Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO 2553 Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded, brazed and soldered joints (ISO/DIS 2553:2011) Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Pyrotekniske artikler - Pyrotekniske artikler for teaterbruk - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Pyroteknikk artikler - Andre pyrotekniske artikler - Del 1: Terminologi Pyrotechnics articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren ISO 6165 Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO/DIS 6165:2011) Kommentarfrist: pren ISO Pyrotekniske artikler - Pyrotekniske artikler for teaterbruk - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 1087 Terminology work -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 2553 Welding and allied processes -- Symbolic representation on drawings -- Welded, brazed and soldered joints Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 2 av 144

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation NS-EN 13710:2011 Europeiske alfabetiseringsregler - Sortering av tegn fra latinsk, gresk, kyrillisk, georgisk og armensk skrift European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts NS-EN 15357:2011 Fast gjenvunnet brensel - Terminologi, definisjoner og beskrivelser Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions Listenummer: 5/2011 Side: 3 av 144

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 15986:2011 Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Sylindrisitet - Del 1: Terminologi og parametere for sylindrisk form (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Rundhet - Del 1: Terminologi og parametere for rundhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Retthet - Del 1: Terminiologi og parametere for retthet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Planhet - Del 1: Terminologi og parametere for planhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO :2011) NS-ISO 11074:2005 Jordkvalitet - Terminologi Soil quality - Vocabulary Språk: no/en Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 255-1:1997 Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer - Oppvarming - Del 1: Termer, definisjoner og betegnelser Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms, definitions and designations NS-EN :1998 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Språk: no 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Plastics welding personnel - Qualification testing of welders - Thermoplastics welded assemblies Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 4 av 144

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Metodologi for kalkulering av og erklæring om energiforbruk og GHG utslipp transporttjenester (vare- og persontransport) Methodology for calculation and declaration on energy consumptions and GHG emissions in transport services (good and passengers transport) Kommentarfrist: pren Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product Kommentarfrist: pren ISO 9712 Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell - Generelle prinsipper (ISO/DIS 9712:2011) Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO/DIS 9712:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tjenester ved fritidsdykking Recreational diving services - Requirements for gas blender training programmes (ISO/DIS 13293:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC/DIS 17065:2011) Kommentarfrist: pren ISO Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport - System parameters (ISO/DIS 17263:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 5 av 144

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel -- General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring Kommentarfrist: ISO/DIS Kvalitetsstyring - Veiledning om involvering av personellet og deres kompetanse Quality management -- Guidelines on people involvement and competences Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for gas blender training programmes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport architecture and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport --- System parameters Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Communications, Air Interface, Long and Medium Range (CALM) -- Infra Red Systems Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 6 av 144

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Infra-red systems Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance on project management Kommentarfrist: ISO/DIS Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts Erstatter A00008:20: ISO/TR 22312:2011 Societal security -- Technological capabilities ISO/TS :2011 Electronic fee collection -- Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2011 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 1: Event-type codes Erstatter A00008:20: CEN Workshop Agreements CWA 16308:2011 Framework for consumer rental conditions Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Listenummer: 5/2011 Side: 7 av 144

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) Listenummer: 5/2011 Side: 8 av 144

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Elektronisk avgiftsinnkreving - Evaluering av samsvar av kjøretøyenhet og veikantutstyr mot NS-EN Del 2: Generelt prøvingssett Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN Part 2: Abstract test suite NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals Språk: no Listenummer: 5/2011 Side: 9 av 144

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO/TR 13121:2011 Nanotechnologies -- Nanomaterial risk evaluation Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins Listenummer: 5/2011 Side: 10 av 144

11 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 1499 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygiensk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren 1500 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren rev Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal activity Kommentarfrist: pren rev Åpninger på private postkasser og brevinnkast egnet for dører o.l. - Krav og prøvingsmetoder Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ overflateprøving for evaluering av mykobakterieaktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika til bruk innenfor veterinærmedisin på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaff protese - Del 3: Hjerteklaff erstatninger implantert ved minimalt invasive teknikker (ISO/DIS :2011) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by minimally invasive techniques (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels (ISO/DIS 10323:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 11 av 144

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Tannpleie - Håndstykker og motorer (ISO/DIS 14457:2011) Dentistry - Handpieces and motors (ISO/DIS 14457:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Hydrokoloid avtrykksmateriale (ISO/DIS 21563:2011) Dentistry - Hydrocolloid impression materials (ISO/DIS 21563:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 2: Enlargers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery -- Ultra-high molecular weight polyethylene -- Part 4: Measurement of oxidation index Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 3: Determination of effectiveness of brakes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels Kommentarfrist: ISO/DIS Aseptic processing of health care products -- Part 7: Alternative processes for atypical medical devices and combination products Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Handpieces and motors Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Hydrocolloid impression materials Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials Erstatter A00008:20: Listenummer: 5/2011 Side: 12 av 144

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO 11156:2011 Packaging -- Accessible design -- General requirements ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies ISO/TR 28642:2011 Dentistry -- Guidance on colour measurement ISO/TS 12417:2011 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Vascular device-drug combination products ISO/TS :2011 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 1: Event-type codes Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 13795:2011 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter, prøvingsmetoder, ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals Språk: no NS-EN 15964:2011 Alkoholprøvingsutstyr unntatt enheter til engangsbruk - Krav og prøvingsmetoder Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods Listenummer: 5/2011 Side: 13 av 144

14 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 15986:2011 Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates NS-EN 16128:2011 Referanseprøvingsmetode for frigivelse av nikkel fra de deler av brilleinnfatninger og solbriller som er i nær og langvarig kontakt med huden Reference test method for release of nickel from those parts of spectacle frames and sunglasses intended to come into close and prolonged contact with the skin NS-EN ISO 3107:2011 Tannpleie - Sinkoksid-eugenolsementer og eugenolfri sinkoksid (ISO 3107:2011) Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO 3107:2011) NS-EN ISO 5364:2011 Anestesi og respirasjonsutstyr - Orofaryngeale luftveier (ISO 5364:2008) Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO 5364:2008) NS-EN ISO :2011 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 6: Kapsler laget av en kombinasjon av aluminium og plast for injeksjonshetteglass (ISO :2010) Injection containers and accessories - Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials (ISO :2010) NS-EN ISO 14534:2011 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2011) NS-EN ISO :2011 Vaskedekontaminatorer - Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell (ISO :2011) Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, noncritical medical devices and healthcare equipment (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for ventilatorer for intensivbehandling (ISO/IEC :2011) Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/IEC :2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-61: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for pulsoksimeterutstyr (ISO :2011) Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment (ISO :2011) Listenummer: 5/2011 Side: 14 av 144

15 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 794-1:1997+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 1: Særlige krav til ventilatorer for intensivbehandling Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care ventilators NS-EN 12181:1998 Svelgtuber Oropharyngeal airways NS-EN :2002+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products NS-EN :2004+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 2: Prøvingsmetoder Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods NS-EN :2006+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance requirements and performance levels NS-EN ISO 3107:2004 Tannpleie - Sinkoksid/eugenol-sementer og eugenolfri sinkoksid (ISO 3107:2004) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) Dentistry - Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO 3107:2004) - (Corrigendum AC:2006 incorporated) NS-EN ISO 9919:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til den grunnleggende sikkerheten og ytelsen av pulsoksimetere til medisinsk bruk (ISO 9919:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use (ISO 9919:2005) NS-EN ISO 14534:2009 Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2002) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2002) Listenummer: 5/2011 Side: 15 av 144

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-ISO 1560:1985 Tannpleie - Kvikksølv for dentalt bruk (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) Dental mercury - (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 54-5 rev Brannalarmanlegg - Del 5: Varmedetektorer - Punktdetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors Kommentarfrist: pren 54-7 rev Brannalarmanlegg - Del 7: Røykdetektorer - Punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionisation Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 22: Tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 22 : Resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 22: Ikke tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren 469 rev Vernetøy for brannmannskap - Krav og prøvingsmetoder til vernetøy ved brannslukking Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for protective clothing for firefighting Kommentarfrist: pren 795 Vern mot fall fra høyder - Forankringsanordninger - Krav og prøving Personal fall protection equipment - Anchor devices Kommentarfrist: pren 795 Personal fall protection equipment - Anchor devices Kommentarfrist: pren Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 16 av 144

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter (ISO/DIS 13199:2011) Kommentarfrist: pren Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av gassformige organiske enkeltforbindelser - Metode basert på adsorpsjon på aktivt kull og løsemiddeldesorpsjon Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Active carbon and solvent desorption method Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Trykkavlastningssytemer for støveksplosjoner Dust explosion venting protective systems Kommentarfrist: pren Beskyttende ventilasjonssystemer for støveksplosjoner Dust explosion venting protective systems Kommentarfrist: pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements Kommentarfrist: pren Air quality - Atmospheric measurements near ground with Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and diffuse emission measurements Kommentarfrist: pren Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and towed observation gear for collection of environmental data Kommentarfrist: pren Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates - Tests for chemical properties of aggregates Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 17 av 144

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren ISO Plast - Røykutvikling - Del 2: Bestemmelse av optisk tetthet ved enkeltkammerprøving (ISO/DIS :2011) Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO 9773 Plast - Bestemmelse av forbrenningsegenskaper til tynne, fleksible, vertikale prøvelegemer i kontakt med en antennelseskilde med liten flamme (ISO/DIS 9773:2011) Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO/DIS 9773:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser (ISO/DIS 11611:2011) Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO/DIS 11611:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot varme og flammer - Funksjonskrav Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements (ISO/DIS 11612:2011) Kommentarfrist: pren ISO Bekledning for beskyttelse mot varme og brann - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller dets materialer - Del 1: Varme produsert med varmesylinder (ISO/DIS :2011) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Personlig verneutstyr - Fottøy - Prøvingsmetoder for sklisikkerhet (ISO/DIS 13287:2011) Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO/DIS 13287:2011) Kommentarfrist: pren ISO Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling and determination Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning (ISO/DIS 14116:2011) Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO/DIS 14116:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 18 av 144

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 12: Specific requirements for separating elements evaluated on less than full scale furnaces Kommentarfrist: ISO/DIS Plastics -- Smoke generation -- Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test Kommentarfrist: ISO/DIS Fire detection and alarm systems -- Part 10: Point-type flame detectors Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 154: Interactive voice response (IVR) applications Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 1: Determination of acute toxicity to Eisenia fetida/eisenia andrei Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 2: Determination of effects on reproduction to Eisenia fetida/eisenia andrei Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing for use in welding and allied processes Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 1: Contact heat produced by heating cylinder Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 19 av 144

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes -- Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas -- Measurement at higher concentrations by use of virtual impactors Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire test for sandwich panel building systems -- Part 1: Small room test Kommentarfrist: ISO/DIS Brannprøving - Industrielle sandwich panelers egenskaper ved brannpåvirkning - Del 1: Prøving i mellomstor skala Reaction-to-fire tests for industrial sandwich panels - Part 1: Intermediate-scale tests Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide -- Radiocarbon sampling and determination Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Biological methods -- Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes Kommentarfrist: ISO/DIS Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Kalibrering og bruk av varmefluksmålere - Del 2: Primære kalibreringsmetoder Reaction to fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 20 av 144

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5 16.03.92 11130.5 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics ThinkCentre Quick Reference Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Service - IBM Lotus software

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer