Årsmelding Kleven Maritime AS Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet og eig pr direkte eller indirekte 100 % av selskapa Myklebust Verft AS, Kleven Verft AS, Kleven Maritime Finans AS og Kleven Maritime Contracting AS, samt fire prosjektselskap som vert nytta i hovudsak i samband med kjøp av skrog frå utlandet. I tillegg eig Kleven Maritime AS 51 % av aksjane i Kleven Maritime Technology AS saman med Hareid Elektriske AS. Vidare eig Kleven Maritime Technology AS 51 % av aksjane i selskapet XOT, som dermed også er ein del av konsernet Kleven Maritime. Konsernet Kleven Maritime har i 2011 drive nybygging, reparasjon og ombygging av skip i Ulsteinvik, i Gursken og ved leigd anlegg på Rovde. Konsernleiinga i Kleven Maritime har vore lokalisert i Ulsteinvik. Det vart i 2011 levert følgjande nybygg frå verfta: Verft Byggenummer Type Kjøpar Myklebust Verft MVE-348 Platform forsyningsfarty Siem Meling Offshore DA Myklebust Verft MVE-340 Platform forsyningsfarty Olympic Venture KS (Olympic Shipping AS) Kleven Verft KVE-336 Ankerhandteringsfarty Siem Offshore Rederi AS Kleven Verft KVE-338 Ankerhandteringsfarty Siem Offshore Rederi AS Kleven Verft KVE-344 Platform forsyningsfarty Rem Ship AS Kleven Verft KVE-345 Platform forsyningsfarty Rem Fortress AS (Rem Offshore ASA) Samla kontraktsverdi for dei leverte skipa er ca. 2,5 mrd. kr. Marknadssituasjonen Etter eit lite oppsving i talet på nykontraheringar i 2010 var 2011 prega av relativt få bestillingar av nye skip, og det var sterk konkurranse mellom verfta om oppdraga. Det er blitt levert mange plattform forsyningsskip dei seinare åra, og det er fortsatt ein god del slike skip som skal ferdigstillast i tida som kjem. Dette gjer at det no blir bestilt færre skip av denne typen. I tillegg gjer problema i dei internasjonale finansmarknadane det utfordrande for reiarane å sikre finansiering av nye skip. Høg oljepris og funn av nye oljeførekomstar som skal byggjast ut gjer at oljeselskapa er optimistiske og investeringsplanane er omfattande. Det er forventa at dette vil medføre auka kontrahering av spesialskip til oljesektoren i åra som kjem. Spesielt reknar ein med auka etterspørsel etter ankerhandteringsfarty og konstruksjonsfarty. Det skjer også ei fornying av fiskebåtflåten, med ein god del nykontraheringar i seinare tid. Her møter dei norske verfta sterk priskonkurranse frå utanlandske verft som har vunne fleira av kontraktane i Kontraktsverdi Verfta i Kleven Maritime har følgjande kontraktar i ordre pr : Bedrift Byggnr. Type Levering Kleven Verft KVE-349 Plattform forsyningsfarty Januar 12 Kleven Verft KVE-346 LNG plattform forsyningsfarty Mars 12 1

3 Kleven Verft KVE-350 Plattform forsyningsfarty Juni 12 Kleven Verft KVE-347 LNG plattform forsyningsfarty September 12 Kleven Verft KVE-351 Plattform forsyningsfarty November - 12 Kleven Verft KVE-354 LNG plattform forsyningsfarty Desember - 12 Kleven Verft KVE-357 Plattform forsyningsfarty Februar- 13 Myklebust Verft MVE-343 Fiskefarty / trålar Februar 12 Myklebust Verft MVE-353 Plattform forsyningsfarty Juni 12 Myklebust Verft MVE-355 Seismikkfarty Juli 13 Samla kontraktsverdi pr utgjer ca. 4,0 milliardar kr. Organisasjons- og personalforhold, arbeidsmiljø, HMS, likestilling og forholdet til diskrimineringslova: Konsernet har i 2011 i gjennomsnitt sysselsett 454 årsverk. Dette er ein reduksjon på 6 årsverk sidan Konsernet hadde pr lærlingar, ein auke på 6 i høve til av desse lærlingane er knytt til TAF-ordninga, der lærlingane er i opplæring i 4 år fordelt mellom bedrift og allmennfagleg vidaregåande skule. Kleven Maritime har i 2011 styrka satsinga på lærlingar. Bedriftene sine arbeidsmiljøutval har i samarbeid med verneombod og dei tillitsvalde teke hand om arbeidsmiljøet på ein god måte. Bedriftshelsetenesta er i denne samanhengen brukt aktivt. Arbeidsmiljøet har i 2011 vore godt. Det er spesielt blitt arbeidd med å auke tryggleiken, mellom anna gjennom betre avvikshandtering. Det er også blitt laga nye animasjonsfilmar med informasjon om retningslinjer for god tryggleik. Skipsbygging er i dag prosjektarbeid som vert utført med stor bruk av underleverandørar, fleire av desse frå andre land enn Noreg. Bedriftene i Kleven Maritime er opptatt av å bidra til fremjing av formålet i den vedtekne diskrimineringslova. Filmane er difor laga utan tale og på ein måte som er forståeleg også for dei tilsette med anna språk og kultur enn norsk. Anna informasjonsmateriell blir oversett til relevante språk for eigne tilsette og tilsette hos underleverandørane. Det er også halde norskkurs for dei tilsette med utanlandsk bakgrunn. Konsernet Kleven Maritime hadde i 2011 eit totalt sjukefråvær på 5,03 %. Dette er ein nedgang i høve til 2010 på ca. 0,57 prosentpoeng og i høve til 2009 på ca. 1,52 prosentpoeng. Det er likevel eit kontinuerleg fokus på tiltak for å redusere sjukefråveret ytterlegare. Fleire tiltak er i denne samanhengen sett i verk i 2011, mellom anna har personalavdelinga styrka bemanninga for betre å kunne fylgje opp fråveret. I 2011 vart det på verfta registrert til saman 21 personskader som medførte fråvær. Desse skadane medførte i alt 116 fråværsdagar. Dette gir ein H-verdi i 2011 på 13,6, noko som er ein klar reduksjon frå 2010 då konsernet hadde ein H-verdi på 25,3. Bedriftene arbeider aktivt for å redusere skadetala. Det er lagt ned ein stor innsats i eit effektivt og målretta HMS-arbeid som både omfattar eigne tilsette og tilsette hjå leverandørane våre. Konsernet har som mål å vere ein arbeidsplass der det rår full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet tar vidare sikte på at det ikkje skal vere forskjellsbehandling på grunn av hudfarge, språk, religion og livssyn. Av 479 tilsette i konsernet pr er 51 kvinner. Verksemda vår er i ein mannsdominert bransje, men bedriftene legg vekt på å rekruttere både kvinner og menn. Bedriftene betalar lik lønn for same type arbeid. Arbeidstidsordningane i bedriftene følgjer dei ulike stillingane og er uavhengig av kjønn. Bedriftene prøver å tilpasse arbeidstidsordningane til dei enkelte tilsette sine behov. Ordningar med fleksitid er innarbeidd i dei fleste avdelingane. Styret i Kleven Maritime AS består av 3 menn og 2 kvinner. Styreleiar er kvinne. Ytre miljø: Konsernet sine verft driv nybygging, reparasjon og vedlikehald av skip. Denne verksemda har historisk medført fare for forureining. Det vert i dag lagt stor vekt på å redusere forureining, støy og støv frå verksemda slik at ulempene for omgjevnadane blir minst mogleg. Det ytre miljøet blir ivaretatt på ein tilfredsstillande måte. Avfall vert sortert og om mogleg levert til attvinning. 2

4 Avfallsstoff som maling, olje, EO-produkt, blåsesand og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Ved Kleven Verft vert oppsamla spillolje separert frå reint vatn i eit eige anlegg. Finansiell risiko: Skipsbygging er ein prosjektindustri med risikoeksponering. Konsernet sine verft er gjennom si verksemd eksponert for ulike typar risiki knytt til kontraktsinngåing, innkjøp og prosjektgjennomføring. Sikringsvurdering er spesielt nytta innan område som leverandørane sin leveringsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente- og valutarisiko. Det er etablert rutinar for handtering av desse risikoområda. Prosjektorganisasjonen har stor merksemd på grundig planlegging og risikoavdekking tidleg i prosjektgjennomføringa. Verfta i Kleven Maritime kjøper skrog og skrogmodular frå utanlandske verft og baserer i tillegg verksemda si i stor grad på kjøp av varer og tenester frå andre underleverandørar. Det er knytt risiko til om desse leveransane skjer til avtalt tid og avtalt kvalitet. Avvik på desse områda kan få resultatmessige konsekvensar på dei einskilde prosjekta. Ei tett oppfølging av skrog- og utstyrsleverandørar samtidig med lågare trykk i leverandørindustrien har minska risikoen. Konsernet baserer seg i stor grad på kjøp av skrogmodular i staden for heile skrog, og det reduserer motpartsrisikoen ytterlegare. Aksjonærtilhøve Kleven Maritime gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot konsernleiinga. Talet på aksjonærar i Kleven Maritime AS auka som følgje av dette frå tre til tolv aksjonærar. Årsrekneskap, framtidsutsikter og fortsatt drift Morselskapet Kleven Maritime AS sitt rekneskap for 2011 er gjort opp med eit overskot før skattekostnad på t kr. Selskapet får eit konsernbidrag frå dotterselskap på t kr. Etter skattekostnad utgjer overskotet t kr. Driftsoverskotet for konsernet Kleven Maritime utgjer t kr. Resultatet før skattekostnad utgjer t kr. medan resultatet etter skattekostnad utgjer t kr. Pr utgjer konsernet sin arbeidskapital t kr. Konsernet sin eigenkapital utgjer på same tidspunkt t kr. Kleven Maritime AS gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot medlemmane i konsernleiinga. Gjennom denne emisjonen vart aksjekapitalen auka med t kr og overkursfondet med t kr. Totalt auka eigenkapitalen med t kr. Kontantstraumen frå operasjonelle aktivitetar utgjer t kr., der endring i verdien av skip i arbeid utgjer t kr. Kontantar og kontantekvivalentar utgjer pr t kr. Driftsinntektene for konsernet utgjorde i t kr. Dette er ein nedgang frå 2010 på t kr. Dette skuldast ein noko lågare aktivitet i konsernet med færre prosjekt under arbeid enn året før, og at dei fleste prosjekta hadde ein lågare salsverdi. Eksportverdien var 2,4 mill. kr. Totalbalansen pr har, samanlikna med 2010, auka med netto t kr. mellom anna som følje av investeringar i driftsmidlar som ny flytedokk ved Myklebust Verft og kaianlegg ved Kleven Verft. Arbeidskapitalen har i 2011 auka med t kr., mellom anna pga. ny langsiktig finansiering i morselskapet Kleven Maritime AS. Det gode resultatet bidreg også til å styrke arbeidskapitalen. Investeringar i driftsmidlar reduserer arbeidskapitalen. Kostnadane knytt til forsking og utvikling vert utgiftsført i det året dei vert pådratt. Automatisering av sveiseprosessen har fått auka merksemd gjennom eit samarbeid med Regionalt Forskningsfond Midt- Norge og SINTEF. Anne produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundane. Dei fleste prosjekta 3

5

6 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Resultatregnskap (beløp i kr) Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1, 4, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning 10, Annen driftskostnad 8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap 2, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekt Annen finansinntekt 3 0 Rentekostnad til foretak i samme konsern 43 0 Rentekostnad Annen finanskostnad 13, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat - konsern Overføringer Minoritetens andel av resultat Majoritetens andel av resultat Sum

7 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Balanse pr. 31. desember (beløp i kr) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap 2, Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre fordringer 8, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon 1, Andre fordringer 21, Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8

9 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Kontantstrømoppstilling (beløp i kr) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler 0 24 Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring utført, ikke fakturert produksjon Endring forskuddsfakturert produksjon Endring i andre tidsavgrensninger Inntekt på investering i tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og goodwill Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger fra investering i tilknyttede selskaper Innbetalinger på langsiktig utlån Utbetalinger på langsiktig utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassakreditt/byggelån Innbetalinger av egenkapital fra minoriteten i datterselskap Innbetalinger ved økning langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Innbetaling av egenkapital Tilført ved oppkjøp datterselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Deler av bankinnskuddene er bundne, pantsatte og knytt restriksjoner til. Det vises til note 17.

10 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet Konsernregnskapet viser virksomheten til morselskapet Kleven Maritime AS og alle datterselskaper som en økonomisk enhet, basert på regnskapsprinsipper som beskrevet nedenfor. Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Eventuelle gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet er eliminert. Selskaper hvor Kleven Maritime AS har bestemmende innflytelse blir konsolidert inn i konsernregnskapet i sin helhet. Aksjene i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at anskaffelseskost for aksjene henføres til datterselskapenes eiendeler og gjeld som tas inn i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost ut over eller mindre enn hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som henholdsvis goodwill og negativ goodwill. Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %) er vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at andel resultat knyttet til disse investeringene føres under finansposter i resultatregnskapet, samt at investeringen i balansen tilsvarer andel bokført verdi av de tilknyttede selskapers egenkapital med tillegg for eventuelle uavskrevne merverdier. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. De øvrige anleggsaksjer er vurdert etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når antatt gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført beløp. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra tilknyttede selskaper og andre eierandeler inntektsføres når det mottas. Salgsinntekter Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Driftsinntekter forøvrig inntektsføres på leveringstidspunktet. Forskning og utvikling Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres i sin helhet når de påløper. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene. De fleste prosjekter innehar element av produktutvikling. Det er derfor vanskelig å måle andel av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt eller pr. år. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

11 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Utført, ikke fakturert produksjon/forskuddsfakturert produksjon Anleggskontrakter (skip i arbeid) bokføres i regnskapet i samsvar med prinsipp om løpende avregning. Det vil si at andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden er beregnet som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller som anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. Dersom vurdering av et prosjekt viser at det vil gi tap, avsettes hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgraden. Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført, ikke fakturert produksjon, er oppført som fordring, og prosjekt hvor forskudd fra kunder overstiger utført produksjon er oppført som gjeld. Utført produksjon er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt eller til sikra kurs i henhold til terminkontrakter. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Negativ goodwill er knyttet til kjøp av virksomhet. Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veid gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsforpliktelser pr er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning). Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening og er videre basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Netto pensjonskostnader klassifiseres under lønnskostnader i resultatregnskapet. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelser under posten avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår arbeidsgiveravgift. Alle selskaper i konsernet som har ansatte har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Bidrag til denne ordningen kostnadsføres når de påløper. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

12 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Offentlig tilskudd Tilskudd til bygging av skip blir gitt for spesielle skipstyper. De siste årene har konsernet ikke bygget slike skip, og følgelig ikke mottatt tilskudd. Garantier og reklamasjoner Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes hovedsakelig med utgangspunkt i historisk tall for garantireparasjoner. Avsetningen er medtatt under "Annen kortsiktig gjeld". Klassifisering av prosjektrenter Finansieringskostnader (etter fradrag av eventuelle renteinntekter på forskudd fra kunder) knyttet til anleggskontrakter (skip under bygging) er i resultatregnskapet klassifisert som driftskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Bruk av estimater Utarbeidelse av årsregnskap innebærer bruk av estimater. Regnskapsestimater kan avvike fra de virkelige oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Note 2 - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av tilknyttede selskaper fra kostmetoden til egenkapitalmetoden fra og med Dette har medført at Inntekt på investering i tilknyttet selskap er oppjustert med kr 1,226 mill for 2011, samt Investeringer i tilknyttet selskap og Annen egenkapital er oppjustert med kr 6,086 mill pr Sammenligningstallene i resultatregnskapet og balansen er omarbeidet i henhold til det nye prinsippet. Note 3 - Datterselskaper Følgende datter- og datterdatterselskaper inngår i konsernet pr : Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime Technology AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Prosjekt II AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleven Prosjekt III AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleiva Shipinvest I AS, (tidl.kleven Prosjekt IV AS), 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Myklebust Verft AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Myklebust Prosjekt AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime Finans AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleven Maritime Contracting AS, 6082 Gursken (tilgang ved stiftelse ) XOT AS, 6060 Hareid (tilgang gjennom rettet emisjon )

13 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Kleven Maritime AS eier alle datter- og datterdatterselskaper 100% pr , bortsett fra Kleven Maritime Technology AS (KMT) og dets datterselskap XOT AS hvor eierandelen er 51%. KMT ble eier av XOT AS gjennom en rettet emisjon. Oppkjøpet medførte en merverdi som i sin helhet er allokert til goodwill. Det vises til egen note om immaterielle eiendeler. Kleven Maritime AS har redusert sin eierandel i Kleven Maritime Technology AS (det tidligere heleide datterdatterselskapet Kleven Prosjekt I AS) fra 100% til 51% ved at en industriell med-investor har kjøpt 49% av aksjene i Datterdatterselskapene Kleven Prosjekt V AS, Kleven Prosjekt VI AS, Kleven Prosjekt VII AS, Kleven Prosjekt VIII AS og Kleven Prosjekt IX AS ble i 2010 innfusjonert i Kleven Prosjekt IV AS. Det var liten eller ubetydelig aktivitet i selskapene. Fusjonene skjedde med regnskapsmessig- og skattemessig kontinuitet (skattefri fusjon), og med virkning pr Note 4 - Finansiell markedsrisiko, terminkontrakter, renterisiko, m.m. Konsernet er eksponert for valutakursendringer i forbindelse med inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører. Ved inngåelse av kjøps- eller salgskontrakter i valuta, vil konsernet normalt inngå terminkontrakter for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av valutakurssvingninger. Konsernet hadde pr ingen andre valutaterminkontrakter. Likviditetsrisiko søkes redusert ved at byggeprosjektene normalt finansieres før kontrakten gjøres effektiv. For å redusere renterisikoen vurderes renteperioder på prosjektfinansiering som løper frem til prosjektets ferdigstillelse. For lengre perioder vurderer konsernet å sikre seg mot rentesvingninger ved inngåelse av fremtidig renteavtaler (FRA) på effektive byggekontrakter. For langsiktig finansiering vurderer konsernet løpende en hensiktsmessig fordeling på korte og mer langsiktige renteperioder. På byggelån er det avtalt flytende rente. Renten på den langsiktige gjelden er også hovedsakelig flytende. Alle verftene i Kleven Maritime benytter en byggemetode hvor en er avhengig av leveranser av seksjoner, større moduler eller skrog fra utenlandske verft. Det er knyttet risiko til hvorvidt disse leveransene skjer til avtalt tid og til avtalt kvalitet. Avvik på disse områdene kan få resultatmessig konsekvens på de enkelte prosjekt. Det er således usikkerhet m.h.t. vurdering av prosjekt i arbeid, spesielt vedrørende risiko for forsinkelser fra skrog- og andre underleverandører, uforutsette hendelser, estimater og prognostisering av fremtidige inntekter og kostnader på prosjektene. Verftene i Kleven Maritime benytter egne verftsanlegg i kombinasjon med leveranser av seksjoner, større blokker og hele skrog for å avbalansere risikoen knyttet til en eventuell mangelfull kontraktsmessig levering fra sine leverandører. Konsernets derivater, og vesentlige betingelser knyttet til derivater pr er oppsummert i tabellen under:

14 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Kurs Beløp i 1000 valuta Instrument/forfall 0, SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 0, SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 05/12 1, PLN-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 8, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 04/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 8, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 Note 5 - Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Skipsbyggingsvirksomhet Geografisk fordeling Norge EU og EØS-området forøvrig Asia Andre geografiske områder Sum Note 6 - Anleggskontrakter Utført produksjon Forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon Forskudd fra kunder Utført produksjon Forskuddsfakturert produksjon Note 7 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater

15 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 454 årsverk. Tilsvarende antall sysselsatte i 2010 var 460 årsverk. Inkludert i lønnskostnadene for 2010 var avsatt bonus til konsernledelsen, bundet til tegning av aksjer, med totalt kr 15,7 mill inklusiv arbeidsgiveravgift. Bonusen ble utbetalt i Ytelser til ledende personer Bonus bundet til Andre Lønn tegning av aksjer godtgjørelser Adm.direktør Samlet styrehonorar i konsernet Totalt ble det til konsernledelsen utbetalt tkr i bonus bundet til tegning av aksjer. Det er ikke avtalt annen godtgjørelse, bonus, opsjoner eller særskilt godtgjørelse ved eventuell fratredelse for adm. direktør. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Konsernet har gitt lån til ledende ansatte med tkr pr , herav lån til adm. dir. på 944 tkr. Rente er avtalt til den sats myndighetene fastsetter uten fordelsbeskatning. Lånene nedbetales over 6 år. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011 Revisjon av alle selskapsregnskapene og konsernregnskapet 815 Annen finansiell revisjon 22 Honorar for utarbeidelse av selskapsregnskaper og konsernregnskap 133 Honorar skatte- og avgiftsbistand 145 Honorar andre tjenester 102 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 9 - Pensjonskostnader og forpliktelser Konsernet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder konsernets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier i fem år fra utgangen av Konsernets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen pr på kr 4,07 mill består av kr 2,21 mill i avsetning knyttet til egenandelen for førtidspensjonister etter den gamle ordningen, samt kr 1,86 mill knyttet til nevnte underdekning i ordningen, beregnet av 359 tilsette. Begge beløpene er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer