Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Kirkebakken BRL Prisliste av (Rev ) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad nr rom m2 fellesgjeld pr. mnd. år 1 etter skatt år 1 pr. mnd. år 6 e. skatt år 6 SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 3 A SOLGT A 3 A Ledig A 3 A SOLGT A 3 A SOLGT A 3 A Ledig A 4 A Ledig A 4 A Ledig A 4 A SOLGT A 4 A SOLGT A 4 A SOLGT A 5 A Ledig A 5 A SOLGT A 5 A SOLGT A 5 A SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 2 B Ledig B 2 B SOLGT B 2 B Ledig B 2 B SOLGT B 2 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B

10 Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad nr rom m2 fellesgjeld pr. mnd. år 1 etter skatt år 1 pr. mnd. år 6 e. skatt år 6 SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B Ledig B 5 B Ledig B 5 B Ledig B 5 B SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C SOLGT C 3 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C Ledig C 3 C Den stipulerte felles bokostnad inkluderer i tillegg til renter, og f.o.m. år 6 avdrag på andel fellesgjeld, også stipulerte felleskostnader pr. leilighet. I fellesutgiftene ligger forsikring av bygget, kommunale avgifter, administrasjon samt drift og vedlikehold. Borettslagets felleslån er utregnet på bakgrunn av lånetilbud med rente pt. 3,5 %, 30 års løpetid og 5 års avdragsfrihet. Forventet utbetalingstid for lånet vil være 3. kvartal 2006 med den markedsrente som gjelder når felleslånet blir konvertert. Det taes forbehold om økning av felleskostnadene i år 6 p.g.a. generell prisøkning som ikke er medtatt i utregningen Netto felles bokostnad er basert på 28 % skattefordel, basert på skattbar inntekt. Angitt areal er oppgitt i BRA ( ca bruksareal )

11 Side:1 Kirkebakken BORETTSLAG 70 leiligheter med nærhet til det meste Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser 70 BRL leiligheter

12 Side:2 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Meglerhuset Nylander AS Oppdragsnr Prosjektansvarlig/kontaktperson salg: Line Krogh Bjørnstad Anne Grethe Moen St. aut. eiendomsmegler MNEF Prosjektmedarbeider Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Joachim Jerner Markedssjef Prosjekt Telefon: Mobil: Avd. Prosjekt Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: Faglig ledelse: Elisabeth Lynn Øystrøm Faglig leder/st.aut. eiendomsmegler MNEF Telefon: Mobil: Henvendelser vedr. oppgjør/tinglysing: Heidi Merete Berg Oppgjørsansvarlig Telefon: Telefax:

13 Side: EIENDOMSUTVIKLER Westerlund Eiendom AS Nordre gate 7, 7011 Trondheim Telefon: BYGGHERRE/SELGER Kirkebakken Borettslag c/o TOBB Krambugt Trondheim Kontaktperson: Håkon Westad Telefon: ARKITEKT Hartmann AS Verftsgata 4, 7014 Trondheim Telefon: ENTREPREPRENØR Aasen Bygg AS (Hovedentreprenør) Kontaktperson: Terje Søbstad Telefon: PROSJEKTETS ART OG OMFANG Kirkebakken Borettslag ble kontorstiftet i konstituerende generalforslamling Prosjektet Kirkebakken BRL består av et bygg i vinkel (bygg A og B) med 46 leiligheter i 5 etasjer med heis og et bygg (C) med 24 leiligheter i 3 etasjer med heis. Boder og parkering i p-kjeller. Leilighetene vil ligge fra plan 1 til 5, med totalt 70 leiligheter organisert som et borettslag. Leilighetene vil få adresse til Selsbakkveien 35, 7023 Trondheim (bolignummer vil bli tildelt senere av Statistisk sentralbyrå) Til hver enkelt bolig/andel tilhører et andelsbevis pålydende kr. 100,-, samt en partialobligasjon med pålydende verdi tilsvarende innskuddet. Partialobligasjonen vil bli tinglyst i en fellesobligasjon som har pant i eiendommen. Eier: Kirkebakken Borettslag. Heis- og trapperom er ført ned til gateplan og p-kjeller med boder. Det legges til rette for sykkelparkering og felles søppelhåndtering.

14 Side: TIDSPLAN Byggearbeidene forventes igangsatt innen 2.kvartal Leilighetene er beregnet ferdigstilt i løpet av 3.kvartal 2006 forutsatt byggestart som nevnt over FORBEHOLD VEDR. FRAMDRIFT Borettslaget tar forbehold om offentlig godkjenning for prosjektet iht. søknad. Borettslaget tar videre forbehold om at 40 % av leilighetene er solgt før byggestart. Eiendommen eies i dag av Trondheim Kommune. Borettslaget tar forbehold om fradeling av tomten. Borettslagets forbehold forventes avklart innen utgangen av juni 05. Såfremt borettslagets forannevnte forbehold ikke er avklart og bygging ikke er igangsatt innen står borettslaget og kjøper fritt til å heve avtalen. Kjøpsbekreftelsen er å anse som bindende frem til ANDRE FORBEHOLD Borettslaget forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å beholde leiligheter. Ved øvrige endringer/pålegg som offentlige myndigheter evt krever, som er vesentlig kostnadsdrivende for prosjektet, vil dette kunne medføre reforhandling/kansellering av avtale. Borettslaget tar forbehold om endelige lånebetingelser (lånetilsagn) for fellesgjeld til borettslaget. I prislisten er fellesgjeld og derav husleie beregnet som annuitetslån på 30 år, hvorav 5 år er avdragsfrie. Forventet utbetalingstid for lånet er rundt overtagelse (avhengig av salg og offentlig godkjenning), med den markedsrente som gjelder når lånet konverteres. I prislisten er det lagt til grunn 3,5 % nominell, flytende rente, og netto husleie forutsetter tilfredsstillende skattbar inntekt. Kjøp av andel i Borettslaget forutsetter at kjøper/eier skal bebo leiligheten. Eventuelt framleie skal godkjennes av borettslagets styre. Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva, tinglysingsgebyrer mm. Dokumentenes rangeringsordning: 1. Bindende kjøpsbekreftelse. 2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser. 3. Tegninger/brosjyremateriell. Dvs. beskrivelser i dette skriv går foran tegninger/brosjyremateriell. Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og 3D-tegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Tillegg til kontrakt:

15 Side:5 Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir borettslaget en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir borettslaget rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til borettslaget ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt KONTRAKTSBETINGELSER Kontrakt mellom kjøper og borettslaget er basert på lov om borettslag av nr. 2. Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av borettslaget under forutsetning av at borettslaget får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts kjøper, herunder en for selger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt. inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Borettslaget betinger seg et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på kr ,- inkl. mva. ved slik omsetning til ny kjøper. Borettslaget aksepterer ingen videresalg før forbehold i pkt og 1.09 er frafalt. Det tas forbehold om vedtektsbestemt forkjøpsrett dersom denne kontrakt med rettigheter og plikter overdras frivillig eller etter pålegg fra borettslaget eller dersom det på annen måte blir overført til andre. Før boligen som nevnt i punkt 1 i tildelingskontrakten er blitt innflyttingsklar, kan ikke overføring skje til høyere pris enn den summen av andelen og det borettsinnskuddet som er blitt fastsatt i henhold til punkt. 3 i tildelingskontrakten tillagt renter av det andelseieren har innbetalt. Rentesummen skal utregnes på grunnlag av den rentestørrelsen som gjelder i forbrukerforhold i henhold til lov av 17. desember 1976 nr a. Forannevnte forhold er en forutsetning for at adkomstdokumenter (partialobligasjon og andelsbrev) ikke skal utstedes til kjøper, men direkte til den kjøper måtte utpeke på det tidspunkt leiligheten er klar for overtakelse. Kjøper har ikke anledning til å motsette seg utstedelse av adkomstdokumentene for leiligheten til seg dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier og som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten Resalget må reguleres av opprinnelig kjøpekontrakt med tilhørende vedlegg. Borettslaget tar forbehold om endring i felleskostnader (husleie) som et resultat av endrede rentevilkår på felleslån for borettslaget. Dersom konvertering av felleslån skjer tidsforskjøvet i forhold til overtakelsestidspunktet aksepterer kjøper at renter, tilsvarende den som skulle vært innbetalt for felleslån, benyttes til dekning av byggelån og utbetales borettslaget til delvis dekning av borettslagets byggelån pga. forsinkelse ved konvertering.

16 Side:6 Leilighetene er organisert som borettslag tilknyttet TOBB, Hver fremtidig andelseier vil ha pliktig medlemskap i TOBB og godtar således vedtekter, husleiekontrakt og husordensregler for borettslaget som bindende for seg. Borettslaget vil være formell eier av eiendommen(e). Via borettslaget vil derfor de fremtidige andelseierne dele felleskostnader belastet via husleie. Netto bokostnad i h.t. prisliste er basert på 28 % skattefordel, forutsatt skattbar inntekt. Oppgitt felleskostnader (husleie) er basert på budsjett for første driftsår, samt rentebetingelser p.t. 3,5 % Vi gjør oppmerksom på at endringer i felleskostnader (husleie) kan forekomme som et resultat av økte utgifter for borettslaget. Fra og med år 6 vil felleskostnader (husleie) øke som følge av nedbetaling av felleslån. Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i perspektiv, 3D-tegninger, planer og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 1997 og NS utgave juli 1999 toleranseklasse 3. Borettslaget betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi borettslaget rett til å kreve prisøking. Dersom borettslaget er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter borettslaget å gi kjøper umiddelbar beskjed. OFFENTLIGE FORHOLD: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. 3. LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG 3.01 GENERELT Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.:

17 Side:7 Trapper og heis. Korridorer. Boder. Utvendige tak, fasader og takterrasse TRAPPER OG HEIS Hovedtrapp og heissjakt i betong eller stål. Prosjektet leveres med 3 heiser av typen Otis eller tilsvarende BALKONGER / SVALGANG / KORRIDORER Leilighetene i vinkelbygg A og B har adkomst fra felles svalgang. Leilighetene i bygg C har adkomst fra felles gang/korridor på hvert etasjeplan. Balkonger leveres med spaltegulv med tettelist/svalganger leveres i tett utførelse. Overflatevann fra disse skal føres til nedløp. Rekkverk på balkonger og svalganger i trevirke med partier av glass. Armaturer i trapperom og utvendige inngangspartier. Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle PARKERING Parkering i felles parkeringskjeller. Det opparbeides gjesteparkering langs bygg C som er til felles benyttelse for hele borettslaget. En egen parkeringsplass i parkeringskjeller er inkludert ved kjøp av leilighet/andel. Parkeringskjeller vil ha asfaltdekke og ubehandlede betongvegger / -tak. Strømuttak for portåpner i P-kjeller. Det blir egen fjernkontroll for åpning og lukking av porten. Belysning i P-kjeller og boder BODER I PARKERINGSKJELLER Hver leilighet vil få egen bod i parkeringskjeller. Bodene er låsbare og oppføres som tett, med luftespalte i toppen UTEAREAL Utomhusanlegg opparbeides i ht, godkjent utomhusplan, med fast dekke, plen, beplantning og lekeapparater. Foreløpig plan kan sees hos megler. Detaljert utomhusplan vil være ferdig utarbeidet og vedlegg til kontraktsgrunnlaget FASADER Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt, men kan bli endret etter påkrav for Trondheim kommune eller arkitekt GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTER Bygget fundamenteres på betong såle 3.09 BÆRESYSTEMER

18 Side:8 Fundamenter i betong. Dekker mellom leiligheter utføres betong. Gulv i P-kjeller asfalteres Vegger mellom leiligheter vil bli utført i betong. I 5 etg. tre og gips 3.10 TAKTERRASSE Det vil bli etablert felles takterrasse på deler av taket til bygg C. Terrassen vil få spaltegulv i impregnert utførelse (terrassebord), rekkverk og tilstrekkelig utebelysning. 4. LEVERANSE STANDARD LEILIGHETER 4.01 INNREDNINGER: Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning i hht. egen kjøkkentegning/plantegning. Man kan velge mellom type glatt bjørk finer, glatt kirsebær eller hvit glatt utførelse fra HTH. Bad: Det leveres baderomsinnredning i glatt hvit utførelse av Type HTH eller tilsvarende i hht. egen baderomstegning/plantegning GENERELT: Vinduer: Vegger: Iflg. Fasadetegninger, Alle vinduer i dypp-impregnert furu, ferdig behandlet begge sider hvit Type Nordan eller tilsvarende (innadslående, med muligheter for luftestilling øvre del) Yttervegger utføres med trestender og gips. Isolerte vegger med fuktsperre og vindtetting. Utvendig side kles med trepanel og enkelte platefelt. Innervegger utføres som stål-/trekonstruksjon med isolasjon. Vegger kles med gipsplater. Lydskillevegger bygges i henhold til gjeldende krav til lyddemping. Våtrom bygges i henhold til forskrifter. Vegger i baderom/vaskerom bekles med glatte hvite fliser 20 x20 cm. Utforinger, listverk og omramminger i gran/furu, ferdig lakkert fra fabrikk. Hvis ønskelig kan de leveres hvitmalt fra fabrikk, da vil det bli synlig innfesting som ved lakkert. (Gerikter i dimensjon 10 x 58 glatt). Fotlist i lakkert eik (dimensjon 7/15 x 45).

19 Side:9 Alle lister og foringer utvendig leveres ferdig behandlet etter arkitektens anvisninger. Skillevegger i boder settes opp som tette vegger. Vegger ut mot parkeringsareal er tette opp til ca overkant dør (10 15 cm luftespalte). Entredør: Balkongdør: Innv. dører : Hovedinngangsdører til leiligheter leveres som tette dører (dører uten glass). Farve etter arkitektens anvisning (samme farve begge sider). Monteres som slagdør med lås. Alle innvendige dører leveres av typen hvit glatt. El-anlegg: Komplett anlegg frem til forbruk; inntak med spredeanlegg fra et tilknyttingspunkt forberett for fellesmåler, jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegget legges i hovedsak skjult der dette er mulig utfra lyd/konstruksjonsmessige årsaker. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Oppvarming: Oppvarming skjer med termostatstyrte panelovner, i leiligheter. Maler arbeider: Alle behandlede overflater utvendig leveres iht. arkitektens fargeskjema (fargeskjema utarbeides senere). Alle innvendige vegger, unntatt bad, leveres sparklet og malt 2 strøk. Himlinger/Dekker: Betong himlinger leveres sparklet og malt. Himlinger i 5 etg. og nedforinger for tekniske føringer leveres sparklet og malt. På bad/vaskerom legges hvit flis i format 20 x20 cm. Alle golv i boligetasjer (unntatt bad) leveres med eikeparkett type Natur eller tilsvarende. Yttertak: Takkonstruksjon: tre m/isolasjon og papp - /folietekking. Taknedløp og sluk, tilkoblet utvendig avløpssystem. SANITÆRANLEGG Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg. Komplett opplegg med bunnledninger, vann og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp og forskriftsmessig avlufting. Alle armaturer er av ettgreps type. Rørføringer legges skult der dette er mulig. Omfang pr. leilighet: 1 stk. sluk i baderom og vaskerom. 1 dusjbatteri og dusjgarnityr.

20 Side:10 Sanitærutstyr leveres med toalett og servant, i hvit utførelse. (servant leveres sammen med innredning). Avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin på baderom/vaskerom. blandebatterier på øvrige servanter og oppvaskbenker. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp. Varmtvannsbereder monteres i kjøkkenbenk. LYS Omfang pr. leilighet: 4 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler m/batteri. 9 stk lampepunkt eks. armatur 13 stk doble stikk 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for oppvask, vaskemaskin/tørketrommel og komfyr. 1 stk fremlegg for; varmtvannsbereder, ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne. 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt i kjellerbod med bryter (på fellesanlegg) 1 stk 550 W varmekabel bad/vaskerom 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 500 W panelovn sov 2 stk panelovn 1000 W stue 1 stk 500 W panelovn gang 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe, 1 stk armatur badetak, 1 stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang og soverom. 3 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler m/batteri. 8 stk lampepunkt eks. armatur 11 stk doble stikk 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for oppvask, vaskemaskin/tørketrommel og komfyr. 1 stk fremlegg for; varmtvannsbereder, ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne. 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt i kjellerbod med bryter (på fellesanlegg) 1 stk 550 W varmekabel bad/vaskerom 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 500 W panelovn sov 2 stk panelovn 1000 W stue 1 stk 500 W panelovn gang

21 Side:11 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe, 1 stk armatur badetak, 1 stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang og soverom. 2 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler med batteri. 5 stk lampepunkt. 9 stk doble stikkontakter 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for vaskemaskin, oppvaskmaskin og komfyr. 1 stk fremlegg for varmtvannsbereder og ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt med bryter i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk varmekabel 550W bad 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 1000 W panelovn stue 1 stk 500 W panelovn gang 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe på balkong, 1 stk armatur badetak, 1stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang, soverom og kjellerbod. Felles: Armaturer i trappe rom og utvendige inngangspartier Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle. Belysning i P kjeller og boder. Strømuttak for port åpner i P- kjeller. Port telefon av anerkjent merke. Orienterende opplysninger: Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 2,4 m. Takhøyden i nedforet areal i entrè og bad kan avvike i forhold til dette, dog ikke mindre enn 2,2 m. For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale kasser på vegg eller innkassing av kanaler. Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering og off. godkjenning. Disse endringene skal ikke redusere byggets kvalitet og gir ikke rett til prisjusteringer, med mindre endringene skyldes offentlige krav eller pålegg LÅSSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG Nøkkelsystem: Inngangsdør til hver enkelt leilighet og adkomst til kjeller er utstyrt med lås med nøkler i system. Til boder benyttes lås med samme nøkkel som til inngangsdører.

22 Side:12 Postkasser settes i system etter nærmere angivelse. (i samarbeid med Postverket ) Port åpner til P kjeller med fjernstyring, 1 til hver leilighet. Tele- og sikkerhetsanlegg: Følgende er medtatt for leiligheter: Det leveres porttelefon-system til hver leilighet. I tillegg monteres ringeknapp ved dør inn til hver leilighet, med annen ringelyd enn fra hovedtablået. Hver leilighet utstyres med ett trekkepunkt for telefon/bredbånd Hver leilighet utstyres med to trekkepunkt for Kabel-TV Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. Abonnements-kostnader - se pkt vedr. Fellesutgifter/forretningsfører TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER For leilighetskjøpere vil det være mulig å endre på følgende: 1) Type parkett ut fra definert sortiment. 2) Farger på vegger ut fra definert palett. 3) Våtromsflis ut fra definert sortiment. 4) Fronter på kjøkken, bad og garderobeskap. Inkludert valgfrihet på leveranse: Farger : Fire typer fargevalg. Flis : To typer for gulv og to typer for vegg i samme priskategori. Det vil bli etablert kundekontakt som skal veilede kjøperne i forbindelse med eventuelle endringer og ønsker/konsekvenser. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger. Ved eventuell endring må det påregnes at det fra Aasen Bygg side vil påløpe administrative kostnader forbundet med endringsprosessen. Tilvalg 1-3 skjer skriftlig via entreprenør v/ Terje Søbstad, Tlf Tilvalg 4 skjer hos HTH v/ Heidi Bøe Tlf med direkte fakturering. 5. DIVERSE 5.01 EIENDOMMEN Eiendommen har gnr. 100, bnr. 165 i Trondheim Kommune og vil bli fradelt. Eiendommen eies i dag av Trondheim kommune. Eiendommen vil bli organisert som et borettslag med selveid felles grunn.

23 Side:13 Dagens eiendom består av et større areal som skal fradeles til forskjellige formål, dermed også tomt for etablering av Kirkebakken Borettslag. Fradeling estimeres gjennomført innen rimelig tid og en vil da ha tilgang på den nye eiendommens størrelse. Pr. dato finnes det ingen medfølgende heftelser eller avtaler på eiendommen. Kjøper må imidlertid akseptere eventuelle private eller offentlige avtaler som er nødvendige i forbindelse med etableringen av eiendommen. Det kan være tinglyste avtaler på hovedbruket som ikke representerer rådighetsinnskrenkninger REGULERING Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan kan ses på meglers kontor. Eiendommen etableres i et område som er under utvikling. Det gjøres derfor oppmerksom på at nærliggende områder kan få endret bruk og utforming TOMTEFORHOLD Eiendommenes endelige størrelse er ikke fastsatt/beregnet på nåværende tid, men er eiendomsgrunn og fellesareal. Leilighetene vil bli tilknyttet offentlig nett for vann og avløp via private stikkledninger FELLESUTGIFTER Eierforholdet reguleres av Lov om borettslag nr. 2. Borettslaget har 1. prioritets pant i hver andel for krav etter husleieavtalen. Borettslagets felleskostnader med unntak av renter og avdrag på felleslån skal dekkes i forhold til leilighetenes størrelse. Elektrisitet iht. egen måler kommer i tillegg. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader med unntak av renter og avdrag på felleslån både kan bli høyere eller lavere enn beskrevet i prisliste. Kostnader til kabel TV abonnement er inkludert i felleskostnadene. Kostnader som eventuelt er knyttet til spesifikke andeler vil kun bli belastet disse. Netto husleie forutsetter skattbar inntekt, Andel felleskostnad er basert på budsjett LIGNINGSVERDI Ligningsverdi for leilighetene fastsettes av Trondheim kommune først etter ferdigstillelse TEGNINGER Alle areal fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som ca. areal, da de er avrundet til nærmeste kvm. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større en markedsført areal.

24 Side:14 Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer BOA (Boligareal) inkludert eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. Evt. bod i kjeller, utvendig boder og balkonger er ikke medtatt i oppgitte BRA OVERTAGELSE Leiligheter: Overtagelsesbefaring skjer pr. overtagelsesdato. Ved overtagelse av leilighet i borettslaget, får den enkelte fremtidige andelseier fullmakt til å gå overtakelsesbefaring. Overtagelse vil skje i løpet av siste halvdel 2006 såfremt byggestart skjer som beskrevet under. pkt dog med forbehold om forsinkelser pga. force majure, streik ol. som beskrevet i dette dokuments pkt Overtagelse kan skje tidligere enn beskrevet, hvor kjøper plikter å overta straks leiligheten er ferdigstillt. Endelig overtagelse vil bli varslet med minimum 4 ukers skriftlig forvarsel. Overtagelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger er innbetalt til megler. Det samme gjelder såfremt midlertidig brukstillatelse og signert overtakelsesprotokoll ikke foreligger. Fristen for ferdigstillelse i pkt.,1.07 gir ikke kjøper rett til å utsette overtagelsen såfremt overtagelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet i henhold til avtalt frist i kjøpekontrakten. Fellesareal/utomhus: Overtagelsesbefaring skjer mellom utbygger og med borettslagets styre. Overtagelsesbefaringen av fellesarealene vil finne sted samtidig med overtagelse av de siste leilighetene. Ved overtagelsesforretningen skal borettslaget og utbygger føre protokoll som skal signeres av partene MEDLEMSKAP I TOBB Det er en forutsetning for å eie bolig i borettslag tilknyttet TOBB at andelseier er medlem i TOBB. Det vil bli avholdt tildelingsmøte den i TOBB sine lokaler i Krambugata 1 hvor de med lavest TOBB-nummer får tildelt leilighet etter ansiennitet på bakgrunn av innsendt bindende kjøpsbekreftelse. Etter tildelingsmøtet selges de resterende leilighetene uten prøving av forkjøpsrett FORSIKRING Prosjektet vil ha fulltegningsforsikring. Dette sikrer borettslaget mot økonomisk tap dersom boliger står usolgt ved ferdigstillelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Borettslaget tar forbehold om nødvendige offentlige godkjenninger, samt at prosjektet blir innvilget lånefinansiering.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

NABOTUNET Byggebeskrivelse og kjøpebetingelser av 24.02.06 NABOTUNET. 40 leiligheter med nærhet til det meste. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser

NABOTUNET Byggebeskrivelse og kjøpebetingelser av 24.02.06 NABOTUNET. 40 leiligheter med nærhet til det meste. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser NBOTUNET Byggebeskrivelse og kjøpebetingelser av 24.02.06 Side:1 NBOTUNET 40 leiligheter med nærhet til det meste Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser 40 borettslagsleiligheter Kjøpers sign.: NBOTUNET

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Det gode liv på Lade

Det gode liv på Lade Det gode liv på Lade Pr. 24.06.05 ADRESSE Fagerheim Alle 35 7040 Trondheim. EIENDOMSBETEGNELSE Boligene har eget leilighetsnummer i BORETTSLAGET FAGERHEIM ALLÈ 35. Til hver enkelt bolig/andel tilhører

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Fjellbruvegen Borettslag

Fjellbruvegen Borettslag God pris og trygg handel Fjellbruvegen Borettslag www.garanti.no Illustrasjonstegning Størrelse : Boligadresse: 3-roms på 57?? m 2 BOA Fjellbruvegen 35, Molde Innskudd: Fra kr 590 000,- Felleslån: Kr 630

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

BYGGETRINN III. Svartvatnet Boligområde B10-3 LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE. www.vibo.no Pris fra 1 995.000,-

BYGGETRINN III. Svartvatnet Boligområde B10-3 LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE. www.vibo.no Pris fra 1 995.000,- BYGGETRINN III LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE Svartvatnet Boligområde B10-3 www.vibo.no Pris fra 1 995.000,- 2 Perspektiv fasader sør-vest: Fasader: 3 Planløsning underetg.: Planløsning 1.etg.: Snitt:

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag

Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag Tildelingskontrakt mellom og Lågerød borettslag TILDELINGSKONTRAKT mellom Navn: (Nedenfor kalt andelseieren) Født: Adresse: Medlemsnummer i Tønsberg-Nøtterøy BBL: og Tønsberg Nøtterøy Boligbyggelag om

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune Prosjektbeskrivelse Kalvatresjøen BRL I Karmøy kommune Orientering om beliggenhet: Kalvatresjøen er et boligalternativ for alle aldersgrupper som ønsker egen ny bolig, plassert i etablerte, sentrale og

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

For mer info: Tenk om du fant en bolig ved sjøen. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse av Puls Eiendom AS, Bachke & Co. AS,H & F Bachke AS.

For mer info: Tenk om du fant en bolig ved sjøen. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse av Puls Eiendom AS, Bachke & Co. AS,H & F Bachke AS. Vakkert ute, moderne inne Under finner du en forkortet oversikt over den byggmessige leveransen ved overtakelse. Komplett beskrivelse av leveransen kan fås hos Notar. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Grødem Gård leiligheter, B9/B10

Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Prisliste Dato: 03.07.2014 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B10 B10-1 62,4 m² 2 kr 2 800 000 Leilighet B10 B10-2 62,4 m² 2 kr 2 690 000 Leilighet B10 B10-3 62,4 m²

Detaljer

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger GON 2 borettslag 6 eneboliger i rekke 3 tomannsboliger Tomta Kort vei ned til Gonsbukta 2 33 29 31 27 35 23 37 39 41 43 45 25 Adresse: Frenvikrønningen. Se husnr. GON 2 Borettslaget ligger på Gon, ca 3,5

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Adresse : Syrbekkveien 1 Pris kr. 1.830.000,- + omk. Oppdragsnr.: 122075 Megler: Arnfinn Sørhaug, tlf.:, (a:) 33 30 85 82 (m:) 90 59 34 81 E-mail: arnfinn.sorhaug@em1.no

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT ADRESSE: BTA/BOA: Minister Ditleffsvei 5 c 0862 Oslo Gnr 50, bnr 290, andelsnr 67 38/33 M2 PRISANTYDNING: Kr 1.200.000,- MEGLER: Advokat

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer