Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S"

Transkript

1 Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes mandag 11. mai 2015 kl i på Bryn skole, Teisenveien 40, Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Felles måling av strøm Styret overtar oppgaven med avlesning av strømmålerne i leilighetene og avregning av målt forbruk mot a-konto innbetalinger via husleien. B) Parsellhage bak garasjene i PH 29. Styret foreslår at arealet bak garasjene i PH 29 kan brukes som parsellhage for beboerne i Fjellhushaugen Boligselskap. C) Fjerning av utvendige kjellernedganger D) Nye tørkestativ E) Endring av ordensregler 1 F) Endring av ordensregler 2 Innkomne forslag er tatt inn som egne saker. Se side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo Styret i Svein Gunnar Gaska /s/ Tom-Alex Hagen /s/ Cathrine Moldestad /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Svein Gunnar Gaska (på valg) Prost Hallings Vei 33 A Styremedlem Tom-Alex Hagen Prost Hallings Vei 29A Styremedlem Cathrine Moldestad (på valg) Prost Hallings Vei 44A Varamedlem Frode Eriksen (på valg) Prost Hallings Vei 33B Valgkomiteen Widet Saidali Prost Hallings Vei 33A Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Aksjeselskapet består av 75 leiligheter knyttet til aksjer. er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Prost Hallingsvei 29 A,B Prost Hallingsvei 31 A,B Prost Hallingsvei 33 A,B Prost Hallingsvei 35 A,B Prost Hallingsvei 37 A,B,C Prost Hallingsvei 39 A, Prost Hallingsvei 44 A,B Prost Hallingsvei 46 Prost Hallingsvei 48 A Prost Hallingsvei 50 A,B Gårds- og bruksnummer: Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

4 Side 4 Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. har 1 ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styremøter Det har vært avholdt åtte styremøter i perioden 1. januar desember I tillegg har styret kommunisert tett om løpende saker. Nye inngangsparti Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor styret fikk fullmakt til å skifte ut alle inngangsparti i Fjellhushaugen Boligselskap og nye porttelefoner med video samt skifte ut alle kjellerdører med nye brannsikre dører. Prosjektet har en kostnadsramme på inntil 2,2 mill. kr. Det ble inngått avtale med DVS Entreprenør som hoved entreprenør og Data Call som underleverandør av porttelefonanlegg, etter mindre endringer av tilbud ble endelig kontraktssum kr. Arbeidet startet i november 2014 og skulle senest være ferdig i januar Sluttdatoen har trukket ut fordi det har vært mangler med leveransen. Styret har derfor holdt tilbake siste utbetaling. Nå er det bare mindre justeringer som skal til før arbeidet er komplett. Beboerne bes rapportere om mangler/feil som registreres i tiden som kommer til styret, enten via epost eller melding i styrets postkasse ved vaskeriet i PH 46 Felles måling av strøm Avtalen med Techem (tidligere Inergi) om avlesning og fakturering av strømforbruk i leilighetene ble endret i fjor. Da avsluttet Techem avtalen om fakturering av strømmen. Dette ble overført til Obos. Obos foretar innkreving av et a-konto beløp over husleie. A-konto beløpet er beregnet utfra tidligere forbruk for den enkelte. Det var derfor det så ut som husleia ble økt i fjor høst. Techem har foretatt avlesning av strømmålerne for 2014 på nyåret i år. De vil foreta en avregning av forbruk for 2014 mot a-kontoinnbetaling som så vil bli fakturert eventuelt tilbakebetalt via Obos. Styret valgte å avslutte avtalen med Techem fordi prisen var urimelig høy, ca kr pr år. Styret kan påta seg denne jobben med avlesning og avregning for kr. Faktureringen vil foregå via Obos som i dag Se sak til behandling under innkomne saker.

5 Side 5 Fellesarealer i kjellerrom Styret tar spørsmål/bekymringsmeldinger om uorden og rot i kjellerrom som er kommet fra flere beboere til etterretning og følger opp den/de konkrete sakene i hvert enkelt tilfelle fortløpende. Styret tar kontakt med beboer for en snarlig befaring og oppfølging med sikte på å få løst sakene snarest. Lekeplassen. Styret har ingen konkrete planer om oppgradering av lekeplassen. Men styret skal se på behovet for vedlikehold/reparasjoner og gjøre en vurdering i forbindelse med vårdugnaden 28. april. Annet Det har vært avholdt sommerfest og vår- og høstdugnad. Det har ikke vært noen større skader på selskapets anlegg i perioden. Bomiljøet virker stabil og harmonisk i boligselskapet. Det har vært noen få henvendelser til styret i denne forbindelse. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er noe lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tomme leieforhold. Andre inntekter består i hovedsak av tomteleie, kr 6 000,-. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er ca. kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader for nye dører med sidepanel/vinduer, nytt porttelefonanlegg, samt utskifting av alle kjellerdører med nye brannsikre dører, utført av DVS Entreprenør AS. Arbeidet er i henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling, Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til aksjeselskapets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-.

6 Side 6 For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til normal drift og generelt vedlikehold, samt ferdigstille arbeidet som utføres av DVS Entreprenør Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 forventes å øke noe. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i. Lån har lån i Husbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 18 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Svein Gunnar Gaska /s/ Tom-Alex Hagen /s/ Cathrine Moldestad /s/

7

8

9 Side FJELLHUSHAUGEN BOLIGSELSKAP A/S RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

10 Side 9 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Andel egenkapital i fellesanlegg Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Energi som avregnes Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0

11 ... Side 10 OSLO, , STYRET FOR FJELLHUSHAUGEN BOLIGSELSKAP A/S SVEIN GUNNAR GASKA /s/ TOM-ALEX HAGEN /s/ CATHRINE MOLDESTAD /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Brensel Tillegg strøm frysebokser Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 Side 11 REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie -972 Fellesutg.u/and.undersk.ford TV Brensel SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetaling beboer strøm Tomteleie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært ansatte i 100 % stilling eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret og verdien av fri bolig. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning og julebord for kr 8 067, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS PABAS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8

13 Side 12 DRIFT OG VEDLIKEHOLD DVS Entrepenør AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -761 Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester (HMS modul, domeneshop) Kontor- og datarekvisita -670 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader (abonnement hjemmeside) Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader -282 Gaver -290 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12

14 Side 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 533 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på lån i Husbanken Gebyrer på lån i Husbanken -120 Andre rentekostnader -145 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Avskrevet tidligere år SUM BYGNINGER Gnr.139/bnr.224 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr. 76. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Snøfreser nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor nr. 2 Tilgang Avskrevet i år Traktor Kostpris Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16

15 Side 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 76 aksjer à kr Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,18%. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ENERGI SOM AVREGNES Innkrevd akonto Hafslund Administrasjonsgebyr Techem SUM ENERGI SOM AVREGNES NOTE: 22

16 .. Side 15 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger TOTALT

17 Side 16 INNKOMNE FORSLAG A) Felles måling av strøm Forslagsstiller: styret Styret overtar oppgaven med avlesning av strømmålerne i leilighetene og avregning av målt forbruk mot a-konto innbetalinger via husleien. Dette vil vare til felles måling av strøm avsluttes og nye automatiske strømmålere installeres. Forslag til vedtak: Styret overtar oppgaven med avlesning av strømmålerne i leilighetene og avregning av målt forbruk mot a-konto innbetalinger via husleien. Styret foreslår at denne jobben som Techem (Inergi) har hatt tidligere, godtgjøres med kr/år. B) Parsellhage bak garasjene i PH 29. Forslagsstiller: styret Styret foreslår at deler av arealet bak garasjene i PH 29 kan brukes som parsellhage for beboerne i Fjellhushaugen Boligselskap. Kostnadene med av drift av parsellene dekkes av deltakerne. Styret foreslår at det gis et tilskudd på inntil kr til tilrettelegging av området med f.eks. etablering av en hekk e.l. mot gangveien til Harald Halvorsens vei. Forslag til vedtak: Styret foreslår at deler av arealet bak garasjene i PH 29 kan brukes som parsellhage for beboerne i Fjellhushaugen Boligselskap. Det gis et tilskudd på inntil kr til tilrettelegging av området. Styret foreslår at vi oppretter en arbeidsgruppe for planlegging og utforming av regler for dette på denne generalforsamlingen. C) Fjerning av utvendige kjellernedganger Forslagsstiller: Gunnar Øverberg Begrunnelse: De utvendige kjellernedgangene råtner opp, er en sikkerhetsrisiko, innehar ingen viktig funksjon og er rett og slett ikke vakre. Dersom disse nedgangene ikke fjernes må det gjøres en større (og dyr) vedlikeholds jobb. Bordplankene må i så fall byttes ut, kjellerlemmen (som er i ferd med å råtne bort) må bygges på nytt og alt må males. Dette vil koste penger og må gjentas om noen år. Kjellerdørene (av treverk i dag) må også i så fall byttes ut til (dyre) aluminiums dører med skikkelig lås. Kjellernedgangene har blitt en oppsamlingsplass for hagemøbler, rusk og rask og representerer således en brannfare. Både kjellerlemmen og selve døren inn til kjelleren av det enkle slaget (av treverk) og er ikke vanskelig å ta seg igjennom for en innbruddstyv. Mange beboere har gjenstander av en viss verdi, eksempelvis bildekk og møbler, stående

18 Side 17 i fellesarealet og i de private bodene i kjellerne. Nedgangene representerer altså også en sikkerhetsrisiko. Forslaget til vedtak: Styret innhenter tilbud og iverksetter: Fjerning av kjellernedgangenes overbygg. Blokking av kjellerdørene. Påfylling av pukk, planering. D) Nye tørkestativ Forslagsstiller: Torhild Mikalsen, PH 50A Forslaget til vedtak: Det anskaffes nye tørkestativ til mellom PH 46 og PH 48A E) Endring av ordensregler 1 Forslagsstiller: styret Forslaget til vedtak: Under 1. Alminnelige ordensregler føyes til et nytt punkt:

19 Side 18 (9) Det er ikke tillatt å oppbevare mopeder, motorsykler, scootere og lignende i ganger eller kjellerrom F) Endring av ordensregler 2 Forslagsstiller: styret Forslaget til vedtak: Under 1. Alminnelige ordensregler føyes til et nytt punkt: (10) I kjellerrom må det ikke oppbevare propangass eller lignende.

20 Side 19 Orientering om aksjeselskapets drift Styret Boligselskapets nettsted, er oppdatert med en del informasjon, deriblant omsetningspriser for de siste åra. Styrets e-postadresse er Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Boligaksjeselskapet har avtale om vaktmestertjeneste med Mike Saeger som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må aksjonær påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med Tang og Jacobsen AS om renhold av Boligaksjeselskapets fellesarealer. Parkering Boligaksjeselskapet har to garasjelag hvor eierne kan selge garasjene fritt til eierne i boligselskapet. Garasjene skal ikke brukes som permanent lagerplass for næringsvirksomhet. Ellers foregår parkering i Prost Hallingsvei og er underlagt kommunens bestemmelser. Nøkler/skilt Nøkler til inngangsdør ute kan bestilles hos styret. Nøkler til egen inngangsdør er beboers ansvar. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret. Forsikring Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

21 Side 20 Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at aksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Avtale om oljeleveranse er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Oljefyringsanlegget brukes bare unntaksvis ved strømutfall. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er aksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

22 Side 21 Større vedlikehold og rehabilitering Diverse BYGNINGER, REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER UTFØRT 1994 Alle stigeledninger og sikringsskap Balk.utv. Fasaderehab med utskiftning av panel, isolering av gavlvegger, maling av kledning Hekk langs P Hallings vei 1999 Porttelefoner 2001 Oppganger pusset opp og malt Oppussing av balkongrekkverk 2005 Nye myntvaskemaskiner 2005 Ny oljebrenner og varmepumper i fyrhus. Merket alle stoppekraner Fellesmåling av strøm er innført Fasadeskilt 2006 Oppgradering av Digitalt anlegg Utvendig malerarbeider 2007: Rehabilitering av uteområde, inkl. hekk, hageutstyr, benker og bord. 2008: Male blå, liggende ytterkledning, maling av utvendig kjellernedgang, fortsette rehabilitering av uteområdet Ny elektrotavle i fyrrom og ombygging av fjernstyring for elektrokjele og oljefyr Utskifting av alle inngangsparti i Fjellhushaugen Boligselskap og nye porttelefoner med video samt skifte ut alle kjellerdører med nye brannsikre dører. Prosjektet har en kostnadsramme på inntil 2,2 mill. kr. Fortsetter i 2015

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer