Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter."

Transkript

1 Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter.

2 Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse av at de aller fleste mennesker i dette landet ønsker g kan utføre en jbb g at bedriftene trenger arbeidskraft. Å lykkes enda bedre i denne kblingen vil gi stre samfunnsøknmiske g menneskelige gevinster. Strategien bygger gså på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med de rette kvalifikasjner ut i fra hva slags arbeid sm skal utføres. Det er viktig at arbeidsgivere får arbeidssøkere fra attføringsbedrifter sm har, eller sm kan tilegne seg, tilfredsstillende kmpetanse. Attføringsbedriftene, sm er spredt ver hele landet, har lang erfaring med å frberede persner med ulike frmer fr yrkesbegrensninger på en slik måte at de kan møte arbeidsgiveres krav. De vil gså kunne freta den nødvendige ppfølging på arbeidsplassen sm NHO bedriften krever, gså etter ansettelsen. Ringer i Vannet strategien innebærer en metdikk der NHO bedrifter får kntakt med en lkal attføringsbedrift sm vurderer m man har kandidater sm gjennm pplæring g veiledning kan være aktuell arbeidskraft fr NHO bedriften. Prsessen fregår på følgende måte: Bedriftens behv/ Kartlegging Kandidatutvelgelse Prekvalifisering/ kursing Arbeidspraksis/ m/ppfølging g evaluering Ansettelse/ ppfølging Rekrutteringsprsessen til ansettelse

3 Bedriftens behv / Kartlegging Etablere samarbeid mellm NHO-bedrift g attføringsbedriften Avklare arbeidsgivers behv Finne aktuell kandidat Kandidatutvelgelse Prekvalifisering/ kursing Arbeidspraksis m/ppf. g evaluering Kandidaten gis grunnpplæring g arbeidstrening på attføringsbedriften m nødvendig Attføringsbedriften krdinerer bedriftsintern g ekstern kursing/ sklering av kandidaten Attføringsbedriften er et bindeledd mt ffentlige instanser ved behv De tre partene (bedriften, kandidaten g attføringsbedriften) evaluerer framdrift g reviderer framdriftsplan/ prgresjnsplan Arbeidspraksis hs NHO-bedrift med ppfølging fra attføringsbedrift Ansettelse / ppfølging Kandidaten ansettes hs arbeidsgiver Arbeidsgiver kan kntakte attføringsbedriften fr eventuelt hjelp vedrørende kandidaten gså etter ansettelsen Kntaktprsessen med NHO-bedrifter 1.1 Kntakt med g ppfølging av næringslivskntakter i NHO-familien Innsalg, infrmasjnsmøter, kntraktinngåelser g ppfølging av avtaler gjrt i regi av Ringer i Vannet gjøres prfesjnelt g ryddig. Det er viktig at attføringsbedriftene tilpasser seg det rdinære næringsliv i sin kmmunikasjnsfrm. Mange av kntaktene vil frmidles av Reginskntrene til NHO gjennm sentralt inngåtte avtaler eller gjennm direkte kntakt fra bedrifter sm ønsker å rekruttere kandidater fra en attføringsbedrift. Attføringsbedriftene vil gså selv ta kntakt med NHO-bedrifter de synes kan virke sm hensiktsmessige samarbeidspartnere fr å få til et rekrutteringssamarbeid. Intern rganisering i attføringsbedriften: Det bør være en ansatt ved hver attføringsbedrift sm har et verrdnet ansvar fr å følge pp næringslivspartnerne, en såkalt Key Accunt Manager (KAM). Det frutsettes at denne har erfaring fra salg, g er vant med å "pleie" et kntaktnett på en prfesjnell måte. Vedkmmende vil gså ha

4 en intern rlle i rganiseringen av hvilke knsulenter ved egen bedrift sm er i kntakt med de frskjellige samarbeidende næringslivsaktørene. KAM bør ha den verrdnede ppfølgingen av samtlige samarbeidende NHO-bedrifter, vil vedlikehlde et register av disse g påse at avtaler blir fulgt pp. KAM bør gså ha et verrdnet ansvar fr relasjnsbyggingen med NHO-bedriftenes ledere/ HR-avdelinger, eller de kntaktpersner sm er perative i samarbeidet. Innledende kntakt med NHO-bedriften: Telefn: En bør presentere seg sm representant fr Ringer i Vannet-strategien i NHO, g sm ansatt ved attføringsbedriften xx. Spør m de kjenner Ringer i Vannet, g gi en ryddig beskrivelse av prsjektet. Be m lv til å sende infrmasjn på e-pst sm et initiativ til å få et møte med bedriften. Hvis frespørselen avvises skal dette nteres med begrunnelse, g KAM vil avgjøre m det skal iverksettes en ny kntakt, når denne evt. skal skje, g sette dette i kalender. Når frespørselen aksepteres skal infrmasjn, "takk fr en hyggelig samtale", g frslag til møtetidspunkt (hvis ikke allerede avtalt) sendes frtløpende, g i alle fall innenfr neste virkedag. Første møte: Gjennmføres bestandig av KAM, sm infrmerer m muligheter gjennm Ringer i Vannet, ønske m å gjennmføre en bedriftskartlegging (fr å finne best mulig egnede kandidater fr virksmheten), presenterer Rekrutteringsavtalen, g avtaler neste møtepunkt. KAM sørger fr at bedriften blir fulgt pp, g avgjør hvem sm skal gjennmføre bedriftskartlegging/ være med på neste møte. Bedriftskartlegging: Med mindre dette ikke er ønskelig skal det bestandig gjennmføres en bedriftskartlegging (se skjema bakerst i heftet). På bakgrunn av bedriftskartleggingen skal attføringsbedriften gjennmgå mulighetene fr skreddersydd prekvalifisering av kandidater, g finne aktuelle kandidater å presentere fr bedriften innen avtalt tid. Videre ppfølging: KAM har ansvar fr at NHO-bedriften hele tiden er infrmert m prgresjn g muligheter i samarbeidet. Uavhengig av m en har kandidater utplassert ved NHO-bedriften eller ikke skal KAM initiere kvartalsvise møter fr å hlde samarbeidet i gang g fr å kunne se nye muligheter. Hvis attføringsbedriften finner kandidater innenfr egne deltagere skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få tilsendt CV g frslag til møtetidspunkt. Hvis attføringsbedriften ikke umiddelbart finner egnede kandidater skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få infrmasjn m hva en gjør fr å finne kandidater fra

5 andre attføringsbedrifter, g / eller gjennm NAV. Det er viktig at NHO-bedriften føler at det er ne på gang, g at de hldes realistisk rientert. Kurs i markedsppfølging: Det vil, etter frespørsel, bli gitt tilbud m kurs i markedsppfølging i regi av Ringer i Vannet. Bransjefreningen attføringsbedriftene kan gså kntaktes fr infrmasjn m aktuell kurstilbydere på dette mrådet. 1.2 Samarbeide med NHO's reginskntrer NHO's reginskntrer innehar en nøkkelrlle i å frmidle kntakt mellm NHO bedrifter g aktuelle attføringsbedrifter. Ikke minst vil dette gjelde i en begynnende fase inntil det er etablert kntakt mellm de aktuelle aktørene, g Ringer i Vannet sm knsept har blitt allment kjent hs bedriftene. Et slikt samarbeid innebærer at reginskntrene infrmerer sine medlemmer m Ringer i Vannet strategien, både gjennm utsending av infrmasjn, møter, knferanser g andre kmmunikasjnskanaler. Reginskntrene infrmerer gså m hvilke aktuelle attføringsbedrifter sm finnes i reginen, eventuelle spesialiteter ved disse g gir kntaktinfrmasjn. Ringer i Vannets nettside g Sharepint er gså kntaktledd g ressurser i frbindelse med etablering av direkte kntakt mellm NHO-bedriftene g den enkelte attføringsbedrift. 1.3 Kntaktarbeid gjennm bransjerganisasjnene i NHO Ringer i Vannet-sekretariatet samarbeider med bransjefreningen Attføringsbedriftene g initierer ulike frmer fr samarbeid mellm andre landsfreninger g bransjefreninger i NHO. Hensikten er å få disse freninger til å infrmere egne medlemsbedrifter m de muligheter sm ligger i å rekruttere gjennm Ringer i Vannet strategien, samt å initiere egne avtaler med de stre knsernene g kjedene sm finnes i NHO - familien. 1.4 Kntakt via sentrale avtaler Mange NHO bedrifter er ulike frmer fr knsern, kjeder eller større bedrifter med mange lkasjner i Nrge. Ringer i Vannet-sekretariatet vil i samarbeid med bransjefreningen Attføringsbedriftene inngå skreddersydde avtaler m rekruttering med NHO's medlemsbedrifter. Avtalene definerer spesifikke krav til pplæring g ppfølging tilpasset disse aktørenes rekrutteringsbehv. Slike avtaler kan følges pp gjennm pplæring av aktuelle attføringsbedrifter. Avtalene gjøres kjent gjennm Sharepint. Attføringsbedriftene vil kunne bli mfattet av avtalene ved å kntakte sin lkale Ringer i Vannet prsjektkrdinatr, sekretariatet i Ringer i Vannet, eller bransjefreningen Attføringsbedriftene. I nen tilfeller vil aktuelle bedrifter gså bli direkte kblet på disse avtalene gjennm direkte henvendelser fra sekretariatet. 2 Relasjnsbygging g samarbeid med NHO-bedriftene 2.1 Kntaktpersner NHO bedrifter må kunne frvente å få veiledning/ppfølging når de har behv fr det. Det rganiseres slik at NHO-bedriften frhlder seg til faste kntaktpersner gjennm de ulike fasene

6 fram mt rdinær ansettelse. Attføringsbedriften ppgir alle kntaktpplysninger, slik at NHObedriften kan nå vedkmmende veileder når behvet fr slik kntakt skulle ppstå. Dette gjelder gså ut ver nrmal arbeidstid. 2.2 Kartlegging av NHO-bedriften Samarbeidet starter med en kartlegging av NHO-bedriftens rekrutteringsbehv. Et eget skjema er utviklet (se vedlegg 5.2) slik at en systematisk kan sette seg inn i de frhld sm er vesentlige fr å bli kjent med NHO-bedriften. Dette er nødvendig fr å få en gd jbbmatch, dvs. at man blir i stand til å freta en kvalitativt gd utvelgelse av kandidater sm passer bedriftens behv g prfil. 2.3 Rekrutteringsavtaler Rekrutteringsavtalen innehlder de pplysningene sm er vesentlige fr å ivareta mrådene; arbeidspraksis, pplæring, kvalifikasjnskrav g ønsker fra NHO-bedriftens side. Avtalen er et dynamisk/ strategisk dkument sm angir hvilke kandidater sm vil ha mulighet fr ansettelse i NHObedriften. Eksempel på slik rekrutteringsavtale, se kapittel 5.0 Avtaler. 2.4 Prekvalifisering Med prekvalifisering menes her all frm fr kvalifisering sm NHO bedriften mener er nødvendig før en ansettelse. Dette vil variere sterkt fra stilling til stilling. Fr nen jbber vil det være tilfredsstillende m kandidaten kan dkumentere gde ssiale ferdigheter, mtivasjn fr å jbbe g være rusfri i arbeidstida. I andre jbber er det nødvendig med en frmell utdannelse, dkumenterbar realkmpetanse eller en arbeidspraksis sm viser at kandidaten faktisk kan utføre aktuelle arbeidsppgaver. Viktige hvedpunkter i et prekvalifiseringsløp er: Avklaring Kandidaten gjennmgår en prsess i attføringsbedriftens regi hvr man søker å finne ut m vedkmmendes ferdigheter, kmpetanse g egnethet sm matcher NHO bedriftens behv. En viktig del av avklaringen er å finne fram til hvilke kvalifikasjner sm kandidaten må tilegne seg fr å kunne ppfylle kravene til stillingen Kmpetansebygging Kmpetansebygging av kandidater kan være nødvendig fr å møte kravene NHO bedriften stiller til ledige stillinger. Slik kmpetansebygging kan skje i frm av; arbeidstrening g kvalifisering på attføringsbedriften, eksterne kurs/skler eller arbeidstrening/pplæring i NHO-bedriften Kntinuerlig ppfølging Gjennm hele prsessen vil attføringsbedriften tilby NHO-bedriften nødvendig ppfølging. Ikke minst er det viktig dersm pplæringen/arbeidstreningen fregår i NHO bedriften. Her inngår gså kntakt mt Nav sm fte er en viktig samarbeidspart i et slikt kvalifiseringsløp. 2.5 Ansettelse En rekrutteringsavtale har sm hvedmål ansettelse av kandidaten. Dette presiseres gjennm Rekrutteringsavtalen. Dersm en kandidat tilfredsstiller NHO-bedriftens kravspesifikasjn fr

7 rekruttering, g bedriften har behv fr å få dekket de ppgaver kandidaten utfører, skal det legges til rette fr ansettelse. I frbindelse med en ansettelse skal NHO bedriften infrmeres m mulige virkemidler Nav har fr å bistå persner med særlige behv til å få en jbb. Om NHO-bedriften ønsker det skal attføringsbedriften, så langt det lar seg gjøre, ta ppgaven med å krdinere møtevirksmhet, g bistå med utfylling av søknader/skjema slik at NHO-bedriften ikke belastes unødvendig. Målet er at ansettelse skal skje så snart sm mulig på vilkår sm er hensiktsmessig, g i tråd med det sm er vanlig i den aktuelle bransje/stilling. 2.6 Oppfølging etter ansettelse Etter ansettelse kan NHO-bedriften, så lenge denne har en Rekrutteringsavtale, be m ppfølgingstjenester fra attføringsbedriften etter behv. Det må i særlige tilfeller vurderes m Nav skal invlveres fr å bistå med ulike virkemidler. Oppfølging bør gis uavhengig av hvr lenge kandidaten har vært ansatt hs NHO-bedriften, frutsatt at det fremdeles freligger en Rekrutteringsavtale mellm partene. 2.7 Eksterne ressurser g krdinering av hjelpetiltak I denne frm fr rekruttering kan kandidatene ha behv fr ulike typer av hjelpebehv. Det kan være alt fra tekniske hjelpemidler, transprttjenester, krdinering verfr ffentlige myndigheter eller særlig støtte på arbeidsplassen i frm av fr eksempel en mentr. Fr at arbeidsfrhldet skal fungere tilfredsstillende før en eventuell ansettelse, har attføringsbedriften et ansvar fr å kartlegge g sørge fr at behvet fr hjelpetiltak blir dekket. Likeså m det ppstår slike behv etter ansettelse. 3.0 Kandidatppfølging Oppfølging av kandidater ute i NHO-bedriftene er viktig fr at bedriftene skal kunne føle trygghet g ivaretagelse. Oppfølgingens intensitet g mfang vil naturlig nk variere etter kandidatenes frutsetninger, arbeidets art g NHO-bedriftens ønske m individuell skreddersøm. Fr at rekrutteringsarbeidet skal bli frutsigbart fr arbeidsgivere, angir dette kapitlet en standard sm de må kunne frvente i samarbeidet med attføringsbedriften. En arbeidspraksis i NHO-bedriftene bør gjøres så krtvarig sm mulig. Praksisperiden sees på sm et middel fr at arbeidsgiver skal kunne bli kjent med kandidaten, g fr at kandidaten får en mulighet til å pparbeide seg en kmpetanse g arbeidsevne sm tilfredsstiller arbeidsgivers kriterier fr ansettelse. I nen tilfeller vil en praksisplass ikke ha ansettelse i den knkrete NHO-bedriften sm målsetting. Arbeidsevneutprøving, kmpetanseheving, kursing g utdanning, eller relevant praksis fr å kunne ppnå ansettelse i annen virksmhet, kan være begrunnelser fr slik praksis. Praksisfrhldet bør avsluttes så frt de avtalte målene er ppnådd.

8 3.1 Riktig kandidat på riktig plass Riktig kandidat på riktig plass er en vesentlig faktr sm vil øke mulighetene fr ansettelse. Gjennm å bruke kartleggingsskjemaet i kap. 5 vil attføringsbedriften få gd innsikt i NHO-bedriftens bedriftskultur, kmpetansekrav fr ansatte, arbeidsppgaver g det ssiale miljø. Det å finne riktig kandidat til riktig arbeidsgiver er gså avgjørende fr arbeidsgivers tilfredshet i samarbeidet med attføringsbedriften. Dersm attføringsbedriften finner kandidater sm i stre trekk tilfredsstiller arbeidsgivers krav, men sm kanskje ikke "treffer" på alle kriterier, må man iverksette tiltak fr å innfri arbeidsgivers frventning. I nen tilfeller må en i samråd med NAV sørge fr at kandidaten gis en kmpetanseheving eller jbbe med de egenskaper, eller utfrdringer sm ikke er tilfredsstillende før kandidaten presenteres fr arbeidsgiver. 3.2 Standard fr ppfølging av kandidat i praksisfrhld Oppfølging av kandidater skal være skreddersøm sm tar hensyn til kandidatens frutsetninger g arbeidsgivers ønsker. I Ringer i Vannet-samarbeidet gjelder følgende (minimum-) standard fr ppfølging: Før ppstart: Det skal gjennmføres minst ett møte mellm attføringsbedriftens veileder, kandidaten g arbeidsgivers representant (er) før ppstart av praksis. Ved ppstart: Det skal gjennmføres en kntakt med NHO-bedriften i løpet av første dag i arbeidspraksis. Dette fr å sikre at kandidaten har møtt pp, fått kntakt med de riktige persnene g fått en egnet presentasjn av bedriften g arbeidsppgavene m.v. Denne kntakten skal evaluere m partene ser det sm hensiktsmessig å frtsette praksisfrhldet. Det skal gjennmføres en tilsvarende kntakt innen utgangen av tredje dag i praksis. Dette frdi erfaringer viser at kandidater med lite jbberfaring trenger støtte fr å hlde det gående den første uken. Frtløpende ppfølging: Det skal den første måneden gjennmføres minst en kntakt hver uke. Denne kntakten skal innehlde samtale både med NHO-bedriftens representant g kandidaten. Videre skal det gjennmføres minst en kntakt hver andre uke, med mindre den individuelle ppfølgingsplanen sier ne annet. Oppfølgingsplan fr kandidater: Attføringsbedriften sørger fr at det pprettes en ppfølgingsplan, i samarbeid med NHO-bedriften, med prgresjn i arbeidsppgaver fr kandidater i samsvar med den enkeltes utvikling g bedriftens behv. I ppfølgingsplanen skal gså pplæringsbehv g praksisppfølging være beskrevet. 3.3 Prekvalifisering g kursing Bedriftskartleggingen vil avdekke både NHO-bedriftens kmpetansebehv g kandidatenes eventuelle mangel på aktuell kmpetanse. Hvis en kandidat ppfattes å være aktuell fr NHObedriften, men har mangelfull kmpetanse, vil Attføringsbedriftens rlle kunne være å legge til rette fr nødvendig kmpetanseheving. Dette kan innebære å gjennmføre kmpetansekartlegging,

9 kartlegging g pplæring av lese-, skrive-, g matematikkvansker, nrsk-kmpetanse, veiledning i frhld til hvrdan pplæring kan ppnås, krdinering med NAV, ppstart av lærlingeløp, AMO-kurs sv. Opplæring g veiledning i frhld til ssial kmpetanse kmmer gså inn under dette. 3.4 Krdinering av ffentlige hjelpetiltak/rdninger Et vesentlig ønske fra NHO-bedriftene er bistand i frhld til kmmunikasjn med NAV g andre ffentlige instanser. Attføringsbedriften har kmpetanse på dette feltet g kan gi NHO-bedriften en rientering m hvilke rdninger sm kan være aktuelle. Slik kmpetanse bør være tilgjengelig fr både kandidat g arbeidsgiver der det er behv fr dette. Hvis en avdekker behv sm attføringsbedriften ikke selv kan dekke, skal veileder være behjelpelig med å kntakte det ffentlige hjelpeapparatet g yte bistand ved utfylling av skjemaer.l. 3.5 Veien til ansettelse, g ppfølging etter kntrakt Attføringsbedriften bør gjennm hele praksisperiden frtløpende, g sammen med kandidaten selv g arbeidsgiver, vurdere m prduktiviteten g frutsetningene er tilfredsstillende fr ansettelse. En ansettelse bør skje på så rdinære vilkår sm mulig. Attføringsbedriften vil ha et særskilt ansvar fr å krdinere g pprette kntakt med NAV g andre hjelpeinstanser der det er frmålstjenlig med tilrettelegging fr at ansettelse skal kunne skje. Selv m kandidaten er ansatt, g attføringstiltaket er avsluttet, vil arbeidsgiver kunne be m veiledning g bistand vedrørende den ansatte. Dette ppfølgingsansvaret vil påligge attføringsbedriften så lenge denne har en aktiv Rekrutteringsavtale med NHO-bedriften. 4.0 Lkalt samarbeid g en felles rekrutteringsprtal 4.1 Rekrutteringssamarbeid mellm attføringsbedriftene I mange tilfeller vil ikke attføringsbedriften lkalt ha de kandidatene NHO-bedriftene til en hver tid måtte ha behv fr. Det er viktig både fr relasjnen mellm NHO-bedriften g den lkale attføringsbedriften, samt fr Ringer i Vannet sm rdning, at disse behvene søkes ivaretatt på en gd måte. Det pprettes derfr en rekrutteringsprtal i regi av Ringer i Vannet slik at andre attføringsbedrifter kan dekke den aktuelle rekrutteringsfrespørselen, se kap. 4.2 g 4.3 nedenfr. 4.2 Rekrutteringssamarbeid med NAV Fr å kunne dekke de rekrutteringsfrespørsler sm attføringsbedriften mttar, vil det der andre attføringsbedrifter heller ikke kan levere, være nødvendig å invlvere NAV fr innsøking til attføringsbedriften. I slike tilfeller bør attføringsbedriften kntakte NAV g frklare NHO-bedriftens rekrutteringsønske. NAV vurderer m de har persner sm har relevante yrkesønsker, g sm trenger attføringsbedriftens bistand fr å kunne møte NHO-bedriftens krav. I denne frbindelse ppfrdres attføringsbedriftene til å pprette reginale avtaler fr verføring av kandidater seg i mellm g i samarbeid med NAV. 4.3 Rekrutteringsprtal Her vil attføringsbedrifter kunne synliggjøre kandidatbehv de selv ikke kan dekke etter å ha blitt kntaktet av en NHO-bedrift. Denne prtalen innehlder tre muligheter:

10 Kandidater verføres mellm bedriftene slik at attføringsbedriften med rekrutteringsavtalen vertar ppfølgingsansvaret. Attføringsbedriften med aktuell kandidat inkluderes i rekrutteringsavtalen g fretar ppfølging med egne veiledere NAV søker inn aktuelle kandidater til attføringsbedriften sm har avtale med NHO-bedriften 5.0 Avtaleverk g dkumenter 5.1 Rekrutteringsavtale mellm bedriftene Det er utarbeidet en egen rekrutteringsavtale sm finnes sm en egen pdf-fil sm det kan skrives i. 5.2 Mmenter til Kartleggingsskjema fr NHO-bedrifter I mange tilfeller vil en NHO-bedrift kjenne sitt rekrutteringsbehv g melde dette til attføringsbedriften i frm av en bestilling/frespørsel. Kandidater fra en attføringsbedrift kan imidlertid ha redusert mulighet til rdinære stillinger, g fte får en de gde ansettelsene gjennm at attføringsbedriften g NHO-bedriften har inngående kjennskap til hverandre. Hva er bedriftens næring, prduksjnsmråde: Hvilke arbeidsppgaver finnes ved bedriften (beskriv aktuelle mråder): Hvr mange utfører hver funksjn: Hvilke kvalifikasjner kreves ved hver funksjn: Eksisterende eller framtidige rekrutteringsbehv tilhørende hver funksjn: Hvilke fysiske betingelser freligger ved hver funksjn: En beskrivelse av arbeidsmiljø ved hver funksjn: Hvilken internpplæring kan tilbys ved bedriften: Hvilke kandidater vil passe inn ved bedriftens frskjellige avdelinger: Kvalifikasjner (frmelle/ ufrmelle): Ssiale egenskaper: Stillingsstørrelser: Funksjnsnedsettelser: Rus/ rulleblad:

11 5.3 Sentrale avtaler, kjeder g knsern I Ringer i Vannet vil det gså bli inngått sentrale avtaler med større knsern g kjeder i NHOsystemet. Disse avtalene vil være tilgjengelig på Ringer i Vannet sitt Sharepint-mråde, g vil i mange tilfeller innehlde en særskilt kravspesifikasjn g innretting både i frhld til ppfølgingsarbeid g metdikk. Attføringsbedrifter sm ønsker å være med på disse rekrutteringsavtalene må kunne påregne å måtte kurse seg pp på den aktuelle avtales kravspesifikasjn, g å undertegne på en avtale sm frplikter attføringsbedriften til å følge denne.

12 Kntaktinfrmasjn Ringer i Vannet Middelthunsgate 27 PB Majrstuen 0305 Osl E-pst: Telefn: Telefax: Prsjektleder: Rune Kvarme E-pst: Mbil: Nettsider:

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og tiltaksarrangører Forord Ringer i Vannet-strategien

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer