Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013"

Transkript

1 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Fastsatt i kommunestyret Sak 2013/981 Side 1

2 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN VEDTATT GENERELT TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Økonomiplanen kommuneplanens kortsiktige del... 7 Årsbudsjettet er en bindende bevilgningsplan for angjeldende år... 7 Målstyring... 7 Rapportering og regnskap... 7 Årsbudsjettet og økonomiplanen legges til offentlig ettersyn i minst 14 dager... 7 Generelle forutsetninger for budsjett 2014 og økonomiplan Statsbudsjett 2014 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren... 8 Befolkningsutvikling i perioden GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON Garantiforpliktelser Lånegjeld og låneopptak i perioden Renter og avdrag Regnskap 2012 og budsjett Investeringer de siste årene Kommunens fondsbeholdninger Økonomisk handlefrihet netto driftsresultat Lønnskostnader og sykefravær Enhetskostnader produktiviteten i Porsanger kommune DRIFTSDEL ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Totaloversikt STAB OG ADMINISTRASJON R1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer R 1120 Sentralledelse R1150 Samisk språk R1160 Tverrsektorielle felleskostnader R1200 Sekretariat og informasjonstjenester R1220 Plan og økonomifunksjon R1240 Lønns og personalfunksjon KULTUR OG OPPVEKST R1300 Undervisning, herunder administrasjon R1330 Voksenopplæring R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon R1370 Skolefritidsordninger R1380 Kulturtiltak R1325 Midt Finnmark PPtjeneste HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN Sak 2013/981 Side 2

3 R1400 Administrasjon pleie og omsorg R1410 Institusjonsbasert omsorg R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester R1430 Andre servicefunksjoner R1450 Helsetjenester R1470 Barne og ungdomsvern R1480 Sosiale tjenester NÆRINGSFORMÅL R1500 Næringsformål TEKNISK AVDELING R1600 Forvaltning og oppmåling R1560 Miljøtiltak R1620 Beredskapstjenester R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader R1650 Vann R1660 Kloakk og slam R1670 Renovasjonstjeneste R1680 Veier og gater R1700 Administrasjon bygg og eiendommer R1710 Skolebygg R1720 Barnehagebygg R1730 Administrasjonsbygg R1740 Helse og sosialbygg R1750 Andre bygg og anlegg R1760 Parker og grøntanlegg ANDRE OMRÅDER R1390 Kirkelige formål ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER R1800 Skatt på formue og inntekt R1840 Statlige rammetilskudd R1845 Øvrige generelle inntekter R1898 Sektorovergripende ramme R1999 Avskrivninger LÅNEGJELDSUTVIKLING periode UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR Avgifter og gebyrer: Vedlegg 1: Tiltaksoversikt Vedlegg 2: Avgifter og gebyrer for Vedlegg 3: Prognose Rammetilskudd Sak 2013/981 Side 3

4 Vedlegg 4: Budsjettskjema 2 A investeringsbudsjett Vedlegg 5: Budsjettskjema 1 A driftsbudsjett Sak 2013/981 Side 4

5 BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN VEDTATT Porsanger kommunes målsetning er vekst for å fortsatt være selvgående som kommune. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. Porsanger kommune med Lakselv som sentrum har en visjon om å øke folketallet slik at man fortsatt kan levere gode tjenester. Porsanger kommune skal levere et økonomisk resultat som er tilpasset de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Porsanger kommune skal satse på å være en attraktiv kommune for nyetableringer, og et nav i nordområdene. 2. Porsanger kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatteøret for Porsanger kommunestyre fastsetter de kommunale avgifter og gebyrer for 2014 i samsvar med fremlegg i kapittel Avgifter og gebyrer i økonomiplanen. 4. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelser for 2014 lik rådmannens grunnlønn. 5. Porsanger kommunestyre vedtar årsbudsjett 2014 og økonomiplan for drift på rammeområdene i henhold til a. oppstillinger for rammene, R1100 R1999 slik det fremkommer i dokumentet b. oppstilling av de vedtatte tiltak slik disse fremkommer i kapittel Oversikt over tiltak innarbeidet i årsbudsjettet c. oppstilling over investeringsprosjekter slik disse fremkommer i kapittel Investeringsbudsjett Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2014 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr Nedbetaling for investeringslån settes til 25 år. Porsanger kommune opptar kr , i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med nedbetaling over 20 år. 7. Porsanger kommunestyre vedtar framlagte innstilling til budsjett 2014 og økonomiplan for perioden , herunder særskilte framlagte forslag til vedtak jfr pkt.1 6 ovenfor som formannskapets innstilling, og med de vedtatte endringsforslag i kommunestyret godkjennes. 8. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2013 med virkning for 2014 og forventer ingen nye kommunale garantier i Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan fremlegges i balanse. 10. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til gjeldende budsjettreglement for Porsanger kommune. Eiendomsskattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 3 utskrives det i 2014 eiendomsskatt i hele Porsanger kommune. 2. Eiendomsskattesatsen settes til kr 2 for hver kr 1000 av takstverdien for I medhold av eiendomsskattelovens 7 vedtar kommunestyret følgende fritak for eiendomsskatt: Bolighus Fritak de 10 første årene etter at bolighuset er tatt i bruk Private bygg og eiendommer som benyttes til Fritak barnehager Private bygg som benyttes til helse og Fritak Sak 2013/981 Side 5

6 sosialformål. Videre idrettslagshus, ungdomsog samfunnshus som i hovedsak ikke nyttes til kommersiell virksomhet. Gårdsbruk i drift Fylkeskommunale bygg som brukes til undervisning Ubebygd eiendommer med begrenset utbyggingsmulighet grunnet verneinteresser Er lovmessig fritatt jfr. Eiendomsskatteloven 5h. Våningshus med tilhørende tomt beskattes som bolighus Fritak Fritak 4. For taksering og utskriving av eiendomsskatt vedtar kommunestyret skattevedtekter slik de framkommer i kommunestyrets vedtak av med senere endringer vedtatt Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. jf eiendomsskatteloven 25. Delegasjonsvedtak Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelig lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Samme gjelder for refinansiering av lån i henhold til dette vedtaket. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grenser som er vedtatt av kommunestyret. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid. 2. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragsperioden. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre budsjettreguleringer slik at ekstraordinære nedbetalinger og innbetalinger av lån til kommunen (videreutlånsmidler) og refusjoner for grunnlagsinvesteringer) tilbakebetales som ekstraordinære avdrag på løpende lån opptatt av finansinstitusjoner og banker. Når det gjelder innløste videreutlånsmidler kan rådmannen også vedta at disse omgjøres og lånes ut på nytt. 4. Rådmannen legger vedtak i henhold til denne delegasjon fram for formannskapet som referat. Sak 2013/981 Side 6

7 GENERELT TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN. Økonomiplanen kommuneplanens kortsiktige del Økonomiplanen har et 4årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. Kommunestyret kan selv avgjøre når på året økonomiplanen skal behandles. I Porsanger behandles økonomiplanen parallelt med behandlingen av årsbudsjettet i desember. Årsbudsjettet er en bindende bevilgningsplan for angjeldende år Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Årsbudsjettet legges frem på rammenivå med brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter i tråd med økonomireglementet. Etter at kommunestyret har vedtatt budsjettrammer pr rammeområder, får rådmannen fullmakt til å fordele rammene videre på utgifts og inntektsarter på ansvarsnivå. Målstyring Målstyring er et element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt resultatmål. et for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne. ene har hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på tjenester, tilfredse brukere og en effektiv og kompetent organisasjon. Etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene igangsette konkretisering av tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Måleindikatorene skal i ettertid gjøre det mulig å analysere om resultatet er oppnådd. Som del av analysen kan også brukernes og medarbeidernes opplevde erfaring med tjenestene og organisasjonen bli innhentet. Målstyringen skal etter hvert gi kommunen god økonomistyring med god økonomisk handlefrihet (overskudd) og god kvalitet på tjenestene. Dette innebærer å tilby riktige tjenester med rett nivå, oppnå god brukertilfredshet, samt en effektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø. Avdelingen får ekstra oppfølgingsansvar med målstyringen med å justere tjenesteproduksjonen og leveransen innenfor den tildelte budsjettrammen. Dersom negativ budsjettavvik oppstår i budsjettåret er det et krav at rådmannen nedjusterer produksjonsnivået slik at ubalanse unngås, selv dette innebærer at tjenester må nedprioriteres. Rapportering og regnskap I løpet av året er det tre hoved rapporteringer (tertialrapporter) pr 30. april og 31. august og årsrapport med regnskap som behandles av formannskapet og kommunestyret. Her foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og utgifts og inntektsnivået i budsjettet; tertialrapportene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett. Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt enhet / budsjettområde. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettjusteringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt. Kommunen er dessuten pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr kommuneloven 49 og forskrift om rapportering pr 15. februar hvert år. Kommunestyret er også pålagt å behandle årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år, jfr. kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 10. Årsbudsjettet og økonomiplanen legges til offentlig ettersyn i minst 14 dager Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Sak 2013/981 Side 7

8 Generelle forutsetninger for budsjett 2014 og økonomiplan Porsanger kommune har vært en ROBEKkommune fra august 2007 til sommeren 2010 da kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd). I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det er avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2014 er optimalisering og effektivisering slik at kommunen kan utvikle nødvendig bærekraft. Lånegjelden har økt gjennom 2013 gjennom utbygging hybelhus og oppgradering av skolebygg. Dette påvirker i stor grad driftsbudsjettet gjennom økt behov for betaling av renter og avdrag. Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd samt reduksjon i kommunens folketall medfører en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om økt rasjonalisering og omstillinger i kommunal sektor blir dermed mer påkrevd. Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for Det er budsjettert med en antatt prisvekst på 3 %. I tillegg er åpenbare over/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak. Statsbudsjett 2014 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en nominell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra på 4,7 %. Porsanger kommune får en økning på 2,5 % i sum skatt og rammetilskudd. Dette er den nominelle prosentvise endringen hvor også endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune er innregnet. Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2014 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr (Kroner i 1000) Befolkningsutvikling i perioden Porsangersamfunnet har erfart reduksjon i folketall gjennom flere av de siste årene. Mye av dette skyldes utflytting og nedleggelser av statlige arbeidsplasser. Samtidig som kommunens båndlagte arealer medfører ulike begrensninger for næringsutvikling. Ved slik ekstern Sak 2013/981 Side 8

9 påvirkning som i all hovedsak bidrar til utflytting av yngre mennesker rammes Porsanger kommune både i forhold til skatteinngang, men også direkte i forhold til de statlige inntekstberegninger med hensyn til rammeoverføringene. SSB s befolkningsprognose, er brukt for å framskrive befolkningsutviklingen i kommunen for årene Befolkningens størrelse og alderssammensetning bestemmer bl.a. overføringen av statlig rammetilskudd, herunder inntektsutjevningen. SSB middelsprognose viser en jevn tilbakegang i folketallet de nærmeste årene. Viktig å merke seg er aldersforskyvningen i befolkningen, hvor en større andel av befolkningen går over fra arbeidsaktiv alder til pensjon. Den aldersfordelte endringen viser størst nedgang blant den yrkesaktive befolkningen (1666 år). For å demme opp den negative trenden blant aldersgruppen 1666 år blir utfordringen for kommunen å ha et tilstedeværende godt videregående skoletilbud, samtidig å beholde og skape nye arbeidsplasser. En ytterligere utfordring innen helse og omsorgstjenester blir å møte økning i antall eldre over 67 år. Kommunen er allerede nå inne i eldrebølgen, mens gjennomsnittet av kommunenorge først vil først merke den etter 2015 og fra 2020 med full styrke. Sak 2013/981 Side 9

10 GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON Den økonomiske situasjonen blir belyst av tidligere års regnskaper, og i tillegg nøkkeltall fra konsekvensjustert budsjett slik det fremkommer under de avdelingsvise oversiktene og i samleoversiktene i økonomiplanen. Kommunen har de siste årene foretatt betydelige effektiviserings og omstillingstiltak samt nedbemanninger for å rette opp ubalansen i kommunens økonomi. Tiltakene er i hovedsak fulgt opp, og har medført at kommunen har dekket inn tidligere års underskudd. Resultatet for driftsåret 2013 foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men prognosen viser ved utgangen av oktober et mulig underskudd for driftsåret Av den grunn er det innført innkjøpsstopp på varer og tjenester. Videre har kommunen et merforbruk på i underkant av 3 millioner å ta inn i 2014 (merforbruk fra 2012) Økonomiplanen for tar sikte på å videreføre arbeidet mot en balansert og sunn økonomi, satt inn i en sammenheng som ivaretar de politiske prioriteringer som er gjort. PK har tatt opp ca. 70 millioner kroner i lån, og større opptak av ny gjeld bør begrenses i økonomiplanperioden. Økonomiplanen bør inneholde tiltak som legger til rette for at kommunen kan bygge opp frie fond, slik at uforutsette situasjoner kan håndteres, samt at man kan oppnå en akseptabel egenkapital ved fremtidige investeringer. Eiendomsskatten på 2 promille (satsen for 2012) utgjør vel 4 mill. kroner i egne frie inntekter. Skattesatsen kan årlig økes med maks 2 promille til maks 7 promille. Hver promille økning utgjør vel 2 mill. kroner i økte frie inntekter. Garantiforpliktelser En kommune kan ikke stille garantier for andres økonomiske forpliktelser eller næringsvirksomhet for andre enn for kommunal virksomhet, jfr kommunelovens 51. En garantiforpliktelse utover kr må godkjennes av Fylkesmannen. Lånegjeld og låneopptak i perioden. En kommune kan ta opp lån til følgende formål: å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk å konvertering av eldre lån til videre utlån av midler fra Husbanken til likviditetsformål. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kommunens samlede gjeldsbyrde må ikke være større enn det er forsvarlig ut fra balansen i årsbudsjettet og økonomiplan. I årsbudsjett 2014 er det lagt inn en låneramme til investeringer på kroner. I tillegg forutsettes det å ta opp 5 mill. til videre utlån fra Husbanken. Lånegjeld knyttet til investeringsformål var pr var på 161,2 mill. kroner, og forventes økt til 213,4 mill. pr Norges Banks styringsrente er for tiden på et lavt nivå. Dersom lånerenten øker betydelig i Sak 2013/981 Side 10

11 planperioden, så vil det medføre at resultatmarginen blir betydelig svekket. Netto driftsresultat slik den fremkommer i KJB vil ikke være tilstrekkelig dersom rentenivået øker uten at tjenestenivået samtidig reduseres. Renter og avdrag Regnskap 2012 og budsjett For tiden har den lave lånerenten bidratt positivt til kommunens netto driftsresultat (dvs økonomisk handlefrihet). Renten må antas å stige mot slutten av planperioden, men forventes å holde seg på et lavt nivå ut Det legges til grunn i økonomiplanen at lånerenten på nye lån i 2014 kan øke. En klar målsetning for planperioden er at kommunens bruttolånegjeld ikke får en større økning. Lånerenten for videre utlån fra Husbanken belastes driftsregnskapet, mens avdragsbetalingen belastes investeringsregnskapet. Investeringer de siste årene Kommunens investeringer har vært meget beskjedne i de siste årene. Dette som en direkte følge av at kommunen har vært i ROBEK. I 2013 tok PK opp større låneopptak. Et nytt hybelbygg ble bygget samt større renovasjon av skolebygg. Det er viktig at økonomiplanperioden begrenses m h t store opptak av nye lån. Kommunens fondsbeholdninger (Kroner i 1000) Bundne drifts og investeringsfond er bundet til bestemte driftsområder og investeringsprosjekter. Kommunen har ingen frie fondsmidler for tiden. Det betyr at kommunen ikke har reserver på bok for å møte uforutsette driftsutgifter eller svikt i inntekter. Uforutsette utgifter må dekkes gjennom reguleringer innenfor ordinær driftsbudsjett, selv om mulighetene for dette er svært begrenset dess lenger ut i driftsåret man kommer. Økonomisk handlefrihet netto driftsresultat. Netto driftsresultat (NDR) også kalt for økonomisk handlefrihet viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 3,0 % av driftsinntektene. For Porsanger kommune vil 3 % anslaget medføre at NDR bør ligge på ca.10 mill. kr (2013nivå). Det synes ikke realistisk for en kommune i omstilling og endring å klare en slikt netto driftsresultat. Allikevel bør kommunen tilstrebe en økonomisk driftsbalanse som skaper en større økonomisk Sak 2013/981 Side 11

12 handlefrihet en årsbudsjettet for Nedjustering av kommunens driftsproduksjon sammen med økning i inntekstgrunnlaget vil på sikt bedre handlefriheten. Lønnskostnader og sykefravær Lønnsbudsjettet 2014 er lagt inn med i overkant av 300 årsverk (åv) inklusiv lærlinger, ekstrahjelp og prosjektledere. De største avdelingene er Helse og sosial og Oppvekst og kultur, med henholdsvis 128,36 og 111,97. Rundt 60 % av driftsbudsjettet er lønn og sosiale utgifter. Følgende tabell viser en oversikt over utviklingen i sykefraværet: Sykefravær 11,8% 11,6% 11,2% 10,7% 8,385 8,4% Tall for 2013 viser gjennomsnitt fram til september. Kommunen er en IAbedrift og har et særskilt ansvar for oppfølging av sykemeldte med sikte på å få ansatte tilbake i tilpasset arbeidssituasjon. Enhetskostnader produktiviteten i Porsanger kommune Gjennom Kostraanalysen fremkommer hva de ulike tjenester har av produktivitet (enhetskostnadene) pr levert tjeneste pr bruker, prioritering (dvs hvor mye av kommunale penger som går til den konkrete tjenesten) og dekningsgrad (måler andelen av målgruppen i prosent som mottar tjenesten). Mer om dette vil fremkomme i vedlagte Kostra statistikk som er hentet fra Disse Kostra tallene er også fremlagt til styrer råd og utvalg gjennom budsjettprosessen høsten Begrepet produktivitet kan si noe om hvor effektiv den kommunale tjenesteproduksjonen er. Enhetskostnaden, dvs hvor mye det koster å produsere en enhet innen tjenesteområdet, for eksempel hvor mye ressurser som benyttes pr elev i grunnskolen, barnehagen, kan være med å gi et bilde av hvor kostnadseffektiv kommunen er. Effektivitet handler om å gjøre de rette tingene på den rette måten: Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte formålene. Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte målgruppene og de prioriterte brukerne i disse målgruppene. Tjenesten skal tilfredsstille brukernes og samfunnets behov. Tjenesteproduksjonen skal ha tilfredsstillende produktivitet. Det vises her til Statistikker fra KOSTRA på en del tjenesteområder med hensyn på prioritering, produktivitet og effektivitet. Et annet spesielt forhold er at andelen kvinner i organisasjonen og alder på ansatte er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Finnmark og landsnittet. Dette vil gi kommunen spesielle utfordringer de nærmeste årene og som det må tas hensyn til i personalplanleggingen. Rekruttering av nye arbeidstakere og tilpasset seniorpolitikk er en viktig nøkkel i fortsatt å kunne holde god personalsituasjon og god tjenesteleveranser. Sak 2013/981 Side 12

13 DRIFTSDEL ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Alle tall i rammeoversiktene er i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak Totaloversikt (tall i hele 1000 kroner) Merk: Netto overskudd overføres til disposisjonsfond. Sak 2013/981 Side 13

14 STAB OG ADMINISTRASJON Administrasjonen har blitt betydelig redusert de siste årene og kommunen bruker mindre ressurser på dette området enn sammenlignbare kommuner. Ressurser til interkommunal virksomhet er avsatt i budsjettet. R1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer Godtgjørelse ordfører, sentrale folkevalgte organer, andre utvalg, eldreråd, valgutgifter og revisjon. Følge møteplanen Godtgjøringer skal dekkes innenfor gitt bevilgning Inntekter Ingen endring Utgifter Reduksjon i Formannskapets konto med kroner Partistøtte er lagt inn i planperioden med en årlig støtte på kroner R 1120 Sentralledelse Sentralledelsen (rådmannens kontor og prosjektstilling samfunns og arealplanlegger), frikjøp hovedtillitsvalgt, drift av IT/EDBfellestjenester og EDB maskiner, lisenser og programvarer. Porsanger kommunes IT systemer og tilhørende maskinpark skal kunne holdes operativt 24/365 Interne feil på hovedsystemer skal kunne utbedres innen 2 timer på dagtid Øyeblikkelige tiltak og nød utbedringer skal kunne dekkes innenfor budsjettets rammer Inntekter Ingen endringer Utgifter Lønns og prisvekst Sak 2013/981 Side 14

15 R1150 Samisk språk Samisk språksenter, samisk språkkonsulent og samisk språk og utviklingsprosjekter. Det vises til samisk språkplan med tiltak og målbeskrivelse. Inntekter Rammeoverføring fra Sametinget Utgifter Reduserte utgifter til drift Reduksjon med 1 årsverk på samisk språksenter. R1160 Tverrsektorielle felleskostnader Felleskostnader (representasjon, KSkontingent, kjøp av juridisk bistand), andre kontortekniske felleskostnader (kontormateriell, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, telefon, annonsering, inventar og utstyr, serviceavtaler kopimaskin mfl.) datarommet på kurssentret, kommunenes hjemmeside på Internett. Området har følgende endringer Flyktningetjenesten er flyttet fra dette rammeområdet til 1480 sosiale tjenester Kommunen skal dekke sine behov for juridiske tjenester ved kjøp igjennom avtalefestede tjenester. Datarommet på kurssenteret skal være tilgjengelig for bruk hele året igjennom, med unntak av juli. ITsamarbeidet skal gi administrative gevinster/besparelser. Inntekter Ingen endringer Utgifter Det er ikke valggjennomføring i 2014 så disse utgiftene er trukket ut. Sak 2013/981 Side 15

16 R1200 Sekretariat og informasjonstjenester Offentlig servicekontor, bibliotektjenester, bokbuss samarbeid med Karasjok og Utsjok, og IKA Finnmark IKS (Interkommunalt arkiv i Finnmark). Innkommet post skal journalføres innen 3 virkedager, for post med prioritet skal dette kunne journalføres samme dag. Postlister skal være tilgjengelig på internett med minimum 3 dagers forsinkelse Inntekter: Ingen endringer Utgifter: Lønns og prisvekst Vakant stilling ved servicekontoret Området er tilført en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver (halvårsvirkning) R1220 Plan og økonomifunksjon samordnet budsjett og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, skatteoppkreverfunksjon for stat, likviditets og økonomistyring, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, oppfølging av kommunens forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering. Videre kommer regnskapsføring for menighetsrådet, PiU, PPD og IKA Finnmark. Å ha et mest mulig ajourført regnskap. Maksimal forsinkelse på bilagsregistrering skal være 7 dager. Rapporter skal leveres innen frister. Årsregnskaper skal være avsluttet innen Saksbehandlingstid på enkeltvedtak skal være innenfor forvaltningslovens krav. Inntekter: Mindre inntekter grunnet vedtatt stilling i Avjuvarri region ikke ble effektuert Utgifter Lønns og prisvekst Sak 2013/981 Side 16

17 Reduksjon i årsverk (50 % stilling) R1240 Lønns og personalfunksjon Rammeområdet inngår i rådmannens stab og omfatter: Lønns og personalavdelingen og andre personalpolitiske tiltak (sysselsetting ungdom, lønn lærlinger, reiser, rekruttering, opplærings og utviklingsfond, AKAN tiltak, HMS mv) og opplæring av ansatte. Protokoller/referater skal være tilgjengelig senest 4 virkedager etter avholdt møter. Innkallinger senes ut 7 dager før møter, 10 dager ved kommunestyremøter. Saksbehandling ferdigstilles og godkjennes av ordfører og rådmann dagen før utsendelse. Saksbehandlingsfrister skal overholdes i ft lov/forskrift. Innen 3 uker etter søknadsfrist for utlyst stilling, skal tilsetningsmøte være gjennomført Ved mistanke om behov for AKAN tiltak skal dette iverksettes innen 14 dager. Inntekter Det tilsettes en HMS konsulent som har som formål å redusere sykefraværet. Inntekten som synliggjøres på rammen må derfor sees i sammenheng med lavere vikarutgifter på produksjonssiden. Utgifter Lønns og prisvekst Vakant stilling ved lønn og personal (20 %) Området er tilført en ny stilling som HMS konsulent. Sak 2013/981 Side 17

18 KULTUR OG OPPVEKST Avdelingen har følgende rammeområder: 1300: Undervisning herunder administrasjon 1330: Voksenopplæringen 1360: Spesielt tilrettelagt tilbud 1340: Barnehagedrift 1370: Skolefritidsordning 1380: Kulturtiltak 1325: Midt Finnmark PPtjeneste. Innledning Krav om rapportering og plan for forsvarlig system for å følge opp elevresultatene fra sentrale myndigheter har økt (Oppvekstloven 14 1). Dette følges opp med statlig tilsyn og kontroll. Som en del av oppfølgingsansvaret skal har skoleeier laget en plan for oppfølging og presentasjon av elevresultater for kommunestyret 3 ganger i året. Det for at resultatene skal være så ferske som mulig. Porsanger kommune har 3 skolesentre med 110 klasse. Skolene i Billefjord og Børselv er organisert som oppvekstsentre som også har barnehage og SFOtilbud under en ledelse. Porsanger kommune har full barnehagedekning. Overordnet målsetning Avdeling for oppvekst og kultur skal levere tjenester av faglig forsvarlig kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Avdelingen skal fortsette arbeidet med skoleutvikling og ha høyt fokus på resultat og læringsmiljø. Sektoren skal ha en faglig forsvarlig tjeneste innenfor de økonomiske rammer. Ansattes helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas på en god måte. R1300 Undervisning, herunder administrasjon Skoleadministrasjon, grunnskoledrift (skolene), spesialundervisning, morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk personell, samisk og kvensk i grunnskolen. Det arbeides med å slå sammen to ansvarsområder (Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole). Dette gir ingen økonomiske endringer i rammene. Kommunestyret har i vedtak satt følgende målsetting for skolene i Porsanger Grunnskolen i Porsanger må bygge virksomhet på det faktum at kommunen har grunnlag i tre språk og kulturer. Porsanger kommune har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonal prøver og kvalitetsmåling av skolen. I forhold til tidligere målinger sett mot nasjonalt og fylkesnivå Måloppnåelse Resultater fra nasjonale prøver og eksamen legges fram for kommunestyret. Første framlegg på første møte i det nye året. Inntekter: Sak 2013/981 Side 18

19 Mindre inntekter i 2014 rammetilpasning Utgifter: Rammetilpasning Lønns og prisvekst Reduksjon i bemanning merkantil stilling ved Lakselv ungdomsskole Leasing av datautstyr til Lakselv skole Reduksjon i årsverk ved Børselv Skole (50 %) R1330 Voksenopplæring Voksenopplæring i grunnskole og norskopplæring for bosatte flyktninger og tilflyttere fra andre land. Porsanger kommune skal gi en målrettet grunnskoleopplæring og norskopplæring til alle voksne og mindreårige flyktninger som har rett til det etter opplærings og introduksjonsloven, slik at de blir optimalt funksjonelle i lokalsamfunnet og dermed gis en vei inn i arbeidslivet. Måloppnåelse Alle innvandrere som bosettes/familie gjenforenes skal klare å gjennomføre Norskprøve 2 eller 3 (muntlig og skriftlig) i løpet av 550 timer norsk. Behovsprøvd norskopplæring utover 550 timer skal i hovedsak lede frem til norskprøve 2 (muntlig og skriftlig). De som vil ha behov for Grunnskoleopplæring søker om dette. Vi gir maksimalt et 2årig løp med karakterer i 5 fag. Inntekter Alle inntekter tilhører norsk og samfunnsopplæring til innvandrere og flyktninger. Statstilskudd til norskopplæring av bosatte flyktninger. Utgifter Økte utgifter på bakgrunn av lønns og prisvekst. Bosetning av flyktninger fører til økte utgifter på undervisning til fremmedspråk. Sak 2013/981 Side 19

20 R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud Spesialpedagogisk tilbud i barnehagene, samt annet språktilbud, herunder samisk i barnehagene. Porsanger kommune skal i henhold til opplæringsloven 5 7 gi spesialpedagogisk hjelp til alle barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov. Tidlig intervensjoner viktig for å sikre en god overgang til grunnskolen. Måloppnåelse Alle førskolebarn med særlige behov har etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fått tildelt ekstraressurs i barnehagen. Målet er at barnet skal være best mulig forberedt til skolestart. Utgifter Rammeområdet har vært underbudsjettert. R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon Barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager. Porsanger kommune skal gi barnehagetilbud til alle som søker om plass. Samtlige barnehagers virksomhetsplaner skal bygge på Porsangers tre kulturer, samisk, norsk og kvensk. Måloppnåelse Alle barn som har rett til barnehageplass skal få tilbud om plass. Porsanger kommune har etter forskriftene full barnehagedekning. Kapasiteten i Lakselvområdet er tilnærmet 100 % utnyttet. Det skyldes at det er flere barn mellom 1 og 3 år som søker plass. Disse barna teller to plasser hver. Inntekter Fra 1.januar 2011 overtok kommunene hele ansvaret for å finansiere de ikkekommunale barnehagene. Det kun foreldrebetaling som føres som inntekter på rammeområdet. Rammeområdet har hatt for høyt inntektsanslag. Porsanger kommune vedtar den høyeste satsen for foreldrebetaling, i h t statsbudsjettet. Sak 2013/981 Side 20

21 Utgifter For 2014 skal kommunen dekke gjennomsnittlig 93,88 % utgiftene i forhold til utgifter som tilsvarende kommunale barnehager har. Justering av tilbud, innbefatter felles styrer og midlertidig stengning av en avdeling. R1370 Skolefritidsordninger Drift av skolefritidsordningen. Leksehjelpordningen er lagt inn under SFO Porsanger kommune skal kunne gi skolefritidstilbud til inntil 50 % av elevene i 1. til 4. klasse. Elever i første klasse har prioritet. Måloppnåelse For skoleåret 2013/14 har alle som søkte fått plass på SFO ordningen. Foruten «Vindvotten» SFO i Lakselv gis det også SFO tilbud i Børselv og i Billefjord. Inntekter Prisjustert brukerbetaling. Innføring av kostpenger. Utgifter Lønns og prisjustert. Ekstrahjelp er gitt til enkeltelever som etter sakkyndig vurdering har behov. Reduksjon i årsverk R1380 Kulturtiltak Kulturskole og organisasjonsstøtte til ulike kulturformål bl.a. til barn og unge, idrett, teater. Luostejokmidlene til allmennyttige formål er lagt inn under dette rammeområdet. KST vedtak : Kr til ungdomstiltak: Møteplass for ungdom. Ungdomsrådets midler er flyttet til rammeområdet for sentrale folkevalgte organer. Porsanger kommune skal gjennom kulturskolen og frivillige lag og foreninger gi tilbud innen musikk, dans, drama og billedkunst slik at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Sak 2013/981 Side 21

22 Måloppnåelse Kulturskoletilbudet i skoleåret er musikk, dans, drama. Inntekter Prisregulerte brukerbetalinger. Brukerbetaling ble økt fra høst Færre brukere. Utgifter Lønns og prisvekst Reduksjon i stilling (25 %) Prosjekt blad er inne med kroner Opprinnelig var støtten på kroner 80000, men prosjektet får kroner gjennom Luostejok midler. R1325 Midt Finnmark PPtjeneste Utgifter Porsanger kommunes andel til PPD MidtFinnmark IKS som fordeles etter selskapsavtalen: Mindre utgifter grunnet lavere tilskudd, jfr. vedtak i KST. Sak 2013/981 Side 22

23 HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN Avdelingen har følgende rammeområder: 1400: Administrasjon pleie og omsorg 1410: Institusjonsbasert omsorg 1420: Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester 1430: Andre servicefunksjoner 1450: Helsetjenester 1470: Barne og ungdomsvern 1480: Sosiale tjenester Innledning Helse og omsorg har 13 avdelinger med til sammen 120 årsverk fordelt på 150 faste ansatte. Helse og omsorg leverer tjenester fra livets begynnelse til slutt for befolkningen i Porsanger. Helseog omsorg leverer tjenester etter gjeldende lovverk, som for tiden er; Helse og omsorgstjenesteloven, Pasient og brukerrettighetsloven, Barnevernsloven, Forvaltningsloven, Helsepersonelloven, Folkehelseloven og Lov om psykisk helsevern. Samhandlingsreformen trådte i kraft Reformen er basert på St.mld 47 og går i korte trekk ut på et bedre pasientforløp mellom kommune og helseforetak, en mer koordinert tjeneste og økt fokus på forebygging og helsefremmede tiltak. For Porsanger kommune innebærer dette betydelige utfordringer ift tidligere drift. For å imøtekomme Samhandlingsreformen på en god måte, vil dette medføre økte utgifter for Helse og omsorg. Overordnet målsetning Porsanger kommunes helse og omsorgsavdelinger skal levere tjenester av faglig forsvarlig kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og etter individuelle behov i befolkningen. Sektoren skal gi faglig forsvarlige tjenester innenfor de økonomiske rammer. Ansattes helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas på en god måte. R1400 Administrasjon pleie og omsorg Helse og omsorgssjef, leder for pleie og omsorg, leder for forebyggende helsetjenester og merkantile tjenester. Avdelingen leder og samordner funksjoner og aktiviteter innen området helse og omsorg. Helse og omsorgssjefen har sammen med sin stab overordnet ansvar for økonomistyring, personalledelse, planlegging og HMS innenfor sektorens totalområde. Helse og omsorg arbeider etter gjeldende lovverk. Saksbehandling av enkeltvedtak skal ikke overstige 4 6 uker i saksbehandlingstid etter gitt midlertidig svar. Midlertidig svar gis innen 1 uke etter mottatt henvendelse. Saksbehandling innen offentlig forvaltning, behandles innen 1 måned. Hvis en ikke klarer å behandle innen frist, gis midlertidig svar med forventet saksbehandlingstid. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Sykefravær totalt på sektoren skal være maksimalt 7 % innen utgangen november Holde frister på innrapportering til stat og fylke. Utgifter Lønns og prisvekst Det er avsatt kroner til utredningsarbeid for helse og omsorgssektoren. Sak 2013/981 Side 23

24 R1410 Institusjonsbasert omsorg Kommunalt sykehjem, samt kommunens kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem. Behov Samhandlingsreformen trer i kraft Dette vil bety vesentlige endringer i tjenesten. Ved sykehjemmet i Lakselv er det 26 sykehjemsplasser og 2 sykestueplasser. Det har i 2012 vært behov for å ha inntil 32 plasser i bruk. Ved Solbrått Aldershjem i Børselv er det 14 aldershjemsplasser. Kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem koster ca 8,1 mill og er regulert av en langtidskontrakt. Denne opphører i Solbrått har i tillegg tilbudt kommunen kjøp av en plass ekstra til samme stykkpris som de andre plassene. Porsanger kommune skal levere institusjonsbaserte tjenester av forsvarlig kvalitet 24 timer i døgnet. Brukerne skal få et tjenestetilbud som inneholder et faglig høyt nivå med stor vekt på kommunens 3 samfunnskulturer. Ansvarsområde 4100 drift sykehjem Utskrivningsklare pasienter, maks liggedøgn per pasient på sykehus skal ikke overstige 1 døgn. Sykefraværsreduksjon til 10 % innen november Null klagesaker på enkeltvedtak i Gjennomføre kvartalskontroller på samtlige brukere. Redusere forbruk av forbruksmateriell i løpet av 2013, jamfør regnskap Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Alle brukere skal ha pleieplan og denne skal oppdateres fortløpende. IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet Inntekter Økte inntekter i form av høyere vederlag og statlige overføringer. Det overføres 4,8 mill. fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Dette er midler som må øremerkes til å dekke opp kommunens ansvar for medfinansiering av innlegginger på sykehus, samt utskrivningsklare pasienter. Utgifter Økte utgifter er en direkte konsekvens av lønns og prisvekst. Samhandlingsreformen vil bety en betydelig økning i utgifter. Da spesielt betaling for medfinansiering av sykehusinnleggelser og utskrivningsklare pasienter. Vakant stilling ved sykehjem Reduksjon i antall institusjonsplasser (3) med innsparing beregnet til 1. 1 millioner kroner. I økonomiplanperioden (fra 2016) skal sektoren spare inn 5 millioner kroner (årlig), effektiviseringstiltak. Hele denne summen er lagt inn på ramme Sak 2013/981 Side 24

25 R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og avlastning/assistent (omsorgslønn). Videre består avdelingen av ulike typer omsorgsboliger med deltids og heldøgnsbemanning. Porsanger kommune skal levere tidsriktige og etterspurte hjemmebaserte tjenester med forsvarlig kvalitet. Brukerne skal få hjemmebaserte tjenester på det språk og med den kulturforståelsen tjenestebrukeren trenger. Ansvarsområde 4200 PU Alle brukere skal ha IP/pleieplan og denne skal oppdateres fortløpende. Alle brukere skal ha en primærkontakt. Alle ansatte skal beherske fagprogrammet Gerica innen utgang mars Sørge for god rekruttering og beholde arbeidskraft, måles i inntak av vikarer 2013 jamfør Null klager fra brukere av Putjenesten IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Ansvarsområde 4201 hjemmesykepleietjenesten Sykefravær på 10 % innen november 2013 Null klager fra brukere av hjemmesykepleietjenesten i 2013 Saksbehandling enkeltvedtak, iverksettes fra 1 dag og skriftlig vedtak skal foreligge innen 46 uker. IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet Pleieplaner skal oppdateres fortløpende og minimum en gang per år Beboere på Porstun skal ha fått tilbud om frokost og stell innen kl Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Ansvarsområde 4202 hjemmehjelptjenesten Saksbehandling enkeltvedtak om hjemmehjelpstjeneste, iverksettes innen en uke og skriftlig vedtak skal foreligge etter 46 uker. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Ansvarsområde 4210 styrkning psykiatri (psyk.fagenhet og psyk. Bolig) Alle ansatte skal kunne beherske fagprogrammet Gerica. Alle brukere skal ha pleieplan/ip og oppdateres fortløpende. Null klagesaker på enkeltvedtak i løpet av Saksbehandling enkeltvedtak psykiatrisk sykepleietjenesten, iverksettes fra 1 dag og skriftlig vedtak skal foreligge innen 46 uker. Opplæring til nyansatte skal gis innen 2 uker. Brukere på psykiatriboligen skal få tilbud om morgenstell/frokost innen kl Alle pasienter i psykiatriboligen skal få tilbud om aktivitet minimum en gang per uke. IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Personallmøte minimum en gang per måned på psykiatribolig. Sak 2013/981 Side 25

26 Inntekter Marginale inntekter. Utgifter Lønns og prisvekst. Vakant stilling natt, Hjemmesykepleie. Vakant stilling hjemmehjelp (50 %) Reduksjon i antall årsverk (1) psykiatri. Reduksjon i antall årsverk (1) hjemmesykepleie (halvårsvirkning) R1430 Andre servicefunksjoner Kjøkkentjenesten ved Porsanger Helsetun, trygghetsalarmer tilknyttet 110 sentralen, støttekontakt og omsorgslønn. Porsanger kommune skal levere kjøkkentjenester med måltider som gjenspeiler den kosten kommunens innbyggere er vant med. Måltidene skal serveres til faste tider i kantina, til utkjøring og til andre kjøpere. Brukere av andre servicetjenester som trygghetsalarm, støttekontakt og omsorgslønn skal få sine tjenester behandlet og vurdert etter gjeldene satser og regelverk. Ansvarsområde 4400 Andre servicefunksjoner (Støttekontakt, servicemedarbeider) Null klager fra brukere i 2014 Saksbehandling enkeltvedtak støttekontakt, iverksettes snarest etter at skriftlig vedtak foreligger, innen 46 uker. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året Ansvarsområde 4450 kjøkkentjenester Null klager på mat/kjøkkentjenester i løpet av 2014 Null avvik i forhold til IKmat (HACCP) Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året Inntekter Høyere brukerbetaling Refusjon for ressurskrevende brukere Utgifter Ressurskrevende brukere er justert. Lønns og prisvekst Reduksjon i antall årsverk (1) Hjelpemiddeltekniker. Sak 2013/981 Side 26

27 R1450 Helsetjenester Lege, jordmor, helsesøster, miljørettet helsevern og ergo og fysioterapitjenesten. Tjenesten skal fremme folkehelse med fokus forebygging, gi opplysning om hva hver enkelt og befolkningen selv kan gjøre for å fremme egen trivsel og helse. Tjenesten skal være et helhetlig helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for foreldre, barn og unge mellom 0 20 år og deres foresatte. Tjenestemottakerne skal få tjenestene på det språk og med den kulturforståelsen de har behov for. Ansvarsområde 4610 Legetjenester Ventetid på ordinær legetime, 1 uke. Svar på mailhenvendelse innen 3 dager. Arkivering/Scanning skal skje forløpende og seinest innen 1 uke. Vaktplan for leger skal være klar den 15. måned før. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året Ansvarsområde 4615 Jordmor Gravide i Porsanger og indre Laksefjord(Lebesby) skal få tilbud om å gå til jordmor i svangerskapsomsorgen. Ved timebestilling skal gravide få tilbud om time innen to uker. Det samme gjelder for kvinner som ønsker at jordmor tar celleprøve/screening, prevensjonsveiledning og spiralinnsetting/fjerning. Gravide skal få kunnskap om kontrollprogrammet (når de bør ha neste kontroll) og de skal vite hvor de skal henvende seg hvis noe akutt oppstår i svangerskapet og ved fødsel. I løpet av svangerskapet skal kvinnen og gjerne også partner ha fått informasjon om fødsel og amming, så de er best mulig forberedt til barnet kommer. Når jordmor har vakt, skal hun være tilgjengelig innen max 30 min. (utrykningstid) Refusjonskrav skal være sendt innen frister som er satt. Ansvarsområde 4620 Helsestasjon Alle konsultasjoner og vaksinasjoner, på barn under 1 år, skal gjennomføres i henhold til gitte retningslinjer. Alle skal få tilbud om hjemmebesøk av nyfødte innen 14 dager. Tilbud om veiing av nyfødte skal gis innen 10 dager. Skolehelsetjenester til alle skoler. Alle elever skal få tilbud om anbefalt vaksinasjon i grunnskolen. Null klagesaker på tjenesten. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året Ansvarsområde 4640 Fysioterapiavdelingen Venteliste kategori 1 skal ikke overstige en uke. Venteliste kategori 2 skal ikke overstige en måned. Venteliste kategori 3 skal ikke overstige tre måneder. Sak 2013/981 Side 27

28 Alle ansatte skal beherske fagprogrammet WinMed. Null klagesaker på enkeltvedtak i løpet av Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året Inntekter Høyere inntekter ift stor produksjon ved legestasjonen. (økte årsverk lege) Utgifter Lønns og prisvekst. Vakant stilling Ergoterapi Vakant stilling Helsesøster R1470 Barne og ungdomsvern Barne og ungdomsvern består av administrasjon, forebyggende tiltak barnevern, omsorgstiltak utenfor hjemmet og fylkesnemndvirksomhet. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid, gjennom et kvalitativt godt barnevern med effektiv saksbehandling og god ressursutnyttelse. Tjenesten skal ha et særskilt fokus på det forebyggende arbeid i tett samarbeid med foreldre og andre tverrfaglige samarbeidspartnere. Tjenestemottakerne skal få tjenestene på det språk og med den kulturforståelsen de har behov for. Ansvarsområde 4700 Barnevernstjenesten Alle saksbehandlere skal beherske fagprogrammet Familia. Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året. Inntekter Marginale endringer Utgifter Lønns og prisvekst R1480 Sosiale tjenester Sak 2013/981 Side 28

29 Sosiale tjenester består av administrasjon, økonomisk bistand, annet forebyggende arbeid, behandling av rusmiddelbrukere og edruskapsvern, krisesenter. Tjenester til flyktninger er flyttet hit fra rammeområdet tverrsektorielle utgifter. Sosialtjenesten skal sikre at kommunens innbygger gis sosiale tjenester etter de satser og normer som gjelder. Porsanger kommune skal være en god kommune å bo i, med fokus på forebyggende tjenester som tar sikte på forebygging og riktige tiltak. Ansvarsområde 4800 NAV sosial Tidlig og tett oppfølging av brukere, spesielt ungdom. Seinest innen 1 uke etter henvendelse. Bruk av mentorfunksjon. Rask avklaring mot andre ytelser eller tiltak, avklaring seinest innen 1 uke etter henvendelse. Inntekter Utgifter Området har nå fått overført utgiftene til flyktning. Utgiftene var før budsjettert under ansvar Sak 2013/981 Side 29

30 NÆRINGSFORMÅL Næringsavdelinga oppgaver og ressurser overført Porsanger i utvikling KF (PIU), sammen med ansvaret for næringsmessig omstilling i Porsanger kommune. Grunnlaget for PIUs arbeid med næringsmessig omstilling ligger i Strategisk næringsplan for Porsanger, samt årlige handlingsplaner. Denne planen er ikke revidert. Porsanger kommune eier det kommunale foretaket PIU, og har det overordnede ansvaret. Pr i dag er det 2 stillinger i PIU, hvorav den ene er en midlertidig prosjektstilling. PIU er etablert som eksternt selskap med eget regnskap. Porsanger kommune står for årlige bevilgninger til selskapet og føring av selskapets regnskap. PIU skal bestå ut R1500 Næringsformål Rammen omfatter Porsanger kommunes netto andel til Porsanger i Utvikling, turistinformasjonstjenesten, subsidiering husleie IKA Finnmark. Økt bolyst og dermed økning i folketallet Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings og næringsformål, i samarbeid med Porsanger kommune. Utgifter Lønns og prisvekst Det er avsatt kroner til prosjektet RKSN Det er avsatt kroner til reisemålsutvikling fase 2. Det er avsatt kroner til deltakelse i «nye IFU». Sak 2013/981 Side 30

31 TEKNISK AVDELING Avdelingen har følgende rammeområder: 1600: Forvaltning og oppmåling 1560: Miljøtiltak 1620: Beredskapstjenester 1645: Kommunalteknikk, felleskostnader 1650: Vann 1660: Kloakk og slam 1670: Renovasjonstjeneste 1680: Veier og gater 1700: Administrasjon bygg og eiendommer 1710: Skolebygg 1720: Barnehagebygg 1730: Administrasjonsbygg 1740: Helse og sosialbygg 1750: Andre bygg og anlegg 1760: Parker og grøntanlegg Innledning Administrativt er det kun en ansatt per saksområde. Dette gjør organisasjonen veldig sårbar, spesielt ved fravær. Innen drift og vedlikehold har en store etterslep med hensyn til vedlikehold. Flere av de kommunale bygg bærer preg av manglende vedlikehold over flere år, noe som igjen øker driftskostnadene i form av større utgifter til blant annet energi/varme. Det er imidlertid gjort mye for å bedre dette blant annet ved investeringene i sentralt overvåkningssystem av byggene. Lakselv ungdomsskole er nettopp nyrenovert og vil påvirke driftskostnadene i riktig retning, i tillegg starter renovering av Lakselv barneskole i Veivedlikeholdet er heller ikke tilfredsstillende. Kommunens grusveier mangler toppdekke, noe som medfører flere klager fra brukerne. En del av veiene med fast dekke bærer også preg av manglende vedlikehold. Dette vil ikke endre seg i 204 da det ikke er avsatt midler til dette. VARområdet Vann, avløp og renovasjon fungerer bra. Disse områdene er selvfinansierende ved at inntektene som disse områdene genererer skal brukes innen disse ansvarsområdene. Overordnet målsetting Teknisk avdeling skal i 2014 fortsette arbeidet med opplæring for å bli mindre sårbar, holde sykefraværet lavt, samt ligge innenfor den vedtatte økonomirammen. R1600 Forvaltning og oppmåling Administrasjon forvaltning herunder boligveiledning, landbruk, oppmåling, kommunale kart (GIS) og byggesaksbehandling. I planperioden er det behov for å øke antall stillinger med en. Dette forventes å bedre servicen betraktelig, herunder å senke saksbehandlingstid. Oppmåling: Foreta opplæring for å ivareta den praktiske oppmålingen i egen regi samt få unna alle innkomne saker innenfor feltet inne rimelig tid. Byggesaksbehandling: Være à jour med saksbehandling innenfor feltet samt oppnå den budsjetterte inntekt. Jordbruk: Være à jour med saksbehandling innenfor feltet samt oppnå den budsjetterte inntekt. Inntekter Økte gebyrer Sak 2013/981 Side 31

32 Utgifter Lønns og prisvekst Flytting av stilling (fra ramme 7000) Det er avsatt kroner til kommune og arealplanlegging.(gjelder kun 2014) Vakant stilling GIS ingeniør (halvårsvirkning) R1560 Miljøtiltak Administrasjon, motorferdsel, vilt og fiskestell, kommunalt viltfond og andre friluftsaktiviteter. Motorferdselsloven: Få unna alle innkomne saker i samarbeid med NRFU. Arbeide for å få vedtatt innføring av saksbehandlingsgebyr innenfor ordningen av dispensasjon for motorferdsel. R1620 Beredskapstjenester Beredskapstjenester, forebyggende brannvern, akutt forurensning og sivilt beredskap. Antall unødvendige utrykninger skal reduseres med 10 %. Tilsyn med særskilte brannobjekter skal være 100 % og alle boliger skal ha tilbud om behovsprøvd feiing eller tilsyn. Etablering av RKSN i Porsanger hvor oppbygging av kompetanse samt salg av kursplasser til andre kommuner vil stå sentralt. Inntekter Inntektsreduksjon grunnet bortfall av kursavgifter (Kurs for deltidsmannskap) Fortsette det viktige arbeidet med å selge tjenester til kommuner rundt oss. Selger pr.i dag tjenester for 1 mill. kroner Utgifter Omorganisering av brannvesen Reduksjon i årsverk (brannsjefsstilling) Salg av bil, samt opphør av en leasing avtale. Sak 2013/981 Side 32

33 Det har vært foretatt et kjempeløft innenfor brannvesenet hvor en stor omorganisering har vært foretatt. Brannsjefstilling er fjernet og befalsvakt ordningen er overtatt av utrykningslederne. Dett er en effektivisering på til sammen kr Forebyggende /feiing er et selvkostområde, her gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning. R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader Administrasjon kommunalteknikk og kommunens bildrift. Saksbehandling innenfor lovens krav til tidsramme. Inntekter: Justering i f t prisvekst iverksatt Utgifter: Rammetilpasning. R1650 Vann Grunnvann og vannbehandlingsanlegg samt ledningsnett. For VARsektoren (vann, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning. Vannforsyningen i de kommunale anleggene skal ikke være borte mer enn 8 timer. Skifte ut dagens overvåkingssystem i løpet av planperioden. Selvkostområder Sak 2013/981 Side 33

34 R1660 Kloakk og slam Renseanlegg, pumpestasjoner med avløpsledninger samt slamtømming. For VARsektoren (vann, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning. Ikke driftsavbrudd i mer enn 24 timer ved brudd, tilstopning m.v. Få skiftet ut dagens overvåkingssystem i løpet av planperioden. Selvkostområder R1670 Renovasjonstjeneste Utgifter til avfallsinnsamling og sluttbehandling av avfall. (Serviceavgift til Finnmark Miljøtjeneste AS). Leie av Gairasmoen avfallsanlegg inngår også under denne rammen. I tillegg gjennomføres det miljøundersøkelse av avrenningen fra avfallsplassen. For VARsektoren (vann, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning. Selvkostområder. Dette rammeområdet har hatt en utgift på kroner til etter drift av Gairasmoen. Dette er tatt ut, og det finnes fondsmidler. Med bakgrunn i dette skal abonnents avgiften settes ned. Se gebyrregulativet. R1680 Veier og gater Kommunale veier, parkeringsplasser, gater/gangveier og gatelys. Sak 2013/981 Side 34

35 Inntekter Utgifter Satt av økt ramme for vinter og sommervedlikehold. R1700 Administrasjon bygg og eiendommer Administrasjon/drift av kommunale bygg og eiendommer. Området er flyttet til R 6450 R1710 Skolebygg Drift og vedlikehold av skolebygg. Teknisk skal få vedtatt en forvaltnings, drift og vedlikeholdsplan. Utgifter Lakselv skole er renovert som gir lavere energi og vedlikeholdskostnader Reduksjon i stilling Renholdstjeneste (50 %) Terapibadet holdes stengt i 3 mnd. Lakselv svømmehall holdes stengt i 3 mnd. Bassengene i Billefjord og Børselv holdes stengt hele året. Renovering av Lakselv barneskole starter opp i 2014 R1720 Barnehagebygg Sak 2013/981 Side 35

36 Drift og vedlikehold av kommunale barnehagebygg og skolefritidsordning. Teknisk skal få vedtatt en forvaltnings, drift og vedlikeholdsplan. R1730 Administrasjonsbygg Drift av rådhuset, samt utgifter for leie av lokaler til IKA Finnmark. Teknisk skal få vedtatt en forvaltnings, drift og vedlikeholdsplan. Utgifter: Som en del av Porsanger Kommunes satsning for bedre publikumsvennlighet, skal inngangspartiet og rådhushall oppgraderes. Det er avsatt kroner til dette formålet. (engangsbevilgning) R1740 Helse og sosialbygg Drift av Helsetunanlegget med legestasjon, bo og miljøsenteret i Lakselv, PU boliger, avlastningsboliger, psykiatriboliger, Billefjord bo og servicesenter og omsorgsboliger. Teknisk skal få vedtatt en forvaltnings, drift og vedlikeholdsplan. Inntekter/Utgifter: Rehabilitering av Porstun er straks ferdigstilt og vil påvirke driften positivt. I tillegg er Billefjord bo og servicesenter solgt, noe som vil bidra til en enklere drift. Sak 2013/981 Side 36

37 R1750 Andre bygg og anlegg Idrettshall, overføringer til PIAS, kurssenteret og driftsoperatørsentralen. Det skal vedtas en Forvaltnings Drifts og Vedlikeholdsplan Inntekter: Høyere inntekter grunnet leie fra elever som leier hybel ved hybelbygget Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune er lagt inn med kroner 1,9 million. Utgifter: Nattevakttjeneste, vaktmester, renhold ved elevhybelbygget Lønns og prisvekst R1760 Parker og grøntanlegg Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg. De siste årene har det vært bevilget minimalt til vedlikehold av kommunale grøntanlegg og parker. Midler som er brukt til dette er ikke bevilget i forbindelse med budsjettbehandlingen, men som et resultat av samarbeid mellom blant annet Vegvesenet og kommunen. Sentrumsnære områder skal forskjønnes Inntekter: Bortfall av tilskudd fra statens vegvesen. (50 000) Sak 2013/981 Side 37

38 ANDRE OMRÅDER R1390 Kirkelige formål Kommunalt tilskudd til Porsanger kirkelige fellesråd/menighetsråd og tilskudd andre tros og livssynssamfunn. Tilskudd til ca. 20 andre tros og livssynssamfunn beregnes etter lov og regelverk hvor tilskuddssatsens størrelse beregnes på grunnlag av kommunens tilskudd til Den norske kirke (utenom kirkegårdsdrift) pr medlem. Tilskuddet til Porsanger menighetsråd fastsettes slik: Tilskudd Kompensasjon for lønns og prisvekst Tilskudd Sak 2013/981 Side 38

39 ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER. R1800 Skatt på formue og inntekt : Beregningen er foretatt med bruk av KS s prognosemodell med folketall pr Skatt på formue og inntekt er beregnet til kr ,. Eiendomsskatten skal være minst kr 2 og ikke mer enn kr 7 for hver kr 1000, i eiendommens takstverdi ( 11). For 2013 er det utskrevet kr 2 for hver kr 1000 i takstverdi, og det utgjør vel 4,0 mill. kroner i eiendomsskatt som er en del av kommunens frie inntekter. I henhold til Lov om eiendomsskatt skal kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen gjøre fornyet vedtak om eiendomsskatt. Eiendomsskatten kan økes maksimalt med 2 promille årlig til maks sats 7 promille (jfr. 13i lov om eiendomsskatt). I budsjett for 2014 er dette foreslått økt til 4 promille årlig. R1840 Statlige rammetilskudd Tilskudd tospråklighet, momskompensasjon fra investering, rammetilskudd og andre generelle statlige tilskudd. I beregningen av rammetilskudd er det benyttet KS s prognosemodell. Spesifikasjon av driftsinntektene innen rammeområdet: Tilskudd til tospråklighet fra Sametinget Samlet forventet tilskudd. Tilskuddet fordeles med det generelle tilskuddet på kr som er ført som forventet inntekt på rammeområdet. Øvrig tilskudd er særskilt øremerket tilskudd til utviklingstiltak, og må dokumenteres med særskilt rapportering, jfr. tiltak samisk språk. Ordinært rammetilskudd KS prognosemodell, folketall , se egen dokumentasjon Tilskudd bosetting av flyktninger Integreringstilskudd flyktninger basert på antallet bosettinger pr. november I tillegg vil komme eventuell bosetting i Statlig rente og avdragskompensasjon Rente kompensasjon for utbygging skolebygg, kirkebygg, omsorgsboliger/sykehjem Sak 2013/981 Side 39

40 Sum netto R1845 Øvrige generelle inntekter Andre generelle inntekter som ikke knyttes opp mot andre rammeområder. Inntekten gjelder oppgjør for konsesjonskraft og er beregnet å utgjøre kr R1898 Sektorovergripende ramme Rammeområdet får en utgifts og inntektsreduksjon i budsjett i forhold til 2013 budsjettet. Dette har sammenheng med endrede regler for bokføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsprosjektene. Innarbeidet i rammen er forventet lønnsvekst i 2014 beregnet til kr I budsjett så er dette ikke fordelt på det enkelte rammeområde da dette kan medføre skjevheter, men vil eventuelt innreguleres etter gjennomført lønnsoppgjør i Rammen omfatter aktuarberegninger for forventet premieavvik fra Statens pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse. Dette utgjør en netto utgiftsreduksjon i forhold til det enkelte rammeområde med kr R1999 Avskrivninger Sak 2013/981 Side 40

41 Avskrivninger blir bokført i h h t Regnskapsforskriften og skal fordele nedskrivingen av kommunale bygg og anlegg på de ulike funksjonene som kommunen har. Dette er transaksjoner som ikke påvirker regnskapsresultatet på noen måter, og blir dermed heller ikke budsjettert i de løpende budsjetter. Sak 2013/981 Side 41

42 LÅNEGJELDSUTVIKLING periode Utvikling i lånegjelden ut fra vedtatt budsjett i økonomiplanperioden: (tall i hele kroner) Investeringslån: Lånegjeld i budsjettåret Avdrag i året i hht betalingsplan Avdragsfrihet vedtatt Nye låneopptak Lånegjeld i budsjettåret Tabellen viser låneopptak og avdrag i perioden. Det legges opp til at nye investeringslån opptas med 3/4 virkning på renter og avdrag. Sak 2013/981 Side 42

43 ANDRE FINANSTRANSAKSJONER Rammeområdene omfatter: Det er i planperioden ikke forutsatt avsetninger eller bruk av avsetninger utover det som direkte er innarbeidet i de enkelte rammeområdene. Overdekning i budsjettversjoner avsettes til disposisjonsfond. Det er i 2014 innarbeidet full inndekning av regnskapsmessig merforbruk 2012 med kr Sak 2013/981 Side 43

44 UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR Kommunale garantier er regulert gjennom kommunelovens bestemmelser. Gjennom et garantiansvar har kommunen påtatt ansvaret for at renter og avdrag blir betalt av låntaker. Skulle disse bli misligholdt vil kommunen måtte tre inn og dekke disse. Følgende oversikt viser utviklingen av Porsanger kommunes garantiansvar i perioden (kroner i 1000) Saarela barnehage as 9700 Lakselv, lån nr (utgår 2020) Porsanger bedriftsbarnehage as Lakselv, lån nr (utgår 2023) Sum garantier Oversikten er utarbeidet etter mottatt betalingsplan fra långivere. Ingen nye garantier er vedtatt i Det forventes ikke nye garantier i Sak 2013/981 Side 44

45 Investeringsbudsjett planperioden Sak 2013/981 Side 45

46 Avgifter og gebyrer: Avgifter, gebyrer og priser for kommunale tjenester endres i henhold til vedlagt prisliste, vedlegg 2. Sak 2013/981 Side 46

47 2014 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan Vedlegg 1: Tiltaksoversikt Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets budsjettvedtak Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Kommunestyrets budsjettvedtak Sentrale folkevalgte organer Formannskapets konto Reduksjon Partistøtte politiske partier Ordfører Revisjon av reglement godtgjørelse folkevalgte Andre utvalg Tverrpolitisk utvalg Eldrerådet Omdisponering av eldrerådets midler Samisk språksenter Kutt drift samisk språksenter Reduksjon på samisk språksenter Språk stimuleringstiltak Sak 2013/981 Side 47

48 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan Samiske språktiltak, utviklingsdel Offentlig servicekontor Reduksjon bemanning servicekontoret 50% Opprettelse av stilling som kommunikasjonsrådgiver Lønn og personal Kutt stilling lønn og personal 20% Andre personalpolitiske tiltak HMS arbeid/sykfraværsoppfølging Plan og økonomiavdeling Reduksjon bemanning (50%) plan og økonomiavdelingen Lakselv ungdomskole Reduksjon i bemanning merkantil stilling ved Lakselv ungdomskole 3102 datautstyr Lakselv ungdomsskole Børselv skole Nedtrekk 50 % stilling Børselv oppvekstsenter Private barnehager Effektivisering av kommunal drift mindre overføringer Lakselv barnehage Midlertidig stenge 1 avdeling ved Lakselv Barnehage Silfar barnehage Avvikling av Silfar barnehage Ajanas barnehage Felles styrer for Lakselv og Ajanas Barnehage Sak 2013/981 Side 48

49 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan Reduksjon 50 % stilling Ajanas Sfo Lakselv Vndvotten Innføre kostpenger i SFO Redusere søskenmoderasjon SFO Reduskjon bemanning Vindvotten 2x 50% Kulturvern og museer driftstilskudd RDM Ungdomsråd Reduksjon ungdomsrådet Organisasjonsstøtte kulturmidller Organisasjonsstøtte kulturmidler H/FRP Kulturskole Reduksjon 25 % stilling kulturskolen UKM ungdommens kulturmønstring Reduskjon tilskudd UKM Prosjekter Pleie og omsorg Utredning av Helse & Omsorg sektoren Drift sykehjem Sykavdelingen, 1 årsverk holdes vakant i 2014, ved første mulighet 4100 Utstyr akuttrom sykeavd Reduksjon institutsjonsplasser Annen drift aldersog sykehjem Total gjennomgang av H&O sektoren Hjemmesykepleietjenesten Sak 2013/981 Side 49

50 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan Hjemmesykepleietjenesten redusere et årsverk fra nattjeneste 4201 Hjemmetjenesten kutt1 årsverk etter naturlig avgang Hjemmehjelpstjenesten Hjemmehjelp reduksjon 50 % stilling Psykiatriboliger tjenester Psykiatrisk fagenhet kutt et årsverk fra Andre servicefunksjoner Andre servicefunksjoner kutt støttekontakt og avlastningstjenester 4400 Andre servicefunksjoner, økt betaling trygghetsalarm Hjelpemiddelteknikker Helsestasjon Helsesøster 60 % årsverk holdes vakant i Fysioterapitjeneste Fysioterapi vakant 50 % ergoterapeut ut Administrative utgifter sosialtjenesten Nav sosial, stilling holdes vakant etter pensjonutgang Flyktningetjenesten Bosetting av nye flyktninger Prosjekter næring RKSN fase 2 reisemålsutvikling Omstillingsfond for indre finnmark Tilskudd Nye IFU Sak 2013/981 Side 50

51 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan Kommune og arealplanlegging Styrkning av kommuneplanarbeidet holde GIS stilling vakant halve Lovbehandling byggesaker generell prisøkning Brannberedskap Brannsjefs stilling salg av Ford Transitt og Ziglerpumpe befalsvakt brann Kommunens bildrift bildrift Utbyggingsområder økt takst for salg av kommunale tomter Lakselv barneskole/samfunnshus effektivisering med kutt i 50% renholdsstilling stengning av basseng Lakselv svømmehall Lakselv ungdomsskole Terapibad stengt 3 måneder Billefjord skole Stengning av Billefjord basseng permanent Børselv skole Stengning av Børselv basseng permanent Rådhuset Lakselv Tilpasning av rådhuset for publikum Boog servicesentret Billefjord Sak 2013/981 Side 51

52 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan salg av Billefjord bo og servicesenter Elevhybler drift av elevhybler 2 halvår elevhybelbygget fylkeskommunal refusjon Lager og velferdsbygg effektivisering innenfor driftsstab reduksjon av stilling brannvernleder Skatt på inntekt og formue Fjerning av bunnfradrag H Renter og avdrag m.v Avdragsutsettelse på lån Dekning./disponering tidl.års mindreforb dekning av merforbruk drift Disposisjonsfond Avsetning disposisjonsfond ihht årsbudsjettvedtak Sak 2013/981 Side 52

53 Vedlegg 2: Avgifter og gebyrer for 2014 Avgifter og gebyrer for 2014 er en videreføring av avgiftsberegningen fra 2013 med prisvekst. Der hvor det ikke er angitt noe i kolonne for endring så er det ikke foreslått noen endring. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam har egen beregnet prisendring. AVGIFTER OG GEBYRER Satser Endring Satser 1 VANN ( eks mva) Årsgebyr abonnement pr bolig Pr abonnement 3 101,70 3% 3.195,00 Årsgebyr abonnement fritidsbolig 1 550,85 3% 1 597,00 Årsgebyr abonnement måler småforbruk 4 652,55 3% 4 792,00 Årsgebyr abonnement måler middelsforbruk 6 203,40 3% 6 389,00 Årsgebyr abonnement måler storforbruk ,20 3% ,00 Forbruksgebyr, enhetspris Pr. m3 8,28 3% 8,53 Måleravlesning p Pr abonnement 418,00 3% 431,00 2 Tilknytningsavgift for vann ( eks mva) *bolig uansett størrelse Pr abonnement % *fritidsbolig Pr abonnement *andre bygg minstegebyr u/125 kvm Pr abonnement *andre bygg utover 125 kvm pr. kvm *midlertidig tilknytning Pr abonnement AVLØP (els mva) Årsgebyr abonnement pr bolig Pr abonnement 1 685,25 3% 1 736,00 Årsgebyr abonnement fritidsbolig Pr abonnement 842,63 3% 868,00 Årsgebyrer abonnement med vannmåler Årsgebyr abonnement småforbruk 2 527,88 3% 2 604,00 Årsgebyr abonnement måler middelsforbruk 3 370,50 3% 3 472,00 Årsgebyr abonnement måler storforbruk ,50 3% ,00 Enhetspris, beregningsnorm 144m3 M3 8,28 3% 8,53 4 Tilknytningsavgift for avløp (eks mva.) *bolig uansett størrelse Pr abonnement % *fritidsbolig Pr abonnement *andre bygg minstegeb.u/125 kvm Pr abonnement *andre bygg utover 125 kvm pr. kvm *midlertidig tilknytning Pr abonnement SLAMTØMMING (eks mva) Årlig innkreving 1 453,00 3% 1 497,00 Sak 2013/981 Side 53

54 Ekstra slamtømming ved behov 1 453,00 3% 1 497,00 6 RENOVASJON (eks mva) % Årsavgift boenhet/abonnement Pr. stk 4 687,22 20% 3 750,00 Årsavgift hytterenovasjon, 50% avgift i regulert hyttefelt Pr. stk 2 343,66 20% 1 875,00 7 FEIERTJENESTER pr pipe pr feiing samt tilsyn av ildsted 708,40 10% 779,00 ekstra feiing ny engangspris 708,40 10% 779,00 fyrekjelerens pr gang 708,40 10% 779,00 fyrkjelemålinger pr gang 708,40 10% 779,00 hyttefeiing 790,00 10% 869,00 fresing av piper pr gang 790,00 10% 869,00 filming av utettheter etc. som fresing pr.gang 790,00 10% 869,00 8 HUSLEIER PORSANGER HELSETUN BO OG MILJØS. Enkel leilighet, gammel del* Pr. mnd *(husleien reguleres fra og med i budsjettåret) dobbel leilighet, gammel del* Pr. mnd *(husleien reguleres fra og med i budsjettåret) Enkel leilighet, ny del* Pr. mnd *(husleien reguleres fra og med i budsjettåret) dobbel leilighet, ny del* Pr. mnd *(husleien reguleres fra og med i budsjettåret) Psykiatriboliger, 46.5 kvm Pr. mnd Psykiatriboliger, 56 kvm Pr. mnd Helsetunveien 2 (N fløy) 27 m2 Pr. mnd Omsorgsbolig 55 kvm Pr. mnd Puboliger Pr. mnd BO OG SERVICESENTER BILLEFJORD Enkel leilighet * Pr. mnd Etter avtale Sak 2013/981 Side 54

55 Dobbel leilighet* Pr. mnd e.avtale 9 a) 9 EGENBETALINGER PLEIE OG OMSORGSTJENESTER *Timesats for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem og vaktmestertjenester: Netto inntekt under 2 G, maksimal sats ihh til forskrift Praktisk bistand/time 52 56,0 Annen utend. vaktm.tj./time 63 3,50 % 65 Netto inntekt 2 3 G, Praktisk bistand/time Annen utend. vaktm.tj./time Netto inntekt 3 4 G, Praktisk bistand/time Annen utend. vaktm.tj/time Netto inntekt 4 5 G, Praktisk bistand/time Annen utend. vaktm.tj/time Netto inntekt over 5 G, Praktisk bistand/time Annen utend. vaktm.tj/time b) *maksimal egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem: Sak 2013/981 Side 55

56 10 b) Netto inntekt under 2G, maksimal sats pr. mnd ,0 Netto inntekt 2 3 G pr. mnd 750 Netto inntekt 3 4 G pr. mnd ,50 % Netto inntekt 4 5 G pr. mnd Netto inntekt over 5 G pr. mnd * a ) eller b). Det forutsettes at den sats som bruker kommer best ut i forhold til blir brukt 10 KOSTPENGER PENSJONÆRER *frokost, middag og aften pr dag 151 5% 159 * bare frokost pr.måltid *bare aften pr.måltid *bare middag pr dag Kostpris beboere fra dementavd til omsorgsbolig 11 BETALING FOR KORTTIDSOPPHOLD 776 pr. måned Korttidsopphold (inntil 60 døgn) pr. døgn 131 3,5 % 136 (fom 61 døgn beregnes vederlag etter langtidsopphold) 12 LEIE AV KOMMUNALE HJELPEMIDLER Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler pr mnd 169 3,5 % 175 Vederlag for trygghetsalarm pt mnf EGENANDELER LEGEKONSULTASJONER * Egenandel reguleres gjennom forskrift gitt av Rikstrygdeverket 14 BARNS OPPHOLD I BARNEHAGEN *Reguleres etter statsbudsjettets fastsettelse av makspris. Oppholdstid 50 % pr mnd Oppholdstid 100 % makspris pr mnd * Husstander med pensjonsgivende inntekt under 2 G gis 30 % reduksjon i foreldrebetalingen KOST: (fastsettes av foreldrerådet i barnehagen) Kjøp av dagplass (inkludert kost) Sak 2013/981 Side 56

57 15 SKOLEFRITIDSORDNINGEN 1.4. Kl 5 dager pr uke Pr mnd dager pr uke Pr mnd dager pr uke Pr mnd dager pr uke Pr mnd dag pr uke Pr mnd Kjøp av dagplass Pr dag Kostpenger (ny innføres fra pr dag) Pr. dag KULTURSKOLEN AVGIFTER vanlig elevkontingent pr halvår elevkontingent voksne pr. halvår kontingent for elever i musikkbarneh. pr halvår Elevplass i barnekor pr halvår Salg av timer til voksenoppl.kurs pr time Salg av timer andre kurs 1 t/uka pr halvår instrumentleie pr halvår Leie av øvingslokaler lag/foreninger Pr. time TORGPLASS AVGIFTER torgplass pr dag torgplass pr uke torgplass pr mnd torgplass pr år SALG AV KOMMUNALE TOMTER boligtomtene selges til råtomtepris pr m2 18,38 18,38 tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk tillegg pr m2 9,81 9,81 forretningstomt selges til råtomtepris pr m2 28,20 28,20 tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk tillegg pr m2 9,81 9,81 20 GEBYR PÅ UTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN Behandlingsgebyr startlån pr innvilget lån % Overtakelse av tidligere etableringslån pr sak % Administrasjonskostnader påslag f.t. rente i husbanken 0,25 % 0,25 % Sak 2013/981 Side 57

58 21 Gebyr for behandling søknader om prioritetsvikelser for pantedokumenter Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr GEBYRER FOR TJENESTESER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOV, DELINGSLOV OG EIERSEKSJONERINGSLOV M.M. Pr. sak % f.t. pr. år Se eget regulativ 22 FAKTURERINGSGEBYRER FOR KONTANTTJENESTER Brukes ved enkelt fakturering hvor kunden har hatt muligheter til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten muligheter til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten GEBYR FOR JORD OG KONSESJONSLOVSAKER Jordlovssaker gebyrer i hht forskrift Konsesjonssøknad for tilleggsareal til landbruksdrift Andre konsesjonssaker i h t forskrift EIENDOMSSKATT Skattesatser 2 0 / 00 av takstverdi 4 0 / 00 av takstverdi Bunnfradrag MERKANTILE TJENESTER Merkantile tjenester (servicekontoret, biblioteket, vedr. kopiering, fakstjenester, tap ved bokutlån mv.) 3% Sak 2013/981 Side 58

59 Vedlegg 3: Prognose Rammetilskudd Prognose rammetilskudd: Sak 2013/981 Side 59

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling av 5.3.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling av 5.3. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling av 5.3.2015 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING AV 5.3.2015 - FOR

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 1.12.

Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 1.12. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett Økonomiplan - Formannskapets innstilling avgitt 1.12. Sak /831 Side 1 Sak /831 Side 2 Innhold KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Porsanger kommune. Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Møteinnkalling

Porsanger kommune. Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Møteinnkalling Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2011 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.11.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Jon Nikolaisen Leder SP Ida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00 Porsangerkommune Møteinnkalling Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: 01.09.2009 Tid: 12:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer