Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift for havneavgifter til Oslo Havn KF pr. 1. januar Høringsutkast Saken gjelder: 1. BAKGRUNN 1.1 KOSTNADS-/ANSVARSPRINSIPPET I HAVNE- OG FARVANNSLOVEN. Det formelle grunnlag for havneavgiftene i Norge er lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51, kapittel VI Havneavgifter med forskrift om hvilke kostnader mv. de forskjellige havneavgifter skal dekke, fastsatt ved kongelig resolusjon av 2. desember 1994 i medhold av lovens 22 og forskrift om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering mv. fastsatt av Fiskeridepartementet den 2. desember 1994 i medhold av lovens 24. Havneavgiftene skal, sammen med eventuelle vederlag og øvrige inntekter, innbringe det som er nødvendig for at havna skal dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging. Herunder skal det være anledning til å anvende avgiftsinntektene til opplegg av fonds i rimelig utstrekning. (Jfr. 2 i forskriften gitt ved kongelig resolusjon ). Havnedirektørens kommentar. Havnas inntekter er definert i to hovedgrupper: Avgifter og vederlag. Det er slik at bestemmelsen om hva inntektsbeløpet fra avgifter og vederlag skal utgjøre totalt, er knyttet til hele havna sett under ett og er fastlagt i forhold til og begrenset til hva som trengs for å dekke kostnadene. Utover det som trengs for drift, vedlikehold og utbygging av havna, er det således ingen hjemmel for å dekke inn overskudd, avkastning eller tilsvarende. Eksempelvis har Fiskeridepartementet slått fast at såkalt konsernbidrag til eierkommunen ikke er tillatt. Havneavgiftene skal dekke kostnadene til følgende kostnadsbærere: - farled, dvs. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel - kaifront, dvs. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger - kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til eller etter avsluttet lossing.

2 Oslo Havn KF Side: 2 (Jfr. 3 i forskriften gitt ved kongelig resolusjon.) Det beløp avgiftene skal innbringe, fordeles på kostnadsbærerne i samme forhold som kostnadene etter at inntektene av vederlag er fratrukket det samlede provenyet (Jfr. 4 i forskriften gitt ved kongelig resolusjon.) Anløpsavgiften (ilegges fartøy) skal dekke havnevesenets kostnader til farleden og kaiavgiften (ilegges fartøy) skal dekke havnevesenets kostnader til kaifronten. Begge fartøysavgiftene kan beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje etter konvensjonen om måling av fartøyer. Havnevesenets kostnader til kaiarealene skal dekkes av vareavgiften (ilegges varen, avgift for inngående varer betales av varemottaker, for utgående av avsender). Vareavgiften beregnes vanligvis på grunnlag av varens vekt i metriske tonn. Havnedirektørens kommentar til de 3 ovenstående avsnitt. Dette innebærer at det er kostnads-/ansvarsprinsippet som når det gjelder forholdene mellom provenyene er styrende for avgiftenes vedkommende og retningsgivende for vederlagenes vedkommende, herunder at det ikke er tillatt å la avgiftsområdet subsidiere vederlagsområdet. Dette innebærer videre at skal andre parametre enn de kostnadsbærerne som er listet opp i forskriften vektlegges ved utarbeidelse av regulativ, må disse ikke være i strid med forskriften. Det heter herunder i forskriften at avgiftene ikke kan brukes til å dekke kostnadene ved andre kostnadsbærere enn de som er nevnt. Vektlegging av slike utenforliggende hensyn må heller ikke føre til forskyvninger i provenyandel fra de enkelte avgifter og vederlag som bidrar til avvik i forhold til fordelingen på utgiftssiden mellom kostnadsbærerne. For havneavgiftene gir forskriftene helt presise anvisninger på hva som tillates som enhet i prisene (pr. BT, pr. liggedøgn, pr. metrisk tonn, pr. container osv.). Forskriftene fastsetter særregler for visse, bestemte fartøyskategorier (orlogsfartøyer er fritatt, bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting er fritatt for anløpsavgift). Havnedirektørens kommentar. Utover dette skiller ikke forskriftene mellom typer eller kategorier av fartøyer, trades etc. Det vil således være i strid med forskriftene å fastsette egne avgiftsregulativ for f. eks. cruisefartøyer, ferger o.s.v. 1.2 BEHANDLINGSMÅTEN FOR HAVNEAVGIFTER OG VEDERLAG Havne- og farvannsloven skiller som det framgår ovenfor mellom havneavgifter og vederlag. De formelle kravene er langt strammere og mer spesifikke for havneavgifter enn for vederlag. Dette går både på definisjoner av hvilke avgifter som tillates, beregningsmodellen for beregning av avgiftssatser og formelle krav vedrørende hvem som kan utferdige havneavgifter og vedrørende behandlingsmåten. Når det gjelder de formelle kravene, gjelder vedtatte havneavgifter for et helt budsjettår av gangen og kan ikke forhøyes i perioden. Det er bare kommunen som kan oppkreve havneavgifter. Private bedrifter kan således ikke oppkreve havneavgifter med hjemmel i Havne- og farvannsloven. Havneavgiftsregulativet er en forskrift etter forvaltningsloven. På grunn av forvaltningslovens krav om høring og frister, må derfor forslag til avgiftsregulativ behandles to ganger i havnestyret, med kunngjøring og høring imellom.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Vederlagsregulativet er ikke en forskrift. For at det samlede avgifts- og vederlagsregulativ kan bli sett i sammenheng, vil også endringsforslag i vederlagsregulativet bli presentert i havnestyrets herværende (første) sak om havneavgiftene og ved det bli kunngjort sammen med disse. 2. ÅRETS REVISJON AV HAVNEAVGIFTER OG VEDERLAG 2.1 FORHOLDET MELLOM KOSTNADSBÆRERNE OG AVGIFTSPROVENY Det er regnskapet fra foregående år som legger grunnlaget for fordeling av kostnader på kostnadsbærerne. Forskrift nr til Havne- og farvannsloven gir detaljerte anvisninger for beregning av kostnadene og hvordan kostnadene skal fordeles på kostnadsbærerne. Avskrivninger og kalkulatorisk rente skal inngå som kostnad. Areal avskrives ikke. Kapitalkostnader for areal utgjøres dermed kun av kalkulatorisk rente. Rentekostnaden skal beregnes på grunnlag av en verdifastsettelse basert på takst. I flg. forskriften skal arealene takseres hvert 10. år og indeksreguleres i mellomliggende år. Grunnlaget for taksering av havnearealene basert på benyttelse til havneformål har de senere årene vært og er i øyeblikket fortsatt usikre. Dette gjelder usikkerhet både med hensyn til hvilke områder som for de kommende årene bør regnes med som havnearealer og omfattes av verdiberegningene, og usikkerhet knyttet til verdifastsettingen. Verdiestimater av arealer for havneformål vil i høy grad påvirkes av de driftsmessige mulighetene og aktivitetene i tilstøtende områder. De takseringsbaserte verdier er altså forutsatt å skulle legges til grunn ved avgiftsprovenyberegningene så langt som 10 år inn i fremtiden. I en situasjon hvor de arealmessige forutsetningene for havnevirksomheten er gjenstand for endring i et slikt omfang og med usikkerheten knyttet til havnens virksomhet i et 10 års perspektiv - herunder også usikkerheten knyttet til framlegget av ny havne- og farvannslov -, anser havnedirektøren at man bør vente med igangsetting av et takseringsprosjekt av havnearealene. Takseringsprosjektet kan tas opp igjen når grunnlaget for verdiestimat for havneformål kan antas å ha blitt stabilt nok og for øvrig ligge innenfor akseptable usikkerhetsmarginer, til at resultatet kan forutsettes å holde en forsvarlig kvalitet i forhold til 10 års bruk. Ved utarbeidelse av regulativene i årene etter at takseringsprosjektet i 1992 var gjennomført, har verdifastsettelsen tatt utgangspunkt i en framskrivning, hvor det også er sett hen til andre kjente og relevante verdivurderinger. Under henvisning til ovenstående anses en generell verdiansettelse pr. m2 på ca. kr. 3300,- som et forsvarlig utgangspunkt for beregning av kostnadsorienterte havneavgifter for Dette innebærer henimot en fordobling av verdien av havnearealene i kostnadsberegningsmodellen i forhold til Etter forskrift til Havne- og farvannsloven, skal skipene betale for bruk av farled og kaifront ved at andel av havneavgiftene som skipene skal betale skal utgjøre tilnærmet samme andel som farled og kaifront utgjør av de lovbundne kostnadsbærerne på kostnadssiden. Tilsvarende skal inntektsandel fra varer utgjøre tilnærmet samme kostnadsandel som kaiareal.

4 Oslo Havn KF Side: 4 I tabellen nedenfor er farled og kaifront slått sammen. Det fremgår at kostnadene fra farled og kaifront i 2007 utgjorde 36 % og fra kairareal 64 %. I 2008 vil i henhold til vedtatt budsjett inntektene fra fartøyene utgjøre 34 % og fra varer 66 %. Som det framgår er det i havnestyrets 2009-budsjett godt samsvar mellom kostnadsbærernes andel og provenyandel fra henholdsvis skip og varer. Nedenstående forslag til regulativ for 2009 er også godt i samsvar med kostnadsbærernes andel. 2.2 PRISUTVIKLINGEN 2007 Kostnader (regnskap) 2007 Avgifter (regnskap) SSB s seneste prisprognoser anvendt på HAV s driftsbudsjett for 2009: : Kjøp av varer og tjenester (konsumprisindeksen): 3,1 % Lønnsutvikling: 5,0 % Prisstigning for driftoppgaver (veiet gjennomsnitt, ekskl. finanskostnader og investeringsmidler på driftsbudsjettet): 4,3 % Forventet høyere lånerente: 2,0 % Prisstigningsprognose bygg/anlegg (fastsatt av Oslo kommune for anvendelse på investeringsbudsjettet): 7,0 % Prisstigning for HAV s samlede driftsbudsjett (veiet gjennomsnitt) 5,0 % For hvert %-poeng lånerenten stiger på lån som HAV vil måtte ta opp for å finansiere sine investeringer, vil foretakets renteutgifter pr. år fremover stige med om lag kr. 1,0 mill. Som det framgår av tabellen, er prisomregningsfaktoren fra 2008 til 2009 på 7 % for investeringsmidler fastsatt av Oslo kommune. Denne faktoren anvendes på bevilgningen i driftsbudsjettet som er forutsatt overført til investeringer for finansiering av disse. Denne faktoren ligger klart under den faktiske prisutviklingen i anleggsbransjen. Således viser byggekostnadsindeksen for veganlegg 10,1 % fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal Kostnadsindeksen for vegvedlikehold fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 er på hele 11,6 % og ligger altså langt høyere enn prisstigningstallene som er lagt til grunn i ovenstående tabell. En gjennomsnittlig prisstigning for HAV s driftsbudsjett på 5 % er således klart i underkant. 2.3 BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 2008 Avgifter (budsjett) 2009 Avgifter (budsjett) Fartøyer (Farled, kaifront) 36 % 32 % 34 % 33 % Varer (Kaiareal) 64 % 68 % 66 % 67 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % I henhold til rundskriv 1/2008 fra Oslo kommune er foretakets forslag til 2009-budsjett og økonomiplan på driftssiden lagt inn med faste 2009-priser for hele økonomiplanperioden. Budsjettallene for drift for årene presentert i budsjett 2009/økonomiplan forutsettes således prisjustert. Grunnen til dette er at Oslo kommune på driftssiden ønsker å ha løpende registrering av årlig prisstigning og fastsettelse av kostnadskompensasjon

5 Oslo Havn KF Side: 5 ved omregning til budsjett i løpende priser av de årlige budsjetters utgifts- og inntektsside, for å sikre tilfredsstillende realisme. I havnestyrets forslag til 2009-budsjett heter det: Oslo Havn KF er et foretak som i forhold til inntjeningsevne i sin løpende drift gjennomfører relativt store investeringer hvert år. Som foretak og selvfinansierende virksomhet er det derfor nødvendig for HAV å kunne fremvise et positivt brutto driftsresultat hvor også avskrivninger inngår som kostnadskomponent, i tråd med aksepterte forretningsmessige prinsipper for god regnskapsskikk. Budsjettforslaget for 2009 og økonomiplan for perioden frem til 2012 bygger derfor på en prisjustering av inntektssiden som opprettholder inntektene i realverdi. Samtidig er det forutsatt at det gjennomføres en kontrollert reduksjon i bemanningen i perioden. Siktemålet er at bidrag fra drift til investering kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det har vært sterk økonomisk vekst i verdensøkonomien de siste par år. Ved årets begynnelse var det tegn på en avdemping og stagnasjon. Den senere tids krise i finansmarkedene har allerede materialisert seg i Norge ved en kraftig oppbremsing i omsetningen i flere markeder og ved kraftig stigning i lånerenten. Godsvolumene over Oslo havn varierer direkte i takt med samlet aktivitetsnivå i økonomien og særlig i takt med importvolumene. Dette er en utvikling som ikke var kjent da budsjett for 2009 ble utarbeidet. I 2009-budsjettet er det lagt til grunn en viss økning i godsvolumene, med tilhørende inntektsprognose/-budsjett. På bakgrunn av den utviklingen vi nå ser, må man forvente en svakere utvikling enn budsjettert når det gjelder volum og dermed inntekter. Det er i økonomiplanene lagt til grunn en overføring fra drift til investering for finansiering av investeringene på i størrelsesorden 35,0 mill i faste priser. Havnestyrets 2009-budsjett/økonomiplan er basert på det ikke vil være mulig å frigjøre eiendomsmidler i perioden, ut over restoppgjør for Tjuvholmen. Restoppgjør for Tjuvholmen er knyttet opp til salg av boliger. Den senere tids utvikling gir grunn til å frykte at eiendomssalg på Tjuvholmen vil bli vanskeligere. De budsjetterte inntekter fra Tjuvholmen på kr 65,0 mill. i perioden er således usikre. Etter havnedirektørens oppfatning tilsier dette at sikring av et minimum av investeringsaktivitet i perioden hviler med enda større tyngde nå enn da budsjettet ble utarbeidet på substansielle bidrag fra driften. Jfr. også Havnestyrets 2009-budsjett: For å opprettholde et forsvarlig nivå på resultat og bidrag fra drift til investering, må driftsinntektene holdes oppe. I Havnestyrets vedtatte 2009-budsjett er det altså forutsatt at prisstigningen må kompenseres på inntektssiden. I Byrådets framlegg til 2009-budsjett er dette lagt inn som en klar forutsetning, hvor det under avsnittet om Oslo Havn KF står: I budsjettet er det lagt til grunn at avgifts- og vederlagssatser reguleres i takt med pris- og kostnadsøkningen fra 2008 til Havnedirektøren antar at dagens finanskrise vil føre til stagnasjon i omsetningen og strammere økonomiske vilkår for mange av havnas kunder, som vil være merkbar inn i På denne bakgrunn bør det i dagens situasjon vises tilbakeholdenhet når det gjelder regulativøkninger. Til tross for et akkumulert etterslep av manglende priskompensasjon over flere år

6 Oslo Havn KF Side: 6 (se nedenfor), vil havnedirektøren således foreslå en økning av regulativsatsene som bare delvis kompenserer for prisstigningen. Basert på vedtatt inntektsbudsjett vil de nedenstående forslag til justeringer innebære en gjennomsnittlig kompensasjon på ca. 3,8 %. Som nevnt, må man forvente en svakere utvikling enn budsjettert når det gjelder volum. Havnedirektøren følger med på utviklingen og vurderer fortløpende framlegging av budsjettjusteringer som er tilpasset situasjonen. 2.4 UTVIKLING AV REGULATIV DE SENERE ÅRENE Det har de senere årene vært gjennomført relativt radikale endringer i regulativet, både endring av enheter og satser. Det kan nevnes: - Sterk økning av rabatter for store skip i rutegående trafikk. - Omlegging av hovedsats for vareavgift fra pr. tonn til pr. container og pr. enhet for veigående ro/ro-enheter. - Sterk reduksjon av progressiviteten i bryggeavgiften (fjerning av 4 ganger grunnsats etter 14 dager). - Da havnene fra ble underlagt lov om merverdiavgift, ble besparelsen helt ut overført til kundene idet fartøys- og vareavgiftene ble satt ned med i overkant av 5 %. For å kompensere for udekkede kostnader for havnesikringstiltak ble fra 2007 til 2008 ordinære fartøysavgifter øket med 2,2 % og vareavgiftene i gjennomsnitt 1,8 %. Spesiell fartøysavgift ble ikke justert idet lokaltrafikken og ferger etc. disse daglig ikke benytter sikkerhetsklarerte kaiavsnitt. Som det er redegjort for i flere saker for havnestyret har regulativsatsene i Oslo havn i løpet av de siste 7-8 årene hatt en hatt en meget beskjeden økning. Flere satser har ved flere anledninger blitt satt ned i løpende priser. Regnet i faste priser har det skjedd en betydelig nedsettelse av satsene. HAV s regulativ har således over en årrekke ikke holdt tritt med prisutviklingen. 2.5 ENDRINGER I HAVNEAVGIFTER OG VEDERLAG - OVERORDNET Det skal understrekes at endringer som gir provenyforskyvninger, må ligge innenfor kostnads- /ansvarsreglene redegjort for i avsnitt 2.1. Det skal også understrekes at i henhold til forskrift nr kan det innføres rabattordning på havneavgifter kun når disse er disse er kostnadsmessig begrunnet. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle regulativene og justere enhetene med sikte på forenkling, best mulig samsvar mellom ressursbruk og betaling og best mulig tilpasning til enheter kundene opererer med. Følgende forutsetninger må oppfylles: - Endringene må være i samsvar med lover og forskrifter. - HAV må på grunnlag av eksisterende data ha mulighet til å beregne de økonomiske konsekvenser av ulike alternativ. - Enhetene må være helt entydig definert, f. eks. i målebrev eller i internasjonale konvensjoner. - For å unngå å gjøre arbeidet med fakturering og statistikkproduksjon mer og ikke mindre arbeidskrevende og for å sikre konsistens mellom økonomiske- og kvantums-

7 Oslo Havn KF Side: 7 oppfølginger, må det opereres med identiske enheter i regulativ (for faktureringsformål) og i statistikk. - Oppgitte enheter/kvantumstall må kunne kontrolleres. Med utgangspunkt i budsjettforutsetningene om at regulativet skal priskompenseres og basert på 5 % prisstigning, foreslås det mindre enn full kompensasjon. Det foreslås som nevnt foran en justering av regulativsatsene på ca. 3,8 % fra 2008 til Unntatt er gebyr for sikkerhetstiltak, som forutsettes å dekke den faktiske kostnad i tråd med forutsetningene ved innføringen av ordningen, se nedenfor. Tilsvarende for gebyr for skipsrenovasjon, jfr. egen forskrift. Satsjusteringene er fordelt slik at tjenester som er minst direkte eksponert overfor skip, som leier og sjøuavhengig trafikk, økes med noe over 4 %, mens tjenester som er mest eksponert overfor skipene og står mest direkte i konkurranseforhold overfor andre havner som krantjenester og bryggeavgift økes med ca. 3,1 %. 2.6 REVISJON AV HAVNEAVGIFTER 1.X OG 2.X FARTØYSAVGIFTER I 2006 ble det innført en ny rabattklasse på 50 % for fartøy over BT i rute med mer enn 6 anløp pr. uke. Rabatten ble innført på bakgrunn av det var planlagt satt inn nye, større ferjer på ruten til Kiel. Av begrunnelser i havnestyret var at dette var en introduksjonsrabatt. Det framkom protester fra andre ferjerederier. Med dagens rutemønster fører dette til at de største ferjene betaler en lavere sum i fartøysavgifter enn de minste. Havnedirektøren kan ikke se at en så betydelig ekstrarabatt for de største ferjene kan forsvares som en permanent ordning. Det foreslås en justering hvor den økes for de mindre fartøyene og settes noe ned for de største, ved at rabatten for rutegående fartøy med mer enn 6 ukentlige anløp økes fra 35 % til 40 % for fartøy under BT og settes ned fra 50 % til 46 % for fartøy over BT. Tilsvarende for fartøy med mindre enn 6 ukentlige anløp. Satsene økes slik at gjennomsnittlig økning utgjør 3,8 %. For et typisk containerfartøy som anløper Oslo havn, vil dette medføre omtrent uendret beløp å betale (mellom 0 og 1 %). De største utenlandsferjene vil få en økning på ca. 12 %, de øvrige ferjene en reduksjon på ca. 4 %. 3.X VAREAVGIFTER Vareavgiftene foreslås i gjennomsnitt økt med 4,0 %. 2.5 REVISJON AV VEDERLAG I KRANTJENESTER Pris pr. containerløft foreslås økt fra kr. 160,- til kr. 165,-. De andre satsene justeres tilsvarende, i gjennomsnitt 3,1 %. II BRYGGEAVGIFT Satsene foreslås øket med 3,1 %. III UTLEIE OG LAGRING Det meste leieforholdene i havna er regulert i separate kontrakter. Prisregulering for disse skjer i henhold til bestemmelser i kontrakten. Mindre og mer kortvarige forhold avtales i henhold til regulativets standardsatser. Satsene for trafikkareal og for skur m.v. har stått stille

8 Oslo Havn KF Side: 8 siden De foreslås øket fra kr. 124,-/355,- pr. m 2 til 130,-/370,-. D.v.s. ca. 4,5 %. Satser for lagring av trucker, containere m.v. justeres tilsvarende. IV PARKERING. V SJØUAVHENGIG TRAFIKK. VI VANNLEVERANSER TIL SKIP Parkeringssatsen foreslås økt med ca. 4,4 %. For ikke-havnebrukere tilsvarende. Øvrige satser økes med fra 3,1 % til 5,5 %. VII SKIPSRENOVASJON Ordningen skal være kostnadsdekkende i henhold til egen forskrift. For cruiseskip foreslås satsen øket fra kr. 5,- pr. person til kr. 5,50, for andre fartøyer satt ned fra kr. 0,10 til kr. 0,08,-. Til sammen omtrent provenynøytralt. VIII ISPS-GEBYR OG SNUHAVN-VEDERLAG Siden 2004 har det i Oslo vært adgangskontroll ved påstigning for cruise- og andre passasjerskip. Gebyret som er blitt krevet beregnes på grunnlag av antall passasjerer. Sats pr. passasjer, kr 15, er ikke blitt endret siden innføringen. Kostnadene for vakttjenester har steget som følge av den generelle pris- og lønnsutviklingen i denne perioden. Skal aktivitetene omtrentlig balansere må gebyret heves til kr 17,50 pr. passasjer som kompensasjon for økt omfang og kostnadsstigning. Det forekommer at skip avslutter et cruise i Oslo og påbegynner et nytt, hvor alle ankommende passasjerer går i land og nye tas om bord. Dette medfører omfattende aktiviteter, med plasskrevende faciliteter for kontroll og registrering og omfattende transportaktiviteter på land. Store kaiarealer kan ikke benyttes til annen havnetrafikk når dette pågår. Det er framkommet ønske om snuhavnoperasjoner også i Det betales et vederlag til dekning av disse tilleggskostnadene. Kostnadene pr. passasjer varierer svært, avhengig av driftsopplegget. Det er derfor ikke ønskelig å fastsette en bestemt, alminnelig gjeldende pris pr. passasjer. Det foreslås at gjeldende bestemmelse fra 2008 prolongeres, hvoretter vederlaget forutsettes fastsatt i avtale med skipets megler/agent. Snuhavnsvederlaget er betaling til særskilte kostnader forbundet med snuhavnsaktiviteten og kommer i tillegg til ISPS-gebyr. Satsen som fastsettes er knyttet til ressursbruken og fastsettes således pr. ombordstigende og pr. i landstigende. D.v.s. at om samme person går om bord i Oslo og senere i land i Oslo påløper vederlaget to ganger. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyret fastsetter havneavgifter og vederlag etter gjeldende bestemmelser. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: Herværende innstilling med vedlagte forslag til forskrift for havneavgifter for perioden til legges ut til offentlig høring. Saken legges fram for havnestyret til endelig avgjørelse i møte

9 Oslo Havn KF Side: 9 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Forslag til forskrift for havneavgifter for perioden til

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer.

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer. Avtale mellom Drammen Kommune og Drammen Interkommunale Havnevesen heretter benevnt Drammen havn - vedrørende overføring av havnevirksomheten i Drammen fra Tangen til Holmen. I. Bakgrunn. Over lengre tid

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Eivind Gade-Lundlie

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-64/2006 Saksbehandlende avdeling: StabAdministrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 125.2 Saksnummer: 2006/244 Dato: 26.10.2006 Oslo havnestyre

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 04.10.2011 Saksnummer:

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Gamvik Nordkyn Havn KF orget 4, 9980 Berlevåg Værveien 15, 9770 Mehamn KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Viser til deres anmodning om informasjon om Gamvik Nordkyn Havn KF.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.11.2007 Saksnummer: 2005/339 Støttebevilgninger fra havnekassen

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer