STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene har bidratt til å kaste nytt lys både over egen organisasjon og historie, kvalitet og faglig utvikling i arbeidet, samt utviklingstrekk og utfordringer i samfunnet rundt oss. Fordi jubileet ble feiret i et år med valgkamp og stortingsvalg, åpnet det seg ekstra gode muligheter for påvirkningsarbeid inn mot politiske partier og prosesser. Eksempelvis kunne en se klare spor av Kirkens Bymisjon i debattene om eldreomsorg og fattigdom i valgkampen. Samtidig førte jubileumsåret til en økning i gaveinntektene til organisasjonen, både i form av enkelte store jubileumsgaver og en økning i den jevne givergleden. Jubileumsåret viser en klar økning i antall mennesker som deltar med frivillig innsats i organisasjonen. Det er med glede styret konstaterer at antall frivillige medarbeidere for første gang er tilnærmet like høyt som antall lønnede medarbeidere. Samtidig er de lønnede medarbeiderne også flere enn de var for et år siden. Vi ser økningen av gaveinntekter og frivillig innsats som et resultat både av den oppmerksomheten SKBO har hatt i jubileumsåret, samt den målrettede innsats som har blitt lagt ned i organisasjonen for å styrke disse områdene. Styret har hatt en klar målsetting om at jubileet skulle være mye mer enn feiring av egen historie. Viktigere enn å feire oss selv har det vært å peke på den sosiale, kirkelige og samfunnsmessige utvikling som Kirkens Bymisjon både har sprunget ut av og samtidig påvirket. Dag Kulleruds historiebok Kirkens Bymisjon, Respekt omsorg rettferd er derfor en sentral del av jubileet. Videre har det vært viktig å peke på hvilke utfordringer bysamfunnet står overfor i dag og framover. Det har i hele jubileumsåret pågått en omfattende strategisk prosess i organisasjonen, et arbeid som peker framover mot nye strategiske dokumenter som skal gjelde fra januar I året som har gått har derfor hele organisasjonen deltatt i arbeidet med å beskrive utviklingstrekk i samfunnet og hvordan disse utfordrer Kirkens Bymisjon. Styret har lagt vekt på at det strategiske arbeidet skal være bredt forankret i organisasjonen og i ulike eksterne kompetansemiljøer. Det strategiske arbeidet har bidratt positivt til et jubileumsår som har pekt like mye på våre utfordringer som på vår historie. Parallelt har Kirkens Bymisjon deltatt i Oslo Bispedømmeråds prosjekt Gud i storby, der det også har pågått en beskrivelse av utviklingstrekk i løpet av Stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2005 medførte endringer i SKBOs øverste ledelse. Helen Bjørnøy forlot stillingen som generalsekretær og ble miljøvernminister i regjeringen Stoltenberg. Styret konstituerte da Johannes Heggland som generalsekretær samtidig som stillingen ble utlyst. Sturla Stålsett ble rundt årsskiftet ansatt i stillingen og tiltrer i løpet av våren Boken Rom for alle som kom ut mot slutten av året, ble en bok som på en spesiell og ekte måte skildrer 13 medarbeidere. Gjennom beskrivelsen av medarbeideres historie og erfaringer, deres refleksjon og engasjement, har boken blitt et viktig dokument om Kirkens Bymisjons viktigste ressurs; dyktige, engasjerte medarbeidere. 1

2 I styrets årsberetning peker vi på nye utviklingstrekk og hovedtendenser i arbeidet. Det er lagt vekt på resultatene på organisasjonens satsingsområder og de store linjene i organisasjonens utvikling.vi viser til årsmeldinger fra den enkelte institusjon og virksomhet for flere detaljer fra virksomhetenes arbeid Styret benytter anledningen til å takke alle organisasjonens medarbeidere, såvel ansatte som frivillige, for stor og viktig innsats i En særlig takk til Helen Bjørnøy, som har ledet organisasjonen på en utmerket måte! Noen fakta om Kirkens Bymisjon i Oslo: Etablert i ansatte i hele og brøkdelte stillinger (siste årsskifte) 975 årsverk 1350 frivillige medarbeidere deltakere, gjester, pasienter og brukere. (Et forsiktig anslag for hvor mange organisasjonen var i kontakt med i 2005) besvarte telefoner og 2000 eposter i krisetjenesten Kirkens SOS i Oslo Nesten kafébesøk på Møtestedet i millioner kroner var totalkapitalen i konsernet ved siste årsskifte 625 millioner i driftsinntekter i % av driftsinntektene gjelder offentlig oppdragsgiver Virksomhetsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren basert på offentlige oppdrag for kommune og stat, diakonale tiltak, frivillighetsarbeid, forkynnelse, sjelesorg m.v. Hovedkontor: Tollbugata 3 i Oslo Kirkens Bymisjon har som formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. 2. Satsing og resultater Kirkens Bymisjons satsingsområder for perioden er: Bolig, åpne og inkluderende møtesteder, arbeid, frivillighet, forebyggende arbeid og en grensesprengende kirke har vært en viktig periode for utvikling av en ny strategisk plan i organisasjonen. Stiftelsens registrer sin måloppnåelse i forhold til de definerte satsingsområdene: 2.1 Bolig Kirkens Bymisjon vil: Utvikle våre botiltak slik at de blir bedre tilrettelagt for personer som trenger bistand for å oppnå et mest mulig selvstendig liv Prøve ut alternative boformer Utvikle boligstandarden på våre sykehjem Store deler av SKBOs boligsatsing ble i 2005 organisert som egen koordinerende virksomhet under navnet Bybo, knyttet til Avdeling Helse og sosial. 2

3 Boligutvikling og oppfølging er i løpet av 2005 omorganisert. Oppfølgingstjenester er fremdeles knyttet til enkeltvirksomheter mens boligmassen og ansvaret for utleien er samlet i en enhet sentralt. Målet er å få til en klarere ansvarsfordeling og et mer fleksibelt samarbeid på tvers av avdelinger og kompetanseområder. Vi erfarer at det er enklere å skaffe hus enn oppfølging og at anbudsreglementet begrenser kreativiteten i forhold til tiltak vi kunne tenke oss å iverksette. Et langvarig samarbeid med Bydel St. Hanshaugen ble materialisert da byrådet i desember gav bydelen anledning til å bruke unntaket i loven og gå til direkteanskaffelse av drift og tjenester fra SKBO. Schandorffs gt. 4 skal være et bemannet botilbud for 11 mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser. Kommunen er eier og oppdragsgiver, SKBO ved Natthjemmet skal stå for drift. Det er i 2005 jobbet med bosetting og oppfølging i en rekke enkeltsaker, høsten 2005 fulgte et eget ambulerende team opp beboere på Spireaveien Hybelhus, samt henvendelser fra våre virksomheter eller kommunen. Boligskolen er et pedagogisk prosjekt som ble igangsatt i august med en ramme på 10 mndr. finansiert gjennom Husbanken. Boligskolens målgruppe er mennesker som er i en reetableringssituasjon, eller med et ønske om å stabilisere livet sitt. Erfaringene med igangsatte prosjekter viser så langt at bolighusene i både Thaulows vei 4 og Steenstrupsgt. 11 har blitt gode tilbud. Spireaveien Hybelhus, med 67 små boliger ble avviklet fra Kirkens Bymisjons side i løpet av året. Hyblene var små, trange og altfor mange under samme tak. Kun et fåtall av beboerne fikk formelt booppfølgingstilbud via bydelen. Spireaveien har likevel et sted med svært mye godt boligarbeid i Kirkens Bymisjon. Mange beboere har uttrykt stor takknemlighet til stedet, og de ansatte. For noen ble dette det første stedet de ikke ble kastet ut fra. Omtrent hele staben fra Spireaveien Hybelhus gjenfinnes nå i nye boligprosjektet Schandorffsgate. Kompetansen utvikles videre. 2.2 Åpne og inkluderende møtesteder Kirkens Bymisjon vil: Tilrettelegge for flere møtesteder hvor folk kan komme når de selv ønsker det, - være til stede og oppleve fellesskap, omsorg og kultur Utvikle flere og bedre møtesteder der mennesker møtes på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer, i et fellesskap preget av likeverd og respekt Selvhjelpsprosjektet Batteriet har i løpet av sin korte fartstid (drøyt 2 år) fått et bredt nettverk. Metodisk jobbes det på organisasjons- og gruppenivå. 26 forskjellige brukerorganisasjoner brukte Batteriet i Batteriet anvender metoder fra Empowerment, løsningsfokusert tilnærming (LØFT), gruppe- og individ-veiledning. Miljøene på Batteriet sitter med unik kompetanse innenfor sine områder, ikke minst i forhold til fattigdomsdiskusjonen både i Norge og i Europa. Kirkens Bymisjon håper å få drive Batteriet også fremover, som et mer varig tiltak. Kirkens SOS sin web-side er også et møtested i Kirkens Bymisjon. Det digitale møtet skjer i det skriftlige, i henvendelsen og i svaret. Krise-eposten har blitt en viktig kanal, især for unge mennesker. I 2005 besvarte Oslo-senteret 2018 skriftlige krise-eposter. Det var en fordobling fra året før. 3

4 Det har gjennom en årrekke lykkes å gjøre virksomhetene i eldresektoren til gode møtesteder. Dette har skjedd gjennom bevisst satsing på kultur-, frivillig -, og nærmiljøarbeid, og ved at alle virksomhetene har kafeer hvor mennesker møtes. Inkludering av tiltaksplasser fra Unikum-Indico ved virksomheter i Avdeling aldring og kultur er et viktig element i dette arbeidet. Frivillighetssentralen SAFIR flyttet inn i Gartnerløkka Nettverkshus i mai måned. Sentralen som er et samarbeid mellom SKBO og Røde Kors har blitt et godt samlingssted for mange mennesker. Antall frivillige har økt og det er tilbud om mange aktiviteter. Ved Aktivitetshuset Prindsen har antall besøkende pr. dag økt til et snitt på 38. Aktivitetshuset har både regelmessige og prosjektpregede aktiviteter. Bymisjonssenteret på Lillestrøm Godt forarbeide gjorde at et frivilligkorps på ca.20 personer sto klar til innsats da Bymisjonssenteret Lillestrøm åpnet 29.september Stedet har en lavterskelprofil, med toleranse for rus, men ikke adferd som gjøre det vanskelig for andre å oppleve senteret som en trygg møteplass. Bymisjonssenteret driver kafe (3 dager i uka) som tilbyr rimelig mat og sosialt fellesskap. Kaféen Møtestedet hadde mer enn besøk i Kaféen er et tilbud overfor rusavhengige i Oslo sentrum. 2.3 Arbeid Kirkens Bymisjon vil: Videreutvikle nye metoder for arbeidstrening og arbeid med bistand Åpne våre virksomheter for mennesker som trenger arbeidstrening og for mennesker som har problemer med å fungere i det alminnelige arbeidsmarked Inkludere innvandrere i dette på en måte som gjør det mulig å kombinere opplæring i norsk med arbeidserfaring Arbeidsmarkedsbedriftene Unikum-Indico har gjennom 2005 satset bevisst på å gi tilbud til personer med psykiske lidelser. Denne satsningen har ført til flere samarbeidsprosjekter, bl.a. med Storbysatsningen (med utspring i psykiatrireformen), Vinderen DPS, Attføringsbedriften og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Antall plasser har med dette som grunn, økt fra 185 i 2004 til 265 i Totalt 607 personer fikk et tilbud i bedriftene i løpet av 2005, noen personer kan ha vært i flere tiltak. Bedriftene har samarbeid med Sofienberghjemmet og Paulus sykehjem, med arbeidstreningsplasser innen arbeidsfeltene resepsjon, vedlikehold/renhold, kafé/kjøkken samt avdelingskjøkken og pleie. Dette utviklingsarbeidet førte til at det i samarbeid med Paulus sykehjem ble utarbeidet en søknad til Det nytter prisen for Bedriftene har rettet seg mot humanitære organisasjoner, med ønske om å samarbeide med disse i forhold til praktiske oppgaver som lagring, pakking og utsending. Det var derfor en stor glede å kunne inngå avtaler med Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp i løpet av Prosjektet Lønn som fortjent har hatt 120 forskjellige arbeidstakere i løpet av året. Gjennomsnittlig arbeidstimer pr arbeidstaker er 27 timer. Vi tror at Magasinet =Oslo og jobbprosjektet Lønn som fortjent var med på å omskape bybildet i Arbeidstiltaket fikk mye offentlig oppmerksomhet og holdninger ble påvirket, hos dem som jobber og blant publikum. Jobb gir verdighet. Lønn som fortjent fortsetter. 4

5 2.4 Frivillighet Kirkens Bymisjon vil: Intensivere arbeidet med å øke den frivillige innsatsen, finne nye områder for frivillig deltagelse, og på den måten øke den samlede kompetansen i organisasjonen Videreutvikle modeller for samarbeid mellom lønnede og ulønnede medarbeidere også i behandlingsinstitusjonene og på andre områder der frivillig innsats i liten grad har vært inkludert Kirkens Bymisjon skal til enhver tid vurdere hvilke funksjoner frivillige medarbeidere kan ha Tilrettelegge for flerkulturell deltagelse ved frivillig innsats i Kirkens Bymisjon Hovedtrekket på frivilligsektoren er at antall frivillige øker. Organisasjonen har nå ca 1350 frivillige medarbeidere i virksomhet. I Avdeling egne oppdrag økte antallet frivillige fra i løpet av Spesielt hadde Kirkens SOS en topp høsten 2005, med flere frivillige enn vanlig. Gatejuristen har også kommet til og styrket antallet. Årsakene til en jevn frivilligøkning kan være kommunikasjonseffekten av både TV-aksjonsåret i 2004 og jubileumsåret Prosjektet Frivilligflommen ved Frivilligsentralen St.Hanshaugen konkluderte med at virksomhetene i Kirkens Bymisjon med fordel kan samarbeide mer når det gjelder frivillige. Det er budsjettert med en koordinerende stilling for frivillighetsfeltet fra Avdelingen Aldring og kultur prioriterer også samarbeidet med frivillige høyt, og har nå 393 frivillige. Prosjektet Kultur for frivillighet (KUFF) kunne vise til svært gode resultater i 2005; til sammen fire kurs a` 2 kvelder for nye frivillige ble gjennomført. Det resulterte i 50 nye frivillige. Det ble søkt om midler til KUFF i ytterligere et år (2006) fra Backes legat, og dette ble innvilget høsten Antall frivillige har også økt i Avdeling Helse og sosial. Det vesentlige av økningen står SAFIR og FORUS for. På FORUS tilbyr Home Start hjelp og støtte til familier med barn under skolealder. Hjelpen gis av frivillige i familiens eget hjem. Fedre for fedre er et prosjekt hvor målsettingen er å styrke fedres kontakt med egne barn. 18 frivillige er knyttet til prosjektet. 2.5 Forebyggende arbeid Kirkens Bymisjon vil: Utvikle tiltak som kan bedre barn/unges oppvekstvilkår Videreføre og utvikle det oppsøkende og forebyggende arbeidet blant byens eldre Ha fokus på sider ved samfunnets utvikling som skaper problemer for enkeltmennesker og for grupper 2005 ble nok et krevende år for våre eldresentra, som er viktige arenaer for forebygging. Særlig utsatt var driften av Engelsborg eldresenter. Det ble førte flere forhandlingsrunder med politikerne, og senterets omfattende forebyggende arbeid ble tillagt avgjørende vekt da kuttene ble redusert til å omfatte kun en stilling. Forebyggingsprosjektet Eldre gjenskaper livsstil, ledet av ergoterapeuter på Ammerudhjemmet ble avsluttet. Man har jobbet målrettet i grupper blant dagsenterbrukere, for å skape aktivitet og mestring knyttet til sentrale temaer i hverdagen. Prosjektet er amerikansk i sin opprinnelse og det er første gang dette utprøves i Norge. Resultatene og rapporten har blitt møtt med stor interesse i fagmiljøene. Det ble høsten 2005 innvilget støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til å utvikle en manual til bruk for helsearbeidere på dette tema. Robust (FORUS) har høsten 2005 innledet et samarbeid med bydel Søndre Nordstrand og Alternativ til Vold knyttet til en satsning mot familievold i innvandrerfamilier. Tiltaksutvikling (TU) ved FORUS skreddersyr tiltak og tjenester rettet mot familier, barn og unge som ikke får tilstrekkelig hjelp innenfor rammen av dagens hjelpeapparat, på oppdrag 5

6 fra barnevernstjenesten. Kuben startet i april og er opprettet for å hjelpe personer i en overgangsfase. Det er tre leiligheter på Nordstrand hvor tiltakene tilpasses beboerens behov. I tillegg gir det tre-årige prosjektet Gyldne Øyeblikk tidlig hjelp til gravide og familier i barnets første leveår der foreldrene har psykiske vansker. Både krisetelefonen, e-posttjensten og sjelesorgtilbudet ved Kirkens SOS er selvmordsforebyggende tiltak. Også frivillighetssentralene fungerer som forebyggende tiltak. Kontakten som etbleres gjennom frivillighet forebygger ensomhet, og bredden i arbeidet er stor: Besøkstjeneste, vaktmesterpatruje, selvhjelpsgrupper og aktivitetstilbud for ungdom på Mortensrud. Gjennom prosjektet Prostitusjon Innendørs var Nadheim kvinnesenteri kontakt med 90 kvinner som jobber på innendørsarenaen. Det ble i løpet av året drevet oppsøkende virksomhet på ulike annonsesteder, og dette oppleves som en god arena for samtaler. I mai 2005 startet Nadheim opp norskkurs for utenlandske kvinner, ledet av frivillige lærere. På kurskveldene legges det vekt på å bli kjent, samt å formidle relevant informasjon om det norske samfunnet, -hjelpetiltak og temaer som jobb og bolig kvinner har vært innom kursene En grensesprengende kirke Kirkens Bymisjon vil: Være tilstede med ord og sakrament i miljøer og på steder der kirken i liten grad er synlig Utvikle symboler, ritualer og liturgier som er egnet til både undring og bekjennelse og som er inkluderende og gjenkjennbare for byens folk Invitere til dialog mellom ulike religioner, livssyn og trossamfunn Arbeide for en kirke som inkluderer alle uavhengig av sosial status, kjønn eller seksuell legning Være kirke for mennesker ved livets slutt og videreutvikle språk, symboler og ritualer i møte med sorg og død Bymisjonsarbeidet på Lillestrøm ble startet opp og fikk bymisjonssenterets form. Dette favner både gudstjenesten og værestedet, og inviterer til fellesskap. Bymisjonssenteret samarbeider tett og godt med de lokale menighetene i Skedsmo kommune (Lillestrøm, Strømmen og Skedsmo menigheter). På PMV (Primærmedisinsk verksted) er flerparten av de ansatte muslimer. Langt de fleste av brukerne har Islam som religion. Det foregår koranundervisning for kvinner på PMV, i samarbeid med moskeen. I dette miljøet utveksles temaer om eksistensielle spørsmål og tro på tvers av religionsgrenser. I Bymisjonssenteret i Tøyenkirken ble det avholdt 52 hverdagsmesser i løpet av 2005, med gjennomsnittlig 80 besøkende og 76 nattverdsgjester. Bymisjonssenterets gateprest leder Kirkens Bymisjons oppsøkende prestetjeneste ute i byen. Arbeidet har to viktige satsingsområdet: Å videreutvikle arbeid med å skape møtesteder mellom Gud og mennesker ute i byens offentlige rom, og fortsette arbeidet for å etablere en prestetjeneste i forskjellige subkulturer. Det ble sommeren 2005 arrangert ni gategudstjenester, med et snitt på 80 nattverdsgjester pr gang. I Oslo og Bredtveit fengsler ble det holdt månedlige gudstjenester, med besøkstjeneste og måltider knyttet til dette. Bymisjonssenteret har også faste besøksgrupper på Dalsbergstien hybelhus og Cafe trappa på Ila hybelhus. Ved alle våre sykehjem og eldresentra er det andakts - eller gudstjeneste -tilbud hver uke. Ansvaret for dette deles mellom de lokale menigheters prester og diakoner, og SKBO ved avdelingens prest og kulturledere. Presten har i 2005 vært ansvarlig for lystenningsandakt en gang pr måned på alle virksomhetene i avdelingen. Over alt er det svært godt oppmøte på 6

7 disse andaktene. Mange sykehjem og menigheter utenfor SKBO som har tatt bymisjonens liturgi for lystenningsandakt i bruk. Inngangen til kirkelige høytider, samt andre merke- og høytidsdager gjennom året, er markert med samlinger av mer allmenn karakter. Dette skjer ofte i samarbeid med barnehager og skoler i nærmiljøet. På denne måte blir den kristne kulturarven en viktig og naturlig del av en felles kulturarv. I 2005 har lystenning som ritual har også vært gjennomført en gang i måneden på Unikum- Indico. Noen ganger i andaktsform etter ønske fra de frammøtte, andre ganger mer som et håps- og fellesskaps-rituale når flere religioner har vært representert. Arbeidet med satsingsområdet i Avdeling helse- og sosial erfares som et holdningsarbeid mer preget av evolusjon enn revolusjon. Her ble det lettere og mer inkluderende å snakke om en åpnende kirke. Det er mer inviterende og det er lettere å se at alt det vi gjør hører sammen med vår diakonale identitet. 2.7 Kompetanse og personalutvikling Kompetanse- og personalutvikling er satsingsområder i organisasjonen på tvers av de seks faglige satsingsområdene. De fleste tiltakene iverksettes på virksomhetsnivå, mens noen tiltak er organisert felles fra hovedkontoret. Det er også i 2005 gjennomført to ledersamlinger der alle virksomhetsledere, sentral ledelse og andre nøkkelpersoner har vært samlet om viktige utfordringer for organisasjon og til inspirasjon og samtale. Ledersamlingene teller i overkant av 100 deltakere. En av ledersamlingene er felles med de andre bymisjonene i Norge. I alle fagavdelingene møtes virksomhetslederne månedlig med avdelingsledelsen i Lederforum, med fokus på faglige og administrative utfordringer i avdelingene, samt utvikling av lederfellesskapet. Det årlige personalseminaret på Sundvolden ved Hønefoss ble gjennomført med 250 deltagere. Seminaret går over to døgn og er et tilbud til alle ansatte med et faglig og sosialt innhold. Den tradisjonelle pilegrimsreisen til Taize i Frankrike ble gjennomført med 20 deltagere. Alle nyansatte innkalles til et en-dags innføringskurs der deltagerne får kunnskap om Bymisjonens organisasjon, historie, verdigrunnlag og personalpolitikk. Innføringskurset gir alle nyansatte mulighet til å møte generalsekretær og andre sentrale personer ved hovedkontoret. Slike kurs gjennomføres tre ganger pr. år med deltagere. Kurset og kommer i tillegg til den innføring som gis lokalt og på avdelingsnivå. I alle avdelinger arbeides det aktivt med kompetanseutvikling, herunder individuelle kompetanseplaner (se avsnitt 3. Utvikling i fagavdelingene). I 2005 har de mange jubileumsarrangementene gitt viktige kompetanseutviklingsbidrag. Ti enhver tid er en andel av organisasjonens medarbeidere i etter- videreutdanning. De mange prosjektene som blir gjennomført på ulike fagfelt tilfører organisasjon og enkeltpersoner viktig kompetanse og ny erfaring. I 2005 mottok organisasjonen kr. 3,225 mill. kroner som prosjektstøtte fra Helse- og rehabilitering. Midlene er fordelt på 10 prosjekter. Det ble i 2005 igangsatt et arbeid med å lage en ny strategisk plan for SKBO for perioden I dette året har alle virksomhetene deltatt i arbeidet med å beskrive aktuelle 7

8 utviklingstrekk i vårt samfunn og i å identifisere hvilke overordnede utfordringer vi nå står overfor som organisasjon. Arbeidet med den strategiske planen vil bli sluttført i SKBO har samarbeidsavtaler med Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Fransiskushjelpen og med Bærum Kommune/Akershus Røde Kors om utvikling av Frivillighetssenteret i Sandvika. Det er også et nært samarbeid med bla Frelsesarmeen, Velferdsalliansen og Teologisk Fakultet (Universitet i Oslo) årsjuibileum Kirkens Bymisjon feiret sitt 150 års jubileum i Kirkens Bymisjon startet sin virksomhet 22. januar 1855, under navnet "Foreningen for indre Mission i Christiania". Jubileet var planlagt lang tid i forveien og 2005 ble en detaljert oppfølging av en bredt anlagt jubileumsplan. Målsettingene for markering var å gi glimt av velferdssamfunnets historie, sette søkelys på synlig og usynlig nød, eksklusjon og isolasjon, løfte frem organisasjonens visjoner og virksomhet, brukere, frivillige og ansatte, samt gi Norges befolkningen en større kjennskap til vår organisasjon. Styrets vurdering er at de viktigste målsettingene ble oppfylt gjennom arrangementer og markeringer internt og eksternt gjennom et helt år. Jubileumsaktiviteter: Jubileumsfest i Oslo Spektrum, 22. januar 4000 av Kirkens Bymisjons brukere, frivillige, ansatte og samarbeidspartnere invitert til en festaften i Oslo sin storstue. Jubileumsgudstjeneste og mottagelse, Oslo Domkirke, 23.januar Gudstjeneste med bl.a. biskop, kongelige, statsminister og regjeringsmedlemmer tilstede.. Frimerkeutgivelse, 4. februar Vinternattfestival, februar Det Norske Kammerorkester arrangerte Erfaringsseminar, Musikk i livets siste fase, 3.mars Et erfaringsseminar og en oppsummering av det treårige prosjektet Musikk i siste livsfase, et prosjekt innen sykehjemssektoren i Kirkens Bymisjon. Fagseminar, Verdighet, 4.april Jubileumsfokus under Personalseminar, juni Avhengighetserklæring, 7 juni Kirkens Bymisjon, Røde Kors og forandringsprosjektet , var initiativtakere til erklæringen som 52 organisasjoner undertegnet og overleverte statsministeren Europride, 17. juni 27. Juni Diakoniens dag, 2. august Markeringer av Kirkens Bymisjons jubileum, med gudstjenester i Bymisjonsbyene. Jubileumsbok, 23. august Utgivelse av Dag Kullerud sin bok Kirkens bymisjon. Respekt - omsorg rettferd Folkemøter, 27. august I alle bymisjonsbyer ble det arrangert folkemøter hvor politikere debatterte Gatefesten RAUS for gud og hvermann, Stortorget 27. august Fagseminar Rettferdighet, 31. august 8

9 Filmuke Håpets reise, 18. oktober 23. oktober Et samarbeidsprosjekt med Cinemateket i Filmens Hus.. Fagseminar "City Mission and Otherness, 10. november 11. november Fagseminar ved det Teologisk fakultet i Oslo. Deltakelse på jazzturne med Silje Nergaard, 12. November november Adventkonserter i Gamle Logen, 27. november og 4. desember Jenny Haugen Jubileums-teater-forestilling, Høsten 2005 I forbindlese med jubileet ble det skrevet en teaterforestilling. 23 oppføringer ved forskjellige virksomheter i SKBO. Markeringene har startet mange nye prosesser i organisasjonen.blant annet har jubileumsåret ført til mer samarbeid og aktiviteter på tvers av avdelingene, og økt potensiale for koordinert innsats på tvers av bymisjonene i Norge. Erfaringer fra jubileumsåret peker også på utfordringer i det videre bymisjonsarbeidet, for eksempel behovet for en tettere kontakt med lokalmenigheter, utvikling av former for politiske utfordringer og folkemøter også utenfor valgkamp- og jubileumstider. Det er skrevet en egen rapport fra arbeidet med jubileumsfeiringen. Prosjektleder var Tord Haugstvedt. 3. Utvikling i fagavdelingene Tall og fakta i oversiktene er oppgitt i forhold til virksomhetenes form og interne rapportering, og vil derfor ha noe forskjellig utgangspunkt. Dette gjelder særlig antall brukere, som i noen sammenhenger må bli anslagsvis. Prosjekter som er med i denne oversikten er av et format som har egne stillingsandeler knyttet til prosjektledelse, eller har form av en egen virksomhet. 3.1 Avdeling aldring og kultur 10 virksomheter, samt de 2 arbeidsmarkedsbedriftene Unikum AS og Indico prod. AS. 5 prosjekter finansiert av eksterne samarbeidspartnere. 559 årsverk og 839 ansatte inklusive arbeidsmarkedsbedriftene 393 frivillige 4229 beboere/brukere/tiltaksansatte herav 120 hjemmetjenesten, 2487 eldresentra og allsenter, 1015 sykehjem og 607 tiltaksansatte i arbeidsmarkedsbedriftene. Dette er et uttrykk for hvor mange personer som har hatt et tilbud ved avdelingens virksomheter i 2005 (ikke antall plasser). Driftsavtaler Følgende virksomheter fikk reforhandlet sine driftsavtaler med Oslo kommune i 2005: St.Halvardshjemmet undertegnet 3-års avtale ( ), med opsjon på ett år til Ammerudhjemmet bo- og kultursenter undertegnet 1-års avtale (2006) St.Hanshaugen eldresenter undertegnet 4-årsavtale ( ) Bekkelagshjemmet Avdeling aldring og kultur drifter f.o.m Bekkelagshjemmet på vegne av Bekkelaget menighet. Dermed hadde avdelingen ansvar for driften av til sammen 6 sykehjem i

10 Brukervalg Kirkens Bymisjons Hjemmetjeneste inngikk ny kontrakt med Oslo kommune 1.feb Kommunen trengte tid i forberedelse av bystyresaken om brukervalg i hele Oslo, og ba samtlige leverandører bli med i ny kontrakt under samme vilkår frem til 31.aug Kirkens Bymisjons Hjemmetjeneste har gjennom året hatt mellom 100 og 120 brukere av våre tjenester. Vi har vært en av de største private leverandørene innenfor ordningen, og har fått mye oppmerksomhet fra media og det politiske miljø grunnet dette. Kirkens Bymisjons Hjemmetjeneste har også gjennom 2005 bidratt med flere innspill til prosjektgruppen som ble nedsatt for å utarbeide konkurransegrunnlaget for brukervalg i alle Oslos bydeler. Jubileumsseminar Avdelingen arrangerte jubileumsseminaret Musikk i livets siste fase i Kulturkirken Jakob, som for anledningen var fylt til randen. Dette markerte avslutningen på et 3-årig prosjekt som resulterte i en metodebok for systematisk bruk av sang og musikk for ansatte i eldreomsorgen. Boken ble lansert på seminaret og er for øvrig blitt møtt med stor interesse i fagmiljøene. Avdelingen har også bidratt og deltatt i betydelig grad på bymisjonens to øvrige jubileumsseminarer; om verdighet og rettferdighet. Pårørendeskolen hadde ansvaret for erindringsutstillingen Vindu mot bymisjon på jubileumsmarkeringen i Oslo Spektrum og på gatefesten laget avdelingen en kreativ stand med Brosteinsbingo, Lyden av lys og velværetilbud. Flerkulturell eldreomsorg Sammen med Norsk Folkehjelp og med økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI), gjennomførte Avdeling aldring og kultur forprosjektet Flerkulturell eldreomsorg i Målet var å kartlegge eldre innvandreres ønsker og behov for god eldreomsorg. Prosjektets resultater ble dokumentert i en egen rapport. De viktigste funnene i rapporten var bl.a: at eldre innvandrere er beskjedne og dermed redde for å stille krav i forhold til deres situasjon som eldre. at ingen av de som ble spurt trodde at barna deres ville ta vare på dem, dette i motsetning til hva tidligere undersøkelser viser. Derfor mener innvandrere at sykehjem er viktige. at innvandrere ikke ønsker seg egne sykehjem, men derimot ønsket de aller fleste opprettelse av språkenheter knyttet til en avdeling ( språkkorridorer ). behovet for å etablere møtesteder som er tilrettelagt for eldre innvandrere CD-produksjon Videre toner til refleksjon og avspenning Gjennom prosjektstøtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering ble dobbelt-cd-en Videre (oppfølgeren til Lyden av lys ) til etter et kunstnerisk samspill mellom Anders Rogg og Audun Myskja Kompetanse- og personalutvikling: I 2005 gjennomførte over 450 medarbeidere et eller flere av kursene i vårt interne kompetanseutviklingsprogram; Maurtua. Avdelingen arrangerte to fellesseminarer med temaene; Erindringsarbeid: mangfold og muligheter og Personer med demens og rettssikkerhetsproblematikk her deltok til sammen 166 ansatte. Over ca 130 ansatte i avdelingen deltok på bymisjonens personalseminar og 9 deltok på bymisjonens pilgrimsreise til Taize. 10

11 3.2 Avdeling egne oppdrag 9 virksomheter, 18 større prosjekter i virksomhetene 48 årsverk 86 ansatte Ca 800 frivillige Anslag faste gjester, enkeltdeltakere og brukere i åpne sosiale tiltak: telefoner til Kirkens SOS Oslo I løpet av 2005 har det vært både nedleggelse og opprettelse i avdelingen ble driften ved Spireaveien Hybelhus avviklet. Bygningen ble solgt, og huset blir fortsatt drevet som hybelhus. Både daglig leder og annet personell fra Spireaveien ble utover høsten overført til SKBOs boligsatsing Bybo. Omtrent samtidig så Bymisjonssenteret Lillestrøm dagens lys. Invitert av kommunen og ivrige politikere kunne SKBO åpne Bymisjonssenteret Lillestrøm De tre selvstendige prosjektene i avdelingen, Batteriet, Gatejuristen og Lønn som fortjent hadde prosjektperiode ut året Erfaringene tilsier at SKBO ønsker en fortsettelse på alle områdene. Dermed ble det i løpet av høsten tatt følgende beslutninger: Batteriet, (fullfinansiert av staten) er foreløpig forlenget første halvår 06 i påvente av beslutning om fortsettelse. Gatejuristen fortsetter som prosjekt i utvidet form i den grad det oppnås finansiering. Lønn som fortjent, fortsetter som prosjekt i utvidet form. PMV gjennomlevde året kun på driftsmidler fra SKBO (utenom prosjekter). Høsten brakte imidlertid gode nyheter, i det staten igjen kom på banen med driftsmidler fra Kompetanse- og personalutvikling Til tross for stor aktivitet og ressursbruk i forbindelse med 150-årsjubileet er likevel kompetanse og personalutvikling prioritert i 2005, bl a med stor deltakelse i jubileumsseminarene. Det foregår også mye kompetansedeling ut av organisasjonen, ved at våre ansatte inviteres som foredragsholdere og bidragsytere i eksterne sammenhenger. Både på Ungdomsbølgen og Kirkens SOS er kompetanseutvikling for frivillige medarbeidere satt i system, og frivillige ledere er en forutsetning for driften. Mange ledere fremhever deltakelsen på ledersamlinger som en viktig del av egen kompetanseutvikling. En virksomhetsleder startet i løpet av året opp på Diakonhjemmets masterstudie i ledelse. 16 ansatte deltok på SKBOs personalseminar på Sundvolden. 3.3 Avdeling Helse og sosial 15 virksomheter, inkludert Safir. 6 prosjekter 408 ansatte 327 årsverk Ca. 145 frivillige 1670 pasienter/brukere 4703 polikliniske konsultasjoner (A-senteret) 1340 barn på Hudøy Når det gjelder frivillige har SAFIR - senter for frivillig innsats i rusfeltet, 56, og FORUS med HomeStart og Fedre for fedre til sammen 46. Natthjemmet har ni frivillige og Aktivitetshuset Prindsen har 20. På Hudøy jobber 10 frivillige i forhold til å kjøre båtene og frakte barn hele sommeren. I tillegg har noen av de andre virksomheter knyttet til seg 1-2 frivillige. 11

12 Arbeidet i avdelingen spenner over områdene rusavhengighet, psykisk helsevern, barn, unge og familier, prostitusjon samt hiv/aids. Alle virksomhetene har levert egne årsmeldinger som beskriver tilbudet nærmere. SKBOs boligsatsing ByBo er forankret i avdelingen og blir presentert i et eget punkt. Deltakelse i anbudskonkurranser. I 2005, i likhet med 2004, har det blitt brukt mye tid og ressurser på å levere inn anbud til det offentlige: Holmenveien 7, Enga og Vesleliens Osloavdeling la inn et tilbud om tjenester til rusmiddelavhengige til Rusmiddeletaten (RME). RME inngikk avtale med Holmenveien 7 og Enga. Avdeling Helse og sosial trakk selv tilbudet fra Vesleliens Osloavdeling. Mørk Gård, Origosenteret og Veslelien søkte Rikstrygdeverket om å bli prekvalifisert i forhold til å levere tverrfaglig spesialiserte tjenester til rusmiddelavhengige. Målgruppen er fristbruddpasienter i henhold til pasientrettighetsloven. Søknaden ble innvilget, og høsten 2005 utarbeidet vi tilbudet. I mars 2006 er det enda ikke avgjort hvem som vinner anbudet. Høsten 2005 søkte FORUS om å bli prekvalifisert til å levere barneverntjenester til Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst. Søknaden avgjøres i mars SKBOs satsing på barn, unge og familier. En arbeidsgruppe sammensatt på tvers av avdelingene i SKBO jobbet sammen i 2005 og utarbeidet et notat om satsing på barn, unge og familier. Notatet ble fremlagt for styret og godkjent i desember Arbeidet fortsetter i Satsingplanene på dette områdetblir implementert i det øvrige strategiarbeidet i organisasjonen. SKBOs boligsatsing- ByBo Avdelingen har også i 2005 hatt fokus på bolig og booppfølging. Boligsatsningen er i løpet av 2005 omorganisert og har fått navnet ByBo. Se avsnittet Bolig under kapitlet Satsing og resultater. Kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingen har hatt som mål å utvikle et felles kompetanseprogram på tvers av virksomhetene i avdelingen. Dette har resultert i Dag 2 for nyansatte hvor tema har vært kompetanse- og kompetanseutvikling, brukermedvirkning og ritualer. Målet om at alle ansatte skal ha egne planer for kompetanseutvikling jobbes det fortsatt mot. I tillegg har alle virksomhetene prioritert opplæring/kompetanseutvikling i forhold til det oppdraget de er satt til å utføre. Alle virksomhetene har utarbeidet en fullstendig prosedyreoversikt i kvalitetssystemet Kolibri. Det er laget forslag til fremgangsmåte i det videre arbeidet med implementering av Kolibri i Avdelingen står overfor store utfordringer i den forbindelse. Avdelingen gjennomført en seminarrekke i samarbeid med forskningsinstituttet Nova. Temaet var bevissthet rundt begrepsbruk i arbeidet med særlig fokus på begrepet Overganger. 3.4 Arbeidet ved hovedkontoret Ved hovedkontoret i Tollbugata arbeider ca 45 ansatte i ledelse og stab med ansvar for overordnede ledelsesfunksjoner og informasjon, strategi og organisasjonsutvikling samt økonomitjenester og IKT for hele organisasjonen. Hovedadministrasjonen legger stor vekt på kontakt med fagmiljøer, politiske myndigheter både lokalt og nasjonalt, og naturlige samarbeidspartnere i kirke og samfunn. Bymisjonsledere har sett som sin oppgave å delta i faglig og offentlig debatt på områder som er viktige for SKBO. I 2005 var temaene eldreomsorg, fattigdom, barnevern og boligutvikling særlig sentrale. Sentrale ledere kom også med tidlige utspill og utfordringer til den nye regjeringen, særlig til arbeids, sosial- og inkluderingsministeren. Hovedkontoret erfarte en nedgang antall offentlige henvendelser til 12

13 hovedkontoret etter at Helen Bjørnøy sluttet som generalsekretær. Dette tok seg opp mot slutten av året. 4. Informasjon Informasjons- og profileringsarbeidet ble også preget av jubileumsfeiringen i Ved flere av de store arrangementene var det naturlig og nødvendig å følge opp med forhåndsomtale, presseinvitasjoner og formidling av arrangementenes innhold. Vi tror informasjonsarbeidet i jubileumsåret har bidratt til å nå målsettingen med større kunnskap og kjennskap til Kirkens Bymisjon i mange av våre målgrupper. Av store profileringssaker i løpet av året nevnes jubileumshelgen i januar, frimerkeutgivelsen, jubileumsboken om Kirkens Bymisjons historie, og boka Rom for alle om ansatte og frivillige i organisasjonen. Det lyktes også å bidra til den offentlige dagsorden i forbindelse med valgkampen, bla da SKBO var medarrangør av politisk folkemøte foran Stortinget. Organisasjonen var også i offentlighetens fokus i forbindelse med bispeutevnelsen i Oslo og ved regjeringsskiftet i oktober, som førte til lederskifte i SKBO. En ny kommunikasonsstrategi for SKBO ble ferdig utarbeidet i Grunnlagsdokumentet ble drøftet i styret ved flere anledninger og er presentert i alle lederfora. Arbeidet med konkrete tiltaksplaner og retningslinjer for kommunikasjonsarbeidet fortsetter. Bladet Bymisjon utkom med sine fem faste nummer, det første i dobbel jubileumsutgave 5. Innsamling Jubileumsfeiringen satte sitt preg også på innsamlingsarbeidet, både i form av stor aktivitet og resultatmessig. Netto innsamlingsresultat for året ble ca to mill kr mer enn budsjett (eksklusiv ekstrasatsingen). Tidlig på året ble det besluttet en økt satsing på innsamlingsområdet, med både en kortsiktig innsats i 2005 og utarbeidelse av en mer langsiktig plan. Som ledd i dette arbeidet ble det jobbet mye med systemer og rutiner. Mot slutten av året vedtok styret en langsiktig plan ( ). Ambisjonen er en fordobling av innsamlingsresultatet fra nivået før de to profileringsårene med TV-aksjon og Jubileum, og en utvidelse av staben til 5 hele stillinger. Fra arbeidet kan nevnes: Fast giver-kampanje i januar, fem ordinære innsamlingskampanjer rettet mot personer i eget register, samt tre bladkampanjer knyttet opp mot bladet Bymisjon, og stor Lys i mørke-aksjon med bl a julekonsertturne med Oslo Gospel Choir, Mia Gundersen og Bjarte Hjelmeland. Innsamlingsavdelingen er stadig økende grad pådriver og koordinator for innsamlingsaktiviteter i de andre bymisjonene. Dette har flere steder økt inntektene og antall givere betydelig. 13

14 6. Samarbeid, likestilling og arbeidsmiljø. Følgende arbeidstakerorganisasjoner hadde ved utgangen av 2005 hovedtillitsvalgt - Fagforbundet (Trine Schønberg), Norsk Sykepleierforbund (Odd Inge Blålid), Fellesorganisasjonen (FO) (Unni Skurtveit), Norsk Ergoterapeutforbund (Margrethe Otterholt), Norsk Fysioterapiforbund (Grethe Lundsgård), Undervisningsforbundet (Esther Marie Lier) og Den norske kirkes Presteforening (Olga Tvedt). Det er jevnlig holdt informasjons- og kontaktmøter mellom de hovedtillitsvalgte og sentral ledelse - som et supplement til de drøftinger og forhandlinger som skjer på konkrete saksområder. Noen nøkkeltall for ansatte fordelt på kjønn (parentes viser 2004). Andel kvinner Andel menn Alle ansatte (min. 50% stilling) 74% (71 %) 26% (29 %) Nyansatte i % (76 %) 21% (24 %) Virksomhetsledere/sentral ledelse 68% (65 %) 32% (35 %) Styret (medlemmer og varamedl.) 53% (50 %) 47% (50 %) Organisasjonens viktigste likestillingsutfordring er å rekruttere flere mannlige medarbeidere. Alle virksomheter med mer enn fem arbeidstakere har verneombud. Øyvind Ekblad (ansatt ved Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem) var valgt hovedverneombud for SKBO. Lokale arbeidsmiljøutvalg finnes i de virksomheter som har mer enn 20 arbeidstakere. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget har i løpet av året hatt 5 møter og behandlet 31 saker. Oppfølging av sykefravær- og skadesituasjonen i virksomhetene har stått sentralt gjennom hele året. Ved årets slutt har hele organisasjonen IA-avtale. Erfaringene er at IA-systemet fungerer godt både sett fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det er samlet registrert 132 skader i Tilsvarende tall var for 2004; 86 og for 2003; 76. Skademeldingene er fordelt på 19 virksomheter. Høyeste registrerte antall skader i en virksomhet er 29. Det økende skadetallet skyldes først og fremst forbedret skaderegistrering ved sykehjemmene. Skadebildet er sterkt preget av hendelser i forhold til utagerende pasienter/brukere. Både skader og tilløp / trusler er inkludert i denne rapporteringen. Gjennomsnittlig sykefravær i 2005 (2004 i parentes): Totalt: Herav korttid. Samlet 9,3% ( 9,3%) 2,3% (2,1%) Kvinner 10,5% (10,5%) 2,6% (2,2%) Menn 6,0% ( 6,1%) 2,5% (2,1%) Samlet sett er sykefraværet stabilt, men det varierer mye fra virksomhet til virksomhet. Det arbeides aktivt med å redusere fraværet innen rammen av IA-avtalen. Det finnes i organisasjonen gode eksempler på at IA-avtalen har en positiv betydning for arbeidsmiljø og sykefravær. 14

15 7. Internasjonalt samarbeid 7.1 Samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp Norge er et lite land i verden og samtidig ett av de rikeste. Det er derfor viktig å se våre utfordringer og vårt arbeid innenlands i et globalt perspektiv. Det handler om å forstå og å lære av erfaringer som frivillige organisasjoner gjør under andre livs- og samfunnsforhold. Det handler samtidig om å bidra til kontakt med og innsats i de fattige deler av verden. Vår nærmeste samarbeidspartner i dette er Kirkens Nødhjelp. Den samarbeidsavtalen som er inngått organisasjonene imellom, inneholder flere elementer og gir muligheter til: - å videreføre mange års inspirerende erfaring med hva vennskapskontakter i sør kan bety i vårt arbeid. - å bidra med og utvikle vår kompetanse gjennom faglig utveksling med prosjekter Kirkens Nødhjelp driver ute. - å dele teologisk/ideologisk refleksjon og erfaring som nære diakonale kolleger. 15% av midlene fra TV-aksjonen Hjerterom i 2004 er øremerket internasjonale tiltak. SKBO støtter fra 2005 to prosjekter med midler fra TV-aksjonen. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og gjelder tiltak for traumatiserte barn i henholdsvis Somalia og Malawi. I tillegg til økonomisk støtte innebærer prosjektene faglig kontakt mellom prosjektene og et par av våre virksomheter. 7.2 Faglig kontakt og vennskapsarbeid. Vennskapsarbeidet dreier seg særlig om Guatemala og den diakonale organisasjonen FUNDATED. Flere av våre virksomheter har løpende kontakt med lokalsamfunn både i slummen i hovedstaden og indianerlandsbyer i fjellene. Det skaper et kjennskap og engasjement som utfordrer oss og er gjensidig berikende. Vennskapet holdes ved like både gjennom løpende kontakt og gjennom regelmessige besøk både i Norge og i Guatemala. Et viktig faglig samarbeidsområde er Hiv/aids-relatert innsats som i særlig grad følges opp gjennom AKSEPT gjennom samarbeidspartnere bl.a. i Latvia, Russland og på Balkan. Teologisk Fakultet tilbød også som jubileumsgave et seminar på høyt faglig nivå til Kirkens Bymisjons ansatte. Temaet var City Mission and otherness. 7.3 Europeisk kontakt I mange år har vi vært engasjert i nordisk og europeisk samarbeid mellom bymisjoner. Det dreier seg om konferanser og om direkte-kontakter med bymisjoner der vi kan lære av hverandres erfaringer og utveksle kompetanse. Utviklingen innenfor EU får gjennom EØS-avtalen virkning for norsk lov og regelverk og påvirker viktige rammebetingelser for SKBO. Vi holder oss derfor oppdatert på utviklingsprosesser i EU som har betydning for norsk helse- og sosialpolitikk og som påvirker frivillige og ideelle organisasjoners arbeidsmuligheter. Dette skjer i stor grad gjennom vår kontakt med relevante organisasjonsnettverk i Europa. Gjennom den norske kirke har vi kontakt med det diakonale nettverket Eurodiaconia og det europeiske kirkenettverket CEC (Conference of European Churches) i Geneve/Brussel. Vi har dessuten kontakt med et europeisk nettverket for organisasjoner som arbeider mot fattigdom EAPN (European Anti Poverty Network) med kontor i Brussel. 15

16 8. Redegjørelse for årsregnskapet 8.1 Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernet SKBO viser et overskudd kr 18,5 mill. for 2005 mot kr 32 mill. i Stiftelsen SKB viser et overskudd kr 9,9 mill. i 2005 mot kr 19,6 mill. i Resultatet er i sin helhet tillagt egenkapitalen, se egen note. Økt volum på både inntekter og kostnader skyldes først og fremst økning av antall virksomheter og høy aktivitet i mange av bymisjonens institusjoner. Nedgangen i resultatet i forhold til 2004 skyldes i det alt vesentlige økte pensjonskostnader (det vises til egen note). Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (tilført fra/brukt på virksomheten) var på kr 11,6 mill (det vises til kontanstrømanalysen). Driftsresultatet for konsernet var på 17,3 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. Konsernets likviditetsbeholdning var kr 79,8 mill pr Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,9% av samlet gjeld, sammenlignet med 25,4% pr Konsernets finansielle stilling er stabil og god. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide midlene (omløpsmidlene). Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 836,2 mill, sammenlignet med kr 798,2 mill året før. Egenkapitalandelen er uendret på ca 45,6%. Den økonomiske og finansielle stilling danner et godt grunnlag for driften framover. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 8.2 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsbeholdningen har bare en liten endring i løpet av året og anses som tilfredsstillende. En vesentlig del av midlene er plassert i bank og andre lett likvide midler. Markedsrisiko SKBO driver sin virksomhet i Norge og er ikke eksponert for endringer i valutakurser. SKBO er noe eksponert når det gjelder endringer i rentenivået, ca 21% av konsernet SKBO sine lån er i flytende renter. Det vil ikke få alvorlige følger for konsernet om lånerenten stiger betydelig. Når det gjelder likvide midler vil avkastningen på obligasjonsporteføljen bli redusert ved en renteøkning. Da porteføljen består av relativt kortsiktige obligasjoner, vil ikke dette få vesentlige konsekvenser. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Den finansielle risiko totalt sett vurderes dermed å være liten. 16

17 8.3 Framtidsutsikter Oslo kommune og staten v/ Helse Øst er SKBOs største oppdragsgivere og viktigste samarbeidspartnere. Av endrede forhold som ventes i 2006 nevner vi muligheten for ytterligere konkurranseutsetting av noen av våre sykehjem. Foruten konkurransesituasjonen i bransjen for øvrig, er det ikke kjente forhold som påvirker framtidsutsiktene. 8.4 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. 9. Ytre miljø Virksomheten Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er, så langt styret vet, ikke av en art som forurenser det ytre miljø. 31. desember april 2006 Berit Wenaas Åge Petter Christiansen Trond Bakkevig styrets leder nestleder Rikke Lassen Peder Nustad Jens Vig Janne H. Andreassen Bjørnar H. Bakker Grethe Lundsgård Sturla Stålsett generalsekretær 17

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold.

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold. ÅRSRAPPORT 2011 1 FAKTA OM HERO NORGE Hero Norge AS (Hero) er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Vi er en av de største organisasjonene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer