Studiekvalitetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekvalitetsrapport"

Transkript

1 HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014

2 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning og læring... 6 Gjennomførte tiltak... 6 Oppfølging av tiltak beskrevet i fakultetets forrige kvalitetsrapport... 6 Oppfølging av rektors vurderinger knyttet til UiNs kvalitetsrapport... 7 Etterspørselstrykk/inntakskvalitet... 9 Studieprogram Overordnet vurdering av fakultets gradsstudietilbud Vurderinger knyttet til produksjon Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer Mottatte avvik gjennom avvikssystemet Internrevisjoner Samfunnsrelevans Eksternt panel Kandidatundersøkelsen (hvert tredje år) Nasjonale/internasjonale vurderinger Studieadministrative rutiner og kapasitet Andre forhold av vesentlig betydning for studiekvaliteten Handlingsplan/tiltak for kommende år Vedlegg - Studiekvalitetsrapporter

3 Fakultetets utdanningsvirksomhet Fakultetets utdanningsprofil Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sin misjon er Kunnskaps- og talentutvikling for innovasjon og verdiskaping. For å kunne oppnå dette må fakultetet tilby etterspurte utdanninger av god kvalitet. HHB jobber derfor målbevisst med å øke rekrutteringen av flinke er, legge til rette for god gjennomstrømning for slik å kunne oppnå ferdig utdannede kandidater av høy kvalitet. Dette krever engasjerte forelesere og veiledere. Fakultetet har hatt en særlig satsning innen økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap samt økologisk økonomi og etikk. Studietilbudet favner imidlertid hele det bedriftsøkonomiske fagområdet og fra 2012 også tilbud i maritim retning. De siste årene har vi sett en økende etterspørsel etter samlingsbaserte tilbud, og prøvd å imøtekomme det med deltidsstudier. Handelshøgskolen tilbyr i dag følgende gradsstudier: Bachelor eiendomsmegling Bachelor regnskap og revisjon Bachelor økonomi og ledelse (Bodø og Helgeland) Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse Master of Science in Business / Siviløkonom Master of Science in Energy Management / Siviløkonom Master of Science in Sustainable Management / Siviløkonom MBA HHB (Bodø, Tromsø og Helgeland) MBA i økologisk økonomi MBA i luftfartsledelse MBA i teknologiledelse PhD i bedriftsøkonomi HHB tilbyr også årsstudier: Maritim økonomi og ledelse Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø og Helgeland) Økonomi, markedsføring og ledelse (deltid; Bodø, Vesterålen og Helgeland) Våre bachelor- og Master of Science-studier er organisert i henhold til de nasjonale rammeplanene for økonomiutdanning. Bachelorstudiene kvalifiserer til siviløkonom/masterstudier både ved HHB og andre handelshøgskoler i Norge, med unntak av Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse. Høsten 2013 startet HHB opp to nye studieprogram; MBA i teknologiledelse og Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, begge med gode søkertall. Doktorgradsprogrammet kom på plass i år 2000, og vi har i løpet av de årene som har gått uteksaminert 50 kandidater. Status juli 2014 for HHBs doktorgradsstudium er 27 er i løp. HHB tok opp 5 nye Ph.D.-er i

4 Inneværende år er det gjennomført en omstrukturering av Master of Science in Business/Siviløkonom studiet, og ny struktur gjelder for ene som starter høsten Studiet ble endret for gi det en tydeligere profil og sikre et mer stabilt tilbud til ene, samtidig som man får bedre ressursutnyttelse. Det er kuttet ned fra seks spesialiseringer til fire hovedprofiler, og de ti mellomkursene byttes ut med fem valgbare støtteprofiler. Samfunnets og regionens behov Handelshøgskolen har et kontinuerlig fokus på at studieporteføljen skal være relevant i forhold til samfunnets behov og vurderer fortløpende om nye studier bør opprettes eller legges ned. Landsgjennomsnittet for andelen ansatte med høyere utdanning innen økonomiske/administrative fagområder er 45 %, mens det for Nordland er hele 62 %. Dette indikerer at mange av våre kandidater velger å bli værende i regionen, og at det er et behov for dem her. Høsten 2014 planlegges det oppstart av et nytt studium, MBA i ledelse. MBA-studiene, rettet mot personer som ønsker et karrierefremmende studium, har vært en suksesshistorie. Vi har per i dag over 500 MBA-er i løp, og ser fortsatt et stort behov fra samfunnet for denne typen utdanning. Studiene fortsetter å tiltrekke seg mange søkere, ikke bare fra regionen, men etter hvert også en betydelig nasjonal andel. Kandidatundersøkelsen som ble gjennomført sommeren 2013 viste at tre fjerdedeler av HHB sine uteksaminerte kandidater var i fast stilling, mens 88 % svarte at de mente utdanningen var relevant/svært relevant for stillingen de hadde. Totalt sett kom HHB svært godt ut av undersøkelsen, og viser at fakultetet tilbyr studier som gir samfunnet etterspurte kandidater. Internasjonalisering Helgradser HHB sine tre Master of Science-program har alle engelsk som undervisningsspråk. For MSc in Business undervises alle obligatoriske og de fleste valgfrie emnene på engelsk. MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management er fellesgrader med russiske universitet, hhv MGIMO I Moskva og BSTU i St. Petersburg. På disse gradene foregår all undervisning på engelsk. I andre semester kommer er fra partnerinstitusjonene og deltar i undervisningen ved HHB, mens i tredje semester drar alle ene fra UiN på utveksling til Russland. Studenter inn Handelshøgskolen ser på utveksling som noe som er med på å sikre studiekvalitet. Gjennom våre Erasmusprogram mottar vi hvert år er fra ulike partnere i Europa. På bachelornivå har vi pr i dag få emner som ordinært undervises på engelsk og har derfor utviklet noen emner som tilbys denne gruppen spesielt. Totalt har ene tilbud om 25 studiepoeng undervist på engelsk i høstsemesteret, og 25 studiepoeng i vårsemesteret. I tillegg kan ene ta emner fra andre fakultet. Masterer som er her på utveksling kan velge emner fra masterstudiet og har derfor et mye større utvalg. Som en del av våre fellesmastergrader, mottar vi på våren mange er. Tabellen under viser noe variasjon og dette skyldes at antall russiske er inn på Msc in Energy Management og Msc in Sustainable Management har variert. 4

5 Tabell 1: Antall utvekslingser ved HHB Utveksling HHB Inn Ut Studenter ut Vi sender er på utveksling både på bachelor- og masterstudiene, hovedsakelig til Europa, Asia og USA/Canada. Det er størst utveksling på Bachelor i økonomi og ledelse og vi anbefaler utveksling i tredje studieår fordi ene da har færrest obligatoriske emner. Tabellen over viser at det de siste årene har vært en nedadgående trend i antall er som drar på utveksling, men at denne nå ser ut til å ha snudd. Fra 2012 til 2013 har det vært en 74 % økning i antall utreisende er. Disse tallene avhenger noe av antall er som er på fellesgradene, siden de alle har et obligatorisk utvekslingssemester. Det arbeides med å utvide partnerporteføljen for å kunne tilby ene flere attraktive muligheter. For utreisende er på MSc in Business, planlegges det legges å legge til rette med konkrete tilbud på de ulike hovedprofilene (etter at ny modell innføres fra høst 2014). Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med de profilansvarlige, og igangsatt høsten Forskermobilitet Internasjonalisering er ikke bare utveksling, men også forskningssamarbeid og forskerutveksling, som kommer ene til gode gjennom forskningsbasert undervisning. HHB har et utstrakt internasjonalt samarbeid innen forskning og vi har internasjonale tilsatte i full- og deltidsstillinger samt at vi har internasjonale gjesteforelesere. Ansatte drar på korte- og lengre forskeropphold. HHB ønsker å stimulere til økt forskermobilitet og har derfor retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin som et ledd i dette. Læringsmiljø Læringsmiljøet ved HHB vurderes i hovedsak som godt. Vi har en aktiv forening og tilbakemeldingene fra ene i form av midtveis- og sluttevalueringer gir inntrykk av at de aller fleste er svært fornøyde med det faglige tilbudet. Likevel er det en utfordring at mange er ikke møter til forelesning eller møter og lar seg distrahere av sine digitale «dubeditter». En engasjert og tilstedeværende masse er avgjørende for kvaliteten på hele læringsmiljøet ved UiN. Lite tilstedeværelse på campus og i forelesninger har en spiraleffekt. Engasjementet avtar og gruppepresset for å delta på forelesning og å prestere på eksamen forsvinner. På Handelshøgskolens heltidsstudier bruker man i hovedsak konvensjonelle former for undervisning; forelesninger, diskusjon, oppgaveløsning og vi mener fortsatt at man skal ikke undervurdere undervisning ansikt til ansikt og den direkte kontakten mellom foreleser og. Samtidig må vi erkjenne at IKT-bruk har mange fordeler og da særlig på samlingsbaserte studier som avhenger av enes egeninnsats mellom samlingene. Flere forelesere har innført digitale hjelpemidler i undervisningen. Noen har valgt å spille inn korte filmer som oppsummerer typiske spørsmål og viktige tema. Andre har prøvd å legge til rette for mer aktiv tilstedeværelse i forelesningene ved å stille spørsmål som besvares med mentometerknapper. Det er nedsatt en gruppe som skal se på ulike muligheter for å modernisere pedagogikken med formål å bedre engasjement og selvfølgelig læringsutbytte. 5

6 Alle forelesere ved HHB bruker Fronter, men bruken varierer i stor grad. På MBA-studiene har HHB i samarbeidet med KOLT fått laget mer avanserte og brukervennlige Fronter-rom. Et godt læringsmiljø handler også om et etablert sosialt miljø. HHB har de siste årene hatt et omfattende program for de nye ene ved studiestart. En dag settes av til HHB Challenge, hvor bedrifter stiller med case som ene løser gruppevis. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på dette, og håper det bidrar til å skape et godt miljø tidlig i studieløpet. Studentforeningen HHBS gjør også en stor innstats for det sosiale miljøet ved HHB. Infrastruktur for undervisning og læring HHBs studier krever i utgangspunktet ikke mye spesiell infrastruktur som laboratorier og lignende. I forkant av oppstart av det nye bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse ble det derimot avdekket en konkret mangel. Studiet er spesielt i den forstand at det kreves et fast klasserom (ikke auditorium) med en pult per, en type rom som er nærmest ikke-eksisterende på campus. For ene som startet høsten 2013, ble det tidligere ballettrommet (samskipnadsbygget) modifisert og tilrettelagt for førsteårsene. Det arbeides nå med en tilfredsstillende løsning for neste kull (med start høst 2014), ved at A126 modifiseres i samarbeid med Drift. Det er fortsatt et stort behov for å øke kapasiteten på grupperom, slik at man både kan arrangere øvinger med hjelpelærer og at er kan bruke rommene til jobbing på egen hånd i grupper. Prosjektet for modernisering av pedagogikken ventes også å resultere i behov for ny utforming av rom og andre hjelpemidler. Gjennomførte tiltak Oppfølging av tiltak beskrevet i fakultetets forrige kvalitetsrapport Tiltaksliste med kommentarer angående status på oppfølging: Justering av to av de fire emnene på Økonomi, markedsføring og ledelse (årsstudium, deltid). På andreåret har ene to nokså tunge kvantitative emner innen regnskap, finansiering og investering, som har medført at frafallet er betydelig i tredje semester. De emneansvarlige for de kvantitative emnene omarbeidet disse i løpet av våren 2013 med sikte på å lage et bedre innholdsmessig og pedagogisk opplegg. Denne endringen har fått positive tilbakemeldinger fra ene. Fullføre arbeidet med ny struktur på masterstudiet. Arbeidet ble fullført i løpet av inneværende studieår. Målet med omleggingen var bedret ressursutnyttelse, en klarere profil og et mer stabilt tilbud til ene. Ny modell for studiet Master of Science in Business / Siviløkonom blir gjeldende fra kull Kurstilbud/semesterpakker på engelsk på bachelornivå. Dette er et viktig tiltak for å øke antall innreisende er. Det er utviklet et nytt emne, OR226E Strategisk teknologiledelse, som fra kommende studieår tilbys innreisende er og være valgbart for våre egne bachelorer. Av bacheloremner på engelsk, tilbyr da HHB 25 studiepoeng på høsten og 25 på våren. Studentene vil kunne kombinere 6

7 dette med språkfag (norsk eller engelsk), eller emner fra andre fakultet, for å få en komplett semesterpakke. Tilbudet må fortsatt videreutvikles. FAQ oversikt på hjemmesiden. Mange av spørsmålene som ene stiller til faglig og administrativt personale er gjengangere som med fordel kan besvares i en FAQ -liste. Administrasjonen har utarbeidet en slik liste som er tilgjengelig på Fronter. I tillegg er det utarbeidet en praktisk sjekkliste med frister for emneansvarlige, også denne tilgjengelig på Fronter. Faglig/pedagogisk og språklig kompetanseheving. Dette er en kontinuerlig pågående prosess både ved UiN sentralt og ved HHB. Høsten 2013 ble det gjennomført et kurs i universitetspedagogikk, som er tenkt videreført kommende studieår, noe HHB stiller seg positive til. Dette kurset vil være obligatorisk for alle stipendiater ved HHB. HHB har dessuten etterspurt et kurs som tilbys av Klart språk, for å gi opplæring i korrekt, men likevel tydelig og forståelig administrativt språk. Fakultetet har fått tilbakemelding om at personalsjef er positiv til dette. Oppfølging av rektors vurderinger knyttet til UiNs kvalitetsrapport I rektors vurderinger av Kvalitetsrapport 2013 (behandlet i universitetsstyret , sak 16/14) nevnes det flere felt med utfordringer. I konklusjonen er det oppsummert fire punkter som er utgjør det overordnende risikobildet for utdanningene ved UiN. Vi har derfor valgt å konsentrere kommentarene rundt disse fire: Balanse mellom etterspørsel og tilbud av studier Fakultetet vurderer jevnlig studietilbudet med sikte på oppretting og nedlegging av studier i forbindelse med den årlige studieporteføljesaken. Fakultetet har lagt ned studier som følge av lav gjennomstrømming og høyt frafall, selv om disse har kunnet vise til relativt god søkning. I det lokale opptaket hadde HHB prioritetssøkere, noe som er en økning på 23,6 % ifht 2012, hvor det var 771 førsteprioritetssøkere. 802 av de 953 søkerne var kvalifiserte. Tall fra Samordna Opptak viser at antallet kvalifiserte 1. prioritetssøkere til HBB økte fra 496 til 532 (7,3 % økning) fra 2012 til Dette ga et søkertrykk på 1,20 (1,26 ved UiN). MSc in Sustainable Management har hatt svært lav rekruttering av norske er. Da disse ene har felles emner med de andre MSc-ene første semester, er på utveksling 3. semester og skriver masteroppgave siste semester, er det kun i 2. semester at det undervises emner særegne for MSc in Sustainable Management. Etter omleggingen MSc-studiene, vil det neste år kun være 10 sp som eksklusivt undervises for denne gruppen. Da det er en betydelig andel er som kommer på innveksling fra våre partnerinstitusjoner som også vil ta dette emnet, vil vi enn så lenge fortsette å tilby studiet. Det faglige nivået ved HHB er høyt, men rekruttering av er er vanskelig i konkurranse spesielt med Trondheim som er kjent for sitt gode miljø og andre større norske byer. Gjennomstrømming Det er fortsatt variasjoner i gjennomstrømmingen på programnivå, men fakultetet har økt sin egen bevissthet når det kommer til registreringsrutiner og prøver aktivt å fange opp de av ene som produserer få studiepoeng. Fakultetet gjennomgår hver vår resultatene til alle bachelor- og masterer for å kontrollere om de har oppfylt minimumskravet for å begynne på siste studieår. På masterstudiet (siviløkonom) har fakultetet en del er som i realiteten er 7

8 deltidser. Her er det et dilemma hvorvidt man skal overføre disse til kategorien deltid/enkeltemner. En ulempe er at ene vil gå glipp av mye informasjon som vi sender ut via FS, og det er mer utfordrende å holde en korrekt studieplan. Det er uansett viktig at både kulltilhørighet og utdanningsplaner for denne gruppen oppdateres jevnlig. På MBA-studiene er det opprettet en ny modell for metodekurset, direkte relatert mot den avsluttende masteroppgaven. Målet er at flere skal skrive masteroppgave og gjennomføre studiet. Tilbakemeldingene på denne endringen har så lagt vært positive. Kandidatproduksjon HHB uteksaminert 270 kandidater i Fra høsten 2011 ble innleveringsdato for masteroppgaven på MBA-studiene satt så sent at sensur og antall ferdige kandidater ikke ble registrert før påfølgende vårsemester (altså i 2012). Både tallene for 2011 og 2012 er dermed misvisende. I 2010 ble det uteksaminert 245 kandidater, så med utgangpunkt i den verdien har kandidatproduksjonen steget med 10 % de siste tre årene. Handelshøgskolen kan vise til en jevn økning i den totale studiepoengproduksjonen de siste årene. For 2013 hadde fakultetet et måltall på 850 heltidsekvivalenter og oppnådde 884, en økning på 6 % fra året før. De positive trendene både innen studiepoeng- og kandidatproduksjon til tross så ser fakultetet et forbedringspotensial og har iverksatt flere tiltak. Et stort antall MBA-er velger å ikke fullføre studiet når bare masteroppgaven gjenstår. Metodekurset som inngår i studiet er nå endret, slik at ene starter tidligere med datainnsamling til oppgaven. Erfaringsmessig er det få som faller av når de har fått hentet inn data, og så langt er tilbakemeldingene fra ene positive. HHB håper at dette vil bedre kandidatproduksjonen på MBA-studiene. Bygningsmessig infrastruktur Handelshøgskolen ser at universitetet som helhet har kapasitetsutfordringer knyttet til bygningsmessig infrastruktur. Som beskrevet tidligere er det særlig behov for flere grupperom som en kan benytte både til organisert undervisning og gruppevis egenarbeid. Det er fortsatt utfordringer knyttet til klasserom-behovet for ene på Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse. Disse arbeides det med å løse. Videre ser vi et behov for rom som er tilpasset nye pedagogiske arbeidsmåter som diskusjoner/casejobbing med videre. 8

9 Etterspørselstrykk/inntakskvalitet Tabell 2: Oversikt over søkertall ved HHB, Samordna opptak Samordna opptak - søkertall Studium 1. pri 1.okt 1. pri 1. okt 1. pri 1. okt Siviløkonom, Master of Science in Business, 3+2 år Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor i eiendomsmegling Bachelor i økonomi og ledelse, Helgeland Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse bachelorstudium Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium i økonomi og leiing, Helgeland Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Vesterålen Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Helgeland Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Bodø samordna opptak, HHB Tallene fra studier som behandles av Samordna Opptak viser at antall førsteprioritetssøknader til HHB steg med 4,3 %, (fra 511 til 533) fra 2012 til Noen studier har en liten nedgang, mens andre øker litt. Hel- og deltidsårsstudiene bidrar godt til økningen, og da spesielt studiene med studiested Helgeland og Vesterålen. Det største bidraget skyldes det nye studiet Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, med 35 søkere til 15 studieplasser. 9

10 Tabell 3: Oversikt over søkertall ved HHB, lokalt opptak Lokalt opptak Søkertall Studium pri okt 1. pri 1. okt 1. pri 1. okt Master of Science in Business, toårig Master of Science in Energy Management Master of Science in Sustainable Management MSc MBA HHB Bodø MBA HHB Tromsø MBA HHB Helgeland Ikke 27 oppstart MBA økologisk økonomi Ikke 24 oppstart MBA i luftfartsledelse MBA i teknologiledelse MBA Årstudium i maritim økonomi og ledelse lokalt opptak (unntatt enkeltemer) I lokalt opptak var det 28 % økning i antall 1. prioritetssøknader, fra 608 i 2012 til 778 i Antall aktive er (per 1.10) på disse studiene økte dermed også, fra 292 til 325. Tall fra «enkeltemner» (som Ex.Phil og Digital markedskommunikasjon) er ikke inkludert i oversikten. Dersom man inkluderer alt, gikk søknader med HHB som førsteprioritet opp 22 % (688 i 2012 mot 838 i 2013). For Master of Science-studiene var det en betydelig økning i 1. prioritetssøkere (fra 221 i 2012 til 273 i 273). Antall aktive er på disse studiene steg også markant (fra 85 i 2012 til 106 i 2013). For MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management er det kun 15 studieplasser, og for det førstnevnte studiet er disse fylt opp. Rekrutteringen til MSc in Sustainable Management er lav, men pga avtaler som er inngått med partnerinstitusjoner, i tillegg til stor interesse for studiet blant russiske og ukrainske er, vil vi fortsatt tilby dette studiet. Det er lite ressurskrevende, pga samkjøring med MSc in Business og et obligatorisk utvekslingssemester. En stabil gruppe russiske og ukrainske er kommer til UiN og avlegger eksamener i 2. semester, som er eneste semester der det undervises emner kun for denne gruppen. Totalt sett er derfor effektiviteten tilfredsstillende. MBA-studiene utgjorde en stor andel av økningen i søkermasse, med 425 førsteprioritetssøknader i 2013 mot 311 i MBA HHB Bodø bidro med 126 av disse søknadene, det nye studiet MBA i teknologiledelse 91. To studier ble ikke startet opp pga for lav søkning; MBA HHB Helgeland (med 27 søkere) og MBA økologisk økonomi (med 24 søkere). Resultatet av dette var en total økning fra 10

11 170 til 192 aktive førsteårs MBA-er (per 1.10). Totalt sett vurderes søkningen til MBAstudiene som tilfredsstillende. Tabell 4: Etterspørselstrykk 1. prioritetssøkere per studieprogram 2013, Samordna Opptak Studieprogram Ant kval pr studieplass Bachelor i eiendomsmegling 2,84 Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse 1,20 Bachelor i regnskap og revisjon 1,25 Årsstudium i økonomi og ledelse 1,15 Årsstudium i økonomi og ledelse, Helgeland 1,60 Bachelor i økonomi og ledelse 1,54 Bachelor i økonomi og ledelse, Helgeland 1,45 Bedriftsøkonomi årsstudium deltid, Bodø 1,47 Bedriftsøkonomi årsstudium deltid, Helgeland 1,20 Bedriftsøkonomi årsstudium deltid, Vesterålen 1,52 Siviløkonom 5-årig 0,63 Snitt HHB 1,20 Snitt UiN 1,26 Ved 9 av de 11 studieprogrammene HHB tilbydde gjennom SO, var etterspørselstrykket høyere enn UiNs måltsetting på 1,2. Bachelor i eiendomsmegling hadde svært høy verdi (2,84), men det er også viktig å bemerke at Bachelor i økonomi og ledelse har høye verdier både for Bodø og Mo. Lavest søkertrykk hadde Årsstudium i økonomi og ledelse (1,15) og Master of Science in Business/Siviløkonom 3+2 år (0,63). Da årsstudiet er identisk med 1. år på Bachelor i økonomi og ledelse og et søkertrykk på 1,15 ikke er alarmerende lavt, anses ikke dette som bekymringsverdig. Det femårige siviløkonomløpet hadde et søkertrykk på 0,63, noe som er mer bekymringsverdig. Studiet er satt sammen av sammen av Bachelor i økonomi og ledelse (3 år) og Master of Science in Business/Siviløkonom (2 år), som begge har god søkning, så heller ikke her er det ut fra et ressursperspektiv bekymringsverdig med lavt søkertrykk. Det er likevel en uheldig trend at færre søkere velger det femårige løpet, da disse ene historisk sett har vært svært motiverte med god gjennomføringsprosent. Tabell 5: Karaktersnitt førsteprioritetssøkere (Samordna opptak) de siste tre år Karaktersnitt Universitetene samlet 42,6 42,7 42,9 UiN 38,5 38,5 37,9 FBA 39,8 39,9 38,4 FSV 38,5 38,8 37,4 HHB 37,9 38,0 38,1 PHS 38,6 38,3 37,8 HHB har nest lavest karaktersnitt blant førsteprioritetssøkerne av fakultetene ved UiN, med 38,1. Fakultetet er et godt stykke fra å nå nivået til universitetene (42,9), noe som også gjelder for UiN totalt sett (snitt på 37,9). Dette skyldes nok at UiN ikke har lukkede høyprestisjestudier med høy søkning nasjonalt, så som medisin, men UiN har uansett en utfordring her. For HHBs del er det en alltid en avveiing mellom hvor høy poenggrense som skal settes ved opptak, og antall er som tas opp for å opprettholde en tilfredsstillende studiepoengproduksjon. 11

12 Studieprogram Overordnet vurdering av fakultets gradsstudietilbud Handelshøgskolen i Bodø tilbyr følgende gradsstudier: Figur 1: Helgradsstudietilbudet ved HHB Følgende MBA-studier inngår i studieporteføljen: MBA HHB (Bodø, Tromsø og Helgeland) MBA i økologisk økonomi MBA i luftfartsledelse MBA i teknologiledelse HHB tilbyr også årsstudier: Maritim økonomi og ledelse Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø og Helgeland) Økonomi, markedsføring og ledelse (deltid; Bodø, Vesterålen og Helgeland) HHBs gradsstudietilbud har de siste årene ekspandert, med flere spesialiserte MBA-grader og satsning på nautikk i form Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse. Bachelor og- og mastergradene tilfredsstiller de nasjonale kravene til slike utdanninger. For tre av bachelorstudiene er første året felles, og identisk med Årsstudium i økonomi og ledelse. Bachelor i økonomi og ledelse tilbys både på Helgeland og i Bodø. For Master of Science-studiene er første semester felles, mens på MBA benyttes noen av de grunnleggende emnene i flere av gradene. MBAstudiene fortsetter å trekke er og har etter hvert fått en sterk økonomisk betydning for HHB. Her er det nå en kapasitetsutfordring, særlig på veiledning av masteroppgaver. Master of Science in Sustainable Management har svært lav rekruttering. Men som beskrevet tidligere, krever studiet relativt lite undervisningsressurser, og fakultetet velger foreløpig å beholde dette tilbudet. 12

13 HHBanserfakultetetsgradsstudietilbudsomtilfredsstillendesett i lysav samfunnetsbehov.vi har klassiskeøkonomiutdanningersamtidigsomvi kontinuerligjobber med å fornyeossog oppdatere porteføljenmedmerspesialisertestudiersomdet er behovfor. Vurderinger knyttet til produksjon Kandidat- og studiepoengproduksjon Figur2 viserstudiepoengproduksjonenfor HHBpr år gruppertetter studienivå. Figur2: Studiepoengproduksjon(heltidsekvivalenter)vedHHBgruppertetter studienivå. Studiepoengproduksjonenpå MBA- og Masterof Science-studieneer rimeligstabilfra 2012til Forbachelorstudieneer det en liten nedgangi produksjonen,men det kompenseresav en større økningi produksjonenpå årsstudiene(46,5%fra 2012til 2013). Tabell6: Studiepoeng- og kandidatproduksjonvedhhbde sistefem år År Antall60 studiepoengsekvivalenter Studiepoengproduksjonper heltidsekvivalent 37,7 42,0 36,7 42,6 41,3 Kandidatproduksjon(antallpersoner) Tallenei førstelinje av tabell 6 viserutviklingeni studiepoeng,målt i heltidsekvivalenter. Resultateti 2012på884ekvivalenterer en oppgangpå 50 (6,0 %)fra Måltallet for 2013 var 850heltidsekvivalenter. Studiepoengproduksjonenvurderesper i dagsomtilfredsstillende,men HHBønskernaturligviså økedenytterligere. 13

14 I gjennomsnittlig antall studiepoeng produsert pr heltidsekvivalent var det 3,1 % nedgang fra 42,6 i 2012 til 41,3 i Snittet for UiN i 2013 var 41,5. Dette er en uheldig utvikling. Det er viktig å følge opp studieprogresjonen, ikke minst for å luke ut «0-produsenter» som trekker ned gjennomsnittet, noe HHB nå rutinemessig gjør hver sommer. Tabellen indikerer en nedgang i kandidatproduksjon fra 2012 til 2013, men dette skyldes en feilregistrering: Fra høsten 2011 ble innleveringsdato for masteroppgaven på MBA-studiene satt så sent at sensur og antall ferdige kandidater ikke ble registreres før påfølgende vårsemester (altså i 2012). Tabell 7: Gjennomføring målt i antall studiepoeng i henhold til individuell studieplan Planlagt Gjennomført Differanse = tapt produksjon % gjennomføring 76,3 % 78,5 % 80,6 % 82,1 % Gjennomsnittlig gjennomføringsgrad i forhold til individuell studieplan var 82,1 % ved HHB, mens den for hele UiN 82,2 % i For HHB har denne verdien økt gradvis siden Det er nå større fokus på progresjonskrav, hvor «0-er» registreres som sluttet, og jevnlig oppdatering av utdanningsplaner. I tillegg har nok justeringen av «farten» på MBA-studiet hatt positiv innvirkning. At gjennomføringsgraden i henhold til utdanningsplanen øker, mens studiepoeng per heltidsekvivalent avtar, indikerer at ene planlegger å produsere færre studiepoeng enn det studiet deres legger opptil, og at fakultetet lykkes i å oppdatere utdanningsplanene deres på individuelt nivå. Disse ene er mer administrativt ressurskrevende enn ene som følger standard utdanningsplaner. Fakultetet opplever en dreining i massen, antagelig som konsekvens av siste årenes satsning på MBA- og deltidsstudier. Mange av disse ene velger å ta færre enn de planlagte 15 studiepoeng pr semester, da de ofte er i full jobb i tillegg. Frafall Bachelornivå Masternivå 0 V11/H11 H11/V12 V12/H12 H12/V13 V13/H13 H13/V14 Figur 3: Frafall (%) bachelor og masternivå ved HHB 14

15 Ikke uventet er det fra vår- til høstsemesteret frafallet er høyst på bachelornivå. Det er spesielt etter første året at mange er faller fra, deretter jevner det seg mer ut. Denne trenden er i overensstemmelse med frafallsstatistikken for UiN generelt. På masternivå er det liten forskjell mellom frafallet fra høst til vår, og fra vår til høst. Også her følger HHB den generelle trenden for UiN. Masterene er nok av høyere inntakskvalitet og i større grad bevisst hva de går til, og fullfører dermed også i større grad enn bachelorene. Karakterfordeling Tabell 8: Prosentvis karakterfordeling hele året (2013) samlet, lavere grad. A B C D E F Totalt FBA 11,3 25,5 28,6 14,3 8,0 13,0 100,0 FSV 7,2 21,1 30,5 22,5 8,6 10,1 100,0 HHB 9,7 22,7 28,0 17,0 9,4 13,2 100,0 PHS 9,9 25,0 32,2 17,2 7,1 8,6 100,0 UiN 9,2 23,3 30,3 18,3 8,2 10,6 100,0 Universitetene 10,4 23,6 30,8 17,3 8,2 9,7 100,0 Tabell 9: Prosentvis karakterfordeling hele året (2013) samlet, mastergrad A B C D E F Totalt FBA 11,5 31,9 34,5 10,6 4,4 7,1 100,0 FSV 10,3 25,9 33,5 18,3 5,9 6,1 100,0 HHB 15,0 28,4 29,9 16,8 4,9 5,0 100,0 PHS 10,3 29,5 39,7 13,7 2,7 4,1 100,0 UiN 14,0 28,3 31,0 16,6 4,9 5,2 100,0 Universitetene 14,8 29,3 30,5 13,2 6,2 6,0 100,0 Oversikten viser at det er større bruk av karakterene A og B på masteremner enn på bacheloremner. Dette er en tendens man finner generelt innen høyere utdanning. HHBs karakterfordeling på masternivå er veldig nær fordelingen ved UiN og universitetene samlet. Det pågår for tiden et arbeid med å vurdere karakternivået på masteroppgaver innen økonomiske fag, hvor også HHB har bidratt. Bakgrunnen for dette er nemlig en topptung kurve i karakterbruken. På lavere nivå har HHB betydelig høyere andel stryk og noe høyere andel E enn UiN og universitetene samlet. Den samme tendensen finnes ved FBA, og grunner nok i den type emner som tilbys ved disse to fakultetene. Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram Se studieprogramrapportene i vedlegg til denne rapporten. 15

16 Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer Høst 2013 Midtveisevalueringer ble gjennomført både på bachelor og MSc-studiene. For MBA-ene ble det gjennomført er Questback etter første samling. Studentene var i hovedsak fornøyde, med enkelte unntak. Et punkt som går igjen er misnøye med 4-timers økter (ikke ved MBA-ene). Visedekanene for hhv. bachelor- og masterstudiene har fulgt opp tilbakemeldingene med emneansvarlige og seksjonsledere. Et detaljert referat fra midtveisevalueringen har blitt forelagt lokalt SKU (sak 63/2013). Sluttevalueringen ble gjennomført som planlagt, i Fronter (MBA-ene fikk en Questback). Som vanlig er andelen svar høyst variabel, og for en god del emner var svarprosenten 0. De fleste emnene fikk god tilbakemelding og inntrykket fra midtveisevalueringen ble bekreftet. Resultatet av sluttevalueringen ble behandlet i lokalt SKU (sak 10/2014) Vår 2014 Midtveisevalueringer ble gjennomført både på bachelor- og MSc-studiene. Evalueringene var stort sett positive, men det ligger en stor utfordring i det tekniske rundt undervisningen av BE204E Bedriftsøkonomisk analyse 2, som tilbys ene på Helgeland kun ved live streaming. Det er utfordrende å basere undervisningen kun på live overføring og alternativer, som samlingsbaserte forelesninger, bør vurderes. Resultatet fra midtveisevalueringen ble behandlet i lokalt SKU (sak 31/2014). Sluttevalueringen ble gjennomført som planlagt. Som vanlig var svarprosenten høyst variabel. Resultatet av evalueringen ble behandlet i lokalt SKU (sak 64/2014) og visedekanene vil foreta nødvendige oppfølginger. Vurderinger Midtveisevalueringene viser at kvaliteten på undervisningen ved HHB er god. Studentene er for det meste godt fornøyde og i løpet av året har kun et fåtall emner fått negativ tilbakemelding. Midtveisevalueringene gjennomføres av kullkontakter, som lønnes for arbeidet. Det var en god del evalueringer som ble utført og/eller levert altfor seint, og til tider uten underskrift av emneansvarlig. Ved rekruttering av neste års kullkontakter vil betydningen av å utføre arbeidet i tide bli vektlagt, da det er nødvendig for at vi skal rekke å sette inn tiltak før det meste av semesteret er gått. Mottatte avvik gjennom avvikssystemet Studieåret 2013/2014 har HHB mottatt seks meldinger gjennom universitetets avvikssystem. 1. En måtte vente en uke på et kompendium. Akademika svarte at de hadde hatt bemanningsutfordringer som gjorde at kompendier ikke var tilgjengelig i bokhandelen selv om de var ferdig trykket. 2. En fant ikke timeplanen for studiet sitt, MBA i luftfartsledelse. I tillegg til at timeplanen ligger på nettsidene, har MBA-ene et eget fronterrom der timeplanen ligger med tydelig lenke på første side. Det er alltid en avveiing hvilke snarveier som bør ligge tydeligst, men timeplanen anses å ha fått en prioritert posisjon på siden. 16

17 3. Fire av klagene gikk på forsinket sensur. Forsinket sensur er svært uhelding, og fakultetet har forståelse for at dette skaper frustrasjon. Det ville være fint med en automatisk varslingsrutine (pr mail) til sensor og fakultet dagen før sensurfristen. I de tilfeller hvor det oppstår en forsinkelse HHB er informert om, gis det beskjed til ene. HHB melder høsten 2014 inn en sak til sentralt studiekvalitetsutvalg med sikte på å se på mulige tiltak, herunder bruk av ekspresspakker for ekstern sensur. Vi mottar selvfølgelig mange tilbakemeldinger fra er via andre kanaler primært i direkte dialog. Disse følges opp fortløpende, og ene vises til formelle klageinstanser der nødvendig. Internrevisjoner Internrevisjonen er en god anledning til å ha fokus på om etablerte rutiner og retningslinjer etterleves og samtidig hvorvidt disse er hensiktsmessige. Høst 2013 Internrevisjonen omhandlet brukerundersøkelsen. HHB ble ikke revidert. Alle fakultetene var blitt bedt om å kommentere spørsmålene som lå i undersøkelsen. Det ble ikke meldt inn noen kommentarer. Vår 2014 Internrevisjonen omhandlet produksjon av vitnemål. HHB ble ikke revidert. Det kom fram at fakultetene burde være mer bevisst på kravene som ligger til vitnemålsproduksjon i sine arbeid med studieplaner. Samfunnsrelevans Eksternt panel Det ble i studieåret 2013/14 ikke gjennomført noen ekstern panelvurdering, som beskrevet i UiNs kvalitetshåndbok. Det er likevel utført flere tilsvarende evalueringer. Våren 2013 ble det holdt et møte med revisorutdanningen som tema. Den Norske Revisorforeningen holdt en presentasjon, og representanter fra KPMG og BDO var til stede, mens Ernst & Young ikke hadde anledning til å møte. Det ligger an til en endring i revisorutdanningene, ved at det vil komme et krav om at disse må være på masternivå. Det ble diskutert hvilke konsekvenser dette vil få for HHBs Bachelor i regnskap og revisjon, og hvordan man skal kunne tilby utdanning i henhold til de kommende kravene. På bakgrunn av initiativ fra en av våre bachelorer er det i løpet av sommeren 2014 gjort en kartlegging av ulike internshiplignende ordninger som eksisterer ved UiN i dag og ved andre institusjoner. HHB vurderer å etablere et valgemne på bachelornivå som innebærer et internship. Målsettingen med dette er både å styrke utdanningens relevans i forhold til yrkeslivet og å fremme motivasjon og læring hos den enkelte. 17

18 Kandidatundersøkelsen (hvert tredje år) Kandidatundersøkelsen styres fra sentralt hold (UiN) og forrige undersøkelse ble foretatt i Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mai 2013 til juni 2013 blant uteksaminerte kandidater ved de 4 fakultetene. Den omfattet totalt 1717 kandidater på bachelor- master- og 4-årig allmennlærerutdanningsnivå, som fullførte sin grad ved UiN i perioden til Formålet med undersøkelsen var å frembringe informasjon om uteksaminerte kandidater og deres overgang mellom studier og jobb, herunder jobbsøking og karriereutvikling, kandidatenes nåværende arbeidssituasjon, relevans av utdanning i jobbsammenheng og tilfredshet med UiN generelt. Med totalt 768 gyldige besvarelser ble den endelige svarprosenten på 45 %. Ved HHB besvarte 309 kandidater undersøkelsen (svarprosent 49 %), hvorav 62 % på master og 38 % på bachelor. Kandidater med fullført mastergrad er gjennomgående mer fornøyd og scorer høyere enn de med fullførte 3- eller 4-årige studier. I undersøkelsen er det inkludert flere nøkkelmål som skal gi en indikasjon på kandidatene samlede tilfredshet, hvordan de opplever egen attraktivitet på arbeidsmarkedet samt hvorvidt de er villige til å anbefale UiN som studiested til andre. Ved HHB var 89 % tilfreds eller svært tilfreds med utdanningen, noe som var høyeste verdi blant de fire fakultetene. Blant HHB sine studier er det Bachelor i Business og IT som scorer lavest, med 3,8 av 5 poeng. Dette studiet er lagt ned. På spørsmål om hvordan kandidatene oppfatter egen karriereposisjon svarer totalt ved UiN ca 4 av 10 at de opplever å ligger karrieremessig foran andre på egen alder, hvor flest kandidater som opplever dette kommer fra Handelshøgskolen. På spørsmål om hvorvidt kandidatene ville anbefalt andre å studere ved UiN, svarte 78 % at de var enig/helt enig. HHB hadde høyst score blant de 4 fakultetene her med 83 % ambassadørvilje. Ved HHB hadde 75 % av kandidatene fast stilling (høyest blant alle fakultet, og 62 % i snitt ved UiN) og totalt 50 % arbeider i privat sektor. Ikke overraskende arbeider de hovedsakelig innen offentlig virksomhet og administrasjon, samt forretningsmessig tjenesteyting/konsulentytelser og finans/bank/forsikring. 63 % av kandidatene fra HHB hadde stillinger i Nordland (snittet for UiN totalt var 68 %). Kandidatene fra Handelshøgskolen plasserer seg sammenlignet med de andre fakultetene på den øvre delen av lønnsskalaen. Halvparten av kandidatene fra HHB tjente mellom og kroner, mens omtrent en fjerdedel av kandidatene tjente kr eller mer (snittet på sistnevnte kategori var 10 % for UiN totalt). Undersøkelsen viser at 88 % av kandidatene fra HHB vurderer utdanningen fra UiN som relevant for sin nåværende stilling, noe som samsvarer med snittet for UiN (89 %). Totalt sett kommer HHB godt ut av undersøkelsen, og viser at fakultetet tilbyr studier som gir samfunnet etterspurte kandidater. Av områder med forbedringspotensial, er det spesielt studierelatert kontakt med arbeidslivet som bør nevnes, hvor 40 % av HHBs kandidater svarer at de ikke hadde noe av dette i løpet av sine studier. HHB scorer dermed også lavt på spørsmål om i hvor stor grad slik kontakt har bidratt til kandidatenes nåværende stillinger. 18

19 Selv om det i noen av studiene er lite direkte kontakt med arbeidslivet, benytter HHB seg jevnlig av eksterne forelesere, da også fra utenfor undervisningssektoren. Studentforeningen HHBS arrangerer en årlig en karrieredag, som gir ene muligheter til å knytte nettverk. Nasjonale/internasjonale vurderinger Studiebarometeret.no er en nettportal som viser enes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i Studiebarometeret bygger på en nasjonal spørreundersøkelse. Svarprosenten på undersøkelsen i 2013 var 32 % og ved HHB var det flere studieprogrammer som hadde nok respondenter til at tallverdier ble oppgitt. Resultatene publiseres i portalen i februar hvert år, så det er viktig med tanke på rekruttering at HHB og UiN gjør det bra her. Totalt sett kom HHB godt ut av undersøkelsen, og scorer høyt spesielt i kategoriene Yrkesrelevans og Helhetlig vurdering. HHB har tidligere arbeidet med å oppnå EQUIS akkreditering, men høsten 2013 vedtok fakultetsstyret å stoppe dette arbeidet inntil videre (sak 22/13). Det skulle da gjøres en ny vurdering av en eventuell internasjonal akkreditering innen et år, men foreløpig er en slik vurdering ikke igangsatt. HHB deltok sommeren 2014 i NRØAs karakterundersøkelsei regi av UHR. UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. Det er i flere rapporter pekt på at masterarbeidene i økonomi og administrasjon har en meget høy andel av karakterene A og B, og at det er ingen tendens til endringer. For 2014 ligger derfor fokuset på masteroppgaver ved nettopp disse studiene. HHB har sendt inn oppgaver fra siviløkonomstudiet som skal benyttes i undersøkelsen. Høsten 2014 deltok UiN i U-Multirank rangering. U-Multirank er et verktøy som kartlegger universiteter og høgskolers styrker og svakheter, og som sammenligninger institusjonenes ytelser. Det er Europakommisjonen som står bak pilotprosjektet som er en del av EUs utdanningsprogram Livslang Læring som Norge deltar i. U-Multirank skiller seg fra andre rangeringer ved at den fokuserer på langt flere dimensjoner enn bare forskning, som tradisjonelt har dominert slike rangeringer. Både undervisning og læring, samt regional innflytelse og internasjonalisering er tatt med. Rangeringssystemet skal være flerdimensjonalt, globalt og gjelde for alle institusjoner for høyere utdanning. Omtrent 850 institusjoner rundt om i verden har forpliktet seg til å delta, dvs. over 5 % av alle verdens høgere utdanningsinstitusjoner er med. De enkelte institusjonene må selv legge mye innsats i datainnsamlingen, noe som også ble gjort fra HHB sin side. I år var økonomi et av områdene som ble plukket ut, og HHB var dermed eneste fakultet som var involvert, i samarbeid med sentraladministrasjonen. Resultatet av rankingen ble publisert våren 2014, og viser i stor grad et positivt bilde av UiN. Området som for HHB peker seg mest negativt ut er manglende kontakt med arbeidslivet. I tillegg scorer vi lavt på internasjonaliseringsgraden på bachelor (naturlig nok, da disse tilbys kun på norsk), mens ellers har vi høye verdier på de resterende kategoriene. Det ble også gjennomført en undersøkelse, hvor vi konsekvent scorer bra. Så langt er det bare mulig å velge HHB som underenhet for UiN, men etter hvert som andre områder evalueres, vil et mer komplett bilde av UiN vises. 19

20 Figur 4: Resultatet av UiNs deltagelse i U-Mulirank 2013/14. Studieadministrative rutiner og kapasitet Antall studieprogram og eksternt finansierte prosjekt ved fakultetet har økt de siste årene. Dette har også medført en økning i den administrative staben, og vi er nå 11 fast ansatte i tillegg til fakultetsdirektøren. Administrasjonen har en relativt klar arbeidsfordeling hvor enkeltpersoner har et dedikert ansvar for ett eller grupper av studieprogram. Nye arbeidsoppgaver fordeles etter hvert som de oppstår, basert på kapasitet og nærliggende ansvarsområder. Deltidsprogrammene, inkl. MBA, krever relativt sett større administrativ oppfølging enn heltidsprogrammene. Fagstaben ved HHB er organisert i seksjoner med seksjonsledere, som det er utarbeidet en egen instruks for. Dekan har støtte av en visedekan for forskning, en med ansvar for MBA- studier og en med ansvar for bachelor og MSc-studier (sistnevnte med prodekanfunksjon). Administrasjonen ved HHB holdt våren 2013 et seminar hvor UiNs Kvalitetshåndbok var tema. Flere av prosessbeskrivelsen ble gjennomgått og tilbakemeldingene ble sendt til kvalitetskoordiantor. Vi ser at flere av innspillene har ført til endring i kvalitetshåndboka, hvor det ble lagt vekt på at de stemmer med dagens praksis. Administrasjonen jobber også kontinuerlig med oppdatering av studieadministrative årshjul, for å sikre kontinuitet. Andre forhold av vesentlig betydning for studiekvaliteten Et tema som jevnlig går igjen, både i avviksmeldinger og i andre former for tilbakemeldinger fra er, er forsinket sensur. Tre ukers sensurfrist (uavhengig av helligdager i perioden) har sine utfordringer, ikke minst fordi det i noen tilfeller har tatt 8 dager før sensor får besvarelsene (posten 20

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012 Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets strategi a. Fakultetets

Detaljer

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 2 Samfunnets og regionens behov... 3 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Biologi på feltkurs i emnet «Marine Pattedyr» våren 2013. Fotograf: Felipe Matos 1 Innhold 1 Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 UTVIKLINGSTREKK... 6 2.1 Positive utviklingstrekk...6 2.2 Felt med utfordringer...7 2.3 Rektors vurderinger av utviklingen fra 2011 til 2012...8

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieåret 2011 2012

Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieåret 2011 2012 Studiekvalitetsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieåret 2011 2012 1 1. Fakultetets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Ved Det juridiske fakultet har vi følgende studieprogram Masterstudiet i rettsvitenskap (5 - årig integrert masterutdanning, 300

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011 Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3 1.2 Antall registrerte

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato:

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Anne Bang Lyngdal 22.06.2015 27.03.2015 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 15/01017-2 10/6077 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Svar på

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 1 INNLEDNING... 4 2 UTVIKLINGSTREKK OG FELT MED UTFORDRINGER... 6 2.1 Utviklingstrekk...6 2.2 Rektors vurderinger av utviklingen fra 2013 til 2014...13 2.3 Konklusjon...18 3 REKRUTTERING,

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer