MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Temamøte kl : Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge? Innledning til spørsmål og diskusjon ved direktør Gudrun Grindaker i KS. Hun vil ta utgangspunkt i KS sin arbeidsgiverstrategi Stolt og Unik. Dette heftet ble delt ut til kommunestyrets representanter i møte Gruppemøteoversikt s. 3 Forfall meldes til sekretariatet, tlf e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE NR 9 Del 1 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 93/09 09/105 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGSSAK 43/ /09 09/370 FINANSRAPPORT PR 2. TERTIAL /09 09/368 ØKONOMIRAPPORT PR AUGUST 2009 Eget vedlegg. Sendes ikke ut på nytt til de som har fått det med formannskapets papirer 35

2 96/09 06/2702 KOSTRA RAPPORT RINGERIKE KOMMUNE Eget vedlegg. Sendes ikke ut på nytt til de som har fått det med formannskapets papirer 97/09 09/17460 SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2009 SAMT SAMMENLIKNINGSTALL MED /09 06/1521 REVIDERING AV TAKSTREGLEMENTET FOR EIENDOMSSKATT /09 08/1604 PARKERINGSFORSKRIFT - NY BEHANDLING /09 08/1962 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE STATUS PÅ DISPONERING AV TILSKUDD /09 09/17980 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER / BYGNINGER 99 Ringerike kommune, KJELL HANSEN Ordfører

3 REFERATSAKER Arkivsaksnr.: 09/107 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/09 Kommunestyret A PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGET B C D OPPFØLGING AV VEDTATTE POLITISKE SAKER OG UTREDNINGER LOVPÅLAGTE/IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER KNYTTET OPP MOT KOMMUNENS KJERNEVIRKSOMHET OMSORGSOMBUDETS ÅRSRAPPORT KOMMENTAR FRA ELDRERÅDET Side 3 av 41

4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGSSAK 43/09 Arkivsaksnr.: 09/105 Arkiv: 216 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/09 Kommunestyret Forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden med de endringer som fremkom under behandling av saken. Saken legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon i perioden Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Saksdokumenter: Kontrollutvalgets saksfremstilling m/vedlegg. Side 4 av 41

5 FINANSRAPPORT PR 2. TERTIAL 2009 Arkivsaksnr.: 09/370 Arkiv: 250 Saksnr.: Utvalg Møtedato 109/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Finansrapport pr 2. tertial 2009 til orientering. Utredning: Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Finansrapport for 2. tertial er basert på rammer og retningslinjer i gjeldende finansreglement for Ringerike kommune. Målsettingen er å forvalte kommunens finansportefølje som en helhet hvor en søker å oppå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Mill kr Regnskap 2008 Resultat 2. tertial 08 Resultat 2. tertial 09 Revidert budsjett 2009 Finansinntekter -31,3-14,6-22,6-24,4 Finansutgifter 110,0 68,5 63,0 83,8 Netto finansutgifter 78,7 53,9 40,4 59,4 Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper og mottatte avdrag på utlån. Finansutgifter består av renteutgifter og avdrag på lån. Netto finansutgifter pr 2. tertial 2009 ligger betydelig lavere enn tilsvarende periode i 2008 og skyldes i hovedsak lavere rentenivå som igjen gir lavere finansutgifter. Av finansinntekter regnskapsført pr 2. tertial 2009 gjelder 18,5 mill kr i utbytte fra Ringerikskraft, de øvrige 4,1 mill kr er i hovedsak renteinntekter av bankinnskudd. Hovedårsaken til avviket mellom 2008 og 2009 skyldes ulik regnskapsføring av utbytte fra Ringerikskraft AS. I 2008 ble det totale utbytte 15,4 mill kr fordelt utbetalt med 8,8 mill kr i juli og 6,6 mill kr i desember. I 2009 er hele utbytte på 18,5 mill kr regnskapsført pr 2. tertial. Øvrige finansinntekter er ca 1,6 mill kr lavere enn tilsvarende periode i 2008 og har sammenheng med lavere rentenivå og kommunens likviditet. Side 5 av 41

6 Sak 94/09 Vurdering: I finansreglementet skilles det mellom plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle plasseringer adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål og forvaltning av gjeldsporteføljen. A. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Etter kommunelovens 52 nr 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser til forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder. Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet. Omløpsmidler tertial tertial 09 Kortsiktige fordringer 96,3 110,0 85,2 61,2 Premieavvik 34,1 62,7 62,7 62,7 Kasse, bankinnskudd 266,9 182,9 190,2 103,0 Sum omløpsmidler 397,4 355,7 338,1 226,9 Kortsiktig gjeld 206,8 256,1 304,6 185,9 Likviditetsgrad 1 1,92 1,39 1,10 1,22 Bør helst ikke ligge under 2 Likviditetsgrad 2 1,29 0,71 0,62 0,55 Bør helst ikke ligge under 1 Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld angis som likviditetsgrad 1 og bør helst ikke ligge under 2. Med andre ord bør omløpsmidlene helst utgjøre mer enn dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden. Pr. 2. tertial 2009 er likviditetsgrad 1 på 1,22. Dette er en svak forbedring sammenlignet med 1.tertial på tross av at sum omløpsmidler er redusert i perioden. Forbedringen skyldes at kortsiktig gjeld også er redusert, hovedsakelig fordi feriepenger ikke var utbetalt ved utløpet av 1.tertial, men er utbetalt i 2.tertial. Likviditetsgrad 1 er likevel for lav i forhold til det tilrådde nivået. Likviditetsgrad 2 angir forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank og markedsbaserte plasseringer) og kortsiktig gjeld og bør helst ikke ligge under 1. Med andre ord bør de mest likvide omløpsmidlene helst være større enn den kortsiktige gjelda. Per 2. tertial 2009 var likviditetsgrad 2 på 0,55, noe som er en forverring i forhold til 1.tertial. Forverringen skyldes at de mest likvide omløpsmidlene er redusert som andel av den kortsiktige gjelda. Likviditetsgrad 2 er for lav i forhold til det tilrådde nivået. Utviklingen i likviditetsgradene indikerer en stadig forverring av kommunens likviditet. Kommunen har etter flere år med svake resultater og et akkumulert driftsunderskudd pr på 101,1 mill kr stadig svakere betalingsevne. Aktivitets- og kostnadsnivået ligger fortsatt for høyt i forhold til inntektene og det er iverksatt en rekke tiltak for å få balanse i økonomien. Så lenge utgiftene er høyere enn inntektene, vil dette føre til ytterligere press på likviditeten.

7 Sak 94/09 Kommunen har i tillegg et betydelig bokført premieavvik. Dette skyldes at pensjonspremien som kommunen betaler til pensjonsleverandøren har vært høyere enn pensjonskostnaden som er regnskapsført det enkelte år, etter de nye reglene for bokføring av pensjon, selv om det er forutsatt fra sentrale myndigheter at premien og kostnaden samlet sett over lang tid skal være like store. Premieavviket har medført at likviditeten er svekket mer enn kommunens bokførte underskudd. Trolig vil premieavvik også bli en utfordring for kommunens likviditet fremover. I tråd med kommunens finansreglement skal en til enhver tid søke å holde en driftslikviditet inkludert ubenyttede trekkrettigheter som utgjør minimum 2 % av kommunens driftsinntekter, det vil si om lag 30 mill. kr. Ringerike kommune har en hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 150 mill kr i driftskreditter. Da Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må eventuell bruk av driftskreditter godkjennes av fylkesmannen. Kommunestyret fattet i sak 60/09 vedtak om godkjenning av bruk av trekkrettighet i henhold til kommunens hovedbankavtale med inntil 150 mill kr ved eventuelt behov. Fylkesmannen har i brev datert begrenset godkjent trekkrettighet til 130 mill kr ut Det må fattes nytt vedtak for eventuell bruk av trekkrettighet i 2010 og dette vedtaket må også godkjennes av Fylkesmannen. Det vil bli fremmet sak til Kommunestyret senere i 2009 vedrørende likviditetssituasjonen i Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i år (per ). Rådmannens mål er å unngå å bruke driftskreditter. Det kan imidlertid bli nødvendig å benytte trekkrettigheten/likviditetslån mot slutten av året. Det arbeides kontinuerlig for å unngå bruk av trekkrettigheten og det er iverksatt flere tiltak for å bedre likviditetssituasjonen: Det er høy fokus på gjennomføring av vedtatte kostnadsreduserende tiltak. Det er også fokus på å få inn styrbare salgsinntekter og refusjoner så tidlig som mulig, samt å fordele skatteinntektene oftere fra Skatteoppkreveren, slik at kommunen mottar en jevnere inntektsstrøm enn tidligere. Likviditetsprognosen er videreutviklet og oppdateres månedlig. Det er skaffet bedre oversikt over kommunens likvider og likviditetssituasjonen overvåkes daglig.

8 Sak 94/09 B. Langsiktige finansielle plasseringer Kommunen har pr 2. tertial 2009 ingen langsiktige finansielle plasseringer adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål (langsiktige plasseringer). C. Forvaltning av gjeldsporteføljen. Ringerike kommune hadde ved inngangen til 2009 en gjeldsportefølje på 944,3 mill kr fordelt med 876,7 mill kr i investeringslån og 67,6 mill kr i startlån (lån til videreformidling). Fylkesmannen har godtatt 17 mill kr i låneopptak vedrørende startlån og 52,9 mill kr i nytt låneopptak vedrørende finansiering av investeringer i I budsjettvedtaket er det lagt til grunn 50 mill kr i avdrag på investeringslån (minimumsavdrag) og innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte låneavtaler på 14 mill kr. Det er foretatt en foreløpig beregning av minimumsavdrag som er i tråd med kommunestyrets vedtak. Lånegjeld pr vil etter dette være 960,98 mill kr fordelt med 879,6 mill kr vedrørende investeringslån og 81,4 mill kr vedrørende startlån. I opprinnelig budsjettvedtak ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente i 2009 på 6,3% p.a. Pga den internasjonale finanskrisen er har lånerenten blitt betydelig lavere. Dette var grunnlaget for at rådmannen i forbindelse med budsjettrevideringen i juni nedjusterte rentekostnadene med 20 mill kr i Ved inngangen til 2009 var rentenivået på kommunens største lån på 5,15% p.a. og ved utgangen av 2. tertial er renten redusert til 2,15% p.a. Kommunen har i hovedsak flytende rente på lånene og får nå god effekt av rentenedgangen. Iht reglementet skal det være en kombinasjon av fast og flytende rente. Kommunen har 20 mill kr av låneporteføljen til fastrentevilkår. Statistisk sentralbyrås vurderinger av konjunkturtendensene høsten 2009 tyder på at det kraftige fallet i økonomisk aktivitet i Norge og utlandet gjennom vinterhalvåret er over. Veksten antas imidlertid ikke å bli sterk nok til å hindre økt arbeidsledighet i lang tid fremover. Ledigheten i Norge har økt klart mindre enn i andre OECD-land, noe man også regner med vil være tilfelle i tiden som kommer. Oppbremsingen kommer etter massive tiltak rettet direkte mot problemene i finansmarkedet og i form av mer tradisjonell etterspørselstimulering. Renten er nede på et rekordlavt nivå. Man antar at rentebunnen er nådd ved en styringsrente på 1,25% i september 2009 og at renten gradvis vil settes opp. Rådmannens vurdering: Resultatet pr 2. tertial 2009 viser at man er i rute i forhold til årsbudsjettkravet vedrørende netto driftsutgifter. Beregninger av minimumsavdrag for 2009 viser at kommunen bør være innenfor kravet i 2009, etter at man i 2007 og 2008 endte opp med for lave avdrag iht kommunelovens 50 nr 7. a.

9 Sak 94/09 Lavere rentekostnader bidrar positivt i forhold revidert budsjett og forventes å oppveie lavere renteinntekter pga kommunens likviditet. Til tross for at kommunen drifter til et høyere kostnadsnivå enn de tilgjengelige inntekter er rådmannen meget fornøyd med at man hittil har klart å innfri sine økonomiske forpliktelser uten å benytte trekkrettigheten. Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 ny finansforskrift gjeldende fra 1. juli Rådmannen vil gjennomgå den nye forskriften og fremlegge finansreglementet til ny behandling våren I tråd med reglementet vil dette arbeidet bli gjort i samråd med uavhengig instans. Saksdokumenter: Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Saksbehandlere (utøvende): Maria Rosenberg og Elin Aasnæss

10 ØKONOMIRAPPORT PR AUGUST 2009 Arkivsaksnr.: 09/368 Arkiv: 151 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr august 2009 til orientering. Utredning: I henhold til økonomireglementet skal det fremlegges økonomirapporter til kommunestyret hver måned (med unntak av ferier). Rådmannen fremla sak og orienterte kommunestyret om økonomisk status pr 2. kvartal 2009 i møte På bakgrunn av virksomhetenes rapporteringen pr 31. august 2009 og gjennomgang av kommunens sentrale inntekter og utgifter opprettholdes hovedtrekkene fra kvartalsrapporten. Totalt rapporteres om en sannsynlighet for merforbruk totalt i tjenesteproduksjonen (rammeområdene) på anslagsvis 47 mill kr. Avviket er noe lavere enn rapportert pr 2. kvartal. Tabellen nedenfor viser avvik prognose rapport pr juli og pr august for de ulike områdene: Rammeområdene avvik prognose Mill kr Avvik prognose rapportert pr juli 2009 Avvik prognose rapport pr august Folkevalgte mv. -0,3-0,3 1.1 Rådmann og stab, strategiske tiltak -1,5-1,6 1.2 Fellestjenesten, fellesutgifter og - 2,8-3,1 støtteenheter 1.3 Oppvekst og kultur 1,0 1,6 1.4 Helse og omsorg -68,5-63,8 1.5 Tekniske områder -4,9-7,2 1.7 Avsetninger, overføringer 26,8 27,6 Sum avvik rammeområdene -50,2-46,8 Side 10 av 41

11 Sak 95/09 Sentrale inntekter og utgifter avvik prognose Mill kr Avvik prognose rapportert pr juli 2009 Avvik prognose rapport pr august 2009 Sum frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd m.v. 4,0 5,0 Netto finansinntekter/-utgifter 0,0 0,1 Netto avsetninger 22,7 22,7 Overført investeringsregnskapet -0,2-0,3 Sum avvik sentrale inntekter og 26,4 27,6 utgifter Sum avvik rammeområdene -50,2-46,8 Regnskapsmessig resultat (prognose) -23,8-19,2 I forhold til et sannsynlig merforbruk innen rammeområdene i størrelsesorden mill kr vil forventede økte skatteinntekter/rammetilskudd til fradrag med ca 5 mill kr. Ved et underskudd i driften vil avsatte midler til tilbakeføring av tidligere års underskudd på 22,7 mill kr bli strøket tilsvarende og bidra til å forbedre resultatet. Prognose samlet driftsunderskudd for 2009 rapportert pr august ligger da an til å være i størrelsesorden 20 mill kr. Dette er en betydelig forbedring i forhold til 2008-resultatet på 88,8 mill kr i underskudd, men betyr ytterligere press på kostnadsreduksjoner i årene fremover. Det vises til vedlagte rapporter for nærmere gjennomgang av rapporteringen for de ulike rammeområdene. Rådmannens vurdering: Rådmannen ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og viser til vedlagte økonomirapport i forhold til de tiltak som gjennomføres med sikte på å redusere driftsunderskuddet i Rådmannen vil understreke at en prognose er en prognose, men at tallene er kvalitetssikret slik at det er en grunn til å tro at de er en god indikasjon på det endelige resultatet. Det skal også understrekes at arbeidet med ytterligere forbedret resultat ved årets slutt pågår for fullt. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 og økonomiplan vil rådmannen fremlegge et grunnlagsmateriell med sikte på gjenvinne den økonomiske balansen i løpet av økonomiplanperioden.

12 Sak 95/09 Saksdokumenter: Trykt: 1. Økonomirapport pr august 2009 Ringerike kommune. Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Wenche Grinderud Saksbehandler (utøvende): Elin Aasnæss

13 KOSTRA RAPPORT RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/2702 Arkiv: 024 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 111/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta KOSTRA-rapport 2008 til orientering. Utredning: KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale og lokale mål oppnåes. KOSTRA-tallene er basert på innrapporterte regnskaps- og tjenestedata fra de enkelte kommunene. Statistisk sentralbyrå kombinerer disse dataene med andre grunnlagsdata og setter de sammen til nøkkeltall som skal si noe om tjenestetilbud og prioritereringer i kommunene. Vedlagt følger KOSTRA-rapport for 2008 for Ringerike kommune. KOSTRA-tallene for 2008 fanger ikke opp en vesentlig endring som ble gjort i kommunens regnskap etter første innsending Det ble forsøkt rettet før fristen for korrigeringer , men ble dessverre ikke innarbeidet. Det gjelder økt tilskudd til ressurskrevende tjenester. I rapporten er dette hensyntatt i nøkkeltallene vedr Pleie- og omsorg. Nytt for 2008 er egne nøkkeltall vedr eiendomsforvaltningen i kommunene og en egen analyse av KOSTRA-tall for Ringerike sammenlignet med Nedre Eiker. Bakgrunnen for dette er at fylkesmannen i dialogmøter har vist til Nedre Eiker når det gjelder en kommune med tilsvarende inntektsgrunnlag, levekårsutfordring og befolkningsstørrelse. KOSTRA-tallene for 2008 viser følgende hovedtrekk i forhold til sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13) og gjennomsnittet for landets kommuner: Demografi og økonomiske hovedtall: Side 13 av 41

14 Sak 96/09 Svakt stigende befolkningsvekst ved økt netto innflytting. Lavere arbeidsledighet. Større sosiale utfordringer (målt i levekårsindeks) Svakt driftsresultat. Fallende gjeldsbelastning, men forverret likviditet. Prioriteringer (andel av netto driftsutgifter) Størst økning av andelen midler anvendt til barnehager og pleie- og omsorg. Administrasjon, styring og fellesutgifter Administrasjonsutgifter pr innbygger er høyere (gjelder ikke lønnsutgifter). Lavt forbruk pr innbygger til politisk styring. Eiendomsforvatning kommunale formålsbygg Lav ressursbruk til kommunens eiendomsmasse Barnehager Full barnehagedekning ved hjelp av samarbeid med Hole kommune. Antall private barnehageplasser har passert antall kommunale plasser. Høye driftsutgifter pr barn. Høyere andel utdannet personell. Grunnskole og SFO: Nedgang i antall årsverk i grunnskolen. Stadig reduksjon i andelen av kommunens ressurser som benyttes til skole. Større andel elever med skoleskyss. Høyere andel elever med spesialundervisning. Lave driftsutgifter til SFO pr bruker Helse og omsorg Stadig økende andel av kommunens ressurser. Stabilt høy sykefravær i Tilsynelatende høye driftsutgifter sammenlignet med andre kommuner. Høy ressursbruk pr bruker og større fokus på hjemmetjenester enn sammenlignbare kommuner. Barnevern Større andel undersøkelser. Mindre andel tiltak, og når det settes inn tiltak er andelen utenfor hjemmet større. Vann, avløp og renovasjon Tidligere års overskudd innen vann bygges ned i Prisnivå må holdes nede/stabilt slik at fond nedbygges. Kommunen har underskudd på selvkostregnskap avløp. Fond er tømt i realiteten sponser kommunen innbyggerne. Prisnivå må opp.

15 Sak 96/09 Plan, miljø og byggesak Kortere behandlingstid byggesaker. Gebyrmessig ligger kommunen lavere enn gruppe 13 gjennomsnittet, men høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunen står i KOSTRA frem som et godt sted å være for de som liker seg i naturen! Antall turstier og løyper er langt flere enn for gruppe- og landsgjennomsnittet. Brann- og redning Høyere ressursbruk pr innbygger. Dette har sammenheng med areal og bosettingsmønster og kommunen har i tillegg ansvar for Hole kommune. Kultur Lite ressurser avsatt sammenlignet med andre kommuner. Hovedsakelig satsing på bibliotek, idrett og kulturskole. Biblioteket har lavere kostnader pr innbyggere, men også lavere utlån. Kulturskolen har høyere kostnader pr bruker. Samferdsel Mye vei å passe på, lite penger avsatt pr innbygger sammenlignet med andre kommuner. Rådmannens vurdering: Rådmannen fremlegger KOSTRA-rapporten for Ringerike kommune som grunnlagsmateriell til arbeidet med budsjett 2010 og økonomiplan I forbindelse med den administrative prosessen i forhold til rammer og tiltak for 2010 og årene fremover er områder hvor Ringerike kommune skiller seg vesentlig ut i KOSTRArapporten vurdert spesielt. Saksdokumenter: Trykt: 1. KOSTRA-rapport 2008 Ringerike kommune. Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Saksbehandlere (utøvende): Roger Mathiesen og Elin Aasnæss

16 SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2009 SAMT SAMMENLIKNINGSTALL MED 2008 Arkivsaksnr.: 09/17460 Arkiv: 461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: Sykefraværet for 2. kvartal 2009 tas til orientering Utredning: Sykefraværet for 2. kvartal 2009 for hele kommunen ble 8,6 %. Dette er en nedgang på 11,4 prosent eller 1,1 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i 2008, jfr tabell nedenfor Dersom vi ser på månedlige rapporter til og med juli mnd 2009, så ser vi en nedgang i alle månedene i 2009 sammenliknet med Tabell 1. Sykefravær i prosent 2. kvartal i 2009 sammenliknet med samme tidsrom i 2008 samt utviklingen av kort - og langtidsfravær fordelt på de fire hovedområdene: Totalt 2. kvartal Totalt 2. kvartal 1-3 dager 4-16 dager Over 16 dager Ringerike kommune (hele kommunen samlet) 9,7 % 8,6 % 0,8 % 0,8 % 7,0 % Rådhuset Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, miljø og areal og brann og redning 6,6 % 7,5 % 12,0 % 8,6 % 5,3 % 6,3 % 11,2 % 7,0 % 0,1 % 0,8 % 1.0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 1,2 % 0,4 % 4,6 % 5,0 % 9.0 % 6,1% Kilde: Egne tall Tabell 2. Sammenlikningstall sykefravær per måned 2008 og 2009 Måned /år Nedgang i prosent Nedgang i prosentpoeng Side 16 av 41

17 Sak 97/09 Januar 10,5 % 9,2 % 12 % 1,3 Februar 11,0 % 9,7 % 12 % 1,3 Mars 9,8 % 8,8 % 10 % 1,0 April 10,3 % 8,1 % 21 % 2,2 Mai 9,6 % 8,5 % 11 % 1,1 Juni 9,2 % 8,1 % 12 % 1,1 Juli 7,9 % 6,7 % 15 % 1,2 Kilde: Egne tall Tall fra NAV viser at når det gjelder legemeldt sykefravær har Ringerike kommune hatt en svak og jevn nedgang i sykefraværet i 3 års perioden, hvor Ringerike kommune har satt fokus på sykefravær gjennom sykefraværsprosjektet ( ). Sammenliknet med en del andre kommuner i Buskerud som det er naturlig å sammenlikne seg med, har trenden vært en jevn og positiv nedgang i sykefraværet, jfr de grafiske modellene nedenfor. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, , 1.kv Drammen Kongsberg Ringerike Kilde: Nav sykemeldt fravær

18 Sak 97/09 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Ringerike Øvre Eiker Nedre Eiker Lier 2,0 0, , 1.kv Kilde: Nav - Sykemeldt fravær Rådmannens vurdering: Rådmannen ser med tilfredshet på at sykefraværet i 2. kvartal 2009 er redusert i forhold til samme periode i Alle fire hovedområdene som vist i tabell 1 har hatt en nedgang i sykefraværet i 2009 i forhold til Ringerike kommune har også hatt en jevn nedgang i det totale sykefraværet fra 2006 og til i dag. Saksdokumenter: Ingen trykte Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Støtteenhetsleder: Merete Røst Saksbehandler (utøvende): Gunnar Jacobsen

19 REVIDERING AV TAKSTREGLEMENTET FOR EIENDOMSSKATT Arkivsaksnr.: 06/1521 Arkiv: 232 L Saksnr.: Utvalg Møtedato 113/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Følgende tillegg tas inn i Takstreglement for eiendomsskatt for Ringerike kommune: For eiendommer der eiendomsskattetakst er over forsiktig omsetningsverdi kan sakkyndig nemnd og ankenemnd i spesielle tilfeller fravike sjablonverdier og faktorer. Utredning: Takstreglement for eiendomsskatt i Ringerike kommune ble sist revidert i kommunestyrets møte Takstreglementet følger saken som trykt vedlegg. Under arbeidet med takseringen og ankesaksbehandlingen har den sakkyndige takstnemnda påpekt en utfordring knyttet til noen spesielle eiendommer hvor eiendomsskattetaksten blir vesentlig høyere enn omsetningsverdien. Dette gjelder hovedsakelig noen eiendommer hvor det foreligger spesielle vernebestemmelser eller andre forhold som gjør at enkelte bygninger i liten grad kan tilpasses dagens behov, og i noen tilfeller kan være svært vanskelig å omsette eller leie ut. Takstnemnda har derfor anmodet om at kommunestyret vurderer å endre takstreglementet. De foreslår at det tas inn et tillegg til avsnitt 4 på første side i reglementet hvor den sakkyndige takstnemnda og ankenemnda gis mulighet til å fravike sjablonverdier og faktorer i slike tilfeller. Med det foreslåtte tillegget vil de første avsnittene i takstreglementet bli som sitert under. Tillegget er uthevet i kursiv. TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger, vurderinger og sjablonverdier i takseringen Eiendommenes takst skal gjenspeile forsiktig anslått omsetningsverdi pr Eiendomsskatten vil bli vedtatt av kommunestyret hvert år, og den skattesats og eventuelt bunnfradrag som kommunestyret da fastsetter vil avgjøre nivået på eiendomsskatten. Side 19 av 41

20 Sak 98/09 Kommunen har et register over eiendommene i kommunen. Registeret vil bli benyttet i beregningen av eiendommenes takst og utskrivingen av eiendomsskatt. Totalbeløpet for eiendommens takst vil være offentlig tilgjengelig. Grunnlaget for taksten er tomtenes og bygningenes størrelse, beliggenhet og standard. Det benyttes sjablonverdier og faktorer som gir gjennomsnittsverdier for ulike eiendomsgrupper. For eiendommer der eiendomsskattetakst er over forsiktig omsetningsverdi kan sakkyndig nemnd og ankenemnd i spesielle tilfeller fravike sjablonverdier og faktorer. Rådmannens vurdering: Rådmannen er enig i forslaget fra den sakkyndige takstnemnda og anbefaler at kommunestyret vedtar tillegget til takstreglementet. Saksdokumenter: Trykt vedlegg: Takstreglement for eiendomsskatt i Ringerike kommune, revidert Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Saksbehandler: Lars Olsen

21 PARKERINGSFORSKRIFT - NY BEHANDLING Arkivsaksnr.: 08/1604 Arkiv: 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 114/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Forslag til forskrift om parkering i Ringerike kommune, datert , vedtas. 2. Frikjøpsbeløpet settes til NOK per parkeringsplass. Det tas sikte på førstegangsbehandling i budsjett for Beløpet vil deretter justeres årlig i forbindelse med budsjettarbeidene. 3. Innspill om å avsette felles parkeringsarealer til særskilte parkeringsformål i sentrumsnære områder (sykkel/moped/motorsykkel, oppstilling/tømmeplass for bobil, samt turistbusser for kortere opphold) tas med i revisjonsarbeidet med kommuneplan for Ringerike, og tas opp som et tema i arbeidsgruppe for byutvikling. Trafikkrådet bør tas med i dette arbeidet. Utredning: I sluttbehandling av ny forskrift om parkeringsbestemmelser fattet Ringerike kommunestyre i møte følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen må tilpasse forskriftene til Plan- og bygningslov 2008 og NS del 1 og 2 og fremlegge ny sak innen utgangen av Representanten Frode Østlund som var forslagsstiller, har i telefon opplyst at bakgrunnen for dette vedtaket er ønske om at forskriften henviser til ny plan- og bygningslov, og at hensynet til universell utforming fremkommer og tas med i forskriften. Parkeringsforskrift og forhold til ny Plan- og bygningslov Stortinget har vedtatt ny Plan- og bygningslov (PBL). Ny lov består av to deler: lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen). Innføring av byggesaksdelen, med tilhørende forskrifter, er fortsatt under forberedelse. Det er varslet at byggesaksdelen av loven med nye forskrifter skal kunne tre i kraft 1. januar 2010, men endelig iverksettingsdato er ikke fastsatt. Plandelen trådte i kraft 1. juli Forslag til forskrifter til ny Plan- og bygningslov er på høring med høringsfrist 1. oktober Når det gjelder ny Plan- og bygningslov (PBL) har Ringerike kommune liten erfaring i hvordan de nye bestemmelsene skal tolkes. Rådmannen har derfor vært i kontakt med en rekke instanser, bl.a. Fylkesmannen, Statens bygningstekniske etat og Side 21 av 41

22 Sak 99/09 Miljøverndepartementet, for hjelp til forståelse av regelverket. Tilbakemeldinger gitt av disse instanser ligger til grunn for vurderinger i dette saksframlegg. I gammel PBL har kommunen hjemmel til å gi lokale forskrifter til utfylling av loven i form av vedtekter. Vedtektshjemmelen i någjeldende lov er opphevet i ny lov. Bestemmelser, slik som for eksempel parkering, vil i ny lov bli knyttet opp til de relevante materielle bestemmelsene i bygningsdelen. Med andre ord, må vedtekter som er hjemlet i PBL 1985 på sikt innlemmes som en del av kommuneplanens bestemmelser dersom de skal ha juridisk virkning. Per i dag er det hjemmel til å vedta forskrift om parkeringsbestemmelser i gjeldende lov, dvs PBL Innen en overgangsperiode på ca åtte år må vedtekter innlemmes som en del av de generelle kommuneplanbestemmelsene. Dermed kan det være hensiktsmessig at man allerede på nåværende tidspunkt foretar tilpasning til kommuneplanbestemmelsene. Imidlertid vil dette medføre at det vil ta tid før nye parkeringsbestemmelser er på plass. I ny Plan- og bygningslov 11-9 om generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel heter det i nr. 5 at kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter 28-7 og utnytting av boligmassen etter Følgelig vil man i bestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel kunne fastsette krav til parkeringsarealer i kommunen. Den nye Plan- og bygningsloven gir hjemmel for å vedta tilleggsbestemmelser til gjeldende kommuneplan, såfremt man oppfyller krav til saksbehandling, offentlig ettersyn mm. Normalt skal man i en kommuneplanprosess varsle oppstart av planarbeid, og utarbeide planprogram som sendes på høring, jf 11-12, og Imidlertid omhandler dette bestemmelser knyttet til gjeldende arealformål, og vil vedtas som generelle bestemmelser i tilknytning til etablert arealbruk. Siden arbeidet med parkeringsforskriften er kommet så langt, og forelå til sluttbehandling er det rimelig å anta at det i dette tilfellet vil være tilstrekkelig å sende forslag til tilleggsbestemmelser til gjeldende kommuneplan på høring og offentlig ettersyn, i minimum 6 uker som fastsatt i PBL. Bestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel vil være gjeldende fra dato for kommunestyrets vedtak. Universell utforming og implementering i parkeringsforskriften NS er norsk standard for universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder, hvorav del 1 omfatter arbeidsbygg og publikumsbygg og del 2 omfatter boliger. Standarden er under utarbeidelse og var på høring frem til 19. februar d.å. Endelig standard har ikke blitt fastsatt. I formålsparagrafen til ny PBL heter det at prinsippet om universell utforming (UU) skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Altså vil hensynet til universell utforming ivaretas i den løpende saksbehandlingen av byggesaker og i reguleringsplansaker. I tillegg finnes det en rekke andre lover og forskrifter som skal sikre like muligheter for samfunnsdeltakelse. Rådmannen har redegjort for forholdet mellom planog byggesaksbehandling, universell utforming og praktisering av lovverket i eget notat som følger saken som trykt vedlegg.

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00-20.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen FO Medlem Arnfinn

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Salong 1 Møtedato: 16.11.2009 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415 (Kari) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer