Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september /015.T14/RORO. Møterom 367

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september /015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet Tid: onsdag 18. september 2013 Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen Møterom 367 Det er lagt opp til slik timeplan for møte: Gruppemøte Oppmøte Aktuelt frå Skyss Sakshandsaming Lunsj Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan hentast på for folkevalde. Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i utvalet. Innkallinga vert sendt varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Gustav Bahus Kopi: Fylkesordføraren, Direktørane, Regionvegsjefen

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Samferdselsutvalet Møteboka godkjenning Saknr. Arkivsak Saktittel 62/ Godkjenning av møtebok samferdselsutvalet / E134 Stordalstunnelen - revidert kostnadsoverslag og finansieringsopplegg. 64/ Søknad om forskotering - vegtiltak omfatta av rekkefølgekrav i Åsane 65/ Søknad frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Storavatnet terminal - Bergen lufthamn 66/ Søknad om ruteløyve og dispensasjon frå løyveplikt for persontransportrute på strekninga Bontelabo - Haukelandsbakken (Ulriksbanen) 67/ Vossapakko - utviding av bompengesøknad - Rv 13 Jobergtunnelen 68/ Reklamefinansiert kollektivtransport - orientering 3

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 62/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Godkjenning av møtebok samferdselsutvalet Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 5

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET SAMANDRAG Møteboka frå samferdselsutvalet vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen samferdselssjef Vedlegg: Møteboka frå

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 21. august 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt.5, møterom 367 Saknr.: 57/13-61/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle, Atle (A) Innvær, Anne-Line (A) Hansen, Jette Lunemann (A) Nævdal, Helge (A) Ulvund, Inger Signe (FRP) Eidsheim, Torill (H) Lutro, Einar (H) Berland, Eli Årdal (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Johansen, Iril Schau (H) Kårbø, Pål (KRF) Ljones, Jostein (SP) Skauge, Tom (SV) Turøy, Tore (V) FORFALL Greaker, Alf Helge (V) DESSUTAN MØTTE Frå Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen Thorbjørn Aarethun Bjørn Inge Midtgård Målfrid Vik Sønstabø Frå Statens vegvesen Olav Finne Kaisa Tonheim Banne MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjent utan merknader 1

6 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent med ein merknad frå Tom Skauge (SV). Han meinte at sakslista er for kort og etterlyste sak om reklamefinansiert kollektivtransport og sak om innfartsparkering i Bergensområdet. ORIENTERINGAR Statens vegvesen ved Helge Eidsnes orienterte om ulukka i Gudvangatunnelen og generelt om tunellsikring. YMSE Øivind Støle (KPMG) orienterte om arbeidet med Handlingsplanen for trafikktryggleik Fylkesrådmannen legg opp til at høyringsutkastet til handlingsplan vert handsama i SAMU Endeleg handlingsplan legg ein opp til vert handsama i SAMU jan/feb.2014 og i fylkestinget i mars NSB ved Harald Skaarnes og Henning Lirhus orienterte om planane for ruteutviding på Vossebana frå , der ein legg opp til tilnærma timesfrekvens på bana. Nytt frå Skyss Skyss ved Målfrid Vik Sønstabø orienterte om ruteomleggingar i haust, gjensidig bruk av ungdomsbillettar i Hordaland og Rogaland som ei prøveordning fram til nyttår, planar om periodebillettar for mobil, reisetal, erfaringar med bruk av mobilbillettar, enkelte driftsproblemer på Bybanen dei siste dagane og utttrykte ønske om auka frekvens og tal direkteavgangar frå Sædalen til Bergen sentrum. Torill Eidsheim sette fram følgjande oversendingsframlegg Ferjeberedskap og reserveferjer. Hordaland fylkeskommune ønskjer å ta initiativ til felles samarbeid om reserveferjer og då også betre ferjeberedskapsituasjonen. Hordaland er eit fylke med eit høgt antal ferjesamband og tunnelar eller bruer som fjordkryssingar. Dette gjer at vi har eit svært sårbart kommunikasjonssystem. Samferdsel dannar sjølve livsgrunnlaget for store delar av samfunnet vårt her vest og vi må ha betre løysingar ved vegstenging! Dette har vi har sist sett ved fleire avbrudd i drifta grunna tekniske problem på ulike samband i sommar og sist ved ulykka i Gudvangatunnelen, ras på E16. Her vart det raskt kilometerlange lange køar. Mange av omkjøringsmulighetane ved stans og ulukker på hovudferdselsårene utløyser behov for auka ferjekapasitet og tilgangen på reserve ferjemateriell er ikkje god nok. Mykje av materiellet er eldre og heller små ferjer som ikkje har kapasitet til å ta unna trafikkmengda. Utfordringa er dagens system, der beredskap er ei nasjonal oppgåve medan ferjedrift og anbudsområder er inndelt etter fylka. Hordaland Fylkeskommune ønskjer at beredskap og reserveferjer vert sett i samanheng, slik at vi kan finne ei løysing som vi er tent med nasjonalt. Første steg vil vera å sjå på ferjefylka her vest om vi kan få løyst det som eventuelt ligg til hinder for eit betre samarbeid fylka imellom. Det er ønskjeleg med ein felles ferje-pool, eit samarbeid på tvers av fylkesgrensene, slik at vi kunne betre både reserveferjeutfordringa og sikre ferjeberedskapen. Pål Kårbø sette fram følgjande oversendingsframlegg. Samferdselsutvalet ønskjer ei melding om rekneskap i høve til budsjett for utvalet for 2011 og 2012, samt for første halvår

7 Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsframlegg Lærdommar etter ein ulukkessommer Spørsmål A. Kva endringar bør ein gjera i prioritering av vedlikehald for gode bruksvegar? B. Er det naudsynt med ein plan for omkøyring i Hordaland som beredskap ved vegstenging etter ulukker/ras? C. Nullvisjonen for trafikkuhell er ei viktig politisk prioritering for betre politisk styring. Kan administrasjonen leggja fram sak til politisk handsaming utgreiingsprogram? Atle Kvåle sette fram følgjande spørsmål. I samband med nedklassifisering av fylkesveg 314 fra BK8T til BK8 oversender eg fylgjande spørsmål: 1. Er det vanleg at SAMU ikkje får saker om klassifisering til uttale f.eks i samband med rullering av RTP? 2. Blir kommunane bedt om uttale før nedklassifisering trer i kraft? Tom Skauge sette fram følgjande spørsmål. Sanntidsinformasjon om busstider med mobilapp: Sanntidsinformasjon om busstider kjem no på nokre rutar i Bergen med tavle på busstoppa. Spørsmål: Har Skyss utgreidd om det er mogeleg å gje eit tilbod også med enkle program til mobiltelefon? Lyskryssprioritering av buss i Christesgate Busstunnellen i Christesgate er ei viktig prioritering av busstrafikken i Bergen sentrum. Men dei reisande klager over at bussane står lenge på raudt lys for å passere Nygårdsgaten. Spørsmål: Kva kan Statens vegvesen gjere for å gje betre lyskryssprioritet til dei kollektivreisande frå vest? Pål Kårbø stilte spørsmål om praksis rundt deltaking på Logistikkdagen og ein næringskonferanse på Mongstad seinare på året. Kvar og kor mykje skal SAMU medlemmane delta på? Utvalet drøfta praksis rundt omfanget av deltaking og eventuell godtgjersle for tapt arbeidsdag. Administrasjonen vil koma tilbake med ei orientering om gjeldande regelverk i HFK. Anne Line Innvær sette fram følgjande spørsmål. Vintervedlikehald på gang -og sykkelvegar Kvar er grensa mellom kommunen og fylkeskommunen sitt ansvar? Korleis kan ein få til gode løysingar som gjer at ein kan gode overgangar/overlapping i brøytinga og anna vintervedlikehald? Einar Lutro stilte spørsmål om kven som har ansvaret for å informera om omkøyringsvegar - på bakgrunn av nokre uheldige episodar, då det for ei tid sidan var redusert ferjedrift i sambanda Kinsarvik Utne og Bruravik Brimnes. Kva instruksjonar gjev SVV entrepenørane i slike tilfelle? Gustav Bahus viste også til at det i den siste tida hadde vore ein del manglande skilting og informasjon om moglege omkøyringsvegar, mellom anna i Hardanger. 3

8 Håkon Rasmussen gav ei orientering om arbeidet med plan for ny godshamn i Bergensområdet. Menge er berørte av planane og det er eit stort behov for å få ei føreseieleg framdrift. Det vert arbeidd med eit revidert planprogram, som ein legg opp til vil koma til SAMU i oktober for utsending på høyringsrunde. MELDINGAR Periode: 22. mai august 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 82/ Voss knutepunkt. Statusmelding 83/ E16 Bergen-Voss-Sogn og Fjordane grense - møte med Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 84/ Utløysing av opsjon på forlenging av kontraktsperiode for bussdrift i Sunnhordland. Anne Line Innvær spurde kvifor denne opsjonen vert utløyst så tidleg. Karl Inge Nygård svara at avtalen måtte forlengast allereie no for å sikra føreseieleg bruk av anlegga. 85/ Oversendingsforslag knytt til evt. auka produksjon på Snarveien 86/ Svar på oversendingsforslag knytt til Kollektivmeldinga / Jondalstunnelen og ferjesambandet Jondal - Tørvikbygd - status og trafikkutvikling 88/ KID-midlar for faktagrunnlag og prosess - forslag i fylkesutvalet / Forsøk med sambruksfelt på del av Fjøsangerveien (E 39) i Bergen kommune - ønske om at politiet gjør en fornyet vurdering Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsforslag 1. SAMU vert informert straks ny dialog er oppretta. 2. SAMU ber Vegkontoret førebu plan forkollektivfelt på alle 4- felts innfartsårer. 90/ Tidsfrist for innlevering av spørsmål til møte i fylkesutvalet 91/ Prosess for fylkeskommunalt fremsatte forslag til endring i togproduksjonen under Trafikkavtalen Timefrekvens på Vossebanen. Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsforslag. SAMU ber administrasjonen legge fram resultat av ny avtale mellom NSB og Flåmsbana AS. Det er særleg av interesse om ein ny avtale kan gje betre materiell på Vossebana. 92/ Krav om assistansetjeneste på Bergen Busstasjon 93/ Møtereferat - Fylkestrafikksikringsrådet / Handlingsprogram endring i tidspunkt for høyring 4

9 95/ Handlingsprogram Statsbudsjettet vidare prosess for høyring. Anne Line Innvær ville ha ei orientering om innhaldet i dialogmøtet 13.november. Thorbjørn Aarethun svara at samferdselsutvalet får handlingsprogrammet til høyring i oktober. I høyringa får ein høve til å koma med innspel til handlingsprogrammet og innhaldet i møtet. 96/ Frå vondt til verre på E16. Iril Schau Johansen la vekt på at ein må ha eit kontinuerleg fokus på E16. Det må ikkje vera ei sovepute at ein ventar på ein ny trase. Mørklegginga av Dalseidtunellen vart drøfta. Olav Finne viste til at mørklegginga er gjort grunna fordi grunna vedlikehaldsarbeid på EX kablane. Gustav Bahus nemnte at det kan verta aktuelt at styringsgruppa for E16 møter/held ein presentasjon for samferdselsutvalet. 97/ Oppfølging av Utviklingsplan for Skyss - rapportering 2. kvartal / Spørsmål til KS om felles handtering av habilitetssaker i kommunane og fylkeskommunane - Svar på oversendingsforslag frå samferdselsutvalet. Torill Eidsheim meinte at KS sitt svar var for passivt. 99/ Svar på spørsmål om bompengetakstar m.m. Einar Lutro kommenterte at arbeidet med felles rabattstruktur ikkje treng å knytast til arbeidet med eit regionalt bompengeselskap. 100/ Høyring - forslag til nye retningsliner om tekniske føresetnader for omklassifisering/nedlegging av fylkesveg eller riksveg 101/ Melding til samferdselsutvalet - Svar på oversendingsforslag A jour / Skilting om bompengar på ferjekaiene - Svar på oversendingsforslag 103/ Strakstiltak for rassikring av E / Prospekt søknad om statlig støtte og medvirkning 105/ Sambandet Vest AS - Merknad i NTP - Ringveg nord (Tverrsambandet) 106/ Nødnett i tunellar - framdrift og finansiering 107/ Svar på oversendingsforslag - portal for varsling av farlege punkt i trafikken i Hordaland Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsframlegg. SAMU ber administrasjonen snarast råd komme med eit framlegg til etablering av ein portal for innmelding av risiko for trafikkuhell. Røysting Oversendingsframlegget fall mot ei røyst (SV). 108/ Orientering om arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland 2. kvartal / Fylling av gass på Halhjem ferjekai - Svar på oversendingsforslag 5

10 SAKNR. 57/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. 58/13 HALVÅRSRAPPORT FOR FTR Eli Berland og Torill Eidsheim sette fram forslag om tilleggspunkt. «Samferdselsutvalet ber om at rapportering frå FTR vert ein fast post i kvart møte i utvalet.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. Eli Berland og Torill Eidsheim sitt forslag til tilleggspunkt vart samrøystes vedteke. AVGJERD Samferdselsutvalet tek halvårsrapporteringa til orientering. Samferdselsutvalet ber om at rapportering frå FTR vert ein fast post i kvart møte i utvalet. 59/13 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BERGENSOMRÅDET - VEDTAK AV PLANPROGRAM Tom Skauge sette fram følgjande forslag til endringar i planprogrammet: «1.Under hovudføremål er fyrste overskrift (s.6): Berekraftig vekst. 2. Ny overskrift (s. 5) Utslepp av klimagassar skal ned og anna forureining skal reduserast 3.Under hovudformål skal inn: Alle større ut byggingstiltak må ha vedlagt utgreiing om konsekvensar for klimautslepp.» Atle Kvåle sette fram forslag til nytt pkt. 2 i innstillinga. «Den geografiske avgrensinga av planområdet omfattar også kommunane Fusa og Kvam. Transportkorridoren Bergen Voss skal vera med som eit plantema.» Stig Inge Ryssdal sette fram forslag til nytt pkt.3a i innstillinga «Fylkesutvalet oppnemner alle gruppeleiarane og utvalsleiarane til medlemmer i styringsgruppa. Atle Kvåle og Stig Inge Ryssdal sett fram følgjande fellesforslag til medlemer i pkt. 3b i innstillinga «Fylkesutvalet oppnemner to medlemar i fylkesutvalet til medlemmar i styringsgruppa, Tom - Christer Nilsen leiar, og Astrid Selsvold» Røysting Tom Skauge sine forslag til endringar i planprogrammet fall med 7 røyster (A,Sp,SV,KRF) for pkt. 1, 7 røyster (A, SP,SV,KRF) for pkt. 2 og 6 røyster (A,SP,SV) for pkt. 3. Fylkesrådmannen si innstilling til punkt 1,3c, 4 og 5 vart vedteke samrøystes. Atle Kvåle sitt forslag til nytt pkt. 2 fekk 7 røyster (A,SP,SV,KRF) og fall. Stig Inge Ryssdal sitt forslag til nytt pkt. 3a vart vedteke samrøystes Fellesforslaget om medlemer i pkt.3b vart vedteke samrøystes. 6

11 Tom Skauge sette fram følgjande protokollmerknad: «1.Plan for utbygging av trolleybuss vert eit viktig tiltak i tillegg til Bybaneutbygging. 2.Plan for utgreiing av bybanebyggetrinn 5: Sentrum- Oasen vert lagt fram i SAMU i haust.» INNSTILLING 1. Fylkesutvalet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 8-3 planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet med fylgjande endringar: a. Tilgjenge blir innarbeidd som ein del av føremålet i kapittel 2 og som ein del av kapittel 5.4 b. Friluftsliv blir innarbeidd som ein del av delføremål grønstruktur i kapittel 2. c. Tillegg i kapittel 3 om rammer og føringar blir endra i tråd med tilrådingane i saksframlegget. d. Premissane som ligg til grunn for val av utviklingsmodell må bli skildra tydelegare i planprogrammets kapittel 4 (Modellar for utvikling). e. Utgreiingar knytt til innfartsparkering, massedeponi og behov for ny infrastruktur for veg blir innarbeidd i endeleg planprogrammets kapittel 5.4 (Transport). f. Medverknad med kommunane må bli utdjupa i planprogrammet. g. Planprogrammet sitt kapittel 8 (Konsekvensutgreiing) må bli tydelegare på at det skal bli utgreidd fleire arealalternativ. h. Tema marint miljø, vassressursar, verna vassdrag, forsvaret sine interesser og energiinfrastruktur blir tatt inn som ein del av konsekvensutgreiinga i kapittel 8 (Konsekvensutgreiing). Fylkesrådmannen får fullmakt til redaksjonell utforming av endringane i punkt a h. 2. Den geografiske avgrensinga av planområdet blir oppretthaldt slik den var føreslått i planprogrammet. Transportkorridoren Bergen Voss skal likevel vere med som eit plantema. 3. Fylkesutvalet oppnemner og inviterer til styringsgruppa a. Fylkesutvalet oppnemner alle gruppeleiarane og utvalsleiarane på fylkestinget til medlemmar i styringsgruppa. b. Fylkesutvalet oppnemner to medlemar i fylkesutvalet til medlemmar i styringsgruppa, Tom Christer Nilsen, leiar, og Astrid Selsvold c. Fylkesutvalet inviterer alle ordførarane/byråden i alle kommunane til medlemmar i styringsgruppa. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å invitere til deltaking i den administrative koordineringsgruppa og eventuelle temagrupper i samsvar med planprogrammet. 5. Finansiering av planarbeidet blir innarbeidd i sak om fordeling av midlar frå posten regional planstrategi og for budsjettet /13 HØYRINGSUTTALE - REGIONAL TRANSPORTPLAN SOGN OG FJORDANE Tom Skauge sette fram følgjande tilleggspunkt til fylkesrådmannen si innstilling: «Samferdselsutvalet i Hordaland meiner gode bruksvegar bør ha høgare prioritet enn 7

12 ferjefri E39, til dømes med betre tunnellsikring.» Røysting Fylkesrådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 1 røyst (SV) for framlegget frå Tom Skauge (fylkesrådmannen si innstilling med tilleggspunktet). INNSTILLING: Fylkesutvalet støttar høyringsframlegget til Regional transportplan Sogn og Fjordane utan vidare merknader. 61/13 BÅTRUTA KLEPPESTØ - STRANDKAIEN Tom Skauge sette fram følgjande framlegg til innstilling. «Samferdselsutvalet ber administrasjonen finne ei løysing som gjer det mogleg å starte opp med miljøbåt mellom Bergen sentrum og Kleppestø.» Tore Turøy sette fram følgjande framlegg til nytt pkt. 1. «Gjennomføring av miljøbåtprosjektet for sambandet Kleppestø - Strandkaien vert tilpassa Askøy kommune sitt arbeid med planlagt utbygging av kollektivområdet i Kleppestø. Prosessen med anbodsgrunnlag med meir, skal vidareførast så langt råd, og anbodet skal lysast ut så raskt det lar seg gjere i høve utbyggingsprosessen. Gustav Bahus og Stig Inge Ryssdal sette fram forslag om nytt pkt. 2. «Det vert utlyst konkurranse om drift på sambandet Kleppestø-Strandkaien for ein mellombels periode frå 1. januar 2015.» Røysting Tom Skauge sitt framlegg til innstilling fekk 7 røyster (A,SV,SP,KRF) og fall, medan Gustav Bahus og Stig Inge Ryssdal sitt forslag til nytt pkt. 2. fekk 8 røyster (H,FRP,V)og vart vedteke. Tore Turøy sitt framlegg til nytt pkt. 1 vart vedteke mot ei røyst (SV). INNSTILLING 1. Gjennomføring av miljøbåtprosjektet for sambandet Kleppestø - Strandkaien vert tilpassa Askøy kommune sitt arbeid med planlagt utbygging av kollektivområdet i Kleppestø. Prosessen med anbodsgrunnlag med meir, skal vidareførast så langt råd, og anbodet skal lysast ut så raskt det lar seg gjere i høve utbyggingsprosessen. 2. Det vert utlyst konkurranse om drift på sambandet Kleppestø-Strandkaien for ein mellombels periode frå 1. januar Bjørn Inge Midtgård sekretær 8

13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 63/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Fylkestinget E134 Stordalstunnelen - revidert kostnadsoverslag og finansieringsopplegg. Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 7

14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 811 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. SAMANDRAG Samferdselsdepartementet har i brev frå (vedlegg 1) bedt om nye lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen. Tunellen blir forlenga og kostnadsoverslaget har auka sidan bompengesøknaden vart handsama i kommunestyret i Etne og i fylkestinget. Stortinget godkjente bompengeopplegget for tunellen, under føresetnad om at det blir avklart om det er lokalpolitisk tilslutnad til det reviderte finansieringsopplegget før bompengeavtalen blir underteikna og før anleggsstart. Inkludert kompensasjon for auka meirverdiavgift er kostnaden no rekna til 426 mill.kr., ein auke på 96 mill.kr. For å dekka kostnadsauken er det lagt opp til å heva den statlege delen med 49 mill.kr. mot at innkrevingsperioden vert forlenga frå 11 til 15 år. Dette vil gje 47 mill. kr. i auka bompengeinntekter Fylkesrådmannen har i fråsegn frå til Statens vegvesen gjeve melding om at HFK ikkje har merknader til reguleringsendringa, på dette stadiumet i planprosessen. Under føresetnad om at Etne kommunestyre sluttar seg til det reviderte bompengeoppleget, rår fylkesrådmannen fylkestinget til å slutta seg til det reviderte bompengeopplegget for E13 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). Rune Haugsdal fylkesrådmann Vedlegg: 1. Brev frå samferdselsdepartementet frå Saksframlegg frå Etne kommune, formannskapssak 048/13 Håkon Rasmussen samferdselssjef 8

15 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsdepartementet har i brev frå (vedlegg 1) bedt om nye lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen. Tunellen blir forlenga og kostnadsoverslaget har auka sidan bompengesøknaden vart handsama i kommunestyret i Etne og i fylkestinget. Stortinget godkjente bompengeopplegget for tunellen, under føresetnad om at det blir avklart om det er lokalpolitisk tilslutnad til det reviderte finansieringsopplegget før bompengeavtalen blir underteikna og før anleggsstart. Nytt kostnadsoverslag og finansieringsopplegg Linjeføringa, geotekniske forhold og forholdet til eit nærliggande skifferbrot er vurdert på nytt i ein revidert reguleringsplan, vedteke i kommunestyret i Etne Prosjektet er no forlenga med 300 meter. Blå line er før reguleringsendringa. Raud line er etter reguleringsendringa, Parallelt med revisjonen av reguleringsplanen vart kostnadsoverslaget oppdatert. Inkludert kompensasjon for auka meirverdiavgift er kostnaden no rekna til 426 mill.kr., ein auke på 96 mill.kr. For å dekka kostnadsauken er det lagt opp til å heva den statlege delen med 49 mill.kr. mot at innkrevingsperioden vert forlenga frå 11 til 15 år. Dette vil gje 47 mill. kr. i auka bompengeinntekter (Sjå s. 4 i «St.prp. 156S ( ). Ein del saker på Samferdselsdepartementets område.» 1 ) Tidlegare fylkespolitisk vedtak Fylkestinget handsama , sak, «E134 Bompengesøknad», og gjorde slikt vedtak: «1. Fylkestinget gir si tilslutning til bompengesøknaden for E 134 Stordalstunnelen slik han ligg føre. 2. Fylkestinget godkjenner at Hordaland fylkeskommune vert bompengeselskap for prosjektet» Vedtak i Stortinget Stortinget handsama «St.prp. 156S ( ). Ein del saker på 1 Sjå: 9

16 Samferdselsdepartementets område.», og gjorde slikt vedtak: «1. Bompengeselskapet får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen i Hordaland. Vilkåra går fram av Prop.156 S ( ). 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga av E134 Stordalstunnelen.» Handsaming i Etne Kommune Formmanskapet i Etne handsama 27.8, sak 048/13, «Finansiering av Stordalstunnelen revidert bompengeopplegg lenger innkrevingstid», og gav slik samrøystes innstilling til kommunestyremøte 1.oktober: «Etne kommune er positiv til forlenga innkrevjingstid for bompengar for Åkrafjordprosjektet frå 11 til 15 år» Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen har i fråsegn frå til Statens vegvesen gjeve melding om at HFK ikkje har merknader til reguleringsendringa, på dette stadiumet i planprosessen. Under føresetnad om at Etne kommunestyre sluttar seg til det reviderte bompengeoppleget, rår fylkesrådmannen fylkestinget til å slutta seg til det reviderte bompengeopplegget for E13 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 10

17

18

19

20 ErNn KoMMUNE S,rsurcREIINc Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskao /13 OIV Sakshandsâmar: Arkiv: N-504, N-561 Arkivsaknr: Odd Inee Vestbø FINANSIERING AV STORDALSTUNNELEN - REVIDERT BOMPENGEOPPLEGG.LENGER INNKREVINGSTID Vedlegg i saka: E-post dags. l4jini2013 frå Hordaland Fylkeskommune med vedlegg frå Sam ferdse I sdepartementet Utrykte saksdokument: K-sak 030/12 - Bompengesøknad for Stordalstunnelen - uttale frå Etne kommune Saksgang: Formannskapet Kommunestyret Utskrift til: Hordaland Fylkeskommune, Sam ferdse lsavdel inga, Pb 7 900, 5020 Bergen

21 SAKSUTGREIING: 1. Kva saka gield: Standpunkt til forlenging av innkrevjingsperioden frå I I til l5 år. 2. Bakgrunn forsaka: Prosjektet er forlenga med ca. 300m ny veg og linjeføringa ved skiferbrotet måtte gjennomgåast på nytt, og dette har førttil at kostnadane er auka med ca. 96 mill. Staten aukar si deltaking med 49 mill. mens det er ein føresetnad at det vert gjort lokalpolitiske vedtak som aukar bompengeinntektene med 47 mill. 3. Problemstilling: Bør Etne kommune gå inn for å forlenge innkrevjingstida av bompengar frå I I til l4 år? 4. Vurdering: Vedtaket (samrøystes) i K-sak 030/12lyder slik: <Etne-kommune er posítiv til at eksisterancle bompengestasjon í Eljarvik vert ståande tit heíte A{mfiordprosiektet er nedbetølt - ínkludert Stordalstunnelen - í sãmsvar metlforesetnadanefrå r990/199r. Elne kommune er posítív til øl bompengesatsane verl ståande uenclra og at eksísterande fritak vert forlenga til å gjelde søme periode som bompengestøsjonen,> vedtaket vart etterfølgd av ein protokolltilførsel frå Etne Frp som lyder slik: <Etne Frp meiner prinsípielt øt utbyggíng og verllíkehald ov stømvegnettet er eit statleg onsvor, og ot staten dífor har ans.varetfortinansìerìnga. Storteìken på tleí bil--og vegrelaterte av!íftene staten tar inn, står ikkie í stil med storleiken på cleí bil- og vegrelaterte investeríngøne stateli clrar t t> Ut frå ordlyden i vedtaket i K-sak 030/12, der det vert føresett at Stordalstunnelen (Stordalsprosjektet) skal finansierast frå bompengeinnkrevjinga i Eljarvik til prosjektet er nedbetalt, kan enkelt tolkast slik at dette også gjeld innkrev ingstioa - sjølv om tiäa vert forlenga. For Etne kommune - og brukarar av El34 - imot, og finansiering med bompenger er allereie vedtatt lokalt for Åkrafiordp'rà ettet - opphavleg også omfatta Stordalsprosjektet, som og det vert vurdert til å vere kuränt å forlenge innkrevjingstida frå I I til l5 år så lenge ein får meir veg og betre vegstandard for pengane. vert all standardauke på stamvegegnettet tatt godt Om ikkje finansieringa skulle gjerast i samsvar med saksutgreiinga her, kunne kanskje enten forlenging av prosjektet vorte utsett til det vart sett opp ein ny bomstasjon for prosjelitet Bakka - Solheim, eller bompengesatsen auka for å halde seg innafor tiãlegare'føresett innkrevjingsperiode på I I år.

22 For dei fleste brukarane spelar det truleg mindre rolle om satsane eller innkrevjingstida aukar. TILRÅDINC TRÅ RÅDMAIIINEN: Etne kommune er positiv til forlenga innkrevjingstid for bompengar for.ä,kafiordprosjektet frå 1l til lfår for å dekke inn utgiffsauken som føl Stordalstunnelen. ru!' t 15åv RsJhavrner'; E(rre of plyter ovn e( li h0 er bf;\t rotta Él t ls.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 64/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Fylkestinget Søknad om forskotering - vegtiltak omfatta av rekkefølgekrav i Åsane Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 11

24 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 812 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE SAMANDRAG Hordaland fylkeskommune mottok november 2012 to søknader frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av rekkefølgjekrav i vedtekne reguleringsplanar i Åsane. Søknadene gjeld etablering av ny rundkøyring (omtala som VR5) mellom Åsamyrane og Åsane senter/ Myrdalsvegen, og etablering av 4-felts veg frå den nye rundkøyringa langs Åsamyrane (Fv 267) til Nyborgkrysset. Utbyggar søkjer her om å få forskotere 30 mill kr (15 mill kr pr søknad) fram til tilbakebetaling av midlane kan skje over fylkesvegbudsjettet. Det er utarbeidd forslag til utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og utbyggarane for etablering av rundkøyringa med tilhøyrande kommunalt lokalvegnett. Som ansvarleg for utbygging av U. Pihl vidaregåande skule i Åsane vert og Hordaland fylkeskommune omfatta av rekkefølgjekrava for etablering av rundkøyringa, og fylkesutvalet godkjente 31. januar 2013 forslaget slik det ligg føre. Utbyggingsavtalen skal endeleg godkjennast av Bergen kommune. Når det gjeld søknaden om forskotering knytt til rundkøyring Åsamyrane Åsane senter/ Myrdalsvegen, rår fylkesrådmannen til at denne søknaden ikkje vert godkjent. Det bør her peikast på at fylkeskommunen har handsama og akseptert eit felles ansvar for utbygging av rundkøyringa gjennom utbyggingsavtalen, på lik linje med dei andre utbyggarane i same område. Slike utbyggingsprosjekt i sentrale byområde må i hovudsak løysast gjennom utbyggingsavtaler mellom kommunen og aktuelle utbyggarar. Fylkesrådmannen rår til å godkjenne forskotering av 6 mill kr (10 pst av det totale kostnadsoverslaget) for søknaden som gjeld 4-felts veg frå rundkøyring Åsane senter/ Åsamyrane til Nyborgkrysset. Grunnen til dette er at trafikkanalysen peiker på at det er behov for tiltak i Åsamyrane allereie i dagens situasjon, og at fylkeskommunen her i praksis får ei større vegutbetring for eit avgrensa økonomisk bidrag. Fylkesrådmannen vil avslutningsvis gjere merksam på at det i tida framover er grunn til å 12

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi www.mrfylke.no 1 2 Innhald 1 Samandrag 5 2 Bakgrunn og føremål 10 2.1 Organiseringa av arbeidet 12 3 Alternative finansieringsformer 13 3.1 Bompengar 13 3.2 Langtidsfinansiering/prosjektfinansiering

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi høyringsutkast www.mrfylke.no 1 Innhald side 1 Samandrag 3 2 Bakgrunn og føremål 8 2.1 Organiseringa av arbeidet 10 3 Alternative finansieringsformer 11 3.1 Bompengar

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer