NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema"

Transkript

1 RAMBØLL AS NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema AREALOPPSUMMERING AREAL SUM m 2 NTA AREAL SUM m 2 BTA ELEVAR AREAL PR. ELEV. C1 FE FELLESFUNKSJONER , C1.6 FE IDRETTSHALL , C2 AD ADMINISTRASJON-LEIING-ELEVTENESTER , C3 TEKNISKE ROM/DRIFTSFUNKSJONAR , C4 Fel-U GENERELLE UNDERVISNINGSROM , C5 EL ELEKTROFAG , C6 NA NATURBRUK , C7 RM RESTAURANT OG MATFAG , C8 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK* , C9 TIP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON* , C10 TO TILRETTELAGT OPPLÆRING* , C11 TF TEKNISK FAGSKULE , SUM Nettoareal NTA eks idrettshall 8817 SUM Nettoareal NTA inkl idrettshall 9962 BTA: Areal pr. elev: inkl idrettshall SUM Bruttoareal BTA eks Idrettshall , SUM Bruttoareal BTA inkl Idrettshall ,4 Nybygg uisolert 990 SUM Bruttoareal inkl. uisolert nybygg Ikkje ombygde areal SUM Programmert bruttoareal inkl. uisolert og ikkje ombygd areal ,0 38,2 * HT Innleiande lagt til TIP (7) og BA (8) RAMBØLL oppdragsnr O:\ \7-PROD\Nye Voss vgs\arbeidsfil Nye Voss vgs Arealskjema fordelt på btr

2 NYE VOSS VGS Byggeprogram - Arealskjema C1-FE FELLESFUNKSJONAR (Byggeprogram kap. C1) Samling av heile skulen, identitet/profilering, Kantine dimensjonert for ca xx% av elevar, tot. xx personar. Sentralt i anlegget, i tilknytning til hovudinngang. Lett tilkomst besøkande, varemottak kjøken, avfall dto 382 Tal lærarar 95+5(TF) antal tilsette ihht FEF FE.01 Vestibyle/skuletorg 115 FE.011 Skuletorg B/N-faktor 100 FE.012 Gard./WC FE.02 Kantine 350 FE.021 Kantinesal FE.022 Serveringsareal inngår i sal FE.023 Kantinekjøken Samla areal for alle funksjonane under 100 FE.024 Oppvask FE.025 Lager/kjølerom fleire rom FE.026 Arb.plass kantineleiar FE.027 Gard/WC tilsette kjøken FE.028 Reinhaldsrom FE.029 Avfallsrom FE.03 Personalrom 100 FE.031 Personalrom FE.04 Bibliotek/læringssenter 152 FE.041 Biblioteksal Redusert pga del av vestibyle vil inngå 80 FE.042 Skranke FE.043 Bibliotekarkontor/ nærmagasin FE.044 Grupperom/stillerom FE.046 Kopirom/ printerrom FE.047 Bokmagasin/ lager FE.05 Auditorium FE.051 Auditorium I plassar 100 FE.052 Lagerrom FE.06 Garderobar/WC 121 FE.061 Elevgarderobar, fordelt i anlegget FE.062 Elev-WC, fordelt i anlegget SUM Nettoareal NTA/avdeling 948 NTA/elev 2, BTA/elev 3,

3 FE/ID FELLESFUNKSJONAR, Idrettshall (Byggeprogram kap. C1.6) 382 Tal lærarar Klatrevegg i eine delen av salen FE.07 Idrettshall 930 FE.071 Vestibyle idr.hall FE.072 Vaktrom/teknisk sentral FE.073 Idrettshall Basketballbane er 15x28m dvs 20x32m 640 FE.074 Styrketrening m2 100 FE.075 Apparatrom FE.076 Apparatrom styrketrening FE.077 Lager utandørsmater FE.08 Garderobar/våtrom idrettshall 215 FE.081 Garderobar FE.082 Spesialgarderobar FE.083 Dusj FE.084 RWC FE.085 Lærargarderobar FE.086 Reinhaldsrom SUM Nettoareal NTA/avdeling 1145 NTA/elev 3, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 3,

4 AD ADMINISTRASJON - LEIING - PERSONAL - ELEVTENESTER (Byggeprogram kap. C2) Lærararbeidsplassar - sjå kvart enkelt utdanningsprogram AD.01 Administrasjon/leiing 122 AD.011 Ekspedisjon/forkontor Inklusiv venterareal 24 AD.012 Kontor, generelle/merkantilt personell AD.013 Kontor rektor (m/møteplass) AD.014 Kontor leiarar (m/møteplass) AD.02 Lærararbeidsplassar Fordelt på utd.programma AD.03 Møterom 78 AD.031 Møterom pers AD.032 Møterom pers AD.033 Møterom 6-8 pers AD.04 Birom/Støttefunksjonar 32 AD.041 Kopi/printer/lager AD.042 Nærarkiv AD.043 Serverrom AD.044 Tekjøken Eller ligg dette ved personalrom? 4 AD.050 Gard./WC tilsette 59 AD.051 Garderobar, dusj 2 17, AD.052 WC-rom AD.053 RWC AD.054 Kvilerom AD.060 Elevtenester 112 AD.061 Venterom AD.062 Kontor rådgivarar AD.063 Kontor lege, helsesøster/ot-ppt AD.064 Elevinspektør AD.065 Internat- og hybel-koord AD.066 RWC AD.067 Kopi/printerrom AD.068 Kvilerom elevar AD.069 Elevrådskontor/møterom SUM Nettoareal NTA/avdeling 403 NTA/elev 1, BTA/elev 1,

5 TE TEKNISKE ROM OG DRIFTSFUNKSJONAR (Byggeprogram kap. C3) 382 TE.01 Tekniske rom 600 TE.011 Ventilasjonsrom TE.012 Energisentral TE.013 Trafo TE.014 Kraftteknikk TE.015 El-fordeling TE.016 Teleteknikk TE.02 Driftsfunksjonar 73 TE.021 Kontor systemansvarleg TE.022 Arbeidsrom lærlingar TE.023 IKT-verkstad TE.024 Kontor drift (vaktmeisert mv) TE.025 Kontor drift/reinhald TE.026 Garderobar drift/reinhald TE.03 Verkstader, lager etc. 232 TE.031 Verkstad TE.032 Lager inventar mv TE.033 Lager maling, lakk TE.034 Fjernarkiv TE.035 Stollager TE.036 Moppevaskerom TE.037 Lager reinh. (maskiner og utstyr) TE.038 Lager reinh. (reinh.midler) TE.039 Reinhaldsrom TE.040 Tappestader TE.041 Avfallssentral TE.042 Spesialavfall TE.043 Reiskapsrom TE.044 Lager gass, propan mv TE.045 Varemottak/rampe(r) Utandørs SUM Nettoareal NTA/avdeling 900 NTA/elev 2, BTA/elev 3,

6 Fel U GEN. UNDERVISNINGSROM (Byggeprogram kap. C4) ST.01 Generelle undervisningsrom 756 ST.011 Gen. undervisningsrom 30 elevar ST.012 Gen. undervisningsrom 20 elevar eit rom ved TO ST.013 Gen. undervisningsrom 15 elevar eit rom ved bibliotek ST.014 Formidlingsrom (miniaud.) Skal liggje ved RM 40 ST.015 Grupperom 5-8 pers I tillegg 2 stk ved bibliotek + elevrådsrom ST.016 Grupperom pers ST.017 Lager ST.018 Kopi/print ST.02 Realfagseksjon 223 ST.021 Fysikk lab. m avtrekk ST.022 Førebuingsrom FY/KJ ST.023 Kjemisal - lab.m. avtrekk/teori ST.024 Kjemikalierom ST.025 Lager Realfag ST.03 Arbeidsrom personale 144 ST.031 Arbeidsrom 4 lærarar ST.032 Arbeidsrom 6 lærarar ST.033 Kopi/printerrom Fordelast 12 SUM Nettoareal NTA/avdeling 1123 NTA/elev 2, BTA/elev 4,

7 EL ELEKTROFAG 30 5 EL.01 Generelle undervisningsrom 8 EL.011 Basisrom/teori 15 elevar Eit und.rom frå Fe-U må ligge inntil EL.012 Kopi/print EL.013 Lager EL.02 Verkstadrom 296 EL.021 verkstad vg EL.022 Verkstad vg EL.023 Lager EL.024 Etserom EL.025 Verkstadkontor EL.03 Arbeidsrom personale 30 EL.031 Arbeidsrom 5 lærarar SUM Nettoareal NTA/avdeling 334 NTA/elev 11, BTA/elev 15,

8 NA NATURBRUK (TIP) -3-1 (BA) NA.01 I hovudbygg skule 56 NA.011 Garderobar villmarksliv m/toalett og dusj NA.012 Garderobar lærarar NA.02 Verkstadbygg: 430 NA.021 Verkstad NA.022 Pakke-/fordelingsrom NA.023 Kjølerom NA.024 Garderobar landbruk og hestefag NA.025 Garderobar lærarar NA.026 Tørkerom (elevar og lærarar) NA.03 Stall: 430 NA031 Stall for 3 x 6 hestar NA032 fórgang NA.04 Gjelsvikbygget: 200 NA.041 Driftskontor NA.042 Salmakarverkstad ingen bygningsmessig endring 47 NA.043 Utstyrsrom for hest NA.044 Tørkerom NA.045 Forlager NA.05 Utmarksbygg: 110 NA.051 Praksisrom NA.052 Vaskerom NA.053 Tørkerom NA.06 Teknisk bygg: 320 NA.061 Skittent und.rom Landbr/skogbruk NA.062 Praksisrom landbruk/gartneri NA.063 Lager /utstyrsrom skogbrukskogbruk ingen bygningsmessig endring 120 NA.064 Lager i underetasje disp ingen bygningsmessig endring 100 NA.07 Ridehall: 100 NA.071 Praksisrom med plass for hest NA.08 Arbeidsrom personale 108 NA.081 Arbeidsrom 4 lærarar NA.082 Arbeidsrom 6 lærarar NA.09 Uisolerte rom: 605 NA.091 Reiskapslager Landbruk NA.092 Veksthus Uendra rom i eksisterande bygg: 139 NA.093 Toalett NA.094 Lager for kajakkar og kanoar NA.095 Foredlingsrom mjølkeprodukt Rommet skal innreiast 25 NA.096 Vognlager SUM Nettoareal NTA/avdeling 1487 NTA/elev 11, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 14,

9 RM RESTAURANT OG MATFAG 30 3 RM.01 Generelle undervisningsrom 0 RM.011 Formidlingsrom Sjå Felles und.rom RM.012 Kopi/print RM.013 Lager RM.02 Kjøkken 160 RM.021 Grovkjøkken for 6-7 personar 40 RM.022 Varmtkjøkken for 2 grupper a 4 personer 80 RM.023 Koldtkjøkken ei gruppe 4 pers 40 RM.03 Restaurant 80 RM.031 Anretning RM.032 Bar RM.033 Restaurant/konferanserom Ved kantine. 60 RM.04 Oppvask 32 RM.041 Grovskrubb RM.042 Finvask RM.05 Lager 46 RM.026 Tørrlager Ulik størrelse 12 RM.027 Kjølerom og frys Ulik størrelse 24 RM.028 Lintøylager RM.029 Vaskerom outsourcing av vask RM.06 Garderobar elevar 55 RM.061 Garderobe m/dusj og toalett elevar for 10 elevar 20 RM.062 Garderobe m/dusj og toalett elevar for 20 elevar 35 RM.07 Arbeidsrom/gard personale 34 RM.071 Arbeidsrom 3 lærarar RM.072 Garderobe m/dusj D/H SUM Nettoareal NTA/avdeling 415 NTA/elev 13, BTA/elev 18,7 560

10 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Byggfagseksjonen ynskjer å ligga i utkant av anlegget, fordi me ynskjer oss eit større uteanlegg som ei forlenging av byggfagsalen. I tillegg må det vera plass til kaldtlager for stillas og forskaling. Byggfagsalen bør liggja saman med teknisk fagskule. Me ynskjer å byggja opp felles labrom og ha felles landmålingsutstyr saman. Me kan og ha felles møterom, kopirom og grupperom. Det er viktig at me har garasjar for 3 minibussar med vaskehall. Det må vera god tilkomst til byggfagsal og kaldtlager for inn og utkøyring av materialar og hytter som me har produsert. 53 (inkl 8 elevar HT Innleiande) 5+3 BA.01 Generelle undervisningsrom 48 BA.011 Grupperom (skittent und.rom) BA.012 Kopi/print felles med TF 4 BA.013 Lager felles med TF 4 BA.02 Verkstadrom 408 BA.021 Byggfagsal m BA.022 Gjerdesag, avrettarhøvel, tjukkelseshøvel, radialsag, sirkelsag m/avsug. Porthøgde 3 meter. 250 Murarsal og lager for forskalingsmaterialar m Vatn og sluk, dusj for støv. 150 BA.023 Verkstadkontor HT Innleiande ( 8 elevar) 84 BA.024 Byggsal m 60 BA.025 Undervisningsrom m/ kjøkkenbenk BA.03 Arbeidsrom personale 60 BA031 Arbeidsrom 5 lærarar BA Fagansvarleg og faglærar kontorer 30 BA032 Arbeidsrom 3 lærarar TO/HT BA035 Garderobe Faglærarar BA + TO Må dimensjonerast for 1-2 vikarar. 12 BA.04 Garderobar 48 BA.041 Garderobe Elevar BA.042 Garderobe Elevar TO BA.05 Uisolerte rom 205 BA.051 Lager for stillasmaterialar Fasade og rullestillas. 140 BA.052 Lager for byggfagutstyr Messaninen og kontor m/lager 65 SUM Nettoareal NTA/avdeling 656 NTA/elev 12, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 16,

11 TIP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON alle Tip verkstadar bør ha tilknytning til kvarandre(vegg i vegg). Elektroavdeling som i dag er i Granvin har og relevans mot våre fag på TIP. Fordel at dei og er i tilkniting til TIP Tip seksjon bør ha felles materiallager for stål (har ikkje det i dag). Varelevering med semitrailer, må ha eigna tilkomst. TP.01 Generelle undervisningsrom (inkl 7 elevar HT Innleiande) System for farleg avfall. System for gjennvinning. Generell risikovurdering av alle Vil anta at 3 faseinstallasjon vert 400 volt. Alt utstyr med 3- fase, bort sett frå automatdreiebenk er 220 volt. Korleis skal dette løysast? Felles trafo for 220 v utstyr? Trafo på kvar maskin? Kva med elektromagnetisk stråling og støy(hms)? Vidare i prosessen må ein få inn maskinplassering og planlegging av straumkontaktar. TP.011 Skittent undervisningsrom TP.012 Kopi/print TP.013 Lager TP.02 Verkstadrom VG1 og VG2 601 TP.021 Tip VG2, verkstad lette køyretøy m Eksosavsug 315 TP.022 Tip VG2, lette køyretøy, modellrom m Eksosavsug/ høgd for løftebukkar 50 TP.023 TP.024 Tip VG2, lette køyretøy, delelager/ verktøy m 50 TIP Arbeidsmaskin VG2 (modellarbeid/lager) m 170 TP.025 TIP verkstadkontor TP.03 Verkstadrom VG TP.031 TIP VG3, landbruksmaskiner m TRAVERSKRAN (krav 6.3m under travers) 315 TP.032 TIP VG3, vaskehall m Ved kaldtlageret 70 TP.033 TIP VG3 delelager /litteratur TP.034 TIP vg3 verktøybur TP.04 Felles TP.041 TIP vg1, verkstad Spon/ montering m kjølevæske,god ventilasjon/event avsug 315 TP.042 TIP (felles) sveis/ plateavd m 180 TP.043 Sliperom TP.044 Kompressorrom TP.045 Gassentral (HMS) Utandørs 0 TP.046 Elektrolab (felles for tip) TP.047 Hydraulikklab(felles for tip) TP.05 HT Innleiande ( 7 elevar) 84 0 TP.051 Verkstad m 60 TP.052 Undervisningsrom m/ kjøkkenbenk TP.06 Arbeidsrom personale 66 TP.062 Arbeidsrom 4 lærarar (TIP/NAT) TP.063 Arbeidsrom 3 lærarar HT TP.07 Garderobar 87 TP.071 TIP vg1 2 klassar a 15 elevar 2 13,5 27 Kan delast annleis inn - må inkludere 27 TP.072 Tip vg2 2 klassar a 15 elevar 2 13,5 27 ein jentegarderobe for ca 5-6 jenter 27 TP.073 Tip vg 3 1 klasse a 15 elevar TP.074 Garderobe HT innleiande TP.075 Lærargarderobe 11 stk TP.08 Kalde rom 160 TP.081 TIP materiallager (felles) m 20x8m 160 SUM Nettoareal NTA/avdeling 1950 NTA/elev 23, SUM Bruttoareal BTA/avdeling NTA *1, BTA/elev 30,

12 TO TILRETTELAGT OPPLÆRING 12 4 TO.01 Rom felles for HTH/ HTA 73 TO.011 Kjøkken arbeidsstasjonar 40 TO.012 Treningshybel Soverom og vaskerom. Inntil kjøkkenet 15 TO.013 Grupperom TO.014 Lager TO.02 HTH Kvardagslivstrening (6 elevar) 151 TO.021 Samlingsrom TO.022 Grupperom Ulike størrelser 30 TO.023 Sanserom TO.024 Lager TO.025 Garderobe TO.026 Stellerom TO.027 RWC TO.03 HTA Arbeidstrening (6 elevar) 98 TO.031 Klasserom TO.032 grupperom TO.033 Lager TO.034 Garderobe TO.035 WC TO.04 HT Innleiande (7-8x2=15elevar) TO.041 Verkstad ved BA og TIP 2 Romma er lagt til TIP og BA TO.042 Opphaldsrom m/ kjøkkenbenk 2 TO.043 garderobe 2 TO.05 Arbeidsrom personale 69 TO.051 Arbeidsrom 4 lærarar (TO.02 og TO.03) TO.052 Arbeidsrom fagarb(to.02 og TO.03) TO.053 Møterom Må ligge ved avdelinga 24 TO.054 Personaltoalett Må ligge ved avdelinga 6 SUM Nettoareal NTA/avdeling 391 NTA/elev 32, BTA/elev 44,

13 TF TEKNISK FAGSKULE 40 5 TF.01 Generelle undervisningsrom 180 TF.011 Basisrom/teori 20 elevar TF.012 Grupperom TF.013 Lager Saman med BA 24 TF.02 Arbeidsrom personale 30 TF.021 Arbeidsrom 5 lærarar SUM Nettoareal NTA/avdeling 210 NTA/elev 5, BTA/elev 7,

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå 4.640.000,-

Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå 4.640.000,- Flott prosjekt med 11 romslege einebustader i rekkje, gode kvaliteter, 5 soverom, fransk balkong fra to av soveromma, 2 bad. Ligg plassert solrikt og flott i Nyrefeltet. Einebustader i rekkje, 5 soverom,

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER Versjon 020514 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Nasjonale føringer... 5 4 Dag- og

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer