Brumlebassen Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brumlebassen Barnehage"

Transkript

1 Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender /

2 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4 Barnehagens mål og satsinger... 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 4 Barns medvirkning... 5 Samarbeid med barnas hjem... 5 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling... 5 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn... 6 Sosial kompetanse... 6 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole... 6 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 7 Progresjonsplan for de syv fagområdene... 7 Kalender Om årsplanmalen... 14

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. OM BARNEHAGEN Brumlebassen Barnehage åpnet 12. september 2005.Vi har siden åpning og gjennom første del av etableringen gått veien for å få dannet en trygg og god stamme i personalgruppen og antall årsverk. Det er meget viktig for oss med en trygg og stabil gruppe for barn og foreldre, så allerede pr. i dag har vi en fantastisk gjeng med bred og god erfaring. Det er nå nesten bare store stillinger, og antall nye vikarer og nye fjes færre, da vi bruker vikarer som har vært knyttet til barnehagen de siste tre år. Personalgruppen består av 10 personer, underlagt 7 årsverk. Fra januar 2009 utvidet barnehagen med antall plasser fra 24 til 28, dette er endelig antall og maksimal utvidelse. Bakgrunn for utvidelsen forklares i maksimal utnyttelse av antall ressurser barnehagen allerede har av bemanning, og sikring i forutsigbare økonomiske rammer i fremtiden. Barnegruppen er nå 28 barn(0-6 år, barnehagen er godkjent for å ta inn barn under 1 år). Det vil til enhver tid når alt er som det skal være 7 personale pr. dag. Barnehagen vil benytte vikarer ved sykdom/fravær. Det skal ikke stå på ressurser så lenge det er tilgjenglige vikarer. Marius har ansvaret for opplegget ift. tilnærming til skolestart og skoleklubbens utflukter. Barnehagen er nå inne i sitt 3. år som miljøbedrift sertifiseringen Grønt Flagg, noe som innebærer fullt fokus gjennom kunnskap og praktisk lære, å ta vare på vårt miljø og vår natur. I formelle og uformelle læringssituasjoner lærer vi barna om søppel/avfall, kildesortering, resirkulering, sparing, kosthold og bevisst tenking på: Hva skjer med jorden vår nå, hvis vi gjør slik? Gode overføringsverdier mot et fremtidsrettet aktuelt tema. Vår etterlengtede grønnsakshage er nå blitt en del av økosystemet i barnehagen. Brumlebassen hovedprofil er som miljø-/ og Utefagsbarnehage! I utefag vil barna (spesielt de eldste 3-6 år), få en bred lære om skogen, myra, og vann som økosystem. Motorisk lære i saging, spikking, maling og bygging m.m. Barnehagen leier på årsbasis fom september 2009 et eget referanseområde på ca. 850 kvm på nabotomten, til bruk av utefagsaktiviteter. Her har vi etablert lavuu med ildsted, gapahuk, utedor, m.m. Årets tema vil være det levende pensum. For Brumlebassen skal det aldri være et tiltak å bevege seg ut i frisk luft og være mye i fysisk aktivitet! Gjennom fokus på fysisk aktivitet og helse i barnehagen, skal vi gi barna gode erfaringer og glede med frisk luft og ukentlige utflukter nært og fjernt. Barna vil først bli presentert for vårt lokale nærmiljø, deretter vil barnehagen ha lengre og lengre turdager. Under dette området vil også natur, miljø, teknikk gi oss mye inspirasjon. For våre astma barn, er ingenting bedre enn fysisk aktivitet og frisk luft, en betingelse for sjansen til å kunne få delvis bedre lungekapasitet, til helt friske og medisinfrie i fremtiden. Brumlebassen Barnehage er som kjent en barnehage tilpasset for astma og allergibarn, og barn med atopisk hudeksem. Vår visjon for barna er å gi alle barna, lek og læring i en lystbetont hverdag sammen med andre barn. Vi skal aldri sykeliggjøre våre astma-/allergi- /eksembarn mer enn nødvendig, da disse ikke har en sykdom men en problematikk de er nødt tilvenne seg å leve med. Vi har forsøkt gjennom en prosess, å rydde og definere våre begreper i henhold til de pedagogiske planer for barnehageåret. Vi ønsker mye temaarbeid i samlinger med språk, vi ønsker fordypningtemaer som sjanger/person knyttet opp mot våre estetiske fag, og vi ønsker kun et gjennomgående tema i barnehageåret. Det er viktig å presisere at vi har stort fokus på tverrfaglig tenkning for didaktisk gjennomføring av planer, men understreker samtidig at det er viktig for oss å rydde vekk misforstående og gamle og vage begreper. Årsplanen skal være en informasjonskilde for foreldrene og de kommunale organer, et arbeidsredskap for personalet og et markedsføringsverktøy mot de som ønsker barnehageplass og andre interesserte. Barnehagens virksomhetsplan er implementert i denne årplanen. Med en god tilvenningsperiode for små og store, og en fleksibel og arbeidsom og reflektert personalgruppe, vil vi holde fullt fokus på barna som gruppe og barnet som individ. Med en delvis ny barnegruppe, er det viktig å la tryggheten hos barna sette seg og la dem finne sine roller i barnehagen. Det blir viktig å utnytte våre ressurser, kompetanse og tause kunnskap vi allerede har, selvstendig og sammen med våre andre medarbeidere. Sammen er hjemmet og barnehagen størstedelen av barnas oppvekstmiljø. Det vil være en fordel for barna om det er et rimelig samsvar mellom disse enhetene. Vi håper derfor at vi i vår fremtid sammen, kan ha konstruktive meningsutvekslinger til barnas beste.

4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE a. Høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager b. Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns språkutvikling c. Alle barn skal kunne norsk før skolestart BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Utefag-/ og miljø Vikinger Sosial kompetanse Barna skal mestre ulike værtyper, og føle tilfredshet ved å være ute i naturen. La barna få varierte sanseinntrykk, gjennom sanseinntrykk og varierte omgivelser. Barna skal kjenne vikinger som en del av egen historie. Ha voksenmodeller som er fysisk og mentalt tilstede i samværet med barna. Ha voksenmodeller som evner å vise nærhet, vilje til samspill, og veilede barna i konfliktløsing. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Tilretteleggelse for produksjon og konsumering av de estetiske/ og motoriske fagområder, som kunst, kultur, tradisjoner, og musikk, kropp, bevegelse og helse. Vi vil vektlegge tid og kommunikasjon med barna, ift. spesielle læringssituasjoner og generelle hverdagsrutiner. Barna skal oppøve respekt for andre mennesker, natur og dyr. Barna skal etter alder og modning oppøves i å ivareta sine egne, andre og omgivelsene sine ressurser. Barna skal oppøves gjennom egne erfaringer, til selvstendig tenking, handling og evne til å samarbeide med andre.

5 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barna skal ved anledning få bestemme, ved avstemming i gruppen. Formingsaktiviteter generelt og planlegging/valg av formingsaktivitet ved høytider og tradisjoner. Ved ferdigprodukt må barna få velge hvordan ferdigprodukt skal fremstilles. Barna skal aktivt trekkes inn i planlegging av hverdagen, som turer, aktiviteter og hvordan dager og aktiviteter skal organiseres. Barna skal bli hørt og ivaretatt vedrørende barnehagens dokumentasjon ved fotografering. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vi vektlegger den daglige kontakten spesielt ved levering og henting. Vi prioriterer formelle-/ og uformelle samtaler etter gjensidig behov gjennom året. Samarbeidsutvalg og foreldreråd skal være etablert, og brukes aktivt som samarbeidsorgan mellom hjem og barnehage. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Personalet skal være bevisst og evner å se muligheter for bruk av rom og areal inne og ute. Barnehagen holder seg oppdatert på kunst og kulturtilbud i nær-/fjernmiljø til enhver tid(teater, film, museum, konsert). Barnehage prioriterer fysisk aktivitet(klatring, ski, sykkel og aking), og utefag gjennom hele året (kano, telttur, bading, saging, snekkring, land og fisking).

6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Øke det kulturelle mangfoldet i bhg. Gi barna ansvar, muligheter for utprøving og rom for å ytre meninger og ønsker. Formidle alternativer livssyn og livspraksiser. Ta hensyn til lekevalg/både lekevalg og lekepartner. Personalet må være sitt ansvar bevisst, ved å påse at alle barn har lekekamerater og lekemuligheter. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Være tydelige til å vise kjærlighet, omsorg og humor. Gi barna veiledning i hverdagssituasjoner(konfliktløsning og kontaktetablering). Lekegrupper, smågrupper med aktivitet med voksne. Oppmuntre og rose barnas prososiale adferd. Være rollemodeller(positive) SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Barnehagen skal i nært samarbeid med barnets hjem og skolen, legge til rette for en god overgang. Informasjon om enkeltbarn skal gi etter samtykke med foreldre. Vi skal bidra til at barna får en best mulig overgang til skolen, og at de som trenger det får hjelp fra første skoledag. Barnehagen har samarbeidsmøter med skolen, om de barna som skal begynne til høsten. Barnehagen kaller inn til møte dersom det er et behov for det, vedrørende enkeltbarn.

7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Måndesplan, månedsbrev, årsplan med progresjonplan og eget informasjonsskriv. Bilder, vi tar bilder gjennom hele barnehageåret. Disse bildene kommer kontinuerlig opp på egen skjerm i garderoben(se informasjonsskriv om dokumentasjon). Praksisfortellinger på personalmøter, for å oppøve refleksjon over hendelser og handlingene våre. Dette kan være hverdagshendelser i barnehagen. Observasjoner. Når man observerer er det viktig hva man skal observere og hvorfor. Observasjoner vi har tatt, drøftes på personalmøter og med utgangspunkt i det, lages det tiltak om nødvendig. Særskilte tiltak skal alltid informeres til foreldre. Arbeidsbok for skolestartere, oppgavene de gjør gjennom året samles i egen perm og taes med ved avsluttet barnehagetid. PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne KOMMUNIKASJO N SPRÅK TEKST Språklige forbilder Samlinger preget av dialog Bruke rim&regler, sang &musikk Bruke pekebøker og bøker med enkel tekst Aktiv bruk av språk i daglige rutinesituasjoner Språklige forbilder Dialog Samlingstund Rim, regler og sangleker Miljø for bokstaver og tall Lese bøker, høre på lydbøker Økende tallek gjennom hverdagsaktivitet er. På vei til å mestre konflikter/ konfrontasjone r verbalt på egenhånd. Kunne kjenne igjen bokstaver Oppøving av viktige nødnummer Oppøving av trafikk, trafikkskilt og trafikkregler. Besøk til barnas trafikkstasjon. KROPP BEVEGELSE Legge til rette for småbarns Varierte turerfaringer Kunnskap om menneskekrop

8 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne HELSE tumlelek inne og ute Turer i ulendt terreng og nærmiljø Søvn og hvile etter behov Barna får to/tre måltider hver dag Fokus på sundt kosthold/vann er tørstedrikk Normal, høflig bordskikk Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp Fysisk aktivitet både inne og ute Utvikle positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring Fokus på sunt kosthold/vann er tørstedrikk Normal og høflig bordskikk pen Økt forståelse for kroppens behov for nødvendig mat og drikke. Økt forståelse om riktig bekledning, ved hver årstid. Økt kunnskap om førstehjelp, herunder hjerte- /lungeredning og stabilt sideleie. Markering av verdens aktivitetsdag 10. mai, motorisk ufoldelse med andre skolestartere ved Ekeberg idrettsbarnehag e, og aktivitetsdag i sept. KUNST KULTUR KREATIVITET Barna skal få varierte sanseinntrykk gjennom litteratur, bilder, teater, musikk Legge til rette for formingsaktivitete r hvor det viktigste er selve opplevelsen og skapeprosessen Barna skal få erfaring med ulike typer materialer og teknikker Lære å bruke blyant og pensel Oppleve kunst og kultur Oppsøke kreative og estetiske miljøer Oppleve ulike former for kunst og uttrykksmåter Bruke kunstinntrykk til selv og uttrykke seg kreativt Temaprosessorientert/ prosjektbasert Dans og dramatisering Barna skal bevisstgjøres ift. egne evner og interesser Skoleklubben skal gjennomføre minst 2 egne prosjekter med materialer knyttet til kreativitet og kunst. Barna har utflukt til et museum. Barna velger kunstner og kunstprosjekt i

9 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne Oppdagelsesferd hvor barna utforsker ulike typer kunst i forhold til ulike temaprosessorientert begynnelsen av juni. NATUR MILJØ TEKNIKK Vi prioriterer utelek og bruker nærmiljøet som turterreng Vi legger vekt på å skape gode opplevelser ute, og tar oss tid til å utforske ting langs veier og stier Barna lærer seg årstidene ved opplevelser av all slags vær Vi bruker naturen sammen med barna Barna erfarer og lærer om ulike dyr, innsekt og planter Lære barn å ta vare på naturen - gode holdninger gjennom prosjekt Blekkulf. La barna få utforske Lære navn på arter og planter Respekt for liv Oppøve forståelsen av bærekraftig utvikling alt vi gjør kan bidra Oppøve bevissthet til kildesortering Økt forståelse om årstider. Økt forståelse om faun og flora. Økt forståelse for sortering og gjennvinning Besøk til Teknisk museum, høsten. Besøk til klatreverket, med rappelering og buldring, høsten Overnattingstu r i Oslo marka med kano og telt, vår/- sommer Oppøving og bruk av IKT, pedagogiske spill og øvelser på pc og Ipad. ETIKK RELIGION FILOSOFI Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og samvær med andre barn og voksne Barna skal møte trygge voksne som er gode forbilder Barn hjelper barn Kjennskap til Utvikle sosial kompetanse gjennom lek og samvær med andre barn og voksne Barna skal møte trygge voksne som er gode forbilder Barn hjelper barn Bli kjent med Barna skal tilegne seg større forståelse om andre religioner, livssyn og kulturer representert i Norge Barna besøker og bidrar til

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne ulike tradisjoner og kristne høytider Kjennskap til de religioner som er representert i barnehagen Møte barns undring med respekt ulike tradisjoner og kristne høytider Bli kjent med de religionene som er representert i barnehagen Refleksjoner rundt filosofi Tilegnelse av normer og verdier som empati, solidaritet og nestekjærlighet Frelsesarmeen` s julegryte i desember. NÆRMILJØ SAMFUNN Barna skal bli godt kjent med nærmiljøet rundt barnehagen Turer utover barnehagens nærmiljø Feire barnas bursdager Jobbe med barns medbestemmelse Fokus på god atmosfære på avdelingen Bruke nærmiljøet aktivt Oppsøke og utforske naturen i nærmiljøet Feire barnas bursdager Barna skal få være med på demokratiske prosesser Fokus på god atmosfære på avdelingen Barna skal oppøves i lokalisasjon/ori entering. Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller, og arbeider for et inkluderende miljø, som motvirker mobbing og rasisme. ANTALL FORM ROM Vi bruker rim, regler, telling og bevegelser Barna skal få leke med ulike klosser og puttekasser Vi bruker alle rutinesituasjoner, samlingstund og turer aktivt Barna blir kjent med ulike ord og begreper knyttet til fagområdet Vi bruker rim, regler, telling og bevegelser Vi bruker alle rutinesituasjoner, samlingstund og turer aktivt Lager mat, baker, dekker bord, spiller spill Tall, antall og bokstaver Ulike prosjekter knyttet til fagområdet Bruk av IKT Erfare ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle sine emner til lokalisering. Kunne kjenne igjen bokstaver og tall. Tallek daglig,

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-5 år Skolestarterne gjennom formelle-/ og uformelle læringssituasjo ner.

12 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. Årsrytme: tradisjoner og høytider Fødselsdager: FN-Dagen: Halloween: Desember: Juleteater: Adventskalender: Luciafeiring: Frelsesarmeèn: Nissefest: Juleevangeliet: Juleteater: Juletrefest: Julekino: Karneval: Påskebudskap: Påskeharen: Pinse: Hvert barn får en spesiell oppmerksomhet på bursdagen sin. Vi har bursdagssamling og barnet kan ha med seg frukt/fruktfat. Barnet får flagg på bordet, bursdagssang og bursdagskrone. De eldste barna får også velge bursdagsleker som blant annet stolleken, send hatten, potetløp osv. 24. oktober markerer vi FN-dagen i barnehagen, vi arbeider gjennom hele uken med prosjekt og perspektiver ift. fattige barn i u-land. Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Vi skjærer gresskar og har ansiktsmaling. Knep eller Knask. Årets feiring blir fredag 28. oktober. Brumlebassen ønsker at barnehagen skal være et fristed for stress. Julestemningen skal nytes i stemning, ro og lukt. Vi skal sammen med barnegruppen avklare forventinger knyttet til julefeiringen. Barnehagen skal ha juleverksted med to til tre verkstedposter, det er barnets prosess som står i fokus og ikke produktet. På lekekroken vil det være juleverkstedbord med voksen veiledning alle dager. I tråd med rammeplan og opplevelser av kulturelle bidrag, reiser vi i desember til trikkestallen Oslo Nye og ser på Snekker Andersen. De minste barna får eget hjemmelaget juleteater i barnehagen. Vi er opptatt av at kalenderen vår ikke skal være noe man får og en kjøpegreie. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede og kreativitet i adventstiden som bygger på fellesskapsfølelsen. I samling tenner vi adventslys og leser høyt fra et utvalgt juleeventyr. Rotta Rolf blir med alle barna hjem for å hjelpe til i julestria... Brumlebassen inviterer foreldrene til Luciakaffe med lussekatter. Store barn går Luciatog og de to eldste av gutt og jente er Lucia. Det er ikke lov å fritt fotografere/filme, noe personalet gir beskjed om under showet (se dokumentasjon)! De eldste barna tar turen til Ryenberg hjemmet midt på dagen og går i Luciatog for de gamle. De eldste barna gir gaver til andre barn som ikke har så mye. Gavene blir lagt under Frelsesarmeèn`s juletre på Universitetsplassen i løpet av desember. I desember har barna og personalet nissefest i barnehagen. Da kler vi oss som små nisser i rødt og spiser grøt. Kanskje kommer Julenissen?/ Fortsatt første mann til mølla folkens! Vi formidler juleevangeliet på bestemte dager i adventstiden. Dette gjennom høytlesing, samtal, bilder og rollespill i samlingsstunder, der både barn og voksne er delaktige. Hvert år tar vi turen til trikkestallen på Thorsov for å overvære Snekker Andersen. I regi av foreldrerådet, inviteres barn og foreldre til juletrefest i januar. En av de siste dagene før jul, har vi julekino på storlerret. Her vi viser vi juletegnefilmer for de minste og julefilm for de store. Skoleklubbarna er kinosjefer og billettoperatører! Fredag 4. februar finner vi frem kostymene og markerer karnevalstid. Gjennom ord og bilder i samlingsstund, vil vi formidle historien fra hyllesten av Jesus på Palmesøndag, korsfestelsen, til oppstandelsen 1. påskedag. En av de siste dagene før Palmesøndag ser vi etter påskeharen som kommer på besøk. Barn og voksne ser om den har lagt fra seg egg. Som nissen, førstemann til mølla! Vi markerer pinse ved å formidle budskapet om kirken som sted og bygning, på dens fødselsdag. Vi ønsker å besøke kirken som bygning, for å gi barna et bilde av hva en kirke er. 17. mai: Vi ønsker at barna i Brumlebassen barnehage skal ha et positivt forhold til 17.mai og innsikt i hvordan og hvorfor den feires. Siste dag før 17. mai/helg går vi i 17.maitog fra Ekeberg skole og en god rundtur opp Simensbråtveien. Etter siste måltid, kommer Tryllemette med et kult og spennende trylleshow! Etterpå har vi 17.maileker i barnehagen, foreldrekaffe med kaker og is. Sommeravsluting: Foreldrerådet inviterer barn, søsken og foreldre til sommeravsluting i barnehagen, med god mat og underholding. Det er ikke lov å fritt fotografere/filme, noe personalet gir beskjed om under showet (se dokumentasjon)!

13 Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Martin Reiersen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den

14 [plass for bilde] OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett. Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: 02180

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper postmottak.radogveiledning@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431779 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Maurtua Familiebarnehage

Maurtua Familiebarnehage Maurtua Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 maurtua@vikenfiber.no Telefon: 41604840 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.maurtua.private.barnehage.no Innhold

Detaljer

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Rønningen barnehage Rønningen barnehage kari-anne.skarpaas@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476355 Webside på kommunens portal: www.bva.oslo.kommune.no ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Den Russiske Barnehagen

Den Russiske Barnehagen Den Russiske Barnehagen nathalie@denrussiskebarnehagen.no Telefon: 46633164 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/denrussiske-barnehage Private barnehagers webadresse: www.denrussiskebarnehagen.no

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Sollerudstranda barnehage

Sollerudstranda barnehage Sollerudstranda barnehage sollerudstrandabhg@gmail.com Telefon: 47241671 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sollerudstranda-barnehage/ Private barnehagers

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Askeladden barnehage Askeladden barnehage jorunn.arnesen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23475010 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen Familiebarnehage

Hakkebakkeskogen Familiebarnehage Hakkebakkeskogen Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/18 Avdeling Dr Rustadsvei Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&cat

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 45635196 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Hubroveien korttidsbarnehage

Hubroveien korttidsbarnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Hubroveien korttidsbarnehage Hubroveien korttidsbarnehage hubro.korttidsbarnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 25 39 14 / 90 57 27 16 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/hubroveien-korttidsbarnehage

Detaljer

Oppsaltunet barnehage

Oppsaltunet barnehage Oslo kommune Bydel Østensjø Oppsaltunet barnehage Oppsaltunet barnehage tunet.oppsal@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22786739 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/oppsaltunet-barnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 947 81 827 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Nedre Bekkelaget barnehage

Nedre Bekkelaget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Nedre Bekkelaget barnehage Nedre Bekkelaget barnehage amarjit.kaur@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494040 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no ÅRSPLAN

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Gullkroken)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Gullkroken) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Gullkroken) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage Fossum barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 team.fossum@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22 10 13 87 / 97643 724 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei

Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/18 raymond@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: familiebarnehage.no Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Priorveien barnehage Priorveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Smestad barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 91246086 / 48160322 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage Nordtvet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 94781827 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 99303544 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage Kampen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 maja.reigstad@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 14 29 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Pontoppidan barnehage

Pontoppidan barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Pontoppidan barnehage Pontoppidan barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 mette.thomassen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 98251865 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018 styrer.loren@barnehagenvaar.no 40141168 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage Vestskrenten Idrettsbarnehage vestskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vestskrenten-barnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage Elmholt barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 elmholt.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 48 16 03 45 / 912 48 172 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage avd. Ullernveien

Hakkebakkeskogen familiebarnehage avd. Ullernveien Hakkebakkeskogen familiebarnehage avd. Ullernveien ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/18 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&ca

Detaljer