Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

2

3 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER... 6 BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTDOKUMENTET... 9 POLITISKE FØRINGER I BUDSJETTARBEIDET ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER BUDSJETTFORSLAGET FOR STANGE KOMMUNE STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM OVERORDNEDE SATSNINGSOMRÅDER SATSNINGSOMRÅDE FOR OPPVEKST SATSNINGSOMRÅDE HELSE OG OMSORG SATSNINGSOMRÅDE FOR SAMFUNNSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING BUDSJETTRAMMER MED KOMMENTARER (FASTE 2015-PRISER) KOMMENTARER TALLBUDSJETTET 2015 OG ØKONOMIPLAN INNTEKTSGRUNNLAGET VIRKSOMHET OG STABER - TILTAKSOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK KOMMUNALTEKNIKK INVESTERINGSTILTAK EIENDOMSAVDELINGEN ANDRE INVESTERINGER INVESTERINGSTILTAK STANGE KOMMUNALE - BOLIGFORETAK GEBYRER OG AVGIFTER I VEDLEGG: KOMMUNESTYRETS SKATTEVEDTAK FOR VEDLEGG: OBLIGATORISKE OVERSIKTER VEDLEGG: DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER STANGE KOMMUNE VEDLEGG: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD

4 Forslag til årsbudsjett og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 35 til 36 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2015 på totalt kr finansieres med låneopptak på inntil kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes, jfr. investeringsoversikten på side 51 i budsjettheftet, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. Følgende innsparingstiltak er lagt inn i budsjett og økonomiplanene for : Virksomhet Rådmannen Staber Eiendomsavdelingen Virksomhet for barnehager Grunnskolen ÅOA Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede NAV Helsetjenester i hjemmet Stange helse og omsorgssenter Kultur og fritid Sum virksomheter og staber Boligforetaket, økt utbytte Skatteanslag, økt Finanskostnader, endringer netto inkl. nye lån Nedjustering driftsreserver Sum skatt, finans, reserver Totalt Kommuneskatt 6. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,25 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2

5 Eiendomsskatt 7. Eiendomsskatten fastsettes til 4,1 promille i 2015, uten bunnfradrag. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 68. 3

6 Rådmannens kommentarer Økonomien i Stange kommune har vært trang også i Behovet for økning av utgifts- /aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter. Ved budsjettbehandlingen for 2014 ble det lagt klare føringer på at evt. vekst, eller oppgaveendring, måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. De statlige inntektsforutsetningene i Statsbudsjett 2015 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og Regjeringens forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene Regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til Statsbudsjett. For at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon, er aktivitetskutt og strukturelle endringer påkrevet. Rådmannens budsjettforslag bygger som tidligere år på de forutsetningene og anslagene som ligger i Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2015 er det anslått til 3,0 %. Dette er som signalisert i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,5 %, og de frie inntektene til en reell vekst på ca 1,4 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett Med bakgrunn i den skatteinngangen som har vært i 2014 antas skatteinntekten i Stange å kunne bli ca 3,0 mill kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet. Rådmannen har likevel funnet det riktig å følge handlingsregel 2 om frie inntekter, og har fulgt de statlige signalene. I salderingen er det lagt inn en generell sparing på 1 % av netto ramme på de fleste virksomheter og staber. Det gjøres oppmerksom på at den økonomiske situasjonen ved Stange helse og omsorgssenter i skrivende stund fremdeles ikke er avklart, og denne virksomheten går inn i 2015 med et aktivitetsnivå som er vesentlig høyere enn forutsatt i rammeberegningen. Videre er følgende innsparingstiltak fra budsjett og økonomiplan delvis iverksatt: Reduksjon barnehage, styrerressurs Avvikling av bofellesskap Lunda Dagsenter Ottestad Gjennomganger turnuser i helse- og omsorgssektoren Omgjøring 10 korttidsplasser ved Stange helse- og omsorgssenter Endringer Lille Kjonerud, 7 boenheter Kultur og fritid, motorsenteret Politisk aktivitet, reduksjon antall møter Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan for valgt å ikke legge inn konsekvensen av strukturendringer. Det vil bli jobbet videre med både Deloitte-rapporten, og rapporten fra Telemarksforskning, med sikte på å foreta strukturelle grep både innen helse og omsorgsområdet og oppvekstområdet. Innen oppvekstområdet vil strukturendringer gi et handlingsrom, ikke bare for å styrke økonomien, men også å styrke læringsutbytte for elevene. Innen helse- og omsorgsområdet tilsier statistikkdata, KOSTRA-tall og kommunebarometeret, at omfanget av tjenestetilbudet er for stort i forhold til kommunens inntektsforutsetninger. Rådmannen vil i 2015 komme tilbake med tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet for å redusere aktiviteten. Vedrørende oppvekstområdet vil den politiske prosessen avgjøre om tiltak skal iverksettes. I budsjettforslaget for 2015, og planperioden , legger rådmannen frem et budsjett i teknisk balanse. Det er i dette opplegget hovedsakelig forutsatt at virksomhetene utfører sin aktivitet/tjenester innenfor de rammer som foreligger etter gjennomføring av innsparingene fra , samt med årets generelle rammereduksjon. Rammene til enhetene er korrigert for konsekvenser av årets lønnsoppgjør, og for de tiltak kommunestyret i løpet av 2014 har bevilget midler til. Netto driftsresultat er svært presset, og utgjør for 2015 et underskudd på 4,1 mill kroner. Dvs. -0,3 %. Fylkesmannens norm og kommunens handlingsregel forutsetter et netto driftsresultat på 3,0 %, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2015 som er 45 mill kroner for lavt for å nå dette normkravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. Underskuddene i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond, men aktiviteskutt og strukturendring utover de grepene som allerede er vedtatt er påkrevet for å møte situasjonen. 4

7 Fra vedtatt økonomiplan til økonomiplan får vi følgende endringer på hovedstørrelsene: I forhold til utkast 1 Budsjett og økonomiplan har de samlede driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene. Dette skyldes i hovedsak økning i div. statlige refusjoner, samt at man har holdt igjen utgiftsveksten. Det gjøres oppmerksom på at det i beregningene ligger som en forutsetning at både innsparingstiltakene fra 2014, og de nye innsparingene fra 2015 gjennomføres med forventet årseffekt. Videre er den økonomiske situasjonen ved Stange helse og omsorgssenter avklart, noe som alene kan forverre resultatet med 7 8 mill kroner også i Det er forutsatt at avkastningskravet i Stange Energi skal vurderes på nytt i jfr. tidligere vedtak. Utbytte og renteavkastningen i Stange Energi er lagt inn i økonomiplanen med 10,0 mill kroner i utbytte og 6,25 mill kroner i rente på ansvarlig lån. I forhold til Boligforetaket er det innarbeidet i kommunens økonomiplan et årlig uttak på 8,5 mill kroner. Stange kommunale Boligforetak er nå å betrakte som et selvstendig rettssubjekt/juridisk enhet. I dette følger at man vil vurdere boligforetaket som en økonomisk bedriftsenhet, på linje med Stange Energi. Ved fastsettelse av utbyttekravet fra Boligforetaket, er det lagt til grunn en anslått reell egenkapital på ca 200 mill kroner. Med 4 % forrentning på denne kapitalen anslås en riktig avkastning på 8 8,5 mill kroner. Rådmannen legger opp til å ha en ny gjennomgang av avkastningskravet/utbytte både i Stange Energi og Stange kommunale boligforetak i løpet av Rådmannen har i tidligere økonomidrøftinger påpekt at det er nødvendig å skape handlingsrom i økonomien fremover. Ut fra den økonomiske situasjon som avtegner seg i salderingen av dette budsjettet, er det tydelig at arbeidet med slike omstillingstiltak må iverksettes snarest. Med Stange kommunes aktivitetsnivå, og de rammer kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2015, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, i tillegg må nok strukturelle endringer gjennomføres. 5

8 Sparetiltakene som er lagt inn i budsjett og økonomiplanen for oppsummeres slik: Virksomhet Rådmannen Staber Eiendomsavdelingen Virksomhet for barnehager Grunnskolen ÅOA Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede NAV Helsetjenester i hjemmet Stange helse og omsorgssenter Kultur og fritid Sum virksomheter og staber Boligforetaket, økt utbytte Skatteanslag, økt Finanskostnader, endringer netto inkl. nye lån Nedjustering driftsreserver Sum skatt, finans, reserver Totalt Statlige fokusområder Regjeringen har et ønske om å gjennomføre nye ideer og bedre løsninger som skaper muligheter for alle. De har pekt på 8 satsningsområder, hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for målsettingene om: Levende lokaldemokrati Ønsket om å gi enkeltmennesker, lokalsamfunn og kommuner større frihet, og mer innflytelse, over egen hverdag er viktig for Regjeringen. De vil gi kommunesektoren gode rammevilkår som kan styrke kommunenes tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og som demokratisk arena. De mener at større kommuner med styrket kapasitet og kompetanse, dvs. mer robuste kommuner, er en viktig faktor for å klare dette. Et forslag om flytting av oppgaver fra fylkeskommuner til kommuner er under utarbeidelse, og endring av kommunestruktur et viktig element for å lykkes med dette. Enklere hverdag for folk flest Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De ønsker at brukere av kommunalt tjenestetilbud skal ha økt valgfrihet. Videre ønsker de større/hurtigere gjennomføringskraft i forvaltningen. Dette skal gjennomføres ved fjerning av tidstyver, eller unødvendige byråkratiske løsninger. I tillegg vil KMD gjennom boligpolitikken få et viktig ansvar knyttet til satsningsomårdet; Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Egnede boliger for alle er viktig for Regjeringen. Det legges opp til økning av utlånsrammen til bygging av utleieboliger, slik at man kan bygge ca 200 flere boliger enn i dag. Dvs. utlånsrammen for utleieboliger gir rom for bygging av nye utleboliger. Videre jobber departementet for at en robust plattform av nasjonale felleskomponenter som offentlige digitale tjenester skal videreutvikles. 6

9 I det økonomiske opplegget for 2015 mener Regjeringen at de legger til rette for en god og forutsigbar kommuneøkonomi som gir grunnlag for å videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter foreslås satt til 6,2 mrd. kroner, eller 1,5 %. 4,4 mrd. kroner av dette er frie inntekter, dvs. 1,4 %. 3,9 mrd av dette er kommunenes andel. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2014 i revidert nasjonalbudsjett Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 3,0 %. Dette er som signalisert i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst, og kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,5 % og de frie inntektene til en reell vekst på ca 1,4 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett I Stange kommunes vedtatte økonomiplan for er det allerede forutsatt en vekst på 1 % årlig i planperioden. Regjeringen mener de legger frem et forslag til statsbudsjett for 2015 hvor de økonomiske forholdene legger til rette for at kommunesektoren skal kunne videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne. Økonomisk konsekvens av pålegg om nye eller utvidede oppgaver er kompensert. Likeledes er økonomisk konsekvens av oppgaver som ikke lenger skal gjøres, tatt ut. Disse endringene er holdt utenom veksten i de frie inntektene. De økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnader er ytterligere strammet til, hvilket vil medføre økning i pensjonskostnadene også i Amortiseringstiden justeres ned fra 10 til 7 år. Departementet understreker at kommunene har et selvstendig ansvar for både pensjon, lønn og låneopptak. Regjeringen hevder at nøkkelen til et slagkraftig lokaldemokrati ligger i mindre statlig styring, og at det er basert på rammestyring. Kommunereformen skal baseres på gode lokale prosesser, der kommunene selv vurderer den framtidige kommunestrukturen. Samtidig pågår det en prosess for å se på hvilke oppgaver som bør ligge i fylkeskommunene og hvilke som bør ligge i kommunene, med siktemål å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Departementet legger til grunn i det videre arbeidet med overføring av nye oppgaver til kommunene at det bidrar til redusert byråkrati og økt effektivitet. Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser anses som viktig for å gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Målet er, som tidligere nevnt, en enklere hverdag for folk flest. Videre ønsker de å legge til rette for raskere og enklere prosesser for plan- og byggesaker i kommunene, og de ønsker å legge til rette for at flere vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe seg, og bli boende, i en egnet bolig. Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av god kvalitet. Sektoren må ha god økonomistyring, og tilpasse aktivitetsnivået etter inntektsrammene. En stabil finansiell situasjon er en forutsetning for god kommunal tjenesteyting over tid. Netto driftsresultat er en god indikator for å måle dette. Det er bred faglig enighet om at netto driftsresultat Ut over realveksten i frie inntekter, legger Regjeringen til rette for en særskilt styrking innenfor bl.a. følgende kommunale tjenesteområder: Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt jordmordtjenesten Styrking av rus og psykiatri Dagtilbud til demente Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse Kompetansesatsning i skoler og barnehager Fleksibelt barnehageopptak Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage foreslås satt til kr pr. hel plass pr. måned. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det videre foreslått moderasjonsordninger for en mer sosial profil på foreldrebetalingen for de familiene som har lave inntekter. Det er videre avsatt midler til større fleksibilitet i barnehageopptaket, og til kvalitetsutvikling i barnehagene. 7

10 I skolesektoren er det lagt opp til satsing på kompetanse med etablering av nye studieplasser til videreutdanning av lærere. Rentekompensasjonsordningen til investering i, og rehabilitering av, skoleog svømmeanlegg er faset inn med 3 mrd. kroner ekstra. Årskonsekvensen av reversering av kulturskoletilbudet og gratis frukt og grønt er tatt ut av rammene. Videre er årsvirkningen av valgfag i 10. trinn lagt inn med helårsvirkning. For helse og omsorgssektoren innebærer Regjeringens forslag til statsbudsjett en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmordtjenesten. Videre er økt innsats i forhold til rus og psykiatri prioritert. Tilsagnsrammen for investeringstilskuddet til bygging av heldøgns omsorgsplasser er godskrevet for bygging av ca plasser i Fra 2015 vil det tre i kraft endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse (BPA). Anslått merkostnad er kompensert i rammetilskuddet. Ordningen med kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen utgår fra 2015, og kommunene reduseres i rammetilskuddet som følge av dette. Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr til kr , og kommunene vil fortsatt få refundert 80,0 % av overskytende kostnad. Den kommunale tjenesten økonomisk rådgivning i NAV-kontorene, som til nå har vært finansiert ved øremerket tilskudd, er foreslått innlemmet i kommunenes frie inntekter. Videre er den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering økt til kr pr. måned pr. barn. Integreringstilskudd til flyktninger foreslås økt med 4 %, og tilskuddet til enslige mindreårige økes fra kr til Bostøtteordningen til de som bor i private boliger har vært lavere enn for de som bor i kommunal bolig. Dette skal endres, slik at man i 2016 skal få den samme bostøtten uavhengig av om boligen man bor i er privat eller kommunal. Endringen innføres gradvis ved en justering i

11 Budsjettprosessen budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunes styringssystem årshjulet, lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen I budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2018 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Kommunestyret har første og andre halvår 2014 blitt orientert og fått seg forelagt dokumentasjon om den økonomiske situasjonen i kommunene. Budsjettforslag 1 og økonomiplan ble behandlet i kommunestyremøte , hvor det i etter en kort presentasjon av dokumentet og av signaler gitt i kommuneøkonomiproposisjonen var anledning til drøftinger med virksomhetene. Kommunestyret har signalisert føringer i budsjettarbeidet, hvor de 10 forespørslene om utredninger er kommentert i neste kapittel. Rådmannen fremlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak fremlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2014, justert for vedtak av varig karakter gjort av kommunestyret gjennom året. Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. 9

12 Politiske føringer i budsjettarbeidet. Kommunestyret har i sak 51/14 bedt rådmannen holde Formannskapet løpende orientert om framdriften i budsjettarbeidet, med oppdatert utfordringsbilde og rådmannens vurderinger knyttet til arbeidet med å legge fram et budsjett i balanse. Samtidig har kommunestyret trukket frem noen områder som de ønsker spesielt belyst. Etterfølgende kommentarer tar for seg de enkelte spørsmålsstillingene. 1. En ber om at rådmannen i neste Formannskapsmøte legger fram en vurdering av renteutviklingen og konsekvensene av lønnsoppgjøret i forhold til rammebetingelser for budsjett Rådmannens kommentarer: Vurdering av renteutviklingen Denne analysen baserer seg på Kommunalbankens vurderinger, som de siste årene har laget forslag til budsjettrente/flytende rente for kommuner og fylkeskommuner til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Ved estimering av lånerente for de neste 3-4 årene er det særlig tre usikkerhetsfaktorer en må ta hensyn til: Norges Banks styringsrente Denne danner rentegulvet i det norske markedet. Styringsrenten er innrettet mot å påvirke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. Samtidig er det en målsetting å unngå finansielle ubalanser så vel som store svingninger i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er derved også blant faktorene som spiller inn ved fastsettelsen. Norges Bank konkluderer i Pengepolitisk Rapport 3/2014 med at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret. Analysen innebærer at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Risikopåslaget i pengemarkedet Risikopåslaget gjenspeiler investorenes kompensasjon for risiko knyttet til långiving. I det norske markedet har påslaget det siste året svingt mellom 15 og 35 rentepunkter. I begynnelsen av september er 3 mnd Nibor 1,70 %, dvs. 0,20 prosentpoeng over styringsrenten. Bankenes utlånsmarginer Forretningsbankene har det siste halvåret kunnet sette lånerenten noe ned igjen, etter renteøkning i fjor, av hensyn til forventet strengere kapitalkrav. Ifølge SSB falt banker og kredittforetaks utlånsrenter også i 2. kvartal, etter en nedgang i de tre foregående kvartalene. Vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente. I sin vurdering tar Kommunalbanken utgangspunkt i to prognosekilder, fra hhv Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå, samt løpende FRA-renter avlest i markedet (dvs. markedets egen oppfatning av framtidig utvikling avlest via inngåtte kontrakter). Norges Banks Pengepolitisk Rapport 3/2014, SSB s Økonomiske analyser 4/2014 og renter fra standardiserte FRA-kontrakter skisserer noe forskjellig forventning til utviklingen av lånerenter. Kommunalbanken legger i sin konklusjon mest vekt på Norges Banks og SSB s anslag. 10

13 Sammenstilt kan alternativene skisseres slik: Markedet (FRAbasert) KBNs forslag til budsjettrente ,2 2,1 2,02 2, ,45 2,2 2,14 2, ,7 2,5 2,38 2, ,65 3 Sammenligner vi alternativene med tidligere anslag, ser vi at de rentebaner som skisseres nå har en langt flatere utvikling enn for ett år tilbake. Dette kommer for eksempel fram hvis vi sammenstiller Kommunalbankens (KBN) forslag til budsjettrenter fra 2013 med årets forslag: I Stange kommunes budsjett økonomiplan ble renter av investeringslån beregnet med en rentefot på 2,5 % i 2014 og 2015, 3,0 % i 2016 og 4 % i Basert på ovenstående, og hensyntatt sammensetning og rentebetingelser på kommunens eksisterende lån, vil rådmannen anbefale en rentebane i tråd med Kommunalbankens nåværende anslag. Sammenholdt med fjorårets rentesatser foreslås følgende til bruk i budsjett 2015/ økonomiplan : Budsjett ,50 % 2,50 % 3,00 % 4,00 % Budsjett ,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % Grafisk framstilt blir da bildet som følger: 11

14 Avslutningsvis kan det være verdt å merke seg Kommunalbankens sluttkommentar i notatet: Til syvende og sist vil det være synsing som avgjør hva man bruker, men vi håper likevel systematikken kan være til hjelp i denne og senere budsjettprosesser. Konsekvensen av endret rentebane vil bli slik som tabellen nedenfor viser: Budsjett ,50 % 3,00 % 4,00 % 4,00 % (2018 stipulert) Budsjett ,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % Endring/reduksjon Det er inngått ny bankavtale gjeldende fra 1. desember Blant annet innebærer dette at rentemarginen på innskudd er noe lavere enn tidligere avtale. Det fører igjen til at postene for renteinntekter må justeres noe ned ut fra tidligere anslag i vedtatt økonomiplan. Konsekvensene av lønnsoppgjøret. I budsjettet for 2014 ble det avsatt en lønnsreserve på 3,5 % til dekning for årets lønnsoppgjør, dvs. 18,0 mill kroner. Årets lønnsoppgjør beløper seg totalt til 17,8 mill kroner inkl. sosiale kostnader. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2015 lagt inn en vekst på 3,3 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 1,7 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Lønnsglidningen i gjennomsnitt de siste tre årene har vært 0,2 %. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2014 beløp seg til ca 27,2 mill kroner. Det er avsatt en lønnsreserve på 17,0 mill kroner i for å dekke opp lønnsoppgjøret i En ber rådmannen vurdere erfaringene fra omgjøring av korttidsplasser til omsorgsleiligheter, og legge fram en vurdering av hvorvidt en kan gå videre og etablere ytterligere 10 omsorgsboliger. Rådmannens kommentarer: Det vises til Kommunestyrets behandling og vedtak, sak 0097/13, budsjett 2014, økonomiplan Omgjøring av 10 korttidsplasser til 10 omsorgsboliger med døgnbemanning ved Stange helse og omsorgsenter. Etablering av 10 omsorgsleiligheter ved Stange helse og omsorgssenter er ved utgangen av oktober ferdigstilt. Oppstart er med dette noe forsinket i forhold til tidsplanen som var 1. juli Det er utarbeidet kriterier for hvilke innbyggere som skal få tilbud på dette tjenestenivået. Det forventes at de første brukerne flytter inn i løpet av november Rådmannen kan dermed ikke konkret svare opp erfaringene så langt. Stange kommune har etter en samlet faglig vurdering underdekning på omsorgsleiligheter med døgnbemanning. Dette er et viktig, og riktig tjenestetilbud, i omsorgstrappa slik at behovet for sykehjemsplass utsettes eller ikke blir aktuelt. De fleste ønsker å bo og leve i en hjemmesituasjon så lenge de kan, sett i sammenheng med faglig forsvarlighet. Rådmannen anbefaler at det planlegges videre med etablering av flere omsorgsleiligheter med døgnbemanning. Rådmannen vil imidlertid foreta en grundig vurdering og konsekvensutreding i forhold til omgjøring av ytterligere 10 korttidsplasser ved Stange helse og omsorgssenter. Et alternativ er å utrede bygging av nye omsorgsboliger med døgnbemanning. Effekten av vedtatt innsparing med tiltaket legges inn i økonomiplanen Vedtak i kommunestyret Justering etter gjennomført tiltak Avvik i forhold til opprinnelig vedtak

15 Når det gjelder bygging av nye omsorgsboliger med døgnbemanning har det i forbindelse med budsjettet/økonomiplan-arbeidet vært vurdert å bygge boliger for flere grupper som rus/psykiatri, funksjonshemmede og eldre (bo- og servicesenter). Det vises for øvrig til investeringsplanen for økonomiplanperioden En ber rådmannen forsere arbeidet med en tildelingsenhet som ser all tildeling av tjenester i sammenheng. Samtidig ber en om at rådmannen gjennomgår tjenestebeskrivelser og kommer tilbake til Formannskapet med mulige modeller, med økonomiske konsekvenser. Rådmannens kommentarer: Tjenesteenhet Helse og Omsorg (heretter kalt enheten) ble etablert i stab til kommunalsjef helse og omsorg fra med 3 saksbehandlere, derav en med ansvar for koordinering. Enheten skal sikre en riktig tildeling av tjenester vurdert ut fra objektive kriterier, for å sikre innbyggerne i Stange kommune nødvendig helsehjelp i henhold til lovverk, og på riktig omsorgsnivå. Det er en målsetting å profesjonalisere saksbehandlingen og ivareta likhetsprinsippet på en bedre måte. Status pr : Enhetene saksbehandler følgende tjenester: Fase 1: Opphold i institusjon Praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse Helsetjenester i hjemmet Matombringing Tildeling av tjenester i Lille Kjonerud bofellesskap og Vallset bofellesskap Fase 2:( ikke iverksatt enda) Trygghetsalarm Omsorgslønn Omsorgsboliger og bo og servicesenter TFF Dagtilbud Rehabilitering Støttekontakt til voksne Tildelingsmyndigheten blir liggende i samme enhet. Dette vil sikre riktig omsorgsnivå og bedre smidighet for innbyggerne i større grad enn i dag. Det vil bli en større sammenheng mellom faglige vurderinger, saksbehandling og myndighet til å tildele tjenester. Enheten kan dermed tilby andre tjenester uten at innbyggeren må søke om dette i en annen kommunal instans, der det vil bli gjort en ny vurdering av behov. Å utvide enheten vil føre til bedre kvalitet i saksbehandling, mer rettferdig tildeling av tjenester, samt mer tidsbesparende og kostnadseffektive løsninger. Imøtekommet kravet om ett kontaktpunkt i kommunen. All dokumentasjon/kommunikasjon journalføres elektronisk, intern og eksternt, med fastleger og sykehuset Innlandet(SI) Enheten ble etablert med tanke på en rammefinansieringsmodell innenfor bestiller-utfører konseptet. For å lykkes med denne utøvelsen av bestiller-utfører konseptet er det viktig at bestillers ansvar tydeliggjøres, at omsorgsnivåene dimensjoneres riktig, og det må være god rutiner for vurdering og revurdering knyttet til vedtak. Rammefinansieringsmodellen forutsetter mest mulig ressurser til brukerne, og minst til administrative oppgaver. Om tjenestebehovene blir mer omfattende enn det som kan dekkes innenfor tildelt ramme, blir det saker som må tas opp i forbindelse med budsjettprosesser og eventuelt behandling av tertialrapporter. Her er rådmannen av den oppfatning at dette også vil bidra til å bedre våre KOSTRA-tall i forhold til netto utgifter pr. innbygger og mottager av tjenester. 13

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2016-2019

Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 18.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer