Årsmelding Kleven Maritime AS Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet og eig pr direkte eller indirekte 100 % av selskapa Myklebust Verft AS, Kleven Verft AS, Kleven Maritime Finans AS og Kleven Maritime Contracting AS, samt fire prosjektselskap som vert nytta i hovudsak i samband med kjøp av skrog frå utlandet. I tillegg eig Kleven Maritime AS 51 % av aksjane i Kleven Maritime Technology AS saman med Hareid Elektriske AS. Vidare eig Kleven Maritime Technology AS 51 % av aksjane i selskapet XOT, som dermed også er ein del av konsernet Kleven Maritime. Konsernet Kleven Maritime har i 2011 drive nybygging, reparasjon og ombygging av skip i Ulsteinvik, i Gursken og ved leigd anlegg på Rovde. Konsernleiinga i Kleven Maritime har vore lokalisert i Ulsteinvik. Det vart i 2011 levert følgjande nybygg frå verfta: Verft Byggenummer Type Kjøpar Myklebust Verft MVE-348 Platform forsyningsfarty Siem Meling Offshore DA Myklebust Verft MVE-340 Platform forsyningsfarty Olympic Venture KS (Olympic Shipping AS) Kleven Verft KVE-336 Ankerhandteringsfarty Siem Offshore Rederi AS Kleven Verft KVE-338 Ankerhandteringsfarty Siem Offshore Rederi AS Kleven Verft KVE-344 Platform forsyningsfarty Rem Ship AS Kleven Verft KVE-345 Platform forsyningsfarty Rem Fortress AS (Rem Offshore ASA) Samla kontraktsverdi for dei leverte skipa er ca. 2,5 mrd. kr. Marknadssituasjonen Etter eit lite oppsving i talet på nykontraheringar i 2010 var 2011 prega av relativt få bestillingar av nye skip, og det var sterk konkurranse mellom verfta om oppdraga. Det er blitt levert mange plattform forsyningsskip dei seinare åra, og det er fortsatt ein god del slike skip som skal ferdigstillast i tida som kjem. Dette gjer at det no blir bestilt færre skip av denne typen. I tillegg gjer problema i dei internasjonale finansmarknadane det utfordrande for reiarane å sikre finansiering av nye skip. Høg oljepris og funn av nye oljeførekomstar som skal byggjast ut gjer at oljeselskapa er optimistiske og investeringsplanane er omfattande. Det er forventa at dette vil medføre auka kontrahering av spesialskip til oljesektoren i åra som kjem. Spesielt reknar ein med auka etterspørsel etter ankerhandteringsfarty og konstruksjonsfarty. Det skjer også ei fornying av fiskebåtflåten, med ein god del nykontraheringar i seinare tid. Her møter dei norske verfta sterk priskonkurranse frå utanlandske verft som har vunne fleira av kontraktane i Kontraktsverdi Verfta i Kleven Maritime har følgjande kontraktar i ordre pr : Bedrift Byggnr. Type Levering Kleven Verft KVE-349 Plattform forsyningsfarty Januar 12 Kleven Verft KVE-346 LNG plattform forsyningsfarty Mars 12 1

3 Kleven Verft KVE-350 Plattform forsyningsfarty Juni 12 Kleven Verft KVE-347 LNG plattform forsyningsfarty September 12 Kleven Verft KVE-351 Plattform forsyningsfarty November - 12 Kleven Verft KVE-354 LNG plattform forsyningsfarty Desember - 12 Kleven Verft KVE-357 Plattform forsyningsfarty Februar- 13 Myklebust Verft MVE-343 Fiskefarty / trålar Februar 12 Myklebust Verft MVE-353 Plattform forsyningsfarty Juni 12 Myklebust Verft MVE-355 Seismikkfarty Juli 13 Samla kontraktsverdi pr utgjer ca. 4,0 milliardar kr. Organisasjons- og personalforhold, arbeidsmiljø, HMS, likestilling og forholdet til diskrimineringslova: Konsernet har i 2011 i gjennomsnitt sysselsett 454 årsverk. Dette er ein reduksjon på 6 årsverk sidan Konsernet hadde pr lærlingar, ein auke på 6 i høve til av desse lærlingane er knytt til TAF-ordninga, der lærlingane er i opplæring i 4 år fordelt mellom bedrift og allmennfagleg vidaregåande skule. Kleven Maritime har i 2011 styrka satsinga på lærlingar. Bedriftene sine arbeidsmiljøutval har i samarbeid med verneombod og dei tillitsvalde teke hand om arbeidsmiljøet på ein god måte. Bedriftshelsetenesta er i denne samanhengen brukt aktivt. Arbeidsmiljøet har i 2011 vore godt. Det er spesielt blitt arbeidd med å auke tryggleiken, mellom anna gjennom betre avvikshandtering. Det er også blitt laga nye animasjonsfilmar med informasjon om retningslinjer for god tryggleik. Skipsbygging er i dag prosjektarbeid som vert utført med stor bruk av underleverandørar, fleire av desse frå andre land enn Noreg. Bedriftene i Kleven Maritime er opptatt av å bidra til fremjing av formålet i den vedtekne diskrimineringslova. Filmane er difor laga utan tale og på ein måte som er forståeleg også for dei tilsette med anna språk og kultur enn norsk. Anna informasjonsmateriell blir oversett til relevante språk for eigne tilsette og tilsette hos underleverandørane. Det er også halde norskkurs for dei tilsette med utanlandsk bakgrunn. Konsernet Kleven Maritime hadde i 2011 eit totalt sjukefråvær på 5,03 %. Dette er ein nedgang i høve til 2010 på ca. 0,57 prosentpoeng og i høve til 2009 på ca. 1,52 prosentpoeng. Det er likevel eit kontinuerleg fokus på tiltak for å redusere sjukefråveret ytterlegare. Fleire tiltak er i denne samanhengen sett i verk i 2011, mellom anna har personalavdelinga styrka bemanninga for betre å kunne fylgje opp fråveret. I 2011 vart det på verfta registrert til saman 21 personskader som medførte fråvær. Desse skadane medførte i alt 116 fråværsdagar. Dette gir ein H-verdi i 2011 på 13,6, noko som er ein klar reduksjon frå 2010 då konsernet hadde ein H-verdi på 25,3. Bedriftene arbeider aktivt for å redusere skadetala. Det er lagt ned ein stor innsats i eit effektivt og målretta HMS-arbeid som både omfattar eigne tilsette og tilsette hjå leverandørane våre. Konsernet har som mål å vere ein arbeidsplass der det rår full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet tar vidare sikte på at det ikkje skal vere forskjellsbehandling på grunn av hudfarge, språk, religion og livssyn. Av 479 tilsette i konsernet pr er 51 kvinner. Verksemda vår er i ein mannsdominert bransje, men bedriftene legg vekt på å rekruttere både kvinner og menn. Bedriftene betalar lik lønn for same type arbeid. Arbeidstidsordningane i bedriftene følgjer dei ulike stillingane og er uavhengig av kjønn. Bedriftene prøver å tilpasse arbeidstidsordningane til dei enkelte tilsette sine behov. Ordningar med fleksitid er innarbeidd i dei fleste avdelingane. Styret i Kleven Maritime AS består av 3 menn og 2 kvinner. Styreleiar er kvinne. Ytre miljø: Konsernet sine verft driv nybygging, reparasjon og vedlikehald av skip. Denne verksemda har historisk medført fare for forureining. Det vert i dag lagt stor vekt på å redusere forureining, støy og støv frå verksemda slik at ulempene for omgjevnadane blir minst mogleg. Det ytre miljøet blir ivaretatt på ein tilfredsstillande måte. Avfall vert sortert og om mogleg levert til attvinning. 2

4 Avfallsstoff som maling, olje, EO-produkt, blåsesand og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Ved Kleven Verft vert oppsamla spillolje separert frå reint vatn i eit eige anlegg. Finansiell risiko: Skipsbygging er ein prosjektindustri med risikoeksponering. Konsernet sine verft er gjennom si verksemd eksponert for ulike typar risiki knytt til kontraktsinngåing, innkjøp og prosjektgjennomføring. Sikringsvurdering er spesielt nytta innan område som leverandørane sin leveringsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente- og valutarisiko. Det er etablert rutinar for handtering av desse risikoområda. Prosjektorganisasjonen har stor merksemd på grundig planlegging og risikoavdekking tidleg i prosjektgjennomføringa. Verfta i Kleven Maritime kjøper skrog og skrogmodular frå utanlandske verft og baserer i tillegg verksemda si i stor grad på kjøp av varer og tenester frå andre underleverandørar. Det er knytt risiko til om desse leveransane skjer til avtalt tid og avtalt kvalitet. Avvik på desse områda kan få resultatmessige konsekvensar på dei einskilde prosjekta. Ei tett oppfølging av skrog- og utstyrsleverandørar samtidig med lågare trykk i leverandørindustrien har minska risikoen. Konsernet baserer seg i stor grad på kjøp av skrogmodular i staden for heile skrog, og det reduserer motpartsrisikoen ytterlegare. Aksjonærtilhøve Kleven Maritime gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot konsernleiinga. Talet på aksjonærar i Kleven Maritime AS auka som følgje av dette frå tre til tolv aksjonærar. Årsrekneskap, framtidsutsikter og fortsatt drift Morselskapet Kleven Maritime AS sitt rekneskap for 2011 er gjort opp med eit overskot før skattekostnad på t kr. Selskapet får eit konsernbidrag frå dotterselskap på t kr. Etter skattekostnad utgjer overskotet t kr. Driftsoverskotet for konsernet Kleven Maritime utgjer t kr. Resultatet før skattekostnad utgjer t kr. medan resultatet etter skattekostnad utgjer t kr. Pr utgjer konsernet sin arbeidskapital t kr. Konsernet sin eigenkapital utgjer på same tidspunkt t kr. Kleven Maritime AS gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot medlemmane i konsernleiinga. Gjennom denne emisjonen vart aksjekapitalen auka med t kr og overkursfondet med t kr. Totalt auka eigenkapitalen med t kr. Kontantstraumen frå operasjonelle aktivitetar utgjer t kr., der endring i verdien av skip i arbeid utgjer t kr. Kontantar og kontantekvivalentar utgjer pr t kr. Driftsinntektene for konsernet utgjorde i t kr. Dette er ein nedgang frå 2010 på t kr. Dette skuldast ein noko lågare aktivitet i konsernet med færre prosjekt under arbeid enn året før, og at dei fleste prosjekta hadde ein lågare salsverdi. Eksportverdien var 2,4 mill. kr. Totalbalansen pr har, samanlikna med 2010, auka med netto t kr. mellom anna som følje av investeringar i driftsmidlar som ny flytedokk ved Myklebust Verft og kaianlegg ved Kleven Verft. Arbeidskapitalen har i 2011 auka med t kr., mellom anna pga. ny langsiktig finansiering i morselskapet Kleven Maritime AS. Det gode resultatet bidreg også til å styrke arbeidskapitalen. Investeringar i driftsmidlar reduserer arbeidskapitalen. Kostnadane knytt til forsking og utvikling vert utgiftsført i det året dei vert pådratt. Automatisering av sveiseprosessen har fått auka merksemd gjennom eit samarbeid med Regionalt Forskningsfond Midt- Norge og SINTEF. Anne produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundane. Dei fleste prosjekta 3

5

6 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Resultatregnskap (beløp i kr) Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1, 4, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning 10, Annen driftskostnad 8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap 2, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekt Annen finansinntekt 3 0 Rentekostnad til foretak i samme konsern 43 0 Rentekostnad Annen finanskostnad 13, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat - konsern Overføringer Minoritetens andel av resultat Majoritetens andel av resultat Sum

7 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Balanse pr. 31. desember (beløp i kr) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap 2, Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre fordringer 8, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon 1, Andre fordringer 21, Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8

9 Kleven Maritime AS - konsernregnskap Kontantstrømoppstilling (beløp i kr) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler 0 24 Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring utført, ikke fakturert produksjon Endring forskuddsfakturert produksjon Endring i andre tidsavgrensninger Inntekt på investering i tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og goodwill Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger fra investering i tilknyttede selskaper Innbetalinger på langsiktig utlån Utbetalinger på langsiktig utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassakreditt/byggelån Innbetalinger av egenkapital fra minoriteten i datterselskap Innbetalinger ved økning langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Innbetaling av egenkapital Tilført ved oppkjøp datterselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Deler av bankinnskuddene er bundne, pantsatte og knytt restriksjoner til. Det vises til note 17.

10 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet Konsernregnskapet viser virksomheten til morselskapet Kleven Maritime AS og alle datterselskaper som en økonomisk enhet, basert på regnskapsprinsipper som beskrevet nedenfor. Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Eventuelle gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet er eliminert. Selskaper hvor Kleven Maritime AS har bestemmende innflytelse blir konsolidert inn i konsernregnskapet i sin helhet. Aksjene i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at anskaffelseskost for aksjene henføres til datterselskapenes eiendeler og gjeld som tas inn i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost ut over eller mindre enn hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som henholdsvis goodwill og negativ goodwill. Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %) er vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at andel resultat knyttet til disse investeringene føres under finansposter i resultatregnskapet, samt at investeringen i balansen tilsvarer andel bokført verdi av de tilknyttede selskapers egenkapital med tillegg for eventuelle uavskrevne merverdier. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. De øvrige anleggsaksjer er vurdert etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når antatt gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført beløp. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra tilknyttede selskaper og andre eierandeler inntektsføres når det mottas. Salgsinntekter Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Driftsinntekter forøvrig inntektsføres på leveringstidspunktet. Forskning og utvikling Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres i sin helhet når de påløper. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene. De fleste prosjekter innehar element av produktutvikling. Det er derfor vanskelig å måle andel av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt eller pr. år. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

11 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Utført, ikke fakturert produksjon/forskuddsfakturert produksjon Anleggskontrakter (skip i arbeid) bokføres i regnskapet i samsvar med prinsipp om løpende avregning. Det vil si at andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden er beregnet som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller som anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. Dersom vurdering av et prosjekt viser at det vil gi tap, avsettes hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgraden. Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført, ikke fakturert produksjon, er oppført som fordring, og prosjekt hvor forskudd fra kunder overstiger utført produksjon er oppført som gjeld. Utført produksjon er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt eller til sikra kurs i henhold til terminkontrakter. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Negativ goodwill er knyttet til kjøp av virksomhet. Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veid gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsforpliktelser pr er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning). Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening og er videre basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Netto pensjonskostnader klassifiseres under lønnskostnader i resultatregnskapet. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelser under posten avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår arbeidsgiveravgift. Alle selskaper i konsernet som har ansatte har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Bidrag til denne ordningen kostnadsføres når de påløper. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

12 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Offentlig tilskudd Tilskudd til bygging av skip blir gitt for spesielle skipstyper. De siste årene har konsernet ikke bygget slike skip, og følgelig ikke mottatt tilskudd. Garantier og reklamasjoner Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes hovedsakelig med utgangspunkt i historisk tall for garantireparasjoner. Avsetningen er medtatt under "Annen kortsiktig gjeld". Klassifisering av prosjektrenter Finansieringskostnader (etter fradrag av eventuelle renteinntekter på forskudd fra kunder) knyttet til anleggskontrakter (skip under bygging) er i resultatregnskapet klassifisert som driftskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Bruk av estimater Utarbeidelse av årsregnskap innebærer bruk av estimater. Regnskapsestimater kan avvike fra de virkelige oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Note 2 - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av tilknyttede selskaper fra kostmetoden til egenkapitalmetoden fra og med Dette har medført at Inntekt på investering i tilknyttet selskap er oppjustert med kr 1,226 mill for 2011, samt Investeringer i tilknyttet selskap og Annen egenkapital er oppjustert med kr 6,086 mill pr Sammenligningstallene i resultatregnskapet og balansen er omarbeidet i henhold til det nye prinsippet. Note 3 - Datterselskaper Følgende datter- og datterdatterselskaper inngår i konsernet pr : Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime Technology AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Prosjekt II AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleven Prosjekt III AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleiva Shipinvest I AS, (tidl.kleven Prosjekt IV AS), 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Myklebust Verft AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Myklebust Prosjekt AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime Finans AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse ) Kleven Maritime Contracting AS, 6082 Gursken (tilgang ved stiftelse ) XOT AS, 6060 Hareid (tilgang gjennom rettet emisjon )

13 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Kleven Maritime AS eier alle datter- og datterdatterselskaper 100% pr , bortsett fra Kleven Maritime Technology AS (KMT) og dets datterselskap XOT AS hvor eierandelen er 51%. KMT ble eier av XOT AS gjennom en rettet emisjon. Oppkjøpet medførte en merverdi som i sin helhet er allokert til goodwill. Det vises til egen note om immaterielle eiendeler. Kleven Maritime AS har redusert sin eierandel i Kleven Maritime Technology AS (det tidligere heleide datterdatterselskapet Kleven Prosjekt I AS) fra 100% til 51% ved at en industriell med-investor har kjøpt 49% av aksjene i Datterdatterselskapene Kleven Prosjekt V AS, Kleven Prosjekt VI AS, Kleven Prosjekt VII AS, Kleven Prosjekt VIII AS og Kleven Prosjekt IX AS ble i 2010 innfusjonert i Kleven Prosjekt IV AS. Det var liten eller ubetydelig aktivitet i selskapene. Fusjonene skjedde med regnskapsmessig- og skattemessig kontinuitet (skattefri fusjon), og med virkning pr Note 4 - Finansiell markedsrisiko, terminkontrakter, renterisiko, m.m. Konsernet er eksponert for valutakursendringer i forbindelse med inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører. Ved inngåelse av kjøps- eller salgskontrakter i valuta, vil konsernet normalt inngå terminkontrakter for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av valutakurssvingninger. Konsernet hadde pr ingen andre valutaterminkontrakter. Likviditetsrisiko søkes redusert ved at byggeprosjektene normalt finansieres før kontrakten gjøres effektiv. For å redusere renterisikoen vurderes renteperioder på prosjektfinansiering som løper frem til prosjektets ferdigstillelse. For lengre perioder vurderer konsernet å sikre seg mot rentesvingninger ved inngåelse av fremtidig renteavtaler (FRA) på effektive byggekontrakter. For langsiktig finansiering vurderer konsernet løpende en hensiktsmessig fordeling på korte og mer langsiktige renteperioder. På byggelån er det avtalt flytende rente. Renten på den langsiktige gjelden er også hovedsakelig flytende. Alle verftene i Kleven Maritime benytter en byggemetode hvor en er avhengig av leveranser av seksjoner, større moduler eller skrog fra utenlandske verft. Det er knyttet risiko til hvorvidt disse leveransene skjer til avtalt tid og til avtalt kvalitet. Avvik på disse områdene kan få resultatmessig konsekvens på de enkelte prosjekt. Det er således usikkerhet m.h.t. vurdering av prosjekt i arbeid, spesielt vedrørende risiko for forsinkelser fra skrog- og andre underleverandører, uforutsette hendelser, estimater og prognostisering av fremtidige inntekter og kostnader på prosjektene. Verftene i Kleven Maritime benytter egne verftsanlegg i kombinasjon med leveranser av seksjoner, større blokker og hele skrog for å avbalansere risikoen knyttet til en eventuell mangelfull kontraktsmessig levering fra sine leverandører. Konsernets derivater, og vesentlige betingelser knyttet til derivater pr er oppsummert i tabellen under:

14 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Kurs Beløp i 1000 valuta Instrument/forfall 0, SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 0, SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 05/12 1, PLN-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 8, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 04/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 8, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 7, EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 Note 5 - Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Skipsbyggingsvirksomhet Geografisk fordeling Norge EU og EØS-området forøvrig Asia Andre geografiske områder Sum Note 6 - Anleggskontrakter Utført produksjon Forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon Forskudd fra kunder Utført produksjon Forskuddsfakturert produksjon Note 7 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater

15 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 454 årsverk. Tilsvarende antall sysselsatte i 2010 var 460 årsverk. Inkludert i lønnskostnadene for 2010 var avsatt bonus til konsernledelsen, bundet til tegning av aksjer, med totalt kr 15,7 mill inklusiv arbeidsgiveravgift. Bonusen ble utbetalt i Ytelser til ledende personer Bonus bundet til Andre Lønn tegning av aksjer godtgjørelser Adm.direktør Samlet styrehonorar i konsernet Totalt ble det til konsernledelsen utbetalt tkr i bonus bundet til tegning av aksjer. Det er ikke avtalt annen godtgjørelse, bonus, opsjoner eller særskilt godtgjørelse ved eventuell fratredelse for adm. direktør. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Konsernet har gitt lån til ledende ansatte med tkr pr , herav lån til adm. dir. på 944 tkr. Rente er avtalt til den sats myndighetene fastsetter uten fordelsbeskatning. Lånene nedbetales over 6 år. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011 Revisjon av alle selskapsregnskapene og konsernregnskapet 815 Annen finansiell revisjon 22 Honorar for utarbeidelse av selskapsregnskaper og konsernregnskap 133 Honorar skatte- og avgiftsbistand 145 Honorar andre tjenester 102 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 9 - Pensjonskostnader og forpliktelser Konsernet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder konsernets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier i fem år fra utgangen av Konsernets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen pr på kr 4,07 mill består av kr 2,21 mill i avsetning knyttet til egenandelen for førtidspensjonister etter den gamle ordningen, samt kr 1,86 mill knyttet til nevnte underdekning i ordningen, beregnet av 359 tilsette. Begge beløpene er inklusiv arbeidsgiveravgift.

16 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Konsernet har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 10 - Varige driftsmidler og leieforpliktelser Tomter og Maskiner og Driftsløsøre, bygninger anlegg inventar, o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Leie av anlegg og lignende: Konsernet leier anlegg og boligbrakker med følgende leieforpliktelser de neste fem årene: Anlegg og kontor: kr 0,41 mill for 2012, kr 0,06 mill for 2013 og kr 0,04 mill for Boligbrakker (tallene i parentes er herav fra konserntilknyttet selskap): kr 7,1 mill (5,1) for 2012, deretter 5,1 mill (5,1) pr. år frem til Leie av løsøre og lignende: Konsernet leier diverse maskiner, utstyr og løsøre. De årlige leieforpliktelsene er kr 5,6 mill for 2012, kr 3,8 mill for 2013, kr 1,9 mill for 2014 og kr 0,4 mill for Leieavtalene er regnskapsmessig behandlet som operasjonell leasing. Note 11 - Immaterielle eiendeler Goodwill Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger 85 Økonomisk levetid 10 år Avskrivningsplan Lineær

17 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Goodwill vedrører betalt merverdi i forbindelse med oppkjøp av XOT i juli Avskrivingstiden er satt til 10 år. Oppkjøpet ses på som en langsiktig investering, og posten vurderes å representere merinntjening med enn varighet som gjør avskriving over 10 år forsvarlig. Note 12 - Tilknyttet selskap, m.v. Eier- Stemme- Selskap Ervervet Kontor andel andel Viking Reisebyrå AS Ulstein 50,0% 50,0% Kleiva Boliger AS Ulstein 50,0% 50,0% Rem Fortress AS Fosnavåg 23,1% 23,1% Rem Commander AS Fosnavåg 22,1% 22,1% Kleven ORN LTDA Brasil 50,0% 50,0% Investering etter egenkapitalmetoden (konsernregnskapet) Viking Reisebyrå AS Kleiva Boliger AS Kleven ORN LTDA Balanseført EK på kjøpstidspunktet Anskaffelseskost Andel årets resultat Beregning av balanseført verdi Inngående balanse Årets resultatandel Mottatt utbytte Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Rem Fortress AS Rem Commander AS Sum Balanseført EK på kjøpstidspunktet Anskaffelseskost Andel årets resultat Beregning av balanseført verdi Inngående balanse Årets resultatandel Mottatt utbytte Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Opplysninger om andel egenkapital og resultat for de tilknyttede selskaper er basert på foreløpig regnskap, og før eventuell avsetning til utbytte.

18 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 13 - Aksjer og andeler i andre selskaper Selskap Eierandel Kostpris Bokført verdi Andel resultat Olympic Venture KS (deltakerlignet selsk.) 8,33% Eidesvik Supply AS 14,27% Eidesvik Supply II AS 14,27% Andre selskaper Andel regnskapsmessig resultat på deltakerlignet selskap er medtatt i resultatregnskapet under Annen finanskostnad. Note 14 - Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Sum Note 15 - Gjeld med forfall senere enn fem år, avdragsprofil, m.m. Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig ansvarlig lån på kr 5,4 mill har avdragsprofil med kr 1,2 mill pr. år frem til Gjennomsnittlig rente på ansvarlig lån for 2011 var ca 8%. Konsernets gjeld til kredittinstitusjoner har følgende avdragsprofil: Kr 27,75 mill for 2012, kr 26,83 mill for 2013, kr 25,99 mill for 2014, kr 25,82 mill for 2015, kr 25,80 mill for 2016, deretter kr 9,64 mill. Gjennomsnittlig lånerente for 2011 var 6,1%. Note 16 - Pantstillelser og garantier m.v Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for konsernets gjeld Ovennevnte eiendeler er også stilt som sikkerhet for garantier som kredittinstitusjoner har gitt overfor konsernet sine kunder og underleverandører med totalt kr 490 mill pr I tillegg kommer garantistillelse for skattetrekk kr 9 mill. Tilsvarende tall pr var henholdsvis kr 556 mill og kr 0 mill. Note 17 - Bundne bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør Av totale bankinnskudd er tkr inkludert i eiendeler pantsatt for konsernets gjeld, ref. egen note. Det er restriksjoner for bruk av tkr av disse midlene.

19 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 18 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Ref. betalbar skatt ihht regjeringens tiltakspakke for finanskrisen Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler Utført, ikke fakturert produksjon Varebeholdning Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Garantiavsetning Netto pensjonsforpliktelse Andel i deltakerlignet selskap Akkumulert fremførbart underskudd Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr % Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag til morselskapet Sum betalbar skatt i balansen Note 19 - Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Minoritets- Sum fond egenkapital interesser Egenkapital Prinsippendring jfr. note Egenkapital Årsresultat - konsern Avsatt utbytte Avgitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tilførsel fra minoriteten ved kapitalutvidelse Tilført ved oppkjøp datterselskap Andre endringer Egenkapital

20 Kleven Maritime AS - konsernregnskap (beløp i kr) Note 20 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer Kr 3, Oversikt over aksjonærene i Kleven Maritime AS pr : Eier- Stemme- A-aksjer andel andel Kleven Maritime Holding AS ,10 % 90,10 % H-Invest AS ,84 % 4,84 % Kari Kleven ,46 % 2,46 % Ståle Rasmussen, adm.direktør ,48 % 0,48 % Ole Kristensen ,32 % 0,32 % Arve Holstad ,32 % 0,32 % Hans Kristian Opsal ,32 % 0,32 % Knut Hasund ,32 % 0,32 % Tore Roppen ,32 % 0,32 % Olav Tanberg ,22 % 0,22 % Kathrine Holstad ,17 % 0,17 % Per Øvrelid ,12 % 0,12 % Sum ,00 % 100,00 % Adm.direktør eier aksjer i konsernet. I tillegg har han indirekte eierskap gjennom Kleven Maritime Holding AS. Styrets leder Kjersti Kleven, styremedlemmene Rigmor Anett Kleven og Thorolf Hestness har indirekte eierskap i konsernet gjennom eierandeler i henholdsvis John Kleven AS, Soltun Invest AS og H-Invest AS. Morselskapet Kleven Maritime Holding AS har forretningsadresse 6065 Ulsteinvik. Note 21 - Spesifikasjon andre fordringer Tilgode merverdiavgift Forskudd til leverandører Fordring på morselskapet Andre fordringer Sum Note 22 - Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Prosjektlån fra aksjonærer Påløpt lønn, bonus og feriepenger Avsatt konsernbidrag til morselskapet Andre påløpte kostnader og avsetninger Sum

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer