reviderer framdriftsplan/ prgresjnsplan Arbeidspraksis hs NHO-bedrift med ppfølging fra attføringsbedrift Ansettelse / ppfølging Kandidaten ansettes hs arbeidsgiver Arbeidsgiver kan kntakte attføringsbedriften fr eventuelt hjelp vedrørende kandidaten gså etter ansettelsen Kntaktprsessen med NHO-bedrifter 1.1 Kntakt med g ppfølging av næringslivskntakter i NHO-familien Innsalg, infrmasjnsmøter, kntraktinngåelser g ppfølging av avtaler gjrt i regi av Ringer i Vannet gjøres prfesjnelt g ryddig. Det er viktig at attføringsbedriftene tilpasser seg det rdinære næringsliv i sin kmmunikasjnsfrm. Mange av kntaktene vil frmidles av Reginskntrene til NHO gjennm sentralt inngåtte avtaler eller gjennm direkte kntakt fra bedrifter sm ønsker å rekruttere kandidater fra en attføringsbedrift. Attføringsbedriftene vil gså selv ta kntakt med NHO-bedrifter de synes kan virke sm hensiktsmessige samarbeidspartnere fr å få til et rekrutteringssamarbeid. Intern rganisering i attføringsbedriften: Det bør være en ansatt ved hver attføringsbedrift sm har et verrdnet ansvar fr å følge pp næringslivspartnerne, en såkalt Key Accunt Manager (KAM). Det frutsettes at denne har erfaring fra salg, g er vant med å "pleie" et kntaktnett på en prfesjnell måte. Vedkmmende vil gså ha

4 en intern rlle i rganiseringen av hvilke knsulenter ved egen bedrift sm er i kntakt med de frskjellige samarbeidende næringslivsaktørene. KAM bør ha den verrdnede ppfølgingen av samtlige samarbeidende NHO-bedrifter, vil vedlikehlde et register av disse g påse at avtaler blir fulgt pp. KAM bør gså ha et verrdnet ansvar fr relasjnsbyggingen med NHO-bedriftenes ledere/ HR-avdelinger, eller de kntaktpersner sm er perative i samarbeidet. Innledende kntakt med NHO-bedriften: Telefn: En bør presentere seg sm representant fr Ringer i Vannet-strategien i NHO, g sm ansatt ved attføringsbedriften xx. Spør m de kjenner Ringer i Vannet, g gi en ryddig beskrivelse av prsjektet. Be m lv til å sende infrmasjn på e-pst sm et initiativ til å få et møte med bedriften. Hvis frespørselen avvises skal dette nteres med begrunnelse, g KAM vil avgjøre m det skal iverksettes en ny kntakt, når denne evt. skal skje, g sette dette i kalender. Når frespørselen aksepteres skal infrmasjn, "takk fr en hyggelig samtale", g frslag til møtetidspunkt (hvis ikke allerede avtalt) sendes frtløpende, g i alle fall innenfr neste virkedag. Første møte: Gjennmføres bestandig av KAM, sm infrmerer m muligheter gjennm Ringer i Vannet, ønske m å gjennmføre en bedriftskartlegging (fr å finne best mulig egnede kandidater fr virksmheten), presenterer Rekrutteringsavtalen, g avtaler neste møtepunkt. KAM sørger fr at bedriften blir fulgt pp, g avgjør hvem sm skal gjennmføre bedriftskartlegging/ være med på neste møte. Bedriftskartlegging: Med mindre dette ikke er ønskelig skal det bestandig gjennmføres en bedriftskartlegging (se skjema bakerst i heftet). På bakgrunn av bedriftskartleggingen skal attføringsbedriften gjennmgå mulighetene fr skreddersydd prekvalifisering av kandidater, g finne aktuelle kandidater å presentere fr bedriften innen avtalt tid. Videre ppfølging: KAM har ansvar fr at NHO-bedriften hele tiden er infrmert m prgresjn g muligheter i samarbeidet. Uavhengig av m en har kandidater utplassert ved NHO-bedriften eller ikke skal KAM initiere kvartalsvise møter fr å hlde samarbeidet i gang g fr å kunne se nye muligheter. Hvis attføringsbedriften finner kandidater innenfr egne deltagere skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få tilsendt CV g frslag til møtetidspunkt. Hvis attføringsbedriften ikke umiddelbart finner egnede kandidater skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få infrmasjn m hva en gjør fr å finne kandidater fra

5 andre attføringsbedrifter, g / eller gjennm NAV. Det er viktig at NHO-bedriften føler at det er ne på gang, g at de hldes realistisk rientert. Kurs i markedsppfølging: Det vil, etter frespørsel, bli gitt tilbud m kurs i markedsppfølging i regi av Ringer i Vannet. Bransjefreningen attføringsbedriftene kan gså kntaktes fr infrmasjn m aktuell kurstilbydere på dette mrådet. 1.2 Samarbeide med NHO's reginskntrer NHO's reginskntrer innehar en nøkkelrlle i å frmidle kntakt mellm NHO bedrifter g aktuelle attføringsbedrifter. Ikke minst vil dette gjelde i en begynnende fase inntil det er etablert kntakt mellm de aktuelle aktørene, g Ringer i Vannet sm knsept har blitt allment kjent hs bedriftene. Et slikt samarbeid innebærer at reginskntrene infrmerer sine medlemmer m Ringer i Vannet strategien, både gjennm utsending av infrmasjn, møter, knferanser g andre kmmunikasjnskanaler. Reginskntrene infrmerer gså m hvilke aktuelle attføringsbedrifter sm finnes i reginen, eventuelle spesialiteter ved disse g gir kntaktinfrmasjn. Ringer i Vannets nettside g Sharepint er gså kntaktledd g ressurser i frbindelse med etablering av direkte kntakt mellm NHO-bedriftene g den enkelte attføringsbedrift. 1.3 Kntaktarbeid gjennm bransjerganisasjnene i NHO Ringer i Vannet-sekretariatet samarbeider med bransjefreningen Attføringsbedriftene g initierer ulike frmer fr samarbeid mellm andre landsfreninger g bransjefreninger i NHO. Hensikten er å få disse freninger til å infrmere egne medlemsbedrifter m de muligheter sm ligger i å rekruttere gjennm Ringer i Vannet strategien, samt å initiere egne avtaler med de stre knsernene g kjedene sm finnes i NHO - familien. 1.4 Kntakt via sentrale avtaler Mange NHO bedrifter er ulike frmer fr knsern, kjeder eller større bedrifter med mange lkasjner i Nrge. Ringer i Vannet-sekretariatet vil i samarbeid med bransjefreningen Attføringsbedriftene inngå skreddersydde avtaler m rekruttering med NHO's medlemsbedrifter. Avtalene definerer spesifikke krav til pplæring g ppfølging tilpasset disse aktørenes rekrutteringsbehv. Slike avtaler kan følges pp gjennm pplæring av aktuelle attføringsbedrifter. Avtalene gjøres kjent gjennm Sharepint. Attføringsbedriftene vil kunne bli mfattet av avtalene ved å kntakte sin lkale Ringer i Vannet prsjektkrdinatr, sekretariatet i Ringer i Vannet, eller bransjefreningen Attføringsbedriftene. I nen tilfeller vil aktuelle bedrifter gså bli direkte kblet på disse avtalene gjennm direkte henvendelser fra sekretariatet. 2 Relasjnsbygging g samarbeid med NHO-bedriftene 2.1 Kntaktpersner NHO bedrifter må kunne frvente å få veiledning/ppfølging når de har behv fr det. Det rganiseres slik at NHO-bedriften frhlder seg til faste kntaktpersner gjennm de ulike fasene

6 fram mt rdinær ansettelse. Attføringsbedriften ppgir alle kntaktpplysninger, slik at NHObedriften kan nå vedkmmende veileder når behvet fr slik kntakt skulle ppstå. Dette gjelder gså ut ver nrmal arbeidstid. 2.2 Kartlegging av NHO-bedriften Samarbeidet starter med en kartlegging av NHO-bedriftens rekrutteringsbehv. Et eget skjema er utviklet (se vedlegg 5.2) slik at en systematisk kan sette seg inn i de frhld sm er vesentlige fr å bli kjent med NHO-bedriften. Dette er nødvendig fr å få en gd jbbmatch, dvs. at man blir i stand til å freta en kvalitativt gd utvelgelse av kandidater sm passer bedriftens behv g prfil. 2.3 Rekrutteringsavtaler Rekrutteringsavtalen innehlder de pplysningene sm er vesentlige fr å ivareta mrådene; arbeidspraksis, pplæring, kvalifikasjnskrav g ønsker fra NHO-bedriftens side. Avtalen er et dynamisk/ strategisk dkument sm angir hvilke kandidater sm vil ha mulighet fr ansettelse i NHObedriften. Eksempel på slik rekrutteringsavtale, se kapittel 5.0 Avtaler. 2.4 Prekvalifisering Med prekvalifisering menes her all frm fr kvalifisering sm NHO bedriften mener er nødvendig før en ansettelse. Dette vil variere sterkt fra stilling til stilling. Fr nen jbber vil det være tilfredsstillende m kandidaten kan dkumentere gde ssiale ferdigheter, mtivasjn fr å jbbe g være rusfri i arbeidstida. I andre jbber er det nødvendig med en frmell utdannelse, dkumenterbar realkmpetanse eller en arbeidspraksis sm viser at kandidaten faktisk kan utføre aktuelle arbeidsppgaver. Viktige hvedpunkter i et prekvalifiseringsløp er: Avklaring Kandidaten gjennmgår en prsess i attføringsbedriftens regi hvr man søker å finne ut m vedkmmendes ferdigheter, kmpetanse g egnethet sm matcher NHO bedriftens behv. En viktig del av avklaringen er å finne fram til hvilke kvalifikasjner sm kandidaten må tilegne seg fr å kunne ppfylle kravene til stillingen Kmpetansebygging Kmpetansebygging av kandidater kan være nødvendig fr å møte kravene NHO bedriften stiller til ledige stillinger. Slik kmpetansebygging kan skje i frm av; arbeidstrening g kvalifisering på attføringsbedriften, eksterne kurs/skler eller arbeidstrening/pplæring i NHO-bedriften Kntinuerlig ppfølging Gjennm hele prsessen vil attføringsbedriften tilby NHO-bedriften nødvendig ppfølging. Ikke minst er det viktig dersm pplæringen/arbeidstreningen fregår i NHO bedriften. Her inngår gså kntakt mt Nav sm fte er en viktig samarbeidspart i et slikt kvalifiseringsløp. 2.5 Ansettelse En rekrutteringsavtale har sm hvedmål ansettelse av kandidaten. Dette presiseres gjennm Rekrutteringsavtalen. Dersm en kandidat tilfredsstiller NHO-bedriftens kravspesifikasjn fr

7 rekruttering, g bedriften har behv fr å få dekket de ppgaver kandidaten utfører, skal det legges til rette fr ansettelse. I frbindelse med en ansettelse skal NHO bedriften infrmeres m mulige virkemidler Nav har fr å bistå persner med særlige behv til å få en jbb. Om NHO-bedriften ønsker det skal attføringsbedriften, så langt det lar seg gjøre, ta ppgaven med å krdinere møtevirksmhet, g bistå med utfylling av søknader/skjema slik at NHO-bedriften ikke belastes unødvendig. Målet er at ansettelse skal skje så snart sm mulig på vilkår sm er hensiktsmessig, g i tråd med det sm er vanlig i den aktuelle bransje/stilling. 2.6 Oppfølging etter ansettelse Etter ansettelse kan NHO-bedriften, så lenge denne har en Rekrutteringsavtale, be m ppfølgingstjenester fra attføringsbedriften etter behv. Det må i særlige tilfeller vurderes m Nav skal invlveres fr å bistå med ulike virkemidler. Oppfølging bør gis uavhengig av hvr lenge kandidaten har vært ansatt hs NHO-bedriften, frutsatt at det fremdeles freligger en Rekrutteringsavtale mellm partene. 2.7 Eksterne ressurser g krdinering av hjelpetiltak I denne frm fr rekruttering kan kandidatene ha behv fr ulike typer av hjelpebehv. Det kan være alt fra tekniske hjelpemidler, transprttjenester, krdinering verfr ffentlige myndigheter eller særlig støtte på arbeidsplassen i frm av fr eksempel en mentr. Fr at arbeidsfrhldet skal fungere tilfredsstillende før en eventuell ansettelse, har attføringsbedriften et ansvar fr å kartlegge g sørge fr at behvet fr hjelpetiltak blir dekket. Likeså m det ppstår slike behv etter ansettelse. 3.0 Kandidatppfølging Oppfølging av kandidater ute i NHO-bedriftene er viktig fr at bedriftene skal kunne føle trygghet g ivaretagelse. Oppfølgingens intensitet g mfang vil naturlig nk variere etter kandidatenes frutsetninger, arbeidets art g NHO-bedriftens ønske m individuell skreddersøm. Fr at rekrutteringsarbeidet skal bli frutsigbart fr arbeidsgivere, angir dette kapitlet en standard sm de må kunne frvente i samarbeidet med attføringsbedriften. En arbeidspraksis i NHO-bedriftene bør gjøres så krtvarig sm mulig. Praksisperiden sees på sm et middel fr at arbeidsgiver skal kunne bli kjent med kandidaten, g fr at kandidaten får en mulighet til å pparbeide seg en kmpetanse g arbeidsevne sm tilfredsstiller arbeidsgivers kriterier fr ansettelse. I nen tilfeller vil en praksisplass ikke ha ansettelse i den knkrete NHO-bedriften sm målsetting. Arbeidsevneutprøving, kmpetanseheving, kursing g utdanning, eller relevant praksis fr å kunne ppnå ansettelse i annen virksmhet, kan være begrunnelser fr slik praksis. Praksisfrhldet bør avsluttes så frt de avtalte målene er ppnådd.

8 3.1 Riktig kandidat på riktig plass Riktig kandidat på riktig plass er en vesentlig faktr sm vil øke mulighetene fr ansettelse. Gjennm å bruke kartleggingsskjemaet i kap. 5 vil attføringsbedriften få gd innsikt i NHO-bedriftens bedriftskultur, kmpetansekrav fr ansatte, arbeidsppgaver g det ssiale miljø. Det å finne riktig kandidat til riktig arbeidsgiver er gså avgjørende fr arbeidsgivers tilfredshet i samarbeidet med attføringsbedriften. Dersm attføringsbedriften finner kandidater sm i stre trekk tilfredsstiller arbeidsgivers krav, men sm kanskje ikke "treffer" på alle kriterier, må man iverksette tiltak fr å innfri arbeidsgivers frventning. I nen tilfeller må en i samråd med NAV sørge fr at kandidaten gis en kmpetanseheving eller jbbe med de egenskaper, eller utfrdringer sm ikke er tilfredsstillende før kandidaten presenteres fr arbeidsgiver. 3.2 Standard fr ppfølging av kandidat i praksisfrhld Oppfølging av kandidater skal være skreddersøm sm tar hensyn til kandidatens frutsetninger g arbeidsgivers ønsker. I Ringer i Vannet-samarbeidet gjelder følgende (minimum-) standard fr ppfølging: Før ppstart: Det skal gjennmføres minst ett møte mellm attføringsbedriftens veileder, kandidaten g arbeidsgivers representant (er) før ppstart av praksis. Ved ppstart: Det skal gjennmføres en kntakt med NHO-bedriften i løpet av første dag i arbeidspraksis. Dette fr å sikre at kandidaten har møtt pp, fått kntakt med de riktige persnene g fått en egnet presentasjn av bedriften g arbeidsppgavene m.v. Denne kntakten skal evaluere m partene ser det sm hensiktsmessig å frtsette praksisfrhldet. Det skal gjennmføres en tilsvarende kntakt innen utgangen av tredje dag i praksis. Dette frdi erfaringer viser at kandidater med lite jbberfaring trenger støtte fr å hlde det gående den første uken. Frtløpende ppfølging: Det skal den første måneden gjennmføres minst en kntakt hver uke. Denne kntakten skal innehlde samtale både med NHO-bedriftens representant g kandidaten. Videre skal det gjennmføres minst en kntakt hver andre uke, med mindre den individuelle ppfølgingsplanen sier ne annet. Oppfølgingsplan fr kandidater: Attføringsbedriften sørger fr at det pprettes en ppfølgingsplan, i samarbeid med NHO-bedriften, med prgresjn i arbeidsppgaver fr kandidater i samsvar med den enkeltes utvikling g bedriftens behv. I ppfølgingsplanen skal gså pplæringsbehv g praksisppfølging være beskrevet. 3.3 Prekvalifisering g kursing Bedriftskartleggingen vil avdekke både NHO-bedriftens kmpetansebehv g kandidatenes eventuelle mangel på aktuell kmpetanse. Hvis en kandidat ppfattes å være aktuell fr NHObedriften, men har mangelfull kmpetanse, vil Attføringsbedriftens rlle kunne være å legge til rette fr nødvendig kmpetanseheving. Dette kan innebære å gjennmføre kmpetansekartlegging,

9 kartlegging g pplæring av lese-, skrive-, g matematikkvansker, nrsk-kmpetanse, veiledning i frhld til hvrdan pplæring kan ppnås, krdinering med NAV, ppstart av lærlingeløp, AMO-kurs sv. Opplæring g veiledning i frhld til ssial kmpetanse kmmer gså inn under dette. 3.4 Krdinering av ffentlige hjelpetiltak/rdninger Et vesentlig ønske fra NHO-bedriftene er bistand i frhld til kmmunikasjn med NAV g andre ffentlige instanser. Attføringsbedriften har kmpetanse på dette feltet g kan gi NHO-bedriften en rientering m hvilke rdninger sm kan være aktuelle. Slik kmpetanse bør være tilgjengelig fr både kandidat g arbeidsgiver der det er behv fr dette. Hvis en avdekker behv sm attføringsbedriften ikke selv kan dekke, skal veileder være behjelpelig med å kntakte det ffentlige hjelpeapparatet g yte bistand ved utfylling av skjemaer.l. 3.5 Veien til ansettelse, g ppfølging etter kntrakt Attføringsbedriften bør gjennm hele praksisperiden frtløpende, g sammen med kandidaten selv g arbeidsgiver, vurdere m prduktiviteten g frutsetningene er tilfredsstillende fr ansettelse. En ansettelse bør skje på så rdinære vilkår sm mulig. Attføringsbedriften vil ha et særskilt ansvar fr å krdinere g pprette kntakt med NAV g andre hjelpeinstanser der det er frmålstjenlig med tilrettelegging fr at ansettelse skal kunne skje. Selv m kandidaten er ansatt, g attføringstiltaket er avsluttet, vil arbeidsgiver kunne be m veiledning g bistand vedrørende den ansatte. Dette ppfølgingsansvaret vil påligge attføringsbedriften så lenge denne har en aktiv Rekrutteringsavtale med NHO-bedriften. 4.0 Lkalt samarbeid g en felles rekrutteringsprtal 4.1 Rekrutteringssamarbeid mellm attføringsbedriftene I mange tilfeller vil ikke attføringsbedriften lkalt ha de kandidatene NHO-bedriftene til en hver tid måtte ha behv fr. Det er viktig både fr relasjnen mellm NHO-bedriften g den lkale attføringsbedriften, samt fr Ringer i Vannet sm rdning, at disse behvene søkes ivaretatt på en gd måte. Det pprettes derfr en rekrutteringsprtal i regi av Ringer i Vannet slik at andre attføringsbedrifter kan dekke den aktuelle rekrutteringsfrespørselen, se kap. 4.2 g 4.3 nedenfr. 4.2 Rekrutteringssamarbeid med NAV Fr å kunne dekke de rekrutteringsfrespørsler sm attføringsbedriften mttar, vil det der andre attføringsbedrifter heller ikke kan levere, være nødvendig å invlvere NAV fr innsøking til attføringsbedriften. I slike tilfeller bør attføringsbedriften kntakte NAV g frklare NHO-bedriftens rekrutteringsønske. NAV vurderer m de har persner sm har relevante yrkesønsker, g sm trenger attføringsbedriftens bistand fr å kunne møte NHO-bedriftens krav. I denne frbindelse ppfrdres attføringsbedriftene til å pprette reginale avtaler fr verføring av kandidater seg i mellm g i samarbeid med NAV. 4.3 Rekrutteringsprtal Her vil attføringsbedrifter kunne synliggjøre kandidatbehv de selv ikke kan dekke etter å ha blitt kntaktet av en NHO-bedrift. Denne prtalen innehlder tre muligheter:

10 Kandidater verføres mellm bedriftene slik at attføringsbedriften med rekrutteringsavtalen vertar ppfølgingsansvaret. Attføringsbedriften med aktuell kandidat inkluderes i rekrutteringsavtalen g fretar ppfølging med egne veiledere NAV søker inn aktuelle kandidater til attføringsbedriften sm har avtale med NHO-bedriften 5.0 Avtaleverk g dkumenter 5.1 Rekrutteringsavtale mellm bedriftene Det er utarbeidet en egen rekrutteringsavtale sm finnes sm en egen pdf-fil sm det kan skrives i. 5.2 Mmenter til Kartleggingsskjema fr NHO-bedrifter I mange tilfeller vil en NHO-bedrift kjenne sitt rekrutteringsbehv g melde dette til attføringsbedriften i frm av en bestilling/frespørsel. Kandidater fra en attføringsbedrift kan imidlertid ha redusert mulighet til rdinære stillinger, g fte får en de gde ansettelsene gjennm at attføringsbedriften g NHO-bedriften har inngående kjennskap til hverandre. Hva er bedriftens næring, prduksjnsmråde: Hvilke arbeidsppgaver finnes ved bedriften (beskriv aktuelle mråder): Hvr mange utfører hver funksjn: Hvilke kvalifikasjner kreves ved hver funksjn: Eksisterende eller framtidige rekrutteringsbehv tilhørende hver funksjn: Hvilke fysiske betingelser freligger ved hver funksjn: En beskrivelse av arbeidsmiljø ved hver funksjn: Hvilken internpplæring kan tilbys ved bedriften: Hvilke kandidater vil passe inn ved bedriftens frskjellige avdelinger: Kvalifikasjner (frmelle/ ufrmelle): Ssiale egenskaper: Stillingsstørrelser: Funksjnsnedsettelser: Rus/ rulleblad:

11 5.3 Sentrale avtaler, kjeder g knsern I Ringer i Vannet vil det gså bli inngått sentrale avtaler med større knsern g kjeder i NHOsystemet. Disse avtalene vil være tilgjengelig på Ringer i Vannet sitt Sharepint-mråde, g vil i mange tilfeller innehlde en særskilt kravspesifikasjn g innretting både i frhld til ppfølgingsarbeid g metdikk. Attføringsbedrifter sm ønsker å være med på disse rekrutteringsavtalene må kunne påregne å måtte kurse seg pp på den aktuelle avtales kravspesifikasjn, g å undertegne på en avtale sm frplikter attføringsbedriften til å følge denne.

12 Kntaktinfrmasjn Ringer i Vannet Middelthunsgate 27 PB Majrstuen 0305 Osl E-pst: Telefn: Telefax: Prsjektleder: Rune Kvarme E-pst: Mbil: Nettsider:

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer