NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema"

Transkript

1 RAMBØLL AS NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema AREALOPPSUMMERING AREAL SUM m 2 NTA AREAL SUM m 2 BTA ELEVAR AREAL PR. ELEV. C1 FE FELLESFUNKSJONER , C1.6 FE IDRETTSHALL , C2 AD ADMINISTRASJON-LEIING-ELEVTENESTER , C3 TEKNISKE ROM/DRIFTSFUNKSJONAR , C4 Fel-U GENERELLE UNDERVISNINGSROM , C5 EL ELEKTROFAG , C6 NA NATURBRUK , C7 RM RESTAURANT OG MATFAG , C8 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK* , C9 TIP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON* , C10 TO TILRETTELAGT OPPLÆRING* , C11 TF TEKNISK FAGSKULE , SUM Nettoareal NTA eks idrettshall 8817 SUM Nettoareal NTA inkl idrettshall 9962 BTA: Areal pr. elev: inkl idrettshall SUM Bruttoareal BTA eks Idrettshall , SUM Bruttoareal BTA inkl Idrettshall ,4 Nybygg uisolert 990 SUM Bruttoareal inkl. uisolert nybygg Ikkje ombygde areal SUM Programmert bruttoareal inkl. uisolert og ikkje ombygd areal ,0 38,2 * HT Innleiande lagt til TIP (7) og BA (8) RAMBØLL oppdragsnr O:\ \7-PROD\Nye Voss vgs\arbeidsfil Nye Voss vgs Arealskjema fordelt på btr

2 NYE VOSS VGS Byggeprogram - Arealskjema C1-FE FELLESFUNKSJONAR (Byggeprogram kap. C1) Samling av heile skulen, identitet/profilering, Kantine dimensjonert for ca xx% av elevar, tot. xx personar. Sentralt i anlegget, i tilknytning til hovudinngang. Lett tilkomst besøkande, varemottak kjøken, avfall dto 382 Tal lærarar 95+5(TF) antal tilsette ihht FEF FE.01 Vestibyle/skuletorg 115 FE.011 Skuletorg B/N-faktor 100 FE.012 Gard./WC FE.02 Kantine 350 FE.021 Kantinesal FE.022 Serveringsareal inngår i sal FE.023 Kantinekjøken Samla areal for alle funksjonane under 100 FE.024 Oppvask FE.025 Lager/kjølerom fleire rom FE.026 Arb.plass kantineleiar FE.027 Gard/WC tilsette kjøken FE.028 Reinhaldsrom FE.029 Avfallsrom FE.03 Personalrom 100 FE.031 Personalrom FE.04 Bibliotek/læringssenter 152 FE.041 Biblioteksal Redusert pga del av vestibyle vil inngå 80 FE.042 Skranke FE.043 Bibliotekarkontor/ nærmagasin FE.044 Grupperom/stillerom FE.046 Kopirom/ printerrom FE.047 Bokmagasin/ lager FE.05 Auditorium FE.051 Auditorium I plassar 100 FE.052 Lagerrom FE.06 Garderobar/WC 121 FE.061 Elevgarderobar, fordelt i anlegget FE.062 Elev-WC, fordelt i anlegget SUM Nettoareal NTA/avdeling 948 NTA/elev 2, BTA/elev 3,

3 FE/ID FELLESFUNKSJONAR, Idrettshall (Byggeprogram kap. C1.6) 382 Tal lærarar Klatrevegg i eine delen av salen FE.07 Idrettshall 930 FE.071 Vestibyle idr.hall FE.072 Vaktrom/teknisk sentral FE.073 Idrettshall Basketballbane er 15x28m dvs 20x32m 640 FE.074 Styrketrening m2 100 FE.075 Apparatrom FE.076 Apparatrom styrketrening FE.077 Lager utandørsmater FE.08 Garderobar/våtrom idrettshall 215 FE.081 Garderobar FE.082 Spesialgarderobar FE.083 Dusj FE.084 RWC FE.085 Lærargarderobar FE.086 Reinhaldsrom SUM Nettoareal NTA/avdeling 1145 NTA/elev 3, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 3,

4 AD ADMINISTRASJON - LEIING - PERSONAL - ELEVTENESTER (Byggeprogram kap. C2) Lærararbeidsplassar - sjå kvart enkelt utdanningsprogram AD.01 Administrasjon/leiing 122 AD.011 Ekspedisjon/forkontor Inklusiv venterareal 24 AD.012 Kontor, generelle/merkantilt personell AD.013 Kontor rektor (m/møteplass) AD.014 Kontor leiarar (m/møteplass) AD.02 Lærararbeidsplassar Fordelt på utd.programma AD.03 Møterom 78 AD.031 Møterom pers AD.032 Møterom pers AD.033 Møterom 6-8 pers AD.04 Birom/Støttefunksjonar 32 AD.041 Kopi/printer/lager AD.042 Nærarkiv AD.043 Serverrom AD.044 Tekjøken Eller ligg dette ved personalrom? 4 AD.050 Gard./WC tilsette 59 AD.051 Garderobar, dusj 2 17, AD.052 WC-rom AD.053 RWC AD.054 Kvilerom AD.060 Elevtenester 112 AD.061 Venterom AD.062 Kontor rådgivarar AD.063 Kontor lege, helsesøster/ot-ppt AD.064 Elevinspektør AD.065 Internat- og hybel-koord AD.066 RWC AD.067 Kopi/printerrom AD.068 Kvilerom elevar AD.069 Elevrådskontor/møterom SUM Nettoareal NTA/avdeling 403 NTA/elev 1, BTA/elev 1,

5 TE TEKNISKE ROM OG DRIFTSFUNKSJONAR (Byggeprogram kap. C3) 382 TE.01 Tekniske rom 600 TE.011 Ventilasjonsrom TE.012 Energisentral TE.013 Trafo TE.014 Kraftteknikk TE.015 El-fordeling TE.016 Teleteknikk TE.02 Driftsfunksjonar 73 TE.021 Kontor systemansvarleg TE.022 Arbeidsrom lærlingar TE.023 IKT-verkstad TE.024 Kontor drift (vaktmeisert mv) TE.025 Kontor drift/reinhald TE.026 Garderobar drift/reinhald TE.03 Verkstader, lager etc. 232 TE.031 Verkstad TE.032 Lager inventar mv TE.033 Lager maling, lakk TE.034 Fjernarkiv TE.035 Stollager TE.036 Moppevaskerom TE.037 Lager reinh. (maskiner og utstyr) TE.038 Lager reinh. (reinh.midler) TE.039 Reinhaldsrom TE.040 Tappestader TE.041 Avfallssentral TE.042 Spesialavfall TE.043 Reiskapsrom TE.044 Lager gass, propan mv TE.045 Varemottak/rampe(r) Utandørs SUM Nettoareal NTA/avdeling 900 NTA/elev 2, BTA/elev 3,

6 Fel U GEN. UNDERVISNINGSROM (Byggeprogram kap. C4) ST.01 Generelle undervisningsrom 756 ST.011 Gen. undervisningsrom 30 elevar ST.012 Gen. undervisningsrom 20 elevar eit rom ved TO ST.013 Gen. undervisningsrom 15 elevar eit rom ved bibliotek ST.014 Formidlingsrom (miniaud.) Skal liggje ved RM 40 ST.015 Grupperom 5-8 pers I tillegg 2 stk ved bibliotek + elevrådsrom ST.016 Grupperom pers ST.017 Lager ST.018 Kopi/print ST.02 Realfagseksjon 223 ST.021 Fysikk lab. m avtrekk ST.022 Førebuingsrom FY/KJ ST.023 Kjemisal - lab.m. avtrekk/teori ST.024 Kjemikalierom ST.025 Lager Realfag ST.03 Arbeidsrom personale 144 ST.031 Arbeidsrom 4 lærarar ST.032 Arbeidsrom 6 lærarar ST.033 Kopi/printerrom Fordelast 12 SUM Nettoareal NTA/avdeling 1123 NTA/elev 2, BTA/elev 4,

7 EL ELEKTROFAG 30 5 EL.01 Generelle undervisningsrom 8 EL.011 Basisrom/teori 15 elevar Eit und.rom frå Fe-U må ligge inntil EL.012 Kopi/print EL.013 Lager EL.02 Verkstadrom 296 EL.021 verkstad vg EL.022 Verkstad vg EL.023 Lager EL.024 Etserom EL.025 Verkstadkontor EL.03 Arbeidsrom personale 30 EL.031 Arbeidsrom 5 lærarar SUM Nettoareal NTA/avdeling 334 NTA/elev 11, BTA/elev 15,

8 NA NATURBRUK (TIP) -3-1 (BA) NA.01 I hovudbygg skule 56 NA.011 Garderobar villmarksliv m/toalett og dusj NA.012 Garderobar lærarar NA.02 Verkstadbygg: 430 NA.021 Verkstad NA.022 Pakke-/fordelingsrom NA.023 Kjølerom NA.024 Garderobar landbruk og hestefag NA.025 Garderobar lærarar NA.026 Tørkerom (elevar og lærarar) NA.03 Stall: 430 NA031 Stall for 3 x 6 hestar NA032 fórgang NA.04 Gjelsvikbygget: 200 NA.041 Driftskontor NA.042 Salmakarverkstad ingen bygningsmessig endring 47 NA.043 Utstyrsrom for hest NA.044 Tørkerom NA.045 Forlager NA.05 Utmarksbygg: 110 NA.051 Praksisrom NA.052 Vaskerom NA.053 Tørkerom NA.06 Teknisk bygg: 320 NA.061 Skittent und.rom Landbr/skogbruk NA.062 Praksisrom landbruk/gartneri NA.063 Lager /utstyrsrom skogbrukskogbruk ingen bygningsmessig endring 120 NA.064 Lager i underetasje disp ingen bygningsmessig endring 100 NA.07 Ridehall: 100 NA.071 Praksisrom med plass for hest NA.08 Arbeidsrom personale 108 NA.081 Arbeidsrom 4 lærarar NA.082 Arbeidsrom 6 lærarar NA.09 Uisolerte rom: 605 NA.091 Reiskapslager Landbruk NA.092 Veksthus Uendra rom i eksisterande bygg: 139 NA.093 Toalett NA.094 Lager for kajakkar og kanoar NA.095 Foredlingsrom mjølkeprodukt Rommet skal innreiast 25 NA.096 Vognlager SUM Nettoareal NTA/avdeling 1487 NTA/elev 11, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 14,

9 RM RESTAURANT OG MATFAG 30 3 RM.01 Generelle undervisningsrom 0 RM.011 Formidlingsrom Sjå Felles und.rom RM.012 Kopi/print RM.013 Lager RM.02 Kjøkken 160 RM.021 Grovkjøkken for 6-7 personar 40 RM.022 Varmtkjøkken for 2 grupper a 4 personer 80 RM.023 Koldtkjøkken ei gruppe 4 pers 40 RM.03 Restaurant 80 RM.031 Anretning RM.032 Bar RM.033 Restaurant/konferanserom Ved kantine. 60 RM.04 Oppvask 32 RM.041 Grovskrubb RM.042 Finvask RM.05 Lager 46 RM.026 Tørrlager Ulik størrelse 12 RM.027 Kjølerom og frys Ulik størrelse 24 RM.028 Lintøylager RM.029 Vaskerom outsourcing av vask RM.06 Garderobar elevar 55 RM.061 Garderobe m/dusj og toalett elevar for 10 elevar 20 RM.062 Garderobe m/dusj og toalett elevar for 20 elevar 35 RM.07 Arbeidsrom/gard personale 34 RM.071 Arbeidsrom 3 lærarar RM.072 Garderobe m/dusj D/H SUM Nettoareal NTA/avdeling 415 NTA/elev 13, BTA/elev 18,7 560

10 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Byggfagseksjonen ynskjer å ligga i utkant av anlegget, fordi me ynskjer oss eit større uteanlegg som ei forlenging av byggfagsalen. I tillegg må det vera plass til kaldtlager for stillas og forskaling. Byggfagsalen bør liggja saman med teknisk fagskule. Me ynskjer å byggja opp felles labrom og ha felles landmålingsutstyr saman. Me kan og ha felles møterom, kopirom og grupperom. Det er viktig at me har garasjar for 3 minibussar med vaskehall. Det må vera god tilkomst til byggfagsal og kaldtlager for inn og utkøyring av materialar og hytter som me har produsert. 53 (inkl 8 elevar HT Innleiande) 5+3 BA.01 Generelle undervisningsrom 48 BA.011 Grupperom (skittent und.rom) BA.012 Kopi/print felles med TF 4 BA.013 Lager felles med TF 4 BA.02 Verkstadrom 408 BA.021 Byggfagsal m BA.022 Gjerdesag, avrettarhøvel, tjukkelseshøvel, radialsag, sirkelsag m/avsug. Porthøgde 3 meter. 250 Murarsal og lager for forskalingsmaterialar m Vatn og sluk, dusj for støv. 150 BA.023 Verkstadkontor HT Innleiande ( 8 elevar) 84 BA.024 Byggsal m 60 BA.025 Undervisningsrom m/ kjøkkenbenk BA.03 Arbeidsrom personale 60 BA031 Arbeidsrom 5 lærarar BA Fagansvarleg og faglærar kontorer 30 BA032 Arbeidsrom 3 lærarar TO/HT BA035 Garderobe Faglærarar BA + TO Må dimensjonerast for 1-2 vikarar. 12 BA.04 Garderobar 48 BA.041 Garderobe Elevar BA.042 Garderobe Elevar TO BA.05 Uisolerte rom 205 BA.051 Lager for stillasmaterialar Fasade og rullestillas. 140 BA.052 Lager for byggfagutstyr Messaninen og kontor m/lager 65 SUM Nettoareal NTA/avdeling 656 NTA/elev 12, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 16,

11 TIP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON alle Tip verkstadar bør ha tilknytning til kvarandre(vegg i vegg). Elektroavdeling som i dag er i Granvin har og relevans mot våre fag på TIP. Fordel at dei og er i tilkniting til TIP Tip seksjon bør ha felles materiallager for stål (har ikkje det i dag). Varelevering med semitrailer, må ha eigna tilkomst. TP.01 Generelle undervisningsrom (inkl 7 elevar HT Innleiande) System for farleg avfall. System for gjennvinning. Generell risikovurdering av alle Vil anta at 3 faseinstallasjon vert 400 volt. Alt utstyr med 3- fase, bort sett frå automatdreiebenk er 220 volt. Korleis skal dette løysast? Felles trafo for 220 v utstyr? Trafo på kvar maskin? Kva med elektromagnetisk stråling og støy(hms)? Vidare i prosessen må ein få inn maskinplassering og planlegging av straumkontaktar. TP.011 Skittent undervisningsrom TP.012 Kopi/print TP.013 Lager TP.02 Verkstadrom VG1 og VG2 601 TP.021 Tip VG2, verkstad lette køyretøy m Eksosavsug 315 TP.022 Tip VG2, lette køyretøy, modellrom m Eksosavsug/ høgd for løftebukkar 50 TP.023 TP.024 Tip VG2, lette køyretøy, delelager/ verktøy m 50 TIP Arbeidsmaskin VG2 (modellarbeid/lager) m 170 TP.025 TIP verkstadkontor TP.03 Verkstadrom VG TP.031 TIP VG3, landbruksmaskiner m TRAVERSKRAN (krav 6.3m under travers) 315 TP.032 TIP VG3, vaskehall m Ved kaldtlageret 70 TP.033 TIP VG3 delelager /litteratur TP.034 TIP vg3 verktøybur TP.04 Felles TP.041 TIP vg1, verkstad Spon/ montering m kjølevæske,god ventilasjon/event avsug 315 TP.042 TIP (felles) sveis/ plateavd m 180 TP.043 Sliperom TP.044 Kompressorrom TP.045 Gassentral (HMS) Utandørs 0 TP.046 Elektrolab (felles for tip) TP.047 Hydraulikklab(felles for tip) TP.05 HT Innleiande ( 7 elevar) 84 0 TP.051 Verkstad m 60 TP.052 Undervisningsrom m/ kjøkkenbenk TP.06 Arbeidsrom personale 66 TP.062 Arbeidsrom 4 lærarar (TIP/NAT) TP.063 Arbeidsrom 3 lærarar HT TP.07 Garderobar 87 TP.071 TIP vg1 2 klassar a 15 elevar 2 13,5 27 Kan delast annleis inn - må inkludere 27 TP.072 Tip vg2 2 klassar a 15 elevar 2 13,5 27 ein jentegarderobe for ca 5-6 jenter 27 TP.073 Tip vg 3 1 klasse a 15 elevar TP.074 Garderobe HT innleiande TP.075 Lærargarderobe 11 stk TP.08 Kalde rom 160 TP.081 TIP materiallager (felles) m 20x8m 160 SUM Nettoareal NTA/avdeling 1950 NTA/elev 23, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 30,

12 TO TILRETTELAGT OPPLÆRING 12 4 TO.01 Rom felles for HTH/ HTA 73 TO.011 Kjøkken arbeidsstasjonar 40 TO.012 Treningshybel Soverom og vaskerom. Inntil kjøkkenet 15 TO.013 Grupperom TO.014 Lager TO.02 HTH Kvardagslivstrening (6 elevar) 151 TO.021 Samlingsrom TO.022 Grupperom Ulike størrelser 30 TO.023 Sanserom TO.024 Lager TO.025 Garderobe TO.026 Stellerom TO.027 RWC TO.03 HTA Arbeidstrening (6 elevar) 98 TO.031 Klasserom TO.032 grupperom TO.033 Lager TO.034 Garderobe TO.035 WC TO.04 HT Innleiande (7-8x2=15elevar) TO.041 Verkstad ved BA og TIP 2 Romma er lagt til TIP og BA TO.042 Opphaldsrom m/ kjøkkenbenk 2 TO.043 garderobe 2 TO.05 Arbeidsrom personale 69 TO.051 Arbeidsrom 4 lærarar (TO.02 og TO.03) TO.052 Arbeidsrom fagarb(to.02 og TO.03) TO.053 Møterom Må ligge ved avdelinga 24 TO.054 Personaltoalett Må ligge ved avdelinga 6 SUM Nettoareal NTA/avdeling 391 NTA/elev 32, BTA/elev 44,

13 TF TEKNISK FAGSKULE 40 5 TF.01 Generelle undervisningsrom 180 TF.011 Basisrom/teori 20 elevar TF.012 Grupperom TF.013 Lager Saman med BA 24 TF.02 Arbeidsrom personale 30 TF.021 Arbeidsrom 5 lærarar SUM Nettoareal NTA/avdeling 210 NTA/elev 5, BTA/elev 7,

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

NY VGS I BERGEN SENTRUM AREALOPPSUMMERING Elevtal: 903

NY VGS I BERGEN SENTRUM AREALOPPSUMMERING Elevtal: 903 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE NY VGS I BERGEN SENTRUM AREALOPPSUMMERING Elevtal: 903 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 4000 903 4,4 6,0 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING

NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING Oppdragsgivar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dokument type FUNKSJONSPROGRAM Dato Rev. 2013-05-16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING FUNKSJONSPROGRAM - OPPSUMMERING A ORIENTERING - SAMANDRAG

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING Oppdragsgivar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dokument type FUNKSJONSPROGRAM FØREBELS VERSJON Dato Rev. 2014-01-09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING FUNKSJONSPROGRAM - OPPSUMMERING A ORIENTERING

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015)

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015) Elektro Elektro Bygg 18 (Brakke nord) M4 Gardinstenger Oppheng på gardinstenger utbetrast Driftsleiar M5 Lause kontakter Kontaktane skiftes ut / festes Avd. leiar Hull i vegg / ventil på vegg inntil toalett

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse Overvåkning 1. etasje D100 HOVEDGATE 1 Alle etg. 2 3 2 Utside heissjakt D101 TRAPP 1 3 1 D105 EL. D106 EL. D110 VARMESENTRAL D111 TRAFO D112 DATAROM 1 1 D113 HOVEDTAVLE 1 1 D114 GANG 1 D115 LAGER D116

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig 18/34 18/344 18 18B 18 18/38 11 18/34 18/5 1 18D 18/115 18C 18/376 18/33 1 3 18/50 18F 18E 18/8 18/64 18/4 18/65 18/14 18/ 18/3 18/3 18/4 11 30 13 18/5 15 18/34 18/75 18/76 7 3 18/10 18/30 4 18/101 18/161

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

DOKUMENTLEVERANSE. Tegningsnr. Tittel Format Mål

DOKUMENTLEVERANSE. Tegningsnr. Tittel Format Mål ROMSDAL VDEREGÅENDE SKOLE SKSSEPROSEKT 04.04.2014 DOKUMENTLEVERANSE Tegningsnr. Tittel Format Mål Dato Skissepr. 20 GENERELLE TEGNNGER SAMLEPLANER AO0.20.100 Plan U sokkel A1 040414 AO1.20.101 A1 040414

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE.

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. INNHALD: Presentasjon av skisseprosjekt: Ny Osterøy vidaregåande skule. Utarbeida av Wiberg as, arkitektur

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

GENERELL PROSJEKTINFORMASJON

GENERELL PROSJEKTINFORMASJON Ny vgs i Bergen Sentrum Kap I/side 1 av 5 I GENERELL PROSJEKTINFORMASJON 0 Samandrag Fylkestinget godkjende i møte 14. juni 2006, sak 45, ein intensjonsavtale med Bergen kommune om å samlokalisere bygging

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax:

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax: Til: Fra: Hordaland fylkeskommune Norconsult Dato/Rev: 2015-10 - 23 Overordnet arealvurdering ved Årstad videregående skole I dette notatet g is en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende arealer

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler.

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Elektro Elektro Bygg 18 kode / utført M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Se om vi kan finne et ledig bord og stoler

Detaljer

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken.

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken. 3 640 300 3 310 200 3 740 1 780 80 1 780 300 1 613 80 1 617 6 700 3 815 120 2 765 bod bod bod bod 5,8 m 2 fellesbod/ sykkelbod 13,9 m 2 3 990 bod bod 7,4 m 2 Heis Disp. lokale 82,8 m 2 Trapperom 100 Håp

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan 13 1 10 14 B11 119 118 116 117 : 1,1 m 114 15 115 113 : 9,6 m 11 109 : 7,0 m 100 111 : 9,5 m B101 108 : 1,5 m 105 : 4,8 m B107 B10 W 104 106 10 B103 101 103 B104 : 47,7 m : 5,1 m : 16,1 m B113 : 6,5 m

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING PROSJEKTNR 4337 m2 m2 m2 m2 m2 SYKEHJEMSAREAL a. Boenheter 110 boenheter a 28 m2 3080 sum nettoareal 110 boenheter 3080

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg SS - Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg SS - Situasjonsplan 078,6 m 1 Perspektiv Sky Object 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 06,4 m 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE TIL FØRESETTE & ELEVAR Dato: 15.10.2017 Vår ref.: 668/ /SVST Dykkar ref.: INNKALLING TIL FORELDREMØTE VG2 Me kallar med dette inn til foreldremøte for foreldre / føresette til elevane på fylgjande Vg2-

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned...

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned... Side 1 av 6 2. ETG. 211 Trapperom Vinyl 11,00 266 Grupperom " 11,75 267 Grupperom " 10,75 268 Grupperom " 11,75 208 Korridor " 33,50 209 Lager/BK " 10,00 Trapp " 4,50 206 Klasserom " 59,50 205 Klasserom

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM Idrettshall 1602 m 2 Standard idrettshall 23x44 = 1012 m 2 Denne hallstorleiken gir plass til alle tradisjonelle innandørsidrettar. Tribune på den eine langsida med plass til 250 personar = 220 m 2 Hallen

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: HFK-10-160 Lærebøker VGS Hordaland Lærebøker VGS Hordaland Parafer / Side 1 av 6 1 MÅLET MED ANSKAFFINGA... 3 2 INNHALDET I OG

Detaljer

Skisseprosjekt Julsundet skule og fleirbrukshus

Skisseprosjekt Julsundet skule og fleirbrukshus Aukra Kommune Julsundet skule og fleirbrukshus 2014-11-14 Oppdragsnr.: 5144667 01 14-11-2014 LARIN LARIN AGI Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg ST - Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg ST - Situasjonsplan 078,6 m 1 Perspektiv Sky Object Sun Object 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 06,4 m 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 3 4

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Sted: [Neste sted] X X X X X X X X X PL Kurt-Arne Mosand AV X PR

Sted: [Neste sted] X X X X X X X X X PL Kurt-Arne Mosand AV X PR Oppdrag: AUST-LOFOTEN VIDERGÅENDE SKOLE Møtedato: 2012-03-29 Kl:09.00 Sted: Rådhuset, Svolvær Neste møte: [Neste møte] Kl:Velg et element. Sted: [Neste sted] Referent: Kurt-Arne Mosand Navn Firma E-post

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0 K0xx H.-tavle 0,0 K0xx Varme Inderøy vgs Inderøy kulturhus Fellesarealer. / drift Ombygging kl Ombygging kl Ombygging kl :000 Funksjoner Plan 0 :000 Nybygg og ombygging Plan 0 000,5 06,0 000 000 000 000

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Avlastingsbygg. Hovudinngang

Avlastingsbygg. Hovudinngang Hovudinngang Situasjonsplanen viser plassering av nytt avlastningsbygg for Helse Førde med Interkommunal legevakt, tannhelseklinikk og generelle helsebyggfunksjonar. Bygget er planlagt med tre etasjar

Detaljer

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Romprogram Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Generelt Lenvik kommune vil etablere lokaler for Senter for læring og integrering. Lokalene må være plassert innenfor sentrumsplanen,

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN AUGUST 2014 Høyring 2 2014 202? 19.08 2014 v.1.0 1 INNHALDSLISTE 1 INNHALDSLISTE 2 2 INNLEIING 4 3 SAMANDRAG 5 4 BAKGRUNN / FØRESETNADAR / MANDAT 7 5 RAMMEVILKÅR,

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN

ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN AUGUST 2014 Høyring 2 2014 202? 19.08 2014 v. 1.0 1 INNHALDSLISTE 1 INNHALDSLISTE 2 2 INNLEIING 4 3 SAMANDRAG 5 3.1 BAKGRUNN / FØRESETNADAR / MANDAT 6 4 RAMMEVILKÅR,

Detaljer

TJELDSTØ BARNESKULE NESMYRA ROMPROGRAM

TJELDSTØ BARNESKULE NESMYRA ROMPROGRAM Undervisningsbasar 980m 2 (basert på Sagvåg skule som har 160 elevar) Bakken/Alvheim skule har i skuleåret 2008/2009 eit elevgrunnlag på 8-18 elevar/klasse per år. Prognose for dei neste åra syner ei elevtalsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Romsdal vgs - Førebels program/utviklingsplan - revisjon 2011

Romsdal vgs - Førebels program/utviklingsplan - revisjon 2011 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.11.2011 60677/2011 Per Olaf Brækkan Saksnr Utval Møtedato PN-29/11 Plannemnd for byggjeprosjekt 18.11.2011 Ud-33/11 Utdanningsutvalet 21.11.2011 Fylkesutvalet

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

STORFEFJØS VOSS JORDBRUKSSKULE FORPROSJEKT - LØYVING

STORFEFJØS VOSS JORDBRUKSSKULE FORPROSJEKT - LØYVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201100234-3 Arkivnr. 171 Saksh. Kjellevold, Svein H. Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 08.02.2011

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen konsulent leder utlendingseksjon Identitetssjekk resepsjon konsulenter politioverbetjent

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer