Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK"

Transkript

1 DYKKERMANUAL

2 Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker Side 7. Lineholderfunksjon Side 7. Godkjent personell pr Side 8. Rutiner/arbeidsinstrukser Side 8. Bemanning under dykkeoperasjoner Side 8. Bemanning ved redningsdykking Side 8. Planlegging Side 8. Instruks for dykkerleder Side 9. Instruks for dykker Side 9. Instruks for reservedykker Side10. Instruks for hjelpemann Side11. Rutiner/utstyr Side11. Merking av dykkersted Side11. Kommunikasjon Side11. Prosedyre ved bruk av Narghile utstyr/standard hjelmutstyr Side11. Prosedyre for vedlikehold av Narghile utstyr Side11. Prosedyre for renhold av Narghile utstyr Side12. Loggføring av dykkeoperasjoner/dykking Side12. Dykkerlogg Side12. Personlig dykkerloggbok Side13. Nød prosedyrer Side13. Lufttilførsel svikter Side13. Kommunikasjonen svikter Side13. Bevisstløs dykker Side14. Forulykket dykker opp av vann Side14. Ukontrollert oppstigning/fall under vann Side15. Førstehjelpsmatrise Side16. Varslingsplan ved ulykker Side17. Beredskapsplan Side18. Mal for logg av dykkeoperasjoner Side 2

3 Forord Formålet med denne dykkermanualen er å oppnå sikker dykking i arbeidsoperasjoner som utføres av Unidykk. Dykkermanualen inngår som en del av HMS-systemet, og tar for seg dykkerarbeid som er underlagt Direktoratet for Arbeidstilsynets regler. Det vises til Arbeidstilsynets forskrift nr; 511 Dykking 441 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Dykkermanualen viser firmaets rutiner og prosedyrer for administrasjon og gjennomføring av dykkeoperasjoner. Nød prosedyrer, fordeling av ansvar og plikter for dykkere og personell er også beskrevet. Daglig leder er ansvarlig for at dykkermanualen til enhver tid er oppdatert i henhold til forskriftene og at denne gjøres kjent blant de ansatte og innleiepersonell. Stavanger Tommi Peder Berntsen Side 3

4 Organisasjonskart Daglig leder Tommi Peder Berntsen Arbeidsleder Dykker Reservedykker Dykkerassistent Side 4

5 Dykkerfartøy Pioner multi 17 fot med en topp hastihet på 35 knop. Denne båten brukes til jobber i ferskvann og andre jobber i sjø. Side 5

6 Ansvar/kvalifikasjoner Daglig leder Daglig leder skal: Påse at sertifikater og helseattester er gyldig. For å kunne drive arbeidsdykking etter gjeldende bestemmelser kreves følgende: Gyldig dykkersertifikat utstedt av direktoratet for arbeidstilsyn. Gyldig helseerklæring, utstedes av lege godkjent av sosial og helsedirektoratet, gjelder i 1 år. Sørge for at alle som deltar i dykkeroperasjonen har nødvendig: Opplæring og øvelse og instruksjon for å utføre dykkeroperasjonen. Opplæring i riktig bruk og vedlikehold av dykkerutstyret. Opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr. Helsemessig skikkethet for det aktuelle arbeidet. Utnevne dykkerleder. Planlegging og risikovurdering av dykkeroperasjoner. Utarbeide sikkerhetsprosedyrer for sikker dykking. Utarbeidelse av beredskapsplan. Utarbeidelse av arbeidsinstruks. Sørge for å engasjere medvirkende dykkerlege og holde legen oppdatert på HMS. Stille til rådighet det utstyr som er nødvendig for å gjennomføre dykkeroperasjoner på en forsvarlig måte. Sørge for at dykkerutstyr blir fornyet hver 12 måned, samt loggføre daglig kontroll, vedlikehold og renhold av dykkerutstyr. Dykkerflaskene beholdes i inntil 2 år. Daglig leder er ansvarlig for at dykkermanualen er oppdatert, distribuert og gjort kjent blant utførende dykkere, ansatte og medvirkende dykkerlege. Daglig leder er ansvarlig for at dykkeroperasjoner blir lagt opp i henhold til dykkermanualen. Det vises til de Norske dykkeog behandlingstabeller av Arntzen, Eidsvik og Risberg for all dykking. Dykkerleder Dykkerleder skal: Ha relevant erfaring som dykker og ha gjennomført kurs i dykkeledelse eller ha tilsvarende kunnskaper som et kurs i dykkeledelse gir. Kunne lede dykkeroperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og sørge for dykkerens sikkerhet. Være øvet i bruk avkommunikasjonssystemer. Side 6

