Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar"

Transkript

1 MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013

2 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon for å yte vårt beste. I 2013 preget temaet «Sitting is the new smoking» mediebildet. Påstanden er basert på vitenskapelige funn, fra flere land, som viser at langvarig stillesitting er mer skadelig enn tidligere antatt. Vi synes dette er et interessant funn og gleder oss over økt interesse for løsninger som kan redusere stillesittingen. Dette bekrefter samtidig at Scandinavian Business Seatings langvarige fokus på variasjon og bevegelse, og å gjøre verden til et bedre sted å sitte, sannsynligvis er vårt aller viktigste bidrag til et bedre samfunn med økt produktivitet og reduserte belastningslidelser. I Scandinavian Business Seating har vi en overgripende ide om at vi har et ansvar utover det å tjene penger, nemlig ved å ta vare på naturen og de menneskene som er involvert. Vi skal være en miljøbevisst aktør med produkter, tjenester og prosesser som gir minimale klimagassutslipp, ikke er helseskadelige og etterlater minimalt med avfall. Konsernet skal i tillegg være en ansvarlig samfunnsaktør med ansatte som opptrer som gode ambassadører. Disse holdningene skal være synlige i alt vi gjør, gjennom hele verdikjeden. GRI-rapporten I tillegg til den formelle årsrapporten har Scandinavian Business Seating siden 2010 rapportert separat på viktige områder innenfor økonomi, miljø og samfunnsansvar i henhold til retningslinjene i Global Reporting Initative (GRI). Rapporten du nå leser er et utrykk for vårt ønske om åpenhet omkring hvordan vi utøver vårt samfunnsansvar. Vårt primære fokus er leveransekjeden for våre produkter, altså det som har med utvikling, produksjon og distribusjon av alle våre merkevarer å gjøre. Vi har i tillegg lagt vekt på at rapporten skal forholde seg til områder hvor vi har tilgang til data og kan påvirke resultatet. 92

3 HÅG Capisco 93

4 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vesentlige indikatorer Aspekter Høy viktighetsgrad 1 Økonomi A Resultat B Markedsnærvær C Indirekte økonomisk påvirkning 1A 2F 2A 2B 2E 2H 2G 2 Miljø A Materialer B Energi C Vann D Biologisk mangfold E Uslipp, avgasser, avfall F Miljøeffekt av produkter og tjenester G Overholdelse av lover og regler H Transport I Generelt/utgifter/investeringer Egen oppfatning 2I 1B 1C 3D 3B 3A 3C 3 Samfunn A Arbeidsplassen B Menneskerettigheter (inkl. barnearbeid) C Samfunnsansvarlighet (inkl. lokalsamfunn) D Produktansvarlighet 2D Lav viktighetsgrad 2C Interessenter/omgivelser Høy viktighetsgrad Et viktig element i en GRI-rapport er å vurdere hvilke indikatorer som det er relevant å rapportere på. Vi har på en systematisk måte identifisert både interne og eksterne interessenters synspunkter, og har på grunnlag av dette valgt et sett med indikatorer vi mener er viktige for både bedriften og samfunnet. Som det fremgår av figuren over er de fleste miljøaspektene viktige både for oss og for våre omgivelser. I tillegg anser våre målgrupper vårt forhold til samfunnet som særlig viktig. Det er vi selvfølgelig enig i, blant annet i kraft av å være en betydelig bedrift i flere lokalsamfunn i Skandinavia og i forbindelse med at vi benytter oss av underleverandører i lavkostland. Våre omgivelser har også påpekt produktansvarlighet som et viktig område. Det ser vi som positivt, og det er innarbeidet som et viktig element for alle våre merkevarer. Vi har i årets rapport adressert 35 indikatorer og tilfredsstiller derved kravene til nivå B, se for øvrig kryssreferansetabellen på side

5 RH Mereo Scandinavian Business Seatings langvarige fokus på variasjon og bevegelse, og «å gjøre verden til et bedre sted å sitte», er sannsynligvis vårt aller viktigste bidrag til et bedre samfunn 95

6 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Interessentmatrise Interessent Gjensidig innflytelse Forum for dialog Tema 2013 hyppighet av dialog Eiere Ansatte Investeringsselskapet Ratos AB eier 85 % av Scandinavian Business Seating. Ratos' formål er å bidra til høyest mulig lønnsomhet, og påvirke Scandinavian Business Seating gjennom styrende, aksjonærvalgte organer. Scandinavian Business Seating på sin side påvirker Ratos' totale lønnsomhet gjennom egen drift. De ansatte fordeler seg med 79 % i Norge og Sverige, mens resten er ansatte i de øvrige salgsselskapene. Scandinavian Business Seating har betydelig innflytelse på de ansatte gjennom lønns- og arbeidsbetingelser. Dertil kommer de ansattes nære omgivelser; familie med mer. På den annen side øver de ansatte betydelig innflytelse på Scandinavian Business Seating gjennom egen produktivitet, kreativitet, og generell innsats. Ratos AB deltar i Scandinavian Business Seatings styre og selskapenes gjensidige påvirkning følger av Scandinavian Business Seating Corporate Governance Policy, gjengitt i selskapets kvalitets- og miljøstyringssystem (TQM). De ansatte høres gjennom ulike formelle organer knyttet til fagforening, styrearbeid, arbeidsmiljøutvalg etc. I Sverige har de ansatte to representanter og i Norge tre representanter i styret. 52 % av de ansatte er organisert i et fagforbund. I tillegg følger dialogen av selskapets HR-policys og organisasjons struktur med tilhørende rapporteringssystemer. Tema har vært selskapets lønnsomhet og generelle drift. I 2013 har vi fulgt opp handlingsplanene som ble utarbeidet etter fjorårets arbeidsmiljøundersøkels. I tillegg har vi formalisert og utvidet introduksjonsprogrammet for nyansatte. Det betyr blant annet at mange flere enn tidligere besøker både Røros og Nässjö som en del av opplæringen. Kunder Kunder kan deles inn i to grupper; forhandlere og sluttkunder. Scandinavian Business Seating fokuserer her på forhandlere som er selskapets front mot sluttkunde og bruker. Som Scandinavian Business Seating ansikt utad mot sluttbruker øver forhandleren betydelig innflytelse på Scandinavian Business Seatings overordnede omdømme. I tillegg er Scandinavian Business Seating avhengig av den enkelte forhandlers innsats for å nå sine mål. På den annen side er forhandlerne avhengig av gode prosesser og produkter for å nå egne mål. Det gjennomføres jevnlig ulike kundetilfredshetsundersøkelser, i tillegg til dybdeintervjuer med utvalgte forhandlere. Leverandører Leverandørporteføljen til Scandinavian Business Seating kan deles inn i to hoved-kategorier; Direkte material (DM) samt indirekte material og tjenester (IM&S). Transport inngår i IM&S. Leverandørene, både oppstrøms og nedstrøms, har betydelig innflytelse på Scandinavian Business Seating på generell basis. I 2013 har vi hovedsakelig fokusert på DM-leverandører. Etter at våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct) ble oppdatert til å omfatte både menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon i 2013 har vi spesielt fokus på, og oppfølging av, leverandører i lavkostland (Kina og Øst-Europa). Lokalsamfunnet Lokalsamfunnet defineres som Nässjö og Røros. I denne rapporteringen fokuseres det imidlertid særlig på Røros, basert på Scandinavian Business Seatings spesielle posisjon i et lite lokalsamfunn. Scandinavian Business Seating har lenge vært en viktig aktør i lokalsamfunnet på Røros. Som et av stedets største arbeidsgivere har selskapet en viktig posisjon i lokalsamfunnet. På den annen side er tilhørigheten til Røros også viktig for HÅG som merkevare. Scandinavian Business Seating har bidratt økonomisk til kulturelle og sportslige enkeltprosjekter i lokalsamfunnet, i tillegg til de lovpålagte skatter og avgifter. Det finnes ikke noe formelt forum for dialog mellom lokalsamfunnet og bedriften, men det samarbeides nært i saker som berører begge parter, eksempelvis flyruten mellom Røros og Oslo. Andre Scandinavian Business Seating er medlem av den norske organisasjonen Initiativ for Etisk Handel (IEH), og samarbeider med andre miljøorganisasjoner etter beov. I 2013 har vi hatt stor nytte av samarbeidet med miljøorganisasjonen Zero om å kartlegge mulige produsenter av bio-basert Polypropylen. 96

7 HÅG Conventio Wing 97

8 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Økonomi Scandinavian Business Seating skaper langsiktige verdier for eiere og samfunn gjennom effektiv kommersiell virksomhet basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Selskapet ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, for de ansatte og for selskapets partnere og underleverandører. Konsernets sterke fokus på forskning og utvikling gir et viktig bidrag i denne verdiskapningen. Gjennom lønnsom drift skaper selskapet grunnlag for arbeidsplasser både direkte i selskapet og indirekte hos partnere og underleverandører, som leverer varer og tjenester til selskapets verdikjede. Spesielt på Røros i Norge er selskapet en hjørnesteinsbedrift og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Inntekter og kostnader Konsernet hadde i 2013 driftsinntekter på MNOK Drifts kostnadene ble MNOK 798, hvorav MNOK 270 var lønnskostnader og sosiale goder til de ansatte. Dette tilsvarer 34% av driftskostnadene. Beløp i MNOK Lønninger 190,1 200,1 204,7 211,2 Renter til lånegivere 37,8 33,4 46,3 35,3 Renter til eiere 77,7 63,1 70,5 76,2 Skattekostnad 22,3 32,9 9,6 23,2 Arbeidsgiveravgift 27,2 29,7 30,7 31,3 Avkastning til eiere og lånegivere Scandinavian Business Seating Holding AS, som er morselskap til konsernet, betalte i 2013 MNOK 383 til eierne. Dette var tilbakebetaling på ansvarlig lån. Det resterende ansvarlige lånet ble i 2013 konvertert til egenkapital (B-aksjer). Betalte renter til lånegivere var i 2013 på MNOK 35,3. Betaling til offentlige myndigheter Fordeling av konsernets skattekostnad pr. land: Beløp i MNOK Norge 11,3 19,9 1,6 14,3 Sverige 5,6 8,9 8,6 6,6 Danmark 2,4 3,3 (1,2) 3,2 Nederland 0,7 (0,9) (0,2) Tyskland 0,9 0,7 (0,3) England 1,1 (0,3) 0,5 (0,9) Frankrike 0,3 1,0 0,3 1,2 Sveits (0,3) Singapore (0,2) (0,4) Totalt 22,3 32,6 9,6 23,2 Frivillige non-profit investeringer Scandinavian Business Seatings viktigste bidrag er å være en god arbeidsgiver for sine ansatte. Konsernet mener det er viktig å bidra aktivt i lokalmiljøene på Røros og i Nässjö. Det settes derfor av et årlig beløp til sponsing av aktiviteter i lokalmiljøet som for eksempel idrettslag og Vinterfestspillene på Røros. Tilbakeholdt overskudd Siden konsernet ble dannet i 2007, har det blitt utbetalt utbytte en gang til eierne. På kort og mellomlang sikt vil ledig likviditet brukes til å investere og nedbetale på gjeld fremfor å utbetale utbytte. Dette vil gi en fleksibilitet til å investere ytterligere i forskning og utvikling, samt i vekstfremmende tiltak i markeder hvor selskapet opererer. 98

9 HÅG SoFi Deloitte, Norge RBM Noor RH Logic 99

10 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ Scandinavian Business Seating har hatt miljø på agendaen i over 20 år. De første årene fokuserte vi mest på energieffektivitet og redusert bruk av ikke fornybare materialer. I de senere år er det i tillegg blitt mye oppmerksomhet rundt helse- og miljøskadelige kjemikalier. Vi har etter hvert opparbeidet oss en omfattende kunnskap om miljøvennlige løsninger, materialer og prosesser. Resultatet ser vi i dagens ressurseffektive produkter, med minimalt innhold av kjemikalier, lavt carbon footprint, og som i tillegg er tilrettelagt for enkel demontering og kildesortering. Som en del av arbeidet med ISO har vi definert våre mest vesentlige miljøaspekter, og basert på disse har vi etablert et sett strategiske miljømål: Gjennomsnittlig energiforbruk per produkt i hele livsløpet skal reduseres med 40 prosent (basert på 2005-tall) frem til år Andelen av resirkulerte materialer i produktene skal økes fra dagens nivå på ca 30 prosent til gjennomsnittlig 60 prosent frem til år Det skal verken brukes miljø- eller helseskadelige kjemikalier i fremstilling av våre produkter. Scandinavian Business Seating skal bidra til at våre produkter etter endt livsløp dekomponeres, og at over 90 prosent av komponentene går til gjenbruk eller materialgjenvinning. De årlige miljømålene skal bidra til at de langsiktige målene realiseres og er adressert i de aktuelle etterfølgende kapitelene. I 2013 har vi hatt fokus på redusert bruk av energi, økt bruk av resirkulerte materialer, redusert bruk av farlige kjemikalier og å sortere og redusere avfall. Miljø- og samfunnsansvarsarbeidet ivaretas av en egen enhet i konsernets produktutviklingsavdeling. Utviklingsdirektør representerer området i konsernledelsen. Klima, kjemikaliebruk og ressurser I Scandinavian Business Seating har vi funnet det hensiktsmessig å dele opp vårt miljøfokus i tre fokusområder, klima, kjemikaliebruk og ressurser. De beste løsningene finnes i skjæringspunktet mellom alle tre. Vi kaller det «full bredde». I tillegg tar vi hensyn til miljøkonsekvensene i hele livsløpet, ikke bare fra fabrikkport inn til fabrikkport ut. Vi kaller det «full dybde». Ved å ta hensyn til både fulle bredde og full dybde er vi trygge på at vi kontinuerlig forbedrer produktenes samlede miljøprestasjoner og at vi unngår suboptimale løsninger. Klima Produktenes klimaeffekt, representert ved utslipp av klimagasser, er nært knyttet til energiforbruket. Vi har derfor valgt å måle og kommunisere produktenes «klimaspor» («carbon footprint») ved hjelp av miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration). Denne viser hvor stort utslipp av klimagasser et produkt har forårsaket i løpet av hele livsløpet; fra uttak av råvare, via foredling, transport og produksjon til bruk og avhending. Utslipp av klimagasser er en viktig indikator både for kunder som ønsker å minimere miljøbelastningen av egne innkjøp, og for vår egen søken etter stadig bedre produkter. Tabellen på side 109 viser at alle våre kolleksjoner hevder seg godt i forhold til konkurrentene. Klimaeffektive produkter er samtidig bare en del av det totale bildet. Også måten vi driver våre fabrikker og kontorer på har betydning. Vi vil derfor, fra og med årets rapport, vise konsernets klimagassutslipp i form av et klimaregnskap basert på GHG-protokollen (Greenhouse gas protocol). Kjemikaliebruk For oss som produsent av «kroppsnære» produkter er det viktig å ha kontroll med hvilken effekt kjemikaliebruk i produkter og prosesser har på brukerne og menneskene som er involvert i prosessene. Området har fått økende oppmerksomhet 100

11 Dagens ressurseffektive produkter har minimalt innhold av kjemikalier, lavt «carbon footprint» og er i tillegg er tilrettelagt for enkel demontering og kildesortering. 101

12 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Minimere Klimagassutslippene Miljøbelastningen Minimere Kjemikaliebruk Minimere avfall og utslipp de siste årene, og mange kunder har detaljerte krav til kjemikaliebruk i produktene. I møbelbransjen benyttes kjemikalier både som brannhemmere, i lakk og lim og ved fremstillingen av tekstiler, skum og annen plast. I Scandinavian Business Seating arbeider vi kontinuerlig med å avdekke og erstatte uønskede kjemikalier uten at produktegenskapene reduseres. For å være sikre på at stolene våre ikke inneholder kjemikalier som kan skade inneklimaet har vi valgt å teste de viktigste kolleksjonene i henhold til kravene fra det amerikanske Greenguard Environmental Institute. Greenguard har i praksis nulltoleranse for utslipp av formaldehyd og flyktige organiske forbindelser. Ressurser Vår tids bruk av ikke-fornybare ressurser er langt fra bærekraftig, vi «stjeler» på en måte fra fremtidige generasjoner. I Scandinavian Business Seating arbeider vi kontinuerlig for å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, og vi måler egen utvikling ved blant annet å se på hvor mye av produktet som består av resirkulert materiale. Denne vektprosenten fremgår også av EPD en, og varierer i dagens kolleksjoner fra prosent. Av samme grunn er det viktig å redusere mengden av avfall, og sørge for at det vi genererer i størst mulig grad skal kunne resirkuleres eller forbrennes med varmegjenvinning. For å oppnå gode miljøprestasjoner kreves det at vi tenker miljø helt fra konseptstadiet. De beste resultatene oppnås ved produkter med lav vekt, få deler, gode materialer og lang levetid. I tillegg skal produktet være enkelt å demontere og resirkulere. Disse prinsippene er utførlig beskrevet på side 106. Da den nye kontorstolen HÅG SoFi fikk Miljøprisen fra Norsk Designråd i 2013 tok vi det som en bekreftelse på at vi er på rett vei. Energiforbruk og klimagassregnskap Allerede i 2008 fikk vi laget det første klimagassregnskapet for HÅG. Det viste at de klart største utslippene var knyttet til tjenestereiser og transport av varer fra fabrikken til kundene. For å redusere tjenestereiser har vi økt videokonferansekapasiteten vesentlig. Sammen med andre tiltak har dette i flere år ført til lavere reiseaktivitet, målt ved lavere reisekostnader. Denne indikatoren er enkel å følge og vi forutsetter at utslipp av klimagasser er redusert omtrent tilsvarende. Økningen i 2013 skyldes laseringen av tre ny kolleksjoner og etablering av nye salgskontorer i Sveits og Asia. Når det gjelder transport av varer til kunde fokuserer vi på høy grad av flatpakking. Vi transporterer kun helmonterte stoler når vi kan kjøre en full bil direkte til kunden. I alle andre tilfeller vil et flatpakket produkt, som også kan samkjøres med andre produkter på deler av strekningen hvor vi ikke fyller bilen alene, være mest miljøeffektivt. Vi jobber kontinuerlig med å redusere pakkevolumet på produktene våre samt å sikre at biler til og fra fabrikken har høyest mulig fyllingsgrad. Fabrikkene og salgskontorene våre benytter hovedsakelig energi i form av elektrisitet og fjernvarme. Ved alle renoveringer er konsekvenser for miljøet en del av beslutningsgrunnlaget, og i 2013 ble det blant annet skiftet til vinduer med bedre isolasjon på fabrikken på Røros og til mer energieffektiv belysning på fabrikken i Nässjö. I tabellen angir vi årlig utslipp av klimagasser i forbindelse med drift og oppvarming av konsernets egne enheter. Vi hadde i 2013 et mål om å redusere det direkte energiforbruket med tre prosent, men vi har vanskeligheter med å dokumentere forbedringen. Det årlige forbruket påvirkes av både vinteren på Røros, antall ansatte og hvor mange stoler vi produserer. Vi er likevel overbevist at vi på sikt vil se resultatene av arbeidet. 102

13 tco 2 e Klimagassutslipp Hovedkontor OG Salgskontorer Gass 50 0 tco 2 e Klimagassutslipp Produksjon Røros OG NÄssjÖ Fjernvarme Elektrisitet Olje/Diesel Fjernvarme «Eco Design Tool» Mengden av klimagasser som slippes ut i forbindelse med fremstilling og bruk av et produkt blir som tidligere nevnt omtalt som et produkts klimaspor (Carbon footprint). Dette er i praksis også en målestokk for energiforbruket, siden et mindre «fotavtrykk» følger av et lavere energiforbruk. I et livsløpsperspektiv skjer over 95 prosent av miljøbelastningen for våre produkter før komponentene ankommer våre fabrikker for sluttmontering. Det betyr at design og konstruksjonsfasen, og valg av leverandører, er uhyre viktig for produktenes miljøprestasjoner. Detaljkunnskap om hvordan material- og konstruksjonsvalg påvirker miljøprestasjonen er nå samlet i et simuleringsverktøy vi kaller «Eco design tool». Dette er blitt et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle nye miljøvennlige produkter. For etablerte produkter er det også mulig å forbedre miljøprestasjonene. Dette kan for eksempel gjøres ved å bytte materialer, leverandører eller øke andelen resirkulert materiale. Miljøprestasjonene til flere av våre produkter ble for noen år siden forbedret med omtrent 30 prosent bare ved å flytte produksjonen av fotkryss i aluminium fra Kina til Skandinavia Reisekostnader (MNOK) Elektrisitet Kjemikaliebruk I Scandinavian Business Seating har vi en egen oversikt over helse- og miljøskadelige kjemikalier vi ikke ønsker brukt i våre produkter eller prosesser. Denne såkalte «negativ-listen» blir oppdatert årlig og alle våre leverandører av direkte materialer forplikter seg skriftlig til å oppfylle kravene. Negativlisten er strengere enn både aktuelle bransjekrav og nasjonale krav I tillegg til å stille krav går vi aktivt ut og kontrollerer at kravene virkelig oppfylles. Som et resultat av dette har vi i 2013 funnet to tilfeller hvor anerkjente underleverandører, med leveranser til store deler av europeisk møbelindustri, benyttet helseskadelige kjemikalier i forbindelse med overflatebehandling av komponentene. Prosessene er nå endret slik at man unngår disse kjemikalene, til både vår og bransjens tilfredshet For å være sikre på at stolene våre ikke emitterer helseskadelige gasser blir de, som nevnt tidligere, testet og sertifisert i henhold til innklimakravene til Greenguard. På side 114 viser vi en oversikt over hvilke kolleksjoner som er testet. 103

14 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Materialregnskap Avfall (tonn) Material gjennvinning 320,4 260,4 353,2 293,1 Forbrenning med energigjenvinning 138,6 112,9 90,8 95,6 Deponering 0,5 0,4 0,1 0,4 Totalt avfall 459,5 373,7 444,1 389,1 Farlig avfall (kg) Spillolje Oljeholdig masse Oljefilter Organisk løsemiddel Maling, lim, lakk Spraybokser Lysrør Batterier, bly Slagg, støv Oljeemulsjoner, sloppvann Prosessvann Organsk avfall med halogen EE-avfall Fargebånd Annet uspesifisert avfall Totalt farlig avfall Resirkulert materiale I dagens produkter er skum og ulltekstiler de eneste materialene som ikke er resirkulerbare og dermed i teorien umulig å erstatte med resirkulerte kvaliteter. Alle andre materialer burde kunne være resirkulerte, men i dag er det bare stål, aluminium og polypropylen-plast som er kommersielt tilgjengelig. I tillegg begrenses bruken av resirkulert materiale av tilgangen og kvaliteten. Resirkulerte materialer er gode fordi de både reduserer vårt forbruk av ikke-fornybare materialer og fordi de gir redusert energiforbruk / klimagassutslipp. Ved å erstatte jomfruelig aluminium med resirkulert aluminium sparer vi for eksempel over 90 prosent av energien som kreves for å støpe et fotkryss. Bruk av resirkulert plast gir også store gevinster. For polypropylen (PP) er besparelsen ca. 60 prosent ved bruk av 100 prosent resirkulert materiale. I stål vil vi aldri kunne bruke 100 prosent resirkulert materiale, andelen vil avhenge av bearbeidingsprosessen. Deler som gjennomgår avansert dyptrekking kan for eksempel bare inneholde prosent resirkulert materiale uten at stålet mister sine flytegenskaper. Besparelsen i forhold til jomfruelig materiale er likevel vesentlig. Scandinavian Business Seating arbeider aktivt for å øke andelen resirkulert materiale i alle sine produkter. Gjennomsnittlig andel som er vist i tabellen på side 105 er summen av resirkulert stål, aluminium og baseres på tall fra EPD ene. Vannforbruk og utslipp til vann Vannforbruket er ikke definert som et vesentlig miljøaspekt verken på Røros eller i Nässjö, og det er derfor ingen prioriterte aktiviteter for å redusere forbruket. På Røros har vi et overflatebehandlingsanlegg hvor metallkomponentene vaskes før pulverlakkering. I vaskeprosessen benyttes ulike typer rengjøringsmidler. Prosessvannet renses før det slippes ut på det kommunale nettet. Det utskilte avfallet behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Avfall og utslipp til luft Avfallet fra produksjonsenhetene våre har i mange år blitt sortert og enten resirkulert eller forbrent med varmegjenvinning. I 2012 begynte vi også å sortere avfall fra hovedkontoret i Oslo. I 2013 nådde vi målet om 10 prosent reduksjon i forhold til året før. Produksjonsmiljøene, og særlig mekanisk produksjon på Røros, genererer en viss mengde farlig avfall. Dette oppstår normalt i begrensede tidsperioder knyttet til ulike vedlikeholdsrutiner i produksjonen og vil derfor gi en økning i mengdene i gitte perioder. Alt farlig avfall deklareres i henhold til kravene i avfallsforskriften og leveres til godkjent mottak. Der blir avfallet sortert og størstedelen levert til forbrenning med varmegjenvinning. Tabellen angir det farlige avfallet som er levert fra produksjonsenhetene de siste årene. 104

15 HÅG Capisco stol i deler Stolene våre blir også avfall på et eller annet tidspunkt. Men de fleste av våre produkter har på grunn av god kvalitet og tidløst design et så langt og omflakkende liv at det ikke er mulig å få til en organisert innsamling og demontering. Vi legger likevel mye omtanke i at produktene skal være enkle å ta fra hverandre og sortere for resirkulering. I gjennomsnitt er mer enn 95 prosent av materialene resirkulerbare. I dagens retursystemer blir imidlertid bare litt over 60 prosent av materialene resirkulert. Scandinavian Business Seating er medlem av Grønt Punkt og tilsvarende ordninger i andre markeder. I følge sin egen hjemmeside samler Grønt Punkt i Norge inn og resirkulerer ca. 88 prosent av all emballasje. Fabrikkene våre forurenser verken jord, vann eller luft, og representerer ingen støy- eller luktproblemer for omgivelsene. Biologisk mangfold Scandinavian Business Seatings fabrikk på Røros ligger ved Kvitsanden landskapsvernområde, ca. to km vest for Røros sentrum. Kvitsanden landskapsvernområde består av et spesielt flyvesandområde med både stabiliserte og mobile sanddyner. Området er et viktig landskapselement og har meget stor verneverdi. I Scandinavian Business Seatings fabrikk på Røros er vi spesielt oppmerksomme på våre miljøforpliktelser og har etablert rutiner for å forebygge alle former for forurensning av nærmiljøet Andel Resirkulert materiale (%) Arbeidsstoler Besøks- og konferansestoler

16 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar I 1. LAV VEKT Lavest mulig «Carbon footprint» III 2. FÅ DELER GIR PRODUKTER MED LAVEST MULIG MILJØ- PÅVIRKNING II REDUSERE BRUK AV IKKE-FORNYBARE MATERIALER Ingen giftige kjemikalier 3. GODE MATERIALER 5. VUGGE-TIL-VUGGE LUKKET KRETSLØP 4. LANGT LIV MILJØEFFEKTIVE PRODUKTER I Scandinavian Business Seating ønsker vi at alle våre produkter skal kunne dokumentere gode miljøprestasjoner innenfor alle våre tre fokusområder: Klima, helse og ressurser. Etter å ha jobbet med dette i mange år vet vi hva som skal til. Erfaringene er oppsummert i fem fokusområder der stikkordene er lav vekt, få deler, gode materialer, lang levetid og konstruksjoner hvor det er tatt hensyn til enkel demontering og materialgjenvinning. 1. Lav vekt Lav vekt betyr mindre material- og ressursforbruk. Riktige materialer for oppgaven og vektoptimalisering er vesentlig i denne sammenheng. 2. Få deler De beste løsningene er nesten alltid også de enkleste. Vi bruker mye ressurser på å bearbeide nye ideer før de ender opp i produkter som settes i produksjon. Færre deler betyr færre verktøy, mindre transport og enklere montering. Dette bidrar til at løsningene blir mer ressurseffektive enn tradisjonelle produkter. 3. Gode materialer I dagens samfunn bruker vi mye mer enn «vår del» av jordens ikke-fornybare ressurser. Vi lever langt fra bærekraftig. I Scandinavian Business Seating har vi derfor et mål om å øke bruken av resirkulerte materialer. I dagens produkter kan over 95 prosent av materialene resirkuleres, de eneste komponentene som normalt ikke resirkuleres er tekstiler og skum. Også på dette området søker vi kontinuerlig etter bedre løsninger, og vi har for eksempel erstattet skummet med mer miljøvennlige løsninger i flere av våre nyeste modeller. Gode materialer skal også gi sunne produkter. Derfor forsøker vi å unngå alle miljø- og helseskadelige kjemikalier, både hos oss og tidligere i verdikjeden. 106

17 Vi ønsker at alle våre produkter skal kunne dokumentere gode miljøprestasjoner innenfor alle våre tre fokusområder: Klima, helse og ressurser. RBM Noor/RBM Allround bord 107

18 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Environmental Declaration ISO 14025/ISO HÅG Capisco Puls 8010 NEPD nr: 212 Approved according to ISO14025, 8.1.4: Valid until: Verification of data: Independent verification of data and other environmental information has been carried out by Senior Research Scientist Hanne Møller in accordance with ISO14025, Declaration compiled by: MSc. Camilla Skjerve-Nielssen and Siv.ing. Kari-Anne Lyng Figure 1 Environmental Indicators. Cradle Use to phase gate Global warming: 31 1 kg CO 2- eq. Energy consumption: MJ Amount of recycled materials: 48 % Guarantee period: 10 yr Information about the product: Functional unit: Scope of assessment: Year of study: Data: Expected market area: Company contact: PCR: Product Category Rules for Seating solution (The Norwegian EPD Foundation, 2008). PCR approved by the Norwegian EPD Foundation's verification committee. See also "Methodological Decisions ". About EPD: EPDs from other program operators than the Norwegian EPD Foundation may not be comparable. Information about the producer: HÅG asa Fridtjof Nansens vei 12 Postboks 5055, Majorstuen N-0301 OSLO, Norway Org.nr.: NO ISO certified by Dovre Sertifisering (NO-S ). HÅG's Environmental Management System includes procedures for collection of LCA data and EPD development. Office Chair Seating solution, produced and maintained for 15 years. This environmental declaration covers the product's life cycle from raw material extraction until the finished seating solution, incl. use & maintenance. The user phase is represented by a use scenario in Southern Germany. A scenario for disposal is presented Specific data: 2006 to 2008, Specific database data: Late 1990s to (See Figure 5) Europe & U.S.A. Carl P. Aaser, Tel: , Product Specification Table 1 Mass kg/seating solution 0,2 Share % % from suppliers with a % included in certified Environmental the analysis Management System* % of components with EPD* System boundaries (see the last page for more information) Hazardous content Steel 3,9 27 % A-G Aluminium 2,9 21 % A-G Other metals 0 0 % PUR 0,2 1 % A-G Plastics 3,9 27 % A-G PVC 0 0 % Textiles: wool, polyester 0,08 1 % A-G Cardboard (packaging) 1,8 13 % A-G Various 1,5 11 % A-G Total 14,2 100 % 98,3 % 54 % 0 % * In % of analysed mass, input to the assembly department at HÅG The sitting solution meets the following minimum emissions requirements in the Greenguards certification: Formaldehyde: < ppm (< 0.03 mg/m³) (Greenguard certificate). It has not been possible to obtain data on the content of brominated flame retardents & heavy metals. These chemicals have not been detected in HÅGs production. EPD/Miljødeklarasjon Lang levetid Jo lenger et produkt lever jo lenger tid tar det før det må erstattes av et nytt. Lang levetid er derfor med på å redusere det globale ressurs- og energiforbruket. Vi er bevisste på at alle våre produkter skal ha et langt liv gjennom gode innstillingsmuligheter, tidløs formgivning, høy kvalitet og utskiftbare slitasjedeler. Vi er en av få produsenter som tilbyr produkter med 10 års garanti. Fra vugge til vugge I stedet for å tenke tradisjonelt ved å betrakte et produkt fra vugge til grav, tenker vi fra vugge til vugge. Det betyr at alle materialer etter endt livsløp skal kunne gjøres tilgjengelig for et nytt liv i nye produkter. Derfor bygger vi alle våre produkter slik at de enkelt skal kunne demonteres, uten bruk av spesialverktøy. Alle plastdelene blir merket for sortering og resirkulering. Ved å velge de beste løsningene innenfor alle disse fem områdene vet vi at resultatet blir et bærekraftig produkt med lavt «carbon footprint», lavt innhold av farlige kjemikalier og begrenset bruk av ikke-fornybare ressurser. Det er dette som er vår styrke: Helheten i det vi gjør! 108

19 Klimaspor per modell Scandinavian Business Seating Konkurrenter kgco HÅGConventio Wing HÅG Conventio 9511 HÅG Sideways SAVO Studio 32 HÅG Capisco Puls 8010 HÅG Capisco 8106 HÅG H HÅG H Orange Box Joy HÅG Futu HÅG H HÅG H EFG Team Spirit 2 Orange Box X10 SAVO EOS HL HÅG H HÅG H Orangebox Ara New RH Activ RH Extend RH Logic EFG Splice Orangebox Orangebox Spina SAVO S3 Steelcase Please Steelcase Think SAVO Ikon 3 LN SAVO XO ML Orangebox G68 Orangebox G64 Connection Eco 109

20 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar SAMFUNNSANSVAR Scandinavian Business Seating ønsker å skape et trygt og godt arbeidsmiljø både internt og hos våre leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg ønsker vi å opptre som en ansvarlig aktør overfor kunder og samfunnet forøvrig. Vi støtter og forholder oss til prinsippene i FNs Global Compact. I Scandinavian Business Seating har vi valgt å ha særlig fokus på tre forhold: 1. Arbeidsplassene i Norge og Sverige og hos våre vesteuropeiske leverandører. Alle som er knyttet til vår produktleveransekjede skal ha trygge og gode arbeidsforhold, og vi skal aktivt motarbeide alle former for korrupsjon og usunn konkurranse. 2. Leverandører i lavkostland. Scandinavian Business Seating har en del leverandører i lavkostland (Øst-Europa og Asia), og har et særlig fokus på at disse leverandørene oppfyller kravene i internasjonale bestemmelser om menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi stiller i tillegg miljøkrav og har nulltoleranse i forhold til korrupsjon. 3. Lokalsamfunnet Røros. Scandinavian Business Seating er en av de største arbeidsgiverne på Røros. Dette medfører både muligheter og forpliktelser. I Scandinavian Business Seatings etiske retningslinjer for både egne ansatte og leverandører ( Code of Conduct ) fremgår det at vi ønsker ansatte som opptrer som gode ambassadører og behandler kollegaer og medmennesker med respekt og høflighet. Vi tar klart avstand fra korrupsjon og bestikkelser og støtter arbeidet for fri konkurranse og rettferdig handel. Våre etiske retningslinjer for leverandører ble oppdatert i 2012 og er nå på linje med retningslinjene i FNs Global Compact. Oppfølging av ansatte, arbeidsplassen, menneskerettigheter, samfunnsansvarlighet og produktansvarlighet er delt mellom konsernets Human Relation (HR) avdeling og avdelingen for miljø og samfunnsansvar. HR avdelingen er representert i konsernledelsen ved HR direktør, mens avdelingen for miljø og samfunnsansvar er representert av Utviklingsdirektør. Årets aktiviteter og oppnådde mål innen de enkelte områdene vil fremgå i den etterfølgende gjennomgangen. Arbeidsstyrke Ved utgangen av 2013 var det 472 medarbeidere i konsernet, fordelt på 163 kvinner og 309 menn. Dette gir en kvinneandel på 34 prosent. I styret i Scandinavian Business Seating er kvinneandelen 20 prosent og i konsernledelsen er kvinneandelen 14 prosent. Scandinavian Business Seating AS Norge De ansatte har tre representanter i styret. Det gjennomføres valg til styret hvert annet år. Bedriften har ikke bedriftsforsamling, men det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra de ansatte. Det avholdes normalt fire styremøter hvert kalenderår. Fra bedriften er CEO, CFO samt HR-direktør valgt som aksjonærenes representanter. Scandinavian Business Seating AB Sverige De ansatte har to representanter i styret. Øvrige styremedlemmer er CEO, CFO, HR-direktør samt daglig leder i Scandinavian Business Seating AB, som også fungerer som styrets sekretær. Det avholdes normalt fire møter årlig. Styrene i Scandinavian Business Seatings øvrige datterselskaper består av CEO i Scandinavian Business Seating, som styreleder, samt av medlemmer fra konsernledelsen. Turnover I 2013 hadde vi en turnover på 9 prosent, noe som er en liten økning fra Det tilsvarer 43 personer, hvorav 18 kvinner. Personalgoder Scandinavian Business Seating ønsker å være en bedrift som tilbyr sine medarbeidere gode personalordninger. Ordningene varierer fra land til land. I Norge og Sverige (som representerer ca 80 prosent av arbeidsstyrken) er alle medarbeidere dekket av tariffavtale. Fagforeningsarbeid I Norge og Sverige er 52 prosent organisert i fagforeninger, noe som er en økning i forhold til Ved fabrikken på Røros er det en deltidsansatt tillitsvalgt i ca 70 prosent stilling. På begge fabrikkene avholdes det faste månedlige møter 110

Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler

Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler Environmental Product Declaration Miljødeklarasjon av møbler Dagfinn Malnes Daglig leder av EPD-Norge Gulvbonanza, 30. oktober 2012 Miljødeklarasjoner av møbler 1 Hvordan lages en EPD? 2 Innholdet (parametere)

Detaljer

Vi ønsker å bidra til å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsengasjement.

Vi ønsker å bidra til å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsengasjement. better place to sit To make the world a better place to sit To make the world a better place to sit To make the world a better place to sit To make the world a better place to sit to samfunnsansvarsrapport

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

2012 Samfunnsansvarsrapport. Scandinavian Business Seating

2012 Samfunnsansvarsrapport. Scandinavian Business Seating 2012 Samfunnsansvarsrapport Scandinavian Business Seating 87 Miljø og samfunnsansvar Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon for å yte vårt beste. Bevegelse og variasjon

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

samfunnsansvars rapport 2010

samfunnsansvars rapport 2010 samfunnsansvars rapport 2010 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Scandinavian Business Seating er en merkevareleverandør

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

Produktspesifikasjon Tabell 1. HÅG Capisco 8106 Godkjent i tråd med ISO14025, $8.1.4

Produktspesifikasjon Tabell 1. HÅG Capisco 8106 Godkjent i tråd med ISO14025, $8.1.4 HÅG Capisco 8106 NEPD nr: 038NO Godkjent i tråd med ISO14025, $8.1.4 Gyldig til: 14.05.2013 Verifikasjon av data: Uavhengig verifikasjon av data og annen miljøinformasjon er foretatt av seniorforsker Mie

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport 88 GRI-INDEKS Siden 2007 har basert sine årsrapporter på den frivillige rapporterings - standarden Global Reporting Initiative (GRI) som har til formål å legge til rette for åpen og pålitelig rapportering

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010.

GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010. GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010. Siden 2007 har Norsk Tipping basert sine årsrapporter på den frivillige rapporteringsstandarden

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK Hva er BioSustain BioSustain er BioMars konsept og program for forbedring av bærekraft i verdikjeden fra krybbe til grav,

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL 2017-11-02 Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU 2 Bærekraft ZEB Mål Målemetode 3 Miljø Ambisjon 4 Metode System og systemgrenser

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler.

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Bli kjent med et stort utvalg av fargerike stoler som passer rett inn i ethvert rom eller miljø. RBM Noor er en moderne klassiker med funksjonalitet og

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Prosjekt KlimaTre resultater så langt

Prosjekt KlimaTre resultater så langt Prosjekt KlimaTre resultater så langt SKOG OG TRE 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, 2012-06-19 Per Otto Flæte Mål Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i Norge sin betydning for klima og verdiskaping

Detaljer

Øko-effektive verdikjeder

Øko-effektive verdikjeder 1 Øko-effektive verdikjeder SMARTLOG, 4. desember 2007 Ottar Michelsen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2

Detaljer

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS HMS forum 12. mars 2013 Ivar Dahlen og Toril Østvang 1 4/9/2013 Sammen for et godt arbeidsmiljø Etablert i 2007 Eies av det svenske investeringsselskapet Ratos

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Børge Heggen Johansen Leder for miljø og samfunnsansvar Avfallskonferansen 2013 Kort om Ekornes Nøkkeltall 2012 Omsetning 2762,7 MNOK Resultat 399,0

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

1 Skagerak Energis GRI-indeks 2012

1 Skagerak Energis GRI-indeks 2012 Skagerak Energis GRI-indeks 2012 Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

HAG Samfunn og miljø 2006

HAG Samfunn og miljø 2006 HAG Samfunn og miljø 2006 HÅG har et ansvar som bedrift for å påvirke og videreutvikle et positivt samspill med samfunnet, både lokalt og globalt. Vårt bidrag må vurderes ut fra de ressurser som vi råder

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending.

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending. Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III Gent Hvilestol tre EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 04.02.09 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Innhold 01 - Greenfinity Foundation 3 02 - Styrende prinsipper, verdier, mål 3 03 - Anvendelse av midler 4 04 - Prosjekter 4 05 - Hjelp og støtte

Detaljer

utarbeidelse av EPD-er for ferdigbetong levert til byggeplassen. I modellen legger brukeren inn betongsammensetning, transportdata (betongråvarene og transport til byggeplass), samt data for sin egen betongproduksjon.

Detaljer

LCA og klimaspor - Hvordan kan disse brukes i miljøledelsesarbeid? Cecilia Askham

LCA og klimaspor - Hvordan kan disse brukes i miljøledelsesarbeid? Cecilia Askham LCA og klimaspor - Hvordan kan disse brukes i miljøledelsesarbeid? Cecilia Askham Livsyklusanalyser (LCA) Klimaspor Miljøledelsesverktøy og bruk av disse som beslutningsgrunnlag og kommunikasjon Livsyklusanalyser,

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Vestentlighetsanalyse (tekst og figur) Sllik rapporterer vi GRI. Dette er TINE Konsernstyrets beretning. Eierstyring og selskapsledelse Dette er TINE

Vestentlighetsanalyse (tekst og figur) Sllik rapporterer vi GRI. Dette er TINE Konsernstyrets beretning. Eierstyring og selskapsledelse Dette er TINE INDIKATOR GENERELL INFORMASJON Vesentlige aspekter for TINE: I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse der de mest vesentlige aspektene for TINEs interessenter og for selskapet selv ble definert.

Detaljer

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7.

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. januar 2014 Organisering av EPD-Norge EPD-Norge styresammensetning

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL STANDARDER - EPD NS-EN-ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures ISO 21930:2007

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer