ÅRSPLAN ÅPNINGSTIDER LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET."

Transkript

1 ÅRSPLAN ÅPNINGSTIDER LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. 1

2 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir valgt på årsmøte, og består av 5 personer valgt blant medlemmer og 1 ansattes representant. Eierstyret Leder Hilde Gatevold Ullensvang Nestleder Stein-Erik Knapstad Styremedlemmer Øivind Nilssen Morten Torkildsen Anne Stensen Ansattes repr Åse Viland Barnehageloven: 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 2

3 Samarbeidsutvalg (SU) Foreldre repr leder Hanne Cecilie Larssen nestleder Christine Børtveit Ansattes repr Anne Louise Ørjansen Kjersti Sørhaug Styrets repr Hilde G. Ullensvang Stein-Erik Knapstad Barnehagen har fire barnegrupper: Gul 14 barn i alderen 0-3 år Direkte tlf.nr e-post Ansatte: Anne Louise Ørjansen, ped.leder med hovedansvar 100 % Anne Sofie Voraa, ped.leder, 100 % Nina Hellesen, fagarbeider Gloria Contreras, assistent 3

4 Grønn 14 barn i alderen 0-3 år Direkte tlf.nr e-post Ansatte Marit Elin Kjærandsen, ped.l. med hovedansvar 100 % Marianne Lothe, fagarbeider 100 %, ped.l. på dispensasjon frem til Sandra Fosen er tilbake frå svangerskapspermisjon februar 2015 Kamila Walasinska, assistent 60 % Pisamai Bjørkelund, 100 % assistent, vikar for Marianne Lothe til februar 2015 Linn Heidi Eide, lærling 100 % Sandra Fosen, ped.leder 100 %, tilbake frå svangerskapspemisjon februar 2015 Rød 20 barn i alderen 3-6 år Direkte tlf.nr e-post Ansatte Åse Viland, ped.leder med hovedansvar 100 % Silje Gullhaug Frøyland, fagarbeider 80 % Camilla Fjell, assistent 80 % Wenche Stenby Kallevik, fagarbeider 40 % 4

5 Blå 20 barn i alderen 3-6 år Direkte tlf.nr e-post Ansatte Anne Karin B. Nesse, ped.leder med hovedansvar 100 % Asta Lillian Soltvedt, fagarbeider 100 % Geir Olav Tufte Hansen, assistent 100 % Øvrige ansatte Hilde Lunde Johannessen, daglig leder Wenche Stenby Kallevik, fagarbeider 10 % Hildegunn Talge, assistent 60 % Kjersti Sørhaug, kontormedarbeider 5

6 BARNEHAGEN DRIVES ETTER: Lov om barnehager, som regulerer bl.a. barnehagens formål, innhold og barns rett til medvirking. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Rammeplanen for barnehager, har som mål å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Lysskar Foreldrelag barnehages vedtekter, sist revidert på styremøte De gir generell info om bl.a. tilbud, ferieavvikling, opptak og betalingsregler. 6

7 EVALUERING Vi har jobbet med fokusområdene, språk, lek, vennskap og samarbeid. Alle gruppene har jobbet med blant annet fokusord. Disse ordene tok utgangspkt i noe barna var opptatt av eller jobbet med. Vi har også brukt mye ulike verktøy barnehagen har i arbeidet med å utvikle gode språkferdigheter og begrepsforståelse. Det er blitt jobbet systematisk med å utvikle barnas språkforståelse blant annet med utgangspkt i ulike pedagogiske materiell som Språkkista, Språklek og Snakkepakken. Hvordan de ulike avdelingene jobbet med lek, vennskap og samarbeid, tok utgangspkt i hvilke behov det enkelte barn og gruppe hadde for å utvikle gode sosiale relasjoner. Alle områdene står i en sammenheng, og er viktige for at barna skal få gode sosiale erfaringer som grunnlag for sosialt samspill med andre barn og voksne. For å gi barna mange muligheter for å danne vennskap med gutter og jenter i ulike aldersgrupper jobbet vi avdelingsvis og på tvers av grupper, både i organiserte lekegrupper og i frilek. Vi hadde også ulike aktivteter på tvers av gruppene. Barna på Blå og Rød var i aldersdelte grupper hver uke. I tillegg til at de hadde mulighet for å gå mellom avdelingene i store deler av barnehagedagen. På denne måten hadde barna mulighet til å finne venner også på andre avdelinger. Barna på småbarnsavdelingene organiserte aktiviteter mer hver for seg, men barna hadde muligheter for å gå mellom avdelingene resterende deler av dagen. For å fremme vennskap, og gi barna gode lekemuligheter, opplever vi det som en god måte å organisere barnehagehverdagen vår på. Det er gjennom god lek og aktivitet, sammen med andre barn og voksne, at vi lærer sosiale ferdigheter som er avgjørende for hvordan vi bl.a. utvikler og opprettholder vennskap. Gjennom å delta i det kommunale prosjektet Verktøykassen har vi også jobbet mye med voksenrollen i lek og hvordan gi barna gode beskjeder som gjør at barna ønsker å samarbeide best mulig. Fordi vi ser at det gir gode resultater når vi jobber systematisk og målrettet med område lek og vennskap, vil vi også fremover ha stort fokus på dette. Vi ønsker at de ulike gruppene skal videreutvikle et miljø som fremmer selvstendighet, arbeidsro i lek og aktiveterer, lekeferdigheter, inkludering og raushet overfor hverandres ulikheter. 7

8 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. DANNING Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene,og den oppdragelsen som skjer i barnehagen. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring, og hensynet til andre, forutsetninger for barnets danning. For å støtte barns allsidige utvikling skal barnehagen ha rom for barns ulike perspektiver. Barn skal få utforske omgivelsene, søke opplevelser og gjøre erfaringer. Skaperglede, undring og utforskertrang er viktige elementer i barns lek og læring. Barnehagen legger til rette for egeninitierte og organiserte aktiviteter som gir gode opplevelser og erfaringer i samspill med andre barn. Individperspektivet kommer til uttrykk ved at barnet ses som et aktivt deltakende individ i fellesskapet. Videre omtaler formålsbestemmelsen barnehagens institusjonelle ansvar. En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for barnas allsidige utvikling. Leken skal ha en sentral plass i barnets liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Barnehagen må gi rom for barns initiativ, fantasi og undring. Barn får grunnleggende kunnskap og innsikt gjennom lek, samvær og organiserte aktiviteter. 8

9 LIKESTILLING Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for dette på en god måte, slik at gutter og jenter opplever å bli gitt like muligheter for lek og utvikling. Ukeplanen for de ulike avdelingene skal speile hvordan vi organiserer arbeidet. INNHOLDET I BARNEHAGEN Rammeplanen presiserer at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, oppdragelse, lek, læring, sosial- og språklig kompetanse skal sees i sammenheng. Innholdet i barnehagen skal bygge på Rammeplanens 7 fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd - bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær - får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping - lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver - blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 9

10 I Lysskar barnehage betyr dette at - vi legger til rette for gode lekesituasjoner hvor voksne og barn bruker språket aktivt - personalet bruker barnas verbale og non-verbale uttrykk bevisst i kommunikasjon med barnegruppen og enkeltbarn - personalet bruker mye tid til samtale med barna - barna blir kjent med ulike sanger, fortellinger, bøker, rim og regler - vi legger til rette for å jobbe i språkgrupper - vi jobber med ulike metodiske verktøy som f.eks snakkepakken, språkkista, in-pedkort, fortellerkort og språklek - alle avdelinger jobber systematisk med fokusord - minoritetsspråklige barn får ekstra oppfølging for å utvikle gode begreper og forståelse av det norske språket - personalet observerer systematisk for best mulig å legge til rette for enkeltbarnets språkutvikling og språkforståelse - barna lærer enkle ord og bokstavsymboler på andre språk som er representert i barnehagen - barna blir kjent med tall- og bokstavsymboler Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna - får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring - skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer - videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet - får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider - utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen - utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige - får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 10

11 I Lysskar barnehage betyr dette at - barna skal ha minst en turdag i uken - vi legger til rette for jobbe med motorikk i smågrupper - barna skal, så langt det er mulig, leke ute hver dag - personalet observerer systematisk for best mulig å legge til rette for det enkelte barns grov- og finmotoriske utvikling - barna skal ha et sunt og variert kosthold i barnehagen (viser til hjemmesiden under punktet om måltider) Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna - utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk - styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk - tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet - utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama - opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. I Lysskar barnehage betyr dette at - barna får anledning til, ut fra egne forutsettinger, å lage egne fortellinger, vitser, rim og regler - barna får uttrykke seg bl.a. gjennom tegning, ulike malingsteknikker, dramatisering og lek - personalet legger til rette for å arbeide i smågrupper - barna lager og arrangerer sirkusforestilling hver vår - barna lærer sanger - barna lytter til ulike typer musikk - barna bruker ulike rytmeinstrumenter 11

12 Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna - opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet - opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon - lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen - erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. I Lysskar barnehage betyr dette at - barna går turer - barna gjøres oppmerksom på endringer i naturen - barna lære seg begreper knyttet til naturen, som ulike trær og planter, innsekt, fugler og dyr - barnehagen kildesorterer - barna lærer å rydde f.eks etter lek, aktiviteter og måltid - barnehagen legger til rette for opplevelser og besøk i nærmiljø, som gårdsbesøk, museum, bibliotek. Barnas alder og forutsettinger vil være avgjørende for hvilke opplevelser og besøk de til enhver tid vil få tilbud om. Etikk, religion og filosofi Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna - erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger - tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 12

13 - får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen - får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner - får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen - blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. I Lysskar barnehage betyr dette at - barna lærer bl.a. å dele, hjelpe hverandre, vise hensyn og vente på tur - barna får anledning til å gå i Rossabø kirke i desember hvor det er fokus på juleevangeliet - kateketen fra Rossabø kirke kommer til barnehagen for å formidle påskefortellinger - barna lærer om rett og galt - barna får kjennskap til andre land, kulturer, flagg og språk - FN-dagen markeres - barna får kjennskap til hvordan hverdagen kan være for barn i Sri Lanka, gjennom vårt solidaritets- og samarbeid med Red Heart Society. For mer info om denne organisasjonen, sjekk hjemmesiden - vi gir pengene vi får inn på sirkusarrangementet vårt i sin helhet til deres prosjekter i Sri Lanka Nærmiljø og samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna - utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet - erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap - blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet - opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter - blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn - utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett 13

14 - blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. I Lysskar barnehage betyr dette at - barna får kjennskap til hverandre - barna får kjennskap til ulike tradisjoner og levesett som er representert i barnehagen - barna lærer å ta vare på hverandre og miljøet - barna opplever å få delta i fellesskapet, og blir godtatt for den de er Antall, rom og form Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna - opplever glede over å utforske og leke med tall og former - tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper - erfarer, utforsker og leker med form og mønster - erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne - erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. I Lysskar barnehage betyr dette at - barna får kjennskap til mengder -barna jobber med sortering, likheter- ulikheter, finne ting som hører sammen, er motsatt av og lignende - barna får erfaring med terning, turtaking, telle og ulike spill - at barna får kjennskap til ulike former som sirkel, trekant, rektangel og kvadrat - at barna møter mengder, størrelser og former i ulike settinger - personalet legger til rette for bl.a. å spille terningspill, lotto, memory, finne ting som hører sammen, er motsatt av osv - at personalet aktivt legger til rette for å bruke dette i lek og aktiviteter 14

15 Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Rammeplanen er tydelig når det gjelder barnas rett til reell innflytelse på egen hverdag. Barna har rett til å uttrykke seg og bli hørt, men de skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Det er de voksne som har ansvaret. Barn uttrykker seg på ulike måter avhengig av alder og modenhet. Barns rett til medvirkning krever kompetente voksne som har gode og oppdaterte kunnskaper om og respekt for barn. Barnehagen vår synes det er viktig at barn har medvirkning på sin egen hverdag. De skal være med å planlegge aktiviteter og arrangementer vi har. I Lysskar barnehage betyr dette at - at barna opplever å bli tatt på alvor - at barna opplever å bli respektert - at nissefesten har med 3-åringene i planleggings- og evalueringsfasen - at maifesten har med 4-åringene i planleggings- og evalueringsfasen - at karneval og sirkus har med 6-åringene i planleggings- og evalueringsfasen - barna opplever å bli lyttet til, og tatt med på råd, når turer, tema og ulike arrangementer skal planlegges - personalet skal motivere barna til å utvikle og uttrykke egne meninger på en god måte - personalet observerer, lytter og tar hensyn til barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk 15

16 BARNEHAGEN SOM KULTURARENA Barnehagen er en møteplass for barn og småbarnsforeldre med ulik kulturell, språklig, etnisk, religiøs og sosial bakgrunn. Barnehagen er derfor en sentral arena for å formidle, skape og fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og egenaktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Kunst- og kulturformidling kan gjøre barna fortrolige med kulturelle uttrykksformer og skape følelse av tilhørighet i et fellesskap. Barns lek og egen kulturskaping fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. I barnehagen må barn få anledning til å uttrykke seg gjennom mange språk i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Rammeplanen bygger på et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, felles atferdsmønster, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Rammeplanen fremhever at kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet. Lysskar barnehage formidler dette bl.a. gjennom - eventyr -fortellinger -bøker -sanger -lek -blir gjordt kjent med ulike uttrykksformer ut fra modning, alder og interesse -besøk på teater -besøk på kino -besøke bibliotek,, -besøke billedgalleri -besøke Haugesund museum -besøke Haugaland Zoo -besøke Norvegen historiesenter -lage vår egen sirkusforestilling -utstilling i pepperkakebyen 16

17 BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Barnehageloven (2005) gir barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne, rett til prioritet ved opptak i barnehage ( 13). Paragrafen er et uttrykk for at man ser på barnehagen som godt egnet til å inkludere barn med ulike typer av funksjonsnedsettelser. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen. Lysskar barnehage legger til rette for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder og modning, skal ha en god hverdag med mange ulike opplevelser. Alle barn skal ha tilrettelagt på en slik måte som gjør at de har mulighet for god utvikling ut fra egne forutsetninger. Dette gjelder for alle barnas utviklingsområder. I Lysskar barnehage betyr dette at -observerer systematisk barnas ulike utviklingsområder -samarbeider tett med foreldre om barns utvikling -brukar stafettloggen som metode i samarbeid rundt bekymring for barns utvikling -samarbeider med PPT, når vi i samarbeid med foreldre opplever det som nødvendig -alle barn får tilpasset og tilrettelagt mulighet for utvikling -tilrettelegger for språkgrupper -tilrettelegger for motoriske grupper -bruker skrivedans som metode -tilrettelegger for bruk av tegn til tale -tilrettelegger for bruk av dagsplan -tilrettelegger for grupper med lek, motorikk, tur og ulike aktiviteter 17

18 MINORITETSPRÅKLIGE BARN Rammeplanen understreker betydningen av barns morsmål: barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse. I dette arbeidet er det viktig med -deltakelse i norskspråklig miljø. Vi legger til rette for at minoritetsspråklige barn kan delta i større og mindre grupper med fokus på å utvikle gode norske begreper og god språkforståelse. -trygt og stimulerende læringsmiljø. Barnehagen skal legge til rette for at barna har mulighet for å forstå og gjøre seg forstått i lek og aktiviteter gjennom barnehagehverdagen -godt foreldresamarbeid FOKUSOMRÅDER DETTE BARNEHAGEÅRET Lysskar barnehage skal dette barnehageåret fortsette med å ha fokus på Barnas språkutvikling En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen. Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Dette stiller krav til personalet, som må vite hva god språkstimulering er i forhold til det mangfoldet av barn de møter i barnehagen. De yngste barnehagebarna er helt avhengig av samspill med voksne som forstår barnas forsøk på å kommunisere, ikke minst gjennom kroppsspråk, gester og mimikk. Barnehagen skal 18

19 arbeide for at tospråklige barn får en positiv tospråklig utvikling, og kjenne ansvar både for førstespråket (morsmålet) og andrespråket (norsk). I førskolealderen utforsker barn skriftspråket, og barnehagen skal gi alle barn inspirerende erfaringer med bokstaver og skriving. Fag- og kulturformidlingen i barnehagen spiller en viktig rolle for språkutviklingen. Rike erfaringer med fortelling, høytlesning, sang og regler kommer språkutviklingen til gode. Barn lærer gjennom lek og hverdagssituasjoner, og i voksenstyrte aktiviteter. For språkutviklingen innebærer dette at alle barn skal oppleve kvalitet i det daglige samspillet med voksne og barn. Alle barn skal oppleve at andre lytter når de har noe på hjertet. Barnehagen skal også tilby kvalitet i planlagte høytlesnings- og samtalestunder. Lek og vennskap Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til trivsel. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i lek. Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde den. Barns lek kan være komplisert, og noen leker krever erfaring og øvelse. Mange barn lærer av å observere andre i lek, noe de må få tid og rom til å gjøre. For å hjelpe barna med å utvikle god lekekompetanse må de ansatte være til stede der barna leker. De voksne observerer leken og reflekterer over det de opplever og erfarer. Det er viktig å ha øye for samspillet i leken og legge merke til hvordan det forløper. De voksne tenker gjennom hvordan de selv eventuelt best kan og bør hjelpe til. Hvordan de jobber med lek på de ulike avdelingene, vil komme fram i de ulike avdelingenes periodeplaner Barnehagen skal legge til rette for vennskap og fellesskap. Barnehagen skal også bidra til at barn utvikler trygghet på, og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. 19

20 Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barna skal gjennom lek og aktiviteter, gis mulighet for å utvikle vennskap med andre barn. Det er gjennom vennskap og sosiale aktiviteter at barna lærer sosiale ferdigheter som å leke sammen, dele, vente på tur, trøste og ta vare på hverandre. Barnehagen skal organiser dagen på en slik måte at barna gis muligheter til å danne vennskap og knytte bånd til andre. Barnehagen skal jobbe aktivt mot mobbing, jobbe for toleranse for ulikheter, legge tilrette og inkludere alle i lek og læring, la barna få utvikle seg i sitt eget tempo ut fra alder og modning, og oppfordre alle til å hjelpe og støtte hverandre Hvordan de jobber med vennskap på de ulike avdelingene, vil komme fram i de ulike avdelingenes periodeplaner 20

21 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG EVALUERING Barnehagens pedagogiske arbeid skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Å dokumentere er å synliggjøre barnehagens innhold og arbeidsmåter, voksenrollen og barnas trivsel, læringsprosesser og utvikling. Dette gir grunnlag for refleksjon over og vurdering av den pedagogiske virksomheten. Videre gir det grunnlag for å følge med på barnas trivsel i hverdagen og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov for hjelp og støtte. Systematisk læringsarbeid, kartlegging, dokumentasjon og vurdering av barns utvikling og ferdigheter skal gjøres med utgangspunkt i barnehagens mandat slik det kommer til uttrykk i formålsbestemmelsen. For å skape en god vurderingskultur er tilstrekkelig pedagogisk kompetanse og høy faglig kvalitet nødvendig. Rammeplanen: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, som i tillegg til å planlegge innholdet, skal dokumentere og vurdere. Dokumentasjonen kan informere om hva barna lærer og opplever i barnehagen. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. I Lysskar barnehage betyr dette at - ting vi gjør blir tatt bilder av og dokumentert av barn og voksne - bilder, referat og fortellinger fra turer blir lagt på hjemmesiden eller i garderoben - foreldresamtaler tar utgangspunkt i Alle med -skjema, som tar utgangspunkt i barns generelle utvikling - personalet observerer fortløpende barnas utvikling, for best mulig å legge til rette for enkeltbarns utvikling. Dette gjelder både for å utvikle barnas egne styrker, samt sette inn hjelp om vi mener det er utviklingsområder som trenger å ha ekstra fokus en kortere eller lengre periode - personalet observerer fortløpende utviklingen i de ulike barnegruppene - foreldre har krav på å se all dokumentasjon om eget barn - alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder(en senhøstes og en utpå vårparten) - personalet har ukentlige gruppemøter der det fortløpende planlegges opplegg og aktiviteter ut fra observasjoner gjordt av barnegruppen, enkeltbarn og tilgjengelige personalressurser - ledergruppen ukentlige har møter hvor vi fortløpende evaluerer og planlegger det videre arbeidet i barnehagen 21

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer