Brumlebassen Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brumlebassen Barnehage"

Transkript

1 Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender /

2 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4 Barnehagens mål og satsinger... 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 4 Barns medvirkning... 5 Samarbeid med barnas hjem... 5 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling... 5 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn... 6 Sosial kompetanse... 6 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole... 6 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 7 Progresjonsplan for de syv fagområdene... 7 Kalender Om årsplanmalen... 14

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. OM BARNEHAGEN Brumlebassen Barnehage åpnet 12. september 2005.Vi har siden åpning og gjennom første del av etableringen gått veien for å få dannet en trygg og god stamme i personalgruppen og antall årsverk. Det er meget viktig for oss med en trygg og stabil gruppe for barn og foreldre, så allerede pr. i dag har vi en fantastisk gjeng med bred og god erfaring. Det er nå nesten bare store stillinger, og antall nye vikarer og nye fjes færre, da vi bruker vikarer som har vært knyttet til barnehagen de siste tre år. Personalgruppen består av 10 personer, underlagt 7 årsverk. Fra januar 2009 utvidet barnehagen med antall plasser fra 24 til 28, dette er endelig antall og maksimal utvidelse. Bakgrunn for utvidelsen forklares i maksimal utnyttelse av antall ressurser barnehagen allerede har av bemanning, og sikring i forutsigbare økonomiske rammer i fremtiden. Barnegruppen er nå 28 barn(0-6 år, barnehagen er godkjent for å ta inn barn under 1 år). Det vil til enhver tid når alt er som det skal være 7 personale pr. dag. Barnehagen vil benytte vikarer ved sykdom/fravær. Det skal ikke stå på ressurser så lenge det er tilgjenglige vikarer. Marius har ansvaret for opplegget ift. tilnærming til skolestart og skoleklubbens utflukter. Barnehagen er nå inne i sitt 3. år som miljøbedrift sertifiseringen Grønt Flagg, noe som innebærer fullt fokus gjennom kunnskap og praktisk lære, å ta vare på vårt miljø og vår natur. I formelle og uformelle læringssituasjoner lærer vi barna om søppel/avfall, kildesortering, resirkulering, sparing, kosthold og bevisst tenking på: Hva skjer med jorden vår nå, hvis vi gjør slik? Gode overføringsverdier mot et fremtidsrettet aktuelt tema. Vår etterlengtede grønnsakshage er nå blitt en del av økosystemet i barnehagen. Brumlebassen hovedprofil er som miljø-/ og Utefagsbarnehage! I utefag vil barna (spesielt de eldste 3-6 år), få en bred lære om skogen, myra, og vann som økosystem. Motorisk lære i saging, spikking, maling og bygging m.m. Barnehagen leier på årsbasis fom september 2009 et eget referanseområde på ca. 850 kvm på nabotomten, til bruk av utefagsaktiviteter. Her har vi etablert lavuu med ildsted, gapahuk, utedor, m.m. Årets tema vil være det levende pensum. For Brumlebassen skal det aldri være et tiltak å bevege seg ut i frisk luft og være mye i fysisk aktivitet! Gjennom fokus på fysisk aktivitet og helse i barnehagen, skal vi gi barna gode erfaringer og glede med frisk luft og ukentlige utflukter nært og fjernt. Barna vil først bli presentert for vårt lokale nærmiljø, deretter vil barnehagen ha lengre og lengre turdager. Under dette området vil også natur, miljø, teknikk gi oss mye inspirasjon. For våre astma barn, er ingenting bedre enn fysisk aktivitet og frisk luft, en betingelse for sjansen til å kunne få delvis bedre lungekapasitet, til helt friske og medisinfrie i fremtiden. Brumlebassen Barnehage er som kjent en barnehage tilpasset for astma og allergibarn, og barn med atopisk hudeksem. Vår visjon for barna er å gi alle barna, lek og læring i en lystbetont hverdag sammen med andre barn. Vi skal aldri sykeliggjøre våre astma-/allergi- /eksembarn mer enn nødvendig, da disse ikke har en sykdom men en problematikk de er nødt tilvenne seg å leve med. Vi har forsøkt gjennom en prosess, å rydde og definere våre begreper i henhold til de pedagogiske planer for barnehageåret. Vi ønsker mye temaarbeid i samlinger med språk, vi ønsker fordypningtemaer som sjanger/person knyttet opp mot våre estetiske fag, og vi ønsker kun et gjennomgående tema i barnehageåret. Det er viktig å presisere at vi har stort fokus på tverrfaglig tenkning for didaktisk gjennomføring av planer, men understreker samtidig at det er viktig for oss å rydde vekk misforstående og gamle og vage begreper. Årsplanen skal være en informasjonskilde for foreldrene og de kommunale organer, et arbeidsredskap for personalet og et markedsføringsverktøy mot de som ønsker barnehageplass og andre interesserte. Barnehagens virksomhetsplan er implementert i denne årplanen. Med en god tilvenningsperiode for små og store, og en fleksibel og arbeidsom og reflektert personalgruppe, vil vi holde fullt fokus på barna som gruppe og barnet som individ. Med en delvis ny barnegruppe, er det viktig å la tryggheten hos barna sette seg og la dem finne sine roller i barnehagen. Det blir viktig å utnytte våre ressurser, kompetanse og tause kunnskap vi allerede har, selvstendig og sammen med våre andre medarbeidere. Sammen er hjemmet og barnehagen størstedelen av barnas oppvekstmiljø. Det vil være en fordel for barna om det er et rimelig samsvar mellom disse enhetene. Vi håper derfor at vi i vår fremtid sammen, kan ha konstruktive meningsutvekslinger til barnas beste.

4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE a. Høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager b. Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns språkutvikling c. Alle barn skal kunne norsk før skolestart BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Utefag-/ og miljø Vikinger Sosial kompetanse Barna skal mestre ulike værtyper, og føle tilfredshet ved å være ute i naturen. La barna få varierte sanseinntrykk, gjennom sanseinntrykk og varierte omgivelser. Barna skal kjenne vikinger som en del av egen historie. Ha voksenmodeller som er fysisk og mentalt tilstede i samværet med barna. Ha voksenmodeller som evner å vise nærhet, vilje til samspill, og veilede barna i konfliktløsing. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Tilretteleggelse for produksjon og konsumering av de estetiske/ og motoriske fagområder, som kunst, kultur, tradisjoner, og musikk, kropp, bevegelse og helse. Vi vil vektlegge tid og kommunikasjon med barna, ift. spesielle læringssituasjoner og generelle hverdagsrutiner. Barna skal oppøve respekt for andre mennesker, natur og dyr. Barna skal etter alder og modning oppøves i å ivareta sine egne, andre og omgivelsene sine ressurser. Barna skal oppøves gjennom egne erfaringer, til selvstendig tenking, handling og evne til å samarbeide med andre.

5 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barna skal ved anledning få bestemme, ved avstemming i gruppen. Formingsaktiviteter generelt og planlegging/valg av formingsaktivitet ved høytider og tradisjoner. Ved ferdigprodukt må barna få velge hvordan ferdigprodukt skal fremstilles. Barna skal aktivt trekkes inn i planlegging av hverdagen, som turer, aktiviteter og hvordan dager og aktiviteter skal organiseres. Barna skal bli hørt og ivaretatt vedrørende barnehagens dokumentasjon ved fotografering. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vi vektlegger den daglige kontakten spesielt ved levering og henting. Vi prioriterer formelle-/ og uformelle samtaler etter gjensidig behov gjennom året. Samarbeidsutvalg og foreldreråd skal være etablert, og brukes aktivt som samarbeidsorgan mellom hjem og barnehage. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Personalet skal være bevisst og evner å se muligheter for bruk av rom og areal inne og ute. Barnehagen holder seg oppdatert på kunst og kulturtilbud i nær-/fjernmiljø til enhver tid(teater, film, museum, konsert). Barnehage prioriterer fysisk aktivitet(klatring, ski, sykkel og aking), og utefag gjennom hele året (kano, telttur, bading, saging, snekkring, land og fisking).

6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Øke det kulturelle mangfoldet i bhg. Gi barna ansvar, muligheter for utprøving og rom for å ytre meninger og ønsker. Formidle alternativer livssyn og livspraksiser. Ta hensyn til lekevalg/både lekevalg og lekepartner. Personalet må være sitt ansvar bevisst, ved å påse at alle barn har lekekamerater og lekemuligheter. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Være tydelige til å vise kjærlighet, omsorg og humor. Gi barna veiledning i hverdagssituasjoner(konfliktløsning og kontaktetablering). Lekegrupper, smågrupper med aktivitet med voksne. Oppmuntre og rose barnas prososiale adferd. Være rollemodeller(positive) SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Barnehagen skal i nært samarbeid med barnets hjem og skolen, legge til rette for en god overgang. Informasjon om enkeltbarn skal gi etter samtykke med foreldre. Vi skal bidra til at barna får en best mulig overgang til skolen, og at de som trenger det får hjelp fra første skoledag. Barnehagen har samarbeidsmøter med skolen, om de barna som skal begynne til høsten. Barnehagen kaller inn til møte dersom det er et behov for det, vedrørende enkeltbarn.

7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Måndesplan, månedsbrev, årsplan med progresjonplan og eget informasjonsskriv. Bilder, vi tar bilder gjennom hele barnehageåret. Disse bildene kommer kontinuerlig opp på egen skjerm i garderoben(se informasjonsskriv om dokumentasjon). Praksisfortellinger på personalmøter, for å oppøve refleksjon over hendelser og handlingene våre. Dette kan være hverdagshendelser i barnehagen. Observasjoner. Når man observerer er det viktig hva man skal observere og hvorfor. Observasjoner vi har tatt, drøftes på personalmøter og med utgangspunkt i det, lages det tiltak om nødvendig. Særskilte tiltak skal alltid informeres til foreldre. Arbeidsbok for skolestartere, oppgavene de gjør gjennom året samles i egen perm og taes med ved avsluttet barnehagetid. PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne KOMMUNIKASJO N SPRÅK TEKST Språklige forbilder Samlinger preget av dialog Bruke rim&regler, sang &musikk Bruke pekebøker og bøker med enkel tekst Aktiv bruk av språk i daglige rutinesituasjoner Språklige forbilder Dialog Samlingstund Rim, regler og sangleker Miljø for bokstaver og tall Lese bøker, høre på lydbøker Økende tallek gjennom hverdagsaktivitet er. På vei til å mestre konflikter/ konfrontasjone r verbalt på egenhånd. Kunne kjenne igjen bokstaver Oppøving av viktige nødnummer Oppøving av trafikk, trafikkskilt og trafikkregler. Besøk til barnas trafikkstasjon. KROPP BEVEGELSE Legge til rette for småbarns Varierte turerfaringer Kunnskap om menneskekrop

8 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne HELSE tumlelek inne og ute Turer i ulendt terreng og nærmiljø Søvn og hvile etter behov Barna får to/tre måltider hver dag Fokus på sundt kosthold/vann er tørstedrikk Normal, høflig bordskikk Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp Fysisk aktivitet både inne og ute Utvikle positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring Fokus på sunt kosthold/vann er tørstedrikk Normal og høflig bordskikk pen Økt forståelse for kroppens behov for nødvendig mat og drikke. Økt forståelse om riktig bekledning, ved hver årstid. Økt kunnskap om førstehjelp, herunder hjerte- /lungeredning og stabilt sideleie. Markering av verdens aktivitetsdag 10. mai, motorisk ufoldelse med andre skolestartere ved Ekeberg idrettsbarnehag e, og aktivitetsdag i sept. KUNST KULTUR KREATIVITET Barna skal få varierte sanseinntrykk gjennom litteratur, bilder, teater, musikk Legge til rette for formingsaktivitete r hvor det viktigste er selve opplevelsen og skapeprosessen Barna skal få erfaring med ulike typer materialer og teknikker Lære å bruke blyant og pensel Oppleve kunst og kultur Oppsøke kreative og estetiske miljøer Oppleve ulike former for kunst og uttrykksmåter Bruke kunstinntrykk til selv og uttrykke seg kreativt Temaprosessorientert/ prosjektbasert Dans og dramatisering Barna skal bevisstgjøres ift. egne evner og interesser Skoleklubben skal gjennomføre minst 2 egne prosjekter med materialer knyttet til kreativitet og kunst. Barna har utflukt til et museum. Barna velger kunstner og kunstprosjekt i

9 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne Oppdagelsesferd hvor barna utforsker ulike typer kunst i forhold til ulike temaprosessorientert begynnelsen av juni. NATUR MILJØ TEKNIKK Vi prioriterer utelek og bruker nærmiljøet som turterreng Vi legger vekt på å skape gode opplevelser ute, og tar oss tid til å utforske ting langs veier og stier Barna lærer seg årstidene ved opplevelser av all slags vær Vi bruker naturen sammen med barna Barna erfarer og lærer om ulike dyr, innsekt og planter Lære barn å ta vare på naturen - gode holdninger gjennom prosjekt Blekkulf. La barna få utforske Lære navn på arter og planter Respekt for liv Oppøve forståelsen av bærekraftig utvikling alt vi gjør kan bidra Oppøve bevissthet til kildesortering Økt forståelse om årstider. Økt forståelse om faun og flora. Økt forståelse for sortering og gjennvinning Besøk til Teknisk museum, høsten. Besøk til klatreverket, med rappelering og buldring, høsten Overnattingstu r i Oslo marka med kano og telt, vår/- sommer Oppøving og bruk av IKT, pedagogiske spill og øvelser på pc og Ipad. ETIKK RELIGION FILOSOFI Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og samvær med andre barn og voksne Barna skal møte trygge voksne som er gode forbilder Barn hjelper barn Kjennskap til Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og samvær med andre barn og voksne Barna skal møte trygge voksne som er gode forbilder Barn hjelper barn Bli kjent med Barna skal tilegne seg større forståelse om andre religioner, livssyn og kulturer representert i Norge Barna besøker og bidrar til

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne ulike tradisjoner og kristne høytider Kjennskap til de religioner som er representert i barnehagen Møte barns undring med respekt ulike tradisjoner og kristne høytider Bli kjent med de religionene som er representert i barnehagen Refleksjoner rundt filosofi Tilegnelse av normer og verdier som empati, solidaritet og nestekjærlighet Frelsesarmeen` s julegryte i desember. NÆRMILJØ SAMFUNN Barna skal bli godt kjent med nærmiljøet rundt barnehagen Turer utover barnehagens nærmiljø Feire barnas bursdager Jobbe med barns medbestemmelse Fokus på god atmosfære på avdelingen Bruke nærmiljøet aktivt Oppsøke og utforske naturen i nærmiljøet Feire barnas bursdager Barna skal få være med på demokratiske prosesser Fokus på god atmosfære på avdelingen Barna skal oppøves i lokalisasjon/ori entering. Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller, og arbeider for et inkluderende miljø, som motvirker mobbing og rasisme. ANTALL FORM ROM Vi bruker rim, regler, telling og bevegelser Barna skal få leke med ulike klosser og puttekasser Vi bruker alle rutinesituasjoner, samlingstund og turer aktivt Barna blir kjent med ulike ord og begreper knyttet til fagområdet Vi bruker rim, regler, telling og bevegelser Vi bruker alle rutinesituasjoner, samlingstund og turer aktivt Lager mat, baker, dekker bord, spiller spill Tall, antall og bokstaver Ulike prosjekter knyttet til fagområdet Bruk av IKT Erfare ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle sine emner til lokalisering. Kunne kjenne igjen bokstaver og tall. Tallek daglig,

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne gjennom formelle-/ og uformelle læringssituasjo ner.

12 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. Årsrytme: tradisjoner og høytider Fødselsdager: FN-Dagen: Halloween: Desember: Juleteater: Adventskalender: Luciafeiring: Frelsesarmeèn: Nissefest: Juleevangeliet: Juleteater: Juletrefest: Julekino: Karneval: Påskebudskap: Påskeharen: Pinse: Hvert barn får en spesiell oppmerksomhet på bursdagen sin. Vi har bursdagssamling og barnet kan ha med seg frukt/fruktfat. Barnet får flagg på bordet, bursdagssang og bursdagskrone. De eldste barna får også velge bursdagsleker som blant annet stolleken, send hatten, potetløp osv. 24. oktober markerer vi FN-dagen i barnehagen, vi arbeider gjennom hele uken med prosjekt og perspektiver ift. fattige barn i u-land. Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Vi skjærer gresskar og har ansiktsmaling. Knep eller Knask. Årets feiring blir fredag 28. oktober. Brumlebassen ønsker at barnehagen skal være et fristed for stress. Julestemningen skal nytes i stemning, ro og lukt. Vi skal sammen med barnegruppen avklare forventinger knyttet til julefeiringen. Barnehagen skal ha juleverksted med to til tre verkstedposter, det er barnets prosess som står i fokus og ikke produktet. På lekekroken vil det være juleverkstedbord med voksen veiledning alle dager. I tråd med rammeplan og opplevelser av kulturelle bidrag, reiser vi i desember til trikkestallen Oslo Nye og ser på Snekker Andersen. De minste barna får eget hjemmelaget juleteater i barnehagen. Vi er opptatt av at kalenderen vår ikke skal være noe man får og en kjøpegreie. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede og kreativitet i adventstiden som bygger på fellesskapsfølelsen. I samling tenner vi adventslys og leser høyt fra et utvalgt juleeventyr. Rotta Rolf blir med alle barna hjem for å hjelpe til i julestria... Brumlebassen inviterer foreldrene til Luciakaffe med lussekatter. Store barn går Luciatog og de to eldste av gutt og jente er Lucia. Det er ikke lov å fritt fotografere/filme, noe personalet gir beskjed om under showet (se dokumentasjon)! De eldste barna tar turen til Ryenberg hjemmet midt på dagen og går i Luciatog for de gamle. De eldste barna gir gaver til andre barn som ikke har så mye. Gavene blir lagt under Frelsesarmeèn`s juletre på Universitetsplassen i løpet av desember. I desember har barna og personalet nissefest i barnehagen. Da kler vi oss som små nisser i rødt og spiser grøt. Kanskje kommer Julenissen?/ Fortsatt første mann til mølla folkens! Vi formidler juleevangeliet på bestemte dager i adventstiden. Dette gjennom høytlesing, samtal, bilder og rollespill i samlingsstunder, der både barn og voksne er delaktige. Hvert år tar vi turen til trikkestallen på Thorsov for å overvære Snekker Andersen. I regi av foreldrerådet, inviteres barn og foreldre til juletrefest i januar. En av de siste dagene før jul, har vi julekino på storlerret. Her vi viser vi juletegnefilmer for de minste og julefilm for de store. Skoleklubbarna er kinosjefer og billettoperatører! Fredag 4. februar finner vi frem kostymene og markerer karnevalstid. Gjennom ord og bilder i samlingsstund, vil vi formidle historien fra hyllesten av Jesus på Palmesøndag, korsfestelsen, til oppstandelsen 1. påskedag. En av de siste dagene før Palmesøndag ser vi etter påskeharen som kommer på besøk. Barn og voksne ser om den har lagt fra seg egg. Som nissen, førstemann til mølla! Vi markerer pinse ved å formidle budskapet om kirken som sted og bygning, på dens fødselsdag. Vi ønsker å besøke kirken som bygning, for å gi barna et bilde av hva en kirke er. 17. mai: Vi ønsker at barna i Brumlebassen barnehage skal ha et positivt forhold til 17.mai og innsikt i hvordan og hvorfor den feires. Siste dag før 17. mai/helg går vi i 17.maitog fra Ekeberg skole og en god rundtur opp Simensbråtveien. Etter siste måltid, kommer Tryllemette med et kult og spennende trylleshow! Etterpå har vi 17.maileker i barnehagen, foreldrekaffe med kaker og is. Sommeravsluting: Foreldrerådet inviterer barn, søsken og foreldre til sommeravsluting i barnehagen, med god mat og underholding. Det er ikke lov å fritt fotografere/filme, noe personalet gir beskjed om under showet (se dokumentasjon)!

13 Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Martin Reiersen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den

14 [plass for bilde] OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett. Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: 02180

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer