PipeCut 280E/360E System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PipeCut 280E/360E System"

Transkript

1 PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B HELSINKI FINLAND Tel FAX NO Bruksanvisning 5-16 patents: US 7,257,895, JP , EP , FI , KR

2 Exact PipeCut 280E/360E System Bladinformasjon for Exact PipeCut sager TCT (tungsten carbide tip) sagblader brukes til å kappe stål, kobber, aluminium og alle typer plast. TCT blad kan skjerpes. Cermet (ceramic alloy tip) sagblader brukes til å kappe rustfritt stål, syrefaste legeringer, stål, kobber,aluminium og alle typer plast. Cermed blad kan skjerpes. Diamondblad skal kun brukes til å kappe støpejern. Diamantblad kan ikke skjerpes. 280E/360E hastighetskontroll anbefalinger: Rustfritt stål I Stål II Støpejern II Plast II 2

3 A

4 Samsvarserklæring Vi erklærer under eget ansvar at rørkappemaskinen Exact PipeCut 280E/360E som beskrevet under "Tekniske data" er i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN , EN , EN , EN , EN , EN i henhold til kravene i direktivene 2004/108/EU, 2006/42/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt Exact Tools på følgende adresse. Den tekniske dokumentasjonen er tilgjengelig på adressen angitt under. Ansvarlig for den tekniske dokumentasjonen er: Mika Priha, R&D manager Helsinki, Seppo Makkonen, Managing Director Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 FI Helsinki Finland 4

5 Innhold Originalspråket for denne manualen er engelsk. Innhold 6. Tekniske data 7. Pakkens innhold Sikkerhet 8. Sikkerhetsanvisninger Bruk 10. Funksjonsbeskrivelse 10. Produktegenskaper 11. Før bruk av verktøyet 11. Koble til strømforsyningen 11. Presis innstilling av kuttepunkt 11. Sette røret på støttene 12. Feste rørsagen til røret 12. Trenge gjennom rørveggen 12. Sage rundt røret 13. Overbelastningsbeskyttelse og kontroll av rotasjonshastighet 13. Retthet av kutt og justeringhjul 14. Installere og skifte sagblad 14 Service- og vedlikeholdsanvisninger 16. Miljø/Avfallshåndtering 16. Garanti/Garantivilkår 16. Tips for brukerne Sprengskisse (separat vedlegg) Definisjoner: Sikkerhetsretningslinjer Defi nisjonene under beskriver alvorlighetsgrad for hvert signalord. Vennligst les manualen og vær oppmerksom på disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon, som dersom den ikke unngåsvil føre tildød eller alvorlig pesonskade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon, som dersom den ikke unngåskan føre tildød eller alvorlig pesonskade. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon, som dersom den ikke unngåskan føre tilmindre eller moderate personskader. MERK: Indikerer en arbeidsmåteikke relatert til personskadersom, dersom den ikke unngåskan føre tilmaterielle skader. Angir fare for elektrisk støt. 5

6 Forord Drifts-, sikkerhets-, og serviceanvisninger Vennligst les disse drifts-, sikkerhets- og serviceanvisningene nøye før du bruker rørsagen. Lagre denne instruksjonsboken på et sted der den er tilgjengelig for alle som bruker rørsagen. I tillegg til disse anvisningene, følg alltid offisielle HMS-regler. Exact PipeCut er kun ment for profesjonell bruk. Tekniske data Modell Pipecut 280E/Pipecut 360E Spenning 1 230V-240V / Hz, også 110V-120V / Hz Effekt 1750 W Ubelastet hastighet I (lav) = 2900 /min, II (høy) = 3900 /min Ikke-kontinuerlig drift 2,5 min PÅ / 7,5 min AV (S3 25% 10 min) Blad diameter 165 mm (6,50 ) Monteringshull 62 mm (2,44 ) Vekt 280E 9,0 kg (20 lbs) Vekt 360E 14,5 kg (32 lbs) Bruksområde Ø 280E 40 mm 280 mm (1,6-11 ) Bruksområde Ø 360E 75 mm 360 mm (3,0-14 ) Maks. veggtykkelse stålrør 10 mm (0,4 ) Maks. veggtykkelse plastrør 38 mm (1,5 ) Beskyttelsesklasse / II Spindellås Ja Forinnstilt hastighet Ja Konstant elektronisk kontroll Ja Overbelastingsbeskyttelse Ja Redusert startstrøm Ja Vibrasjon 2,84 m/s 2 LpA (lydtrykk) 90,6 db(a) KpA (lydtreykk usikkerhet) 3 db(a) LWA (lydeffekt) 103,6 db(a) KWA (lydeffekt usikkerhet) 3 db(a) Verdiene er angitt for nominelle spenninger [U] på 230/240V. For lavere spenninger og modeller for visse land kan disse verdiene avvike. Vennligst se på artikkelnummer på maskinens typeskilt. Handelsnavnene på de individuelle maskinene kan variere. Kun for elektriske verktøy uten reduksjon i startstrømmen: Startsykluser gir korte fall i spenningen. Interferens med annet utstyr/maskiner kan forekomme ved ufordelaktige forhold på strømnettet. Feil er ikke å forvente for systemimpedanse under 0.36 ohm. 6

7 Forord Informasjon om støy/vibrasjon Målte verdier i henhold til EN Bruk hørselsvern! Vibratsjon totale verdier (triaks vektorsum) fastsatt i henhold til EN60745: Vibrasjonsutslipp verdi a h =2,84 m/s 2, usikkerhet K =1.5 m/s 2. Angitt nivå for vibrasjoner i dette informasjonsarket er målt i henhold til en standardisert test fra EN og kan brukes for å sammenligne et verktøy med andre. Den kan brukes som en foreløpig vurdering av eksponering. ADVARSEL: De angitte nivåene for vibrasjoner gjelder for vanlig bruk av verktøyet. Men dersom verktøyet brukes på annen måte, med annet tilbehør eller med dårlig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået være et annet. Dette kan vesentlig øke vibrasjonsnivået i løpet av den totale arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivå for vibrasjoner bør også ta hensyn til tiden der verktøyet er slått av elller der det er på uten å utføre noe saging. Dette kan vesentlig redusere vibrasjonsnivået i løpet av den totale arbeidsperioden. Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren fra effekten av vibrasjonenen, så som: vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønstere. Exact PipeCut 280E/360E rørkuttesystem, pakkens innhold: Vennligst kontroller at pakken inneholder følgende deler: 1. Rørkuttesystem eske 2. Exact PipeCut 280E eller 360E rørsag 3. Kuttestøtter 4 (1+2 modell 360E) 4. Bruksanvisning 5. Sekskant pipenøkkel 5 mm og 2 mm festet til maskinen 6. TCT blad festet til maskinen 7. DVD-video med instruksjoner E E E E

8 Sikkerhet Generelle sikkerhetsforskrifter for elektroverktøy Les alle sikkerhetsforskriftene og alle anvisningene. Manglende overholdelse av forskriftene og anvisningene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Ta godt vare på alle forskriftene og anvisningene for fremtidig bruk. Uttrykket elektroverktøy som brukes i advarslene nedenfor, viser til både strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). 1) Arbeidsområde a) Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Uryddige og mørke arbeidsområder gjør at det lettere oppstår ulykker. b) Ikke bruk elektroverktøy på steder med fare for eksplosjon, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller typer støv. Støvet eller gassene kan antennes av gnister fra elektroverktøyet. c) Hold barn og andre personer på avstand når du bruker elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret, kan du miste kontrollen over verktøyet. 2) El-sikkerhet a) Støpselet til elektroverktøyet må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler med jordede elektroverktøy. Bruk av umodifi serte støpsler og stikkontakter som passer, reduserer faren for elektrisk støt. b) Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis du er forbundet med jord. c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktighet. Hvis det kommer vann inn i elektroverktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet. Dra heller aldri i ledningen for å trekke ut støpselet. Hold ledningen borte fra varmekilder, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Ledninger som er skadet eller fasthektet, øker faren for elektrisk støt. e) Når du skal bruke elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som er beregnet for utendørsbruk. Bruk av ledninger som er beregnet for utendørsbruk, reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du ikke kan unngå å bruke elektroverktøy i fuktige omgivelser, må du bruke strømtilførsel med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) Personlig sikkerhet a) Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er sliten eller trøtt, eller hvis du er påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk av verneutstyr som for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern - avhengig av type og bruk av elektroverktøyet - reduserer faren for personskade. c) Bruk hørselsvern. Når du arbeider med ulike materialer, kan støynivået variere og til tider overstige grensen på 85ÊdB(A). Bruk alltid hørselsvern for å beskytte deg. d) Bruk vernebriller. Bruk alltid vernebriller for å unngå at spon skader øynene når du bruker rørkutteren. e) Bruk vernehansker. Bruk alltid vernehansker, da rørkanten er skarp og lett forårsaker kutt. f) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Kontroller at bryteren står i AV-stilling før du kobler verktøyet til stikkontakten, eller før du løfter eller skal bære verktøyet. Hvis du bærer elektroverktøy med fi ngeren på bryteren eller kobler elektroverktøy til strøm mens bryteren står i PÅstilling, øker faren for ulykker. g) Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Hvis en justeringsnøkkel eller skrunøkkel er festet til en roterende del, kan det føre til personskade. 4) Bruk og vedlikehold av elektroverktøy a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til arbeidet du skal utføre. Riktig elektroverktøy vil gjøre arbeidet lettere og tryggere uten at verktøyet overbelastes. b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt strømbryter. Det er farlig å bruke elektroverktøy som ikke kan slås av eller på med bryteren. Verktøyet må da repareres. c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du justerer elektroverktøyet, skifter tilleggsutstyr eller legger verktøyet bort for oppbevaring. Slike tiltak reduserer faren for utilsiktet start av elektroverktøyet. d) Lagre verktøy som ikke brukes utilgjengelige for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller dene bruksanvisningen bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige når de brukes av utrente. e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på verktøyets funksjon. Hvis verktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsak til mange ulykker. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er enklere å styre. g) Bruk elektroverktøy, tilleggsutstyr og skjær osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner. 5) Service a) Service på elektroverktøyet må utføres av en kvalifisert reparatør, og det må bare brukes originale reservedeler. Slik ivaretas elektroverktøyets sikkerhet. 8

9 Sikkerhet Sikkerhetsforskrifter for sirkelsager a) FARE: Hold hendene borte fra skjæreområdet og sagbladet. Hold den andre hånden på motordekselet. Hvis begge hendene holder sagen, kan de ikke bli kuttet av bladet. MERK: For sirkelsag med blad som er140 mm eller mindre i diameter, trenger du ikke bruke den andre hånden til å holde på hjelpehåndtaket eller motorhuset. b) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket eller inn i røret. Skjermen kan ikke beskytte deg mot bladet under arbeidsstykket eller inne i røret. c) Juster kappedybden til tykkelsen på arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann på tannbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket du kutter, i hendene eller på tvers av beinet. Fest arbeidsstykket til en stødig benk. Det er viktig å feste arbeidsstykket skikkelig for å redusere mest mulig faren for personskade, for at bladet skal sette seg fast, eller for å miste kontrollen. e) Elektroverktøyet må bare holdes i de isolerte gripeflatene når du utfører arbeid der du kan komme til å kutte skjulte ledninger eller verktøyledningen. Kontakt med en strømførende ledning vil gjøre elektroverktøyets udekkede metalldeler strømførende og gi brukeren støt. f) Under kløving, bruk alltid en kløveholder eller en rett styrekant. Det forbedrer nøyaktigheten i kappingen og minsker sjansen for at bladet setter seg fast. g) Bruk alltid sagblad med riktig størrelse og utforming (diamant kontra rundt) på spindelhull. Sagblad som ikke passer til verktøydelen det monteres på, vil gå eksentrisk og føre til tap av kontroll. h) Bruk aldri bladskiver eller bolter som er skadet eller av feil type. Bladskivene og boltene er laget spesielt for sagen, for optimal ytelse og for sikker bruk. i) Ikke stikk hendene inn i sagsponutstøteren. De kan skades av roterende deler. j) Ikke bruk sagen løftet over hodet. Bruk i denne stillingen gjør at du ikke har tilstrekkelig kontroll over elektroverktøyet. k) Ikke bruk elektroverktøyet fastmontert. Det er ikke laget for bruk med sagbenk. l) Ikke bruk høyhastighets stålsagblad. Slik sagblad blir fort ødelagt. m) Når du bruker maskinen, må du alltid holde den godt med begge hender og sørge for en stabil arbeidsstilling. Elektroverktøyet føres mer stabilt med begge hender. n) Fest arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som støttes av rørholdere, holdes bedre på plass enn med hånden. o) Alltid vent til maskinen har stoppet helt før du setter den fra deg. Det innsatte verktøyet kan komme til å låses og forårsake at du mister kontroll over elektroverktøyet. p) Bruk aldri maskinen hvis ledningen er skadet. Hvis ledningen skades når maskinen er i bruk, må du ikke ta i den skadede ledningen, men trekke ut støpselet. Ledninger som er skadet, øker faren for elektrisk støt. Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager Årsaker til og beskyttelse mot tilbakeslag: - Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; - Når bladet er fastklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot brukeren; - Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak på bladet grave seg inn i treverkets overfl ate, og forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å gjøre riktige forholdsregler, som angitt nedenfor. a) Hold et fast grep med begge hender på sagen og ha armene i en stilling som kan motstå tilbakeslagskraften. Posisjoner kroppen til den ene eller andre siden av bladet, ikke på linje med bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover, men tilbakeslagskraften kan kontrolleres av brukeren dersom riktige forhåndsregler er tatt. MERK: For sirkelsag med blad som er 140 mm i diameter eller mindre kan teksten med begge hender ses bort i fra. b) Hvis bladet setter seg fast, eller hvis du av en eller annen grunn avbryter sagingen, må du frigjøre bryteren og holde sagen helt stille i arbeidsstykket til bladet har stoppet helt. Forsøk aldri å fjerne sagen fra arbeidet eller dra sagen bakover mens bladet er i bevegelse, da tilbakeslag kan forekomme. Undersøk hvorfor bladet har satt seg fast, og fjern årsaken til det. c) Når du starter opp igjen sagen i arbeidsstykket, sentrer sagbladet i sporet og kontroller at sagtennene ikke er i inngrep med materialet. Dersom sagbladet binder seg, kan det vandre opp eller slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes opp igjen. d) Støtt opp store plater for å redusere faren for at bladet kjører seg fast eller slår tilbake. Store plater har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Støtter må plasseres under platen på begge sider, nært sagelinjen og nært kanten av platen. e) Ikke bruk sløve eller skadede sagblader. Uskarpe eller feilsatte blad gir smale spor med høy friksjon, bladet kan kjøre seg fast eller slå tilbake. f) Låsespaker for bladdybden og vinkeljusteringen skal være tilskrudde og låste før saging. Dersom bladjusteringen endres under saging, kan det føre til at bladet kjører seg fast eller slår tilbake. g) Vær ekstra forsiktig ved dykk-kutt i vegger eller andre blinde områder. Det utstående bladet kan kappe objekter og føre til tilbakeslag. 9

10 Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper a) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen dersom verneinnretningen ikke beveger seg fritt og omslutt bladet øyeblikkelig. Aldri klem eller fest verneinnretningen med sagbladet blottet. Dersom sagen tileldigvis faller i bakken, kan verneinnretningen bli bøyd. Kontroller at verneinnretningen beveger seg fritt og ikke er i kontakt med bladet eller andre deler i alle kuttvinkler og dybder. b) Sjekk funksjonen og tilstanden av returfjæren for verneinnretningen. Hvis verneinnretningen og fjæren ikke fungerer skikkelig, må de til service før bruk. Verneinnretningen kan virke langsom på grunn av skadede deler, gummirester, eller oppsamlet smuss. c) Påse at sagens styreplate ikke kan forflytte seg mens du utfører dykkuttet når bladets skråstilling ikke er 90. Bladforskyvning til siden vil forårsake fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag. d) Pass alltid på at beskyttelsen dekker bladet før du setter bladet på benk eller gulv. Et ubeskyttet roterende blad vil gjøre at sagen vandrer bakover, og kapper alt som kommer i veien. Pass på tiden det tar for bladet å stoppe etter at bryteren er sluppet. Ytterligere sikkerhetsforskrifter Rørkutteren må ikke brukes i følgende tilfeller: hvis det er vann, annen væske, eksplosive gasser eller giftige kjemikalier i rørene hvis strømbryteren er defekt hvis ledningen er skadet hvis bladet er skjevt hvis bladet er sløvt eller i dårlig stand hvis plastdelene er sprukket eller ikke komplette hvis rørholderen ikke kan gripe ordentlig rundt røret eller er vridd hvis bladbeskyttelsen eller den bevegelige bladbeskyttelsen er skadet eller mangler hvis låsemekanismen (UNLOCK-løseknappen) ikke fungerer ordentlig hvis rørkutteren er våt Når du bruker rørkutteren, må du alltid passe på følgende: Støtt opp røret for å forhindre at bladet klypes fast. Kontroller at røret som skal kappes, er tomt. Kontroller at bladet er riktig montert. Kontroller at bladets diameter og tykkelse er riktig for rørkutteren, og at bladet er riktig i henhold til maskinens turtall. Stopp ikke bladet ved å vri det til siden i sagsporet, men la det stoppe av seg selv. Kontroller festet for bladbeskyttelsen. Ikke bruk stor kraft når du trykker rørkutteren mot røret. Ikke løft røret ved hjelp av rørkutteren. Unngå for stor belastning på motoren. Følg sikkerhetsforskriftene og bruksanvisningene samt andre gjeldende forskrifter. Funksjonsbeskrivelse Les alle sikkerhetsforskriftene og alle anvisningene. Manglende overholdelse av forskriftene og anvisningene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Forskriftsmessig bruk PipeCut 280E/360E: PipeCut 280E/360E rørsag er ment for bruk som et verktøy for rørleggere på et installasjonssted. PipeCut 280E/360E rørsag skal kun brukes for å kutte runde rør med diameter 280E: mm (1,6-11 ) eller 360E: 75 mm 360 mm (3-14 ) og makismal veggtykkelse 10 mm, av stål og andre jernholdige materialer, og til 38 mm for plast. PipeCut 280E/360E rørsag kan brukes for kapping av alle normale rørmaterialer, så som stål, rustfritt stål, støpejern, kobber, aluminium og plast. PipeCut 280E/360E rørsag er ment for kort og ikke kontinuerlig bruk. Maskinen kan belastes i 2,5 minutter i løpet av en 10-minutters periode (S3 25 %). PipeCut 280E/360E rørsag er ikke ment for industriell produksjon. Bruk rørholdere for å støtte opp røret. Produktegenskaper Ved lesing av bruksanvisningen, fold ut siden med illustrasjoner for maskinen og la den være åpen. Denne siden fi nner du innfoldet under omslaget på denne manualen (side 3). Følgende nummerering av deler av produktet henviser til den illustrasjonen. Figur A 1. UNLOCK knapp (opplåsing) 2. Strømbryter 3. Låsbar av/på 4. Beskyttelsesdeksel blad 5. Overlast indikatorlys 6. Bevegelig bladbeskyttelse 7. Kant av bevegelig bladbeskyttelse 8. Justerbart hjul 9. Brukshåndtak 10. Spak for sponfjerner 11. Dyse for sponfjerner 12. Skrue for bladbeskyttelse 13. Spindellåseknapp 14. Typeskilt 15. Motorenhet 16. Hastighetskontroll 17. Gripeenhet 18. Gripesikring 19. Griper justeringshåndtak 10

11 Bruksanvisninger Exact PipeCut 280E/360E rørkuttesystem bruksanvisning Fig B åpen lukket Før bruk av verktøyet - Forsikre deg om at motorenheten står i opprett posisjon Det gule merket på UNLOCK knappen skal være synlig. - Kontroller at bladet er korrekt satt på, i god stand og passende for materialet som skal kuttes. - Forsikre deg om at rørsagens styrehjul roterer. - Forsikre deg om at støttehjulene roterer. - Kontrollerer at nedre bladbeskyttelse fungerer. - Forsikre deg om at røret er tomt. - Kontroller posisjonen av sponfjernerspaken. Rørsagen er utstyrt med en dyse for å fjerne spon. Ved saging av plastrør, snu sponfjernerspaken (fig A/10) til posisjon "åpen" (fig B). Dette åpner luken i bladhuset. Dersom du kobler en støvsuger til sponfjernerdysen, vil det meste av plastsponene suges ut via sponfjernerdysen (fig A/11) og vil ikke bli værende i bladhuset. Ved saging av metallrør, vri spaken til posisjon "lukket" (fig B). Metallspon vil falle ut fra bunnen av bladhuset. Sett aldri på støvsuger ved saging av metallrør. Koble til strømforsyningen Pass på at spenningen på strømnettet er den samme som angitt på typeskiltet. (Fig A/14). Koble ikke rørsagen til stikkontakten før du har kontrollert dette. Presis innstilling av kuttepunkt Når du merker av kuttepunktet på røret du skal kutte, trekk 20 mm fra ønsket dimensjon (enkel huskeregel: Plassering av kuttemerket skal være målet - 20 mm.) (Fig C) Sette røret på støttene Bruk systemstøttene ved kutting av rør. Dette vil sikre trygt arbeid og optimalt resultat. Arbeid på et plant underlag. Sett røret på to støtter slik at kuttepunktet er mellom de to støttene. Sett to ekstra støtter under endene av røret. Kontroller at alle støttehjul er i kontakt med røret (juster om nødvendig, f.eks. med trestykker) (Fig D). Ved kapping av korte rør (under 25 cm), sett støttene slik at kuttepunktet er utenfor støttene. (Fig E). Støtt røret med ditt venstre ben, om nødvendig. Korrekt plassering vil hindre at bladet låses fast når røret kuttes. Fig C Fig D Fig E Kuttepunkt Kuttemerke 11

12 Bruksanvisninger Feste rørsagen til røret Åpne griperen på rørsagen nok til at det passer til diameteren på røret ved å vri på justeringshåndtaket som er plassert bak på sagen. (Fig. F/1). Plasser rørsagen på toppen av røret slik at kanten på nedre bladbeskyttelse er på kuttemerket. Fest rørsagen ved å vri på griperens reguleringshåndtak til griperen sitter godt om røret som skal kuttes (Fig F/2). Lås mekanismen ved å vri på gripersikringen. (Fig F/3). Hold røret på plass og pass på at rørsagen kan bevege seg fritt i den retning som røret mates. For sikkerhets skyld, pass på at rørsagens føringer er til venstre for rørsagen. Rørsagen er nå klar for kutting. Fig F Trenge gjennom rørveggen Grip griperen med høyre hånd og sett venstre fot på toppen av røret omtrent 50cm fra rørsagen. Vri sagen til den vipper litt forover (figur I). Ved start av motoren, slipp først låsespaken for strømmen (Fig G/1) og skyv strømbryteren helt ned (Fig G/2). Før du starter sagen, vent til bladet har fått full hastighet. Ta hull på rørveggen ved å trykke rørsagens brukshåndtak langsomt og jevnt ned til bladet er gjennom rørveggen (på dette tidspunktet skal ikke røret rotere) og motorenheten er i sageposisjonen. (Fig I /1). Se på UNLOCK (lås opp) under operasjonen med å ta hull på veggen. Når UNLOCK (lås opp) er låst, dvs. det gule merket forsvinner (Fig H), rørsagen er i sageposisjon, og du kan nå trygt begynne å sage rundt røret. Fig G Fig H Sage rundt røret Start saging ved å mate rørsagen fremover, og hold røret fast med din venstre fot. (Fig I /2). Etter det, løsne røret (ta venstre fot bort fra røret) og vri rørsagen tilbake, slik at også røret vris tilbake. (Fig J). Start en ny matebevegelse, og mat frem ca. 1/6 av rørets omkrets. Gjenta til du har kappet av røret. (Fig K). Velg sage/mate hastighet i henhold til materiale og veggtykkelse på røret. For høy hastighet kan skade bladet, overbelaste rørsagen og gi et dårlig sageresultat. Fig I

13 Bruksanvisninger Når røret er kappet, skyv UNLOCK (lås opp) knappen fremover til det gule merket blir synlig, og griperen låses opp. (Fig L/1). Løft så motorenheten til startposisjon. (Fig L/2). Slipp strømbryteren (Fig L/3). Når bladet er stoppet, åpne griperens sikkerhetsmekanisme (Fig L/4) og løsne rørsagen fra røret ved å løsne griperens justeringshåndtak. (Fig L/5). Pass på at den bevegelige nedre bladbeskyttelsen er senket til sikker posisjon. Dersom det er problemer ved å ta hull på rørveggen eller under sagingen, eller det er unormale lyder eller vibrasjoner som fører til at du må avbryte sagingen før røret er kuttet, løsne bladet ved å skyve UNLOCK (lås opp) fremover til den er åpen, og løft opp motorenheten. Når problemet er løst, start sagingen igjen. Start aldri motoren når motorenheten er låst i sageposisjon eller tennene på bladet er i kontakt med røret som sages. Overbelastningsbeskyttelse og kontroll av rotasjonshastighet Fig J Fig K 1/8 Sagen har en hastighetskontroll med to hastigheter. (Fig A/16). Ved saging av rustfritt eller syrefast stål, bruk laveste rotasjonshastighet l. Ved saging av andre materialer bruk høyeste rotasjonshastighet ll. Sagen har også en overbelastningsbeskyttelse som slår av strømmen automatisk ved overbelastning. Motorenheten har et rødt indikatorlys (Fig A/5), som blinker for å gjøre deg oppmerksom på overbelastning, og som lyser kontinuerlig når overbelastningsbeskyttelsen er utløst. Dersom lyset begynner å blinke, må motoren kjøles ned. Stopp saging og la motoren kjøle seg av. Du kan gjøre kjøleprosessen raskere ved å kjøre motoren uten belastning. Dersom motoren er tilstrekkelig nedkjølt vil lyset slutte å blinke eller slukkes, og du kan fortsette å sage. Retthet av kutt og justeringhjul Kuttet påvirkes av mange faktorer, f.eks. størrelse på røret, materialet, veggtykkelse, kvalitet av rørets overflate, rundhet, sveiste sømmer, bladets tilstand, matehastighet og brukerens erfaring. Av den grunn kan resultatet variere, og kuttet kan snu seg til venstre eller høyre (feil innretting av kuttets start og slutt) (Fig M). Rørsagens griper har et justerbart hjul (Fig A/8) som kan brukes for å forbedre kvaliteten på kuttet og for å redusere feilinnstillingen. Justeringen gjelder kun den virkelige rørstørrelse og hjulet kan måtte rejusteres etter som bladet slites. Fig L Fig M 5 4 Trinn til venstre Trinn til høyre 13

14 Service- og vedlikeholdsanvisninger For å justere hjulet, løsne låseskruen (Fig N/1) og vri hjulsenteret med eller mot klokka til ønsket posisjon (Fig N/2), og lås hjulet igjen (Fig N/3). Dersom bladet har vandret for mye til venstre, juster hjulsenteret med klokka (- tegn). Dersom feilinnstillingen er til høyre, juster mot klokka (+ tegnet). Graden av justering avhenger av virkelig feiljustering. Husk å smøre justeringshjulet med regelmessige mellomrom. Installere og skiftesagblad ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble den fra strømkilden før installasjon og avtaking av tilbehør, før justeringer eller ved reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Fig N Fig O Trekk ut støpselet fra stikkontakten Forsikre deg om at motorenheten er låst i øvre posisjon. Ta av bladets beskyttelsesdeksel (Fig. O/1) ved å åpne skruen (Fig. O/2). Trykk spindellåseknappen (Fig. A/13) og roter samtidig bladet for hånd til spindellåseknappen faller videre omtrent 7 mm. Nå er rotasjonen av bladet stoppet. Bruk bladnøkkelen for å åpne bladets festbolt. Ta av festebolten (Fig. O/3), skiven (Fig. O/4), bladets fl ensdisk (Fig. O/5), og bladet (Fig. O/6). Før du installerer et nytt blad, kontroller at begge bladets flensdisker er rene. Plasser et nytt eller nyskjerpet blad på bakre flensdisk. (Fig. O/7), slik at den merkede siden av bladet peker utover og pilene på bladet peker i samme retning som rotasjonsmerken på innsiden av bladhuset. Forsikre deg om at det nye bladet går helt inn på bakre flensdisk. Sett på plass bladets flensdisk, skiven og festebolten. Trykk spindellåseknappen og stram til bladets festebolt. Sett på plass bladets beskyttelsedeksel og stram til fingerboltene. Vedlikeholds- og serviceanvisninger Fig P Ta støpselet ut av stikkontakten for service eller rengjøring av rørsagen. Alt vedlikehold som skal utføres på rørsagens elektriske komponenter må utføres av et godkjent serviceverksted. 1 14

15 Miljø, Garanti Blad Kontrollerer tilstand av bladet Skift ut bladet dersom det er bøyd, sløvt eller skadet. Bruk av et sløvt blad kan overbelaste rørsagens elektriske motor. Dersom du merker at bladet er sløvt, ikke fortsett å sage med det, da vil bladet skades så alvorlig at det ikke er verdt å skjerpes. Et blad som ikke er i god stand kan skjerpes noen ganger hos en profesjonell bladsliper. Gripeenhet Rengjør griperen regelmessig med trykkluft. Smør griperens hjulakslinger (Fig. P/1) og leddene (Fig. P/2). Rengjør og smør også griperens trapesskrue (Fig. P/3) og de to snekkeskruene på den (Fig. P/4). Bladbeskyttelse Dersom du har saget plastrør og skal skifte til å sage metallrør, rengjør alltid innsiden av bladbeskytterne. Varme partikler fra saging av metall vil kunne brenne plastpartiklene og føre til giftig røyk. Gjør det til en regel å rengjøre bladbeskyttelsen regelmessig, og pass spesielt på å holde den bevegelige bladbeskyttelsen fri. Smør akselen på den bevegelige bladbeskyttelsen regelmessig. Motor Hold motorens ventilasjonsåpninger rene. Plastdeler Rengjør plastdelene med en myk klut. Bruk kun milde rngjøringsmidler. Ikke bruk løsemidler eller andre sterke rengjøringsmidler, de kan skade plastdelene og malte overfl ater. Strømkabel Kontrollerer tilstand av bladet En defekt strømkabel skal alltid skiftes ut hos et godkjent serviceverksted. Korrekt bruk og regelmessig service og rengjøring vil sikre fortsatt funksjon av rørsagen. Miljø Separat deponering. Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Når din Exact PipeCut maskin er utslitt, ikke kast den i husholdningsavfallet. Dette produktet skal avfallshåndteres separat. Separat gjenbruk av brukte produkter og emballasje gir bedre gjenbruk og gjennvinning av materialer. Gjenbruk gjenvunne materialer hjelper til med å forhindre miljøforurensning. I henhold til lokale regler er det mulig å levere elektriske husholdningsartikler til kommunlae innsamlingsstasjoner eller til forhandleren. Garanti Garantibetingelser gyldig fra Dersom Exact PipeCut sagen blir ubrukbar på grunn av defekter ved materiale eller produksjon innen garantien eller vår *forlengede garantitid, vil vi etter eget valg reparere Exact PipeCut sag eller levere en helt ny eller fabrikkrenovert Exact PipeCut sag uten kostnader. Garantitid / *Forlenget garantitid Exact Tools garantitid er 12 måneder fra kjøpsdato. *Ved registrering på nettet (exacttools.com/warranty Registration) får du ekstra 12 måneder garantitid GRATIS. Garantiregistreringen må være fullført innen en måned etter kjøp. Passord for registrering er; 1yearmore Garantien er kun gyldig dersom: 1.) En kopi av kvittering for kjøpet sendes inn til vårt autoriserte garantireparasjonssenter eller lastes opp til vår hjemmeside når garantiregistreringen skjer. 2.) Exact PipeCut sagen er ikke benyttet på feil måte. 3.) Det er ikke gjort forsøk på reparasjon av sagen ved en ikke-autorisert person. 4.) Exact PipeCut sagen er benyttet i henhold til bruksanvisning, sikkerhetsanvisning og serviceanvisning som angitt i manualen. 5.) Exact PipeCut sagen er levert til et autorisert garantireparasjonssenter innen garantitiden. 15

16 Tips Merk: Exact PipeCut sagen skal sendes til det autoriserte garantireparasjonssenteret med frakten betalt. Dersom Exact PipeCut sagen blir reparert med dekning fra garantien, blir returfrakten betalt av garantien. Dersom Exact PipeCut sagen ikke repareres med dekning fra garantien, må returfrakten dekkes av kunden. Vennligst merk: Følgende deler eller tjenester dekkes ikke av garantien: - Sagblad - Overbelastningssikring - Kullbørster - Hjul på gripeenhet - Bladfl ens - Festefl ens - Trekkfl ens-skive - Normal slitasje og bruk - Feil som følge av feil bruk eller uhell - Vannskader, brannskader og fysiske skader - Strømkabel - Justering av justeringshjul På grunn av fortsatt utvikling kan informajsonen i denne bruksanvisningen endre seg. Vi gir ingen separat melding om endringer. Tips for bruk av Exact PipeCut sager Diamantblad bør kun brukes på rør av støpejern. Det anbefales ikke å kutte rør av støpejern med TCT eller Cermet blader. Rengjør innsiden av bladbeskytterne etter å ha kuttet plastrør. Mindre rør er enkle å kutte ved å rotere røret for hånd enten på et bor deller på gulvet. Vennligst merk deg: roter røret mot deg ved rotasjon for hånd, og pass på å ikke rotere for fort. Kontrollerer tilstand av bladet. Hold matehastigheten konstant. Dette vil forlenge levetiden på bladet. For eksempel er kutttid for stålrør diameter of 6 (170mm), og veggtykkelse på 1/5 (5mm) på sekunder, og for rør av støpejern diameter 4 (110mm), med veggtykkelse 1/6 (4mm) på sekunder. Pass alltid på at motorenheten står i opp-rett posisjon Det gule merket på opplåsings-knappen skal være synlig. Plasser aldri rørsagen på røret i låst/sage posisjon. Faktorer som kan påvirke levetiden av sagbladet: materiale i røret korrekt bladtype for materialet som sages korrekt motorhastighet veggtykkelse på røret matehastighet glatthet av røret brukerens generelle ferdigheter renhet av røret rust på røret sveisesøm i røret bladhastighet Faktorer som kan påvirke retthet av kuttet: tilstand av sagbladet veggtykkelse på røret matehastighet jevnhet av mating brukerens generelle ferdigheter renhet av røret rundhet på røret gripeenheten for slakk eller for stram blad er satt for stramt på Vennligst se mer informasjon på vår internettside Kutteprosedyren er delt i to faser, sag først gjennom rørveggen, og deretter komplett kutt ved å sage rundt røret. Ikke overbelast sagen ved kontinuerlig saging. Sagen vil overoppvarmes og metalldelene kan bli svært varme. Dette vil også gi skader på motoren og på bladet. Regelen er 2,5 minutter i bruk og 7,5 minutter hvile. 16

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer