Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014 2017"

Transkript

1 Regional sykkelstrategi og handlingsplan Statens vegvesen Region øst

2 II Foto: Knut Opeide

3 Forord Sykling er i tiden! Dagspressen skriver om det, folk flest har en mening om det og samferdselsplanleggere, helsesektor og miljøorganisasjoner jobber for det. Statens vegvesen har et betydelig ansvar for å legge til rette for sykling. De siste årene har vi kommet et stykke på veg, men det er fortsatt mye som gjenstår. Denne sykkelstrategien tar mål av seg å forsterke og utvikle de positive trendene og tiltakene som gjør at flere velger sykkelen i det daglige. Vegvesenet skal sørge for at sykling blir en foretrukket transportform for flere. For skolebarn, pendlere, eldre, innvandrere, folk med funksjonshemminger, folk som skal til trening eller bare handle, både menn og kvinner, kort sagt: alle slags mennesker. Da må vi tilby en sykkelinfrastruktur som føles trygg og attraktiv for alle typer syklister. Den sykkelstrategien du nå har i hendene skal være veiledende for arbeidet vårt med sykkel i regionen. Underveis i arbeidet med strategien har vi hatt verdiene profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende med oss som rettesnorer. Jeg håper at disse verdiene fortsatt vil være betegnende for det viktige arbeidet med å bygge og drifte fremtidens sykkelløsninger i Region øst. Jeg håper at dere vil bruke strategien som en veileder når dere jobber med sykkeltilrettelegging, men også som inspirasjon i det svært viktige arbeidet det er å få flere til å velge den sunneste, mest miljøvennlige og effektive transportmetoden som finnes. Lykke til! Per Morten Lund Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst En arbeidsgruppe bestående av Mats Mikael Larsen (Strategi-, veg- og transportavdelingen (SVT), By- og kollektivplanleggingsseksjonen, Ingunn Hillestad (vegavdeling Akershus), Astrid Kristiansen (vegavdeling Oppland) og Håvard Vikheim (SVT, Kommunikasjonsseksjonen), har hatt ansvaret for å revidere regional sykkelstrategi og handlingsplan. Regionalt sykkelforum, inkludert sykkelkontaktene i vegavdelingene, har gitt nyttige innspill til revisjonen. Regional sykkelstrategi ble behandlet og vedtatt i Regionledermøtet (enkelte faktaopplysninger er oppdatert i november 2014). Regional sykkelhandlingsplan ble behandlet og vedtatt i Regionledermøtet Regionalt sykkelforum følger opp strategien og handlingsplanen. III

4 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Innholdsfortegnelse 1. Innledning Formål Innhold 1 2. Hvorfor jobber vi med sykling? Nasjonale målsetninger Utbygging og økonomiske rammer nasjonalt 3 3. Hvor står vi i dag? Status for sykkeltrafikk Status for trafikksikkerhet Status for vegnett 7 4. Hva er de største utfordringene i dag? 9 5. Hvor skal vi hen? Mål for Statens vegvesen Region øst Hovedmål konkretisert i økt sykkeltrafikk Målsetninger i Handlingsprogram for Region øst Vurdering av måloppnåelse Gjennomføring av forrige regionale sykkelstrategi og handlingsplan Hva må vi gjøre for å nå målene våre? Strategiske grep i Region øst Handlingsplan Strategi- og utviklingstiltak Planlegge for vekst i sykkeltrafikken Gjennomføringsplaner for programområdet «Tilrettelegging for gående og syklende» Sykkelanlegg i store prosjekter Kompetanse Prøveprosjekter Sykkelbyprosjekter Planlegging og forvaltning Planer for sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder over 5000 innbyggere Strategisk plan for utvikling av sykkelvegnett langs riksveg Oppdatert oversikt over behov for sykkeltiltak langs riks- og fylkesvegnettet Planforsyning Barn og unge Forvaltningssaker 21 IV

5 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Drift og vedlikehold Sykkelveginspeksjoner Vinterdrift Reasfaltering av sykkelanlegg Enhetlig standard for drift og vedlikehold av sykkelanlegg på fylkesveg Utformings- og trafikkreguleringstiltak Trafikkteknisk gjennomgang av signalanlegg med oppmerksomhet på sykkel Skilting av sykkelruter Vikepliktskilting langs forkjørsregulerte veger med gang- og sykkelanlegg Sykkelturisme og nasjonale sykkelruter Sykkeldata Sykkelbyundersøkelser Regional databank Sykkelregnskap Tellepunkter Trafikksikkerhet Intern tilrettelegging for sykling Kommunikasjon Samlet oversikt Førende dokumenter og referanser 34 Vedlegg 1: Organisering av sykkelarbeidet 35 Vedlegg 2: Nasjonale føringer 36 Vedlegg 3: Status sykkeltrafikk 37 V

6 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Sammendrag Hvorfor jobber vi med sykling? Hovedformålet med dette dokumentet er å beskrive hvordan Statens vegvesen Region øst skal arbeide med sykling i perioden for å bidra til å nå målsettingene i Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi. Det nasjonale målet er å nå 8 % sykkelandel innen Hvor står vi i dag? Status i Region øst: Sykkelandelen er om lag 4 %. Halvparten av syklistene i de utvalgte sykkelbyene føler seg svært trygge. I Oslo føler en knapp tredjedel av syklistene seg svært trygge. Det har vært en reduksjon i antall ulykker totalt den siste femårsperioden. Antallet ulykker med drepte og hardt skadde er nærmest uendret. Arbeidet med neste NTP har gitt oversikt over status og behov for sykkeltiltak. Det jobbes med å få dette inn i Vegdatabanken. Hva er våre største utfordringer i dag? Hovedutfordringer i Region øst: Å få flere til å sykle mer. Både de som ikke sykler i dag, de som sykler av og til og de som allerede sykler jevnlig Å etablere sykkelanlegg som alle føler seg trygge i Delutfordringer i Region øst: Å gjøre sykkelen til et raskt og praktisk fremkomstmiddel for mange flere Å planlegge og etablere sykkelanlegg som vil ivareta fremtidens behov og utfordringer Å skape god sykkelkultur og gode holdninger til sykkel Å heve statusen til sykling internt i SVRØ Å øke sykkelandelen i Oslo-området Å utfordre og motivere samarbeidspartnere til å tilrettelegge for økt sykling Hvor skal vi hen? Hovedmål: Statens vegvesen Region øst skal gjennom et profesjonelt, fremtidsrettet og inkluderende arbeid bidra til at vi dobler sykkelandelen innen 2023 Delmål: Statens vegvesen Region øst skal arbeide for at alle typer syklister føler seg trygge i anleggene våre. Anleggene skal være attraktive, ha god fremkommelighet og være trafikksikre. VI

7 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hva skal vi gjøre for å nå målene våre? Strategiske grep: SATP og fortetting er viktig for arbeidet med sykling, men utdypes ikke i dette dokumentet. Vi må planlegge og etablere sykkelanlegg som føles trygge for alle typer syklister Vi må bygge for fremtiden ved å ha faglig oppdaterte planer for sykkelanlegg før byggestart Vi må planlegge og etablere løsninger som gir god fremkommelighet Vi må tilby sikre, trygge og forutsigbare anlegg for sykling hele året Vi må prioritere ressurser til planlegging og gjennomføring samt opparbeide en planforsyning Vi må bruke kommunikasjonsressurser på å formidle hvorfor flere bør sykle mer I kapittel 7.11 er det en oppsummering av tiltakene i handlingsplanen. Foto: John Steffen Riise VII

8 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Foto: Knut Opeide VIII

9 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Innledning Vi sykler fremover! Og på veg inn i fremtiden tar vi med oss positive helseeffekter, mindre belastning på vegnettet og mindre negativ påvirkning av miljø og klima. Region øst har mange byer og tett befolkede områder og et stort potensial til å få flere til å sykle mer. Undersøkelser indikerer at sykkelandelen i Oslo går i riktig retning, men Oslo ligger likevel under det man kan forvente sammenlignet med andre tilsvarende byer. Det er en utfordring at det sykles såpass lite mange steder i dag. Samtidig gir det inspirasjon fordi vår innsats kan gi merkbare effekter, og vi ser at målrettet innsats gjennom flere år gjør at flere sykler mer mange steder. 1.1 Formål Formålet med regional sykkelstrategi og handlingsplan er å beskrive hvordan SVRØ skal arbeide med sykling i perioden for å bidra til å nå målsettingene i Nasjonal transportplan (NTP) og Nasjonal sykkelstrategi. Den skal videre veilede det interne sykkelarbeidet, fremme felles forståelse av sentrale utfordringer og målsetninger, forenkle samarbeidet i etaten, fremheve de mest aktuelle sykkeltiltakene og ikke minst fungere som motivator for sykkelarbeidet. Regional sykkelstrategi og handlingsplan kan leses på ulike måter. Eksempelvis kan den gi rask oversikt over det regionale sykkelarbeidet, den kan brukes som rettesnor i prosjektbestillinger, den kan brukes i kommunikasjon internt og med eksterne samarbeidspartnere og den kan brukes som et handlingsrettet verktøy for å få flere til å sykle mer. 1.2 Innhold Regional sykkelstrategi og handlingsplan sier i hovedtrekk noe om: Hvorfor vi jobber med sykling: Nasjonale mål og føringer. Hvor vi står i dag: Status for sykkelsituasjonen i Region øst Hva som er de største utfordringene i dag: Hovedutfordringer for sykkelarbeidet Hvor vi skal hen: Regionale mål for sykling Hva vi skal gjøre for å nå målene våre: Strategiske grep på regionalt nivå Hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å følge opp strategiske grep og mål for sykkelarbeidet: Regional sykkelhandlingsplan Se vedlegg 1 for informasjon om organisering av sykkelarbeidet. 1

10 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Foto: Knut Opeide 2

11 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hvorfor jobber vi med sykling? 2.1 Nasjonale målsetninger Et av hovedgrepene i NTP er at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Dette arbeidet er en del av oppfølgingen av klimaforliket i Nasjonal sykkelstrategi og NTP har som mål å øke sykkelandelen til 8 % innen utgangen av Forutsetningen for økning ligger best til rette i byene og her bør det tilrettelegges for en andel på %. I planperioden skal det nasjonalt tilrettelegges for i alt 750 km for gående og syklende på riksvegnettet, av dette om lag 240 km i byer og tettsteder. Nasjonal sykkelstrategi peker på fire delmål for å nå hovedmålet: Fremme sykkel som transportform Sykkeltrafikken i byer og tettsteder må minst dobles Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen Sykling som klimatiltak Klimaforliket sier at Norge skal kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av landets utslipp i 1990 fram til 2020 og omstilles til et lavutslippssamfunn blant annet ved å legge til rette for miljøvennlig transport som sykling. En beregning viser at en dobling av sykkelandelen på landsbasis i dag vil gi klimakutt på mellom 0,39 og 0,54 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden Dette utgjør kun ca. 0,5 % av utslippene fra vegtrafikken fordi sykkelturer er relativt korte. Sykling som helsetiltak NTP og Nasjonal sykkelstrategi sier vi må tilrettelegge for sykling som transportform for å bidra til bedre folkehelse. Folkehelsemeldingen som ble lagt fram våren 2013 trekker fram at god tilrettelegging for sykling og gåing vil gi et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. Statens vegvesen har et ansvar for å tilrettelegge for økt aktiv transport i befolkningen, det vil si at flere naturlig kan velge å sykle eller gå. Folkehelsemeldingen viser at nytteeffekten av en sykkelstamveg er mer enn dobbelt så stor som investeringskostnadene, når både investeringskostnad, tidskostnad, ulykkeskostnad og helsegevinster er med. 2.2 Utbygging og økonomiske rammer nasjonalt I handlingsprogrammet er det i perioden foreslått å bruke 2375 millioner kroner statlige midler på tiltak for gående og syklende langs riksvegnettet i Norge. I tillegg kommer om lag 700 millioner av andre midler (i hovedsak bompenger). Dette gjelder riks- 3

12 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst veg, men der hvor vi ikke kan legge sykkelanleggene til riksveg kan investeringene gå til fylkesveg eller kommunal veg som alternativ til riksveg. Programområdet omfatter blant annet bygging av et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder og utbygging av strekninger knyttet til skoleveg. Det er i tillegg lagt til grunn millioner kroner i statlig bidrag til helhetlige bymiljøavtaler i perioden. Bymiljøavtalene er ett av statens viktigste virkemidler for å nå målet om å ta veksten i persontransporten i storbyområdene med kollektivtransport, sykling og gåing. Det skal i perioden bygges 175 km med anlegg for gående og syklende, dette inkluderer også anlegg som inngår i store vegprosjekter. Se regionale tall i kapittel 5. For mer informasjon om nasjonale føringer, se vedlegg 2. 4

13 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Foto: Arne Danielsen 5

14 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hvor står vi i dag? 3.1 Status for sykkeltrafikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 (RVU 2009) viste at sykkelandelen i Region øst lå på om lag 4 %, som nasjonalt. Nasjonalt var hver reise med sykkel på gjennomsnittlig 4 km. (I 2013/14 ble det gjennomført en ny RVU som publiseres i 2014/15.) SVRØ gjorde sykkelbyundersøkelser i 2010 og 2014 (fra mai til juni). Sykkelbyundersøkelsene viser at 14 % hadde syklet på registreringsdagen begge år og at en gjennomsnittlig sykkeltur har økt fra 5,2 til 5,5 km. SVRØs sykkelundersøkelse i Oslo-området i 2011 viste at 12 % hadde syklet på registreringsdagen og at en gjennomsnittlig sykkeltur var 6,1 km. Undersøkelsene skal gjentas hvert fjerde år. Alle sykkelbyer i regionen er i ferd med å etablere tellepunkter som gir fortløpende informasjon om sykkelbruken (per april 2014, har vi 38 sykkeltellere, hovedsakelig i sykkelbyene). I tillegg til å vise utviklingen vil tallene fra tellepunktene bli en viktig indikator i sykkelregnskapet som kommunene er oppfordret til å gjennomføre. 3.2 Status for trafikksikkerhet Vi skiller mellom den subjektive opplevelsen av trygghet og den objektive parameteren sikkerhet. I de 7 sykkelbyene i regionen svarer halvparten av syklistene at de føler seg svært trygge i 2010 og For Oslo er andelen av syklister som føler seg svært trygge lavere, en knapp tredjedel. Omlag 41 % av alle ulykker i Norge hvor syklister blir skadd eller drept skjer i Region øst. Innad i regionen står Oslo for over 50 % av ulykkene. (Tallene er beregnet etter gjennomsnittet for ) Utviklingen i regionen viser at antall politirapporterte ulykker er på veg ned den siste femårsperioden, mens tallet på politirapporterte ulykker med drepte og hardt skadde er nærmest uendret. Det er en underrapportering av ulykker, i hovedsak ulykker med lettere skader og singelulykker, det vil si ulykker hvor ingen andre trafikanter er involvert. Figur 1 viser tall fra ulykker i Region øst de siste fem årene ( ) fordelt etter stedsforhold hvor ulykken inntraff. Vi skal på sikt arbeide for å kunne benytte supplerende informasjon fra sykehusrapporterte ulykker. 6

15 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall drepte Antall hardt skadde Antall lettere skadde Antall ulykker Annet Rundkjøring Avkjørsel Vegstrekninger utenfor vegkryss/avkjørsler Kryss Figur 1 Politirapporterte ulykker med drepte og skadde syklister etter stedsforhold 3.3 Status for vegnett Det tar tid å få gode nok systemer i Vegdatabanken til å si noe om hvor mye av sykkelvegnettet som er tilrettelagt for syklister i Region øst, og hvor mye som gjenstår å bygge ut. Gjennom arbeidet med neste NTP har vi skaffet bedre oversikt over status og behov for tiltak. Vi jobber for å få dette inn i Vegdatabanken. For mer info om status i Region øst, se vedlegg 3. 7

16 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Foto: Knut Opeide 8

17 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hva er de største utfordringene i dag? Hovedutfordringen for SVRØ er å få flere til å sykle mer. Både de som ikke sykler i dag, og de som allerede sykler jevnlig. For å få til det, må vi tilby en attraktiv infrastruktur til brede lag av befolkningen. Det er utfordrende å planlegge og etablere sykkelanlegg som alle føler seg trygge i. Vi må nå ut til de som sykler av og til. Og vi må nå ut til de som i dag ikke sykler fordi de føler seg utrygge. Hovedutfordringer Å få flere til å sykle mer. Både de som ikke sykler i dag, de som sykler av og til og de som allerede sykler jevnlig. Å etablere sykkelanlegg som alle føler seg trygge i. Bilkjøring har ofte et konkurransefortrinn sammenlignet med sykling og gåing, som gjør at folk opplever eller antar at det er raskere og mer attraktivt enn å sykle eller gå. For mange betyr det at hvis de ikke kan kjøre bil, benytter de kollektivtransport. Kan de ikke benytte kollektivtransport, må de gå eller sykle. Utfordringen er å snu situasjonen slik at vi kan få flere til å sykle mer og dermed bidra til å ta veksten i persontransporten i storbyområdene med kollektivtransport, sykling og gåing. Å snu situasjonen vil si at flere skal oppfatte sykkelen som et raskt og praktisk fremkomstmiddel. De som allerede sykler i dag oppgir nettopp dette som hovedårsaken til at de velger å sykle. Dette er en utfordring som ikke løses i en håndvending, men gjennom langsiktige prosesser der samordnet areal- og transportplanlegging utgjør grunnmuren. En intern utfordring er at vi i dag ikke alltid planlegger og etablerer sykkelanlegg som vil ivareta fremtidens behov og utfordringer. For å få til det, må vi bygge etter de målsetningene vi har for økt sykkeltrafikk. Utfordringene kan synes store, men vi gjør stadig skritt fremover! Delutfordringer Å gjøre sykkelen til et raskt og praktisk fremkomstmiddel for mange Å planlegge og etablere sykkelanlegg som vil ivareta fremtidens behov og utfordringer Å skape god sykkelkultur og gode holdninger til sykkel* Å heve statusen til sykling internt i SVRØ* Å øke sykkelandelen i Oslo-området* Å utfordre og motivere samarbeidspartnere til å tilrettelegge for økt sykling * Fremhevet av regionalt sykkelforum i arbeidet med forrige regionale sykkelstrategi og handlingsplan 9

18 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Foto: Knut Opeide 10

19 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hvor skal vi hen? 5.1 Mål for Statens vegvesen Region øst SVRØs arbeid for sykling skal bidra til å nå målene i Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi. Vårt arbeid for sykling skal gjenspeile etatens verdier: Profesjonell, framtidsrettet og inkluderende. Hovedmål for Statens vegvesen Region øst Staten vegvesen Region øst skal gjennom et profesjonelt, fremtidsrettet og inkluderende arbeid bidra til at vi dobler sykkelandelen innen 2023 Delmål for Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst skal arbeide for at alle typer syklister føler seg trygge i anleggene våre. Anleggene skal være attraktive, ha god fremkommelighet og være trafikksikre. 5.2 Hovedmål konkretisert i økt sykkeltrafikk Det nasjonale målet om 8 % sykkelandel i 2023 forutsetter en langt høyere sykkelandel i byområdene enn gjennomsnittet. Det er derfor naturlig at Region øst med sine storbyområder ligger noe over landsgjennomsnittet. Med utgangspunkt i fylkesvise sykkelandeler fra RVU 2009, foreslår vi et mål om sykkelandel på 8 % i fylkene Østfold, Akershus og Hedmark. Oslo er gitt et mål på 12 %, noe som samsvarer med det kommunale målet for sykkelandel i For Oppland foreslår vi et mål på 6 %. Dette gir en samlet sykkelandel på 9,2 % i Region øst. De fylkesvise sykkelandelene er basert på relativt små utvalg i noen fylker og er derfor usikre, spesielt for Hedmark og Oppland. Måltallene bør derfor justeres når RVU 2013 blir publisert. Hovedmålet betyr for Region øst: At sykkelandelen må være 9,2 % i At antall sykkelturer i 2023 må være 2,5 ganger dagens trafikk. At veksten i årlig sykkeltrafikk må være ca. 580 millioner kilometer 2. Med utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger om konsistens i verdsetting av liv og helse gir dette gir en årlig helsegevinst på 14,7 milliarder kroner. 1 Med bakgrunn i det nasjonale målet på 8 % sykkelandel i 2023, og med forslagene til fylkesvise sykkelandeler. 2 Forutsatt at lengden på sykkelturene ikke øker, og basert på tall fra RVU 2009 for gjennomsnittlig reiselengde på sykkel i Region øst 11

20 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Målsetninger i Handlingsprogram for Region øst I Handlingsprogram er det foreslått å bevilge 789 millioner kroner i statlige midler til Region øst, i tillegg kommer 345 millioner kroner fra bompenger. Disse midlene gir 50 km anlegg for gående og syklende. I tillegg blir 50 km tilrettelagt for gående og syklende gjennom større vegprosjekter. Fylkeskommunene og kommunene har ansvaret for etablering av anlegg langs sine veger. Det kommer nå en statlig tilskuddsordning for sykkeltiltak langs fylkes- og kommunale veger. 5.4 Vurdering av måloppnåelse Vi kan vurdere om vi når målene etter utvikling i prosentvis sykkelandel, antall kilometer som sykles og antall kilometer som tilrettelegges for sykkel, inspiseres og/eller utbedres. Der kvantitative målinger ikke er mulig, kan vi gjøre kvalitative vurderinger av måloppnåelse. Sykkelbyundersøkelsene skal benyttes til å måle utviklingen i sykkeltrafikken. Vi planlegger å gjennomføre etterundersøkelser etter planperioden, mens budsjetter følges opp underveis i perioden. Vegdirektoratet har utarbeidet et opplegg for sykkelregnskap som vi skal bistå kommunene med. 5.5 Gjennomføring av forrige regionale sykkelstrategi og handlingsplan Regional sykkelstrategi og handlingsplan for perioden var mer omfattende enn de to foregående dokumentene, både i prosess og innhold. Formålet var å beskrive hvordan SVRØ skulle arbeide med sykkel i perioden fram til 2014, for å nå målsettingene i NTP og Nasjonal sykkelstrategi. En sentral del av dokumentet er handlingsplanen, som beskriver en rekke konkrete tiltak og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre disse. I handlingsplanen er 37 deltiltak beskrevet. En oppfølging av dokumentet viser at: 7 løpende oppgaver i hovedsak er gjennomført som planlagt 15 tiltak er fullført 9 tiltak er i gang men ikke fullført 6 tiltak er ikke gjennomført Viktige erfaringer fra forrige planperiode: Tiltakene var så konkrete at det var enkelt å følge opp Tydelig ansvar for oppgavene var viktig Vedtak i Regionledermøtet styrket gjennomføringen Forankring i ansvarlige enheter var nødvendig Mange og viktige tiltak er gjennomført som resultat av strategien Dokumentet har hatt stor informasjonsverdi 12

21 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst I perioden fra dokumentet ble utarbeidet og fram til nå, har det skjedd en faglig utvikling og vi får nye oppgaver som ikke er inne i strategien. At en del tiltak ikke er fullført eller startet opp, er uheldig. Noe skyldes endrete prioriteringer underveis. Samtidig har det meste av sykkelarbeidet gått som planlagt, og strategidokumentet har vært et nyttig og effektivt styringsredskap. Hovedkonklusjonen er derfor at den Regionale sykkelstrategien har vært et godt og viktig virkemiddel i arbeidet med å utvikle sykkelarbeidet i Region øst. Foto: Knut Opeide 13

22 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Hva må vi gjøre for å nå målene våre? I dette dokumentet har vi vist hvorfor vi jobber med sykling ved å presentere de nasjonale føringene og målsetningene. Vi har også vist hvor vi står i dag ved å presentere status for sykling i regionen. Vi har redegjort for hvilke utfordringer vi har i dag ved å presentere hva som oppfattes som krevende i arbeidet. I forrige kapittel presenterte vi de regionale målene for sykling. I det følgende skal vi presentere hva vi må gjøre regionalt for å nå målene våre. Samordnet areal- og transportplanlegging og fortetting behandles ikke dyptgående i dette dokumentet, men vi påpeker at det er et viktig grunnlag for arbeidet med sykling. 6.1 Strategiske grep i Region øst Vi må planlegge og etablere sykkelanlegg som føles trygge for alle typer syklister For å få flere til å sykle mer må vi etablere attraktive sykkelanlegg som føles trygge uavhengig av om du er kledd i parkdress, blådress, kjole eller lycra. Vi må sørge for at sykkelanleggene vi etablerer både er sikre og oppleves som trygge. Undersøkelser viser at folk som sykler velger det fordi det er det raskeste og mest praktiske transportmiddelet for dem. Men for å få flere til å sykle mer, må alle typer syklister oppleve sykkelanleggene som trygge. For å få til det, er noen av de viktigste tiltakene å separere syklister fysisk fra andre trafikanter, og da særlig motorisert trafikk, løse kryssutfordringer og å senke fartsgrensene for biltrafikk i byene. By og land har imidlertid ulike utfordringer, og løsningene må derfor tilpasses lokale forhold. Vi må være spesielt oppmerksomme på at sykling i byer skal skje i sameksistens med andre myke trafikanter. Vi må bygge for fremtiden ved å ha faglig oppdaterte planer for sykkelanlegg før byggestart Utviklingen i sykkelfaget går fort. Noe skjer nasjonalt, og mye skjer internasjonalt. Vi må derfor identifisere fremtidstrender for sykkelplanlegging og -tilrettelegging for å være rustet til å møte fremtidens behov og utfordringer. Sykkelanleggene vi planlegger og etablerer må være i tråd med oppdatert fagkunnskap. Det betyr også at vi ikke må redusere kvaliteten på sykkelanleggene for å dekke eventuelle kostnadsoverskridelser i vegprosjekter. Kvaliteten på anleggene skal møte fremtidens behov. Vi må ikke planlegge sykkelanlegg etter samme prinsipper som for biltrafikk. For å nå våre mål, må vi bygge for vekst i sykkeltrafikken, og vi må bygge for et langt større mangfold i ferdigheter, hastigheter og formål enn vi gjør for bilister. Vi må derfor planlegge, dimensjonere og etablere anlegg som møter målsetningene våre om dobling av sykkelandelen og som møter behovene for trygghet, trivsel og attraktivitet til både dagens og fremtidens syklister. Dette krever at vi tenker helhetlig og ser sykkelreisen fra dør til dør. For å komme 14

23 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst videre må vi prøve ut nye løsninger og skaffe nye erfaringer i tilrettelegging for sykling. Vi må planlegge og etablere løsninger som gir god fremkommelighet God fremkommelighet og kvalitet i et sammenhengende sykkelvegnett bedrer syklingens konkurranseevne som transportmiddel. Stadige stopp og systemskifter gir en avvisende effekt for syklister, både fordi det krever innsats å få opp hastigheten igjen og fordi det kan være vanskelig å se hvor sykkelvegen fortsetter. Systemskifter er også trafikkfarlige. Sykkelanleggene må derfor tilrettelegge for jevn hastighet, ha god driftsstandard, gi god oversikt for alle trafikanter og være godt skiltet. Dette gjelder også under anleggsperioder. Vi må sikre oppdaterte planer for hovedsykkelvegnett i byene våre, og vi må bidra til at disse realiseres. Vi må tilby sikre, trygge og forutsigbare anlegg for sykling hele året Syklister må oppleve at anleggene er farbare og trygge vinter som sommer. Det finnes flere land som både har strengere vintre og brattere bakker enn Norge, og likevel har høyere sykkelandel enn oss. Vi skal imidlertid ikke undervurdere utfordringen med topografi og værforhold. Vi må følge opp de nye offensive standardene for vinterdrift. Anleggene må ha høy drifts- og vedlikeholdsstandard hele året. Elsykler er på full vei inn i markedet og har blitt et vanlig syn på vegene. Elsykler gjør, og kommer til å gjøre, terskelen lavere for å begynne å sykle uansett årstid. Vi må prioritere ressurser til planlegging og gjennomføring samt opparbeide en planforsyning Vi må sikre at vi får brukt de midlene som kommer til å planlegge og realisere sykkelanlegg. Det er også fornuftig å opparbeide en planforsyning blant annet fordi midlene i de kommende bymiljøavtalene i første omgang blir prioritert til prosjekter som er ferdig planlagt og klare til utbygging. Gjennom NTP og Handlingsprogram (23), er det foreslått en vesentlig økning i programområdemidler til tiltak for gående og syklende (programområdet «Tilrettelegging for gående og syklende»). Det er planlagt en gradvis opptrapping i 10-årsperioden. Dette skaper utfordringer både for planlegging og gjennomføring. For å sikre at tildelte midler blir brukt som forutsatt, er det viktig at organisasjonen er rustet for den økningen som kommer og at arbeidet blir gjennomført på en effektiv måte. Planer for tiltak for gående og syklende må være klare innen de fastsatte fristene. Vi må bruke kommunikasjonsressurser på å formidle hvorfor flere bør sykle mer Det må tas i bruk målrettede kommunikasjonstiltak for å løse opp i myter om sykling i Norge, særlig angående topografi og værforhold. Ny kunnskap om sykkelplanlegging må formidles på en god måte for å vise fordelene ved sykling og elsykling. Vi skal gjøre våre eksterne samarbeidspartnere gode. Samarbeid med andre aktører er viktig for å nå målene våre. Vi skal også øke kompetansen internt, samarbeide med andre fagområder og møte målkonflikter på en konstruktiv måte. 15

24 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Handlingsplan I dette kapittelet beskriver vi de tiltakene som vi vektlegger i Region øst fram til De er basert på de strategiske grepene i kapittel 6 og viser hva som må til for å nå målene i kapittel 5. Alle ansvarlige avdelinger har forankret tiltakene internt. Handlingsplanen er ikke en uttømmende liste over hva vi skal gjøre. Tiltakene representerer oppgaver som vi skal ha spesiell oppmerksomhet på i perioden. Det er nødvendig å ha fleksibilitet til å kunne ta de oppgavene som dukker opp underveis. Selv om det er enkeltavdelinger som står som ansvarlig for tiltakene, forutsetter vi at avdelingene involverer andre berørte enheter. Tiltakene er av generell karakter. Beskrivelser av de enkelte utbyggingsprosjektene skjer gjennom handlingsprogrammet og budsjetter. 7.1 Strategi- og utviklingstiltak Planlegge for vekst i sykkeltrafikken At vi skal doble sykkelandelen nasjonalt, betyr at vi må planlegge og dimensjonere sykkelanleggene deretter. Men den nasjonale målsetningen må møtes på ulike måter fra sted til sted. For storbyen betyr det nasjonale målet en sykkelandel på mellom 10 og 20 %, mens det for mindre steder betyr noe annet. Det ene sykkelanlegget skiller seg dessuten fra det andre også i samme by, avhengig av brukergrupper, befolkningsvekst og andre demografiske forhold. På grunn av dette er det i dag utfordrende for planleggere å vite hvilken metode de skal benytte for å planlegge og dimensjonere et sykkelanlegg etter målsetningen om betydelig vekst i sykkeltrafikken. Tiltak: Fremskaffe metoder som kan benyttes for å planlegge og dimensjonere sykkelanlegg etter mål om vekst i sykkeltrafikken Ansvarlig: Strategi-, veg- og transportavdelingene (SVT) v/regional sykkelkoordinator Frist: Gjennomføringsplaner for programområdet «Tilrettelegging for gående og syklende» Den vesentlige økningen i programområdemidler for tiltak for gående og syklende i NTP med opptrapping gjennom tiårsperioden krever at vi ruster oss til å gjennomføre arbeidet på en effektiv måte. Tiltak: Ta initiativ til å få laget gjennomføringsplaner for programområdet «Tilrettelegging for gående og syklende» i samarbeid med operative enheter, der målet er en god utnyttelse av byggherreressursene og mest mulig effektiv gjennomføring. Ansvarlig: SVT v/byggherreseksjonen Frist:

25 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Sykkelanlegg i store prosjekter Gjennomføringen av store prosjekter har stor betydning for utviklingen av vegnettet. At sykkel blir ivaretatt i disse prosjektene er en viktig forutsetning for å oppnå et godt og sammenhengende sykkelvegnett. Det er også viktig at fremkommelighet og sikkerhet for syklister blir ivaretatt under anleggsperioden. Prosjektavdeling øst avholdt i forrige planperiode egne sykkelsamlinger. Der kom det frem behov for å gå gjennom gamle reguleringsplaner, sikre gode prosjektbestillinger, skape god koordinering mellom Prosjektavdeling øst og vegavdelingene og at vi planlegger etter våre målsetninger for høy sykkeltrafikk. Gjennom tiltakene under skal regionen vurdere om det er behov for å styrke disse temaene i kvalitetssystemet. Tiltak: Kvalitetskontrollere reguleringsplaner eldre enn 5 år for å undersøke om sykling er ivaretatt i henhold til dagens målsetninger og faglige standarder. Prosjektavdeling øst og vegavdelingene må sammen vurdere om planene skal endres eller ikke, ut fra et helhetlig perspektiv. (Kommunale planer kan gjennomgås fortløpende i forkant av hver byggeplanprosess.) Ansvarlig: Prosjektavdeling øst, Vegavdelingene og SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: Tiltak: Sørge for at alle prosjektbestillinger inneholder en tydelig og konkret beskrivelse av behovet for sykkelanlegg. Ansvarlig: Vegavdelingene, Prosjektavdeling øst og SVT v/seksjon for overordnet planlegging og styring/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: Fortløpende Tiltak: Prosjektavdeling øst og vegavdelingene må involvere hverandre når det skjer endringer av standard på sykkeltiltak i byggeplaner eller byggefasen. Ansvarlig: Prosjektavdeling øst og vegavdelingene Frist: Fortløpende Tiltak: Sørge for at alle strekninger med høy forventet sykkeltrafikk, eller målsetning om høy sykkeltrafikk, planlegges til å ha tilstrekkelig bredde og standard på sykkelanleggene til å kunne avvikle forventet/planlagt sykkeltrafikk. Ansvarlig: Vegavdelingene og Prosjektavdeling øst Frist: Fortløpende 17

26 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Kompetanse Sykkelkompetanse er en nøkkelfaktor i utviklingen av sykkelarbeidet i Region øst. Det er viktig at Ressursavdelingen videreutvikler sykkelkompetansen og kan bistå vegavdelingene på en god måte. Tiltak: Videreutvikle sykkelkompetansen i Ressursavdelingen Ansvarlig: Ressursavdelingen Frist: Løpende «Verktøykasse» for sykkelløsninger. Det er nødvendig at vi utvikler et repertoar av konkrete virkemidler for å øke sykkelbruken. Det er viktig at Ressursavdelingen involveres i dette arbeidet. Tiltak: Utvikle «verktøykasse» for merking, skilting, kryssløsninger og envegsregulering Ansvarlig: SVT v/regional sykkelkoordinator og vegavdelingene Frist: Prøveprosjekter Prøveprosjekter gir oss ny kunnskap og erfaring om hva som fungerer i tilrettelegging for sykling. Det er av stor strategisk betydning at vi prøver ut løsninger som har potensial for å gi god effekt, men som vegnormalene ikke nødvendigvis åpner for i dag. Målsetningene og forventningene til økt sykkelbruk er så store at vi må tørre å prøve ut virkemidler som vi ikke tidligere har benyttet. Prøveprosjektene under tilhører ulike temaer, som planlegging, sykkelveginspeksjoner, skilting med mer, men de er samlet her for å vise at prøveprosjekter er et strategisk grep for å videreutvikle sykkelarbeidet og skape erfaringsgrunnlag for et større repertoar av virkemidler for økt sykkelbruk. Demonstrasjonsprosjekt for sykkelekspressveg. Fortsatt benyttes mye av våre gang- og sykkelvegpenger til bygging av tradisjonelle gang- og sykkelveger i skolenes nærområder. Å bygge gode gang- og sykkelanlegg i skolenes nærområder er viktig, men dette betyr at noen transportsyklister mange steder må benytte kjørebanen. Skal vi oppnå den overgangen til sykkeltransport som ligger i politiske forventninger, må vi i sentrale transportkorridorer på sikt også kunne tilby høystandard sykkelanlegg. Tiltak: I forbindelse med prosjektet om nytt hovedsykkelvegnett i Oslo skal det vurderes et sykkelekspressvegnett. I dette arbeidet skal det identifiseres en strekning og startes opp planlegging av et demonstrasjonsprosjekt for sykkelekspressveg i Oslo-området slik at det kan bygges tidlig i neste planperiode Ansvarlig: Vegavdeling Oslo og vegavdeling Akershus i samarbeid med SVT v/regional sykkelkoordinator Frist: Spesielt synlig skilting og oppmerking uavhengig av vegholder. God skilting, oppmerking og forutsigbarhet er viktig for syklister. Det er en utfordring i dag at dette varierer langs samme sykkelrute avhengig av hvilken vegholder som har ansvar. Ved å gjøre 18

27 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst skiltingen og oppmerkingen enhetlig og synlig langs samme rute, vil syklister oppleve et mer sammenhengende og forutsigbart anlegg. Tiltak: Prøveprosjekt hvor en utvalgt sykkelrute skal gjøres spesielt synlig ved skilting og oppmerking uavhengig av vegholder. Tiltaket er i gang på Rute Trondheimsvegen som et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune. Gjennomføres i år Ansvarlig: Vegavdeling Oslo Frist: Vikepliktregulere veg som krysser fysisk separerte sykkelanlegg. Ved de fleste fysisk separerte sykkelanlegg har syklister vikeplikt for kryssende veg. Dette medfører enkelte steder mange stopp. I tillegg er det ikke alltid intuitivt for syklisten om det er vikeplikt eller forkjørsrett. Det er behov for å fremskaffe erfaringer fra sykkelanlegg som har forkjørsrett ved kryssende veg slik at vi kan vurdere om dette er en egnet løsning med tanke på trafikksikkerhet, opplevelse av trygghet, fremkommelighet med mer. Tiltak: Igangsette prøveprosjekt hvor kryssende veg vikepliktreguleres i kryss med gang- og sykkelveg, sykkelveg eller sykkelveg med fortau. Dette er tema i revidering og gjennomgang av nye sykkelvegnett i Oslo Ansvarlig: Vegavdeling Oslo Frist: Identifisere prøveprosjekter. Det er mange gode sykkelløsninger å se i utlandet, og det er mange gode ideer som skapes internt. I fagmiljøet i etaten etterspørres gode eksempler som grunnlag for videreutvikling. Som utgangspunkt for å prøve ut nye løsninger, må vi fange opp og identifisere både gode ideer og egnede prosjekter. Disse skal spilles inn som konkrete forslag til vegavdelingene. Merk at tiltaket i første rekke handler om å ha øynene åpne for muligheter som dukker opp Tiltak: Indentifisere mulige prøveprosjekt for fremtidsrettede sykkeltiltak og spille dette inn som forslag til vegavdelingene Ansvarlig: Vegavdelingene og SVT v/regional sykkelkoordinator Frist: Sykkelbyprosjekter Statens vegvesen skal i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner gjennomføre en konsentrert innsats for økt sykkelbruk i utvalgte sykkelbyer. Målet er å oppnå synlige effekter på sykkelbruken på kort sikt, gjennom et forpliktende og målrettet samarbeid som er nedfelt i intensjonsavtaler. Planer for sammenhengende hovednett legges til grunn for arbeidet, samtidig som vi vektlegger innføring av sykkelregnskap, drifts- og kommunikasjonstiltak. 19

28 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Utvalgte sykkelbyer i Region øst er: Østfold: Fredrikstad, Sarpsborg Akershus: Asker, Strømmen/Lillestrøm, Jessheim, Oppegård/Kolbotn Hedmark: Hamar, Kongsvinger Oppland: Lillehammer, Gjøvik Vi har også et tett samarbeid med Oslo kommune, men uten intensjonsavtale. Vi vurderer å innlemme flere kommuner som utvalgte sykkelbyer etter hvert. Tiltak: Gjennomføring av sykkelbyprosjektene basert på vedtatte intensjonsavtaler Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende 7.3 Planlegging og forvaltning Planer for sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder over 5000 innbyggere Statens vegvesen skal ta initiativ til samarbeid med kommuner og fylkeskommuner for å få utarbeidet planer for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Det er et mål at flere slike steder får godkjente planer innen Dette er omtalt i Handlingsprogrammet (2023). I Region øst er det 28 byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Per har 20 av 28 byer/tettsteder vedtatte planer. Tiltak: Oppfordre til å få utarbeidet og godkjent planer for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i de resterende byene og tettstedene med flere enn 5000 innbyggere i Region øst Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Strategisk plan for utvikling av sykkelvegnett langs riksveg Som grunnlag for det videre arbeidet med rutevise utredninger, handlingsprogram og planlegging av større prosjekter, er det behov for et samlet strategisk dokument som viser den ønskede standard for sykkelvegnett langs hele riksvegnettet. Arbeidet koordineres med det pågående arbeidet med NTP Tiltak: Videreføre arbeidet med å utarbeide en strategisk plan for framtidig sykkelvegnett langs riksveger Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist:

29 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Oppdatert oversikt over behov for sykkeltiltak langs riks- og fylkesvegnettet Basert på blant annet planen ovenfor, eksisterende registre og konkret kartlegging, bør det etableres et enhetlig og oppdatert register over behovet for sykkeltiltak langs riks- og fylkesveger i Region øst. I denne forbindelsen bør det også gjøres en vurdering av ansvarsfordeling ved etablering og drift av gang- og sykkelvegnettet. Arbeidet skal også være et grunnlag for fremtidige NTP er. Tiltak: Etablere en oppdatert oversikt over behov for sykkeltiltak langs riks- og fylkesvegnettet i Region øst Ansvarlig: Vegavdelingene i samarbeid med SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: for riksveg, for fylkesveg Planforsyning For å sikre at tildelte midler blir brukt som forutsatt, er det viktig at organisasjonen er rustet for den økningen som kommer og at arbeidet blir gjennomført på en effektiv måte. Planer for tiltak for gående og syklende skal være klare innen fastsatte frister slik de beskrives i førende dokumenter. Med «planforsyning» skjeler vi til begrepet «planreserve», men med oppmerksomhet på at planene skal være ferske. Tiltak: Opparbeide planforsyning Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende Barn og unge Plan- og bygningsloven beskriver kommunens plikt til å ivareta hensyn til barn og unge og sikre at denne gruppen får muligheter til medvirkning i planprosessene. SVRØ skal bidra til å inkludere barn og unge i planlegging av gang- og sykkelanlegg. Tiltak: Inkludere barn og unge i egnede planprosjekter for gang- og sykkelanlegg Ansvarlig: Vegavdelingene og Ressursavdelingen Frist: Løpende Forvaltningssaker For å øke andelen jobbsyklister, er det viktig at reisen er tilrettelagt fra dør til dør. Det innebærer også at syklistene har gode ordninger for sykkelparkering ved arbeidsstedet og tilgang til garderobefasiliteter. Tiltak: Påvirke utbyggere gjennom forvaltningssaker til å etablere gode sykkeltilbud i forbindelse med planlegging av næringsområder og næringsbygg Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende 21

30 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Drift og vedlikehold Sykkelveginspeksjoner Vi skal videreføre og styrke arbeidet med å inspisere sykkelvegnettet. I løpet av inneværende Handlingsprogram-periode skal Statens vegvesen nasjonalt gjennomføre sykkelveginspeksjoner og utbedringer på 80 % av det sykkelvegnettet Statens vegvesen har ansvaret for. SVRØ skal følge opp disse målsetningene i planperioden. Tiltak: Gjennomføre sykkelveginspeksjoner med påfølgende utbedringer i tråd med årlige budsjetter og handlingsplaner Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende Tiltak: Gjennomgå og utbedre krysningspunkter for syklister, med hensyn til sikt/vegetasjon, utforming, skilting og oppmerking mm., for å øke sikkerheten og opplevelsen av trygghet Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Vinterdrift Vintersykling blir stadig mer utbredt, og vi må fortsatt jobbe for bedre vinterdrift av sykkelanleggene. De nye driftsstandardene for vinterdrift i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger skal innarbeides fortløpende i nye driftskontrakter. Det vil ta noen år før alle eksisterende driftskontrakter er utløpt og nye er inngått. Tiltak: Innarbeide de nye driftsstandardene for vinterdrift fra Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger i nye driftskontrakter Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende Sykkelveginspeksjon med sykkel vinterstid. Å inspisere sykkelveger fra sykkelsetet vinterstid kan gi oss nye verdifulle erfaringer om vinterspesifikke aspekter. Det kan både skape forståelse for vintersyklistens utfordringer og det kan belyse problemstillinger som vi til nå ikke fanger opp i forbindelse med de vanlige sykkelveginspeksjonene. Tiltak: Gjennomføre sykkelveginspeksjon på vinteren sammen med entreprenør. Det skal gjennomføres stikkprøvekontroll på sykkel for å kontrollere om vinterdriften er bra nok både med tanke på brøyting, rydding, strøing, nok plass til snøopplag, utfordringer med is og god nok sikt i kryss, avkjørsel og ved gangfelt. Nødvendige tiltak skal iverksettes fortløpende. Vegavdeling Østfold skal skrive et notat som oppsummerer erfaringene og gjøre dette tilgjengelig for øvrige avdelinger gjennom aktuelle kanaler. Ansvarlig: Vegavdeling Østfold Frist:

31 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Reasfaltering av sykkelanlegg For å øke forutsigbarheten for syklister, bedre sikkerheten og opplevelsen av trygghet og styrke konkurranseevnen mot andre transportmidler, er det nødvendig å sikre god kvalitet på det eksisterende sykkelvegnettet. Vi må derfor følge opp asfaltprogrammet for sykkelveger langs fylkesveg og riksveg. Så fremt det er hensiktsmessig skal sykkelbyene prioriteres. Tiltak: Følge opp asfaltprogram for sykkelveger i regionen og lage prioriteringsliste for reasfaltering Ansvarlig: Dekkeprosjektet, i samarbeid med vegavdelingene Frist: Løpende Enhetlig standard for drift og vedlikehold av sykkelanlegg på fylkesveg Det er i dag varierende standard på drift og vedlikehold av sykkelanlegg på fylkesveg fordi kommunene har ansvar for drift og vedlikehold av det som alltid har vært fylkesveg mens fylkeskommunene har ansvar for det som før 2010 var riksveg. Ved at drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle fylkesveger overføres fra kommunen til fylkeskommunen vil standarden bli enhetlig. Økte kostnader for fylkeskommunen kan kompenseres ved å omklassifisere lavtrafikkerte fylkesveger til kommunal veg. I Østfold har fylkeskommunen vedtatt at dette skal stå i Regional Transportplan ( ). Det er tatt en prinsippbeslutning om at det skal tas opp som en sak (i leveranseavtale for 2014). I Hedmark er det fremmet sak for fylkestinget om å ta over gang- og sykkelvegene langs fylkesvegene. Fylkestinget i Hedmark vedtok at dette må sees i sammenheng med tilsvarende nedklassifisering av ordinære fylkesveger. Oppland er i sluttfasen med omklassifisering av fylkesveger og kommunale veger. Endelig vedtak skal fattes i desember i Hver vegavdeling må avpasse tiltaket til de prosessene som går i hvert fylke. (Tiltaket er ikke relevant for Oslo.) Tiltak: Utrede muligheter for å skape enhetlig standard på drift og vedlikehold av fylkeveg ved at fylkeskommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle gang- og sykkelanlegg langs fylkesveger Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Tiltak: Lage et forslag til Vegdirektoratet slik at Vegdirektoratet kan ta initiativ til at Kommunesektorens organisasjon (KS) avklarer ansvaret for gang- og sykkelanlegg langs «gamle» fylkesveger. Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist:

32 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Utformings- og trafikkreguleringstiltak Trafikkteknisk gjennomgang av signalanlegg med oppmerksomhet på sykkel Det skal i perioden gjennomføres trafikkteknisk gjennomgang av alle signalanlegg i Oslo og Akershus med oppmerksomhet på å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for sykkel. Aktuelle tiltak vil bli implementert i perioden Tiltak: Trafikkteknisk gjennomgang av alle signalanlegg i Oslo og Akershus med oppmerksomhet på sykkel (tilsvarende initieres gjennom «Strategisk plan for å øke sikkerheten for syklister i Region øst» for de øvrige sykkelbyene i regionen). Ansvarlig: Vegavdelingene Oslo og Akershus Frist: Skilting av sykkelruter Skilting er et viktig virkemiddel for fremkommelighet og forutsigbarhet for syklister. Vi må derfor videreføre arbeidet med skilting av sykkelruter i og mellom byer og tettsteder. Tiltak: Videreføre skilting av sykkelruter i og mellom byer og tettsteder Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende Vikepliktskilting langs forkjørsregulerte veger med gang- og sykkelanlegg Det skiltes ikke alltid riktig langs forkjørsregulerte veger med gang- og sykkelanlegg. Og noen steder er skiltingen mangelfull. For å forhindre ulykker er det viktig at skiltingen er riktig. Noen vegavdelinger har kommet lenger enn andre i denne oppgaven. Merk at tiltaket ikke innebærer å endre reguleringen, men å sikre at det er skiltet riktig. Tiltak: Systematisk gjennomgang og utbedring av vikepliktskilting langs forkjørsregulerte veger med gang- og sykkelanlegg Ansvarlig: Vegavdelingene Frist Sykkelturisme og nasjonale sykkelruter Sykling er en sterkt økende fritids- og ferieaktivitet. Statens vegvesen skal være pådriver for å realisere de nasjonale sykkelrutene i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, reiselivsnæringen, friluftsorganisasjoner og andre. Det er også behov for et samarbeid og rådgiving om skilting av regionale og lokale ruter. 24

33 Regional sykkelstrategi og handlingsplan - Region øst Tiltak: Utarbeide samlet plan for skilting av Nasjonale sykkelruter i Region øst. Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: Tiltak: Tilrettelegging og skilting av Nasjonale ruter Ansvarlig: Vegavdelingene Frist: Løpende Tiltak: Avklare retningslinjer for behandling av søknader om skilting av lokale og regionale sykkelruter. Ansvarlig: SVT v/trafikksikkerhetsseksjonen Frist: Sykkeldata Sykkelbyundersøkelser Det ble i 2010 gjennomført sykkelbyundersøkelse for sju av de utvalgte sykkelbyene i Region øst, samt for Oslo-området i 2011 (Oslo, Asker, Bærum og Oppegård). For å måle utviklingen i sykkeltrafikken skal vi følge opp med nye undersøkelser i 2014 og Tiltak: Gjennomføre sykkelbyundersøkelse i de utvalgte sykkelbyene. Anskaffelsen er allerede gjennomført. Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: Tiltak: Gjennomføre sykkelundersøkelse i Oslo-området Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: Regional databank Vegdirektoratet har utarbeidet en mal for sykkelregnskap som kommunene kan benytte for å måle om innsatsen for å få flere til å sykle mer gir ønskede resultater. For å utnytte ressursene effektivt, skal vi opprette en felles regional databank som vegavdelingene kan hente ut data fra når de bistår kommunene med tall til sykkelregnskap. Tiltak: Opprette en regional databank for å bistå sykkelbyene med tall til sykkelregnskap Ansvarlig: SVT v/by- og kollektivplanleggingsseksjonen Frist: , oppdateres løpende 25

Regionalt sykkelbynettverk

Regionalt sykkelbynettverk Regionalt sykkelbynettverk Sarpsborg 27.-28. mai Mats Larsen Regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen Region øst Dag 1: Regionalt sykkelbynettverk, Sarpsborg Forventningsavklaring Gå sammen to og to

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer?

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? Frokostseminar Urbanet 09.12.2014 Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? 09. 12. 2014 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet i NTP Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen:

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016 Nettverkssamling i Region vest Bergen, 1.-2. november 2016 Sykkelnytt fra Statens vegvesen Anja Wannag Regional sykkelkoordinator 2016-11-03 2016-11-03 Statens vegvesen sin rolle Riksvegene (10 % av vegnettet,

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum 2017-2020 Bakgrunn og organisering Det vises til «Intensjonsavtale for prosjektet Sykkelbyen Elverum» mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkesavdeling og Elverum kommune

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER 31.12.2016 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Gjennomsnittlig reiselengde 6 Transportmiddelfordeling

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Henrik Duus Veg- og Transportavdelingen 1 Bakgrunn Denne regionale sykkelstrategien tar utgangspunkt i overordnede mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal

Detaljer

Region sør Regional sykkelstrategi

Region sør Regional sykkelstrategi Region sør Regional sykkelstrategi 2014 2018 Foto: Signe Gunn Myre 1 Forord Denne Regionale sykkelstrategien erstatter Regional sykkelstrategi fra 2009. Strategien skal rulleres hvert fjerde år, neste

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Nettverkssamling i Region vest Stavanger september 2017

Nettverkssamling i Region vest Stavanger september 2017 Nettverkssamling i Region vest Stavanger 26.-27. september 2017 Sykkelnytt fra Statens vegvesen Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Statens vegvesen sin rolle Riksvegene (10 % av vegnettet, lite riksveg

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid - Takk for at du sykler! Foto: Reidun Instanes Foto: Bente Tovik Stor medieinteresse Mye om «reversed toll money» på internasjonale

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel PSN 2. november 2017 Sykkelstrategi for Røyken kommune - Askers høringsuttalelse Visjon - Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim NKF- samling 04.12.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Statens vegvesens rolle

Detaljer

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid Temaer Den nye tilskuddsordningen Regler og håndbøker skal vurderes Pilotprosjekter Ny rapport om før- og etterundersøkelser

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Målene Nå-situasjonen Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Den nye tilskuddsordningen Nye studier om

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Foto: Reidun Instanes Nytt fra Vegdirektoratet Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (NTP) Statsbudsjettet Tilskuddsordningen Nye rapporter

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Temadag «Aktiv transport» Statens vegvesen Region nord 22. oktober 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Status fysisk aktivitet og helse En stor andel av den norske

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Status 2017 26.04.2017 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? - Bakgrunn: Sandefjord ble valgt som Sykkelby i 2005 Målet var å øke sykkelbruken betydelig i løpet av kort

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Pilotprosjektet for sykkel- Opplegg for søknader. Kort om prosjektet

Statens vegvesen. Notat. Pilotprosjektet for sykkel- Opplegg for søknader. Kort om prosjektet Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 4 Postmottak Region midt 5 Postmottak Region nord 2 Postmottak Region sør 3 Postmottak Region vest 1 Postmottak Region øst Planlegging og grunnerverv 67200 Trafikant-

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Regional sykkelstrategi med tiltaksplan

Regional sykkelstrategi med tiltaksplan Region midt Regional sykkelstrategi med tiltaksplan 2016-2018 Statens vegvesen Region midt Knut Opeide II Foto: Knut Opeide Forord Tilrettelegging for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel er et sentralt

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Hvem er vi (Statens vegvesens

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim Seminar vegdrift 11.11.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Vi vil ha flere til å sykle og gå!

Vi vil ha flere til å sykle og gå! Foto: Knut Opeide Vi vil ha flere til å sykle og gå! Hvordan bygge sikre og gode anlegg for gående og syklende? Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet Resultatkonferanse om trafikksikkerhet, 14. juni 2016

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nytt fra Vegdirektoratet

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nytt fra Vegdirektoratet Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nytt fra Vegdirektoratet La oss snakke litt om Sykkel og gange i ny NTP Gode eksempler på tiltak for økt sykling og gange Pilotprosjekter for nye løsninger

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonale sykkelplaner Hovedtemaer Den nye tilskuddsordningen Bymiljøavtalene Regelverk og håndbøker skal vurderes Utvikle pilotprosjekter for nye løsninger

Detaljer

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01163-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel

Kommunedelplan for sykkel Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel 2017-2030 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 2.1. Mandat og forankring... 4 2.2. Planens rettsvirkning... 5 2.3. Status... 5 3. Hensikt og mål...

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune. - Høystandard gang- og sykkelveg

Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune. - Høystandard gang- og sykkelveg Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune - Høystandard gang- og sykkelveg Dato: 18.12.2014 Rev. 06.02.2015 Innholdsfortegnelse Innledning:... 3 Status på sykkelekspressvegen... 3 Fremdrift

Detaljer

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelpolitikk Sykkel er et alternativ og en konkurrent til andre transportmidler på distanser opp til 10 15 km. På korte turer er sykkelen like rask som bil og kollektivtransport.

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Handlingsplan for sykkel i Region vest

Handlingsplan for sykkel i Region vest Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.06.2016 Handlingsplan for sykkel i Region vest 2016-2017 Foto: Anja Wannag FORORD Sykling er i vinden. Langt flere er opptatt av sykkel som transportmiddel

Detaljer

Myk mobilitet som byutvikler. Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest

Myk mobilitet som byutvikler. Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest Myk mobilitet som byutvikler Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest Sektormyndighet for vegtransport Kjørende, kollektivreisende, syklende, gående Samfunnsansvaret:

Detaljer

Bystrategi- Konferanse

Bystrategi- Konferanse Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Bystrategi- Konferanse Larvik 25.04.2013 Vi er vant til ruskevær Men NTP gir håp om mye solskinn. Våren kommer med sprekker og hestehov.

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

Sykkelveginspeksjoner

Sykkelveginspeksjoner Sykkelveginspeksjoner Kurs i Oslo 4. og 5. november 2015 05.11.2015 Runar Hatlestad Sykkelkontakt Vestfold Sykkelveginspeksjoner Innledning Læremål: Hvorfor Vite hva det er I hovedtrekk vite hvordan det

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Sykkel, gange og bærekraftig transport i ny NTP Tilskuddsordninger Gode eksempler på enkle tiltak Pilotprosjekter

Detaljer

Sykkel. Analyse- og strategifase Delnotat 30. september 2014

Sykkel. Analyse- og strategifase Delnotat 30. september 2014 Sykkel Analyse- og strategifase Delnotat 30. september 2014 Forord Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har satt i

Detaljer

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755 2024 Høringsuttalelse organiserer rundt 900 syklister i Hordaland og er pådriver for tilrettelegging og forbedring av syklisters forhold. Vi har gjennomgått planprogrammet og finner det mangelfullt med

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkelfaggruppens organisering 1 representant fra hver part SVV Koordineringsansvar internt Kun faggruppe, men andre organisasjoner må involveres etter hvert Startet i juni

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder Sykkelbyen Ingebjørg Trandum 13.01.10 Prosjektleder Sykkelbyen Samarbeide mellom kommune, Statens vegvesen Region Sør, Buskerud Fylkeskommune. utpekt som Buskeruds sykkelby i 2006 av regionrådet for Buskerud,

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Dette brenne jeg for!

Dette brenne jeg for! Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016

Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 FoU-prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i norske byer»

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Målrettede sykkeltiltak i fire byområder v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Framtidens transportutfordringer Nullvekstmålet All vekst i persontransport i de ni største byområdene

Detaljer