7 Dykker Dykkeren skal: Ha dykkerbevis for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon og inneha de kunnskaper som er nødvendige for de aktuelle arbeidsoppgavene. Ha gyldig sertifikat utstedt av direktoratet for arbeidstilsynet, minimumm klasse S. Ha gyldig helseerklæring. Påse at egen og andres sikkerhet ivaretas. Være ansvarlig for personlig utstyr og egen dokumentasjonslogg. Være ansvarlig for å holde seg oppdatert med gjeldende regelverk, og dykkermanualen. Beredskapsdykker Samme ansvar/kvalifikasjoner som dykker. Lineholderfunksjon Samme ansvar/kvalifikasjoner som dykker. Godkjent personell pr Tommi Peder Berntsen ( klasse S) Side 7

8 Rutiner/arbeidsinstrukser DYKKERMANUAL-UNIDYKK Bemanning under dykkeroperasjoner Dykkeroperasjoner skal utføres av minimum en dykkerleder, en dykker og en beredskapsdykker. Bemanningen skal stå i forhold til de dykkeroperasjoner som skal utføres. Bemanning ved redningsdykking Ved redningsdykking kan bemanningen reduseres til to redningsdykkere. En av redningsdykkerne pekes ut som dykkerleder. Lineholderfunksjonen skal ivaretas av helikopterpersonale. Planlegging Før et dykkeroppdrag starter: Det skal utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks for det enkelte arbeidsoppdrag og de forhold dykkeroperasjonen skal utføres under. Dykkerleder skal gjennomgå oppdraget med alle involverte. Følgende skal være belyst/gjennomgått: Hva dykkeroperasjonen går ut på. Involverte parter. Tegningsgrunnlag/spesifikasjon. Fremgangsmåte. Hvilket utstyr som skal benyttes. Risikovurdering og sikkerhetstiltak. Kvalifikasjoner for sikker gjennomføring. Meteorologiske og oseanografiske forhold. Varslingsplan. Arbeidsinstruksen skal nedtegnes i Log for diving operations under work description. Hver enkelt dykker er ansvarlig for å sette seg inn i dykkeroperasjonen og eventuelle faremomenter. Dykkeren har plikt til å si fra dersom arbeidet synes å være av en slik art at det ikke bør gjennomføres, eller om det bør gjennomføres på en annen måte. Instruksfor dykkerleder Dykkerleder skal før dykking starter: Definere dykkerteamet: Dykker Reservedykker Eventuell hjelpemann Ved flere dykkere; definere dykker I og dykker II Besørge at dykkerutstyr og reservedykkerutstyr er i forskriftmessig stand. Besørge at reservedykker er i beredskap i henhold til instruks. Besørge føring av log for diving operations. Kontrollere at tabeller og loggbok/dagbok er tilgjengelig. Kontrollere at signalflagget for dykking er heist. Kontrollere at videokamera og kommunikasjon fungerer tilfredstillende. Kontrollere at alarmsystem for luftbank er aktivt. Side 8

9 Dykkerleder skal når dykking pågår: Iverksette arbeidsoppgaver og inneha den nødvendige myndighet over laget. Til en hver tid vite hvor de andre på laget befinner seg. Lede dykket og være ansvarlig for å holde log for diving operations oppdatert. Sørge for kontinuerlig overvåkning av dykker. Til enhver tid ha oversikt over lengden av dykkerslangen som er i vann. Sørge for bistand til dykkeren med vektøy og utstyr. Skal avbryte dykkeroperasjonen dersom det ikke er forsvarlig å fortsette. Dykkerleder skal når dykking er avsluttet påse følgende: At logg er signert. At signalflagget for dykking blir tatt ned. At det er ryddig på dykkerplass og i dykkerkontroll. Instruksfor dykker Dykkeren skal før dykking starter: Gi beskjed dersom han kjenner seg uvel, eller har betenkeligheter med dykkets art. Gi beskjed om medisiner han måtte bruke. Ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Ta vare på egen dykkerloggbok. Ha kjennskap til eksisterende rutiner, regelverk og beredskapsplaner. Dykkeren skal under dykking: Utføre dykkeroperasjonen slik det er planlagt før dykket starter. Skal kommunisere alle endringer eller relevant informasjon med hensyn på arbeidsoperasjonen eller sikkerhet. Skal benytte overflatemannskap best mulig slik at arbeidsoperasjonen blir enklest mulig. Gi korte og korrekte beskjeder i all kommunikasjon, skal kvittere for alle beskjeder fra overflaten. Skal ikke gå under hengende last. Holde kontroll på bailout. Sikre at umbilical til enhver tid har fri passasje. Dykkeren skal etter dykking: Rapportere all relevant informasjon til dykkerleder. Instruksfor reservedykker Reservedykker skal før dykking: Dresse dykker. Delta i kontrollen av dykkerutstyrets tetthet og funksjon, samt at umbilical er sikkert festet til dykkeren. Reservedykkerutstyret skal rigges klart. Gi dykkerleder beskjed når dykker er klar til å gå i vannet Reservedykker skal under dykking: Side 9

10 Skal innha lineholderfunksjon. Skal påse dykkerens sikkerhet. Skal være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkeren i en nødsituasjon. Holde seg orientert til alle tider om hvor dykkeren befinner seg og hva han gjør. Reservedykker skal etter dykking: Ha ansvaret for avkledning av dykker. Instruksfor hjelpemann Hjelpemann skal: Holde orden på dykkerplassen. Utstyret som ikke brukes skal settes tilbake på plass. Være behjelpelig med kveiling av dykkerslanger etc. Operere kran, og evt. andre maskiner/verktøy som benyttes i dykkersammenheng. Utføre forefallende arbeid som er knyttet til dykkeroperasjonen. Være behjelpelig med av og påkledning av dykkere. Side 10

11 Rutiner/utstyr Merking av dykkersted Dykkerflagg: En skjerm, minst 1 meter høy ved stangen skal vise det internasjonale signalflagg (dykkerflagget). Skjermen skal være synlig rundt hele horisonten og være opplyst i mørket. I tillegg benyttes et rødt blinkende lys i mørket som betegner fare. Lanternene skal være tent fra solnedgang til soloppgang, og ved dårlig sikt. Signalfigurene skal føres om dagen. Kommunikasjon Det skal nyttes telefon under selvforsynt dykking. Linesignaler skal i tillegg være avtalt dersom kommunikasjonsmulighetene ved telefon skulle svikte eller bli brutt. Alle dykkere og linemenn/dykkerassistenter skal kunne linesignalene og ved kommunikasjonssvikt kunne ta disse i bruk. Dykkerne er ansvarlig for at håndsignalene med jevne mellomrom blir repetert blant dykkerteamet. Håndsignalene står i Arbeidstilsynets bestemmelse nr Kommunikasjon som skal rapporteres: Dykker klar til å gå i vannet. Dykker i overflaten. Dykker forlater overflaten. Dykker på bunn. Dykker på jobb. Dykker forlater jobb. Dykker forlater bunn. Dykker på overflaten. Prosedyre ved bruk av Narghile utstyr/standard hjelmutstyr Ved bruk av Narghile utstyr skal dykker medbringe reserveluftflaske med minimum 1400 liter luft målt ved atmosfære trykk på +15 C Et ferdig rigget Narghile utstyr er satt sammen slik at det kun fungerer komplett. Prosedyre for vedlikehold av Narghile utstyr Skal byttes ut hver 12 måned. Membraner i maske, lys, kommunikasjon og kamera oversees/testes før hvert dykk Nødvendig vedlikehold utføres etter behov som avdekkes gjennom den daglige kontrollen Prosedyre for renhold av Narghile utstyr Daglig renhold av maske med flytende Anti Bac for overflatedesinfisering, samt mellom hvert dykk. Ved arbeidsoperasjoner som medfører forurensning så demonteres maske for ekstra grundig rengjøring. Side 11

12 Loggføring av dykkeroperasjoner/dykking Dykkerlogg Det skal føres en egen dykkerlogg i forbindelse med dykkeroperasjoner, se s. 18 og 19. Dykkerleder er ansvarlig for at dykkeroperasjonene blir loggført. Dykkerloggene skal arkiveres i minst 2 år fra dato for siste innføring. Dykkerloggens innhold er beskrevet i 122 i Arbeidstilsynets bestemmelse nr. 511 og nr Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Personlig dykkerloggbok Daglig leder er ansvarlig for at hver dykker fører sin egen dykkerloggbok. Daglig leder skal rutinemessig be om innsyn i dykkernes personlige loggbok. Hver dykker er ansvarlig for å føre sin egen dykkerloggbok: Dykkerloggboken skal inneholde data om dykkerens identitet, foto og dato for siste helseattest. Dykkerloggboken skal føres etter hver dykkeroperasjon. Dykkerloggboken skal fremvises til daglig leder ved etterspørsel. Dykkerloggbokens innhold er beskrevet i 122 i Arbeidstilsynets bestemmelse nr Dykkerloggboken skal arkiveres i minst 2 år fra dato for siste innføring. Side 12

13 Nødprosedyrer Lufttilførsel svikter Situasjon: Dykker melder om luftkutt. Handling: Dykker rapporterer umiddelbart om luftkutt, åpner bailout/reserve og returnerer til bunntau (overflaten). Dykker fortsetter kommunikasjonen kontinuerlig dersom dette er mulig. Bruker dykker selvforsynt luft, skal dykker gjøre en kontrolert svømmende nødoppstigning. Dykkerleder ber dykker stenge bailout, åpner reserveluft og ber dykker returnere til overflaten. Reservedykker gjør seg klar til å assistere dersom dette blir nødvendig. Dykkerassistent haler inn slakk på umbilical/line. Kan feilen utbedres umiddelbart, er det opp til dykkerleder å avgjøre om arbeidet/dykket skal fortsette. Kommunikasjonen svikter Situasjon: Kommunikasjonen med dykkeren svikter. Handling: Det skal gis signal i dykkerslangen: ett rykk (er alt OK?). Dette signalet skal besvares bekreftende av dykker med samme signal: ett rykk (alt er OK.) Dersom det svares med ett rykk, alt OK: Dykkeren skal avbryte arbeidet og fortsette kommunikasjon med standard håndsignaler. Dersom kommunikasjonen kan gjenopprettes, er det opp til dykkerleder å avgjøre om arbeidet/dykket skal fortsette. Dersom dykkeren ikke besvarer dette signalet fra overflaten: Det skal det handles som om noe har tilstøtt dykkeren og han er bevisstløs. Bevisstløs dykker Situasjon: Dykker er bevisstløs Handling: Dykkerleder bytter om fra hovedluft til reserveluft. Dykkerleder beordrer reservedykker i sjø. Dykkeassistent haler dykker til overflaten om mulig. Når dykker er i overflaten må positiv oppdrift sikres. Bly droppes og luft fylles i drakt. Bring dykker opp fra vann/sjø. Reservedykker rapporterer hele tiden til dykkerleder under redningsoperasjonen. Reservedykker følger dykkers umbilical og sjekker om denne ligger i klem/er uskadd. Reservedykker vurderer om dykker er bevisstløs, om dykker puster og om dykker har synlige skader. Side 13

14 Reservedykker åpner dykkers bail-out, sjekker flasketrykk og trykker inn purge-knapp på dykkers maske/hjelm. Reservedykker bringer dykker til overflaten. Dersom dykkers umbilical henger fast, må ikke denne kuttes uten at det er fare ved opphold. Reservedykker sikrer positiv oppdrift i overflaten. Bly droppes og luft fylles i drakt. Forulykket dykker opp av vann Situasjon: Dykker er skadet og skal opp av vann. Handling: Reservedykker skal assistere med å kle av dykker og dra dykker opp fra vann/sjø. Dykkerleder vurderer om det er mest hensiktsmessig å kle av dykkerens dykkerigg i overflaten før vedkommende dras opp fra vann/sjø. Så snart dykker er oppe fra vann/sjø skal dykkerleder gjennomføre øvrige nødprosedyrer-se førstehjelpsmatrise ved dykkerulykker. Ukontrollert oppstigning/fall under vann Situasjon: Dykker melder om ukontrollert oppstigning. Dykker befinner seg i overflaten uten å ha meldt at vedkommende forlot bunn. Dykker faller under vann Handling: Dykkerleder kommuniserer med dykker. Tar rede på hvilke dybde dykkeren har vært på. Dykkerassistent drar inn dykker. Dykker blir i vann/sjø og rapporterer egen tilstand til dykkerleder dersom dette er mulig. Dykkerleder vurderer dykkerens tilstand med tanke på skade. Dersom dykkerleder eller dykker selv mener det er fare for skade, iverksettes livreddende førstehjelp! Side 14

15 Førstehjelpsmatrise Den første undersøkelsen: Er dykker bevisst? Spør dykker "er du våken?" Sikre frie luftveier! Bøy hodet tilbake og trekk kjeven frem! Puster dykker? Lytt i 10 sek. Etter pust, legg øret inntil munn og se på brystkassen. Dykker Puster ikke! Dykker Puster men er bevistløs Dykker puster og er bevist Varsle AMK 113 Start med 5 innblåsinger før HRL med 30 kompresjoner 100/min 2 innblåsinger Varsle AMK 113 Sjekk pust i 1 min før sideleie og overvåk Foreta videre undersøkelse Varsle AMK 113 for videre veiledning og assistanse Er det fare for trykkfallsyke? Gi oksygen! Dykker til trykkammer så fort som mulig! Side 15

16 Varslingsplan ved ulykker DYKKERMANUAL-UNIDYKK Det er daglig leder sitt ansvar at varslingsplanen er kjent blant de ansatte og tilgjengelig i alle dykkerfartøy som blir brukt. Vist dykkeropperasjon er i fra land eller fast holdepungt skal varslingplan være tilgjengelig for dykkerteamet. 1. Ved personskade med behov for øyeblikkelig legehjelp/ambulanse, Kontakt AMK: Ring 113 HVEM Ringer? Oppgi ditt navn og funksjon. HVA Har skjedd? Gi en kort beskrivelseetterfulgt av pasientens tilstand. Bevisthet, pust og evt. puls HVOR Er du? oppgi sted og tlf nr og evt. andre måter å opprette kontakt på. 2. Ved større ulykker, katastrofer, havari o.l. kontakt også Politi: Ring Dykkemedisinsk rådgivning Rådgivende dykkerlege: Bjørn Haug tlf Håkonsvern: tlf Vakthavende dykkerlege Haukeland: tlf Ved arbeidsulykke med dødsfall eller alvorlig personskade, kontakt Arbeidstilsynet: tlf Ved arbeidsulykker eller materielle skader, kontakt daglig leder så snart det er praktisk mulig: tlf Side 16

17 Beredskapsplan Ved større og langvarige arbeidsoperasjoner skal det utarbeides en egen beredskapsplan. Det er daglig leder sitt ansvar å avgjøre når en egen beredskapsplan skal utarbeides og lage denne i fellesskap med oppdragsgiver. Ved lengre arbeidsoperasjoner skal det avholdes nød-øvelser minimum en gang pr. måned. Det skal skrives rapport etter alle øvelser og disse skal arkiveres hos daglig leder. Ved mindre oppdrag av kort varighet benyttes den opprinnelige varslingsplanen angitt på s. 16. Side 17

18 Side 18

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes.

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes. Side 1 av 9 Direktoratet for Arbeidstilsynet Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø Dykking Konkrete råd Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker

Detaljer

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking.

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking. Dykking Ved arbeidsdykking utføres et arbeidsoppdrag under vann ved hjelp av tilført pustegass. Dette kan være luft eller annen gassblanding tilført fra overflaten eller fra selvforsynt dykkerutstyr (scuba).

Detaljer

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse: Første kapittel: Innledende bestemmelser Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet 29. mai 2017 Kommentarer forslag fra Sea Marin AS v/dagligleder Stein Reidar Olberg Org.no 929284410-mva Siggerudveien

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Jeg har lest Høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften. Mine kommentarer er gitt fra meg som privatperson, og er ikke

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking

2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking 2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking Bakgrunnen for at det fremmes forslag til endringer i kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under

Detaljer

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2017/8431 17/10130-2 15.09.17 Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag

Detaljer

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Per Arne Larsen tlf 917 85 127 Gry Singsaas tlf 970 26 427 Tor Fjelldal tlf 977 27 768 Egil Dahlen tlf 918 10 674 Høringsinstanser

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner 1 1

Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner 1 1 Kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Dagens gjeldende regelverk 2017 Kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Ny

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer 4.1. Forsvarlig bemanning I forskrift om utførelse av arbeid 26-25, Forsvarlig bemanning, fremgår det at "dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder,

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kommentarer til rbeidstilsynets Innledning Dette skrivet oppsummerer NYD`s kommentarer til forslagene til endringer i kapittel 26 av forskrift

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Telenor Kystradio redder liv og verdier! 2016; ca 6500 assistanser til fritids- og yrkesfartøyer. Sommeren 2016; antall

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene ATT: Janne Brenne. Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene Deres ref: 2017/78431 211391/2017 Innledningsvis vil vi meddele Arbeidstilsynet at de forbedringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Plan for helse, miljø og sikkerhet for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 7 (18/03/2009) 2 INNHOLD 1. HMS-MÅL FOR SJØTROLLET DYKKERKLUBB... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN...

Detaljer

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus RAPPORT DYKKING I HAVBRUK Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus 2016 Arbeidstilsynet nedsatte 7. januar 2016 en arbeidsgruppe for å utarbeide faglige tilrådninger for yrkesdykking i havbruksnæringen.

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511. Forskrift om. Dykking

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511. Forskrift om. Dykking Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511 Forskrift om Dykking Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 30. november 1990, nr. 944. Sist endret 1. oktober 2007 nr. 1104

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

- AT del 3. Vurderinger av AT s forslag til endringer -

- AT del 3. Vurderinger av AT s forslag til endringer - - AT del 3. Vurderinger av AT s forslag til endringer - (Se først "AT del 1. "Oversikt og vurderinger dødsulykker fom. 1979" - med våre kommentarer. Deretter leses "AT del 2. Analyse av dødsulykker og

Detaljer

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Til: Arbeidstilsynet Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. 31.8.2017 1 Høringssvar fra Norsk

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

JS Dykkerservice Storasundvegen Torvastad 14. August 2017

JS Dykkerservice Storasundvegen Torvastad 14. August 2017 JS Dykkerservice Storasundvegen 221 4260 Torvastad 14. August 2017 V/ Øystein Skarholm Til Arbeidstilsynet Postadresse 4720 Sluppen 7468 Trondheim Kommentarer til Høringsnotat Arbeidsmiljøforskriftene

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

NBUs Bransjestandard

NBUs Bransjestandard NBUs Bransjestandard Side 2 av 18 INNHOLD i. Innledning... 3 ii. Dykkersertifikater... 3 iii. Definisjoner... 4 iv. Referanser... 5 v. Generelle krav og ansvar... 6 vi. Krav til hygiene... 8 vii. Helsekrav...

Detaljer

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Til: Arbeidstilsynet Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. 31.8.2017 1 Høringssvar fra Norsk

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

Livberging i åpent vann

Livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Livberging i åpent vann Kurshefte for 9. trinn i Osloskolen Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27 0000 102917 GRTID F#2FBE82.book Page 3 Tuesday, February 19, 2013 1:52 PM Innhold Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).................................................

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

Beredskapsplan Havbruk

Beredskapsplan Havbruk Utarbeidet av: Kenneth Samland Dok.ansv.: Beredskapsplan Havbruk trei Godkjent av: Willy Berglund Dok ID: 4.2 Ver: 3.00 Dato: 19.08.2015 Side 1 av 11 1. Introduksjon 2. Beredskapsgruppen 2.1 Informasjon

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer