Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling"

Transkript

1 Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke Salten høsten På bakgrunn av planframdrift og finansieringssituasjonen anbefales Vegpakke Salten å bli gjennomført i 2 faser. Nå inviteres kommunene og fylkeskommunen til å gjøre bindende vedtak om Vegpakke Salten, fase I. Kommunenes vedtak bør inneholde: 1. Tilslutning til inndeling av Vegpakke Salten i en fase I og II 2. Omfang av fase I: Vegnr Strekning Kostnad (mill kr) Rv80 Gang-/ sykkel-veg Stranda-Røvik ( hele reguleringsplan strekningen er ikke fullfinansiert i fase I) Rv80 Røvik Strømsnes 260 Rv80 Mjøneskleiva 11 Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda 212 Rv17/80 Kostnader bomstasjoner/brikkekjøp Plassering av bommer for fase I: o Ny Rv80 Strømsnes o Rv17 Godøystraumen 4. Innkrevingsmetode: o Autopass, kombinert med lavkapasitet myntautomat med mulighet for kontant/manuell betaling o Døgnkontinuerlig innkreving i 15 år o Etterskuddsinnkreving 5. Takster anbefaling: o Ny Rv80 Strømsnes: 27 kr lett bil og 54 kr tung bil,- bare innkreving på ny veg o Rv17 Godøystraumen: 22 kr lett bil og 44 kr tung bil o Rabattopplegg ihht takstregulativ for bompengeprosjekter. o Ingen rabatt ved passering av begge bommene. 6. At kommunene skal ta initiativ til å etablere kommunalt/fylkeskommunalt eid bompengeselskap

2 Innholdsfortegnelse Innledning og anbefaling... 1 Bakgrunn... 3 Prosjektbeskrivelse... 4 Finansieringsopplegg Usikkerhet Vedlegg: 1. Prosjektmandat av Finansieringsanalyse av Notat til Fauske kommune av (tilsvar til prinsippvedtak) 4. Notat til Bodø kommune av (tilsvar til prinsippvedtak)

3 Bakgrunn Målsettingen for Vegpakke Salten er: Forutsigbar kjøretid Rv80 Fauske Bodø på 45 min ( i dag 60 min) Sikker og miljøvennlig transport med god tilrettelegging for å skille myke trafikantgrupper fra hovedvegnettet. Bedre framkommelighet inn/ut av Bodø by. Fylkesplan for Nordland legger vekt på å utvikle sterke bo-, arbeids- og serviceregioner, bl a ved å bedre samferdselsløsningene. Fauske Bodø danner en slik bo-, arbeids- og serviceregion. Rv80 og Rv17 knytter denne regionen sammen. I tillegg er Rv80 en del av stamvegnettet og hovedåren til/ fra Bodø. Den avvikler også noe gjennomgangstrafikk til Lofoten. Rv17 er hovedferdselsåren langs kysten mellom Helgeland og Salten. Rv80 på strekningen Fauske Bertnes er preget av dårlig standard, som reduserer framkommeligheten. Rv17 mellom Godøystraumen og Tverlandet har svært dårlig standard. For Rv80 på strekningen Hundstadmoen Bodø sentrum vil det med dagens vegsystem og en nøktern prognose for trafikkutviklingen oppstå forsinkelser allerede fra Beregnet forventede forsinkelser på strekningen Hundstadmoen Bodøelv: År Forsinkelse i den mest belasta time 7 min 11 min 16 min Forsinkelse i ved maks trafikk 11 min 15 min 20 min I handlingsprogrammet for perioden er det satt av 456 mill kr til vegsystemet i Salten. Herav 310 millioner kr til perioden i stamveghandlingsprogrammet. På øvrige riksveger (Rv17) er det satt av 105 millioner. Mindre investeringer og planlegging utgjør 41 millioner. St. meld. nr. 24 NTP s.164 stiller betingelse om bompengefinansiering: I siste del av planperioden ( ) vil Samferdselsdepartementet også prioritere omlegging av Rv80 mellom Fauske og Bodø, forutsatt at det blir tilslutning til planene om delvis bompengefinansiering. Bompengeinnkreving er dermed den eneste måten å få akseptable trafikkforhold inn mot Bodø og løse behovene for vegutbygging mellom Bodø og Fauske Kommunestyrene i Bodø og Fauske kommuner sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke Salten. (9. sept 2004). Skjerstad, som i ettertid er slått sammen med Bodø, gjorde tilsvarende vedtak 27. september Bodø kommunestyre gjorde 17. mars 2005 et tileggsvedtak som også aksepterer at Rv17 Tverlandet Godøystraumen innlemmes i bompengefinansieringen. Salten Regionråd sluttet seg til prinsippvedtak om vegpakken 23. september Nordland Fylkesting ga prinsipiell tilslutning til utredning av bompengefinansiering Vegpakke Salten 4. oktober

4 Vedtakene bygger på disse tidligere utredninger: Langsiktig vei-og trafikkløsninger i Bodø (Bodø kommune Scandiaplan) (1982) Salten Regionråd ved Nordlandsforskning rapport 3/99 Vegpakke Salten - konsekvenser av en bompengefinansiert vegutbygging (1999). Salten Regionråd: Norconsult utredning Rv80 (2004). Vedlegg 3 og 4 (notat tilsvar på prinsippvedtak til Bodø kommune/fauske kommune) viser hvordan detaljene i kommunenes vedtak blir ivaretatt i arbeidet med Vegpakke Salten. Statens vegvesen har sammen med Bodø kommune og Fauske kommune opprettet en styringsgruppe i prosjektet Vegpakke Salten. Styringsgruppens har utarbeidet ett prosjektmandat datert (vedlegg 1) som er grunnlag for fremming av Vegpakke Salten. I St.prp.nr.1 ( ) side 119 sier Stortinget følgende: Det arbeides også med et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Rv80, Vegpakke Salten. Forutsatt at det blir tilslutning til dette opplegget kan det bli aktuelt å starte ombygging av strekningen Røvika Straumsnes med bompengemidler i første fireårsperiode. Dette er foreløpig ikke lagt inn i handlingsprogrammet. Prosjektbeskrivelse Beslutning om bompengefinansiering fattes av Stortinget, etter bindende vedtak i berørte kommuner og fylkeskommunen. Ved fremming av søknad om bompengefinansiering av strekningsvise prosjekter beskrevet i fase I er det krav om godkjent reguleringsplan (kostnadsoverslag med usikkerhet innefor +/- 10% ). Innkrevingssystem må være vurdert og tilstrekkelige følsomhetsanalyser på inntektssiden må være gjennomført. Det er i dag ikke avklarte kommunedel- og reguleringsplaner for de enkelte parseller i nærheten av Bodø by. Dermed er kostnadsoverslagene svært usikre. Man er heller ikke kommet langt nok med innkrevingsopplegg og finansiering for prosjekter omtalt i fase II. Det er imidlertid sterkt ønskelig å komme i gang med planklare prosjekter som Rv17 Godøystraumen-Naurstadhøgda og Rv80 Røvik- Strømsnes. På denne bakgrunn anbefales Vegpakke Salten gjennomført i to faser. Fase 1 omhandler prosjekter langs Rv80 og Rv17 øst og sør for Løding. Fase 2 er sentrumsnære prosjekter Rv80 Bodø og punktutbedring på strekningen Rv80 Strømsnes- Naurstadhøgda. Denne faseinndelingen begrunnes først og fremst i plansituasjonen, men er også knyttet til prinsippet at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet knyttet til bomstasjonen. 4

5 Fase I Vegpakke Salten (prosjekter merket med gult og (I) på kartet) Vegnr Strekning Beskrivelse Trafikk (ÅDT) 1) Rv80 Rv80 Gang-/ sykkel-veg Stranda-Røvik (reguleringsplan strekningen er ikke fullfinansiert i fase I) Forlengelse av gang-/ sykkelveg Bruk av tunnelmasse Røvik Strømsnes Ny veg langs jernbanen, innkorting av Rv 80 med ca 6,2km (tunnel ) Rv80 Mjøneskleiva Utbedring (kurve) Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda Ny veg øst for bebyggelsen Lengde Kostnad (mill kr) 2) NN/k Planstatus 3) ,5 km 10 Reguleringsplan startet. Forventes godkjent høsten ,2 km 265 1,10 Reguleringsplan vedtas 16.feb-06 Kommunedelplan vedtatt nov km 11 0,02 Reguleringsplan forventes godkjent april km 212-0,52 Vedtatt reguleringsplan Sum fase Note 1) Årsdøgntrafikk 2) Kostnader i kroner 3) Nyttekostnads-brøken er et relativ mål på lønnsomhet og sier noe forenklet hva samfunnet får igjen for hver krone investert. Thalleveien-Jernbaneveien Løding-Vikan Miljøgate Fauske Vikan-Åsen Naurstadhøgda-Løding Mjøneskleiva (I) Strømsnes-Naurstadhøgda Rv17 (I) Stormyra Røvik - Strømsnes (I) Bertnes-Mørkved Hunstadmoen-Bodøelv Gsv Stranda-Røvik (I) Forklaring: Fase I: prosjekter merket med gult og (I) (4 stk. beskrevet ovenfor) Fase II: prosjekter merket med blått (7 stk.) Prosjekter merket med rødt: fullfinansiert av statlige midler (2 stk.) (Handlingsprogram ) 5

6 Her beskrives nærmere prosjektene som anbefales å inngå i fase I: Rv80 Gang/sykkelveg Stranda-Røvik Start: Anlegg start i Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Fauske kommune 2-4km vest for Fauske sentrum. Trafikkmengden på strekningen er i dag ca 3600 kjøretøy. Problembeskrivelse Mesteparten av strekningen har nedsatt fartsgrense (<80km/t). Randbebyggelse og bebyggelse langs tilstøtende strekning genererer gang og sykkeltrafikk. Klungsetmarka er et utfartsområde nær bebyggelse men uten tilfredsstillende adkomst for myke trafikanter. Tiltak 2.5 km gang/sykkelveg i forlengelse av dagens g/s-veg som slutter på Stranda øst for Leirelva. Flere forhold må veies mot hverandre med tanke på hvilken side av riksvegen den bør plasseres på. En eventuell 2,3 km forlengelse av gang/sykkelvegen videre vestover til Røvik vil gi en sammenhengende trasé for myke trafikanter mellom Fauske og Strømsnes utenom Rv80. Terrengforholdene her er mer krevende og kostnadene vil bli vesentlig høyere enn første del. Detaljerte kostnader framkommer i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Tiltak for 10 millioner anbefales inkludert i fase I. Effekt Tryggere forhold for myke trafikanter. Mulighet for økt sykkelbruk. Planstatus Reguleringsplan under utarbeidelse. Forventes godkjent høst

7 Rv80 Røvik Strømsnes Start: Anlegg start høst 2007/ vår 2008, innkreving start ved ferdigstillelse i Bomstasjon skal stå på ny Rv80 vest for tunnel på Strømsnes. Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Fauske kommune, 6-18 km vest for sentrum. Trafikkmengden på strekningen er ca 3300 kjøretøy. Problembeskrivelse Det er betydelig randbebyggelse og over halvparten av strekningen har nedsatt fartsgrense (<80km/t). Med unntak av strekningen mellom Furnes og Valnesfjord skole mangler gang/sykkelvei. Over 100 boliger har støybelastning over 55dBA. Det aller meste av trafikken er gjennomgangstrafikk som må kjøre en strekning som er over 6km lenger enn korteste veg mellom endepunktene. Tiltak Det bygges ny 2-felts veg mellom Røvik og Strømsnes. Strekningen er ca 6 km. 2 av disse ligger i tunnel. Vegen vil redusere kjørelengden på strekningen med ca 6.2 km. Vegen får et kryss i hver ende av parsellen og blir avkjørselsfri. Vegen ligger inntil jernbanen på hele strekningen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 265 mill.kr. Effekt Trafikkmengde på ny veg antas å bli ca Trafikkmengde på gammel veg reduseres til drøyt 300 (10 % av dagens nivå). Besparelser i transport, miljø og ulykkeskostnader er beregnet til 450 mill.kr. Prosjektet fører ikke med seg vesentlige negative konsekvenser. Planstatus Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet og fremmes for godkjenning desember Reguleringsplan fremmes for vedtak februar

8 Bomstasjon oversiktstegning hele planområdet Rv80 Mjøneskleiva Start: Anlegg start i Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Bodø kommune ca 28 km fra Bodø sentrum. Trafikkmengden på strekningen er ca Problembeskrivelse Spesielt dårlig geometri. Tilstøtende strekninger har gjennomgående akseptabel standard. Spranget i standard overrasker stadig bilister med flere alvorlige ulykker som resultat. Nødvendig utsprenging av fjellknaus med tanke på utretting ble startet på 1960-tallet men ble aldri fullført. En del hytter og hytteparkering ligger inntil vegen. Tiltak Fullføre arbeidet fra 1960-tallet med nødvendige tilpasninger til dagens vegnormaler. Total omlegging blir m, avhengig av hvor en avgrenser prosjektet i øst. I reguleringsplanforslaget fra 1998 er det oppgitt en kostnad på 8,6 mill.kr. Med dagens prisnivå og med mulighet for eventuell prosjektutvidelse antas kostnadene å ligge på 10,6 millioner. Effekt Reduksjon i antall ulykker. Redusert kjøretid pga litt redusert lengde og høyere hastighet. Estetisk opprydning i et anleggsområde som ikke er avsluttet. Planstatus Reguleringsplan har vært til offentlig høring Forventes godkjent april

9 9

10 Rv17 Godøystraumen Naurstadhøgda (Tverlandshalvøya) Start: Anlegg start mars 2007, innkreving start ved ferdigstillelse i Bomstasjon skal stå på Skålbones (Godøystraumen) der ny Rv17 tar av fra eksisterende veg. Ingen gratis omkjøringsmulighet på eksisterende veg. Prosjektområde Prosjektområdet ligger i Bodø kommune km fra Bodø sentrum. ÅDT ved Godøystraumen lengst i sør er Inn mot krysset med Rv80 på Løding har den økt til ca Problembeskrivelse Dagens veg er på hele strekningen for smal til å ha midtstripe. Kurvaturen er flere steder svært dårlig. Nordre del av strekningen (2km) er tettbebyggelse langs vegen. For øvrig passerer vegen 3 jordbruksbygder der den ene har såpass mye bebyggelse langs vegen at fartsgrensen er 60 km/t. Drøyt 100 boliger har utendørs ekvivalent støynivå over 55 dba Tiltak Helt ny vegtrasé øst for all bebyggelse og landbruksområder. Ny veg har 2 tunneler. Den lengste er på 1300m. Det blir ingen boligavkjørsler. Prosjektet har kostnadsoverslag på 212 mill.kr. Effekt Kjørelengden reduseres med ca 0.5km. Reduksjon i ulykkes og transportkostnader er beregnet til 135 mill.kr. Bomiljøet langs eksisterende veg blir vesentlig forbedret når gjennomgangstrafikken forsvinner. For jordbruksbygdene er dette nesten all trafikken. Planstatus Bodø kommune har vedtatt reguleringsplanen med forutsetning om avklaring med riksantikvaren vedrørende kulturminner. Prosess pågår - formell løsning årsskifte 2005/06. Bomstasjon 10

11 Finansieringsopplegg Statlige midler I handlingsprogrammet for perioden ligger det inne 456 mill kr i statlige milder til vegsystemet i Salten. De statlige investeringene på stamvegnettet i perioden er ikke fordelt på enkeltår. Av de totale strekningsvise stamvegmidlene har styringsgruppen prioritert å bruke 75 millioner i fase I. Dette på bakgrunn av kostnadsøkning i prosjektet Rv80 Røvik Strømsnes samt nye fordyrende standard krav i forbindelse med endrede vegnormaler. Dette gir følgende fordeling av forutsatte statlige midler til fase I: Stamveger Sekkeposter SST Øvrige Riksveger Sum Fra sekkeposter i perioden prioriteres 20 millioner kroner til utbedring av Mjøneskleiva og gang-sykkelveg på planstrekningen Rv80 Stranda Røvik. (bruk av tunnelmasse) Bompengebidrag Det nødvendige bompengebidraget for å få fullfinansiere prosjektene er henholdsvis 107 mill for Rv17 prosjektet og 190 mill for prosjektene på Rv80. Forslag til Fase 1 innebærer etablering av bomstasjon på ny Rv80 vest for tunnel på Strømsnes. Gratis omkjøring på eksisterende veg. Bomstasjon på Rv17 skal stå på Skålbones (Godøystraumen) der ny Rv17 tar av fra eksisterende veg. Ingen gratis omkjøringsmulighet på eksisterende veg. Det er forutsatt bomstasjon med autopass, samt lavkapasitet myntautomat med mulighet for kontant/manuell betaling. Innkrevingsopplegget forutsetter døgnkontinuerlig innkreving i 15 år. Finansieringsopplegget er beskrevet nærmere i vedlegg 2. Finansieringsanalyse, Vegpakke Salten. På bakgrunn av prinsippvedtak fattet i Fauske kommune er det i utgangspunktet ikke tenkt innkreving på eksisterende veg mellom Røvik og Strømsnes. Statens vegvesen presenterer takst bare med innkreving på ny veg med 27 kr for kjøretøy med totalvekt t.o.m 3500 kg og 54 kr for kjøretøy med totalvekt over 3500 kg. Det foreligger en usikkerhet i forhold til inntektsbortfall som følge av trafikklekkasje utenom bommen ved innkreving bare ny veg. Denne usikkerheten er nærmere beskrevet i vedlegg 2. I tillegg er tiltak som skal gjennomføres ved inntektsbortfall beskrevet i rekkefølge under usikkerhet på side 11. Forslag til rabattopplegg er ihht takstregulativet for bompengeprosjekter. Se finansieringsanalysen. Man kan forvente høye rabattandeler, og i finansieringsberegningene er det antatt gjennomsnittlig rabatt på 40 % rabatt for alle trafikanter. For bomprosjekter skal man etter fastlagte retningslinjer i utgangspunktet benytte en lånerente på 8 % i beregningene. Det er i dette tilfellet antatt at man vil kunne fremforhandle en bedre lånerente, og det er derfor brukt 6,5 % rente i beregningen av bombidrag. Dette betinger at bompengeselskapet må ha inngått bindende avtale som sikre en rente innenfor dette nivået før anleggstart. 11

12 Trafikktellingene som ligger til grunn for beregningen basert på radartellinger på innkrevingsstedet, samt tellinger fra tellepunkt i nærheten av disse. På Rv80 i Røvik er det foretatt tellinger i 2003 og 2005, disse gir ett trafikknivå på 3500, disse tellingene er foretatt over forholdsvis få antall uker og det er knyttet usikkerhet til disse tallene. På Leirelva ca. 2 km øst for Røvik er det foretatt tellinger årlig siste fem år, trafikkallet her på 4000 siste to år gir bedre grunnlag for trafikktallene i Røvik. Det foretats per dags dato kontinuerlige tellinger på de to skisserte innkrevingsstedene, dette vil gi sikrere trafikktall frem til innkrevingsstart for prosjektene. Forslag til takster Med de gitte forutsetningene er det beregnet følgende takster for å få tilstrekkelig bompengebidrag til å realisere prosjektene innenfor 15-års innkreving. Vegnr Sted Takst(kr) Finansieringsbidrag(mill) Statlige midler(mill) lett/tung Rv80 Strømsnes 27/ RV17 Godøystraumen 22/ Fauske kommune har i sitt prinsippvedtak sagt at det i utgangspunktet ikke legges opp til innkreving langs gammel veg ved Røvik. Dette utgjør en usikkerhetsfaktor i finansieringsanalysen. Statens vegvesen vil vurdere trafikkregulerende tiltak når erfaringer er gjort. På bakgrunn av dette anbefaler vi at overnevnte takster legges til grunn for søknad om bompenger. Usikkerhet Ett år etter prosjektets åpning skal prosjektets økonomi evalueres, og eventuelle tiltak hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser skal gjennomføres i følgende rekkefølge: 1. Takstene økes inntil 20 %, 2. Bompengeperioden økes inntil 5 år 3. Om dette ikke er tilstrekkelig, utbetales en eventuell betinget refusjon 4. Om dette ikke er tilstrekkelig, må garantistene innfri sine forpliktelser Pkt. 3 og 4 er betinget av at det er vedtatt et opplegg med betinget refusjon og at det er stilt fylkeskommunal/kommunal garanti. Det er foretatt følsomhets-/usikkerhetsanalyser av hvilken konsekvens endringer på forutsetninger vil ha for økonomien i prosjektene. Ved kostnadsendringer innenfor 10 % av anleggskostnaden skal dette fordeles etter bompengebidraget i prosjektet. For bomselskapet betyr dette en endring på bompengebidraget på rv80-prosjektene på ± 19 mill, og for rv17 betyr på ± 11 mill. 12

13 Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv80 Røvik-Strømsnes ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 12 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 12 år 15 år 17 år ÅDT i referanseåret år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 11 år 15 år 16 år Innkrevingskostnader 1,5 mill. kr 2 mill. kr 3 mill. kr 14 år 15 år 16 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % takstøkning Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning 33 år kan ikke nedbetales innenfor tillatt innkrevingsperiode* Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 8 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. Beregning av forventet nedbetalingstid for prosjektet Rv17 Godøystraumen - Naurstadhøgda ved ulike forutsetninger om sentrale faktorer. Faktorer: Anslag på faktorene Nedbetalingstid Optimistisk Forventet Pessimistisk Optimistisk Forventet Pessimistisk Lånerente 5,0 % 6,5 % 8,0 % 13 år 15 år 17 år Årlig trafikkvekst 2,0 % 1,1 % 0,0 % 13 år 15 år 18 år ÅDT i referanseåret år 15 år 17 år Rabatt 30 % 40 % 45 % 12 år 15 år 17 år Innkrevingskostnader 1 mill. kr 1,4 mill. kr 2,5 mill. kr 14 år 15 år 17 år Anleggskostnader -10% 0 +10% 14 år 15 år 17 år Alle faktorer pessimistiske Svært pessimistisk anslag Gjelda kan ikke nedbetales! Alle pessimistiske, 20 % Svært pessimistisk anslag, 20 % takstøkning takstøkning Gjelda kan ikke nedbetales!* Alle faktorer optimistiske Svært optimistisk anslag 7 år *Inntektsøkningen av en takstøkning på 20 % vil bli redusert av trafikknedgang/ trafikkavvisning pga. økt takst. Vi ser at nedbetalingstiden er spesielt følsom overfor størrelsen på lånerenten, gjennomsnittlig rabatt pr. passering og trafikkmengde/trafikkvekst. Et svært pessimistisk scenario innebærer at bomselskapet ikke klarer å betjene gjelden sin, mens et svært optimistisk scenario gir en nedbetalingstid på kun henholdsvis 8 og 7 år for Rv80 og Rv17 prosjektene. Ved inntektsbortfall i bommen ved Rv17 og/eller det skulle vise seg å bli meget stor lekkasje til gammel vei ved Rv 80 må det vurderes gjennomføring av tiltak på vegnettet for å øke inntektene (i tillegg til takstøkning og forlenget bompengeperiode). Selskapet har et forpliktende ansvar for alle prosjekter innenfor pakken. Dette innebærer blant annet at dersom inntekts- og kostnadsendringer på ett av prosjektene/innkrevingsstedene medfører at dette delprosjektet ikke lar seg nedbetale innenfor tillatt bompengeperiode, må det andre delprosjektet/innkrevingsstedet bidra dersom det er rom for dette. Følgelig kan det bli nødvendig å øke takstene og innkrevingsperioden i begge bomstasjonene for å sikre nedbetaling av selskapets totale gjeld. 13

14 Eventuell kostnadsreduksjon og/eller økt inntjening foreslås prioritert brukt til prosjektutvidelse knyttet til prosjektene i fase I. Eksempelvis prosjektutvidelse av gangsykkelvei strekningen Rv80 Stranda-Røvik og/eller utbedringer i Mjøneskleiva. Eventuelt prosjektutvidelse grunnet kostnadsreduksjon/høyere inntekter må legges frem for Stortinget. Bompengeselskap Det må tas et kommunalt initiativ for å stifte ett kommunalt/fylkeskommunalt eid bompengeselskap som skal ha ansvar for å finansiere bompengeandelen av utbyggingene og administrere innkrevingen. Selskapet må senest være opprettet når saken sendes fra Vegdirektoratet til departementet. Garantier Det må stilles garantier for selskapets lån. Garantiene kan stilles av fylkeskommunen o/eller kommuner. For Vegpakke Salten er det pr. dags dato ikke inngått noen avtaler om garantier. Det jobbes mot å få stilt kommunal/fylkeskommunale garantier før saken oversendes Vegdirektoratet for sentral behandling. Garantist vil være sentralt for å få fremforhandlet gunstige låneopsjoner for prosjektene. Betinget refusjon For ytterligere å redusere risikoen for garantistene, kan det avtales en ordning med betinget refusjon. Fylkeskommunen må i sin behandling si seg enig i betinget refusjon. Dette innebærer at et bompengeselskap som ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tilføres riksvegmidler fra fylkets ordinære rammer til investeringer på øvrig riksvegnett, på bekostning av annen utbygging i fylket. Den betingede refusjonen skal være så stor at den akkurat gjør det unødvendig å innfri de fylkeskommunale/kommunale garantiene hvis takstene økes med 20 % og bompengeperioden økes med 5 år, samtidig med at forutsetningene i den pessimistiske prognosen slår til. Det er en forutsetning at fylkeskommunen går inn for et slikt opplegg, og dette må være avklart før saken oversendes Vegdirektoratet for sentral behandling. Størrelsen på den betingede refusjonen fastsettes som det nødvendige bidraget etter at effekten av 20 % takstøkning og 5 års innkrevingsforlengelse er beregnet. Den betingede refusjonen skal normalt utbetales innen utgangen av den fireårsperioden som prosjektet ferdigstilles i, evt i påfølgende fireårsperiode. Størrelsen på den betingede refusjonen skal ikke til sammen, og for det enkelte år ikke overstige 25 % av den årlige bevilgning til riksveginvesteringer i fylket. Betinget refusjon utbetales normalt innen utgangen av vegplanperioden. I perioden , hvor den eventuelle betingede refusjonen vil være aktuell, er den fylkesfordelte ramma på 400 mill, dvs. i gjennomsnitt 67 mill i året. Dette medfører en maksimal årlig betinget refusjon på 17 mill, og totalt 102 mill i seksårsperioden. Beregning av betinget refusjon Strømsnes Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være 67 mill. 14

15 Godøystraumen Med alle faktorer pessimistiske, og 20 % takstøkning og 20 års innkreving vil behovet for betinget refusjon være 35 mill. Den betingede refusjonen vil samlet for prosjektene fordele seg slik: Sum Godøystraumen åpningsår Røvika, åpningsår Sum 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 102 Kostnadsøkning For alle bompengeprosjekter som benytter standard bompengeavtale, forutsettes det at staten tar ansvaret for kostnadsoverskridelser større enn den usikkerhet som er angitt i kostnadsoverslaget når anlegget tas opp til bevilgning, vanligvis 10 % av de totale utbyggingskostnader. Overskridelser mellom 0 og 10 % fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til den avtalte bompengeandelen. Kommunene anbefales å gjøre vedtak om å igangsette prosessen med å danne bompengeselskap og inngå garantiavtaler. Ny kommunal/fylkeskommunal behandling av bindende vedtak for fase II antas å kunne fremmes høsten

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN Nytte-kostnadsvurdering for E8 TINDTUNNELEN KONSEKVENSUTREDNING Vegtunnel mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Polarporten AS Mai 2012 TIND-TUNNELEN: NYTTE-KOSTNADSANALYSE OG SAMFUNNSØKONOMISKE

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Ekspressveien over Haukeli

Ekspressveien over Haukeli E134 Ekspressveien over Haukeli Setenuten Tarjebudalen Stavsnuten Nåværende veg veg ØST VEST Nåværende veg Ny veg Valldalen Stigning 2,7% ULEVÅ SELJESTAD RØLDAL KONSEKVENSANALYSE OG MULIGHET FOR EGENFINANSIERING

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer