MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober Terje Odden Ordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Iht delegeringsreglementet er det kommunestyret selv som skal sluttbehandle saker der det skal stilles kommunale garantier. Søknaden fra Randsfjorden Golfpark må derfor behandles av kommunestyret. TILLEGG SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK Hov, 9.oktober 2014 Terje Odden Ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/1478 Saksnr.: Utvalg Møtedato 125/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune stiller som selvskyldnerkausjonist for et lån på kroner over 5 år til Randsfjorden Golfpark AS. Lånet skal delvis brukes til drift og delvis til investeringer. En eventuell innløsing av selvskyldnerkausjonen belastes disposisjonsfond. 2. Utestående jordleie for 2013 og 2014 ettergis. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 125/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune stiller som selvskyldnerkausjonist for et lån på kroner over 5 år til Randsfjorden Golfpark AS. Lånet skal delvis brukes til drift og delvis til investeringer. En eventuell innløsing av selvskyldnerkausjonen belastes disposisjonsfond. 2. Utestående jordleie for 2013 og 2014 ettergis. Vedlegg: Resultatutvikling Resultat- og balansebudsjett Vedtekter for Randsfjorden Golfpark AS, nov 2011 Side 2 av 7

3 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier Bakgrunn: Bakgrunn for søknad om bankgaranti og ettergivelse av utestående jordleie for 2013 og 2014: Randsfjorden Golfpark AS gikk med overskudd i 2013, og vil gå med overskudd inneværende år takket være stor arbeidsinnsats fra medlemmene i klubben. (Se vedlagte resultatutvikling) Underskudd i tidligere år gjør imidlertid sitt til at likviditeten i klubben er dårlig, og Golfparken driver for tiden for kreditors regning. Parken har sammen med golfklubben jobbet med langsiktige innsparingstiltak. Styret i Land Golfklubb har besluttet å gi de andre aksjonærene i Randsfjorden Golfpark AS tilbud på tilbakekjøp av aksjer (kr 1 pr aksje) slik at Land Golfklubb blir eneaksjonær, og dermed kan søke om momskompensasjon, slik andre frivillige idrettslag kan. Dette kan medføre kostnadsbesparelse på kroner pr år. Norges golfforbund er kontaktet for å få til en nedbetalingsplan på gjeld til forbundet. Golfparkens største kreditorer er kontaktet for å få midlertidig betalingsutsettelse mot rimelig rente. Dette har klubben lykkes med. Golfparken søker Søndre Land kommune om ettergivelse av utestående jordleie for 2013 og Regnskapet gjøres internt av autorisert regnskapsfører, som gir en innsparing på kroner i året. Et arrangement i samarbeid med Opptur gjør at parken håper å etablere nærmere samarbeid med næringslivet og få økte sponsorinntekter. Parken har vært i kontakt med Toten sparebank for å forsøke å utvide eksisterende lån, eller få avdragsfrihet. Parken har ikke lykkedes med dette. Golfparken ønsker å oppta et likviditetslån for å løse kortsiktig likviditetsproblemer. I tillegg ønsker klubben å nytte lånet til å investere i et elektronisk betalingssystem for å fange opp alle som ønsker å betale for å spille golf. Investering i ny plenklypper er også nødvendig. Parken tenker seg et lån på kroner over fem år, eller eventuelt et lavere antall år, hvis driften fortsetter å gå så bra som den gjør nå. Golfparkens økonomiske situasjon gjør at de er avhengig av en kommunal garanti/selvskyldnerkausjon. Dersom Søndre Land kommune ikke gir denne garantien vil dette kunne føre til opphør av Golfparken. Bakgrunn for Søndre Land kommune sitt engasjement i Golfparken: Søndre Land kommune leier ut følgende arealer til Randsfjorden Golfpark etter ny avtale fra Gårds og bruksnummer Arealer i kvadratmeter Gnr 68 bnr 1 teig nr Gnr 68 bnr 3 fnr ,4 Side 3 av 7

4 Gnr 68 bnr ,1 Gnr 68 bnr ,6 Gnr 69 bnr 4, Sum ,1 Før denne avtalen, var det Randsfjorden Golfklubb (idrettslag) som leide arealene. Golfklubben gikk konkurs, og Golfparken overtok leieforholdet, samtidig som Land golfklubb ble stiftet. Randsfjorden golfklubb hadde en lånegaranti som Søndre Land kommune kausjonerte for på kroner Denne lånegarantien måtte kommunen i sin helhet innfri ved konkursen i Randsfjorden Golfpark skal betale kroner pr år for sin disposisjonsrett til grunn og øvrige rettigheter. En ettergivelse for to års leie som omsøkt vil dermed tilsi kroner i tapte fordringer for kommunen. Retningslinjer for tildeling av støtte fra kommunalt næringsfond, kraftfond og DA midler 2014: Næringsfond kan ikke brukes til å støtte gjeldssannering eller gi driftstilskudd til bedrifter, de samme reglene gjelder for Kraftfond og DA midler. Vurdering: Kan kommunen stille garanti i form av selvskyldnerkausjon til Randsfjorden Golfpark AS? Kommunelovens 51, 2. ledd sier følgende om grunnlag for å stille garantier for andres økonomiske forpliktelser: 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Anne Gunn Sletten i samordnings- og beredskapsstaben hos fylkesmannen sier at formålsparagrafen til selskapet må vektlegges. Har den et kommersielt innhold, er det uaktuelt å gi garanti, dersom formålet er av mer ideell karakter, kan det gis garanti. I tillegg må realiteten i driften vurderes. Drives det komersiell drift, eller drives det drift på ideell basis. Denne avveiningen er det kommunen selv som må gjøre, fylkeskommunen skal ikke godkjenne garantier for beløp lavere eller lik kroner. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier er vedlagt, og tillater at kommunen stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelser ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Vedtak om garantistillelse skal angi varighet, ved garanti for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig. Maksimumsbeløp skal oppgis i vedtaket. Vurdering av formålsparagraf og realiteten i driften til Golfparken: Side 4 av 7

5 Vedtektene (vedlagt) til Golfparken er tilpassede standardvedtekter for private AS, noe som tilsier at selskapet er komersielt. I Brønnøysundregisteret har selskapet næringskode drift av idrettsanlegg. Randsfjorden Golfpark ble stiftet som et AS i 2011 for å bedre kunne motstå konkurs. Kulturdepartementet har satt klare betingelser for den komersielle driften av banen og krever at Golfklubben, som idrettslag, har full styringsrett gjennom aksjemajoritet. På grunn av at det er gitt tippemidler til banen er det forbud mot utbetaling av utbytte relatert til aksjene. Disse punktene ble inntatt i vedtektene etter ekstraordinær generalforsamling avholdt i Golfparken i november 2011: Drift av golfanlegget idrettsanlegg - er et ideelt formål, hvis man i dette legger at befolkningen skal ha tilgang til et golfanlegg på linje med andre idrettsanelgg, som driftes på ideell og frivillig basis. At golfklubben planlegger å kjøpe seg opp som eneaksjonær i anlegget for å søke momsen refundert tilsier også at Golfparken er å betrakte som et idrettsanlegg som bygger på frivillighetsprinsipper, og ikke kommersiell drift. Forskrift om momskompensasjon, 1: Formålet med momskompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Hvorfor kan golfklubben søke om momskomp for parken som ene eier i AS. Land golfklubb er en frivillig organisasjon/idrettslag som med tiden ønsker å bli eneaksjonær i Randsfjorden Golfpark AS.. Momskompensasjonsloven sier at idrettslag/anlegg kan søke om kompensasjon under forutsetning av at de er eneaksjonær og at driften er basert på frivillig innsats. Dette er uavhengig av organisasjonsform for idrettsanlegget. Hva er risikoen for Søndre Land kommune ved å stille en garanti? Side 5 av 7

6 Dagens styrer i Golfpark og Golfklubb har snudd trenden og tatt tak i problemene. Det er usikkert hvor lenge de nåværende styrene blir sittende. Toten sparebank har pant i verkstedet og de maskinene som golfparken eide på overtagelsestidspunktet. Øvrige maskiner er leaset gjennom Santander Consumer Bank. Dersom Golfparken ikke kan innfri lånet vil dette medføre at Søndre Land kommune må betale inntil kroner til den banken som selvskyldnerkausjonen utskrives til. Beløpet vil måtte belastes kommunens disposisjonsfond. En samlet vurdering av om Søndre Land kommune vil gi garanti for lån på kroner må også ta med seg hvordan kommunen har støttet andre idrettsanelegg i kommunen, og hvordan Golfparken bidrar til aktivitet i kommunen. Nylig har Søndre Land kommune bidratt med delfinansiering av kunstgress og friidrettsbane på Hov stadion. Dette anlegget genererer stor aktivitet hos kommunens yngre og litt eldre fotball- og friidrettsinteresserte innbyggere. Rådmannen har ikke kunnet finne ut hvor mange medlemmer det er som er knyttet til dette anlegget. Golfparken har 440 betalende medlemmer, og i år setter banen rekord med over 4000 spilte runder. Alternative løsninger: Kommunen kan gi tilskudd til investeringer til bedriftsutvikling, der investeringskostnadene har et budsjett på minst kroner.(retningslinjer for tildeling av støtte ) Som sagt over kan det ikke gis tilskudd til drift og sanering av gjeld. Et alternativ til bankgaranti kan være å ettergi gjeld på kroner for jordleie 2013 og 2014, samt gi tilsagn om støtte til investeringer som Golfklubben beskriver at de også vil bruke lånet sitt på. Denne løsningen vil antagelig ikke være tilfredstillende for Golfparken, som trenger penger til drift for å løse kortsiktige likviditetsproblemer. Konklusjon Randsfjorden Golfpark har hatt en god utvikling de siste årene, dette skyldes at styrene i parken og klubben har tatt tak i problemene, og ønsker å få driften på fote. Golfparken er godt besøkt både av kommunens egne innbyggere og av tilreisende, og er et aktivum for kommunen i så måte. Kommunen eier selv arealer som brukes til golfpark, og har interesse av at arealene kan nyttes til aktivitet. Golfparkens virksomhet, drift av idrettsanlegg er å betrakte som frivillig / ideell virksomhet. De vilkår som er lagt inn i selskapsavtalen, og kravet til frivillig innsats i driften av parken for å få refusjon av moms bygger opp under dette. På grunnlag av dette kan Søndre Land stille bankgaranti for et lån til Randsfjorden Golfpark. Selv om kommunen kan stille garanti er risikoen ved å stille selvskyldnerkausjon stor. I praksis vil kommunen risikere å gi et bidrag til Golfparkens drift/investering på kroner. Side 6 av 7

7 I tillegg til bankgaranti søker Golfparken også om å få ettergitt jordleie for 2013 og 2014 på til sammen kroner. Rådmannen vektlegger de positive ringvirkningene en golfpark i drift har for Søndre Land kommune, og tilrår at Søndre Land kommune stiller som selvskyldnerkausjonist for et lån på kroner over 5 år til Randsfjorden Golfpark. Jordleie for Golfparken for 2013 og 2014 ettergis med kroner. Side 7 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 N Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 Hovedsponsor: 1. Sentrale bestemmelser, som golfklubbene er bundet av som organisasjonsledd, i

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Utmeldingsproblematikk

Utmeldingsproblematikk Utmeldingsproblematikk enkeltproblemer som følge av sviktende etterspørsel etter spillerett på golfanleggene Rapport fra en arbeidsgruppe i NGF 8.januar 2010 1 1. Arbeidsgruppens oppgave Bekymringsmeldinger

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer