Innkalling til møte i Formannskapet torsdag kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet torsdag kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE /10: ALTERNATIV BRUK AV SALGSSUMMEN VEDR. SALGET AV B- AKSJENE I TRØNDERENERGI, NEDBETALING AV GJELD ELLER LANGSIKTIG FORVALTNING 25/10: SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE TIL RUSSMIDDELAVHENGIGE I MIDT-NORGE 26/10: ANMODNING OM GAVE/TILSKUDD TIL VANNTANKEN SKAUN 27/10: ORKDALSREGIONEN - UTVIKLING AV ET TETTERE OG MER FORPLIKTENDE SAMARBEID 28/10: BUDSJETTMERKNAD - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP 29/10: IKAP - OPPFØLGING AV BEHANDLING I KOMMUNENE / FYLKESKOMMUNEN TRONDHEIMSREGIONEN 30/10: REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN - OPPFØLGING AV BEHANDLING I KOMMUNENE / FYLKESKOMMUNEN 31/10: ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL /10: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING FOR SKAUN KOMMUNE (Saksdokumenter for sakene 31 og 32/10 ettersendes) Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Eventuelle forfall meldes til Servicekontoret, tlf eller Børsa, Jon P Husby ordfører Kjellaug Brostrøm

2 Sak 23/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 23/10 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 10/1028 Saksbehandler: Kjellaug Brostrøm Saksnummer Utvalg Møtedato 23/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE SAKSDOKUMENTER: 1. Arrangementsplan for Pilegrimsstaven våren 2010 fra Kleivan Vekst. 2. E-post fra KS av Uttalelse kommuneproposisjonen LS mai Pressemelding nr. 8/10 fra NAV Sør-Trøndelag Positiv ledighetsutvikling i Sør-Trøndelag. 4. Skriv av fra Melhus kommune Svar - Samhandlingsreformen Forespørsel om mulig framtidig samarbeid. 5. Skriv av fra Klæbu kommune Svar - Forespørsel om mulig framtidig samarbeid ang. Samhandlingsreformen. 6. Fra KS Sør-Trøndelag: Vedtak av Fylkesmøtet i Sør-Trøndelag Samhandlingsreformen og interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag 7. Melding om delegert vedtak av Søknad om boligtilskudd innvilget (Unntatt offentlig ofl. 13) 8. Pressemelding fra KS av Tariffinformasjon.

3 Sak 24/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 24/10 Arkivkode: 250 Arkivsaksnr: 10/716 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet SAKEN GJELDER: ALTERNATIV BRUK AV SALGSSUMMEN VEDR. SALGET AV B-AKSJENE I TRØNDERENERGI, NEDBETALING AV GJELD ELLER LANGSIKTIG FORVALTNING SAKSDOKUMENTER: 1. Notat fra Grieg Investor, dat , vurdering av gjeld og langsiktig kapitalforvaltning. SAKSFRAMLEGG: I budsjettmerknad nr. 1 i budsjettet for 2010 heter det: Kommunestyret ber rådmannen om, parallelt med salgsprosessen av kommunens B-aksjer, utrede alternative plasseringer av frigitte midler med risikoprofil. Dette legges fram for formannskapet. Etter oppdrag fra rådmannen, har Grieg Investor v/steinar Lille kommet med en vurdering på bruk av salgssummen for B-aksjesalget; nedbetaling av gjeld eller langsiktig kapitalforvaltning. Hovedinnholdet og konklusjonene for de ulike punktene i notatet: 1. Plasseringsrente vs. lånerente. Lånerente og plasseringsrente knytter seg til markedsrentene, slik at det er lite avvik mellom flytende innlånsrenter og korte plasseringsrenter, og de gir således tilnærmet lik rente. Kommunene har god rating, som til og med kan gi en positiv rentemargin. 2. Avdragskomponenten. Valg av alternativ påvirker ikke formuessituasjonen, og valg av løsning er formuesnøytral. 3. Vurdering av alternativene nedbetaling og forvaltning. Det konkluderes med at under forutsetning av at kommunen har kapasitet til å betjene dagens gjeldsnivå, er kommunen over tid best tjent med å beholde kapitalen, og forvalte den slik at en oppnår høyere forventet avkastning enn lånerenten for gjelden.

4 Sak PS 24/10 Følgende betraktning gjelder for de to alternativene: Nedbetaling Forvaltning Tapt utbytte fra TE (estimat 3%) 3,75 mill 3,75 mill Spart lånerente, langsiktig (estimat 5%) 6,25 mil Forventet avkastning bank (estimat 5%) 6,25 mill Spart avdrag ( estimat 30 år) 4,2 mill Forskjellen mellom alternativene utgjøres av avdragskomponenten. Ved valg av forvaltningsløsning vil avdragskomponenten måtte dekkes inn i økonomiplanperiden. 4. Risiko og avkastning ved langsiktig forvaltning. Finansstrategien i gjeldende finansreglement beregner den langsiktige avkastning til 7,1 %, eller NOK 8,9 mill. Forventet langsiktig avkastning for en bankplassering er 5 %, eller NOK 6,3 mill., og forventet meravkastning for strategien er på 2,1% eller NOK 2,6 mill. Kommunens faktiske resultater i kommunens kapitalforvaltning viser en meravkastning på 5% siden oppstarten i juni Valg av risikoprofil i forvaltningen. Kommunen må evaluere hvor store svingninger en er komfortabel med å håndtere i framtida. Ved valg av risikoprofil er følgende momenter viktige: Bufferfondets størrelse Driftsavhengighet knyttet til avkastningsmidlene Solid gjennomarbeidet finansreglement med bred politisk enighet Driftsbalanse VURDERING: I vedtatt budsjett/økonomiplan for er det lagt til grunn at salgssummen for salg av B- aksjene i Trønder Energi, skal benyttes til nedbetaling av gjeld, estimert til 120 mill. kr. Det ble benyttet en renteforutsetning på 4 %, som gir spart rente på 4,8 mill. kr. pr. år, og spart avdrag på 4,2 mill. kr. fra Dette ga en samla driftsmessige avlastning på 9,0 mill. kr. på årsbasis. Langsiktige forventa avkastning i gjeldende finansreglement er 7,1%, som med basis i en salgssum på 125 mill. kr, gir ei avkastninga på 8,9 mill. Som det går fram av saksdok 1, viser kommunens faktiske resultater i den langsiktig kapitalforvaltniga en meravkastning på 5% siden oppstarten i i juni kr. Av den forventa avkastning på 7,1%, er kommunens avkastningskrav 6%, sammensatt av inflasjon 2,5% og årlig uttak 3,5%. Den forventede avkastning utover avkastningskravet på 6%, er 1,1%, og skal gi bidrag til å bygge opp et bufferfond over tid. Det årlige uttaket på 3,5% til driftsformål, jfr finansreglementet, anvendt på salgssummen 125 mill. kr. kommer på 4,375 mill. kr. Forventa utbytte fra Trønder Energi på en eierverdi på 125 mill.kr, kan estimeres til 3%, eller 3,75 mill. kr. Det årlige uttaket etter finansstrategien på 3,5% gir da en avkastning som ligger 0,625 mill. kr. høyere enn utbytte fra Trønder Energi. Side 4 av 30

5 Sak PS 24/10 Forskjellen mellom alternativene utgjøres av avdragskomponenten. Nedbetaling av gjeld gir et redusert minste avdrag på 4,2 mill. kr. Ved plassering må det derfor dekkes inn 4,2 mill. kr. årlig, ved å redusere driftsnivået tilsvarende på de kommunale tjenestene. I tillegg kommer bortfall av inntektene fra eiendomsskatten, som i vedtatt økonomiplan er forutsatt tatt ut fra Eiendomsskatten er budsjettert med 5,3 mill. kr. i Samla gir dette en budsjettutfordring årlig på minimum 9,5 mill. kr. Rådmannen er enig i at den beste løsninga for Skaun kommune ideelt sett, ville vært å beholde kapitalen og forvalte den slik at en hadde oppnådd en høyere forventet avkastning enn lånerenten for gjelden. Men med bakgrunn i premissene som ligger til grunn for budsjett 2010/økonomiplan , anbefaler likevel rådmannen at salgssummen for salget av B- aksjene benyttes til nedbetaling av gjeld. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Under forutsetning av at kommunestyret opprettholder premissene som ligger til grunn for budsjett 2010/økonomiplan , anbefales salgssummen for salget av B-aksjene i Trønder Energi benyttet til nedbetaling av gjeld. BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 15/10 I Formannskapet : BEHANDLING: Denne sak ble behandlet som første sak i møtet Steinar Lille fra Grieg Investor orienterte om sitt notat, framlagt som saksdok. 1 Erik Fenstad fremmet følgende forslag: Saken utsettes til formannskapsmøte Forslaget ble enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Saken utsettes til formannskapsmøte BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 29/10 I Kommunestyret : BEHANDLING: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer. De som stemte mot var Paul Gustad fra Bl, Reidar Hovtun fra Krf, og, Reidar Krogseth, Torill G. Hynne og Knud P. Aune fra Sp. VEDTAK: Saken utsettes til formannskapsmøte Side 5 av 30

6 Sak 25/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 25/10 Arkivkode: 223 F60 Arkivsaksnr: 10/710 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 25/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE TIL RUSSMIDDELAVHENGIGE I MIDT-NORGE SAKSDOKUMENTER: 1. Brev fra Veiledningssenteret for pårørende i Midt-Norge: Søknad om driftsmidler Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge, datert SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn: Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge har sendt likelydende søknad til kommunene i Midt-Norge om støtte til drift av virksomheten. Senteret er etablert av N.K.S. (Norske Kvinners Sanitetsforening), og er lokalisert i Stjørdal. Senteret skal gi gratis faglig veiledning til pårørende til rusmiddelavhengige, samt tilby kurs og samtalegrupper. Nedslagsfeltet for veiledningssenteret er Midt-Norge. Veiledningssenteret søker kommunene om en årlig driftsstøtte på kr over 3 år. Senteret har inngått avtale med Rusbehandling Midt-Norge, som støtter senteret med kr pr år. Stjørdal kommune stiller lokaler til rådighet. Vurdering: Skaun kommune har i vedtatte budsjetter for 2010 ikke avsatt midler til å imøtekomme evt søknader om bistand/støtte som måtte komme i løpet av året. Det er administrativt vurdert at det ikke er rom for å imøtekomme søknaden innenfor vedtatte budsjetter knyttet til rusarbeid. Rutinene for budsjettering tilsier også at en eventuell søknad om støtte, som ikke har økonomisk dekning innenfor vedtatt budsjett, bør behandles i tilknytning til budsjettbehandlingen for kommende år. Det er også rådmannens vurdering at Skaun kommune har etablerte tjenester, som vil kunne bistå pårørende til rusmiddelavhengige, bl.a. innenfor Barn, familie og helsetjenesten. På bakgrunn av denne vurderingen, anbefaler rådmannen at søknaden ikke imøtekommes. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Søknaden om driftsstøtte på kr årlig over tre år fra Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige, imøtekommes ikke.

7 Sak 26/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 26/10 Arkivkode: 223 C85 Arkivsaksnr: 10/997 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 26/10 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ANMODNING OM GAVE/TILSKUDD TIL VANNTANKEN SKAUN SAKSDOKUMENTER: 1. Henvendelse fra Vanntanken Skaun: Anmodning om gave/tilskudd SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune har mottatt søknad/anmodning om gave/tilskudd fra Vanntanken i Skaun ved Jan Ole Sund. Vanntanken er tidligere presentert for politikerne i Skaun i Kommunestyremøtet den 5. mai Det er ikke angitt noe beløp i henvendelsen fra Vanntanken. Skaun kommune har ikke avsatt midler til dekning av ekstraordinære utgifter, som for eksempel søknader om tilskudd og lignende, som måtte komme i løpet av året. I tillegg har kommunen, for å sikre best mulig kontroll over økonomien, som prinsipp at nye tiltak skal behandles i forbindelse med budsjettbehandlingen, og eventuelt legges inn i budsjett for kommende år. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at Skaun kommune innvilger søknaden fra Vanntanken Skaun. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Søknaden fra Vanntanken Skaun innvilges ikke.

8 Sak 27/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 27/10 Arkivkode: 026 Arkivsaksnr: 10/870 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 27/10 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ORKDALSREGIONEN - UTVIKLING AV ET TETTERE OG MER FORPLIKTENDE SAMARBEID SAKSDOKUMENTER: 1. Intensjon om et sterkere regionsamarbeid i Orkdalsregionen 2. Utfordringsnotat fra KS/FM/St Olav: hvordan utvikle et mer forpliktende kommunesamarbeid med utgangspunkt i samhandlingsreformen? 3. Fylkesmøte i KS Sør-Trøndelag sak 09/09 Prosjekt Samhandling mellom kommunene 4. Sammendrag av NIVI-rapport 2009:2 om interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag status, utfordringer og veivalg (hele rapporten finnes på 5. Analyse av behov for mulig tjenestesamarbeid SAKSFRAMLEGG: Innledning: Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen har oversendt medlemskommunene et forslag til saksframlegg om interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen. Forslaget, med vedlegg, er i henhold til vedtak i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen den 23. april 2010, felles for alle kommunene i Samarbeidskomiteen. Det er forutsatt at saken behandles i kommunene før neste møte i Samarbeidskomiteen, som er 29. juni Vedlagt er også et dokument for analyse av behov for mulig tjenestesamarbeid (Saksdokument 5). Dette dokumentet vil bli behandlet i Skaun kommunes ledermøte den 7. juni Felles forslag til saksframlegg, med innstilling: I denne saken fremmes forslag om å starte opp en prosess for å utvikle et sterkere regionalt samarbeid mellom kommunene i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen. Hensikten med dette er å styrke kommunenes samlede kompetanse og kvalitet i oppgaveløsningen. Dette arbeidet skal komme i tillegg til og forsterke utredningsarbeidet om samhandlingsreformen som er satt i gang. Det legges opp til at ev. samarbeid om oppgaveløsning for flere kommunale oppgaveområder (enn helse/omsorg) skal vurderes, samt at Samarbeidskomiteens oppgaver/organisering/finansiering må drøftes. Etablering av samarbeidsløsninger for IKT og barnevern skal prioriteres. Igangsetting av et utredningsarbeid om et ev. utvidet regionalt samarbeid, forutsetter en forankring i medlemskommunene i Samarbeidskomiteen om at Orkdalsregionen er en ønsket og prioritert samarbeidsregion. Det foreslås at vedlagte intensjonserklæring, som trekker opp rammene som skal gjelde for et utvidet regionalt samarbeid (mål, prinsipper og forutsetninger), legges til grunn for utredningsarbeidet og ev. oppfølgende etablering av konkrete samarbeidsområder

9 Sak PS 27/10 BAKGRUNN Alle kommunene i Sør-Trøndelag vil stå overfor store utfordringer og store muligheter i møte med tunge samfunnstrender de kommende årene. Kommunene har ansvar for mange og svært viktige offentlige oppgaver der hvor ulike typer endringsdynamikk gjør seg gjeldende framover: Innbyggerne og nasjonale myndigheter har forventninger til forbedringer og videreutvikling av kommunenes tjenesteproduksjon. Utfordringer i velferdsproduksjonen kommer gjennom eldrebølgen og flere/tyngre oppgaver til kommunene som følge av Samhandlingsreformen. Videre kan vi se at knapphet på arbeidskraft og kompetanse kan bli en knapphetsfaktor, og det er grunn til å anta at de økonomiske rammene for kommunene ikke vil gi større handlingsrom over tid. Dette innebærer at dagens generalistkommuner og dagens kommuneinndeling utfordres som følge av tyngre oppgaver med større krav til befolkningsgrunnlag, kompetanse og evne til samordning. Viktige utfordringer innenfor sektorer som helse, sosial, skole, transport og miljø, tilsier også at kommunene i større grad må samordne sin virksomhet i forhold til staten og fylkeskommunen. KS, Fylkesmannen og St Olavs har med bakgrunn i NIVI-rapport 2009:2 om dagens kommunesamarbeid og utfordringer framover for kommunene i Sør-Trøndelag, bedt kommunene innen 1/ om - (1) avklare sine strategier for kommunesamarbeid og - (2) avklare hvem de vil utrede helsereformen sammen med. Samtidig har KS fylkesmøte vedtatt at det bør settes i gang arbeid med å etablere samarbeidsløsninger for IKT og barnevern. Dagens kommunesamarbeid i Orkdalsregionen I NIVI-rapportens analyse av Orkdalsregionen sies det at: samarbeidet i Orkdalsregionen har hatt sine sterke sider knyttet til et interessepolitisk samarbeid om samferdsel og andre større regionale saker. Bl.a. utfra befolkningsgrunnlaget og et variert næringsliv synes regionen å være godt tilpasset interessepolitiske og næringspolitiske utfordringer. samarbeidet i Orkdalsregionen har i liten grad vært utviklet når det gjelder IKT, administrative støttefunksjoner og kompetansekrevende velferdstjenester. På disse områdene finnes lite formelle interkommunale samarbeidsordninger. Det kan stilles spørsmål ved om oppgaveløsningen i kommunene på denne måten er nok effektiv, om den er kompetansemessig sårbar, om den er godt nok tilpasset tilgangen på kompetanse og økte krav til dokumenterbar kvalitet i tjenestene. Samarbeidskomiteen er svakt utviklet organisatorisk/finansielt sammenlignet med andre regionråd i fylket. Noen kommuner er medlemmer også i andre regionråd. I Orkdalsregionen tas det nå to grep (som henger sammen) med sikte på å legge grunnlaget for et mulig robust samarbeid i forhold til felles utfordringer som kommunene i regionen står overfor: Oppstart av et felles utredningsprosjekt om helse og omsorgsutfordringene. Hensikten med dette er at kommunene i Orkdalsregionen skal ligge i forkant. Prosjektet skal ta tak i felles utfordringer innen helse- og omsorgssektorene, og utrede et beslutningsgrunnlag Side 9 av 30

10 Sak PS 27/10 som samlet sett i Orkdalsregionen skal gi den kompetanse, kapasitet og fagmiljø som kreves. Kommunene utfordres til å vurdere samarbeid om oppgaveløsning for flere kommunale kjerneområder, ikke bare helsetjenesten. Konklusjonene på felles formannskapsmøte for kommunene i Orkdalsregionen den , var at Samarbeidskomiteen skulle legge grunnlaget for å fremme en sak til kommunene om et skift i retning av et sterkere og mer forpliktende samarbeid i Orkdalsregionen. Det ble pekt på at IKT som en bærende infrastruktur for samarbeid, og barnevernstjenesten, skal være konkrete regionale samarbeidsområder. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen fattet i sitt møte i Snillfjord den følgende enstemmige vedtak: 1. Utredningsprosjektet om samhandlingsreformen gjennomføres med de mål, strategier og tiltak som er framlagt i prosjektplanen, og som nå er behandlet i kommunene. På grunnlag av utredningen, vil det bli klart hvilke kommuner som inngår i et forpliktende samarbeid med helseforetaket om tjenester på helse- og omsorgsområdet 2. Kommunene utfordres til å vurdere samarbeid om oppgaveløsning for flere kommunale kjerneområder, ikke bare helsetjenesten Det settes i gang et arbeid i Orkdalsregionen for å etablere regionale samarbeidsløsninger for IKT og barnevern. Det settes i gang et utredningsarbeid for å vurdere andre aktuelle samarbeidsområder innenfor administrative tjenester, forvaltningsoppgaver og individrettede velferdstjenester. Rådmennene vil få en sentral funksjon i utredningsarbeidet. 3. Samarbeidskomiteen er styringsgruppe for utredninger og konkrete etableringer av interkommunale samarbeidsløsninger og styring av disse. 4. Beslutninger om å utrede og ev. senere iverksette et sterkere regionalt samarbeid i hele eller deler av Orkdalsregionen, tas av de enkelte kommunestyrene i de kommunene som skal inngå i samarbeidet. 5. Det skal oppnevnes en arbeidsgruppe som til neste møte i samarbeidskomiteen den 23. april legger fram et bearbeidet forslag til et saksframlegg for kommunene (bl.a. intensjonserklæring) for å forankre oppstart av en prosess for å utvikle et sterkere regionsamarbeid. Helseprosjektet vil gjøre at Orkdalsregionen kan være i forkant med å finne løsninger for de store utfordringene som finnes på helse- og omsorgssektorene. Dersom det nå samtidig settes i gang et arbeid for å vurdere et bredere samarbeidsbehov mellom kommunene, fører det til at Orkdalsregionen samlet sett tar offensive grep både om konkrete sektorutfordringer (som må løses) og utviklingen av helhetlig politisk styrt interkommunalt samarbeid. VURDERINGER: Utfordringer og muligheter i Orkdalsregionen Side 10 av 30

11 Sak PS 27/10 Samhandlingsreformen og en rekke andre velferdspolitiske utfordringer, gjør det nødvendig med en grunnleggende diskusjon om behovet for tettere regionsamarbeid bl.a. om lovpålagte kommunale kjerneområder. Kommunene står prinsipielt overfor følgende veivalg for å få finne bærekraftige svar på de sentrale samfunnsutfordringene: Kommunene kan søke avlastning ved at ansvaret for kompetansekrevende oppgaver overføres til andre forvaltningsnivåer. Alternativet er at det brede oppgaveansvaret beholdes og enten løses ved et utvidet og mer forpliktende interkommunalt samarbeid, eller: Endringer i kommuneinndelingen Kommunene i Orkdalsregionen har i tidligere prosesser konkludert gjennom kommunestyrevedtak med at sammenslutninger ikke er aktuelt, men at et mer forpliktende og tettere kommunesamarbeid skal utvikles. Et tettere og mer forpliktende regionsamarbeid trenger ikke stå i et konkurranseforhold til kommunene. Målet er ikke å etablere Orkdalsregionen som én regionkommune, men videreutvikle et regionsamarbeid med handlingskraft og handlingsrom. Erfaringer viser at det gjennom samarbeid kan oppnås bredere og mindre sårbare kompetansemiljøer, som oppfyller lovpålagte krav og yter tjenester med høyere kvalitet til innbyggerne. Forpliktende samarbeid kan også gi bedre ressursbruk og over tid økonomisk innsparing. Mens noen av de felles utfordringene kommunene har kanskje best løses gjennom regionalt samarbeid i hele Orkdalsregionen, krever andre utfordringer videreføring og forsterking av bilaterale samarbeid og/eller subregionale samarbeid. Videre er det slik at tyngden og bredden i de oppgaver som bør samordnes tilsier at et robust samarbeid om kommunal administrasjon, forvaltningsoppgaver og velferdstjenester bør utvikles innenfor faste geografiske samarbeidsregioner underlagt politisk og administrativ styring. Erfaringer viser at skiftende alliansepartnere kan lede til dårlig framdrift og et fragmentert politisk og administrativt styringssystem for interkommunale oppgaver. Kommunene vil trolig hver for seg ikke kunne klare fullt ut å etablere tilbud som svarer på sentrale utviklingsbehov og stadig nye krav til kompetanse/kapasitet til å løse oppgaver. Kommunene i Orkdalsregionen bør derfor ta utgangspunkt i at: 1) En ren videreføring av dagens kommuneinndeling og dagens samarbeidsformer gir ikke et tilstrekkelig svar på sentrale utfordringer knyttet til å sikre effektive og gode tjenester, god styringsevne og lokalt forankra demokrati og folkestyre. 2) Skal generalistkommunesystemet videreføres vil det kreve omstilling for at alle kommunene - over tid - reelt skal kunne ivareta samme oppgaveansvar og være en drivende kraft i tjenesteproduksjon og i utvikling av velferdssamfunnet. 3) Dersom kommunene ønsker at interkommunalt samarbeid skal kunne bli en troverdig og selvstendig strategi for oppgaveløsning, må det skje et skifte i omfang og organisering av det interkommunale samarbeidet. Alternativet til et interkommunalt styringsgrep er at utfordringene kommunene står overfor løses gjennom kommunesammenslutninger. 4) For å komme videre må kommunestyrene avklare sin samarbeidsstrategi, dvs. en strategi som angir mål og prinsipper for samarbeidet, hvilke type oppgaver det er aktuelt å samarbeide om, holdning til myndighetsoverføring fra kommunestyrene mv. Side 11 av 30

12 Sak PS 27/10 Igangsetting av et utredningsarbeid Orkdalsregionen, en sterk og helhetlig samarbeidsregion Det foreslås at kommunene gjennom Samarbeidskomiteen starter en prosess for å klarlegge hvordan de, gjennom samarbeid og hver for seg, i framtiden kan utføre de kommunale oppgavene godt og effektivt til det beste for innbyggerne. Orkdalsregionen har gode forutsetninger for å forsterke og skape et helhetlig kommunesamarbeid for å løse felles utfordringer i velferdspolitikken og regionalpolitikken. Helseprosjektet vil legge et grunnlag for at Orkdalsregionen kan være i forkant med å finne løsninger for de store utfordringene som finnes på helse- og omsorgssektorene. Utredningen som foreslås her, skal vurdere det brede samarbeidsbehovet, særskilte satsingsområder og behovet for helhetlig styring. Det vil kreve at oppgaver/organisering/finansiering av selve Samarbeidskomiteen også må drøftes. Dersom det interkommunale samarbeidet skal spille en viktigere rolle, tilsier erfaring at kommunestyrene bør klargjøre egne samarbeidsstrategier og -prinsipper som de vedtar i en egen sak. Vedlagte intensjonserklæring gir kommunestyrene mulighet til å klargjøre i fellesskap hva Orkdalsregionen vil med regionalt samarbeid, på hvilke områder det kan være aktuelt med samarbeid og hva kommunene vil kunne forplikte seg til gjennom regionrådet. Dette vil sikre en forankring av arbeidet med et sterkere regionsamarbeid, fra et startpunkt hvor behovet for en ny strategi forankres i alle kommunene til ev gjennomføring av strategien og samarbeidstiltak. Et sentralt prinsipp for et ev. utvidet regionalt samarbeid er at det skal sikre helhetlig politisk og administrativ styring av det interkommunale samarbeidet. Det skal utredes hva som ev. vil være konkrete temaområder for et tettere regionalt samarbeid. Intensjonserklæringen legger imidlertid rammer for at et naturlig første skritt kan være at det regionale samarbeidet særskilt får et ansvar for: - Samarbeidsstrategi og prinsipper for et utvidet regionalt samarbeid - Oppfølging av samhandlingsreformen - helseprosjektet - Regionalt samarbeid om IKT, som en nødvendig plattform for alle samarbeidsområder (må) - Regionalt samarbeid om barneverntjenesten (vurderes) Viktige spørsmål det må tas stilling til i løpet av prosessen Med utgangspunkt i at innbyggerne i kommunene i Orkdalsregionen skal ha høy kvalitet/trygghet for gode tjenester og en samfunnsutvikling som er levedyktig og vital: 1. Skal alle kommunene i Orkdalsregionen inngå i fast og forpliktende samarbeidsregion for kompetansekrevende lovpålagt tjenesteproduksjon, eller er det behov for subregioner? 2. Hvilken rolle skal Samarbeidskomiteen ha framover? 3. Hva skal være samarbeidsstrategien for det regionale samarbeid (dvs. mål, prinsipper, oppgaver det er aktuelt å samarbeide om, holdninger til myndighetsoverføring)? 4. Hvordan skal en ny type forpliktende regionalt samarbeid styres politisk og administrativt? Videre framdrift Videre planlegging bør ta utgangspunkt i følgende foreløpige framdrift: Side 12 av 30

13 Sak PS 27/10 Vedtak i Samarbeidskomiteen 9.april og 23. april om å legge fram sak til kommunestyrene med forslag til en prosess for å utvikle et sterkere regionsamarbeid. Felles saksframlegg og Intensjonserklæring fremmes til kommunene, med oppfordring om at dette behandles før Samarbeidskomiteens møte 30. juni Kommunene oppfordres samtidig til å komme med en behovsanalyse som identifiserer mulige samarbeidsområder. På Samarbeidskomiteens møte 30. juni 2010 drøftes kommunens foreløpige vurderinger av potensielle samarbeidsområder, den videre organiseringen av utredningsarbeidet fastsettes og ev. konkrete arbeidsgrupper på IKT og barnevern oppnevnes (dersom kommunene/samarbeidskomiteen sier ja til dette). Foreløpig tilbakemelding om regionens samarbeidsstrategi og hvem som vil være partnere for å utrede samhandlingsreformen, gis til KS/Fylkesmannen/St. Olav innen fristen 1/ Samarbeidskomiteens anbefaling til ev. hvilke samarbeidsområder som bør utredes, hvilke ressurser dette krever og framdriften på arbeidet, legges fram innen 1. september til kommunene for behandling. Et samlet utredningsarbeid forutsettes å kunne bli lagt fram til behandling i løpet av våren Anbefalingene fra Samarbeidskomiteen sendes til medlemskommunene for behandling i løpet av sommeren 2011 Framdrift for å utvikle et tettere regionsamarbeid Samarbeids komiteen Kommunene Samarbeids komiteen Samarbeids komiteen Kommunene Intensjonserklæring Og framdrift IKT Andre samarbeidsbehov Styring av interkommunalt samarbeid Vedtak om spilleregler Vedtak om utredning Behovsanalyse fra hver kommune Vedtak organisering av utredning + arbeidsgrupper Oppstart utredning av IKT Bearbeiding av samarbeidsbehov til utredningsprosjekter Utredning del 1 ferdig Ev. tilleggsutredninger Mandat, deltakelse og Utredninger rammer for igangsettes utredninger foreslås Helhetlige styringsløsninger Vedtak og iverksetting 23.april 1. juli 1. september 1. oktober 1. Tilbakemelding til fylkesprosjektet v/ KS/FM/St Olavjuli Våren 2011 Helseprosjektet har en parallell framdrift Prinsipper for prosjektstyring Prosjektorganiseringen er ikke planlagt i detalj, men vil basere seg på følgende prinsipper: Side 13 av 30

14 Sak PS 27/10 Samarbeidskomiteen er styringsgruppe for utredninger og arbeid med konkrete etableringer av interkommunale samarbeidsløsninger og styring av disse. Arbeidet skal følge ordinære prinsipper for medbestemmelse og medvirkning. Styringsgruppa oppnevner et arbeidsutvalg, som består av 2 ordførere og 2 rådmenn, som får det løpende ansvaret for styring og framdrift i prosjektet. Det oppnevnes egne arbeidsgrupper på de områder som kommunene/samarbeidskomiteen konkluderer med skal utredes. Samarbeidskomiteen foreslår mandat og representasjon. Rådmennene velger ut hvilke fagfolk som stiller fra den enkelte kommune Rådmennene i Orkdalsregionen vil bli bedt om å bistå i arbeidet med faglige utredninger, men det må settes av en egen ressurs til å drive fram selve utredningsarbeidet. Prosjektet (og koordinator) må ha lokale kontaktpersoner i hver kommune å forholde seg til underveis i utredningen. Det er derfor nødvendig at hver enkelt kommune organiserer egne prosjektgrupper med prosjektleder. Deres oppgave vil være å vurdere organisering og tjenester i egen kommune, forankring faglig og administrativt samt være styringsgruppas og ev. prosjektleders kontaktpunkt i kommunene. Kommunestyrene vil være oppdragsgivere og skal behandle eventuelle delrapporter og holdes informert under veis i prosessen. Beslutninger både om å utrede og ev. senere iverksette et sterkere regionalt samarbeid i hele eller deler av Orkdalsregionen, tas av de enkelte kommunestyre i de kommunene som skal inngå i samarbeidet. Skisse til organisering på dette prosjektet sett i sammenheng med helseprosjektet: Vurdering av bredere samarbeid Kommunestyrene Fylkesprosjekt i regi KS /Fylkesmann Styringsgruppe Samarbeidskomiteen Kommunale prosjektgrupper Koordineringsressurs Sekretariat Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Side 14 av 30

15 Sak PS 27/10 Helseprosjektet Kommunestyrene Fylkesprosjekt i regi KS /Fylkesmann Styringsgruppe Samarbeidskomiteen Samarbeidskomiteen Kommunale prosjektgrupper Prosjektgruppe Prosjektleder Helseforetaket Ekstern bistand Økonomiske konsekvenser Kostnadene for utredningen blir først klar når arbeidet med prosjektplanen utarbeides. Forutsetningene for økonomien vil være at kommunene må dekker inntil 50 % av prosjektkostnadene. Det må søkes om prosjektstøtte både hos Fylkesmann, Fylkeskommune og ev. andre relevante finansieringskilder. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til vedlagte intensjonserklæring som trekker opp rammene og spillereglene som skal gjelde for prosessen med å utvikle et sterkere regionsamarbeid i Orkdalsregionen over tid. 2. Med utgangspunkt i intensjonserklæringen, slutter Skaun kommune seg til at: (a) Det settes i gang et arbeid i Orkdalsregionen for å tilrettelegge for en regional samarbeidsløsning for IKT, som plattform for alle samarbeidsområder. (b) Det settes i gang et arbeid i for å vurdere aktuelle regionale samarbeidsområder innenfor administrative tjenester, forvaltningsoppgaver, individrettede velferdstjenester og utviklingsoppgaver. En regional barnevernstjeneste vurderes i denne sammenheng. (c) Samarbeidskomiteens oppgaver, organisering og finansiering vurderes samtidig. 3. Framdrift: - Intensjonserklæringen med rammer og spilleregler for prosessen videre behandles i kommunene før 1. juli. - En utredning av en regional samarbeidsløsning for IKT (pkt a over), med en samlet vurdering av muligheter/utfordringer/gevinster ved et IKT-samarbeid og konkrete forslag til områder som bør inngå i et samarbeid, legges fram for Samarbeidskomiteen senest til 1. oktober Dernest utredes ev. gjenstående faglige spørsmål, før et samlet forslag sendes ut til kommunene for behandling. - En foreløpig vurdering av felles potensielle samarbeidsområder (pkt b over) som kommunene ser, grunngitt og bygget på en ROS-tankegang, behandles i Side 15 av 30

16 Sak PS 27/10 Samarbeidskomiteens møte i juni Samarbeidskomiteen sender så ut et saksframlegg om dette (hva som bør utredes, ressurser dette krever og framdrift), til kommunene senest 1. september for behandling/vedtak. - Utredning av de aktuelle samarbeidsområdene som kommunene/samarbeidskomiteen ønsker å sette i gang, settes i gang så raskt som mulig etter at kommunene har fattet sine vedtak. Det legges til grunn at utredningsarbeid som settes i gang skal pågå parallelt med arbeidet i prosjektet om samhandlingsreformen, og dermed senest være ferdig til beslutning våren Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen blir styringsgruppe for arbeidet. Et eget arbeidsutvalg, med 2 ordførere og 2 rådmenn, får ansvar for å drive fram arbeidet. Rådmannsutvalget understøtter arbeidet faglig og er bindeledd til prosjektarbeidet som skjer i den enkelte kommune. Samarbeidskomiteen setter ned egne arbeidsgrupper og foreslår mandat/kommunedeltakelse, på de områder som kommunene/samarbeidskomiteen konkluderer med skal utredes. En egen avsatt ressurs til å drive fram selve utredningsarbeidet, må på plass (dersom kommunene/samarbeidskomiteen ønsker utredninger). Dette krever at hver av kommunene bidrar med kr i utredningsperioden, mens resten (50 %) søkes dekket fra Fylkesmannen/Fylkeskommunen. Styringsgruppa rapporterer til kommunestyrene underveis med delrapporter og/eller tilrettelagt informasjon og samlinger. En felles samling for kommunene planlegges høsten 2010 knyttet til vurderingen av mulige samarbeidsområder. Side 16 av 30

17 Sak 28/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 28/10 Arkivkode: 600 Arkivsaksnr: 10/941 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 28/10 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BUDSJETTMERKNAD - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP SAKSDOKUMENTER: Utredning utgitt av Kommunens sentralforbund Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Vedlegg 1 SAKSFRAMLEGG: Innledning I kommunestyrets vedtak tilknyttet sak nr. 92/09 Skaun kommunes budsjett for 2010 og økonomiplan er gitt en budsjettmerknad nr. 10: Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak ovenfor formannskapet om å etablere et eiendomsselskap med virkning fra 2011 Rådmannen oppfatter oppgaven er å redegjøre kort for en utrednings- og beslutningsprosess tilknyttet etablering av alternativ organisering av forvaltningen av kommunens eiendom. Benevnelsen eiendomsselskap i budsjettmerknaden oppfattes å omfatte alle alternative organisasjonsformer. Sentrale tema er hva som skal organiseres, alternative organisasjonsformer og styringsprinsipper, hensynet til ansatte og hvordan valgt organisasjonsform skal iverksettes. Valgt organisasjonsform skal kunne etableres med virkning fra For å få et rimelig godt grunnlag for denne saken har en innhentet relevant informasjon fra kommuner som har etablert en mer selvstendig organisering av kommunal eiendomsforvaltning. Valgte kommuner er blant annet gjort ut fra størrelse (folketall). Spesielt nevnes kommunene Malvik ( innb.), Os (i Hordaland, innb.) og Sørum (i Akershus innb.) I tillegg har en blant annet søkt informasjon i Kommunenes sentralforbund, NTNU, Norsk kommunalteknisk forening og Revisjon Midt-Norge IKS. Mange kommunale foretak og aksjeselskap for kommunal eiendomsforvaltning ble etablert i perioden Blant annet fra Norsk kommunalteknisk forening og Kommunenes sentralforbund meldes at en god del av disse allerede er eller er i ferd med å organisere disse tilbake til kommunale enheter. Etablering av eiendomsselskap er et meget omfattende tema som i stor grad berører ansatte. Følgelig er hovedtillitsvalgt, hovedvernombud, renholdsleder, vaktmesterleder og enhetsleder

18 Sak PS 28/10 for Driftkontoret informert om budsjettmerknaden og at den følges opp med dette saksframlegget. Sentrale tema Hva skal organiseres I utrednings- og beslutningsprosessen har en behov for en oversiktlig kartlegging og beskrivelse av dagens situasjon for kommunens eiendomsforvaltning. Dette omfatter organisering / funksjoner og resursbruk / økonomi. Videre kreves god oversikt og beskrivelser av kommunens eiendommer. Oversikten må også omfatte arealer som kommunen leier av andre og tilsvarende har til utleie. I vurderingene vil det være behov for å avklare hva av eiendomsmassen som skal inkluderes i alternative organiseringer. Alternative organisasjonsformer og styringsprinsipper Begrepet eiendomsselskap benyttes ofte om ulike organisasjonsformer. I følge FoU Rapport IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning utgitt av NTNU er de mest aktuelle organisasjonsformene for kommuner: Organisasjonsformer for kommunal virksomhet som drives av en kommune Kommunal etat eller enhet Kommunale foretak Interkommunale virksomheter Samarbeid etter kommunelovens 27 Vertskommune (kommunelovens 28) Interkommunale selskap med ubegrenset ansvar (IKS) Organisasjonsformer som kan nyttes av enkeltkommuner eller i samarbeid med andre Aksjeselskap Stiftelser Andre organisasjonsformer kan være Samvirke Borettslag Foreninger Sameie Det vil her bli for omfattende å beskrive ovenfornevnte organisasjonsformer nærmere. Bare kort bemerke at graden av politisk styring avtar samtidig som uavhengigheten øker for ovenfornevnte alternativer fra enhet / etat til aksjeselskap og stiftelse. Juridiske og økonomiske forskjeller er også betydelige og krever grundige konsekvensanalyser med blant annet informasjon til politiske beslutningstakere og ansattes representanter. Dersom en velger aksjeselskap må en vurdere om det skal være heleid kommunalt eller om det åpnes for private medeiere og i så fall fordelingen av eierandeler mellom kommunal og privat. En bør også vurdere om det er interessant / mulig med interkommunalt samarbeid om eiendomsforvaltningen og hvilke organisasjonsformer som er best egnet i denne sammenheng. Avklaring av overordnede styringsprinsipper omfatter blant annet samhandlingen mellom eiendomsenhet og brukere, bedriftsøkonomiske prinsipper og kjøp og salg av tjenester. Hensynet til ansatte Side 18 av 30

19 Sak PS 28/10 I følge arbeidsmiljøloven skal en også lage konsekvensanalyser for de ansattes arbeidsmiljø for den eller de mest interessante organisasjonsformene. Ansatte skal være aktivt med i en slik utrednings- og beslutningsprosess, - et ansvar som både arbeidsgiver og de ansatte selv har. Iverksetting av valgt organisasjonsform Omfanget av forberedelsene for iverksetting av en ny organisasjon vil selvsagt være avhengig av hvilke deler av eiendomsmassen nyorganiseringen omfatter. Generelt vil dette arbeidet omfatte etablering av økonomiske og administrative styringssystemer. Forholdet til ansatte som berøres av nyorganiseringen må avklares. Det må videre etableres avtaler med brukere av organisasjonens tjenester. Dersom en velger en eller annen form for selskap må det blant annet ansettes daglig leder og oppnevnes et styre. Anbefalinger Med utgangspunkt i budsjettmerknaden har kommunen i hovedsak to alternativer: Alt 1. Avslutte budsjettmerknaden med denne saken. Alt. 2 Gjennomføre en utrednings- og beslutningsprosess tilknyttet alternative organisasjonsformer. Ut fra erfaringer i andre kommuner anbefales å gjennomføre denne prosessen i tre faser: Fase 1: Forstudie Felles forståelse for hva ulike modeller innbærer og hva som må gjøres før etablering av ny organisasjonsform. Temaer i forstudiet: Kartlegge dagens situasjon Organisasjonsmodeller, muligheter, konsekvenser Styringsprinsipper Intern organisering Anbefaling med plan for videre arbeid Fase 1 avsluttes med sak til politisk behandling vedtak. Vedtaket vil enten være at en avslutter prosessen eller vedtar å gjennomføre fase 2 i prosessen med valgt organisasjonsform som grunnlag. Fase 2: Prosjektfasen Konkretisere prosesser, prinsipper og styringsdokumenter. Temaer i prosjektfasen: Organisering, organisasjonsplan Vedtekter Verdivurdering og balanse Avtaler, bestillingsprosedyrer osv. Plan for iverksetting Fase 2 avsluttes med sak til politisk behandling vedtak. Vedtaket vil enten være at en avslutter prosessen eller vedtar å iverksette en ny organisasjonsform ved gjennomføring av fase 3. Side 19 av 30

20 Sak PS 28/10 Fase 3: Iverksetting Tilsetting av leder (dersom selskap) Oppnevning av styre (dersom selskap) Overføring av personale Avtaler med brukerne Åpningsbalanse Kontoplan For gjennomføring av utrednings og beslutningsprosessen anbefales følgende organisering: Prosjektledelse Administrativt oppnevnte medlemmer, 3 stk Prosjektgruppe Administrativt oppnevnte medlemmer, blant annet tillitsvalgte Oppdragsgiver Kommunestyret Styringsgruppe Formannskapet supplert med 2 tillitsvalgte Arbeidsgrupper etableres av administrasjonen etter behov. Kommuner vi har kontaktet har brukt to til tre år fra første sak om etablering av alternativ organisasjonsform for kommunal eiendomsforvaltning til den nye organiseringen var etablert. Tidsbehovet vil selvsagt være avhengig av hvor omfattende utredningsarbeidet blir, effektivitet og prioritering i egen organisasjon og sist men ikke minst en ryddig og tydelig politisk behandling. Erfaring tilsier også at bred politisk enighet om hovedtemaene i eiendomsforvaltningen er en forutsetning for kort utredningstid og en vellykket styring og drift av den nye organisasjonen. Kommunestyret vedtok budsjettmerknaden om eiendomsselskap i forbindelse med budsjettet for Denne saken må følgelig etter behandling i formannskapet videresendes kommunestyret for endelig avklaring av om en ønsker å avslutte budsjettmerknaden med denne saken eller om en vil gjennomføre en utrednings- og beslutningsprosess. Dersom sistnevnte alternativ velges må kommunestyret fatte vedtak om mandat og bevilgning for kjøp av ekstern utredningskompetanse. ØKONOMISK VURDERING: I tillegg til egne ressurser i kommunen krever prosessen kjøp av ekstern kompetanse. Dette gjelder spesielt til utredninger, konsekvensanalyser og bistand i iverksettingsfasen. Faglig viktige og omfattende tema er organisasjonsformer, lover, forskrifter og økonomi. Utgiftene til ekstern bistand havhenger selvsagt av hvor grundig / omfattende en ønsker ulike tema utredet og hvor lang tid beslutningsprosessene tar. For fase 1 antas disse kostnadene å være ca. kr , fase 2 ca. kr og fase 3 ca. kr , alle beløp eksklusivt merverdiavgift. Totalt kjøp av ekstern kompetanse antas å være ca. kr eksklusiv merverdiavgift. Til sammenligning nevnes at Malvik kommune sine utgifter til en lignende prosess angående organisering av eiendomsforvaltning og -drift var godt og vel tre millioner kroner for over fem år siden. I realiseringsfasen vil det kunne komme en del utgifter i tillegg til kjøp av ekstern kompetanse. Disse utgiftene er avhengig av valgt organisasjonsform og omfang. Som eksempel nevnes at dersom en velger å etablere et aksjeselskap og overføre hele eller deler av eiendomsmassen til selskapet vil det påløpe dokumentavgift på 2,5 % av takstverdien for overført eiendom. Side 20 av 30

Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET. Arkiv: K1-026

Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET. Arkiv: K1-026 Saksframlegg UTVIKLING AV SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN OG DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/664 Bjarne Nordlund Arkiv: K1-026 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2080

Ørland kommune Arkiv: /2080 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2080 Dato: 13.04.2010 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunn Røstad Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Intensjon om et sterke regionsamarbeid med utvidet demokratisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/ Dato 31. mai 2010

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/ Dato 31. mai 2010 REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET 28.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-5 Dato 31. mai 2010 Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret Tidsrom: kl 1100-1300 Til stede: Terje B. Granmo,

Detaljer

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/769-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Dokumenter i saken: 1 S Vedtektsendringer

Detaljer

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015.

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015. Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut M. Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Formannskapet 04.06.2015 34/15 Kommunestyret 18.06.2015 SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

9.111 ST OLAVS HOSPITAL universitetssy«ehuset I TRONDHEDA

9.111 ST OLAVS HOSPITAL universitetssy«ehuset I TRONDHEDA . 9.111 ST OLAVS HOSPITAL universitetssy«ehuset I TRONDHEDA, A < FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Saksbehandler Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannens sekretariat Innvalgstelefon 73199109 Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/769-23 Saksbehandler: Øystein Jorde FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 1. gangs behandling PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Framdriftsplan Regionråd 19. september: sende IKAP-2 på høring (høringsperiode 22. september 31. oktober) felles saksframlegg

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 16.03.2011 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 13.00 til kl. 16.45. Saksdokumenter utsendt 09.03.2011 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/10: MELDINGER MØTE I HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 02.02.2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE ArkivsakID.: 14/5654 Arkivkode: FE-024, FE-002 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 085/15 Formannskapet 10.06.2015 083/15 Kommunestyret 17.06.2015 158/15 Kommunestyret 19.11.2015 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV

Detaljer

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal.

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2008/5320-6 Saksbehandler: Einar Østereng Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø

Detaljer

REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-7 Dato 21.05.2010

REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-7 Dato 21.05.2010 REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-7 Dato 21.05.2010 Sted: Tidsrom: 1700-2000 Til stede: Forfall: Referent: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kobberkis Kjell

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: xxxx Dato 07. april 2010

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: xxxx Dato 07. april 2010 REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET 06.04.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: xxxx Dato 07. april 2010 Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret Tidsrom: kl 1000-1230 Til stede: Terje Bremset Granmo,

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Sak 37/14. Sak 38/14

Sak 37/14. Sak 38/14 Side 2 Sak 37/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 02.10.2014 Leder for Orkladal næringsforening Ove Snuruås orienterte om arbeidet med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Daglig leder for Kapto AS Ola

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-6 Dato 10.05. 2010

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-6 Dato 10.05. 2010 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 19.05.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-6 Dato 10.05. 2010 Sted: Tidsrom: 1700-2000 Innkalt: Kopi Fylkeshuset, 5. etg møterom Kobberkis Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer