Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder"

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

2 INNHOLD HANDLINGSDEL... 2 ØKONOMIPLAN... 2 Levekår... 3 Kultur og fritid... 4 Næringsutvikling... 5 Regionsenter Evje... 6 Vedlegg levekår... 8 Vedlegg kultur og fritid... 9 Vedlegg næringsliv Vedlegg regionsenter Evje ØKONOMIPLAN INNLEDNING ØKONOMIPLANENS TALLDEL ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN... 22

3 Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med. Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen. Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år. Evje og Hornnes kommune Side 2

4 Tiltak Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) vedtatt i 2013 utarbeides videre til arbeidsplaner for avdelingene Implementering av Samhandlingsreformen Barnehagebehovsplan Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen Samarbeid Rusforebyggende team (Helse og familie) er iverksatt og videreføres. Tidlig innsats Drop-out Barn og unge Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen Oppfølging av utredning oppvekst og kultur Skisseprosjekt og utbygging skole og flerbrukshall Folkehelse Aktiviteter for alle Folkehelsekoordinator Frivillighet Markere frivillighetsdagen Rekruttere til frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 3

5 Kultur og fritid Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Utvikle lokal kulturell skolesekk Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser. Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet Utvikle biblioteket Utvikle Furuly Flerbrukshus og Furuly fritidspark Nærmiljøtiltak Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Brygge- og badeanlegg Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler Informasjon Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle Evje og Hornnes kommune Side 4

6 Næringsutvikling En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis Landbruk, mat og opplevelser på Agder Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift Reiseliv Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon Utveksle informasjon om reiseliv i regionen Evje og Hornnes kommune Side 5

7 Regionsenter Evje Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting) Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen Tettstedsutvikling i sentrum Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram Evje og Hornnes kommune Side 6

8 Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen. Evje og Hornnes kommune Side 7

9 Vedlegg levekår TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis Utarbeidelse av arbeidsplaner ut fra overordnet plan for helse- og omsorgstilbudet PLO/HF x x Videreføring prosjekt ikt i skolen Rådg. oppvekst X x Tiltak fra boligpolitisk handlingsplan Samlokalisering av boliger PLO/HF X x x x x - Omsorgsboliger PLO/HF X x x x x - Institusjonsplasser PLO x x x x x Samarbeid Tidlig innsats Rådg. oppvekst X x x x x Kompetanse Lederutvikling Finansieres via fond Barn og unge Kartlegge status ang. barnefattigdom i kommunen HF X x x Utredning oppvekst og kultur Utarbeide kostnadsoverslag flerbrukshall og rehabiltering av Evje-skolene, jfr kommunestyrevedtak k-sak 59/12 Rådg. oppvekst/ Drift/forv ,- x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 8

10 Vedlegg kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Lokalhistorie- og kultur Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner/ oppgradere turistbrosjyre: Drift/forv x x x Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser Mineralstien / Flåt gruveområde Drift/forv. Allmannavegen, oppgradere merking Drift/forv. x x x Evje natursti Drift/forv. Møteplasser Videreutvikling av Furuly - Skaterampe Furuly Kult/drift og forv. x x x - Opprusting av bygg, investeringer Kult/drift og forv. x x x Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs Otra Drift/forv x x Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag Kultur x Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler, pr år Kultur x x x x Informasjon Vurdere infotavle på ulike lokasjoner SERV x x x Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle KULTUR x x x ADM=krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 9

11 Vedlegg næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen Rådmann x x x x X ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 10

12 Vedlegg regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Identitet Se på muligheten for bruk av gruvehistorien Alle x i profileringen av kommunen Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen. Sees på gjennom reguleringsplan Verksmoen Drift/forv. x x x Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Ordf. x x x x x Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Ordf. x x x x x Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand Ordf. x x x x x Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Rådm- x x x x Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes ORDF x x x x x Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF x x x x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 11

13 Økonomiplan Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden Det har vært en lang prosess der vi har gått gjennom alle enhetenes budsjetter for å skaffe et større handlingsrom. Det har ikke vært gjort noen smertefulle kutt, men vi har bl.a. gått ned mot minimum når det gjelder avdrag på lån. Med den utviklingen vi har sett de siste årene og også ser for oss framover vedr. bl.a. ressurskrevende brukere, sosialhjelp og barnevern og ikke minst pensjonsutgifter ser vi for oss at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år framover. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette. Vi har ikke klart å øke avsetning til vedlikehold av vei framover, og heller ikke bygg, med unntak av at det er satt av noen ekstra midler i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Dette er viktig å være klar over. I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid. Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Dette klarer vi ikke å oppfylle i økonomiplanperioden. Vi velger å vise netto driftsresultat også korrigert for bruk/avsetning til bundne fond, for her er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. Utgiftene og inntektene ville vært annerledes på disse områdene dersom vi ikke hadde hatt fond. I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Generell avsetning til fritt fond (= netto driftsresultat korrigert for bundne fond Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 (netto driftsresultat til pluss (røde tall) betyr negativt netto driftsresultat) Som vi ser ligger netto driftsresultat rundt 0 i hele økonomiplanperioden. Vi må ikke ta av frie fond for å finansiere drifta. Handlingsregel for gjeld gjør derimot at vi må ta av disposisjonsfondene for å holde oss innenfor. Handlingsregelen sier at vi skal ha 15 % egenkapital på nettoutgiften på prosjektene (etter at merverdiavgift og tilskudd er trukket fra). Gjelda skal ikke overstige 75 % av driftsinntektene, dvs at vi har et gjeldstak på i overkant av 190 mill i de kommende årene. Det faktum at vi har nedjustert avdragene gjør at vi nærmer oss taket raskere. Det er lagt opp til følgende låneopptak 2014: 7,500 mill Evje og Hornnes kommune Side 12

14 2015: 21,980 mill 2016: 11,049 mill 2017: 13,849 mill I 2014 er det ikke de store investeringene, kun mindre prosjekter. Det største prosjektet er VAR-anlegg på Evjemoen der det er satt av 6 mill. I 2015 ligger det inne bygging av flerbrukshall, og rehabilitering av Evje barneskole ligger inne i 2016 og I 2016 ligger også trinn 2 av rehabiliteringen ved Evjeheimen inne. Når det gjelder Evje ungdomsskole, er rehabiliteringen av denne forskjøvet til etter planperioden. Ordinær lånegjeld (utenom startlån) har en slik utvikling i økonomiplanperioden: Lån og gjeldsregel (alle tall i hele 1000) Samlet Inntekter Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Gjeld Gjeld i % 62,56 68,37 69,56 71,89 Bruk disp.fond investering Avsetning disp.fond drift Netto reduksjon av fond Som vi ser av tabellen bruker vi nesten 18 mill av disposisjonsfondene i løpet av perioden. Dette er ikke økonomisk forsvarlig, og i 2014 må vi derfor legge opp til en prosess som den vi har kjørt i 2013 for å få driftskostnadene ned. Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en svak realvekst i frie inntekter fra 2015 (0,5 %) ut fra tidligere års erfaringer. Dette utgjør kr ,- pr år. Det er ikke lagt opp til videre vekst i 2016 og Skjønn er videreført på samme nivå. (kr ) Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 1,200 mill fra og med 2015 i forhold til 2014, dette med bakgrunn i bl.a. nedkortingstiden på amortisering av premieavviket. En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2014 har vi lagt til grunn et overskudd på 800 mill av det får vi 1,528 % av de første 500 mill, deretter 1,528 % av 60 % av ovenskytende, ihht avtale inngått mellom eierne når det gjelder utbyttepolitikk. Vi har lagt til grunn et totalt overskudd på 900 mill i 15 og 16, og mill i Skulle utbyttet bli mindre framover så må drifta legges opp etter det. Evje og Hornnes kommune Side 13

15 Økonomiplanens talldel De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel. Tallene er holdt i 2014-kroner. Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. Evje og Hornnes kommune Side 14

16 Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Netto driftsres. korr for bundne fond Sum avsetninger Sum Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Netto driftsres i % korr for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 Evje og Hornnes kommune Side 15

17 Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden Enhet Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme Politiske styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Leirskolen Støttetiltak Kultur Hornnes skule Evje Barneskule Evje Ungdomsskule Enhet for barnehage Helse- og familie Pleie- og omsorg Samhandlingsreformen Interkommunal helseenhet Drift og forvaltning Finans Reservert for lønn/pensjon Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn: Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter fra valg varierer. Det er ikke valg i 2015, og da går utgiftene noe ned. - I 2014 er budsjettet for kontrollutvalget økt med ,- som en engangsutgift Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noe mindre inntekter framover. - I 2014 ligger det inne i forbindelse med betaling til Aust-Agder fylkeskommune for mobilutbygging. Denne utgiften bortfaller fra og med I 2014 er 30 % stilling på serviceavdelingen vakant for å få innsparing. Dette er ikke videreført i Det er variasjoner i læringetilskudd fra ks. - Det er variasjoner i kjøp av plasser til gjestebarn i barnehage i andre kommuner og inntekter på gjestebarn i vår kommune framover. - I 2014 er det lagt inn et engangsbeløp på kr ,- til Evje utvikling. - Andre mindre justeringer Evje og Hornnes kommune Side 16

18 Kultur: - I 2014 er siste året med tilskudd til utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter, og utgift (kr ,-) faller deretter bort.. - Ihht handlingsplanen er kulturmidlene økt med kr ,- fra og med Netto utgifter til gards- og ættesoge øker fra og med 2015, forfatter skal da skrive på fulltid. - Det ligger inne kr ,- til utredning vedr. aktiviteter for alle som en engangskostnad i kulturskoletime for 1-4. avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Evje ungdomsskole: - Det er en ytterligere nedjustering (helårseffekt) på Evje ungdomsskole pga mindre deling. - Skolefrukt avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Enhet for barnehage - Innsparing på ,- i 2014 får helårseffekt fra 2015, med kr ,-. Innsparingen kan bli delvis her og delvis i sentraladministrasjonen, da vi skal se på lokale regler for opptak og telling av barn, samt lokale retningslinjer for likeverdig behandling. Helse og familie: - Det er lagt til grunn mottak av flyktninger ihht plan framover, og dette vil gi økte integreringstilskudd i perioden. Mens flyktningeansvaret har en netto utgift på 0,449 mill i 2014, er det en netto inntekt på 0,179 mill i 15, 0,901 mill i 16 og det samme i 17. Dette nå gjennomgås på ny når budsjettet for 2015 skal vedtas. - Det er usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere framover. Pleie og omsorg. - Utgiftsøkning på 0,200 mill er knyttet til innfasing av nye årsverk i 2015 (ihht økonomiplan skulle det innfases 2 nye årsverk fra 2014, dette er utsatt, men det er i stedet satt av 1,000 mill ekstra til ressurskrevende brukere.) Fra 2015 er det lagt opp til at to nye årsverk innfases, men også her er det usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere. Drift og forvaltning: - Det er i 2014 lagt inn ,- + mva til reguleringsplan verksmoen. Dette er en engangssum. - Det ligger inne ,- vedr Kjersti park som også er en engangsum. Denne ligger inne i I 2016 pg 2017 er det lagt inn ,- + mva til utgifter i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Erfaringsmessig vet vi at det vil bli noe driftsutgifter Evje og Hornnes kommune Side 17

19 i forbindelse med oppgradering av gamle bygg, men det er svært vanskelig å anslå noen sum pr nå. Vi har valgt å ta høyde for noe. - En midlertidig vakans på forvaltningsavdelingen gir en innsparing på kr ,- som kun har effekt i Det er lagt inn en engangsbevilgning til vei på kr ,- i Selvkost - Gammelt underskudd på slam skal dekkes inn, det er grunnen til at det er en netto inntekt på dette området i 2014 og Reservert for lønn og pensjon - Det er tatt høyde for en økning i pensjonsutgiftene på nærmere 1,200 mill fra 2015 og utover i økonomiplanperioden. Finans: - Her varierer inntektene på rentekompensasjon. - Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også renteinntekter. - Utbyttet fra Agder Energi er kommentert tidligere, det er stigende i perioden. - Rammetilskudd og skatt har også oppgang fra 2015, dette er også kommentert tidligere. Evje og Hornnes kommune Side 18

20 Oversikt over investeringer mv 2014 er ikke et stort år når det gjelder investeringer, det er vann Evjemoen som er den største investeringen dette året. I 2015 er bygging av Flerbrukshall på Evje lagt inn. I 2016 er det lagt inn del 2 av utbygging på Evjeheimen. Oppgradering av Evje barneskole er lagt inn i 2016 og Oppgradering av Evje ungdomsskole er skjøvet til etter økonomiplanperioden. For økonomiplanen vil det komme endringer i tallene. Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden: Økonomisk oversikt investering Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Salg av fast eiendom Salg av driftsmidler og fast eiendom Refusjon fra staten Tilbakeført merverdiavgift Spillemidler til egne anlegg Refusjon fra andre (private) Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Mva, generell kompensasjonsordning Overføringer Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Evje og Hornnes kommune Side 19

21 Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger: Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Kjøp av datautstyr Mva, generell kompensasjonsordning Ikt i skolen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Skolelokaler Ombygging svømmehall Konsulent, annen planlegging Mva, generell kompensasjonsordning Skisseprosjekt Flerbrukshall/skoleutbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Uteskole Oddelia Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Mva, generell kompensasjonsordning Utstyr gym ungdomsskolen Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Ombygging Evjeheimen Utlån startlån Startlån Avdragsutgifter på startlån Avdrag startlån Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller VA-anlegg Evjemoen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller ikke spes va i økonomiplanen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Furuly utbygging (lager) Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Skaterampe Furuly Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Friidrettsanlegg Hornnes Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Framtidige investeringer (flerbrukshall, skolebygg) Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Gang/sykkelveg Hornåsen- Valhall Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning utbygging gnr 50, bnr 20,47, Evje og Hornnes kommune Side 20

22 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Mva, generell kompensasjonsordning Adressering Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Kjersti park utbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a Mva, generell kompensasjonsordning Tiltak i sentrum Kjøp av transportmidler Bruktbil Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap Egenkapitalkrav KLP Sum Finansiering: Merverdiavgift fra investeringer Salg av fast eiendom (tomter) Spillemidler Tilskudd fra staten (utbygging) Tilskudd fra andre Mottatte avdrag startlån Bruk av startlån Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Sum Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 10 mill i lån årlig i hele økonomiplanperioden Evje og Hornnes kommune Side 21

23 Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden Utvikling i langsiktig gjeld: (alle tall i hele 1000) Startlån Avdrag startlån Nytt startlån Startlån/formidlingslån Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Ordinære lån Gjeld Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes. Lånerente på flytende lån er budsjettert med 2,3 % i 14, 2,8 % i 15, 3,3 % i 16 og 3,5 % i 17. Prognose finansinntekter (alle tall i hele 1000) Utbytte Agder Energi Ordinære renteinntekter Forsinkelserente Startlån Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 800 mill i 14. I 15 og 16 har vi gått ut fra 900 mill, og i mill. Lånerente er budsjettert med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 2,5 % i 13, 3 % i 14, 3,5 % i 15 og 4 % i 16. Det er tatt utgangspunkt i denne renta også for innskudd. Evje og Hornnes kommune Side 22

24 Utvikling i skatt og rammetilskudd: (alle tall i hele 1000) Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Sum skatter og rammetilskudd KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd anslaget bygger på folketall pr For 2014 er det lagt inn en realvekst på 0,5 %, det er ikke lagt inn ytterligere realvekst videre. Skjønn er holdt på samme nivå som i Bruk av/avsetning til fond i (- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond) Bruk av / avsetning til fond Investeringsregnskapet Disposisjonsfond, bruk Driftsregnskapet: Disposisjonsfond: Avsetning Avsetning til disposisjonsfond Total endring disposisjonsfond (reduksjon) Bundne driftsfond: Bruk: Konsesjonsavgiftsfond Voksenopplæring fremmedspråkl Vann Avløp Renovasjon Feiing Diverse mindre fond Sum bruk bundne fond Avsetning Konsesjonsavgiftsfond Diverse mindre fond Sum avsetning bundne fond Total endring bundne driftsfond reduksjon) Evje og Hornnes kommune Side 23

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer