Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende representanter Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen Møtende vararepresentanter Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 007/15-015/15 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 22 Møtebok Sak nr. Sakstittel 007/15 Referatsaker 008/15 Delegasjonssaker 009/15 Oppnevning av representanter til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS. 010/15 Økonomisk støtte til SMISO-Nordland 011/15 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd for kirkegårdsdrift i Grane 012/15 Samorganisering av Rådet For Nasjonalparkkommuner og Norges Nasjonalparklandsbyer 013/15 Søknad om tilskudd til etablering av vannanlegg 014/15 Søknad om kjøp / overdragelse av Fiplingdal skole 015/15 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås Lien. Statens Vegvesen informerte om arbeidet knyttet til Kommunedelplan Trofors. Spesielt fokus på området Vegset-Esso, samt Sentrum. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: 30.01: Bedriftsforsamling HK : Ordførersamling i Bodø : Deltagelse på markering av samenes nasjonaldag i Hattfjelldal : Møte i Tosenvei nemda : Lederkonferanse i friluftsrådene på Gardermoen : LVK møte i Mosjøen : IHR møte i Hattfjelldal : Arbeidsmøte med forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat : Boligprosjektet som Grane er med på, møte i Bodø : Politirådsmøte, styringsgruppemøte regionalpark i Hattfjelldal : PPT møte i Mosjøen : Årsmøte i Nordland Ap. Spørsmål til rådmann: Hva gjør rådmann vedrørende utgravningene fra Svenningelva inn i veibanen på Vestersiveien. Dette ut i fra at dette er tatt opp politisk ved flere anledninger og at det kan skje ulykker hvis veien raser ut? Kommunestyre vedtok i budsjettmøte 2013 at det skulle bygges nytt klubbhus, saken er etterspurt flere runder, hva er status?

3 Side 3 av 22 Britt Aune Olsen: Sagavegforeningen. Viste til deltakelse på siste avholdte møte, med div diskusjon om Sagaleden, for hhv Hundekjørere og Snøscooter. Styremøte i Børgefjell Nasjonalparkstyre, som vara for Ordfører. Div fokus på etablering av landsdekkende Nødnett, og tilhørende avslag på oppsett av sender på Golvertinden. Fortellerkurs. Fokus på markedsføring. Blant annet med bruk av Kommunale hjemmesider. Vår er bra, ref tilbakemeldinger fra kursholdere. Grane menighet. Utfordringer ifm sykemeldt sokneprest og menighetsrådsleder. Årsmøtet og planlagte gudstjenester er blitt utsatt. Bispevisitas er varslet ultimo mai. Styremøte i Lomsdal Visten nasjonalparkstyre. Div nedtrekk i budsjett for Enkelte tiltak må derfor utsettes. God jobb gjøres av hhv T Lamo og Karl. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Minnemedalje for innsats under siste verdenskrig. Kandidater meldes fylkesmannen innen 10. april. - Oppheving av prestenes boplikt, med ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder. Virkning fra 01. sep Utbygging av landsdekkende nødnett. Nord-Trøndelag er klart i løpet av denne uke. For Nord-Norge klart innen 3. kv Innbyggertallet for Grane kommune var pr årsskifte En nedgang i 2014 på 1x. - Helgeland Reiseliv. Ny revidert avtale er inngått med samtlige 18x kommuner. - Avtale om Tjenesteyting med Grane menighet. Avtaleutkast er klart. Avventer evalueringsrapport for prøveperioden i Inntil videre utføres nødvendige gravtjenester av HagVekst. Erfaringer med vedlikehold av grøntområder i 2014 var meget positive. Avventer pristilbud på samme leveranse i 2015, inkl Fiplingdal kapell. - Vurdering av nytt Helsehus. Innhold og plassering. Prosjekt-arbeidet dras i gang med planlagt Studietur til Namdalseid, Som nylig har flyttet inn- og tatt i bruk et nybygg. Deltakere fra ansatte, brukere og pol. Tid: mai-måned. - Evaluering av Næringsarbeidet, hhv forvaltningsdelen og førstelinje tjenesten. Viser til avholdt evaluering ifm tidligere videreføring av GNU as. FS ønsker at det nå gjennomføres en brukerundersøkelse, + evt endringsforslag på vår egen organisering vs forvaltning/drift/innovasjon og nyskapning. - Vedtekter for Grane kommunes Næringsfond Vefsna. FS ønsker at det gjennomføres en gjennomgang av gjeldende regelverk.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 22 DATO- 15/94 15/781 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 007/15 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 15/373 U Direktoratet for Naturforvaltning Vefsna vassdraget friskmeldt i 2017? 2 15/458 I Allskog VS: Prosjekt ungskogpleieoversendelse fra ALLSKOG Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-007/15 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 22 DATO- 15/93 15/780 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 008/15 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 002/15: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Mimmi Næss Silvik og Fredrik Silvik gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Skogstjerneveien 3 i Grane kommune. Beløpet overføres til konto: Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. DFS. 003/15: Søknad om økonomisk støtte til slalomtur til Hemavan Vedtak: Grane kommune ønsker med dette å gi Elevrådet ved GBU kr ,- i økonomisk støtte til den årlige slalomturen til Hemavan. Beløpet dekkes av konto og overføres bankkonto Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-008/15 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 22 FE- 13/363 15/758 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 009/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Oppnevning av representanter til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS. Trykte dok i saken: Fra KomRev Trøndelag IKS. Oppnevning av representanter til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS. Sammendrag: Det vises til brev fra KomRev Trøndelag IKS pr 03. mars 15, der de ber om at kommunene oppnevner en representant med en eller flere vararepresentanter til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS. Det vises her til pågående prosess med utvidelse av selskapet med tre nye kommuner, som nå behandles i kommunestyrene i både dagens eierkommuner og i de inntredende kommuner. Det er planlagt et nytt representantskapsmøte den 04. mai. I representantskapet, som er selskapets øverste organ, har hver eierkommune en eller to representanter, avhengig av eierandel. Grane kommune har en representant. I Kommunestyresak 003/15, KomRev Trøndelag IKS Utvidelse av selskapet ved kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som eiere fra 01. juni 2015, ble det fattet flg vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at Grane kommune sammen med kommunene Vefsn og Hattfjelldal trer inn som deltakere og medeiere i KomRev Trøndelag IKS. 2. Kommunestyret slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS. Tilskuddet er på kr ,-. Vurdering: Grane kommune oppnevner representant med vara, til Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS. Det avgis ingen innstilling i denne saken. Rådmannens innstilling:

7 Side 7 av Formannskapet Behandling: FS-009/15 Vedtak: Grane kommune oppnevner ordføreren som representant til Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS, med varaordfører som vararepresentant. Enstemmig vedtatt.

8 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /9 15/553 Halvar Botnen Side 8 av 22 Saksnummer Utvalg Møtedato 010/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Økonomisk støtte til SMISO-Nordland Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 I SMISO nordland Økonomisk støtte til drift av SMISO Nordland (senter mot incest og seksuelle overgrep) driftsår 2015 Sammendrag: SMISO-Nordland (Senter mot incest og seksuelle overgrep) er en organisasjon som gir tilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep. Senteret holder til i Mosjøen og har 4 ansatte og dekker hele fylket. Tilbudet er gratis, og det trengs ikke henvisning fra lege eller andre for å henvende seg til senteret. Smiso samarbeider nært med offentlige instanser og hjelpen de gir er et godt supplement til andre behandlingstilbud. Bl.a. har senteret faglig samarbeid med høgskolen i Nesna. Videre driver Smiso opplysningsvirksomhet rettet mot barn og unge. De har startet prosjektet Primær og sekundærforebyggende tiltak mot incest, seksuelle overgrep og annen type familievold. Prosjektet er rettet mot skoler og er i samarbeid med helsesøstertjenesten og barneog familievern. Smiso søker om kr. 6000,- til støtte for sitt arbeid. For hver krone som gis i støtte fra kommunene, får Smiso 4 kroner i statsstøtte. Vurdering: Dessverre er det slik at incest, seksuelle overgrep og familievold ser ut til å øke i omfang. Personer som utsettes for dette føler ofte skam og skyldfølelse, og terskelen er høy for å søke hjelp. Derfor er dette tiltaket svært bra. Med god informasjon og lav terskel for å komme i kontakt med hjelp, vil kanskje flere som er utsatt for slike overgrep få den hjelpen de trenger. Kommunen bør derfor støtte tiltaket. Siden dette ikke ligger under kultur, foreslår jeg at pengene bevilges fra formannskapets disposisjonsfond. Rådmannens innstilling: SMISO innvilges kr. 6000,- til drift av senteret. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond: K D

9 Side 9 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling med flg. tillegg i en linje 2: Tilskuddet innarbeides i de kommende års driftsbudsjett for Grane kommune, under posten Tilskudd og kontingenter. Enstemmig vedtatt. FS-010/15 Vedtak: SMISO innvilges kr. 6000,- til drift av senteret. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond: K D Tilskuddet innarbeides i de kommende års driftsbudsjett for Grane kommune, under posten Tilskudd og kontingenter.

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/70 15/623 Rigmor Tverå Side 10 av 22 Saksnummer Utvalg Møtedato 011/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om ekstraordinært driftstilskudd for kirkegårdsdrift i Grane Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 U Grane menighetsråd Søknad om ekstraordinært driftstilskudd for kirkegårdsdrift i Grane Sammendrag: Grane menighet søker om tilskudd for inndekking av ekstraordinære driftsutgifter. 2 arbeidstakere har i løpet av de siste 2 år sluttet sitt arbeidsforhold i Grane Menighet med innvilget uførepensjon. Dette får konsekvenser økonomisk for arbeidsgiver. Ekstrautgift for Grane Menighet utgjør ca pr. år i økte pensjonsutgifter. Grane menighet hadde i 2013 underskudd kr Regnskap 2014 viser overskudd på kr , etter bruk av disposisjonsfond på kr Reellt underskudd 2014 ca. kr ,- Tilskudd til Grane Menighet har i perioden ikke stått i forhold til reell lønnsprisvekst. Dette kan ha fått følger for driften økonomisk. Grane menighet har pr. i dag samarbeidsavtale med Hattfjelldal- og Hemnes menighet.. For å få videreført dette samarbeidet, må iflg.kirkeverge, nødvendige driftsmidler være på plass. Vurdering: Grane menighet innvilges ekstraordinært tilskudd på kr Tilskuddet tilsvarer deler av merforbruk regnskapsåret 2013 og Budsjettregulering: K D Rådmannens innstilling: Grane menighet innvilges ekstraordinært tilskudd på kr Tilskuddet tilsvarer deler av merforbruk regnskapsåret 2013 og Budsjettregulering: K D

11 Side 11 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-011/15 Vedtak: Grane menighet innvilges ekstraordinært tilskudd på kr Tilskuddet tilsvarer deler av merforbruk regnskapsåret 2013 og Budsjettregulering: K D

12 Side 12 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-K 12 07/544 15/744 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 012/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Samorganisering av Rådet For Nasjonalparkkommuner og Norges Nasjonalparklandsbyer Trykte vedlegg: Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Rådet For Nasjonalparkkommuner. Søknad til Miljødirektoratet datert om midler til etablering og drift av ny organisasjon. Sammendrag: I ekstraordinært årsmøte for Norges nasjonalparkkommuner (RFN) ble det fattet vedtak om at det stiftes en ny organisasjon sammen med medlemmene i Norges nasjonalparklandsbyer (NPL). Det ble tilrådd at RFN ble oppløst ved neste ordinære årsmøte. I tillegg ble det bedt om at årskontingenten ikke betales til RFN i 2015, men til den nye organisasjonen. Videre tilrås det at medlemmene gjør kapitalinnskudd i ny organisasjon tilsvarende egenkapitalen medlemmene får utbetalt ved oppløsning av RFN. Miljødirektoratet arbeider med merkevarestrategi og besøksforvaltning. En ny organisasjon ønsker å bidra til at direktoratet oppnår sine målsetninger for den kommersielle nasjonalparksatsingen, herunder stimulere til bred verdiskapning. Organisasjonen skal være en aktør som samordner ressursbruk mellom kommuner, nasjonalparkstyrer, næring og andre. Videre skal den vedlikeholde og videreutvikle igangsatte tiltak, samt initiere nye i samsvar med gjeldende strategier og handlingsplan. Vurdering: Administrasjonen anbefaler en samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer, i samsvar med vedtak i ekstraordinært årsmøte, den Rådmannens innstilling: Grane kommune deltar i stifting og innmelding i ny organisasjon med virkning fra , ved en samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer. Forutsetningen er at mer enn 10 kommuner beslutter det samme. Ordfører får delegert myndighet til å utpeke den personen som skal undertegne for Grane kommune på stiftelsesdokument for ny organisasjon.

13 Side 13 av 22 Grane kommune betaler ikke kontingent til Rådet for nasjonalparkkommuner i 2015, men denne betales til den nye organisasjonen. Det gjøres kapitalinnskudd i ny organisasjon tilsvarende egenkapitalen kommunen får utbetalt ved oppløsning av Rådet for nasjonalparkkommuner Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-012/15 Vedtak: Grane kommune deltar i stifting og innmelding i ny organisasjon med virkning fra , ved en samorganisering av Norges nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer. Forutsetningen er at mer enn 10 kommuner beslutter det samme. Ordfører får delegert myndighet til å utpeke den personen som skal undertegne for Grane kommune på stiftelsesdokument for ny organisasjon. Grane kommune betaler ikke kontingent til Rådet for nasjonalparkkommuner i 2015, men denne betales til den nye organisasjonen. Det gjøres kapitalinnskudd i ny organisasjon tilsvarende egenkapitalen kommunen får utbetalt ved oppløsning av Rådet for nasjonalparkkommuner.

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 14 av 22 FE- 15/62 15/465 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 013/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4 Søknad om tilskudd til etablering av vannanlegg Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Bente Nilsen Søknad om tilskudd til boring av privat vannverk Sammendrag: Bente Nilsen søker om tilskudd til etablering av privat vannanlegg på landbrukseiendommen Bjørkslett i Fiplingdal. Søknaden skal behandles iht. Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg vedtatt av Grane kommunestyre den Vannanlegget er etablert i forbindelse med bygging av ny bolig på eiendommen, og grunnboring etter vann er utført. Totale kostnader med boring, graving, el-intsallasjon og rørleggerabeid er på kr ,- inkl. moms. Vurdering: Iht. Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg, er tilskuddssatsen 20 % av godkjente kostnader. Kostnadene er dokumentert og totale kostnader kan godkjennes som grunnlag for utbetaling av tilskudd. Det er ikke budsjettert med tilskudd til private vann- og avløpsanlegg. Budsjettering foretas av Formannskapet i hver enkelt sak. Rådmannens innstilling: Bente Nilsen innvilges et tilskudd på 20 % av godkjente kostnader begrenset til kr ,-. Jfr. Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg av Beløpet belastes Formannskapets tilleggsbevilgningskonto med flg. budsjettregulering: K D

15 Side 15 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-013/15 Vedtak: Bente Nilsen innvilges et tilskudd på 20 % av godkjente kostnader begrenset til kr ,-. Jfr. Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg av Beløpet belastes Formannskapets tilleggsbevilgningskonto med flg. budsjettregulering: K D

16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 16 av 22 FE- 14/329 15/480 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 014/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Søknad om kjøp / overdragelse av Fiplingdal skole Trykte vedlegg: Søknad datert fra Fiplingdal IL Del av verditakst. Komplett verditakst følger saksmappa. Sammendrag: Fiplingdal Idrettslag (IL) søker Grane kommune om å få kjøpe eller overta tidligere Fiplingdal skole. Bakgrunnen for søknaden er at Fiplingdal ILs forsamlingshus er i svært dårlig forfatning, og i stedet for å restaurere dette ønsker de å overta skolebygningen til nytt forsamlingshus. Fiplingdal IL er i hovedsak interessert i å overta kun skolebygningen, dvs. ikke den gamle internatdelen som er innredet til to leiligheter i 3 plan. Dette vil eventuelt medføre seksjonering av bygningen, men Fiplingdal IL er også åpen for en diskusjon rundt dette spørsmålet. Fiplingdal IL har siden 01. des 2014 leid skolebygningen vederlagsfritt mot at de fører tilsyn med bygningen. Dette leieforholdet gjelder til 01. juni Vurdering: Helgeland Byggekontroll har utarbeidet en verditakst av eiendommen Fredlund gnr. 71 bnr. 16 som omfatter tomt på ca. 5,4 daa med påstående bygninger. Bygningsmassen består av en delt tomannsbolig med to leiligheter, en skolebygning, ett uthus og en garasje / vedbod. De to sistnevnte bygningene er ikke vurdert i taksten. Leilighetene er i svært dårlig forfatning, og det er behov for både utvendig og innvendig opprusting. Det vil trolig påløpe kostnader på flere hundre tusen kroner for å ruste opp leilighetene. Den ene leiligheten er pr. i dag ikke utleid pga. at EL-tilsynet har gitt pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Frist for utbedring utgår 1. juni Den andre leiligheten er utleid. Det er også påvist noen mangler vedr. skolebygningen. Helgeland Byggekontroll anslår dagens markedsverdi for tomt med påstående bygninger til kr ,-.

17 Side 17 av 22 Grane kommune har pr. dags dato ikke bruk for skolebygningen til undervisning ettersom skoledriften er nedlagt. All undervisning foregår ved skolene på Trofors. Grane kommune har heller ikke behov for skolebygningen til andre formål, og den bør derfor avhendes til noen som ønsker å overta den. Fiplingdal IL ønsker å overta skolebygningen til nytt forsamlingshus. Dette vil være et allmennyttig formål som vil tjene både bygda og idrettslaget. Skolebygningen bør derfor overdras vederlagsfritt til Fiplingdal IL. Dette fordi at kommunen ikke har bruk for bygningen, og fordi at bygningen påfører kommunen årlige driftskostnader. Ettersom leilighetene er i dårlig forfatning, må disse rustes opp betydelig dersom leilighetene fortsatt skal leies ut. Alternativet kan være sanering av denne delen av bygningsmassen, eller at leilighetene seksjoneres og overdras eller selges til andre interessenter. Fiplingdal IL ønsker ikke å overta internatdelen, dvs. tomannsboligen med de to leilighetene, men idrettslaget er likevel åpen for en eventuell diskusjon om dette. Det er også et prinsipielt spørsmål om eiendommen bør annonseres for salg, slik at andre mulige interessenter også kan få muligheten til å overta hele eiendommen eller deler av den. Dette fordi at kommunen har mottatt en henvendelse fra Berit Dahl Hansen som tidligere har bodd i bygda og som vurderer å flytte tilbake og etablere aktivitet i skolebygningen, samt utleie av den ene leiligheten. Dette under forutsetning av at hun får overta / kjøpe eiendommen. For kommunen vil det være mest praktisk at eiendommen blir overdratt til en eier som kan drifte hele bygningsmassen, dvs. både skolebygningen og tomannsboligen. Dersom det ikke er mulig å få til en slik løsning, kan eventuelt bygningsmassen seksjoneres og overdras til flere. Rådmannens innstilling: Alt. 1.: 1. Fiplingdal IL tilbys å overta hele eiendommen Fredlund gnr. 71 bnr. 16 med påstående bygninger for kjøpesum kr 0,-. 2. Dersom Fiplingdal IL ønsker kun å overta skolebygningen, annonseres tomannsboligen for salg. Dersom det er interessenter som ønsker å kjøpe tomannsboligen, kan eiendommen seksjoneres og tomannsboligen selges. Omkostningene med seksjonering dekkes av Fiplingdal IL og ny eier av tomannsboligen. 3. Dersom det ikke er interessenter som ønsker å kjøpe eller å overta tomannsboligen, saneres boligen på Grane kommunes bekostning. Kostnader med sanering dekkes inn over driftsbudsjett etter budsjettregulering. Alt. 2.: 1. Eiendommen Fredlund gnr. 71 bnr. 16 med påstående bygninger annonseres for salg som en enhet. Dersom ingen interessenter ønsker å kjøpe eiendommen, tilbys Fiplingdal IL å overta eiendommen med påstående bygninger for kjøpesum kr 0,-. 2. Dersom Fiplingdal IL ønsker kun å overta skolebygningen, annonseres tomannsboligen for salg. Dersom det er interessenter som ønsker å kjøpe tomannsboligen, kan eiendommen seksjoneres og tomannsboligen selges. Omkostningene med seksjonering dekkes av Fiplingdal IL og ny eier av tomannsboligen. 3. Dersom det ikke er interessenter som ønsker å kjøpe eller å overta tomannsboligen, saneres boligen på Grane kommunes bekostning. Kostnader med sanering dekkes inn over driftsbudsjett etter budsjettregulering.

18 Side 18 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling alt. 1 enstemmig vedtatt. FS-014/15 Vedtak: 1. Fiplingdal IL tilbys å overta hele eiendommen Fredlund gnr. 71 bnr. 16 med påstående bygninger for kjøpesum kr 0,-. 2. Dersom Fiplingdal IL ønsker kun å overta skolebygningen, annonseres tomannsboligen for salg. Dersom det er interessenter som ønsker å kjøpe tomannsboligen, kan eiendommen seksjoneres og tomannsboligen selges. Omkostningene med seksjonering dekkes av Fiplingdal IL og ny eier av tomannsboligen. 3. Dersom det ikke er interessenter som ønsker å kjøpe eller å overta tomannsboligen, saneres boligen på Grane kommunes bekostning. Kostnader med sanering dekkes inn over driftsbudsjett etter budsjettregulering.

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 19 av 22 FE- 08/439 15/751 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 015/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Hastesak: Kommunelovens 13 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås Lien. Trykte vedlegg: Vedtak fattet i KS, saksnr. 007/10 og sak 017/13. Sammendrag: I mars 2010 fattet de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana vedtak om utbygging av E6 på Helgeland i samsvar med utredningen E6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter datert 13. oktober 2009 og supplerende utredninger datert 10. og 23. februar Det ble også fattet vedtak om at utbyggingen skulle delfinansieres med bompenger med innkreving av bompenger i 6 bomstasjoner fra 2013 til 2030 (18 år). Fylkestinget i Nordland fattet vedtak i saken i møte den 19. april 2010 sak 056/10. Grane kommune fattet vedtak i saken 2. mars 2010 sak 007/10. Grane kommune vedtok i sak 017/13 å stille en garanti til delstrekningen E6 Korgen Bolna på 11 mill. kr. Stortinget vedtok å øke de statlige midlene med 300 mill. kr. Bompengebidraget ble redusert med 290 mill.kr. Samtidig ble det vedtatt å redusere innkrevingstiden, redusere takstene, fjerne bommen ved Krokstrand og redusere rabatten fra 20 til 10 %. Maksimal gjeld er etter dette beregnet til 360 mill. kr mens den vedtatte garantien er på 590 mill. kr. For E6 Helgeland sør er den maksimale gjelden beregnet til 430 mill. kr i Garantien foreslås fordelt likt mellom Nordland fylkeskommune og de tre kommunene Rana, Vefsn og Grane. Mellom kommunene foreslås garantien fordelt forholdsmessig etter folketallet. Det gir følgende fordeling av garantistillelsen: Nordland fylkeskommune 215 mill. kr Rana kommune 136 mill. kr Vefsn kommune 71 mill. kr Grane kommune 8 mill. kr

20 Side 20 av 22 Problemstilling Totalkostnaden for E6 Helgeland sør er beregnet til 3740 mill kr og er forutsatt finansiert med 3260 mill kr i statlige midler mens 480 mill. kr skal finansieres med bompenger delvis som låneopptak. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles offentlig garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Mill 2014-kr Sum Statlige midler Bompenger Sum Det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. Foruten kostnadene, vil også trafikk- og bompengeberegningene bli kvalitetssikret. Rapport fra kvalitetssikringen forventes å foreligge i løpet av våren 2015 og stortingsbehandling av saken før sommeren I arbeidet med reguleringsplanen kom det frem at den vedtatte bompasseringens ved Fusta ville gjøre det mulig å kjøre utenom bommen via lokalvegnettet (gammel E6). Trafikanter fra fv. 78 kan også kjøre via Fv. 252 og internvegnett på gammel E6 for å unngå bompassering ved Hjartåsen For å hindre en slik lekkasje må en enten sette opp en bom til på gammel E6 eller endre bomplasseringen. Problemstillingen har vært drøftet med Vefsn kommune. Å sette opp en bom til på gammel E6 vil ikke bryte med Vefsn kommunes tidligere vedtak. Vefsn kommune aksepterer ikke at bomstasjonen flyttes lenger sør. Med bakgrunn i overnevnte forutsettes det innkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner plassert ved Fusta(2), en ved kommunegrensen Vefsn/Grane og en ved Svenningvatn. Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn i beregningene: Lånerente: 6,5 % Årlig takstøkning: 2,5 % Betalende trafikk: Ved Fusta 2000, Kommunegrensen Vefsn/Grane 1800, Svenningvatn 1080 Årlig trafikkvekst: 0,2 % Takster 2010 kr lette/tunge kjøretøy: Ved Fusta 20/60, Kommunegrensen Vefsn/Grane 25/75, Svenningvatn 25/75 Rabatt: 10 % Rabattbruk: 80 % Bompengeperiode: ca. 15 år fra 2016 tom Bompengeselskapets maksimale gjeld til dette prosjektet er beregnet til ca. 430 mill. kr i Garantien foreslås fordelt likt mellom Nordland fylkeskommune og de tre kommunene Rana, Vefsn og Grane. Mellom kommunene foreslås garantien fordelt forholdsmessig etter folketallet.

21 Side 21 av 22 Det gir følgende fordeling av garantistillelsen: Nordland fylkeskommune 215 mill. kr Rana kommune 136 mill. kr Vefsn kommune 71 mill. kr Grane kommune 8 mill. kr Vurdering: Bompengeselskapet vil få lavere rente på sine lån med garantistillelse (selvskyldnerkausjon) fra Nordland fylkeskommune og kommunene Rana, Vefsn og Grane. Selskapets totale nedbetalingsbeløp vil bli mindre. Dette er positivt for brukerne. Lavere rentekostnad vil også redusere risikoen for at garantistene må tre inn i garantiansvaret. I beregningene er det lagt inn en lånerente på 6,5 %. Det er også forutsatt at dersom inntjeningen til selskapet skulle bli dårligere enn forutsatt kan selskapet øke realtakstene med inntil 20 % og øke innkrevingstiden med inntil 5 år. Rådmannens innstilling: 1. Grane kommunestyre viser til behandling av sak 007/10 og sak 017/ Grane kommune stiller en garanti, - selvskyldnerkausjon på 8 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør. Garantitiden fastsettes fra 2015 til og med Grane kommunestyre forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Rana og Vefsn stiller en garanti på til sammen 422 mill. kr. Hver garantist svarer for en forholdsmessig (pro rata) andel av det totale garantikrav 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 4. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Grane kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 5. Ansvar for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges Nordland Bompengeselskap AS. 6. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland Formannskapet Behandling: FS-015/15 Vedtak: Saken utsettes, og vil bli behandlet i neste møte i Kommunestyret 6. mai 2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hans Oddvar Høistad, Tone Bood, Odd

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: 09:00 14:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 15. april 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 26.04.2017 Kl. 12:00-13:35 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 20.04.2017. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 21.10.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 11.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer