RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund"

Transkript

1 Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesveien 3 Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92 Organisasjonsnr.: NO MVA RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund 1309 RUD Ordre nr.: Antall sider + bilag: Rapport referanse: Dato: KR Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: 2.1 Astrid Drake Karina Ødegård SAMMENDRAG Molab har på oppdrag for Franzefoss revidert en luktrisikovurdering, som ble utarbeidet av AquateamCOWI og Franzefoss i siste halvdel av Det er i forbindelse med revisjonen foretatt målinger av eksponering ved bruk av passive prøvetakere i perioden 26. august til 16. september Den 16. september og 20. oktober ble det i tillegg foretatt luktmålinger. Franzefoss har i perioden logget bl.a. vind og temperatur. Siden forrige luktrisikovurdering har Franzefoss installert luktrensning på det som da fremkom som de største kildene, diffuse utslipp fra flere av lagertankene. Det er gjennomført spredningsberegninger ved bruk av spredningsmodellen CALPUFF for å beregne konsekvensen av utslipp fra anlegget. Det er benyttet beregnede lokale værdata for 2013 i tillegg til at lokale topografiske forhold er lagt til grunn for å beregne timevise vind- og spredningsforhold i et tettmasket lokalt rutenett (100 m) for et helt år. Det er lagt inn bygningsdata og utslippspunktene er lagt inn for best mulig å representere de faktiske forhold i modellen. Det er overveiende sannsynlig at normalutslippene fra Franzefoss er innenfor luktveilederens anbefalinger i normalsituasjon, men risikoen for overskridelse av anbefalingene øker ved svikt i renseeffekt over kullfilter eller ved hendelser knyttet til prosesshallen, slik som utblåsning gjennom sikkerhetsventil fra soilmaskinene. Lukt fra båter og andre nærliggende virksomheter er ikke vurdert, men gjennomgang av klagelogg viser en mulig sammenheng mellom levering av spillolje til båt og lukt. Så langt er det levert spillolje til båt én gang i 2014, og klage ble mottatt samme dag. Samlet sett er det middels risiko for tydelig lukt ved bebyggelse grunnet luktutslipp fra anlegget. Det er utfra denne reviderte vurderingen, i hovedsak to hendelser som vil kunne øke den totale luktrisikoen til stor luktrisko, og det er frafall av renseeffekt ved avlufting av tanker gjennom kullfilter og sikkerhetsventil fra soilmaskiner. Lager av tørrstoff, utslipp fra prosesshallen gjennom ventilasjon og porter, samt fra det biologiske rensetrinnet, medfører liten til middels luktrisiko. De passive prøvetakerne har jevnt over målt høyere konsentrasjoner ved bebyggelse langs Husøyvegen og ved Vadsteinsvikvegen 159 enn i umiddelbar nærhet av Franzefoss-anlegget. Dette kan til dels skyldes at

2 ordrenummer side 2 av 26 disse punktene har andre kilder, men kan også forklares ved at vind fra nordøst kan svinge rundt Husøya og ta med seg luft over Husøyvegen og inn i bukta der den kan sirkulere. En slik situasjon er fremkommet i spredningsberegningene, men er beregnet til å intreffe sjelden. Under slike forhold kan bebyggelsen langs Husøyvegen teoretisk eksponeres mer enn prøvepunktene nære Franzefoss-anlegget. Det er likevel vært såpass mange tilfeller av lav vindhastighet fra sørøst, at det ene punktet nær anlegget burde være høyere enn den er målt til, for at det skal kunne være hele forklaringen, hvilket gjør det sannsynlig at andre kilder enn Franzefoss også bidrar til eksponeringen hos naboene. Det er sannsynlig at trafikk eller annen virksomhet har medført deler av eksponeringen, eksempelvis av benzen. Ved den ene boligen er det i tillegg uforholdsmessig mye av noe som ser ut til å være butan, og vi har ingen holdepunkter til å si at Franzefoss er kilden til dette. Det er også sannsynlig at rehabilitering på gården ved Vadsteinsvikvegen har medført høyere nivåer av enkelte forbindelser, og dette kan muligens forklare eksponering for toluen i nivåer høyere enn forventet sammenlignet med andre komponenter. Det kan for øvrig se ut til at utslipp fra lagertanker gir det største bidraget fra Franzefoss, og at det for perioden kun er i umiddelbar nærhet av mudhallen det kan påvises organiske forbindelser som entydig kommer fra mudbassengene.

3 ordrenummer side 3 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Organisering og tid for gjennomføring av vurderingen Metode Luktmålinger Beregning av luktemisjon Luktrisikovurdering Hensikt Elementer i en risikovurdering Identifisering av prosesser, hendelser og uønskede hendelser Årsaksanalyse Sannsynlighet Konsekvens Luktrisiko Tolkning Spredningsberegninger Oversikt over anlegget Luktrisikovurdering Luktmålinger Hendelser og prosesser med vurdert luktrisiko Hendelser og prosesser som medfører lukt i hallen Hendelser og prosesser som medfører lukt utenfor hallen Andre uønskede hendelser som kan gi betydelig sannsynlighet for lukt til omgivelsene Måling av eksponering ved bruk av passive prøvetakere Tiltaksvurderinger Vedlegg... 26

4 ordrenummer side 4 av 26 1 Innledning Molab har på oppdrag for Franzefoss revidert en luktrisikovurdering, som ble utarbeidet av AquateamCOWI og Franzefoss i siste halvdel av Det er foretatt nye målinger på de mest relevante punktene, og målt på eksponering i omgivelsene ved bruk av passive prøvetakere. 2 Organisering og tid for gjennomføring av vurderingen Revisjonen er foretatt av Molab basert på nye målinger etter gjennomføring av tiltak og informasjon fra Franzefoss. Det er i forbindelse med revisjonen foretatt målinger av eksponering ved bruk av passive prøvetakere i perioden 26. august til 16. september Den 16. september og 20. oktober ble det i tillegg foretatt luktmålinger. Franzefoss har i perioden logget bl.a. vind og temperatur.

5 ordrenummer side 5 av 26 3 Metode Vurderingene er gjort med utgangspunkt i utkastet til retningslinjer for vurdering av lukt, som Klima og Forurensningsdirektoratet lager i samarbeid med Fylkesmennene. Retningslinjene setter opp rammer for en luktrisikovurdering og for hvordan luktemisjon beregnes og hvordan en atmosfærisk spredningsmodell skal anvendes. 3.1 Luktmålinger For å få et bilde av hvor mye lukt som slipper ut fra eksisterende anlegg er det i tillegg til befaring tatt utgangspunkt i luktmålinger, som er gjennomført av Molab as. Målingene er foretatt 23. oktober 2013, 16. september og 20. oktober Basert på informasjon fra Franzefoss, tidligere revisjon av denne luktrisikovurderingen og feltobservasjoner er det foretatt vurderinger og beregninger av luktutslipp (luktemisjon). Standarden NS-EN «Luftundersøkelse - Bestemmelse av luktkonsentrasjon ved dynamisk olfaktometri» beskriver generelle krav til prøvetaking og spesifikke krav til apparatur og måling av luktkonsentrasjon ved dynamisk fortynning og bruk av trenet luktpanel. Molab bruker et panel på fire personer, og luktpanelistene sniffer kontrollert på først en svært fortynnet og deretter gradvis mindre fortynnet luktprøve. Når alle luktpanelistene har kjent at det er en lukt tilstede, beregnes fortynningsfaktoren som gir en blanding av prøve og luft, som 50 % i en populasjon - rent statistisk - ikke vil kunne fornemme. En fortynningsfaktor på eksempelvis 500 tilsvarer en luktkonsentrasjon på 500 ou E /m Beregning av luktemisjon Luktemisjonen må i spredningsmodellen angis som en luktfluks i luktenheter per sekund, ou E /s. Da målingene er i ou E /m 3 må det derfor gjøres en omregning basert på målt eller estimert volumfluks av luft i kubikkmeter per sekund, m 3 /s. Dette kan være en utfordring i forhold til ventiler, dører, porter og åpne vinduer, som ikke har en klart definert luftstrøm. Luftstrømmen kan da estimeres med utgangspunkt i VDI 3880, som beskriver et rammeverk for å tilnærme luftutskiftingen i rom med passiv ventilasjon. Fra passive flater vil luktfluksen være produktet av arealspesifikk luktfluks (ou E /m 2 s) og flate (m 2 ). Den arealspesifikke luktfluksen måles ved hjelp av et flukskammer, som har en kontrollert laminær luftstrøm over en tydelig definert del av overflaten. 3.3 Luktrisikovurdering Luktrisikovurderingsmetodikken KVALUR er benyttet som verktøy i denne rapporten, og den er benyttet etter mønster av NS 5814 Krav til risikoanalyser. KVALUR-metoden har til hensikt å vurdere risiko for lukt hos mest berørte nabo. For hver luktkilde og hendelse beregnes en luktindeks, og er denne mindre enn 0,1, kan kilden eller hendelsen utelates fra videre konsekvensvurderinger. KVALUR-metoden er en probabilistisk risikovurderingsmetode utviklet spesifikt for vurdering av luktrisiko. Hensikten med metoden er å angi luktrisikoen som en indeks som angir hvorvidt hendelsen kan anses som relevant for lukt hos berørt nabo. Metoden er tilpasset bruk av spredningsmodeller, og kan også i noen tilfeller benyttes for et første estimat av luktfluks fra en kilde. En probabilistisk risikovurdering er karakterisert av to størrelser: sannsynligheten for en hendelse, og konsekvensen av hendelsen når den inntreffer. Disse multipliseres sammen og produktet blir et numerisk uttrykk for risikoen. I KVALUR-metoden normaliserer vi denne størrelsen mot avstanden til nabo.

6 ordrenummer side 6 av Hensikt Risiko i forhold til lukt handler om hvor ofte lukthendelser inntreffer og hvilken konsekvens hver hendelse får. Med luktrisiko menes her ikke risiko for lukt på bedriftens område, men risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo eller i berørt område. Hensikten med en luktrisikovurdering er å gi en vurdering av risiko for lukt fra en virksomhet både samlet og for enkelthendelser, aktiviteter og prosesser. Vurdering av risiko kan gjøres på mange plan og innenfor de fleste områder. I forhold til lukt er det relevant for bedriften å få en oversikt over hvilke aktiviteter, hendelser og prosesser som gir lukt, og ut fra forventet frekvens og sannsynlig konsekvens kan det da gjøres tiltak tilpasset risikoen. En luktrisikovurdering kan med fordel være en kontinuerlig del av driften. Enhver endring i en aktivitet, prosess eller prosedyre kan medføre en endret luktrisiko, og anlegget bør derfor i kritiske tilfeller ha en løpende oversikt over eksisterende luktrisiko i tilknytning til sin egen drift. I en luktrisikovurdering skal uønskede hendelser også vurderes, slik at situasjoner som avviker fra normal driftssituasjon også blir belyst Elementer i en risikovurdering En luktrisikovurdering kan gjennomføres etter mønster av NS 5814 Krav til risikoanalyser. Alle aktiviteter, hendelser og prosesser gjennomgås da i forhold til sannsynlighet og konsekvens i forhold til luktemisjon. For å kunne sammenlikne luktrisikoen fra hver aktivitet er det fordelaktig om luktrisikoen kvantifiseres. Her er kvantifiseringen gjort overordnet med målinger på summer av utslipp fra hallen og enkelte delutslipp fra ventilasjon, tørrstoff og tanker. Viktige komponenter i luktrisikovurderingen er vurdering av: hvilke prosesser, hendelser og uønskede hendelser som kan inntreffe sannsynlighet for at en prosess, hendelse eller uønsket hendelse kan skje årsak til hendelsen/prosessen konsekvens når det skjer risiko Identifisering av prosesser, hendelser og uønskede hendelser Alle aktiviteter med mulig luktrisiko søkes identifisert. Det betyr at alt arbeid der masser eller prosesser med mulig lukt håndteres, søkes identifisert. I denne identifikasjonsprosessen er det lett å overse hendelser, som ikke er ønskede, eller som ikke er del av planlagt drift eller utslipp. Typiske punkter, som lett kan overses, er diffuse utslipp ved håndtering av masser, åpning av ventiler o.l. diffuse utslipp ved åpning av porter og dører lekkasjepunkter/diffuse utslipp fra bygninger og arealer I tillegg tilkommer åpenbare punkter, som piper, skorsteiner, utløp fra kanaler og ventilasjon kummer og avløp

7 ordrenummer side 7 av 26 lokaliteter for mottak og utlevering eventuelle åpne arealer, slik som arealer med kompost, råvarer, produkter på lager, deponi, dammer og basseng prosesspunkter, slik som f.eks. separasjon, kverning, blanding, henstand, lufting, modning, etc Årsaksanalyse Årsaksanalysen tar utgangspunkt i hver enkelt, uønsket hendelse. Den er ofte svært kortfattet. Eventuelle årsakskjeder, som kan lede fram til den uønskede hendelsen, beskrives. Det tas hensyn til årsaksfjernende tiltak og eventuelle andre forhold som innvirker på årsakskjeden. En årsakskjede termineres dersom luktrisikoen knyttet til aktivitet eller prosess er liten. Årsaksanalysen kan utelates, dersom den ikke anses for relevant eller med sannsynlighet ikke vil medføre risikoreduserende innsikt Sannsynlighet Sannsynligheten kan tilnærmes med hvor ofte hendelsen kan forventes å skje, eller hvor ofte den skjer. For hendelser som er en del av den planlagte driften, bør det være relativt enkelt å estimere hvor ofte og hvor lenge. For uønskede hendelser er det lett å underestimere den reelle sannsynligheten, da tanker som det skal ikke skje kan bli dominerende i vurderingen. Sannsynlighet og målsetting er ikke det samme og bør ikke forveksles. Hvor ofte det faktisk har skjedd eller hvor ofte det skjer i egen virksomhet eller hos tilsvarende virksomheter, bør legges til grunn. Et typisk eksempel er branntilløp i forbindelse med deponi eller kompost. Det skal ikke skje og det er derfor en tendens til at det ikke legges inn i en vurdering. Likevel viser det seg at det kan skje flere ganger i løpet av et år, og det skal derfor tas med i en luktrisikovurdering. Sannsynligheten for en hendelse kan evalueres ved bruk av erfaringsdata ved eget eller tilsvarende anlegg. Sannsynligheten kan angis kvantitativt som forventet frekvens og varighet, f.eks. som andel av timene per år. Da lukt beregnes på timebasis, er minste enhet 1 time, slik at det for hver gang en hendelse inntreffer, regnes en hendelsestime. Innenfor en hendelsestime benyttes den største minuttvise luktemisjonen. Så lenge det er en sannsynlighet for at en hendelse vil skje, må sannsynligheten naturlig nok settes større enn null. sannsynlighet (P) = antall hendelsestimer (t y ) per år / 8760 timer per år 8760 Antall hendelsestimer per år kan godt være mindre enn 1, dersom hendelsen inntreffer sjelden. Ved sesongvariasjoner kan sannsynligheten for en hendelse godt angis sesongvis, f.eks. ved at det beregnes sannsynlighet per måned eller kvartal. I forbindelse med spredningsberegninger i forhold til lukt beregnes gjerne maksimal månedlig 99 % timefraktil. For å tilnærme dette korrigeres sannsynligheten for en hendelse, slik at en hendelse som skjer

8 ordrenummer side 8 av 26 mer enn 1 % av tiden anses som kontinuerlig. Dette gjøres ved at den korrigerte sannsynligheten (P korr ) settes 100 ganger større enn P, og dersom P korr blir større enn 1, settes den lik Konsekvens Konsekvensen i forhold til lukt, kan normalt angis som hvor mange som vil bli berørt, eller i hvilken avstand en kan forvente å kjenne lukt. Identifikasjon av beliggenhet og avstand til eventuelle berørte naboer og områder er derfor nødvendig, slik at estimerte konsekvenser kan ses i forhold til dette. Spesielle forhold, som kan påvirke konsekvensen, er viktig å få identifisert. Dette er gjerne forhold knyttet til meteorologi og topografi, slik som inversjonseffekter og kanaliseringseffekter. Lukt har en tendens til å renne nedover i terrenget ved lite vind i kaldt vær, og det kan være relevant å ta hensyn til dette i en risikovurdering. Innenfor hvilken avstand det kan forventes lukt kan estimeres ved: Erfaringsdata ved bruk av driftspersonell og/eller naboer Målinger eller estimater av luktemisjon og en forenklet spredningsberegning Konsekvensen kan angis kvantitativt som influensområdet for hendelsen, og den kan være vurdert utfra erfaring. En hendelse som kan luktes en km unna, gis da et influensområde på 1 km. Alternativt kan luktemisjonen ved hendelsen/prosessen estimeres og influensområdet beregnes, f.eks. gjennom en spredningsmodell. Kriteriet for influensområde bør uansett ligge nærmest mulig opptil krav som stilles i en eventuell utslippstillatelse. Dersom luktemisjonen er kjent, enten den er målt eller beregnet, kan konsekvensen (K) fra bakkenære kilder anslås utfra følgende uttrykk: 1,8, der Q er luktemisjonen angitt som luktenheter per sekund (ou/s), og K angir influensområdet i meter. 1 Dersom forholdet mellom luktemisjon og influensområde brukes for å estimere luktemisjon, skal influensområdet ikke være den normale spredningsradiusen, men indikere avstand med lukt ved opplevd «worst case». Q kan da estimeres utfra uttrykket: 0,46, Q kan også estimeres utfra værobservasjoner og avstand med lukt eller målt konsentrasjon i gitt avstand fra kilde ved bruk av gaussiske spredningsalgoritmer, eller ved bruk av spredningsmodeller. Dette er nødvendig i de tilfeller der luktkilden ikke er bakkenær eller har en stor utstrekning i forhold til influensområdet (K), og Q ikke kan måles på kilden. 1 Uttrykket har fremkommet ved modellering av en bakkenær kilde i OML.

9 ordrenummer side 9 av Luktrisiko Luktrisiko er en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Dersom både sannsynlighet (frekvens) og konsekvens (influensområde) er kvantifisert, kan risikoen gis et tall: risiko = sannsynlighet x konsekvens = frekvens x influensområde Mange aktiviteter skjer på forskjellige steder på et anlegg og avstand til nærmeste berørte nabo kan variere, og når maksimal månedlig 99 % timefraktil legges til grunn for vurdering av lukt, vil 7 hendelsestimer i løpet av en måned kunne gi uønsket utslag. Det kan derfor være hensiktsmessig å foreta en form for vekting i forhold til dette. Indeksen for luktrisiko (I) kan derfor angis som: der P korr er korrigert sannsynlighet, K er influensområdet i meter og d nabo er avstand til nærmeste berørte nabo i meter Tolkning Tolkning gjøres i forhold til indeksens størrelse og bør ses i sammenheng med eventuelle tiltak, som kan endre spredningen. Tabell 1. Tolkning av luktrisikoindeks, KVALUR-metoden. Luktrisikoindeks Tolkning I 1 Indeks større enn Stor risiko for at hendelsen vil medføre lukt hos nærmeste berørte eller lik 1 nabo. Ikke akseptabelt. Må gjennomføre risikoreduserende tiltak. 0,5 I<1 Indeks større enn Middels til stor risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. eller lik 0,5 og Kan være til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, og mindre enn 1 risikoreduserende tiltak må vurderes. 0,1 I<0,5 Indeks større enn eller lik 0,1 og mindre enn 0,5 I<0,1 Indeks mindre enn 0,1 Liten til middels risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. Er ikke til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, men risikoreduserende tiltak bør vurderes. Liten risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo, ved at lukthendelsen enten inntreffer såpass sjelden at det må anses som tilforlatelig, eller hendelsen avgir så lite lukt at ingen blir berørt. Aksepteres. Risikoreduserende tiltak kan vurderes. 3.4 Spredningsberegninger For å beregne konsekvens av luktutslipp er det benyttet en atmosfærisk spredningsmodell, CALPUFF. I Norge vil en vanlig røykfanemodell ikke kunne simulere de komplekse vindsystemene som følger av daler og fjorder. En røykfanemodell vil normalt forutsette at en forurensning beveger seg i en rett linje, og så gjøres det en form for korreksjon for å tilnærme enkle terrengeffekter. Molab benytter derfor istedenfor en «puff»-modell, som tar hensyn til at lokale vindsystemer ikke er uniforme og at en forurensing beveger seg i tid og rom med skiftende vind, temperatur, terreng og turbulens.

10 ordrenummer side 10 av 26 4 Oversikt over anlegget Anlegget ligger på Husøya ca. 550 m fra nærmeste nabo. Anlegget består av en prosesshall med mottak for mud, kaks og slop vann. Mud og kaks overføres til bassenger og går derfra inn i soilmaskiner, som separer ut vann, tørrstoff og olje. Det flytende går til to settlingstanker og oljen overføres til en lagertank. Vannet går deretter inn i kjemisk og biologisk renseprosess sammen med slop vann før det slippes ut. Figur 1. Anleggets plassering på Husøya. Avstand til nærmeste nabo, ca. 550 m. 11 Figur 2. Grovskisse av anlegget.

11 ordrenummer side 11 av 26 Tørrstoffet legges på et midlertidig lager i en åpen lagerhall. Utenfor prosesshallen er det 12 tanker, som benyttes som lager for flytende råstoff og ferdigvare, samt for settling. Figur 3. Forenklet prinsippskisse av prosessen.

12 ordrenummer side 12 av 26 5 Luktrisikovurdering 5.1 Luktmålinger Det er foretatt luktmålinger 23. oktober 2013 og 16. september 2014, og resultatene fra disse målingene er oppsummert i Tabell 2. Disse målingene er benyttet som input til luktrisikovurderingen. Tabell 2. Revidert oversikt over luktutslipp basert på målinger foretatt 23. oktober 2013, 16. september og 20. oktober Del av anlegget Luktemisjon Kommentarer ou/s Lagertanker Tank 9, 10, 12, 14, Luktutslippet fra hallen vil avtrekk R1/R2 e. kullfilter Tank 11 over tank 4000 SUM 4760 Biologisk rensetrinn, ventilasjon 1650 Hall Ventilasjon Porter SUM Lager av tørrstoff Lager Fra soilmaskiner 60 SUM SUM (avrundet) variere med aktiviteten i hallen. Det er i spredningsberegningene antatt en luktmengde på ou/s fra hallen, hvorav % går gjennom portene når de er åpne. 350 ou/s er benyttet for tørrstofflager. Ved måling i september og oktober 2014 var det satt opp ventilasjon fra tank 9, 10, 12, 14 og 15 som ventilerer av luft fra disse tankene og leder det gjennom et kullfilter. Det ble i tillegg målt fra tank 11. Type lukt varierer fra de forskjellige kildene. Fra hallen er det lukt av olje og noe H 2 S, mens tørrstoffet har sin egen lukt. Lukten fra tankene er svært særegen og beskrives her som «cracket olje». Denne lukten er skarpere og oppleves mer ubehagelig enn ordinær oljelukt. Luktemisjonen (utslippet) angis her med benevningen ou/s, altså luktenheter per sekund. En luktenhet i en kubikkmeter luft (ou/m 3 ) tilsvarer terskelverdien, det vil si den luktkonsentrasjonen der 50 % av en befolkning kan antas å ikke kjenne en lukt, mens de resterende 50 % vil kunne fornemme at det er en lukt, hvorav noen få vil gjenkjenne lukten. Ved 2-3 ou/m 3 vil flere gjenkjenne lukten, og ved 5-10 ou/m 3 vil den kunne oppleves som intens av enkelte. 5.2 Hendelser og prosesser med vurdert luktrisiko Det er her tatt utgangspunkt i hendelser og prosesser i og utenfor prosesshallen. Alle utslippene, med unntak av ventilasjon fra hallen, og tankavlufting gjennom kullfilter, kan antas å tilsvare bakkenære utslipp, på grunn av at turbulens under ugunstige forhold vil trekke utslippet ned på bakkenivå. Avstanden til nabo er omtrent den samme for alle utslippspunktene. Samlet sett er det middels risiko for tydelig lukt ved bebyggelse grunnet luktutslipp fra anlegget. Det er utfra denne reviderte vurderingen, i hovedsak to hendelser som vil kunne øke den totale luktrisikoen til stor luktrisko, og det er frafall av renseeffekt ved avlufting av tanker gjennom kullfilter og sikkerhetsventil fra soilmaskiner. Lager av tørrstoff, utslipp fra prosesshallen gjennom ventilasjon og porter, samt fra det biologiske rensetrinnet, medfører liten til middels luktrisiko.

13 ordrenummer side 13 av 26 Total v/redusert rensing over kullfilter tank 9, 10 og 12 etter kullfilter v/ redusert rensing sikkerhetsventil soilmaskiner Total - normal lager tørrstoff - høy hall - åpne porter hall - lukkede porter tank 11 biologisk rensetrinn lager tørrstoff - lav tørrstoff ved soilmaskiner tank 9, 10 og 12 etter kullfilter - normal sammendrag av luktrisiko Figur 4. Sammendrag av luktrisiko (KVALUR luktrisikoindeks). 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 luktrisikoindeks Det er gjennomført spredningsberegninger ved bruk av spredningsmodellen CALPUFF for å beregne konsekvensen av utslipp fra anlegget. Det er benyttet beregnede lokale værdata for 2013 i tillegg til at lokale topografiske forhold er lagt til grunn for å beregne timevise vind- og spredningsforhold i et tettmasket lokalt rutenett (100 m) for et helt år. Det er lagt inn bygningsdata og utslippspunktene er lagt inn for best mulig å representere de faktiske forhold i modellen. Alle luktutslippene er her beregnet som om de er konstante og uten variasjon og i størrelse med det som er vist i Tabell 2. Det er beregnet for følgende: 1. Summen av alle kilder 2. Det biologiske rensetrinnet 3. Summen av utslipp fra prosesshallen a. Totalutslipp med lukkede porter b. Totalutslipp med 25 % av utslippet gjennom åpne porter 4. Tanker (lager og settlingstanker på utsiden av prosesshallen) a. Tank 11 (slop) b. Tank 9, 10, 12, 14 og 15, samt avtrekk R1/R2 etter kullfilter 5. Tørrstofflageret inkl. tørrstoff på utsiden av prosesshallen Antall timer per år er 8760, og 87 timer tilsvarer 1 % av timene. Kravet i Miljødirektoratets luktveileder (TA 3019) tilsier at det kan være inntil 7 lukttimer (timemiddel > 1 ou/m 3 ) per måned, og erfaringsmessig tilsvarer dette totalt mellom ca. 20 og 60 lukttimer i løpet av et år. Det er overveiende sannsynlig at utslippene fra Franzefoss er innenfor luktveilederens anbefalinger i normalsituasjon, men risikoen for overskridelse av anbefalingene øker ved svikt i renseeffekt over kullfilter eller ved hendelser knyttet til prosesshallen. I løpet av en lukttime (timemiddel > 1 ou/m 3 ), kan det forventes episoder med tydelig lukt i løpet av timen. I løpet av en luktfornemmelsestime (timemiddel > 0,35 ou/m 3 ) kan det forventes at lukt kan fornemmes og i episoder gjenkjennes i løpet av timen. Opplevd frekvens av lukt vil for de fleste være i intervallet mellom

14 ordrenummer side 14 av 26 antall luktfornemmelsestimer og antall lukttimer. Lukt vil derfor oppleves i perioder selv når eksponeringen er innenfor anbefalingene i luktveilederen. Lukt fra båter og andre nærliggende virksomheter er ikke vurdert, men gjennomgang av klagelogg viser en mulig sammenheng mellom levering av spillolje til båt og lukt. Så langt er det levert spillolje til båt én gang i 2014, og klage ble mottatt samme dag. Tabell 3. Oppsummering luktrisiko ved normal drift basert på spredningsberegningen. RØD = stor risiko: >1 % av årets timer. ORANSJ = middels til stor risiko: 0,5-1 %. GUL = liten til middels risiko: 0,1-0,5 %. GRØNN = liten risiko: 0,01-0,1 %. Luktrisiko er her definert som sannsynlighet for overskridelse av timemiddel 1 ou/m 3. Luktfornemmelsesrisiko er her definert som sannsynlighet for overskridelse av timemiddel 0,35 ou/m 3. Lukt fra ikke-planlagte hendelser inngår ikke. Område Luktrisiko (timer med tydelig lukt) Luktfornemmelsesrisiko (litt lukt i korte perioder) Bebyggelse Husøya liten liten til middels Vadsteinsvikvegen 159 liten til middels middels til stor Mellom Smedvika og liten til middels stor Dalvikneset (Nord for Husøya) Sydlig del av Markussundet liten middels til stor (langs land begge sider) Bolgvågen liten liten til middels

15 ordrenummer side 15 av 26 Figur 5. Total beregnet luktrisiko for lukt fra alle kilder i normalsituasjon med åpne porter. Plottene angir luktrisiko som andel årlige lukttimer (øverst) og andel årlige luktfornemmelsestimer (nederst). RØD = stor risiko: >1 % av årets timer. ORANSJ = middels til stor risiko: 0,5-1 %. GUL = liten til middels risiko: 0,10,5 %. GRØNN = liten risiko: 0,01-0,1 %. INGEN FARGE = svært liten risiko: <0,01 %.

16 ordrenummer side 16 av Hendelser og prosesser som medfører lukt i hallen Figur 6. Luktrisiko for lukt fra hallen i normalsituasjon (12000 ou/s) med lukkede porter (venstre) og åpne porter (høyre). Plottene angir luktrisiko som andel årlige lukttimer. RØD = stor risiko: >1 % av årets timer. ORANSJ = middels til stor risiko: 0,5-1 %. GUL = liten til middels risiko: 0,1-0,5 %. GRØNN = liten risiko: 0,01-0,1 %. INGEN FARGE = svært liten risiko: <0,01 %. Det samlede luktbidraget i hallen kommer bl.a. fra følgende kilder: 1. Mottak og flytting av mud og kaks 2. Bassenger med mud, kaks og vann 3. Soilmaskiner 4. Åpne prosesstanker for kjemisk rensing av vann Målingene foretatt i oktober 2013 viser at det kan være en luktavgivelse i hallen på rundt ou/s når det er bevegelse i mudbassenget nærmest laboratoriet. Uten annen aktivitet er luktavgivelsen estimert til ca ou/s. I spredningsvurderingene er ou/s benyttet som dimensjonerende verdi, hvilket medfører en luktrisiko på i underkant på 0,4, når spredningsberegningene legges til grunn. Dette er en lavere vurdering enn i 2013-vurderingen, men denne var vurdert på en mer worst -casevurdering på inntil ou/s over tak og inntil 5000 ou/s gjennom port. Luktkonsentrasjonen i takventilasjonen ble målt til mellom 940 og 1600 ou/m3, avhengig av aktivitet. Ved åpne porter ble andel av luktutslippet fra hallen gjennom port, estimert til ca % når portene er åpne. Dette kan variere noe med vindforhold. Mottak av mud og kaks Ved mottak og flytting av mud og kaks i hallen eksponeres det mot luft. Vannholdig mud og kaks med lite H2S er i denne omgang ikke ansett å gi særlig luktrisiko. Bassenger med mud, kaks og vann Bassenger og mud med vann avgir noe lukt også når de står i ro. Relativt store overflater, og selv lite lukt per m2, kan gi et stort samlet luktutslipp. Det forventes noe større luktavgivelse når vannoverflaten

17 ordrenummer side 17 av 26 fortyrres, og spesielt i mudbassenget nærmest laboratoriet er frigis det sulfidlukter når bassenget tilføres vann. Denne type hendelser gir økt luktrisiko. Etter mottak fra båt vil det lukte litt mer olje i prosesshallen gjerne i en periode på rundt et døgn. Soilmaskiner Det er noe lukt rundt soilmaskinene, men dette vurderes som lite i forhold til andre kilder i hallen. Det vil av og til være noen små lekkasjer på prosessutstyret, f.eks. pakninger o.l. som må byttes. Lukten kan da ha noe karakter av «cracket olje». Åpne prosesstanker for kjemisk rensing av vann Prosesslinjen for kjemisk rensing går gjennom tanker, og disse er ofte åpne, hvilket medfører luktutslipp til hallen.

18 ordrenummer side 18 av Hendelser og prosesser som medfører lukt utenfor hallen Figur 7. Luktrisiko for lukt fra tørrstoff (øverst venstre), fra lagertanker etter kullfilter (øverst høyre), biotrinnet (nederst venstre) og tank 11 (nederst høyre). Plottene angir luktrisiko som andel årlige lukttimer. RØD = stor risiko: >1 % av årets timer. ORANSJ = middels til stor risiko: 0,5-1 %. GUL = liten til middels risiko: 0,1-0,5 %. GRØNN = liten risiko: 0,01-0,1 %. INGEN FARGE = svært liten risiko: <0,01 %. Luktutslipp utenfor hallen, utover takventilasjon og porter er: 1. Tørrstoff fra soilmaskiner 2. Sikkerhetsventil soilmaskiner 3. Ventilasjon fra biologisk rensetrinn 4. Lager av tørrstoff 5. Utslipp fra naturlig trykkutjevning tank Utslipp fra ventilasjon av tank 9, 10, 12, 14 og 15, samt avtrekk R1/R2 etter kullfilter 7. Utslipp tilknyttet lasting av spillolje

19 ordrenummer side 19 av 26 Tørrstoff fra soilmaskiner Når tørrstoffet fra soilmaskinene blir avlevert utenfor hallen ved soilmaskinene. Tørrstoffet er varmt og det støver også noe. Det samlede arealet med tørrstoff er relativt lite, noe som gir et relativt lite luktpotensiale. Dersom det antas en overflate av tørrstoff på 2 m 2 for hver soilmaskin og en spesifikk luktfluks på 10 ou/s/m 2 (3,3 ou/s/m 2 ble målt på lageret), vil dette tilsvare totalt 60 ou/s. Dette gir et influensområde på rundt 25 m og en luktrisikoindeks på 0,05. Sikkerhetsventil soilmaskiner Av og til utløses sikkerhetsventilen fra en eller flere av soilmaskinene, og dette blåses ut rett på utsiden av hallen ved soilmaskinene. Luktpotensialet for dette er ikke målt, da det er en vanskelig måling å utføre, og inngår derfor ikke i spredningsberegningene, men det kan antas at den er relevant i forhold til mulig lukt hos nabo. «Soil 4» har i løpet av 1 måned (oktober 2014) hatt 13 utblåsninger. «Soil 2» og «Soil 3» har i samme periode til sammen hatt 5 utblåsninger. Dette gir mindre enn 20 utblåsninger i snitt per måned for tre maskiner, noe som er noe i overkant dersom vindretningen er ugunstig når utblåsningen skjer. Dette er den samme situasjonen som i september 2013, og det kan antas at dette ikke vil endres uten tiltak. Dersom det antas et influensområde tilsvarende avstand til nærmeste nabo, vil dette tilsvare en luktrisikoindeks på 1. Det bør bemerkes at hver utblåsning er på ca. et halvt minutt, og dermed svært kortvarig. Lukten har karakter av «cracket olje». Selv om luktutslippet kun varer i underkant av et minutt, må det påregnes at eventuell luktbelastning vil vare flere minutter. Ventilasjon fra biologisk rensetrinn Denne ble målt til 1650 ou/s både den 23. oktober 2013 og 16. september Utslippet er nedadrettet ca. 1 m over bakkenivå ou/s tilsvarer et influensområde på 220 m og derved en luktrisikoindeks på 0,4. Basert på spredningsberegningene er luktrisikoindeksen justert ned til 0,2-0,3. Lager av tørrstoff Tørrstoffet lagres i egen hall med grunnflate 20 x 25 m. Det ble målt en spesifikk luktfuks på 3,3 ou/m 2 /s den 23. oktober 2013, og denne kan antas å være relativt stabil, selv om det kan antas at den vil være størst for det tørrstoffet som nylig har kommet fra soilmaskinene, og minst for det som har ligget lengst på lager. Dersom en antar en total flate med tørrstoff på 500 m 2, vil dette tilsvare et luktutslipp på 1650 ou/s ou/s tilsvarer et influensområde på 220 m og derved en luktrisikoindeks på 0,4. Ved måling 16. september 2014 var lageret betydelig mindre fullt og luktemisjonen ble nedjustert til 350 ou/s og en luktrisikoindeks på 0,1-0,2. Lukten kan erfaringsvis oppleves som noe høyere på sommeren når sola steiker på. Reaktor R1/R2 Innblanding av kjemikalier skjer i reaktor i underetasjen i prosesshallen. I forbindelse med dette kan det avgis det sulfidlukter. Avtrekk til kullfilter. Utslipp fra ventilasjon fra tanker Tre av tankene (9, 10 og 12) avgir mer lukt enn de andre, og disse avluftes derfor ved påsatt ventilasjon der luften ledes gjennom et kullfilter og slippes ut over tak. Dette er en vesentlig endring fra luktrisikovurderingen i 2013, da det kun var naturlig ventilasjon fra disse tankene. I tillegg avluftes tank 14 og 15 gjennom det samme kullfilteret, sammen med avtrekk fra R1/R2.

20 ordrenummer side 20 av 26 Lukten fra tankene etter kullfilter kan nå bebyggelse på den andre siden av sjøen dersom renseeffekten over kullfilter ikke er tilstrekkelig, og dette var tilfelle ved måling 16. september 2014 (luktemisjon ou/s) og luktrisikoindeksen basert på spredningsberegningene ble da beregnet til ca. 1,2. Luktrisikoindeksen for bebyggelse på Husøya var lavere og beregnet til 0,7. Det ble foretatt ny måling 20. oktober 2014 etter skifte av kullfilter, og selv om det fremdeles var målbare nivåer i utslippspunktet (760 ou/s) ble den beregnede luktrisikoen ikke kvantifiserbar (tilnærmet 0). Beregnet renseeffekt: ca. 99,5 %. Det vurderes om det skal installeres en sensor for å redusere sannsynligheten for utslipp grunnet redusert effekt gjennom kullfilter. I tillegg er det noe naturlig avlufting fra tank 11, målt og beregnet til 4000 ou/s. Dersom dette ledes gjennom kullfilteret kan det antas som sannsynlig at total luktemisjon etter kullfilter er mindre enn 1000 ou/s når kullfilteret har tilstrekkelig kapasitet. Lukt ved levering av spillolje til bil og båt Klagelogg i forbindelse med lukt er gjennomgått for å se om det finnes et mønster i forhold til leveranse av spillolje. I forhold til leveranse til bil (2-3 lass per uke) er klager mottatt både før og etter fylling, og det er ikke mulig å påvise et mønster som gir en entydig årsakssammenheng. I perioden uke 13 til uke 37 ble det levert 39 ganger til bil, og i 4 av disse ukene ble det registrert luktklager. I 2 av disse tilfellene er det en mulig sammenheng mellom klage og lasting til bil. I forhold til fylling til båt kan det se ut til at det er en mulig sammenheng, men antall tilfeller er få (det ble levert ett båtlass på 670 m 3 30/4-14) Andre uønskede hendelser som kan gi betydelig sannsynlighet for lukt til omgivelsene Disse hendelsene inntrer såpass sjelden at de her ikke er vurdert i forhold til luktrisiko, da frekvensen/sannsynligheten er svært lav. Dersom de skulle inntreffe mer enn en gang per år, bør de vurderes mer spesifikt. 1. Stopp i ventilasjon i prosesshallen vil medføre en endring i utslippet ved at 100 % da vil gå ut av hallen på bakkenivå, mot ca. 25 % når ventilasjonen er på og fungerende. Dette vil kunne medføre lukt over anbefalt nivå hos nærmeste nabo. 2. Lekkasje fra / overfylling av tanker. Dette vil gi uønskede luktutslipp, som kan antas å nå nabo. Det er flere aktive tiltak iverksatt for å redusere sannsynligheten for at dette skjer, f.eks. ved at det også er nivåkontroll på kontrollrommet. 3. Massiv overpumping, rørbrudd eller slangebrudd vil kunne gi større utslipp. 4. Brann og/eller eksplosjon. I tillegg til materielle skader vil dette kunne medføre lukt i nærmiljøet. 5. Flodbølge/stormflo. Stormflo vil normalt vær varslet. Størst sannsynlighet for at dette medfører økt risiko for utslipp til sjø. I forhold til lukt er dette mindre kritisk.

21 ordrenummer side 21 av 26 6 Måling av eksponering ved bruk av passive prøvetakere Det ble i perioden 26. august til 16. september 2014 plassert ut passive prøvetakere (tenax-rør) i nærområdet rundt Franzefoss på Husøya for å undersøke om det kunne spores spredning av organiske komponenter. Det ble i samme periode logget vær på en lokal værstasjon satt opp hos Franzefoss, og for referanse ble det hentet inn værdata fra flyplassen i Kristiansund. Plasseringen av de passive prøvetakerne er markert med bokstavene A, B, C, D og E i Figur 8. Tenax-rørene ble analysert på ATD-GC/MS, og tilsvarende målinger foretatt med aktiv prøvetaking over mudbasseng og etter kullfilter ble brukt til referanse. Vindroser for perioden er vist i Figur 9 og Figur 10. Det kan forventes størst konsentrasjoner i omgivelsene ved lave vindhastigheter, markert med rødt og oransj i vindrosene. Vindrosen for Husøya kan være noe påvirket av nærliggende bygning. Resultatene av ATD-GC/MS-analysene er i sin helhet vist i vedlegg, mens en overordnet visuell presentasjon av resultatene er vist i Figur 11. Figur 8. Plassering av passive prøvetakere (A-E).

22 ordrenummer side 22 av 26 Figur 9. Vindrose Kristiansund flyplass for perioden. Figur 10. Vindrose Franzefoss Husøya for perioden.

23 ordrenummer side 23 av 26 mudhall VOC 712 mg/m 3 etter kullfilter VOC 1050 mg/m A VOC 9 µg/m 3 B VOC 3 µg/m ,5 1 0, C VOC 242 µg/m 3 D VOC 135 µg/m E VOC 217 µg/m Figur 11. Overordnet resultat av screeninganalysene. Vertikal akse viser estimert gjennomsnittlig konsentrasjon i μg/m 3 toluen-ekvivalenter, og horisontal akse viser retensjonstid ved ATD-GC/MSanalysen. Måling etter kullfilter tilsvarer ca ou/m 3, og det er etter måling foretatt tiltak. Måling i mudhall er foretatt rett over mudbasseng. De passive prøvetakerne har jevnt over målt høyere konsentrasjoner i punkt C, D og E enn i A og B. Det kan være hensiktsmessig å se nærmere på to hypoteser for hva som er kilde til eksponering av VOC i omgivelsene rundt Franzefoss på Husøya.

24 ordrenummer side 24 av 26 1) VOC (og lukt) kommer fra Franzefoss 2) VOC (og lukt) kommer fra andre kilder Eksponeringen vil åpenbart komme både fra Franzefoss, og fra andre kilder. Men er det mulig å se mønstre eller nivåer av enkeltkomponenter som styrker den ene hypotesen, og svekker den andre? Kan det sies at eksponeringen i overveiende grad kan komme fra det ene eller det andre? Det at C, D og E er høyere enn A og B, kan være noe merkelig, dersom Franzefoss er hovedkilden. Men det kan forklares ved at vind fra nordøst kan svinge rundt Husøya og ta med seg luft over Husøyvegen og inn i bukta der den kan sirkulere. En slik situasjon er fremkommet i spredningsberegningene og illustrert i Figur 12. Under slike forhold kan C og D teoretisk eksponeres mer enn A og B. Det må bemerkes at situasjonen er sjelden, og det har vært såpass mange tilfeller av svak vind fra sørøst (vindrose Figur 10), at A burde være høyere enn den er målt til, for at det skal kunne være hele forklaringen. Figur 12. Illustrasjon av situasjon der mulige utslipp fra Franzefoss ledes rundt Husøya. Beregnet scenario i spredningsberegningen med CALPUFF (Værdata tilsvarende kl ). Derimot ligger både C og D nærme veien, og det er sannsynlig at trafikk eller annen virksomhet har medført deler av eksponeringen, eksempelvis av benzen. C har i tillegg uforholdsmessig mye av noe som ser ut til å være butan, og vi har ingen holdepunkter til å si at Franzefoss er kilden til dette. Det er også sannsynlig at rehabilitering på gården ved E har medført høyere nivåer av enkelte forbindelser, og dette kan muligens forklare eksponering for toluen i nivåer høyere enn forventet sammenlignet med andre komponenter. Det må derfor holdes for svært sannsynlig at andre kilder enn Franzefoss gir eksponering av VOC hos naboene. Et gjennomsnittlig nivå på < 300 μg/m3 VOC er ikke lavt, men heller ikke spesielt høyt. Målingene ved bruk av passive prøvetakere vil ikke fange opp kortvarige hendelser, og lukt fra for eksempel utblåsninger fra sikkerhetsventil fra soilmaskiner vil mest sannsynlig ikke kunne påvises på målinger som representerer et gjennomsnitt over flere uker. Til det vil konsentrasjonsbidragene over den relativt korte eksponeringstiden, sett i forhold til målingenes varighet, være for små. Det må likevel holdes

25 ordrenummer side 25 av 26 for sannsynlig at det i 2014 har vært lukthendelser i tilknytning til utblåsning fra soilmaskinene, og dette fremkommer ikke i spredningsberegningene. Det kan for øvrig se ut til at utslipp fra lagertanker gir det største sporbare bidraget av VOC fra Franzefoss, og at det for perioden kun er i umiddelbar nærhet av mudhallen det kan påvises organiske forbindelser som entydig kommer fra mudbassengene. Metoden som er benyttet, måler ikke H 2 S, og nivået av merkaptaner (organiske sulfidforbindelser) er ikke målbart i omgivelsene. Resultatene indikerer at luktrisikoen fra hallen kan være noe lavere enn det som fremkommer i luktrisikovurderingen.

26 ordrenummer side 26 av 26 7 Tiltaksvurderinger Utfra vurdert luktrisikoindeks og beregnet spredning er det mest sannsynlig at lukt fra lager- og settlingstanker utenfor prosesshallen er den største bidragsyter til lukt til omgivelsene. Lukt fra prosesshallen kan likevel bli signifikant, spesielt når støtutslipp fra sikkerhetsventil for soilmaskinene tas med i denne betraktningen. Kullfilteret som brukes på avluftingen fra tank 9, 10, 12, 14 og 15 samt avtrekk fra R1/R2 må følges opp for å sikre tilsiktet effekt. Overflaten på bassengene i prosesshallen bør forstyrres i minst mulig grad, og for å redusere avgivelse av H 2 S bør det vises varsomhet med resirkulering av vann via bassengene. Dersom det kan legges avtrekk nærmere bassengoverflaten vil dette være et nyttig tiltak for atmosfæren i den delen av hallen der folk normalt oppholder seg og arbeider. Betydningen for arbeidsmiljøet ved å holde prosesstankene for den kjemiske renselinjen for vann åpne, bør vurderes. Ekstra oppmerksomhet i forhold til lukt anbefales i forbindelse med inn- og utleveranser med båt og ved driftsituasjoner som gir raske endringer i nivåer i tanker som ikke ventileres til kullfilter. 8 Vedlegg Luktmålinger foretatt , og Resultater screening-analyser ATD-GC/MS

27 Kunde: Aquateam as Att.: Karina Ødegård Postboks 6875 Rodeløkka 0405 OSLO Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesveien 3 Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92 Organisasjonsnr.: NO MVA Ordre nr.: RAPPORT Luktbestemmelse (NS-EN 13725) Franzefoss Frei Antall sider + bilag: Rapport referanse: Dato: KR Versjon: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: 1 Marco Venzi Prøvene ble tatt av Molab den i henhold til norsk standard NS-EN RESULTATER Prøve merket: Analysedato: Tank 9 kl. 11:15 2. Tank 10 kl. 11:30 3. Tank 12 kl. 11:55 Parameter Enhet KA KA KA luktkons. i db db oue 55,5 ± 1,6 54,7 ± 1,5 58,7 ± 1,5 luktkonsentrasjon ou E /m luktkons. 95%-intervall ou E /m Prøve merket: Analysedato: Avkast biotrinn kl. 12:30 5A. Avkast hall Åpne porter. Uten omrøring. kl. 14:18 5B. Avkast hall Porter stengt. Uten omrøring. kl. 14:40 Parameter Enhet KA KA KA luktkons. i db db oue 34,3 ± 1,9 29,8 ± 1,5 30,8 ± 1,2 luktkonsentrasjon ou E /m luktkons. 95%-intervall ou E /m Prøve merket: Analysedato: C. Avkast hall Porter stengt. Med omrøring. kl. 14:55 5D. Avkast hall Åpne porter. Med omrøring. kl. 15:10 6. TS-hall arealmåling kl. 15:55 Parameter Enhet KA KA KA luktkons. i db db oue 30,0 ± 2,3 32,0 ± 2,3 35,0 ± 2,0 luktkonsentrasjon ou E /m luktkons. 95%-intervall ou E /m Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard

28 Ordrenummer: Side 2 av 2 ANALYSEINFORMASJON Dynamisk olfaktometri er en sensorisk bestemmelse av luktkonsentrasjon utført med et olfaktometer av typen ECOMA T07 og et luktpanel bestående av fire personer etter Norsk Standard, NS-EN Bestemmelsen blir foretatt innen 30 timer etter prøvetakingen, og angir luktgraden av en luftprøve som ou E (european odour unit)/m 3. Analysen er akkreditert av NA. Parameter Metode/Analyseteknikk Relativ usikkerhet (%) Deteksjonsgrense Enhet Luktkonsentrasjon Olfaktometri / NS-EN Usikkerhet oppgitt pr. resultat 5 ou E /m 3 MERKNADER Molab har ikke deltatt i planlegging av prøvetakingen. Prøvene 5A-5D representerer ulike tilstander/scenarioer i produksjonshallen: 5A: Porter er åpne i hver side av bygget. Ingen omrøring i bassengene. 5B: Alle porter er lukket. Ingen omrøring i bassengene. 5C: Alle porter er lukket. Omrøring i basseng. 5D: Porter er åpne i hver side av bygget. Omrøring i basseng. Analyseresultatene viser svak eller ingen kovarians mellom de ulike scenarioene (5A-5D) og luktkonsentrasjon. Ventetiden mellom de ulike prøvene var minst 10 min, slik at tilstanden i hallen fikk noe tid til å stabilisere seg mellom prøvene. Denne ventetiden kan ha vært noe kort. Situasjonen med gjennomtrekk mellom portene gir spesielt utslag ved en bestemt vindretning. Vinden hadde en annen retning under prøvetakingen, dette kan forklare at portåpning ser ut til å ha liten effekt. Lukten fra hallen er spesielt vanskelig å bestemme, dette gjenspeiles i variasjonen mellom paneldeltakerne slik det er rapportert. Dette kan ha medført noe ustabile målinger. Generelt er ikke olfaktometri en god metode for å avdekke små prosessvariasjoner, repeterbarheten for metoden er for svak når det benyttes kun 4 paneldeltakere, slik det skal gjøres iht. standarden. Emisjonsdata for utslippspunktene og spesifikk luktfluks for arealmålingen: Utslipp Volumstrøm (m 3 /h) Temp ( C) Luktkons. (ou E /m 3 ) Luktfluks (ou E /s) 1. Tank Tank Tank Avkast biotrinn Avkast prod.hall (ett avkast) * Spesifikk luftstrøm (m 3 /(h m 2 )) Luktkons. (ou E /m 3 ) Spesifikk luktfluks (ou E /(s m 2 )) 6. Arealmåling TS-Hall 3, ,3 * Høyeste luktmåling er benyttet for å beregne luktfluks fra 5.Avkast produksjonshall. Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard

29 Kunde: Franzefoss Gjennvinning AS Att: Astrid Drake Postboks RUD Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesveien 3 Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92 Organisasjonsnr.: NO MVA Ordre nr.: RAPPORT Bestemmelse av lukt NS-EN Antall sider + bilag: Rapport referanse: Dato: KR Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: 1 Tilbudsnr Lilian Karlsen Prøvene ble tatt av Molab den 16. september 2014 RESULTATER Prøve merket: Analysedato: Tørrstoffhall kl. 11:10 3. Etter kullfilter kl. 08:42 4. Etter kullfilter kl. 08:55 7. Ut fra BIO kl. 11:00 6. Tank 11, sloppvann kl. 10:50 Parameter Enhet KA KA KA KA KA Luktkons. i db db oue 28,2±1,3 56,2±1,0 55,7±1,5 34,3±0,56 60,2±1,5 Luktkonsentrasjon ou E /m Luktkons. 95%-intervall ou E /m Prøve merket: Analysedato: Før kullfilter kl. 08: Før kullfilter kl. 08:05 Parameter Enhet KA KA Luktkons. i db db oue 60,5±0,56 59,5±1,3 Luktkonsentrasjon ou E /m Luktkons. 95%-intervall ou E /m ANALYSEINFORMASJON Dynamisk olfaktometri er en sensorisk bestemmelse av luktkonsentrasjon utført med et olfaktometer av typen ECOMA T07 og et luktpanel bestående av fire personer etter Norsk Standard NS-EN Bestemmelsen blir foretatt innen 30 timer etter prøvetakingen, og angir luktkonsentrasjonen i en luftprøve som ou E (european odour unit)/m 3. Analysen er akkreditert av NA. Parameter Luktkonsentrasjon olfaktometri / NS-EN A = Akkreditert prøving. Dersom ikke annet er oppgitt angis usikkerheten med 95 % konfidensnivå. A Relativ usikkerhet (%) oppgitt per resultat Metode/Analyseteknikk Akkrediteringsstatus Deteksjonsgrense Enhet 5 ou E /m 3

30 Kunde: Franzefoss Gjennvinning AS Att: Astrid Drake Postboks RUD Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesveien 3 Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92 Organisasjonsnr.: NO MVA Ordre nr.: RAPPORT Bestemmelse av lukt NS-EN Antall sider + bilag: Rapport referanse: Dato: KR Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: 0 Tilbudsnr Lilian Karlsen Prøvene ble levert hos Molab den 21. oktober 2014 RESULTATER Prøve merket: Analysedato: Etter kullfilter Etter kullfilter Parameter Enhet KA KA Luktkons. i db db oue 37,0±2,0 36,5±3,0 Luktkonsentrasjon ou E /m Luktkons. 95%-intervall ou E /m ANALYSEINFORMASJON Dynamisk olfaktometri er en sensorisk bestemmelse av luktkonsentrasjon utført med et olfaktometer av typen ECOMA T07 og et luktpanel bestående av fire personer etter Norsk Standard NS-EN Bestemmelsen blir foretatt innen 30 timer etter prøvetakingen, og angir luktkonsentrasjonen i en luftprøve som ou E (european odour unit)/m 3. Analysen er akkreditert av NA. Parameter Luktkonsentrasjon olfaktometri / NS-EN A = Akkreditert prøving. Dersom ikke annet er oppgitt angis usikkerheten med 95 % konfidensnivå. A Relativ usikkerhet (%) oppgitt per resultat Metode/Analyseteknikk Akkrediteringsstatus Deteksjonsgrense Enhet 5 ou E /m 3

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer