Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september /015.T14/RORO. Møterom 367

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september /015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet Tid: onsdag 18. september 2013 Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen Møterom 367 Det er lagt opp til slik timeplan for møte: Gruppemøte Oppmøte Aktuelt frå Skyss Sakshandsaming Lunsj Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan hentast på for folkevalde. Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i utvalet. Innkallinga vert sendt varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Gustav Bahus Kopi: Fylkesordføraren, Direktørane, Regionvegsjefen

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Samferdselsutvalet Møteboka godkjenning Saknr. Arkivsak Saktittel 62/ Godkjenning av møtebok samferdselsutvalet / E134 Stordalstunnelen - revidert kostnadsoverslag og finansieringsopplegg. 64/ Søknad om forskotering - vegtiltak omfatta av rekkefølgekrav i Åsane 65/ Søknad frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Storavatnet terminal - Bergen lufthamn 66/ Søknad om ruteløyve og dispensasjon frå løyveplikt for persontransportrute på strekninga Bontelabo - Haukelandsbakken (Ulriksbanen) 67/ Vossapakko - utviding av bompengesøknad - Rv 13 Jobergtunnelen 68/ Reklamefinansiert kollektivtransport - orientering 3

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 62/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Godkjenning av møtebok samferdselsutvalet Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 5

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET SAMANDRAG Møteboka frå samferdselsutvalet vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen samferdselssjef Vedlegg: Møteboka frå

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 21. august 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt.5, møterom 367 Saknr.: 57/13-61/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle, Atle (A) Innvær, Anne-Line (A) Hansen, Jette Lunemann (A) Nævdal, Helge (A) Ulvund, Inger Signe (FRP) Eidsheim, Torill (H) Lutro, Einar (H) Berland, Eli Årdal (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Johansen, Iril Schau (H) Kårbø, Pål (KRF) Ljones, Jostein (SP) Skauge, Tom (SV) Turøy, Tore (V) FORFALL Greaker, Alf Helge (V) DESSUTAN MØTTE Frå Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen Thorbjørn Aarethun Bjørn Inge Midtgård Målfrid Vik Sønstabø Frå Statens vegvesen Olav Finne Kaisa Tonheim Banne MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjent utan merknader 1

6 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent med ein merknad frå Tom Skauge (SV). Han meinte at sakslista er for kort og etterlyste sak om reklamefinansiert kollektivtransport og sak om innfartsparkering i Bergensområdet. ORIENTERINGAR Statens vegvesen ved Helge Eidsnes orienterte om ulukka i Gudvangatunnelen og generelt om tunellsikring. YMSE Øivind Støle (KPMG) orienterte om arbeidet med Handlingsplanen for trafikktryggleik Fylkesrådmannen legg opp til at høyringsutkastet til handlingsplan vert handsama i SAMU Endeleg handlingsplan legg ein opp til vert handsama i SAMU jan/feb.2014 og i fylkestinget i mars NSB ved Harald Skaarnes og Henning Lirhus orienterte om planane for ruteutviding på Vossebana frå , der ein legg opp til tilnærma timesfrekvens på bana. Nytt frå Skyss Skyss ved Målfrid Vik Sønstabø orienterte om ruteomleggingar i haust, gjensidig bruk av ungdomsbillettar i Hordaland og Rogaland som ei prøveordning fram til nyttår, planar om periodebillettar for mobil, reisetal, erfaringar med bruk av mobilbillettar, enkelte driftsproblemer på Bybanen dei siste dagane og utttrykte ønske om auka frekvens og tal direkteavgangar frå Sædalen til Bergen sentrum. Torill Eidsheim sette fram følgjande oversendingsframlegg Ferjeberedskap og reserveferjer. Hordaland fylkeskommune ønskjer å ta initiativ til felles samarbeid om reserveferjer og då også betre ferjeberedskapsituasjonen. Hordaland er eit fylke med eit høgt antal ferjesamband og tunnelar eller bruer som fjordkryssingar. Dette gjer at vi har eit svært sårbart kommunikasjonssystem. Samferdsel dannar sjølve livsgrunnlaget for store delar av samfunnet vårt her vest og vi må ha betre løysingar ved vegstenging! Dette har vi har sist sett ved fleire avbrudd i drifta grunna tekniske problem på ulike samband i sommar og sist ved ulykka i Gudvangatunnelen, ras på E16. Her vart det raskt kilometerlange lange køar. Mange av omkjøringsmulighetane ved stans og ulukker på hovudferdselsårene utløyser behov for auka ferjekapasitet og tilgangen på reserve ferjemateriell er ikkje god nok. Mykje av materiellet er eldre og heller små ferjer som ikkje har kapasitet til å ta unna trafikkmengda. Utfordringa er dagens system, der beredskap er ei nasjonal oppgåve medan ferjedrift og anbudsområder er inndelt etter fylka. Hordaland Fylkeskommune ønskjer at beredskap og reserveferjer vert sett i samanheng, slik at vi kan finne ei løysing som vi er tent med nasjonalt. Første steg vil vera å sjå på ferjefylka her vest om vi kan få løyst det som eventuelt ligg til hinder for eit betre samarbeid fylka imellom. Det er ønskjeleg med ein felles ferje-pool, eit samarbeid på tvers av fylkesgrensene, slik at vi kunne betre både reserveferjeutfordringa og sikre ferjeberedskapen. Pål Kårbø sette fram følgjande oversendingsframlegg. Samferdselsutvalet ønskjer ei melding om rekneskap i høve til budsjett for utvalet for 2011 og 2012, samt for første halvår

7 Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsframlegg Lærdommar etter ein ulukkessommer Spørsmål A. Kva endringar bør ein gjera i prioritering av vedlikehald for gode bruksvegar? B. Er det naudsynt med ein plan for omkøyring i Hordaland som beredskap ved vegstenging etter ulukker/ras? C. Nullvisjonen for trafikkuhell er ei viktig politisk prioritering for betre politisk styring. Kan administrasjonen leggja fram sak til politisk handsaming utgreiingsprogram? Atle Kvåle sette fram følgjande spørsmål. I samband med nedklassifisering av fylkesveg 314 fra BK8T til BK8 oversender eg fylgjande spørsmål: 1. Er det vanleg at SAMU ikkje får saker om klassifisering til uttale f.eks i samband med rullering av RTP? 2. Blir kommunane bedt om uttale før nedklassifisering trer i kraft? Tom Skauge sette fram følgjande spørsmål. Sanntidsinformasjon om busstider med mobilapp: Sanntidsinformasjon om busstider kjem no på nokre rutar i Bergen med tavle på busstoppa. Spørsmål: Har Skyss utgreidd om det er mogeleg å gje eit tilbod også med enkle program til mobiltelefon? Lyskryssprioritering av buss i Christesgate Busstunnellen i Christesgate er ei viktig prioritering av busstrafikken i Bergen sentrum. Men dei reisande klager over at bussane står lenge på raudt lys for å passere Nygårdsgaten. Spørsmål: Kva kan Statens vegvesen gjere for å gje betre lyskryssprioritet til dei kollektivreisande frå vest? Pål Kårbø stilte spørsmål om praksis rundt deltaking på Logistikkdagen og ein næringskonferanse på Mongstad seinare på året. Kvar og kor mykje skal SAMU medlemmane delta på? Utvalet drøfta praksis rundt omfanget av deltaking og eventuell godtgjersle for tapt arbeidsdag. Administrasjonen vil koma tilbake med ei orientering om gjeldande regelverk i HFK. Anne Line Innvær sette fram følgjande spørsmål. Vintervedlikehald på gang -og sykkelvegar Kvar er grensa mellom kommunen og fylkeskommunen sitt ansvar? Korleis kan ein få til gode løysingar som gjer at ein kan gode overgangar/overlapping i brøytinga og anna vintervedlikehald? Einar Lutro stilte spørsmål om kven som har ansvaret for å informera om omkøyringsvegar - på bakgrunn av nokre uheldige episodar, då det for ei tid sidan var redusert ferjedrift i sambanda Kinsarvik Utne og Bruravik Brimnes. Kva instruksjonar gjev SVV entrepenørane i slike tilfelle? Gustav Bahus viste også til at det i den siste tida hadde vore ein del manglande skilting og informasjon om moglege omkøyringsvegar, mellom anna i Hardanger. 3

8 Håkon Rasmussen gav ei orientering om arbeidet med plan for ny godshamn i Bergensområdet. Menge er berørte av planane og det er eit stort behov for å få ei føreseieleg framdrift. Det vert arbeidd med eit revidert planprogram, som ein legg opp til vil koma til SAMU i oktober for utsending på høyringsrunde. MELDINGAR Periode: 22. mai august 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 82/ Voss knutepunkt. Statusmelding 83/ E16 Bergen-Voss-Sogn og Fjordane grense - møte med Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 84/ Utløysing av opsjon på forlenging av kontraktsperiode for bussdrift i Sunnhordland. Anne Line Innvær spurde kvifor denne opsjonen vert utløyst så tidleg. Karl Inge Nygård svara at avtalen måtte forlengast allereie no for å sikra føreseieleg bruk av anlegga. 85/ Oversendingsforslag knytt til evt. auka produksjon på Snarveien 86/ Svar på oversendingsforslag knytt til Kollektivmeldinga / Jondalstunnelen og ferjesambandet Jondal - Tørvikbygd - status og trafikkutvikling 88/ KID-midlar for faktagrunnlag og prosess - forslag i fylkesutvalet / Forsøk med sambruksfelt på del av Fjøsangerveien (E 39) i Bergen kommune - ønske om at politiet gjør en fornyet vurdering Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsforslag 1. SAMU vert informert straks ny dialog er oppretta. 2. SAMU ber Vegkontoret førebu plan forkollektivfelt på alle 4- felts innfartsårer. 90/ Tidsfrist for innlevering av spørsmål til møte i fylkesutvalet 91/ Prosess for fylkeskommunalt fremsatte forslag til endring i togproduksjonen under Trafikkavtalen Timefrekvens på Vossebanen. Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsforslag. SAMU ber administrasjonen legge fram resultat av ny avtale mellom NSB og Flåmsbana AS. Det er særleg av interesse om ein ny avtale kan gje betre materiell på Vossebana. 92/ Krav om assistansetjeneste på Bergen Busstasjon 93/ Møtereferat - Fylkestrafikksikringsrådet / Handlingsprogram endring i tidspunkt for høyring 4

9 95/ Handlingsprogram Statsbudsjettet vidare prosess for høyring. Anne Line Innvær ville ha ei orientering om innhaldet i dialogmøtet 13.november. Thorbjørn Aarethun svara at samferdselsutvalet får handlingsprogrammet til høyring i oktober. I høyringa får ein høve til å koma med innspel til handlingsprogrammet og innhaldet i møtet. 96/ Frå vondt til verre på E16. Iril Schau Johansen la vekt på at ein må ha eit kontinuerleg fokus på E16. Det må ikkje vera ei sovepute at ein ventar på ein ny trase. Mørklegginga av Dalseidtunellen vart drøfta. Olav Finne viste til at mørklegginga er gjort grunna fordi grunna vedlikehaldsarbeid på EX kablane. Gustav Bahus nemnte at det kan verta aktuelt at styringsgruppa for E16 møter/held ein presentasjon for samferdselsutvalet. 97/ Oppfølging av Utviklingsplan for Skyss - rapportering 2. kvartal / Spørsmål til KS om felles handtering av habilitetssaker i kommunane og fylkeskommunane - Svar på oversendingsforslag frå samferdselsutvalet. Torill Eidsheim meinte at KS sitt svar var for passivt. 99/ Svar på spørsmål om bompengetakstar m.m. Einar Lutro kommenterte at arbeidet med felles rabattstruktur ikkje treng å knytast til arbeidet med eit regionalt bompengeselskap. 100/ Høyring - forslag til nye retningsliner om tekniske føresetnader for omklassifisering/nedlegging av fylkesveg eller riksveg 101/ Melding til samferdselsutvalet - Svar på oversendingsforslag A jour / Skilting om bompengar på ferjekaiene - Svar på oversendingsforslag 103/ Strakstiltak for rassikring av E / Prospekt søknad om statlig støtte og medvirkning 105/ Sambandet Vest AS - Merknad i NTP - Ringveg nord (Tverrsambandet) 106/ Nødnett i tunellar - framdrift og finansiering 107/ Svar på oversendingsforslag - portal for varsling av farlege punkt i trafikken i Hordaland Tom Skauge sette fram følgjande oversendingsframlegg. SAMU ber administrasjonen snarast råd komme med eit framlegg til etablering av ein portal for innmelding av risiko for trafikkuhell. Røysting Oversendingsframlegget fall mot ei røyst (SV). 108/ Orientering om arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland 2. kvartal / Fylling av gass på Halhjem ferjekai - Svar på oversendingsforslag 5

10 SAKNR. 57/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. 58/13 HALVÅRSRAPPORT FOR FTR Eli Berland og Torill Eidsheim sette fram forslag om tilleggspunkt. «Samferdselsutvalet ber om at rapportering frå FTR vert ein fast post i kvart møte i utvalet.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. Eli Berland og Torill Eidsheim sitt forslag til tilleggspunkt vart samrøystes vedteke. AVGJERD Samferdselsutvalet tek halvårsrapporteringa til orientering. Samferdselsutvalet ber om at rapportering frå FTR vert ein fast post i kvart møte i utvalet. 59/13 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BERGENSOMRÅDET - VEDTAK AV PLANPROGRAM Tom Skauge sette fram følgjande forslag til endringar i planprogrammet: «1.Under hovudføremål er fyrste overskrift (s.6): Berekraftig vekst. 2. Ny overskrift (s. 5) Utslepp av klimagassar skal ned og anna forureining skal reduserast 3.Under hovudformål skal inn: Alle større ut byggingstiltak må ha vedlagt utgreiing om konsekvensar for klimautslepp.» Atle Kvåle sette fram forslag til nytt pkt. 2 i innstillinga. «Den geografiske avgrensinga av planområdet omfattar også kommunane Fusa og Kvam. Transportkorridoren Bergen Voss skal vera med som eit plantema.» Stig Inge Ryssdal sette fram forslag til nytt pkt.3a i innstillinga «Fylkesutvalet oppnemner alle gruppeleiarane og utvalsleiarane til medlemmer i styringsgruppa. Atle Kvåle og Stig Inge Ryssdal sett fram følgjande fellesforslag til medlemer i pkt. 3b i innstillinga «Fylkesutvalet oppnemner to medlemar i fylkesutvalet til medlemmar i styringsgruppa, Tom - Christer Nilsen leiar, og Astrid Selsvold» Røysting Tom Skauge sine forslag til endringar i planprogrammet fall med 7 røyster (A,Sp,SV,KRF) for pkt. 1, 7 røyster (A, SP,SV,KRF) for pkt. 2 og 6 røyster (A,SP,SV) for pkt. 3. Fylkesrådmannen si innstilling til punkt 1,3c, 4 og 5 vart vedteke samrøystes. Atle Kvåle sitt forslag til nytt pkt. 2 fekk 7 røyster (A,SP,SV,KRF) og fall. Stig Inge Ryssdal sitt forslag til nytt pkt. 3a vart vedteke samrøystes Fellesforslaget om medlemer i pkt.3b vart vedteke samrøystes. 6

11 Tom Skauge sette fram følgjande protokollmerknad: «1.Plan for utbygging av trolleybuss vert eit viktig tiltak i tillegg til Bybaneutbygging. 2.Plan for utgreiing av bybanebyggetrinn 5: Sentrum- Oasen vert lagt fram i SAMU i haust.» INNSTILLING 1. Fylkesutvalet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 8-3 planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet med fylgjande endringar: a. Tilgjenge blir innarbeidd som ein del av føremålet i kapittel 2 og som ein del av kapittel 5.4 b. Friluftsliv blir innarbeidd som ein del av delføremål grønstruktur i kapittel 2. c. Tillegg i kapittel 3 om rammer og føringar blir endra i tråd med tilrådingane i saksframlegget. d. Premissane som ligg til grunn for val av utviklingsmodell må bli skildra tydelegare i planprogrammets kapittel 4 (Modellar for utvikling). e. Utgreiingar knytt til innfartsparkering, massedeponi og behov for ny infrastruktur for veg blir innarbeidd i endeleg planprogrammets kapittel 5.4 (Transport). f. Medverknad med kommunane må bli utdjupa i planprogrammet. g. Planprogrammet sitt kapittel 8 (Konsekvensutgreiing) må bli tydelegare på at det skal bli utgreidd fleire arealalternativ. h. Tema marint miljø, vassressursar, verna vassdrag, forsvaret sine interesser og energiinfrastruktur blir tatt inn som ein del av konsekvensutgreiinga i kapittel 8 (Konsekvensutgreiing). Fylkesrådmannen får fullmakt til redaksjonell utforming av endringane i punkt a h. 2. Den geografiske avgrensinga av planområdet blir oppretthaldt slik den var føreslått i planprogrammet. Transportkorridoren Bergen Voss skal likevel vere med som eit plantema. 3. Fylkesutvalet oppnemner og inviterer til styringsgruppa a. Fylkesutvalet oppnemner alle gruppeleiarane og utvalsleiarane på fylkestinget til medlemmar i styringsgruppa. b. Fylkesutvalet oppnemner to medlemar i fylkesutvalet til medlemmar i styringsgruppa, Tom Christer Nilsen, leiar, og Astrid Selsvold c. Fylkesutvalet inviterer alle ordførarane/byråden i alle kommunane til medlemmar i styringsgruppa. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å invitere til deltaking i den administrative koordineringsgruppa og eventuelle temagrupper i samsvar med planprogrammet. 5. Finansiering av planarbeidet blir innarbeidd i sak om fordeling av midlar frå posten regional planstrategi og for budsjettet /13 HØYRINGSUTTALE - REGIONAL TRANSPORTPLAN SOGN OG FJORDANE Tom Skauge sette fram følgjande tilleggspunkt til fylkesrådmannen si innstilling: «Samferdselsutvalet i Hordaland meiner gode bruksvegar bør ha høgare prioritet enn 7

12 ferjefri E39, til dømes med betre tunnellsikring.» Røysting Fylkesrådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 1 røyst (SV) for framlegget frå Tom Skauge (fylkesrådmannen si innstilling med tilleggspunktet). INNSTILLING: Fylkesutvalet støttar høyringsframlegget til Regional transportplan Sogn og Fjordane utan vidare merknader. 61/13 BÅTRUTA KLEPPESTØ - STRANDKAIEN Tom Skauge sette fram følgjande framlegg til innstilling. «Samferdselsutvalet ber administrasjonen finne ei løysing som gjer det mogleg å starte opp med miljøbåt mellom Bergen sentrum og Kleppestø.» Tore Turøy sette fram følgjande framlegg til nytt pkt. 1. «Gjennomføring av miljøbåtprosjektet for sambandet Kleppestø - Strandkaien vert tilpassa Askøy kommune sitt arbeid med planlagt utbygging av kollektivområdet i Kleppestø. Prosessen med anbodsgrunnlag med meir, skal vidareførast så langt råd, og anbodet skal lysast ut så raskt det lar seg gjere i høve utbyggingsprosessen. Gustav Bahus og Stig Inge Ryssdal sette fram forslag om nytt pkt. 2. «Det vert utlyst konkurranse om drift på sambandet Kleppestø-Strandkaien for ein mellombels periode frå 1. januar 2015.» Røysting Tom Skauge sitt framlegg til innstilling fekk 7 røyster (A,SV,SP,KRF) og fall, medan Gustav Bahus og Stig Inge Ryssdal sitt forslag til nytt pkt. 2. fekk 8 røyster (H,FRP,V)og vart vedteke. Tore Turøy sitt framlegg til nytt pkt. 1 vart vedteke mot ei røyst (SV). INNSTILLING 1. Gjennomføring av miljøbåtprosjektet for sambandet Kleppestø - Strandkaien vert tilpassa Askøy kommune sitt arbeid med planlagt utbygging av kollektivområdet i Kleppestø. Prosessen med anbodsgrunnlag med meir, skal vidareførast så langt råd, og anbodet skal lysast ut så raskt det lar seg gjere i høve utbyggingsprosessen. 2. Det vert utlyst konkurranse om drift på sambandet Kleppestø-Strandkaien for ein mellombels periode frå 1. januar Bjørn Inge Midtgård sekretær 8

13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 63/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Fylkestinget E134 Stordalstunnelen - revidert kostnadsoverslag og finansieringsopplegg. Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 7

14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 811 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. SAMANDRAG Samferdselsdepartementet har i brev frå (vedlegg 1) bedt om nye lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen. Tunellen blir forlenga og kostnadsoverslaget har auka sidan bompengesøknaden vart handsama i kommunestyret i Etne og i fylkestinget. Stortinget godkjente bompengeopplegget for tunellen, under føresetnad om at det blir avklart om det er lokalpolitisk tilslutnad til det reviderte finansieringsopplegget før bompengeavtalen blir underteikna og før anleggsstart. Inkludert kompensasjon for auka meirverdiavgift er kostnaden no rekna til 426 mill.kr., ein auke på 96 mill.kr. For å dekka kostnadsauken er det lagt opp til å heva den statlege delen med 49 mill.kr. mot at innkrevingsperioden vert forlenga frå 11 til 15 år. Dette vil gje 47 mill. kr. i auka bompengeinntekter Fylkesrådmannen har i fråsegn frå til Statens vegvesen gjeve melding om at HFK ikkje har merknader til reguleringsendringa, på dette stadiumet i planprosessen. Under føresetnad om at Etne kommunestyre sluttar seg til det reviderte bompengeoppleget, rår fylkesrådmannen fylkestinget til å slutta seg til det reviderte bompengeopplegget for E13 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). Rune Haugsdal fylkesrådmann Vedlegg: 1. Brev frå samferdselsdepartementet frå Saksframlegg frå Etne kommune, formannskapssak 048/13 Håkon Rasmussen samferdselssjef 8

15 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsdepartementet har i brev frå (vedlegg 1) bedt om nye lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen. Tunellen blir forlenga og kostnadsoverslaget har auka sidan bompengesøknaden vart handsama i kommunestyret i Etne og i fylkestinget. Stortinget godkjente bompengeopplegget for tunellen, under føresetnad om at det blir avklart om det er lokalpolitisk tilslutnad til det reviderte finansieringsopplegget før bompengeavtalen blir underteikna og før anleggsstart. Nytt kostnadsoverslag og finansieringsopplegg Linjeføringa, geotekniske forhold og forholdet til eit nærliggande skifferbrot er vurdert på nytt i ein revidert reguleringsplan, vedteke i kommunestyret i Etne Prosjektet er no forlenga med 300 meter. Blå line er før reguleringsendringa. Raud line er etter reguleringsendringa, Parallelt med revisjonen av reguleringsplanen vart kostnadsoverslaget oppdatert. Inkludert kompensasjon for auka meirverdiavgift er kostnaden no rekna til 426 mill.kr., ein auke på 96 mill.kr. For å dekka kostnadsauken er det lagt opp til å heva den statlege delen med 49 mill.kr. mot at innkrevingsperioden vert forlenga frå 11 til 15 år. Dette vil gje 47 mill. kr. i auka bompengeinntekter (Sjå s. 4 i «St.prp. 156S ( ). Ein del saker på Samferdselsdepartementets område.» 1 ) Tidlegare fylkespolitisk vedtak Fylkestinget handsama , sak, «E134 Bompengesøknad», og gjorde slikt vedtak: «1. Fylkestinget gir si tilslutning til bompengesøknaden for E 134 Stordalstunnelen slik han ligg føre. 2. Fylkestinget godkjenner at Hordaland fylkeskommune vert bompengeselskap for prosjektet» Vedtak i Stortinget Stortinget handsama «St.prp. 156S ( ). Ein del saker på 1 Sjå: 9

16 Samferdselsdepartementets område.», og gjorde slikt vedtak: «1. Bompengeselskapet får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av E134 Stordalstunnelen i Hordaland. Vilkåra går fram av Prop.156 S ( ). 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga av E134 Stordalstunnelen.» Handsaming i Etne Kommune Formmanskapet i Etne handsama 27.8, sak 048/13, «Finansiering av Stordalstunnelen revidert bompengeopplegg lenger innkrevingstid», og gav slik samrøystes innstilling til kommunestyremøte 1.oktober: «Etne kommune er positiv til forlenga innkrevjingstid for bompengar for Åkrafjordprosjektet frå 11 til 15 år» Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen har i fråsegn frå til Statens vegvesen gjeve melding om at HFK ikkje har merknader til reguleringsendringa, på dette stadiumet i planprosessen. Under føresetnad om at Etne kommunestyre sluttar seg til det reviderte bompengeoppleget, rår fylkesrådmannen fylkestinget til å slutta seg til det reviderte bompengeopplegget for E13 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 10

17

18

19

20 ErNn KoMMUNE S,rsurcREIINc Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskao /13 OIV Sakshandsâmar: Arkiv: N-504, N-561 Arkivsaknr: Odd Inee Vestbø FINANSIERING AV STORDALSTUNNELEN - REVIDERT BOMPENGEOPPLEGG.LENGER INNKREVINGSTID Vedlegg i saka: E-post dags. l4jini2013 frå Hordaland Fylkeskommune med vedlegg frå Sam ferdse I sdepartementet Utrykte saksdokument: K-sak 030/12 - Bompengesøknad for Stordalstunnelen - uttale frå Etne kommune Saksgang: Formannskapet Kommunestyret Utskrift til: Hordaland Fylkeskommune, Sam ferdse lsavdel inga, Pb 7 900, 5020 Bergen

21 SAKSUTGREIING: 1. Kva saka gield: Standpunkt til forlenging av innkrevjingsperioden frå I I til l5 år. 2. Bakgrunn forsaka: Prosjektet er forlenga med ca. 300m ny veg og linjeføringa ved skiferbrotet måtte gjennomgåast på nytt, og dette har førttil at kostnadane er auka med ca. 96 mill. Staten aukar si deltaking med 49 mill. mens det er ein føresetnad at det vert gjort lokalpolitiske vedtak som aukar bompengeinntektene med 47 mill. 3. Problemstilling: Bør Etne kommune gå inn for å forlenge innkrevjingstida av bompengar frå I I til l4 år? 4. Vurdering: Vedtaket (samrøystes) i K-sak 030/12lyder slik: <Etne-kommune er posítiv til at eksisterancle bompengestasjon í Eljarvik vert ståande tit heíte A{mfiordprosiektet er nedbetølt - ínkludert Stordalstunnelen - í sãmsvar metlforesetnadanefrå r990/199r. Elne kommune er posítív til øl bompengesatsane verl ståande uenclra og at eksísterande fritak vert forlenga til å gjelde søme periode som bompengestøsjonen,> vedtaket vart etterfølgd av ein protokolltilførsel frå Etne Frp som lyder slik: <Etne Frp meiner prinsípielt øt utbyggíng og verllíkehald ov stømvegnettet er eit statleg onsvor, og ot staten dífor har ans.varetfortinansìerìnga. Storteìken på tleí bil--og vegrelaterte av!íftene staten tar inn, står ikkie í stil med storleiken på cleí bil- og vegrelaterte investeríngøne stateli clrar t t> Ut frå ordlyden i vedtaket i K-sak 030/12, der det vert føresett at Stordalstunnelen (Stordalsprosjektet) skal finansierast frå bompengeinnkrevjinga i Eljarvik til prosjektet er nedbetalt, kan enkelt tolkast slik at dette også gjeld innkrev ingstioa - sjølv om tiäa vert forlenga. For Etne kommune - og brukarar av El34 - imot, og finansiering med bompenger er allereie vedtatt lokalt for Åkrafiordp'rà ettet - opphavleg også omfatta Stordalsprosjektet, som og det vert vurdert til å vere kuränt å forlenge innkrevjingstida frå I I til l5 år så lenge ein får meir veg og betre vegstandard for pengane. vert all standardauke på stamvegegnettet tatt godt Om ikkje finansieringa skulle gjerast i samsvar med saksutgreiinga her, kunne kanskje enten forlenging av prosjektet vorte utsett til det vart sett opp ein ny bomstasjon for prosjelitet Bakka - Solheim, eller bompengesatsen auka for å halde seg innafor tiãlegare'føresett innkrevjingsperiode på I I år.

22 For dei fleste brukarane spelar det truleg mindre rolle om satsane eller innkrevjingstida aukar. TILRÅDINC TRÅ RÅDMAIIINEN: Etne kommune er positiv til forlenga innkrevjingstid for bompengar for.ä,kafiordprosjektet frå 1l til lfår for å dekke inn utgiffsauken som føl Stordalstunnelen. ru!' t 15åv RsJhavrner'; E(rre of plyter ovn e( li h0 er bf;\t rotta Él t ls.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 64/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Fylkestinget Søknad om forskotering - vegtiltak omfatta av rekkefølgekrav i Åsane Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 11

24 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 812 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE SAMANDRAG Hordaland fylkeskommune mottok november 2012 to søknader frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av rekkefølgjekrav i vedtekne reguleringsplanar i Åsane. Søknadene gjeld etablering av ny rundkøyring (omtala som VR5) mellom Åsamyrane og Åsane senter/ Myrdalsvegen, og etablering av 4-felts veg frå den nye rundkøyringa langs Åsamyrane (Fv 267) til Nyborgkrysset. Utbyggar søkjer her om å få forskotere 30 mill kr (15 mill kr pr søknad) fram til tilbakebetaling av midlane kan skje over fylkesvegbudsjettet. Det er utarbeidd forslag til utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og utbyggarane for etablering av rundkøyringa med tilhøyrande kommunalt lokalvegnett. Som ansvarleg for utbygging av U. Pihl vidaregåande skule i Åsane vert og Hordaland fylkeskommune omfatta av rekkefølgjekrava for etablering av rundkøyringa, og fylkesutvalet godkjente 31. januar 2013 forslaget slik det ligg føre. Utbyggingsavtalen skal endeleg godkjennast av Bergen kommune. Når det gjeld søknaden om forskotering knytt til rundkøyring Åsamyrane Åsane senter/ Myrdalsvegen, rår fylkesrådmannen til at denne søknaden ikkje vert godkjent. Det bør her peikast på at fylkeskommunen har handsama og akseptert eit felles ansvar for utbygging av rundkøyringa gjennom utbyggingsavtalen, på lik linje med dei andre utbyggarane i same område. Slike utbyggingsprosjekt i sentrale byområde må i hovudsak løysast gjennom utbyggingsavtaler mellom kommunen og aktuelle utbyggarar. Fylkesrådmannen rår til å godkjenne forskotering av 6 mill kr (10 pst av det totale kostnadsoverslaget) for søknaden som gjeld 4-felts veg frå rundkøyring Åsane senter/ Åsamyrane til Nyborgkrysset. Grunnen til dette er at trafikkanalysen peiker på at det er behov for tiltak i Åsamyrane allereie i dagens situasjon, og at fylkeskommunen her i praksis får ei større vegutbetring for eit avgrensa økonomisk bidrag. Fylkesrådmannen vil avslutningsvis gjere merksam på at det i tida framover er grunn til å 12

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD

Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD SAKLISTE - Fylkestinget... MELDINGAR - Fylkestinget... Askøypakken - garanti for lån...

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/10415-2 Saksbehandlar: Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Nytt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen

Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1081-3 Saksbehandlar: Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Sak om

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Deres ref: Vår ref.: Dato: 20. november 2012. Søknad om fylkesvegmidler til realisering av vegtiltaket rundkjøring VR5 i Åsane

Deres ref: Vår ref.: Dato: 20. november 2012. Søknad om fylkesvegmidler til realisering av vegtiltaket rundkjøring VR5 i Åsane opus bergen as ^^ opus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen Saknr. :tdizd 9;/5 Dok.nr. Å X 6 NOV. 2Q12 Arkivnr. jz. Saksh. Eksp. U.off. i Deres

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

MØTEBOK. Samferdselsutvalet. Westland Hotel Lindås. Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45. Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011. Stad: Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Samferdselsutvalet. Westland Hotel Lindås. Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45. Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011. Stad: Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 03. mai 2011 04. mai 2011 Kl.: 17.30-18.10 09.00-10.45 Stad: Westland Hotel Lindås Saknr.: 24/11-27/11 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201004944-2 Arkivnr. 811 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 RIKSVEGBUDSJETTET 2011 - HØYRING

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset

Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/943-8 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 02.06.2016 Fylkesutvalet 23.06.2016 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer