BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 11. januar 2012 Bergensprogrammet. Videreføring av Bergensprogrammet og utvidelse av prosjektporteføljen Hva saken gjelder: Saken har hovedfokus på å utvide Bergensprogrammet for å finansiere tredje byggetrinn for bybanen fra Rådal til Flesland, bygging av verksted / depot for bybanen og økt satsing på programområdene med særlig fokus på sykkelsatsing. Bergensprogrammet ble revidert gjennom St. prp. 75 ( ) og rop. 108 S ( ). Sistnevnte proposisjon åpnet for å redusere rabattene i bomringen til 20 % (fra dagens 40 %) og å endre passeringstaket fra 50 passeringer til 60 passeringer. Videre ble det lagt opp til å indeksregulere takstene. Disse reformene er ikke iverksatt ennå men må gjennomføres samtidig med øvrige endringer som er nødvendige for å oppnå et inntektsnivå som muliggjør utvidelsen. I 2010 var totale bompengeinntekter på 393 mill. kroner. For å kun å finansiere opp Bergensprogrammet før utvidelsen det søkes om her, må de årlige inntektene opp til 509 mill kr / år. Når vi tar med utvidelsen, fører det til behov for økte takster for liten bil på kr 25 før rabatt og kr 50 for stor bil før rabatt. Med rabatt gir det en takst på 20 kr for liten bil og 40 kr for stor bil. Anbefalt forslag fra Etat for plan og geodata Det søkes om å videreføre Bergensprogrammet, utvide prosjektporteføljen og gjennomføre takstendringer som omtalt i saken. Ny innkrevingsordning iverksettes fra og med Mette Svanes etatsleder/plansjef Kirsti Arnesen 1

2 Saksutredning: INNHOLD 1. Bakgrunn Vedtak Hordaland fylkeskommune Vedtak Bergen kommune aralelle prosesser Forholdet til fremtidig regionpakke Tiltak for å møte SDs krav for å få belønningsmidler Tilbakeblikk Utvidet prosjektportefølje, omtale av de viktigste postene Bybanen, tredje byggetrinn Skansentunnelen Styrking av programområdene opprioritering av sykkelsatsing og innarbeiding av finansiering av videre bybaneplanlegging Sykkelstrategi for Bergen Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Videre bybaneplanlegging Bindinger Sum investering Finansiering av Bergensprogrammet Trafikkgrunnlag Trafikk- og inntektsgrunnlag Årlig trafikkvekst Fylkeskommunale rammer Kommunale tilskudd Statlige bidrag garantert for av Hordaland fylkeskommune Bompengeinntekter Finansieringsforutsetninger Trafikk Lånerente Innkrevingskostnader risvekst Innkrevingsperiode Styring av Bergensprogrammet Forslag til takststruktur i Bergen Dagens takster Dagens rabatter Rabatt ved bruk av autopass asseringstak risregulering Foreslåtte takster Forslag til revidert bompengeordning

3 1. BAKGRUNN Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø besvarer de viktigste transport- og miljøutfordringene i Bergen de kommende årene. Det ventes en betydelig befolkningsvekst i og rundt Bergen. En vekst i transportbehovet er en naturlig konsekvens. Mest mulig av veksten bør skje på sykkel eller kollektivtransport. Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr 76 ( ), jf Innst. S nr. 45 ( ), gitt sin tilslutning til hovedlinjene i Bergensprogrammet, og til et finansieringsopplegg med kommunale, fylkeskommmunale og statlige bevilgninger samt bompengeinnkreving. Gjennom behandlingen av St.prp. 75 ( ) ble Bergensprogrammet revidert, med endringer i rabattstruktur, innkrevingsopplegg, godkjenning av låneopptak og endret varighet. I rop. 108 S om Utviding og finansiering av Bergensprogrammet ble innkrevingsperioden og prosjektporteføljen utvidet. Dette ble gjort for å finansiere andre byggetrinn på henholdsvis bybanen og ringveg vest. Forslaget om justering av ordningen som beskrives i dette notatet, er i hjemlet i vedtakene som er referert under i 1.1. og 1.2. I byrådets politiske grunnlag heter det flg.: Bergen vokser og det medfører et stadig økende transportbehov både internt i Bergen og til og fra nabokommunene. Det er avgjørende at veksten i antallet reisende i så stor grad som mulig skjer innen kollektivtransport slik Bergensprogrammet legger opp til. Bybanen vil være viktig for å oppnå dette, parallelt med at vi klarer å gjøre nødvendige forbedringer i busstilbudet. Målsettingen er at kollektivtilbudet skal være det foretrukne transportmiddelet for så mange bergensere som mulig Vedtak Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkesting behandlet sak 219/11 Konseptvalutgreiing (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet høyringsuttale 28. november 2011 og fattet blant annet følgende vedtak: 7. Fylkesutvalet legg til grunn at Askøypakken og vidareføring av Bergensprogrammet, for å sikre finansiering av Bybanen, byggetrinn 3 Lagunen-Flesland, Sotrasambandet og Arnatunnelen, vert lagt fram for Stortinget så snart som mogleg uavhengig av endelege avklaringar i KVU-arbeidet og ein eventuell framtidig regionpakke for Bergensområdet Vedtak Bergen kommune Bergen bystyre behandlet Høring konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet sak 228/ november 2011 og fattet bl.a. følgende vedtak: 3 Konseptvalgsutredningen redegjør for de transportpolitiske utfordringene i Bergensområdet på en god måte. Den store veksten i regionen krever sterk satsing både på investeringer og drift innenfor transportsektoren. Bergen kommune mener at arbeidet med finansiering av Bergensprogrammet, herunder Bybanens byggetrinn 3 Rådal - Flesland, Skansentunnel og Ringveg vest byggetrinn 3 må videreføres uavhengig av arbeidet med ny regionpakke. Bystyret ber om at realiseringen av Ringveg vest byggetrinn 3 avventer ferdige prognoser for trafikkutviklingen. rognosene for trafikkutvikling skal være klar til byrådets behandling av finansieringen. Finansieringsløsning for Bergensprogrammet må legges fram for Stortinget senest høsten

4 1.3. aralelle prosesser Forholdet til fremtidig regionpakke rosessen som følger konseptvalgsutredning for transportsystemet i Bergensområdet (muligens en regional transportpakke) vil avklare hva slags langsiktig bompengeløsning som vil finansiere de nødvendige transporttiltakene frem mot Bakgrunnen for at finansiering av bybanen mellom Rådal og Flesland ikke kan avvente en eventuell regionpakke, er at det haster å fullføre bybanen til Flesland for å betjene arealutviklingen i Ytrebygda og at det ansees ønskelig å slippe å avvikle bybanens utbygggingskompetanse og -kapasitet for så å bygge den opp igjen om få år. Det understrekes at tiltakene i utvidelsen av Bergensprogrammet er i samsvar med anbefalingene i konseptvalgsutredningen som er å bygge kollektivtiltak og sykkeltiltak i fase 1 og satse på vegutbygging som fase Tiltak for å møte SDs krav for å få belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om belønningsmidler for perioden forutsetter at flg effektmål nåes: Den samla biltrafikken i bompengeringen i Bergen skal ikkje auke i avtaleperioden sjølv om befolkninga og eller talet på arbeidsplassar aukar. Biltrafikken inn mot Bergen sentrum skal i perioder med stor andel av arbeidsreiser, reduserast med 5 % i avtaleperioden I beregninger av økonomien i bomringen, anvendes disse målene som forutsetninger for trafikkvekst i avtaleperioden til og med TILBAKEBLIKK Rammene i finansierings- og investeringsplanen fra rop S 108 S ( ) var: Alle tall i mill kr Oppfølging Stortingsprop. 108 S Stat Bom Stat Bom Fylke Bom Fylke Bom Fylke Bom Rv 555 Vestre innfartsåre E39 Midtun - Hop Kanalveien/kryss Minde Alle Ringveg vest 1. byggetrinn Bybanen 1. byggetrinn Ringveg vest 2. byggetrinn Bybanen 2. byggetrinn Skansentunnelen Mindre investeringstiltak mm Sum Tabell 1: Rammene i rop S 108 S ( ) Revidert finansieringsopplegg for perioden i nytt opplegg som tar høyde for å finansiere byggetrinn 3 på Bybanen fra Rådal til Flesland er vist under. Investeringene er nærmere gjort rede for under avsnitt

5 Fylkesvegmidler Sum Sum Ringveg vest byggetrinn rogramområde Bybanen byggetrinn Belønningsmidler Lokale tilskudd Delsum Bompenger Sum finansiering Tabell 2: Finansieringsopplegg i denne bompengesøknaden, alle tall i millioner 2011 kr Finanskostnadene beløper seg til 2,5 mrd i perioden og reflekteres ikke i tabellen over. 3. UTVIDET ROSJEKTORTEFØLJE, OMTALE AV DE VIKTIGSTE OSTENE 3.1. Bybanen, tredje byggetrinn Bybanen skal utgjøre hovedstammen i kollektivtransportsystemet i sørkorridoren i Bergen. 1. byggetrinn fra sentrum til Nesttun har vært i full drift i 1,5 år, 2. byggetrinn fra Nesttun til Rådal er under bygging. Reguleringsplanforslag for 3. byggetrinn på Bybanen fra Rådal til Flesland ble vedtatt av Bergen bystyre 17. oktober Traseen er ca 7 km lang og går gjennom områder med mange boliger og arbeidsplasser. lanen viser en trase med 5 tunneler og tre broer. Det legges opp til holdeplasser ved Råstøl, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad øst, Birkelandsskiftet, Kokstad vest og Flyplassen. Forslaget viser en banetrase som på en god måte knytter sammen Ytrebygda, og vil gi et vesentlig bedre kollektivtilbud gjennom området til Bergen lufthavn, Flesland. Bybanetraseen går på tvers av de topografiske strukturene, og inneholder derfor stor andel tunneler og broer. Grøntdragene er forsøkt skjermet i størst mulig grad. lanen innebærer også nye gang- og sykkelforbindelser som vil knytter sammen området på en langt bedre måte. Holdeplassene og linjen for Bybanen er en beste tilpasning til eksisterende og fremtidige boligkonsentrasjoner og arbeidsplasser. 5

6 Figur 1: lanforslag bybanetrase Rådal - Flesland Kostnadene for 3. byggetrinn er 2,425 mrd 2011 kr. Dessuten tilkommer 935 mill kr til verksted / depot. Kostnaden kan synes høy, men mye av anlegget har nytte for et fullt utbygd bybanenenett. Verksted og depot må være klart til bruk før banen åpner, både fordi eksisterende verksted / depot på Kronstad er for lite og fordi de nye vognene er så lange at det ikke er mulig å ha dem på Kronstad. lanleggingen av verksted/ depot gjøres i en separat planprosess. Det forventes planvedtak 26. mars Det presiseres at det i anslagsprosessen som er grunnlag for disse tallene, fremkommer et høyere kostnadstall. Det skyldes hovedsaklig at anslagsprosessen inkluderer alle kostnader ved regulerte tiltak. Hva som skal prioriteres bygget av sidetiltakene må avklares i Bergensprogrammets ordinære prosesser. lanlagt vognhall er foreløpig kuttet for å få kostnadene ned. Det kan være aktuelt å bygge vognhall dersom det viser seg at økonomien tillater det Skansentunnelen Kostnadsoverslaget var på 350 mill kr i St prp 76 ( ). I St prp 75 ( ) var dette på 440 mill 2005 kr for bytunnel alternativet. I rop. 108 S ( ), er anslaget på 500 mill kr. Tiltaket var tenkt med to felt i en tube. Nye sikkerhetskrav vil innebære to tuber. Både konsekvensutredning og planforslag må oppdateres i forhold til nye rammevilkår. Kostnadstallet er satt til 700 mill kr i påvente av bedre grunnlag. Videre heter det i rop. 108 S: Det var derfor ein føresetnad at det ikkje blir starta opp nye prosjekt i Bergensprogrammet ut over Bybanen og Ringveg vest før utbygginga av desse er komme så langt ein har full oversikt over kostnadsutviklinga i prosjekta og inntektsutviklinga frå bompengeinnkrevinga. Det anbefales å programmere inn Skansentunnelen så snart som det vil være mulig å ha planarbeidet fullført og ferdigbehandlet slik at målet om å få Bryggen bilfri kan realiseres så snart som mulig. 6

7 3.3. Styrking av programområdene opprioritering av sykkelsatsing og innarbeiding av finansiering av videre bybaneplanlegging I rop. 108 S finansieres programområdene med 150 mill 2009 kr årlig. rogramområdene inkluderer trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak, kollektivtiltak, sykkel- og gangtiltak og plankostnader. Det innebærer også eksempelvis prosjekt som Totlandsvegen og Hjellestadveien. Rammene er for knappe, særlig i forhold til de store behovene som har fremkommet i sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel Sykkelstrategi for Bergen Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet bl.a. følgende vedtak: 1. Sykkelstrategi for Bergen legges til grunn for arbeidet med tilrettelegging for sykkel i perioden, der disse hovedmål og -grep inngår: Hovedmål: * I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle. * Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser. * Hovedvegnettet for sykkel skal være ferdig utbygd innen Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet bl.a. følgende vedtak: 1. Sykkelsatsingen representerer et klart trendbrudd i Bergens byutvikling, og Bergen kommune vil gi høy prioritet til arbeidet med å fullfinansiere den vedtatte sykkelstrategien. 2. De vedtatte rammene i Nasjonal transportplan må følges opp i 10- årsperioden. Bergen kommune vil også arbeide for å styrke finansieringen av sykkeltiltak innenfor belønningsordningen og Bergensprogrammet. rogramområdene bør økes med 50 mill kr årlig til 200 mill kr årlig blant annet for å realisere hovedrutenettet for sykkel. 7

8 Figur 2 Hovedrutenett for sykkel Kartet over er hentet fra "Sykkelstrategi for Bergen ". Total lengde er 125 km hvorav ca 50 % er klassifisert som middels eller bra standard, men kun 11 km har skille mellom gående og syklende. Mål for hovedrutenettet er både skille mellom gående og syklende og mulighet for å sykle i inntil 30 km/t. En forutsetning for å nå målene, er at planleggingen av sykkeltiltak prioriteres høyt tidlig i perioden. Innen 2019 skal et hovednett for sykkel på 125 km være ferdig utbygd og 1500 nye sikre sykkelparkeringsplasser skal være anlagt i sentrum. NT-midler er også en aktuell finansieringskilde for de tiltakene som er tilknyttet riksvegnettet. 8

9 rioriteringen av planinnsatsen og byggingen innenfor programområdene i Bergensprogrammet gjøres i forbindelse med de årlige plan og byggeprogrammene som behandles av bystyret. I byrådets politiske grunnlag heter det om sykkel: Byrådet vil følge opp vedtatt sykkelhandlingsplan og arbeide for at det etableres et eget prosjekt for sykkel og sykkelveier for å sikre raskere fremdrift i dette arbeidet. Byrådet peker på behovet for betydelig forbedret sykkeltransportnett i sentrale deler av byen og særlig prioritere sentrum. En betydelig andel av sekkepostmidlene i Bergensprogrammet skal gå til sykkeltraseer i sentrum. Det skal være en sykkeltrase gjennom Bergen sentrum, via Bryggen og til Sandviken Videre bybaneplanlegging Kostnader til videre bybaneplanlegging (altså mot nord og vest) er lagt inn med 50 mill 2011 kr i en treårsperiode fra og med lanleggingen fra Bergen sentrum til Åsane er startet opp. lanlegging av bybane fra Sentrum til Fyllingsdalen er derpåfølgende på prioriteringslisten. I byrådets politiske grunnlag heter det om videre bybaneplanlegging: Byrådet vil fortsette reguleringen av bybanetraseen til Åsane og Bergen vest i løpet av perioden, for å sikre økt statlig medvirkning og finansiering og bidra til å sikre kontinuerlig bygging av Bybanen i henhold til bystyrets vedtak om et helhetlig bybanenett. 9

10 KKnnaar rvvi iikk Bybane Under realisering 1. etappe 2. og 3. etappe 4. og 5. etappe FFr reekkhhaauugg FFl llaat ttøøyy Tog Båt Askøy Buss Stamruter Hovedruter Kommune- og bydelssentra Andre knutepunkt ÅÅssaannee Innfartsparkering KKl lleeppppeesst ttøø NNHHHH IInnddr I ree AAr rnnaa SSeennt ttr ruum AAr reef ffj jjoor rdd SSt ttr raauumee SSt ttoor raavvaat ttnn eet tt LLooddddeef ffj jjoor rdd MMi iinnddeemyyr reenn FFyyl lll lli iinnggssddaal lleenn KKr roonnsst ttaadd BBi iir rkkeel lluunnddsst ttooppppeenn SSaannddeei iiddeet tt FFl lleessl llaanndd BBi iir rkkeel llaanndd sskki iif fft tteet t RRåådd aal ll Neesst ttuunn TTi iil ll OOssøøyyr roo Figur 3: Kart over fremtidig kollektivsystem inkludert bybanenett 3.4. Bindinger Bindinger i denne sammenheng er definert som fysiske bindinger. Det er altså arbeid som må utføres for å fullføre påbegynte prosjekt. Fra og med 2013 er det flg. bindinger knyttet til Ringveg vest (byggetrinn 1 og 2): Bybanen (byggetrinn 2) Sum bindinger 718 mill 2011 kr 389 mill 2011 kr mill 2011 kr 10

11 Det må bemerkes at det er forutsetninger om investeringer på programområdene i lokale politiske vedtak, men det er ikke bindinger i den forstand vi snakker om her Sum investering Bybanen Sum Sum Byggetrinn I Byggetrinn II Byggetrinn III Ringveg vest - - Byggetrinn I Byggetrinn II rogramområdene økt med 50 mill årlig til sykkel * Skansentunnelen Sum *Inkl. belønningsmidler og rest kostnad Kanalv./Minde Allé Tabell 3, Sum investeringer i Bergensprogrammet i perioden 2012 tom 2025, alle tall i millioner 2011 kroner 2012 er vist kun for å sikre konsistens i prosjektene over tid. Forslagene i dette notatet vil iverksettes fra og med De totale investeringene beløper seg til mill 2011 kr. 4. FINANSIERING AV BERGENSROGRAMMET Trafikkgrunnlag Det må godtgjøres at trafikkgrunnlaget er tilstrekkelig for å finansiere opp tiltakene. Det er derfor behov for å gjøre forutsetninger om - trafikkvekst og - avvisning som følge av økte takster Statens vegvesen har utarbeidet et trafikknotat som drøfter disse faktorene. Det understrekes at både trafikkvekst og avvisning er vurdert nøkternt og konservativt ut fra at det er bedre å overfinansiere enn underfinansiere programmet Trafikk- og inntektsgrunnlag Når takstene i bomringen økes, kan man forvente at det blir noe mindre attraktivt å kjøre bil gjennom bomringen. Ved en kombinasjon av bruk av transportmodell og erfaringstall, mener Statens vegvesen at en dobling av taksten gir en reduksjon i antall kjøretøy på 10 % det første året etter takstøkningen. Årsdøgntrafikken i bomringen i 2010 var Med den takstøkningen som legges til grunn i denne bompengesøknaden antas avvisningen å være på 12 % i første år etter takstøkningen, altså i

12 Årlig trafikkvekst NT prognosen for Hordaland i perioden er: eriode Hordaland 1,9 % 1,6 % 1,3 % 1,4 % Tabell 4 rognose for årlig trafikkvekst for Hordaland , NT Historiske data viser at den årlige trafikkveksten i Bergen fra 1990 til 2011 i gjennomsnitt var 1,8 %. I perioden var den årlige trafikkveksten i Bergen nede på 1,3 %. Transportmodellanalyser gir en gjennomsnittlig vekst på 1,5 %. Trafikknotatet konkluderer med at en bruker 1 % årlig trafikkvekst etter 2014 som forutsetning for bompengeberegningene for Bergensprogrammet. Til og med 2014 gjelder belønningsmiddelavtalen og i denne perioden skal trafikken i henhold til avtalen ikke øke. Se 1.3. over. Ilustrasjonen under viser at målene mer enn nåes dersom satsene i bomringen dobles. Trafikk dobling takst Trafikkmål belønningsordning Figur 4: Trafikkutvikling med ulike takstnivå i forhold til målene i belønningsordningen Statlige midler Det er ikke ordinære statsmidler i Bergensprogrammet pt. Det har riktignok kommet signaler om en statlig kollektivbudsjettpost for å finansiere kollektiv infrastruktur. I denne søknaden er det ikke gjort forutsetninger om en statlig andel for å finansiere videre bybaneutbygging. Bakgrunnen for dette, er at en antagelse om størrelsen på evt statlige bidrag er beheftet med stor usikkerhet og at man må ha en sikker og avklart bompengesøknad som har en kostnadsside som tilsvarer en reell og finansiert inntektsside. Statlige bidrag til kollektiv infrastruktur og bybanebygging forventes økt i kommende Nasjonal Transportplan. Fremfor å vente på statlige avklaringer om finansiering for dette byggetrinnet, anbefales det at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune spiller en aktiv rolle i forhold til staten for å sikre at det resterende bybanenettet mottar en betydelig andel av de tillyste midlene i kommende Nasjonal Transportplan. Bakgrunnen for det er ønsket om å unngå avbrudd i planlegging og bygging. Kontinuerlig innsats er viktig for å dra nytte av spesialistkompetanse som er opparbeidet og sikre kvalitet og kostnadseffektivitet i videreutviklingen av nettet. - 12

13 I sak behandlet av Bergen bystyre om forrige bompengesøkand vedtok bystyret bl.a. følgende: Bergen kommune ønsker å oppta forhandlinger med statlige myndigheter for å øke de statlige tilskuddene til bygging av bybanen. Fremkommelighetsproblemene er størst i de store byene og det offentlige må ta et langt større ansvar for å sikre utvikling av kollektivtilbudet i byene. I byrådets politiske grunnlag heter det flg. om statens ansvar for videreutvikling av kollektiv infrastruktur: Byrådet krever at staten ivaretar sitt ansvar og bidrar med mer midler til finansiering av sentrale kollektiv- og samferdselsprosjekt i Bergen fremover. Videre utbygging av Bybanen forutsetter at det statlige bidraget øker. Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inngikk som omtalt innledningsvis, 20. juni 2011 en avtale om belønningsmidler. Forutsatt at lokale myndigheter innfrir sine forpliktelser, yter staten belønningsmidler til lokale transporttiltak etter flg. plan: Tiltak Videreføring og utvikling av taksttiltak og nye rutetilbud Fremkommelighetstiltak for buss Informasjon og markedsføring Sykkeltiltak Fortetting og konsentrert byutvikling langs bybanetraseen Bybanens 3. byggetrinn Sum belønningsmidler Tabell 5: Belønningsmidler Disse tallene er i løpende kroner. En betydelig andel av disse gjelder investering. Dette tilsvarer de blå linjene over og summerer seg til 425 mill. kr i avtaleperioden. Disse investeringstiltakene og finansieringen inngår også i tabell 2 og 3. Skulle det bli mindre belønningsmidler enn avtalt, vil det måtte føre til mindre investeringer på programområdene. Belønningsordningen er omtalt i rop 1 S Der heter det bl.a. følgende: Avtalene mellom departementet og byområdene/ fylkeskommunene er komplekse og inneholder en rekke areal- og transportpolitiske tiltak. Redusert personbiltrafikk er hovedmålet i alle avtalene, og en større del av reisene skal gjøres med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Før nye midler tildeles, rapporteres det til Samferdselsdepartementet om virkemiddelbruk og oppnådde resultater. Departementets hovedinntrykk er at ordningen med fireårige avtaler fungerer godt, og at de gir byområdene et insentiv til å føre en mer restriktiv personbilpolitikk enn de ellers vile ha gjort, samtidig som at kollektivtilbudet blir bedre. Departementet ønsker likevel å foreta en grundig evaluering av de konkrete avtalene som eksisterer i dag, før eventuelle nye avtaler inngås. En slik evaluering vil gi nyttig kunnskap om både innretning av ordningen, detaljene i nye, framtidige avtaler og departementets oppfølging av dem. Se videre 4.5. under. 13

14 4.3. Fylkeskommunale rammer Fylkestinget fattet bl.a. slikt vedtak i sak om videreføring av Bergensprogrammet: 2. Fylkestinget vil prioritere ei årleg fylkeskommunal ramme til vidareføring av Bergensprogrammet på 200 mill. kr. Dette nivået på 200 mill kr legges til grunn også videre fremover Kommunale tilskudd Det legges til grunn at Bergen kommune bevilger 10 millioner kroner årlig til tiltak innenfor Bergensprogrammet, på kommunale veger. For enkelhets skyld, holdes disse midlene ute av beregningene. 4.5 Statlige bidrag garantert for av Hordaland fylkeskommune Som nevnt i 4.2. over er den statlige medvirkningen til videreutvikling av kollektivtransportens infrastruktur uavklart. En videreføring av nivået på belønningsmidler til bybanen i en ny fireårsperiode synes som en forsiktig forutsetning. Hordaland fylkeskommune kan på det grunnlag garantere for 50 mill 2011 kr årlig fra og med 2015 til og med Lokalt har en forventninger om større statlige bidrag Bompengeinntekter Sum investeringer beløper seg til mill 2011 kr. Fratrukket belønningsmidler, midlene fra 4.5. over og ordinære fylkesvegmidler, representerer resten behovet for bompengefinansiering. For å nå dette nivået, må takstene økes. Sum investeringer Ordinære fylkesvegmidler Belønningsmidler øremerket infrastruktur 366,5 Midler omtalt i 4.5. over 200 Behov for bompengefinansiering 5 511,5 Tabell 5: bompengefinansieringsbehov Finanskostnadene (rentekostnadene) i perioden utgjør ca 2500 mill kroner, og kommer i tillegg til investeringene. Det totale beløpet som må dekkes av bompenger er således ca 8 mrd kroner Finansieringsforutsetninger Trafikk I finansieringsanalysen er det tatt utgangspunkt i årsdøgntrafikken i bompengeringen i 2010 på kjøretøy. I 2013 er trafikken redusert som følge av omlegging av takstsystemet og økning i takstene. Med anbefalt alternativ, er reduksjonen 12 %. Det er for øvrig forutsatt en årlig trafikkvekst til og med 2025 på 1 % per år. Total inntekt i 2013 vil bli i størrelsesorden 692 mill. kroner Lånerente Der lånevilkårene er forutsigbare, benytter Statens vegvesen normalt en rentesats på 6,5 %. I tilfelle der avtaler om renteopsjoner og fastrenteavtaler ikke foreligger, bruker Statens vegvesen normalt en forutsetning om 8 % lånerente i finansieringsplanen. I flere bompengeproposisjoner de siste årene, er det lagt til grunn 6,5 % rente med forutsetning om dokumentasjon for lånerente før bompengeavtalen blir signert, eventuelt før anleggsstart. I denne søknaden er det lagt til grunn 4,5 % lånerente. I bompengesøknaden fra 2009 fikk en 14

15 aksept for å bruke 4,75 % rente. Dersom den faktiske lånerenten blir høyere enn 4,5 %, må investeringene reduseres tilsvarende. I nær fremtid forventes renten å være lavere. Bergen bompengeselskap betaler nå en rente på 3,05 % på sitt lån i kommunalbanken Innkrevingskostnader Årlige innkrevingskostnader er basert på erfaringstall fra bomringen i Bergen og er satt til 40 mill kroner risvekst Det er forutsatt en generell prisvekst på 2,5 % per år. Alle kostnader og inntekter blir dermed justert. Første års justering av taksten etter prisjustering i 2013 er i Innkrevingsperiode Nye takster og nytt rabattregime iverksettes fra og med 2013 og vil gjelde til og med Styring av Bergensprogrammet Bergensprogrammet er en bompengepakke der omfanget av utbyggingen må tilpasses den økonomiske rammen. All kostnadsøkning må følgelig løses innenfor de økonomiske rammene for pakken. I rop108 S ( ) er det vist til at eventuell kostnadsøkning må håndteres ved mindre forbruk på øvrige prosjekt: Dersom dette ikkje er tilstrekkeleg, er det føresett å nytta midlar som er planlagt til tiltak innafor programområda og/eller Skansentunnelen. I St.prp. nr. 75 ( ) blei det vist til at Bybanen og Ringveg vest er store og kostnadskrevjande, og kostnadsoverskridingar på desse prosjekta vil kunna få store konsekvensar for prioriteringa av dei mindre prosjekta i pakka. Det var derfor ein føresetnad at det ikkje blir starta opp nye prosjekt i Bergensprogrammet ut over Bybanen og Ringveg vest før utbygginga av desse er komme så langt ein har full oversikt over kostnadsutviklinga i prosjekta og inntektsutviklinga frå bompengeinnkrevjinga. Styringsprinsippene skissert i rop 108 S ( ) blir videreført. Dersom økonomien går bedre enn forutsatt, må det være mulig å ta inn poster som har vært kuttet for å spare kostnader i en tidligere fase. 15

16 5. FORSLAG TIL TAKSTSTRUKTUR I BERGEN 5.1. Dagens takster Dagens ordinære bompengetakster er Lette kjøretøy 15 kr Tunge kjøretøy 30 kr Tabell 6 Dagens takster i bomringen Den ordinære taksten har ikke vært regulert siden den ble innført i Etter dagens prisnivå ville taksten for lett bil ha vært kr 17,30. Det er svært få som betaler de ordinære takstene. De fleste bruker autopass og får derfor rabatt Dagens rabatter Rabatt ved bruk av autopass I april 2006 ble maksimal rabatt redusert fra 50 til 40 %, jf. St.prp. nr. 75 ( ). Ved forskuddsbetaling er rabattene 30 eller 40 % (avhengig av størrelsen på forhåndsbetalingen). De fleste trafikantene velger den betalingsordningen som gir maksimal rabatt. Det er innkreving hver dag hele døgnet. Kjøretøy med abonnement blir belastet med maksimalt en passering hver time. Bergen bystyre behandlet sak om utvidelse av Bergensprogrammet i møtet (sak 96-09) og fattet følgende vedtak: 6) Maksimumsrabattene vurderes redusert etter drøftelser med Vegdirektoratet. Tilsvarende vedtak ble gjort av fylkestinget. Det ble vist til at maksimalrabatten i Oslo var på 20 % og Trondheim hadde planer om en tilsvarende justering. Miljøpakke Trondheim ble igangsatt våren 2010 med en maksimal rabatt på 20 %. I løpet av 2012 vil maksimalrabatten i Stavanger på Nord-Jæren pakken også bli 20 %. I rop 108 S ( ) peker Samferdselsdepartementet på at hovedregelen for nye bompengeringer i by er flat rabatt, avgrenset til brikkebrukere. Denne regelen sier departementet skal brukes ved fremtidige endringer av rabattsystemet i Bergen. Videre sluttet Samferdselsdepartementet seg til en tilråding fra Statens vegvesen om at kunder med Autopass-avtale hos andre bompengeselskap enn «eget» selskap skal få 10 %. rabatt. I finansieringsanalysen som er lagt til grunn i denne søknaden, er derfor maksimal rabatt satt til 20 %. Det forutsettes at justering av rabattordningen blir gjennomført som en del av takstjusteringen som er planlagt i asseringstak Kjøretøy blir pt belastet med maksimalt 50 passeringer hver måned. Denne ordningen reduserer storbrukernes transportkostnader. Bergen bystyre behandlet sak om utvidelse av Bergensprogrammet (sak 96-09) og fattet følgende vedtak: 7) aseringstak endres fra 50 til 60 passeringer i løpet av en kalendermåned. I rop 108 S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet ble det også lagt opp til økning i passeringstaket fra 50 til 60 passeringer i løpet av en kalendermåned. Dette er ikke effektuert og det forutsettes at dette kombineres med øvrige takstendringer fra og med

17 risregulering Det er i rop 108 S ( ) lagt til grunn at bompengetakstene blir prisregulert i bompengeperioden Foreslåtte takster å bakgrunn av gjennomsnittlig inntekt per passering er det anslått i hvilket område takstene uten rabatt vil bli. Beregningene gir en takst på 25 kr for lette kjøretøy og det dobbelte for tunge kjøretøy. Takster i denne størrelsesorden er basert på at dagens rabattsystem legges om som rop 108 S legger opp til. Rabatten i den nye ordningen er satt til 20 %. Det tilsvarer rabattstrukturen i Trondheim, Oslo og Stavanger. For å oppnå rabatt er det forutsatt at det betales for 100 passeringer på forskudd. 6. FORSLAG TIL REVIDERT BOMENGEORDNING I forslaget til revidert bompengeordning legges det opp til økte takster til kr 25 for lette biler og kr 50 for tunge biler Det er nødvendig med fortsatt låneopptak for å kunne videreføre Bergensprogrammet. Rabatten settes til 20 %. asseringstaket økes til 60 passeringer. Takstene indeksreguleres i tråd med anbefalingene i St prp 108 S ( ). Liten bil (Tillatt totalvekt t. o. m kg) Stor bil (Tillatettotalvekt f. o. m kg) Rabatt Forskuddsbeløp r. passering Forskuddsbeløp r. passering 0 % 25,00 50,00 20 % 2 000,00 20, ,00 40,00 Tabell 7: Forslag til takster bomringen i Bergen 17

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 143 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 143 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 143 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m. Tilråding frå Samferdselsdepartementet 26.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Byråd Liv Røssland. Dato: 4. mai 2010

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Byråd Liv Røssland. Dato: 4. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Unntatt offentlighet Off.l. 14 Byrådsnotat Saksnr.: 200900097-64 Emnekode: SARK-154 Til: Fra: Byrådet Byråd Liv Røssland Dato: 4. mai 2010

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK Byrådssak 391/16 Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger OHST ESARK-83-201420609-30 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 19. oktober 2016 sak om «Status for arbeidet med bymiljøavtale

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201500990-51 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-481 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Statens vegvesen. Tiltak mot lavere inntekt i Bergensprogrammet etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Tiltak mot lavere inntekt i Bergensprogrammet etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 15/216645-6 21.12.2016

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Elin Birketveit Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Elin Birketveit Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201001740-131 Emnekode: SARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Elin Birketveit Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010 Magnus Natås Konseptvalgutredning (KVU): 1. Statlig dokument Bestilt av Samferdselsdept. KVU er del av grunnlaget for regjeringsnotat om videre transportutvikling i Bergensområdet

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet

Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 241111 sak 354-11 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil uttale

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Bomringen i Bergen - lågare inntekt i Bergensprogrammet etter innføring av tidsdifferensierte takstar

Bomringen i Bergen - lågare inntekt i Bergensprogrammet etter innføring av tidsdifferensierte takstar SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22642-2 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28/17 21.02.2017 Fylkesutvalet 37/17 22.02.2017 Fylkestinget

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 76 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.prp. nr. 76 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport,

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET

BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200802373-10 Arkivnr. 053.8 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207

Saksframlegg. Trondheim kommune. MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til gjennomføring av trinn 1 i Miljøpakken for transport

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

Førdepakken. Verktøy for ein moderne by. Førde bystyre 30. mars

Førdepakken. Verktøy for ein moderne by. Førde bystyre 30. mars Førdepakken Verktøy for ein moderne by Førde bystyre 30. mars 2017 1 SVV november 2012: «Førdepakken skal handsamast som ein sjølvstendig pakke og E 39 som eit sjølvstendig enkeltprosjekt, utan binding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.06.2010 2009/5321-13481/2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget 22.06.2010 FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 021210 sak 568-10 og avga følgende innstilling: 1. Sykkelsatsingen representerer

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Innst. 324 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 143 S ( )

Innst. 324 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 143 S ( ) Innst. 324 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 143 S (2012 2013) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding og finansiering av

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer