Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling"

Transkript

1 Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke Salten høsten På bakgrunn av planframdrift og finansieringssituasjonen anbefales Vegpakke Salten å bli gjennomført i 2 faser. Nå inviteres kommunene og fylkeskommunen til å gjøre bindende vedtak om Vegpakke Salten, fase I. Kommunenes vedtak bør inneholde: 1. Tilslutning til inndeling av Vegpakke Salten i en fase I og II 2. Omfang av fase I: Vegnr Strekning Kostnad (mill kr) Rv80 Gang-/ sykkel-veg Stranda-Røvik ( hele reguleringsplan strekningen er ikke fullfinansiert i fase I) Rv80 Røvik Strømsnes 260 Rv80 Mjøneskleiva 11 Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda 212 Rv17/80 Kostnader bomstasjoner/brikkekjøp Plassering av bommer for fase I: o Ny Rv80 Strømsnes o Rv17 Godøystraumen 4. Innkrevingsmetode: o Autopass, kombinert med lavkapasitet myntautomat med mulighet for kontant/manuell betaling o Døgnkontinuerlig innkreving i 15 år o Etterskuddsinnkreving 5. Takster anbefaling: o Ny Rv80 Strømsnes: 27 kr lett bil og 54 kr tung bil,- bare innkreving på ny veg o Rv17 Godøystraumen: 22 kr lett bil og 44 kr tung bil o Rabattopplegg ihht takstregulativ for bompengeprosjekter. o Ingen rabatt ved passering av begge bommene. 6. At kommunene skal ta initiativ til å etablere kommunalt/fylkeskommunalt eid bompengeselskap

2 Innholdsfortegnelse Innledning og anbefaling... 1 Bakgrunn... 3 Prosjektbeskrivelse... 4 Finansieringsopplegg Usikkerhet Vedlegg: 1. Prosjektmandat av Finansieringsanalyse av Notat til Fauske kommune av (tilsvar til prinsippvedtak) 4. Notat til Bodø kommune av (tilsvar til prinsippvedtak)

3 Bakgrunn Målsettingen for Vegpakke Salten er: Forutsigbar kjøretid Rv80 Fauske Bodø på 45 min ( i dag 60 min) Sikker og miljøvennlig transport med god tilrettelegging for å skille myke trafikantgrupper fra hovedvegnettet. Bedre framkommelighet inn/ut av Bodø by. Fylkesplan for Nordland legger vekt på å utvikle sterke bo-, arbeids- og serviceregioner, bl a ved å bedre samferdselsløsningene. Fauske Bodø danner en slik bo-, arbeids- og serviceregion. Rv80 og Rv17 knytter denne regionen sammen. I tillegg er Rv80 en del av stamvegnettet og hovedåren til/ fra Bodø. Den avvikler også noe gjennomgangstrafikk til Lofoten. Rv17 er hovedferdselsåren langs kysten mellom Helgeland og Salten. Rv80 på strekningen Fauske Bertnes er preget av dårlig standard, som reduserer framkommeligheten. Rv17 mellom Godøystraumen og Tverlandet har svært dårlig standard. For Rv80 på strekningen Hundstadmoen Bodø sentrum vil det med dagens vegsystem og en nøktern prognose for trafikkutviklingen oppstå forsinkelser allerede fra Beregnet forventede forsinkelser på strekningen Hundstadmoen Bodøelv: År Forsinkelse i den mest belasta time 7 min 11 min 16 min Forsinkelse i ved maks trafikk 11 min 15 min 20 min I handlingsprogrammet for perioden er det satt av 456 mill kr til vegsystemet i Salten. Herav 310 millioner kr til perioden i stamveghandlingsprogrammet. På øvrige riksveger (Rv17) er det satt av 105 millioner. Mindre investeringer og planlegging utgjør 41 millioner. St. meld. nr. 24 NTP s.164 stiller betingelse om bompengefinansiering: I siste del av planperioden ( ) vil Samferdselsdepartementet også prioritere omlegging av Rv80 mellom Fauske og Bodø, forutsatt at det blir tilslutning til planene om delvis bompengefinansiering. Bompengeinnkreving er dermed den eneste måten å få akseptable trafikkforhold inn mot Bodø og løse behovene for vegutbygging mellom Bodø og Fauske Kommunestyrene i Bodø og Fauske kommuner sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke Salten. (9. sept 2004). Skjerstad, som i ettertid er slått sammen med Bodø, gjorde tilsvarende vedtak 27. september Bodø kommunestyre gjorde 17. mars 2005 et tileggsvedtak som også aksepterer at Rv17 Tverlandet Godøystraumen innlemmes i bompengefinansieringen. Salten Regionråd sluttet seg til prinsippvedtak om vegpakken 23. september Nordland Fylkesting ga prinsipiell tilslutning til utredning av bompengefinansiering Vegpakke Salten 4. oktober

4 Vedtakene bygger på disse tidligere utredninger: Langsiktig vei-og trafikkløsninger i Bodø (Bodø kommune Scandiaplan) (1982) Salten Regionråd ved Nordlandsforskning rapport 3/99 Vegpakke Salten - konsekvenser av en bompengefinansiert vegutbygging (1999). Salten Regionråd: Norconsult utredning Rv80 (2004). Vedlegg 3 og 4 (notat tilsvar på prinsippvedtak til Bodø kommune/fauske kommune) viser hvordan detaljene i kommunenes vedtak blir ivaretatt i arbeidet med Vegpakke Salten. Statens vegvesen har sammen med Bodø kommune og Fauske kommune opprettet en styringsgruppe i prosjektet Vegpakke Salten. Styringsgruppens har utarbeidet ett prosjektmandat datert (vedlegg 1) som er grunnlag for fremming av Vegpakke Salten. I St.prp.nr.1 ( ) side 119 sier Stortinget følgende: Det arbeides også med et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Rv80, Vegpakke Salten. Forutsatt at det blir tilslutning til dette opplegget kan det bli aktuelt å starte ombygging av strekningen Røvika Straumsnes med bompengemidler i første fireårsperiode. Dette er foreløpig ikke lagt inn i handlingsprogrammet. Prosjektbeskrivelse Beslutning om bompengefinansiering fattes av Stortinget, etter bindende vedtak i berørte kommuner og fylkeskommunen. Ved fremming av søknad om bompengefinansiering av strekningsvise prosjekter beskrevet i fase I er det krav om godkjent reguleringsplan (kostnadsoverslag med usikkerhet innefor +/- 10% ). Innkrevingssystem må være vurdert og tilstrekkelige følsomhetsanalyser på inntektssiden må være gjennomført. Det er i dag ikke avklarte kommunedel- og reguleringsplaner for de enkelte parseller i nærheten av Bodø by. Dermed er kostnadsoverslagene svært usikre. Man er heller ikke kommet langt nok med innkrevingsopplegg og finansiering for prosjekter omtalt i fase II. Det er imidlertid sterkt ønskelig å komme i gang med planklare prosjekter som Rv17 Godøystraumen-Naurstadhøgda og Rv80 Røvik- Strømsnes. På denne bakgrunn anbefales Vegpakke Salten gjennomført i to faser. Fase 1 omhandler prosjekter langs Rv80 og Rv17 øst og sør for Løding. Fase 2 er sentrumsnære prosjekter Rv80 Bodø og punktutbedring på strekningen Rv80 Strømsnes- Naurstadhøgda. Denne faseinndelingen begrunnes først og fremst i plansituasjonen, men er også knyttet til prinsippet at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet knyttet til bomstasjonen. 4

5 Fase I Vegpakke Salten (prosjekter merket med gult og (I) på kartet) Vegnr Strekning Beskrivelse Trafikk (ÅDT) 1) Rv80 Rv80 Gang-/ sykkel-veg Stranda-Røvik (reguleringsplan strekningen er ikke fullfinansiert i fase I) Forlengelse av gang-/ sykkelveg Bruk av tunnelmasse Røvik Strømsnes Ny veg langs jernbanen, innkorting av Rv 80 med ca 6,2km (tunnel ) Rv80 Mjøneskleiva Utbedring (kurve) Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda Ny veg øst for bebyggelsen Lengde Kostnad (mill kr) 2) NN/k Planstatus 3) ,5 km 10 Reguleringsplan startet. Forventes godkjent høsten ,2 km 265 1,10 Reguleringsplan vedtas 16.feb-06 Kommunedelplan vedtatt nov km 11 0,02 Reguleringsplan forventes godkjent april km 212-0,52 Vedtatt reguleringsplan Sum fase Note 1) Årsdøgntrafikk 2) Kostnader i kroner 3) Nyttekostnads-brøken er et relativ mål på lønnsomhet og sier noe forenklet hva samfunnet får igjen for hver krone investert. Thalleveien-Jernbaneveien Løding-Vikan Miljøgate Fauske Vikan-Åsen Naurstadhøgda-Løding Mjøneskleiva (I) Strømsnes-Naurstadhøgda Rv17 (I) Stormyra Røvik - Strømsnes (I) Bertnes-Mørkved Hunstadmoen-Bodøelv Gsv Stranda-Røvik (I) Forklaring: Fase I: prosjekter merket med gult og (I) (4 stk. beskrevet ovenfor) Fase II: prosjekter merket med blått (7 stk.) Prosjekter merket med rødt: fullfinansiert av statlige midler (2 stk.) (Handlingsprogram ) 5

6 Her beskrives nærmere prosjektene som anbefales å inngå i fase I: Rv80 Gang/sykkelveg Stranda-Røvik Start: Anlegg start i Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Fauske kommune 2-4km vest for Fauske sentrum. Trafikkmengden på strekningen er i dag ca 3600 kjøretøy. Problembeskrivelse Mesteparten av strekningen har nedsatt fartsgrense (<80km/t). Randbebyggelse og bebyggelse langs tilstøtende strekning genererer gang og sykkeltrafikk. Klungsetmarka er et utfartsområde nær bebyggelse men uten tilfredsstillende adkomst for myke trafikanter. Tiltak 2.5 km gang/sykkelveg i forlengelse av dagens g/s-veg som slutter på Stranda øst for Leirelva. Flere forhold må veies mot hverandre med tanke på hvilken side av riksvegen den bør plasseres på. En eventuell 2,3 km forlengelse av gang/sykkelvegen videre vestover til Røvik vil gi en sammenhengende trasé for myke trafikanter mellom Fauske og Strømsnes utenom Rv80. Terrengforholdene her er mer krevende og kostnadene vil bli vesentlig høyere enn første del. Detaljerte kostnader framkommer i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Tiltak for 10 millioner anbefales inkludert i fase I. Effekt Tryggere forhold for myke trafikanter. Mulighet for økt sykkelbruk. Planstatus Reguleringsplan under utarbeidelse. Forventes godkjent høst

7 Rv80 Røvik Strømsnes Start: Anlegg start høst 2007/ vår 2008, innkreving start ved ferdigstillelse i Bomstasjon skal stå på ny Rv80 vest for tunnel på Strømsnes. Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Fauske kommune, 6-18 km vest for sentrum. Trafikkmengden på strekningen er ca 3300 kjøretøy. Problembeskrivelse Det er betydelig randbebyggelse og over halvparten av strekningen har nedsatt fartsgrense (<80km/t). Med unntak av strekningen mellom Furnes og Valnesfjord skole mangler gang/sykkelvei. Over 100 boliger har støybelastning over 55dBA. Det aller meste av trafikken er gjennomgangstrafikk som må kjøre en strekning som er over 6km lenger enn korteste veg mellom endepunktene. Tiltak Det bygges ny 2-felts veg mellom Røvik og Strømsnes. Strekningen er ca 6 km. 2 av disse ligger i tunnel. Vegen vil redusere kjørelengden på strekningen med ca 6.2 km. Vegen får et kryss i hver ende av parsellen og blir avkjørselsfri. Vegen ligger inntil jernbanen på hele strekningen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 265 mill.kr. Effekt Trafikkmengde på ny veg antas å bli ca Trafikkmengde på gammel veg reduseres til drøyt 300 (10 % av dagens nivå). Besparelser i transport, miljø og ulykkeskostnader er beregnet til 450 mill.kr. Prosjektet fører ikke med seg vesentlige negative konsekvenser. Planstatus Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet og fremmes for godkjenning desember Reguleringsplan fremmes for vedtak februar

8 Bomstasjon oversiktstegning hele planområdet Rv80 Mjøneskleiva Start: Anlegg start i Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Bodø kommune ca 28 km fra Bodø sentrum. Trafikkmengden på strekningen er ca Problembeskrivelse Spesielt dårlig geometri. Tilstøtende strekninger har gjennomgående akseptabel standard. Spranget i standard overrasker stadig bilister med flere alvorlige ulykker som resultat. Nødvendig utsprenging av fjellknaus med tanke på utretting ble startet på 1960-tallet men ble aldri fullført. En del hytter og hytteparkering ligger inntil vegen. Tiltak Fullføre arbeidet fra 1960-tallet med nødvendige tilpasninger til dagens vegnormaler. Total omlegging blir m, avhengig av hvor en avgrenser prosjektet i øst. I reguleringsplanforslaget fra 1998 er det oppgitt en kostnad på 8,6 mill.kr. Med dagens prisnivå og med mulighet for eventuell prosjektutvidelse antas kostnadene å ligge på 10,6 millioner. Effekt Reduksjon i antall ulykker. Redusert kjøretid pga litt redusert lengde og høyere hastighet. Estetisk opprydning i et anleggsområde som ikke er avsluttet. Planstatus Reguleringsplan har vært til offentlig høring Forventes godkjent april

9 9

10 Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda (Tverlandshalvøya) Start: Anlegg start mars 2007, innkreving start ved ferdigstillelse i Bomstasjon skal stå på Skålbones (Godøystraumen) der ny Rv17 tar av fra eksisterende veg. Ingen gratis omkjøringsmulighet på eksisterende veg. Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Bodø kommune km fra Bodø sentrum. ÅDT ved Godøystraumen lengst i sør er Inn mot krysset med Rv80 på Løding har den økt til ca Problembeskrivelse Dagens veg er på hele strekningen for smal til å ha midtstripe. Kurvaturen er flere steder svært dårlig. Nordre del av strekningen (2km) er tettbebyggelse langs vegen. For øvrig passerer vegen 3 jordbruksbygder der den ene har såpass mye bebyggelse langs vegen at fartsgrensen er 60 km/t. Drøyt 100 boliger har utendørs ekvivalent støynivå over 55 dba Tiltak Helt ny vegtrasé øst for all bebyggelse og landbruksområder. Ny veg har 2 tunneler. Den lengste er på 1300m. Det blir ingen boligavkjørsler. Prosjektet har kostnadsoverslag på 212 mill.kr. Effekt Kjørelengden reduseres med ca 0.5km. Reduksjon i ulykkes og transportkostnader er beregnet til 135 mill.kr. Bomiljøet langs eksisterende veg blir vesentlig forbedret når gjennomgangstrafikken forsvinner. For jordbruksbygdene er dette nesten all trafikken. Planstatus Bodø kommune har vedtatt reguleringsplanen med forutsetning om avklaring med riksantikvaren vedrørende kulturminner. Prosess pågår - formell løsning årsskifte 2005/06. Bomstasjon 10

11 Finansieringsopplegg Statlige midler I handlingsprogrammet for perioden ligger det inne 456 mill kr i statlige milder til vegsystemet i Salten. De statlige investeringene på stamvegnettet i perioden er ikke fordelt på enkeltår. Av de totale strekningsvise stamvegmidlene har styringsgruppen prioritert å bruke 75 millioner i fase I. Dette på bakgrunn av kostnadsøkning i prosjektet Rv80 Røvik Strømsnes samt nye fordyrende standard krav i forbindelse med endrede vegnormaler. Dette gir følgende fordeling av forutsatte statlige midler til fase I: Stamveger Sekkeposter SST Øvrige Riksveger Sum Fra sekkeposter i perioden prioriteres 20 millioner kroner til utbedring av Mjøneskleiva og gang-sykkelveg på planstrekningen Rv80 Stranda Røvik. (bruk av tunnelmasse) Bompengebidrag Det nødvendige bompengebidraget for å få fullfinansiere prosjektene er henholdsvis 107 mill for Rv17 prosjektet og 190 mill for prosjektene på Rv80. Forslag til Fase 1 innebærer etablering av bomstasjon på ny Rv80 vest for tunnel på Strømsnes. Gratis omkjøring på eksisterende veg. Bomstasjon på Rv17 skal stå på Skålbones (Godøystraumen) der ny Rv17 tar av fra eksisterende veg. Ingen gratis omkjøringsmulighet på eksisterende veg. Det er forutsatt bomstasjon med autopass, samt lavkapasitet myntautomat med mulighet for kontant/manuell betaling. Innkrevingsopplegget forutsetter døgnkontinuerlig innkreving i 15 år. Finansieringsopplegget er beskrevet nærmere i vedlegg 2. Finansieringsanalyse, Vegpakke Salten. På bakgrunn av prinsippvedtak fattet i Fauske kommune er det i utgangspunktet ikke tenkt innkreving på eksisterende veg mellom Røvik og Strømsnes. Statens vegvesen presenterer takst bare med innkreving på ny veg med 27 kr for kjøretøy med totalvekt t.o.m 3500 kg og 54 kr for kjøretøy med totalvekt over 3500 kg. Det foreligger en usikkerhet i forhold til inntektsbortfall som følge av trafikklekkasje utenom bommen ved innkreving bare ny veg. Denne usikkerheten er nærmere beskrevet i vedlegg 2. I tillegg er tiltak som skal gjennomføres ved inntektsbortfall beskrevet i rekkefølge under usikkerhet på side 11. Forslag til rabattopplegg er ihht takstregulativet for bompengeprosjekter. Se finansieringsanalysen. Man kan forvente høye rabattandeler, og i finansieringsberegningene er det antatt gjennomsnittlig rabatt på 40 % rabatt for alle trafikanter. For bomprosjekter skal man etter fastlagte retningslinjer i utgangspunktet benytte en lånerente på 8 % i beregningene. Det er i dette tilfellet antatt at man vil kunne fremforhandle en bedre lånerente, og det er derfor brukt 6,5 % rente i beregningen av bombidrag. Dette betinger at bompengeselskapet må ha inngått bindende avtale som sikre en rente innenfor dette nivået før anleggstart. 11

12 Trafikktellingene som ligger til grunn for beregningen basert på radartellinger på innkrevingsstedet, samt tellinger fra tellepunkt i nærheten av disse. På Rv80 i Røvik er det foretatt tellinger i 2003 og 2005, disse gir ett trafikknivå på 3500, disse tellingene er foretatt over forholdsvis få antall uker og det er knyttet usikkerhet til disse tallene. På Leirelva ca. 2 km øst for Røvik er det foretatt tellinger årlig siste fem år, trafikkallet her på 4000 siste to år gir bedre grunnlag for trafikktallene i Røvik. Det foretats per dags dato kontinuerlige tellinger på de to skisserte innkrevingsstedene, dette vil gi sikrere trafikktall frem til innkrevingsstart for prosjektene. Forslag til takster Med de gitte forutsetningene er det beregnet følgende takster for å få tilstrekkelig bompengebidrag til å realisere prosjektene innenfor 15-års innkreving. Vegnr Sted Takst(kr) Finansieringsbidrag(mill) Statlige midler(mill) lett/tung Rv80 Strømsnes 27/ RV17 Godøystraumen 22/ Fauske kommune har i sitt prinsippvedtak sagt at det i utgangspunktet ikke legges opp til innkreving langs gammel veg ved Røvik. Dette utgjør en usikkerhetsfaktor i finansieringsanalysen. Statens vegvesen vil vurdere trafikkregulerende tiltak når erfaringer er gjort. På bakgrunn av dette anbefaler vi at overnevnte takster legges til grunn for søknad om bompenger. Usikkerhet Ett år etter prosjektets åpning skal prosjektets økonomi evalueres, og eventuelle tiltak hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser skal gjennomføres i følgende rekkefølge: 1. Takstene økes inntil 20 %, 2. Bompengeperioden økes inntil 5 år 3. Om dette ikke er tilstrekkelig, utbetales en eventuell betinget refusjon 4. Om dette ikke er tilstrekkelig, må garantistene innfri sine forpliktelser Pkt. 3 og 4 er betinget av at det er vedtatt et opplegg med betinget refusjon og at det er stilt fylkeskommunal/kommunal garanti. Det er foretatt følsomhets-/usikkerhetsanalyser av hvilken konsekvens endringer på forutsetninger vil ha for økonomien i prosjektene. Ved kostnadsendringer innenfor 10 % av anleggskostnaden skal dette fordeles etter bompengebidraget i prosjektet. For bomselskapet betyr dette en endring på bompengebidraget på rv80-prosjektene på ± 19 mill, og for rv17 betyr på ± 11 mill. 12

13 Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv80 Røvik-Strømsnes ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 12 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 12 år 15 år 17 år ÅDT i referanseåret år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 11 år 15 år 16 år Innkrevingskostnader 1,5 mill. kr 2 mill. kr 3 mill. kr 14 år 15 år 16 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % takstøkning Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning 33 år kan ikke nedbetales innenfor tillatt innkrevingsperiode* Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 8 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv17 Godøystraumen - Naurstadhøgda ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 13 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 13 år 15 år 18 år ÅDT i referanseåret år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 12 år 15 år 17 år Innkrevingskostnader 1 mill. kr 1,4 mill. kr 2,5 mill. kr 14 år 15 år 17 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning takstøkning Gjelda kan ikke nedbetales!* Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 7 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. Vi ser at nedbetalingstiden er spesielt følsom overfor størrelsen på lånerenten, gjennomsnittlig rabatt pr. passering og trafikkmengde/trafikkvekst. Et svært pessimistisk scenario innebærer at bomselskapet ikke klarer å betjene gjelden sin, mens et svært optimistisk scenario gir en nedbetalingstid på kun henholdsvis 8 og 7 år for Rv80 og Rv17 prosjektene. Ved inntektsbortfall i bommen ved Rv17 og/eller det skulle vise seg å bli meget stor lekkasje til gammel vei ved Rv 80 må det vurderes gjennomføring av tiltak på vegnettet for å øke inntektene (i tillegg til takstøkning og forlenget bompengeperiode). Selskapet har et forpliktende ansvar for alle prosjekter innenfor pakken. Dette innebærer blant annet at dersom inntekts- og kostnadsendringer på ett av prosjektene/innkrevingsstedene medfører at dette delprosjektet ikke lar seg nedbetale innenfor tillatt bompengeperiode, må det andre delprosjektet/innkrevingsstedet bidra dersom det er rom for dette. Følgelig kan det bli nødvendig å øke takstene og innkrevingsperioden i begge bomstasjonene for å sikre nedbetaling av selskapets totale gjeld. 13

14 Eventuell kostnadsreduksjon og/eller økt inntjening foreslås prioritert brukt til prosjektutvidelse knyttet til prosjektene i fase I. Eksempelvis prosjektutvidelse av gangsykkelvei strekningen Rv80 Stranda-Røvik og/eller utbedringer i Mjøneskleiva. Eventuelt prosjektutvidelse grunnet kostnadsreduksjon/høyere inntekter må legges frem for Stortinget. Bompengeselskap Det må tas et kommunalt initiativ for å stifte ett kommunalt/fylkeskommunalt eid bompengeselskap som skal ha ansvar for å finansiere bompengeandelen av utbyggingene og administrere innkrevingen. Selskapet må senest være opprettet når saken sendes fra Vegdirektoratet til departementet. Garantier Det må stilles garantier for selskapets lån. Garantiene kan stilles av fylkeskommunen o/eller kommuner. For Vegpakke Salten er det pr. dags dato ikke inngått noen avtaler om garantier. Det jobbes mot å få stilt kommunal/fylkeskommunale garantier før saken oversendes Vegdirektoratet for sentral behandling. Garantist vil være sentralt for å få fremforhandlet gunstige låneopsjoner for prosjektene. Betinget refusjon For ytterligere å redusere risikoen for garantistene, kan det avtales en ordning med betinget refusjon. Fylkeskommunen må i sin behandling si seg enig i betinget refusjon. Dette innebærer at et bompengeselskap som ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tilføres riksvegmidler fra fylkets ordinære rammer til investeringer på øvrig riksvegnett, på bekostning av annen utbygging i fylket. Den betingede refusjonen skal være så stor at den akkurat gjør det unødvendig å innfri de fylkeskommunale/kommunale garantiene hvis takstene økes med 20 % og bompengeperioden økes med 5 år, samtidig med at forutsetningene i den pessimistiske prognosen slår til. Det er en forutsetning at fylkeskommunen går inn for et slikt opplegg, og dette må være avklart før saken oversendes Vegdirektoratet for sentral behandling. Størrelsen på den betingede refusjonen fastsettes som det nødvendige bidraget etter at effekten av 20 % takstøkning og 5 års innkrevingsforlengelse er beregnet. Den betingede refusjonen skal normalt utbetales innen utgangen av den fireårsperioden som prosjektet ferdigstilles i, evt i påfølgende fireårsperiode. Størrelsen på den betingede refusjonen skal ikke til sammen, og for det enkelte år ikke overstige 25 % av den årlige bevilgning til riksveginvesteringer i fylket. Betinget refusjon utbetales normalt innen utgangen av vegplanperioden. I perioden , hvor den eventuelle betingede refusjonen vil være aktuell, er den fylkesfordelte ramma på 400 mill, dvs. i gjennomsnitt 67 mill i året. Dette medfører en maksimal årlig betinget refusjon på 17 mill, og totalt 102 mill i seksårsperioden. Beregning av betinget refusjon Strømsnes Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være 67 mill. 14

15 Godøystraumen Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være 35 mill. Den betingede refusjonen vil samlet for prosjektene fordele seg slik: Sum Godøystraumen åpningsår Røvika, åpningsår Sum 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 102 Kostnadsøkning For alle bompengeprosjekter som benytter standard bompengeavtale, forutsettes det at staten tar ansvaret for kostnadsoverskridelser større enn den usikkerhet som er angitt i kostnadsoverslaget når anlegget tas opp til bevilgning, vanligvis 10 % av de totale utbyggingskostnader. Overskridelser mellom 0 og 10 % fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til den avtalte bompengeandelen. Kommunene anbefales å gjøre vedtak om å igangsette prosessen med å danne bompengeselskap og inngå garantiavtaler. Ny kommunal/fylkeskommunal behandling av bindende vedtak for fase II antas å kunne fremmes høsten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Prosjektmandat for Vegpakke Salten

Prosjektmandat for Vegpakke Salten Statens Vegvesen Region nord Prosjektmandat for Vegpakke Salten 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Mål og Nytteeffekter 3. Resultatmål 4. Organisering 5. Prosjektplan 6. Kostnader 7. Oppfølging Statens Vegvesen

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig)

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Statens vegvesen, Region sør, juni 2008. Forord. En bompengeutredning med forslag til prinsippløsning for delvis bompengefinansiering

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

STATUS I VEGPROSJEKTET FV 17 STEINKJER - NAMSOS INKLUDERT FV 720 TIL MALM

STATUS I VEGPROSJEKTET FV 17 STEINKJER - NAMSOS INKLUDERT FV 720 TIL MALM Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/305-10 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STATUS I

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Eksportveien fra Møre og Romsdal

Eksportveien fra Møre og Romsdal Tresfjordbrua & Måndalen - Vågetunnelen - framtidsrettet prosjekt på stamvei E 136 (rute 6D) Ålesund Dombås Eksportveien fra Møre og Romsdal Vestnes, 19. januar 2008 Kristiansund N Molde til Trondheim

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 76 (2007 2008) Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 27. juni 2008, godkjend i statsråd

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/3236-1 Arkiv: N00 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - VEDTAK OM VIDERE UTREDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering!

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hålogalandsbrua Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hammerfest Hålogalandsbrua i Nordområdestrategien! Barents Euro-Artic Region 5,4 mill people in 2005 Narvik lh Harstad/Narvik lh Resultat av ARE

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Innst. S. nr. 244. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 61 (2006-2007)

Innst. S. nr. 244. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 61 (2006-2007) Innst. S. nr. 244 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 61 (2006-2007) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør TRAFIKKNOTAT 20 juni 2011 Revidert: 19 desember 2011 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer