Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Kirkebakken BRL Prisliste av (Rev ) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad nr rom m2 fellesgjeld pr. mnd. år 1 etter skatt år 1 pr. mnd. år 6 e. skatt år 6 SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 1 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 2 A SOLGT A 3 A SOLGT A 3 A Ledig A 3 A SOLGT A 3 A SOLGT A 3 A Ledig A 4 A Ledig A 4 A Ledig A 4 A SOLGT A 4 A SOLGT A 4 A SOLGT A 5 A Ledig A 5 A SOLGT A 5 A SOLGT A 5 A SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 1 B SOLGT B 2 B Ledig B 2 B SOLGT B 2 B Ledig B 2 B SOLGT B 2 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B SOLGT B 3 B

10 Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad nr rom m2 fellesgjeld pr. mnd. år 1 etter skatt år 1 pr. mnd. år 6 e. skatt år 6 SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B SOLGT B 4 B Ledig B 5 B Ledig B 5 B Ledig B 5 B SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 1 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 2 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C SOLGT C 3 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C SOLGT C 3 C Ledig C 3 C Ledig C 3 C Den stipulerte felles bokostnad inkluderer i tillegg til renter, og f.o.m. år 6 avdrag på andel fellesgjeld, også stipulerte felleskostnader pr. leilighet. I fellesutgiftene ligger forsikring av bygget, kommunale avgifter, administrasjon samt drift og vedlikehold. Borettslagets felleslån er utregnet på bakgrunn av lånetilbud med rente pt. 3,5 %, 30 års løpetid og 5 års avdragsfrihet. Forventet utbetalingstid for lånet vil være 3. kvartal 2006 med den markedsrente som gjelder når felleslånet blir konvertert. Det taes forbehold om økning av felleskostnadene i år 6 p.g.a. generell prisøkning som ikke er medtatt i utregningen Netto felles bokostnad er basert på 28 % skattefordel, basert på skattbar inntekt. Angitt areal er oppgitt i BRA ( ca bruksareal )

11 Side:1 Kirkebakken BORETTSLAG 70 leiligheter med nærhet til det meste Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser 70 BRL leiligheter

12 Side:2 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Meglerhuset Nylander AS Oppdragsnr Prosjektansvarlig/kontaktperson salg: Line Krogh Bjørnstad Anne Grethe Moen St. aut. eiendomsmegler MNEF Prosjektmedarbeider Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Joachim Jerner Markedssjef Prosjekt Telefon: Mobil: Avd. Prosjekt Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: Faglig ledelse: Elisabeth Lynn Øystrøm Faglig leder/st.aut. eiendomsmegler MNEF Telefon: Mobil: Henvendelser vedr. oppgjør/tinglysing: Heidi Merete Berg Oppgjørsansvarlig Telefon: Telefax:

13 Side: EIENDOMSUTVIKLER Westerlund Eiendom AS Nordre gate 7, 7011 Trondheim Telefon: BYGGHERRE/SELGER Kirkebakken Borettslag c/o TOBB Krambugt Trondheim Kontaktperson: Håkon Westad Telefon: ARKITEKT Hartmann AS Verftsgata 4, 7014 Trondheim Telefon: ENTREPREPRENØR Aasen Bygg AS (Hovedentreprenør) Kontaktperson: Terje Søbstad Telefon: PROSJEKTETS ART OG OMFANG Kirkebakken Borettslag ble kontorstiftet i konstituerende generalforslamling Prosjektet Kirkebakken BRL består av et bygg i vinkel (bygg A og B) med 46 leiligheter i 5 etasjer med heis og et bygg (C) med 24 leiligheter i 3 etasjer med heis. Boder og parkering i p-kjeller. Leilighetene vil ligge fra plan 1 til 5, med totalt 70 leiligheter organisert som et borettslag. Leilighetene vil få adresse til Selsbakkveien 35, 7023 Trondheim (bolignummer vil bli tildelt senere av Statistisk sentralbyrå) Til hver enkelt bolig/andel tilhører et andelsbevis pålydende kr. 100,-, samt en partialobligasjon med pålydende verdi tilsvarende innskuddet. Partialobligasjonen vil bli tinglyst i en fellesobligasjon som har pant i eiendommen. Eier: Kirkebakken Borettslag. Heis- og trapperom er ført ned til gateplan og p-kjeller med boder. Det legges til rette for sykkelparkering og felles søppelhåndtering.

14 Side: TIDSPLAN Byggearbeidene forventes igangsatt innen 2.kvartal Leilighetene er beregnet ferdigstilt i løpet av 3.kvartal 2006 forutsatt byggestart som nevnt over FORBEHOLD VEDR. FRAMDRIFT Borettslaget tar forbehold om offentlig godkjenning for prosjektet iht. søknad. Borettslaget tar videre forbehold om at 40 % av leilighetene er solgt før byggestart. Eiendommen eies i dag av Trondheim Kommune. Borettslaget tar forbehold om fradeling av tomten. Borettslagets forbehold forventes avklart innen utgangen av juni 05. Såfremt borettslagets forannevnte forbehold ikke er avklart og bygging ikke er igangsatt innen står borettslaget og kjøper fritt til å heve avtalen. Kjøpsbekreftelsen er å anse som bindende frem til ANDRE FORBEHOLD Borettslaget forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å beholde leiligheter. Ved øvrige endringer/pålegg som offentlige myndigheter evt krever, som er vesentlig kostnadsdrivende for prosjektet, vil dette kunne medføre reforhandling/kansellering av avtale. Borettslaget tar forbehold om endelige lånebetingelser (lånetilsagn) for fellesgjeld til borettslaget. I prislisten er fellesgjeld og derav husleie beregnet som annuitetslån på 30 år, hvorav 5 år er avdragsfrie. Forventet utbetalingstid for lånet er rundt overtagelse (avhengig av salg og offentlig godkjenning), med den markedsrente som gjelder når lånet konverteres. I prislisten er det lagt til grunn 3,5 % nominell, flytende rente, og netto husleie forutsetter tilfredsstillende skattbar inntekt. Kjøp av andel i Borettslaget forutsetter at kjøper/eier skal bebo leiligheten. Eventuelt framleie skal godkjennes av borettslagets styre. Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva, tinglysingsgebyrer mm. Dokumentenes rangeringsordning: 1. Bindende kjøpsbekreftelse. 2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser. 3. Tegninger/brosjyremateriell. Dvs. beskrivelser i dette skriv går foran tegninger/brosjyremateriell. Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og 3D-tegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Tillegg til kontrakt:

15 Side:5 Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir borettslaget en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir borettslaget rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til borettslaget ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt KONTRAKTSBETINGELSER Kontrakt mellom kjøper og borettslaget er basert på lov om borettslag av nr. 2. Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av borettslaget under forutsetning av at borettslaget får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts kjøper, herunder en for selger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt. inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Borettslaget betinger seg et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på kr ,- inkl. mva. ved slik omsetning til ny kjøper. Borettslaget aksepterer ingen videresalg før forbehold i pkt og 1.09 er frafalt. Det tas forbehold om vedtektsbestemt forkjøpsrett dersom denne kontrakt med rettigheter og plikter overdras frivillig eller etter pålegg fra borettslaget eller dersom det på annen måte blir overført til andre. Før boligen som nevnt i punkt 1 i tildelingskontrakten er blitt innflyttingsklar, kan ikke overføring skje til høyere pris enn den summen av andelen og det borettsinnskuddet som er blitt fastsatt i henhold til punkt. 3 i tildelingskontrakten tillagt renter av det andelseieren har innbetalt. Rentesummen skal utregnes på grunnlag av den rentestørrelsen som gjelder i forbrukerforhold i henhold til lov av 17. desember 1976 nr a. Forannevnte forhold er en forutsetning for at adkomstdokumenter (partialobligasjon og andelsbrev) ikke skal utstedes til kjøper, men direkte til den kjøper måtte utpeke på det tidspunkt leiligheten er klar for overtakelse. Kjøper har ikke anledning til å motsette seg utstedelse av adkomstdokumentene for leiligheten til seg dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier og som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten Resalget må reguleres av opprinnelig kjøpekontrakt med tilhørende vedlegg. Borettslaget tar forbehold om endring i felleskostnader (husleie) som et resultat av endrede rentevilkår på felleslån for borettslaget. Dersom konvertering av felleslån skjer tidsforskjøvet i forhold til overtakelsestidspunktet aksepterer kjøper at renter, tilsvarende den som skulle vært innbetalt for felleslån, benyttes til dekning av byggelån og utbetales borettslaget til delvis dekning av borettslagets byggelån pga. forsinkelse ved konvertering.

16 Side:6 Leilighetene er organisert som borettslag tilknyttet TOBB, Hver fremtidig andelseier vil ha pliktig medlemskap i TOBB og godtar således vedtekter, husleiekontrakt og husordensregler for borettslaget som bindende for seg. Borettslaget vil være formell eier av eiendommen(e). Via borettslaget vil derfor de fremtidige andelseierne dele felleskostnader belastet via husleie. Netto bokostnad i h.t. prisliste er basert på 28 % skattefordel, forutsatt skattbar inntekt. Oppgitt felleskostnader (husleie) er basert på budsjett for første driftsår, samt rentebetingelser p.t. 3,5 % Vi gjør oppmerksom på at endringer i felleskostnader (husleie) kan forekomme som et resultat av økte utgifter for borettslaget. Fra og med år 6 vil felleskostnader (husleie) øke som følge av nedbetaling av felleslån. Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i perspektiv, 3D-tegninger, planer og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 1997 og NS utgave juli 1999 toleranseklasse 3. Borettslaget betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi borettslaget rett til å kreve prisøking. Dersom borettslaget er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter borettslaget å gi kjøper umiddelbar beskjed. OFFENTLIGE FORHOLD: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. 3. LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG 3.01 GENERELT Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.:

17 Side:7 Trapper og heis. Korridorer. Boder. Utvendige tak, fasader og takterrasse TRAPPER OG HEIS Hovedtrapp og heissjakt i betong eller stål. Prosjektet leveres med 3 heiser av typen Otis eller tilsvarende BALKONGER / SVALGANG / KORRIDORER Leilighetene i vinkelbygg A og B har adkomst fra felles svalgang. Leilighetene i bygg C har adkomst fra felles gang/korridor på hvert etasjeplan. Balkonger leveres med spaltegulv med tettelist/svalganger leveres i tett utførelse. Overflatevann fra disse skal føres til nedløp. Rekkverk på balkonger og svalganger i trevirke med partier av glass. Armaturer i trapperom og utvendige inngangspartier. Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle PARKERING Parkering i felles parkeringskjeller. Det opparbeides gjesteparkering langs bygg C som er til felles benyttelse for hele borettslaget. En egen parkeringsplass i parkeringskjeller er inkludert ved kjøp av leilighet/andel. Parkeringskjeller vil ha asfaltdekke og ubehandlede betongvegger / -tak. Strømuttak for portåpner i P-kjeller. Det blir egen fjernkontroll for åpning og lukking av porten. Belysning i P-kjeller og boder BODER I PARKERINGSKJELLER Hver leilighet vil få egen bod i parkeringskjeller. Bodene er låsbare og oppføres som tett, med luftespalte i toppen UTEAREAL Utomhusanlegg opparbeides i ht, godkjent utomhusplan, med fast dekke, plen, beplantning og lekeapparater. Foreløpig plan kan sees hos megler. Detaljert utomhusplan vil være ferdig utarbeidet og vedlegg til kontraktsgrunnlaget FASADER Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt, men kan bli endret etter påkrav for Trondheim kommune eller arkitekt GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTER Bygget fundamenteres på betong såle 3.09 BÆRESYSTEMER

18 Side:8 Fundamenter i betong. Dekker mellom leiligheter utføres betong. Gulv i P-kjeller asfalteres Vegger mellom leiligheter vil bli utført i betong. I 5 etg. tre og gips 3.10 TAKTERRASSE Det vil bli etablert felles takterrasse på deler av taket til bygg C. Terrassen vil få spaltegulv i impregnert utførelse (terrassebord), rekkverk og tilstrekkelig utebelysning. 4. LEVERANSE STANDARD LEILIGHETER 4.01 INNREDNINGER: Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning i hht. egen kjøkkentegning/plantegning. Man kan velge mellom type glatt bjørk finer, glatt kirsebær eller hvit glatt utførelse fra HTH. Bad: Det leveres baderomsinnredning i glatt hvit utførelse av Type HTH eller tilsvarende i hht. egen baderomstegning/plantegning GENERELT: Vinduer: Vegger: Iflg. Fasadetegninger, Alle vinduer i dypp-impregnert furu, ferdig behandlet begge sider hvit Type Nordan eller tilsvarende (innadslående, med muligheter for luftestilling øvre del) Yttervegger utføres med trestender og gips. Isolerte vegger med fuktsperre og vindtetting. Utvendig side kles med trepanel og enkelte platefelt. Innervegger utføres som stål-/trekonstruksjon med isolasjon. Vegger kles med gipsplater. Lydskillevegger bygges i henhold til gjeldende krav til lyddemping. Våtrom bygges i henhold til forskrifter. Vegger i baderom/vaskerom bekles med glatte hvite fliser 20 x20 cm. Utforinger, listverk og omramminger i gran/furu, ferdig lakkert fra fabrikk. Hvis ønskelig kan de leveres hvitmalt fra fabrikk, da vil det bli synlig innfesting som ved lakkert. (Gerikter i dimensjon 10 x 58 glatt). Fotlist i lakkert eik (dimensjon 7/15 x 45).

19 Side:9 Alle lister og foringer utvendig leveres ferdig behandlet etter arkitektens anvisninger. Skillevegger i boder settes opp som tette vegger. Vegger ut mot parkeringsareal er tette opp til ca overkant dør (10 15 cm luftespalte). Entredør: Balkongdør: Innv. dører : Hovedinngangsdører til leiligheter leveres som tette dører (dører uten glass). Farve etter arkitektens anvisning (samme farve begge sider). Monteres som slagdør med lås. Alle innvendige dører leveres av typen hvit glatt. El-anlegg: Komplett anlegg frem til forbruk; inntak med spredeanlegg fra et tilknyttingspunkt forberett for fellesmåler, jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegget legges i hovedsak skjult der dette er mulig utfra lyd/konstruksjonsmessige årsaker. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Oppvarming: Oppvarming skjer med termostatstyrte panelovner, i leiligheter. Maler arbeider: Alle behandlede overflater utvendig leveres iht. arkitektens fargeskjema (fargeskjema utarbeides senere). Alle innvendige vegger, unntatt bad, leveres sparklet og malt 2 strøk. Himlinger/Dekker: Betong himlinger leveres sparklet og malt. Himlinger i 5 etg. og nedforinger for tekniske føringer leveres sparklet og malt. På bad/vaskerom legges hvit flis i format 20 x20 cm. Alle golv i boligetasjer (unntatt bad) leveres med eikeparkett type Natur eller tilsvarende. Yttertak: Takkonstruksjon: tre m/isolasjon og papp - /folietekking. Taknedløp og sluk, tilkoblet utvendig avløpssystem. SANITÆRANLEGG Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg. Komplett opplegg med bunnledninger, vann og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp og forskriftsmessig avlufting. Alle armaturer er av ettgreps type. Rørføringer legges skult der dette er mulig. Omfang pr. leilighet: 1 stk. sluk i baderom og vaskerom. 1 dusjbatteri og dusjgarnityr.

20 Side:10 Sanitærutstyr leveres med toalett og servant, i hvit utførelse. (servant leveres sammen med innredning). Avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin på baderom/vaskerom. blandebatterier på øvrige servanter og oppvaskbenker. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp. Varmtvannsbereder monteres i kjøkkenbenk. LYS Omfang pr. leilighet: 4 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler m/batteri. 9 stk lampepunkt eks. armatur 13 stk doble stikk 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for oppvask, vaskemaskin/tørketrommel og komfyr. 1 stk fremlegg for; varmtvannsbereder, ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne. 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt i kjellerbod med bryter (på fellesanlegg) 1 stk 550 W varmekabel bad/vaskerom 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 500 W panelovn sov 2 stk panelovn 1000 W stue 1 stk 500 W panelovn gang 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe, 1 stk armatur badetak, 1 stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang og soverom. 3 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler m/batteri. 8 stk lampepunkt eks. armatur 11 stk doble stikk 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for oppvask, vaskemaskin/tørketrommel og komfyr. 1 stk fremlegg for; varmtvannsbereder, ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne. 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt i kjellerbod med bryter (på fellesanlegg) 1 stk 550 W varmekabel bad/vaskerom 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 500 W panelovn sov 2 stk panelovn 1000 W stue 1 stk 500 W panelovn gang

21 Side:11 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe, 1 stk armatur badetak, 1 stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang og soverom. 2 roms leilighet: Ringeanlegg med dørklokke. Røykvarsler med batteri. 5 stk lampepunkt. 9 stk doble stikkontakter 1 stk 4 er stikk (ved TV). 1 stk stikk for vaskemaskin, oppvaskmaskin og komfyr. 1 stk fremlegg for varmtvannsbereder og ventilasjon 1 stk røranlegg for telefon og antenne 1 stk stikk i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk lampepunkt med bryter i kjellerbod (på fellesanlegg) 1 stk varmekabel 550W bad 1 stk 750 W panelovn sov 1 stk 1000 W panelovn stue 1 stk 500 W panelovn gang 1 stk stikk på balkong for evt. grill med mer. Lysutstyr; 1 stk utvendige lampe på balkong, 1 stk armatur badetak, 1stk benkarmatur kjøkken. 1 stk Rondo armatur i gang, soverom og kjellerbod. Felles: Armaturer i trappe rom og utvendige inngangspartier Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle. Belysning i P kjeller og boder. Strømuttak for port åpner i P- kjeller. Port telefon av anerkjent merke. Orienterende opplysninger: Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 2,4 m. Takhøyden i nedforet areal i entrè og bad kan avvike i forhold til dette, dog ikke mindre enn 2,2 m. For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale kasser på vegg eller innkassing av kanaler. Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering og off. godkjenning. Disse endringene skal ikke redusere byggets kvalitet og gir ikke rett til prisjusteringer, med mindre endringene skyldes offentlige krav eller pålegg LÅSSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG Nøkkelsystem: Inngangsdør til hver enkelt leilighet og adkomst til kjeller er utstyrt med lås med nøkler i system. Til boder benyttes lås med samme nøkkel som til inngangsdører.

22 Side:12 Postkasser settes i system etter nærmere angivelse. (i samarbeid med Postverket ) Port åpner til P kjeller med fjernstyring, 1 til hver leilighet. Tele- og sikkerhetsanlegg: Følgende er medtatt for leiligheter: Det leveres porttelefon-system til hver leilighet. I tillegg monteres ringeknapp ved dør inn til hver leilighet, med annen ringelyd enn fra hovedtablået. Hver leilighet utstyres med ett trekkepunkt for telefon/bredbånd Hver leilighet utstyres med to trekkepunkt for Kabel-TV Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. Abonnements-kostnader - se pkt vedr. Fellesutgifter/forretningsfører TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER For leilighetskjøpere vil det være mulig å endre på følgende: 1) Type parkett ut fra definert sortiment. 2) Farger på vegger ut fra definert palett. 3) Våtromsflis ut fra definert sortiment. 4) Fronter på kjøkken, bad og garderobeskap. Inkludert valgfrihet på leveranse: Farger : Fire typer fargevalg. Flis : To typer for gulv og to typer for vegg i samme priskategori. Det vil bli etablert kundekontakt som skal veilede kjøperne i forbindelse med eventuelle endringer og ønsker/konsekvenser. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger. Ved eventuell endring må det påregnes at det fra Aasen Bygg side vil påløpe administrative kostnader forbundet med endringsprosessen. Tilvalg 1-3 skjer skriftlig via entreprenør v/ Terje Søbstad, Tlf Tilvalg 4 skjer hos HTH v/ Heidi Bøe Tlf med direkte fakturering. 5. DIVERSE 5.01 EIENDOMMEN Eiendommen har gnr. 100, bnr. 165 i Trondheim Kommune og vil bli fradelt. Eiendommen eies i dag av Trondheim kommune. Eiendommen vil bli organisert som et borettslag med selveid felles grunn.

23 Side:13 Dagens eiendom består av et større areal som skal fradeles til forskjellige formål, dermed også tomt for etablering av Kirkebakken Borettslag. Fradeling estimeres gjennomført innen rimelig tid og en vil da ha tilgang på den nye eiendommens størrelse. Pr. dato finnes det ingen medfølgende heftelser eller avtaler på eiendommen. Kjøper må imidlertid akseptere eventuelle private eller offentlige avtaler som er nødvendige i forbindelse med etableringen av eiendommen. Det kan være tinglyste avtaler på hovedbruket som ikke representerer rådighetsinnskrenkninger REGULERING Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan kan ses på meglers kontor. Eiendommen etableres i et område som er under utvikling. Det gjøres derfor oppmerksom på at nærliggende områder kan få endret bruk og utforming TOMTEFORHOLD Eiendommenes endelige størrelse er ikke fastsatt/beregnet på nåværende tid, men er eiendomsgrunn og fellesareal. Leilighetene vil bli tilknyttet offentlig nett for vann og avløp via private stikkledninger FELLESUTGIFTER Eierforholdet reguleres av Lov om borettslag nr. 2. Borettslaget har 1. prioritets pant i hver andel for krav etter husleieavtalen. Borettslagets felleskostnader med unntak av renter og avdrag på felleslån skal dekkes i forhold til leilighetenes størrelse. Elektrisitet iht. egen måler kommer i tillegg. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader med unntak av renter og avdrag på felleslån både kan bli høyere eller lavere enn beskrevet i prisliste. Kostnader til kabel TV abonnement er inkludert i felleskostnadene. Kostnader som eventuelt er knyttet til spesifikke andeler vil kun bli belastet disse. Netto husleie forutsetter skattbar inntekt, Andel felleskostnad er basert på budsjett LIGNINGSVERDI Ligningsverdi for leilighetene fastsettes av Trondheim kommune først etter ferdigstillelse TEGNINGER Alle areal fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som ca. areal, da de er avrundet til nærmeste kvm. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større en markedsført areal.

24 Side:14 Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer BOA (Boligareal) inkludert eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. Evt. bod i kjeller, utvendig boder og balkonger er ikke medtatt i oppgitte BRA OVERTAGELSE Leiligheter: Overtagelsesbefaring skjer pr. overtagelsesdato. Ved overtagelse av leilighet i borettslaget, får den enkelte fremtidige andelseier fullmakt til å gå overtakelsesbefaring. Overtagelse vil skje i løpet av siste halvdel 2006 såfremt byggestart skjer som beskrevet under. pkt dog med forbehold om forsinkelser pga. force majure, streik ol. som beskrevet i dette dokuments pkt Overtagelse kan skje tidligere enn beskrevet, hvor kjøper plikter å overta straks leiligheten er ferdigstillt. Endelig overtagelse vil bli varslet med minimum 4 ukers skriftlig forvarsel. Overtagelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger er innbetalt til megler. Det samme gjelder såfremt midlertidig brukstillatelse og signert overtakelsesprotokoll ikke foreligger. Fristen for ferdigstillelse i pkt.,1.07 gir ikke kjøper rett til å utsette overtagelsen såfremt overtagelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet i henhold til avtalt frist i kjøpekontrakten. Fellesareal/utomhus: Overtagelsesbefaring skjer mellom utbygger og med borettslagets styre. Overtagelsesbefaringen av fellesarealene vil finne sted samtidig med overtagelse av de siste leilighetene. Ved overtagelsesforretningen skal borettslaget og utbygger føre protokoll som skal signeres av partene MEDLEMSKAP I TOBB Det er en forutsetning for å eie bolig i borettslag tilknyttet TOBB at andelseier er medlem i TOBB. Det vil bli avholdt tildelingsmøte den i TOBB sine lokaler i Krambugata 1 hvor de med lavest TOBB-nummer får tildelt leilighet etter ansiennitet på bakgrunn av innsendt bindende kjøpsbekreftelse. Etter tildelingsmøtet selges de resterende leilighetene uten prøving av forkjøpsrett FORSIKRING Prosjektet vil ha fulltegningsforsikring. Dette sikrer borettslaget mot økonomisk tap dersom boliger står usolgt ved ferdigstillelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Borettslaget tar forbehold om nødvendige offentlige godkjenninger, samt at prosjektet blir innvilget lånefinansiering.

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer