Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

2

3 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER... 6 BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTDOKUMENTET... 9 POLITISKE FØRINGER I BUDSJETTARBEIDET ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER BUDSJETTFORSLAGET FOR STANGE KOMMUNE STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM OVERORDNEDE SATSNINGSOMRÅDER SATSNINGSOMRÅDE FOR OPPVEKST SATSNINGSOMRÅDE HELSE OG OMSORG SATSNINGSOMRÅDE FOR SAMFUNNSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING BUDSJETTRAMMER MED KOMMENTARER (FASTE 2015-PRISER) KOMMENTARER TALLBUDSJETTET 2015 OG ØKONOMIPLAN INNTEKTSGRUNNLAGET VIRKSOMHET OG STABER - TILTAKSOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK KOMMUNALTEKNIKK INVESTERINGSTILTAK EIENDOMSAVDELINGEN ANDRE INVESTERINGER INVESTERINGSTILTAK STANGE KOMMUNALE - BOLIGFORETAK GEBYRER OG AVGIFTER I VEDLEGG: KOMMUNESTYRETS SKATTEVEDTAK FOR VEDLEGG: OBLIGATORISKE OVERSIKTER VEDLEGG: DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER STANGE KOMMUNE VEDLEGG: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD

4 Forslag til årsbudsjett og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 35 til 36 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2015 på totalt kr finansieres med låneopptak på inntil kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes, jfr. investeringsoversikten på side 51 i budsjettheftet, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. Følgende innsparingstiltak er lagt inn i budsjett og økonomiplanene for : Virksomhet Rådmannen Staber Eiendomsavdelingen Virksomhet for barnehager Grunnskolen ÅOA Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede NAV Helsetjenester i hjemmet Stange helse og omsorgssenter Kultur og fritid Sum virksomheter og staber Boligforetaket, økt utbytte Skatteanslag, økt Finanskostnader, endringer netto inkl. nye lån Nedjustering driftsreserver Sum skatt, finans, reserver Totalt Kommuneskatt 6. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,25 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2

5 Eiendomsskatt 7. Eiendomsskatten fastsettes til 4,1 promille i 2015, uten bunnfradrag. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 68. 3

6 Rådmannens kommentarer Økonomien i Stange kommune har vært trang også i Behovet for økning av utgifts- /aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter. Ved budsjettbehandlingen for 2014 ble det lagt klare føringer på at evt. vekst, eller oppgaveendring, måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. De statlige inntektsforutsetningene i Statsbudsjett 2015 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og Regjeringens forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene Regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til Statsbudsjett. For at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon, er aktivitetskutt og strukturelle endringer påkrevet. Rådmannens budsjettforslag bygger som tidligere år på de forutsetningene og anslagene som ligger i Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2015 er det anslått til 3,0 %. Dette er som signalisert i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,5 %, og de frie inntektene til en reell vekst på ca 1,4 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett Med bakgrunn i den skatteinngangen som har vært i 2014 antas skatteinntekten i Stange å kunne bli ca 3,0 mill kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet. Rådmannen har likevel funnet det riktig å følge handlingsregel 2 om frie inntekter, og har fulgt de statlige signalene. I salderingen er det lagt inn en generell sparing på 1 % av netto ramme på de fleste virksomheter og staber. Det gjøres oppmerksom på at den økonomiske situasjonen ved Stange helse og omsorgssenter i skrivende stund fremdeles ikke er avklart, og denne virksomheten går inn i 2015 med et aktivitetsnivå som er vesentlig høyere enn forutsatt i rammeberegningen. Videre er følgende innsparingstiltak fra budsjett og økonomiplan delvis iverksatt: Reduksjon barnehage, styrerressurs Avvikling av bofellesskap Lunda Dagsenter Ottestad Gjennomganger turnuser i helse- og omsorgssektoren Omgjøring 10 korttidsplasser ved Stange helse- og omsorgssenter Endringer Lille Kjonerud, 7 boenheter Kultur og fritid, motorsenteret Politisk aktivitet, reduksjon antall møter Rådmannen har i sitt forslag til økonomiplan for valgt å ikke legge inn konsekvensen av strukturendringer. Det vil bli jobbet videre med både Deloitte-rapporten, og rapporten fra Telemarksforskning, med sikte på å foreta strukturelle grep både innen helse og omsorgsområdet og oppvekstområdet. Innen oppvekstområdet vil strukturendringer gi et handlingsrom, ikke bare for å styrke økonomien, men også å styrke læringsutbytte for elevene. Innen helse- og omsorgsområdet tilsier statistikkdata, KOSTRA-tall og kommunebarometeret, at omfanget av tjenestetilbudet er for stort i forhold til kommunens inntektsforutsetninger. Rådmannen vil i 2015 komme tilbake med tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet for å redusere aktiviteten. Vedrørende oppvekstområdet vil den politiske prosessen avgjøre om tiltak skal iverksettes. I budsjettforslaget for 2015, og planperioden , legger rådmannen frem et budsjett i teknisk balanse. Det er i dette opplegget hovedsakelig forutsatt at virksomhetene utfører sin aktivitet/tjenester innenfor de rammer som foreligger etter gjennomføring av innsparingene fra , samt med årets generelle rammereduksjon. Rammene til enhetene er korrigert for konsekvenser av årets lønnsoppgjør, og for de tiltak kommunestyret i løpet av 2014 har bevilget midler til. Netto driftsresultat er svært presset, og utgjør for 2015 et underskudd på 4,1 mill kroner. Dvs. -0,3 %. Fylkesmannens norm og kommunens handlingsregel forutsetter et netto driftsresultat på 3,0 %, som betyr at Stange har et netto driftsresultat for 2015 som er 45 mill kroner for lavt for å nå dette normkravet. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. Underskuddene i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond, men aktiviteskutt og strukturendring utover de grepene som allerede er vedtatt er påkrevet for å møte situasjonen. 4

7 Fra vedtatt økonomiplan til økonomiplan får vi følgende endringer på hovedstørrelsene: I forhold til utkast 1 Budsjett og økonomiplan har de samlede driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene. Dette skyldes i hovedsak økning i div. statlige refusjoner, samt at man har holdt igjen utgiftsveksten. Det gjøres oppmerksom på at det i beregningene ligger som en forutsetning at både innsparingstiltakene fra 2014, og de nye innsparingene fra 2015 gjennomføres med forventet årseffekt. Videre er den økonomiske situasjonen ved Stange helse og omsorgssenter avklart, noe som alene kan forverre resultatet med 7 8 mill kroner også i Det er forutsatt at avkastningskravet i Stange Energi skal vurderes på nytt i jfr. tidligere vedtak. Utbytte og renteavkastningen i Stange Energi er lagt inn i økonomiplanen med 10,0 mill kroner i utbytte og 6,25 mill kroner i rente på ansvarlig lån. I forhold til Boligforetaket er det innarbeidet i kommunens økonomiplan et årlig uttak på 8,5 mill kroner. Stange kommunale Boligforetak er nå å betrakte som et selvstendig rettssubjekt/juridisk enhet. I dette følger at man vil vurdere boligforetaket som en økonomisk bedriftsenhet, på linje med Stange Energi. Ved fastsettelse av utbyttekravet fra Boligforetaket, er det lagt til grunn en anslått reell egenkapital på ca 200 mill kroner. Med 4 % forrentning på denne kapitalen anslås en riktig avkastning på 8 8,5 mill kroner. Rådmannen legger opp til å ha en ny gjennomgang av avkastningskravet/utbytte både i Stange Energi og Stange kommunale boligforetak i løpet av Rådmannen har i tidligere økonomidrøftinger påpekt at det er nødvendig å skape handlingsrom i økonomien fremover. Ut fra den økonomiske situasjon som avtegner seg i salderingen av dette budsjettet, er det tydelig at arbeidet med slike omstillingstiltak må iverksettes snarest. Med Stange kommunes aktivitetsnivå, og de rammer kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2015, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, i tillegg må nok strukturelle endringer gjennomføres. 5

8 Sparetiltakene som er lagt inn i budsjett og økonomiplanen for oppsummeres slik: Virksomhet Rådmannen Staber Eiendomsavdelingen Virksomhet for barnehager Grunnskolen ÅOA Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede NAV Helsetjenester i hjemmet Stange helse og omsorgssenter Kultur og fritid Sum virksomheter og staber Boligforetaket, økt utbytte Skatteanslag, økt Finanskostnader, endringer netto inkl. nye lån Nedjustering driftsreserver Sum skatt, finans, reserver Totalt Statlige fokusområder Regjeringen har et ønske om å gjennomføre nye ideer og bedre løsninger som skaper muligheter for alle. De har pekt på 8 satsningsområder, hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for målsettingene om: Levende lokaldemokrati Ønsket om å gi enkeltmennesker, lokalsamfunn og kommuner større frihet, og mer innflytelse, over egen hverdag er viktig for Regjeringen. De vil gi kommunesektoren gode rammevilkår som kan styrke kommunenes tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og som demokratisk arena. De mener at større kommuner med styrket kapasitet og kompetanse, dvs. mer robuste kommuner, er en viktig faktor for å klare dette. Et forslag om flytting av oppgaver fra fylkeskommuner til kommuner er under utarbeidelse, og endring av kommunestruktur et viktig element for å lykkes med dette. Enklere hverdag for folk flest Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De ønsker at brukere av kommunalt tjenestetilbud skal ha økt valgfrihet. Videre ønsker de større/hurtigere gjennomføringskraft i forvaltningen. Dette skal gjennomføres ved fjerning av tidstyver, eller unødvendige byråkratiske løsninger. I tillegg vil KMD gjennom boligpolitikken få et viktig ansvar knyttet til satsningsomårdet; Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Egnede boliger for alle er viktig for Regjeringen. Det legges opp til økning av utlånsrammen til bygging av utleieboliger, slik at man kan bygge ca 200 flere boliger enn i dag. Dvs. utlånsrammen for utleieboliger gir rom for bygging av nye utleboliger. Videre jobber departementet for at en robust plattform av nasjonale felleskomponenter som offentlige digitale tjenester skal videreutvikles. 6

9 I det økonomiske opplegget for 2015 mener Regjeringen at de legger til rette for en god og forutsigbar kommuneøkonomi som gir grunnlag for å videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter foreslås satt til 6,2 mrd. kroner, eller 1,5 %. 4,4 mrd. kroner av dette er frie inntekter, dvs. 1,4 %. 3,9 mrd av dette er kommunenes andel. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2014 i revidert nasjonalbudsjett Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 3,0 %. Dette er som signalisert i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst, og kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,5 % og de frie inntektene til en reell vekst på ca 1,4 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett I Stange kommunes vedtatte økonomiplan for er det allerede forutsatt en vekst på 1 % årlig i planperioden. Regjeringen mener de legger frem et forslag til statsbudsjett for 2015 hvor de økonomiske forholdene legger til rette for at kommunesektoren skal kunne videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne. Økonomisk konsekvens av pålegg om nye eller utvidede oppgaver er kompensert. Likeledes er økonomisk konsekvens av oppgaver som ikke lenger skal gjøres, tatt ut. Disse endringene er holdt utenom veksten i de frie inntektene. De økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnader er ytterligere strammet til, hvilket vil medføre økning i pensjonskostnadene også i Amortiseringstiden justeres ned fra 10 til 7 år. Departementet understreker at kommunene har et selvstendig ansvar for både pensjon, lønn og låneopptak. Regjeringen hevder at nøkkelen til et slagkraftig lokaldemokrati ligger i mindre statlig styring, og at det er basert på rammestyring. Kommunereformen skal baseres på gode lokale prosesser, der kommunene selv vurderer den framtidige kommunestrukturen. Samtidig pågår det en prosess for å se på hvilke oppgaver som bør ligge i fylkeskommunene og hvilke som bør ligge i kommunene, med siktemål å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Departementet legger til grunn i det videre arbeidet med overføring av nye oppgaver til kommunene at det bidrar til redusert byråkrati og økt effektivitet. Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser anses som viktig for å gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Målet er, som tidligere nevnt, en enklere hverdag for folk flest. Videre ønsker de å legge til rette for raskere og enklere prosesser for plan- og byggesaker i kommunene, og de ønsker å legge til rette for at flere vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe seg, og bli boende, i en egnet bolig. Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av god kvalitet. Sektoren må ha god økonomistyring, og tilpasse aktivitetsnivået etter inntektsrammene. En stabil finansiell situasjon er en forutsetning for god kommunal tjenesteyting over tid. Netto driftsresultat er en god indikator for å måle dette. Det er bred faglig enighet om at netto driftsresultat Ut over realveksten i frie inntekter, legger Regjeringen til rette for en særskilt styrking innenfor bl.a. følgende kommunale tjenesteområder: Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt jordmordtjenesten Styrking av rus og psykiatri Dagtilbud til demente Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse Kompetansesatsning i skoler og barnehager Fleksibelt barnehageopptak Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage foreslås satt til kr pr. hel plass pr. måned. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det videre foreslått moderasjonsordninger for en mer sosial profil på foreldrebetalingen for de familiene som har lave inntekter. Det er videre avsatt midler til større fleksibilitet i barnehageopptaket, og til kvalitetsutvikling i barnehagene. 7

10 I skolesektoren er det lagt opp til satsing på kompetanse med etablering av nye studieplasser til videreutdanning av lærere. Rentekompensasjonsordningen til investering i, og rehabilitering av, skoleog svømmeanlegg er faset inn med 3 mrd. kroner ekstra. Årskonsekvensen av reversering av kulturskoletilbudet og gratis frukt og grønt er tatt ut av rammene. Videre er årsvirkningen av valgfag i 10. trinn lagt inn med helårsvirkning. For helse og omsorgssektoren innebærer Regjeringens forslag til statsbudsjett en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmordtjenesten. Videre er økt innsats i forhold til rus og psykiatri prioritert. Tilsagnsrammen for investeringstilskuddet til bygging av heldøgns omsorgsplasser er godskrevet for bygging av ca plasser i Fra 2015 vil det tre i kraft endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse (BPA). Anslått merkostnad er kompensert i rammetilskuddet. Ordningen med kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen utgår fra 2015, og kommunene reduseres i rammetilskuddet som følge av dette. Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr til kr , og kommunene vil fortsatt få refundert 80,0 % av overskytende kostnad. Den kommunale tjenesten økonomisk rådgivning i NAV-kontorene, som til nå har vært finansiert ved øremerket tilskudd, er foreslått innlemmet i kommunenes frie inntekter. Videre er den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering økt til kr pr. måned pr. barn. Integreringstilskudd til flyktninger foreslås økt med 4 %, og tilskuddet til enslige mindreårige økes fra kr til Bostøtteordningen til de som bor i private boliger har vært lavere enn for de som bor i kommunal bolig. Dette skal endres, slik at man i 2016 skal få den samme bostøtten uavhengig av om boligen man bor i er privat eller kommunal. Endringen innføres gradvis ved en justering i

11 Budsjettprosessen budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunes styringssystem årshjulet, lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen I budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2018 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Kommunestyret har første og andre halvår 2014 blitt orientert og fått seg forelagt dokumentasjon om den økonomiske situasjonen i kommunene. Budsjettforslag 1 og økonomiplan ble behandlet i kommunestyremøte , hvor det i etter en kort presentasjon av dokumentet og av signaler gitt i kommuneøkonomiproposisjonen var anledning til drøftinger med virksomhetene. Kommunestyret har signalisert føringer i budsjettarbeidet, hvor de 10 forespørslene om utredninger er kommentert i neste kapittel. Rådmannen fremlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak fremlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2014, justert for vedtak av varig karakter gjort av kommunestyret gjennom året. Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. 9

12 Politiske føringer i budsjettarbeidet. Kommunestyret har i sak 51/14 bedt rådmannen holde Formannskapet løpende orientert om framdriften i budsjettarbeidet, med oppdatert utfordringsbilde og rådmannens vurderinger knyttet til arbeidet med å legge fram et budsjett i balanse. Samtidig har kommunestyret trukket frem noen områder som de ønsker spesielt belyst. Etterfølgende kommentarer tar for seg de enkelte spørsmålsstillingene. 1. En ber om at rådmannen i neste Formannskapsmøte legger fram en vurdering av renteutviklingen og konsekvensene av lønnsoppgjøret i forhold til rammebetingelser for budsjett Rådmannens kommentarer: Vurdering av renteutviklingen Denne analysen baserer seg på Kommunalbankens vurderinger, som de siste årene har laget forslag til budsjettrente/flytende rente for kommuner og fylkeskommuner til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Ved estimering av lånerente for de neste 3-4 årene er det særlig tre usikkerhetsfaktorer en må ta hensyn til: Norges Banks styringsrente Denne danner rentegulvet i det norske markedet. Styringsrenten er innrettet mot å påvirke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. Samtidig er det en målsetting å unngå finansielle ubalanser så vel som store svingninger i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er derved også blant faktorene som spiller inn ved fastsettelsen. Norges Bank konkluderer i Pengepolitisk Rapport 3/2014 med at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret. Analysen innebærer at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Risikopåslaget i pengemarkedet Risikopåslaget gjenspeiler investorenes kompensasjon for risiko knyttet til långiving. I det norske markedet har påslaget det siste året svingt mellom 15 og 35 rentepunkter. I begynnelsen av september er 3 mnd Nibor 1,70 %, dvs. 0,20 prosentpoeng over styringsrenten. Bankenes utlånsmarginer Forretningsbankene har det siste halvåret kunnet sette lånerenten noe ned igjen, etter renteøkning i fjor, av hensyn til forventet strengere kapitalkrav. Ifølge SSB falt banker og kredittforetaks utlånsrenter også i 2. kvartal, etter en nedgang i de tre foregående kvartalene. Vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente. I sin vurdering tar Kommunalbanken utgangspunkt i to prognosekilder, fra hhv Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå, samt løpende FRA-renter avlest i markedet (dvs. markedets egen oppfatning av framtidig utvikling avlest via inngåtte kontrakter). Norges Banks Pengepolitisk Rapport 3/2014, SSB s Økonomiske analyser 4/2014 og renter fra standardiserte FRA-kontrakter skisserer noe forskjellig forventning til utviklingen av lånerenter. Kommunalbanken legger i sin konklusjon mest vekt på Norges Banks og SSB s anslag. 10

13 Sammenstilt kan alternativene skisseres slik: Markedet (FRAbasert) KBNs forslag til budsjettrente ,2 2,1 2,02 2, ,45 2,2 2,14 2, ,7 2,5 2,38 2, ,65 3 Sammenligner vi alternativene med tidligere anslag, ser vi at de rentebaner som skisseres nå har en langt flatere utvikling enn for ett år tilbake. Dette kommer for eksempel fram hvis vi sammenstiller Kommunalbankens (KBN) forslag til budsjettrenter fra 2013 med årets forslag: I Stange kommunes budsjett økonomiplan ble renter av investeringslån beregnet med en rentefot på 2,5 % i 2014 og 2015, 3,0 % i 2016 og 4 % i Basert på ovenstående, og hensyntatt sammensetning og rentebetingelser på kommunens eksisterende lån, vil rådmannen anbefale en rentebane i tråd med Kommunalbankens nåværende anslag. Sammenholdt med fjorårets rentesatser foreslås følgende til bruk i budsjett 2015/ økonomiplan : Budsjett ,50 % 2,50 % 3,00 % 4,00 % Budsjett ,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % Grafisk framstilt blir da bildet som følger: 11

14 Avslutningsvis kan det være verdt å merke seg Kommunalbankens sluttkommentar i notatet: Til syvende og sist vil det være synsing som avgjør hva man bruker, men vi håper likevel systematikken kan være til hjelp i denne og senere budsjettprosesser. Konsekvensen av endret rentebane vil bli slik som tabellen nedenfor viser: Budsjett ,50 % 3,00 % 4,00 % 4,00 % (2018 stipulert) Budsjett ,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % Endring/reduksjon Det er inngått ny bankavtale gjeldende fra 1. desember Blant annet innebærer dette at rentemarginen på innskudd er noe lavere enn tidligere avtale. Det fører igjen til at postene for renteinntekter må justeres noe ned ut fra tidligere anslag i vedtatt økonomiplan. Konsekvensene av lønnsoppgjøret. I budsjettet for 2014 ble det avsatt en lønnsreserve på 3,5 % til dekning for årets lønnsoppgjør, dvs. 18,0 mill kroner. Årets lønnsoppgjør beløper seg totalt til 17,8 mill kroner inkl. sosiale kostnader. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2015 lagt inn en vekst på 3,3 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 1,7 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Lønnsglidningen i gjennomsnitt de siste tre årene har vært 0,2 %. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2014 beløp seg til ca 27,2 mill kroner. Det er avsatt en lønnsreserve på 17,0 mill kroner i for å dekke opp lønnsoppgjøret i En ber rådmannen vurdere erfaringene fra omgjøring av korttidsplasser til omsorgsleiligheter, og legge fram en vurdering av hvorvidt en kan gå videre og etablere ytterligere 10 omsorgsboliger. Rådmannens kommentarer: Det vises til Kommunestyrets behandling og vedtak, sak 0097/13, budsjett 2014, økonomiplan Omgjøring av 10 korttidsplasser til 10 omsorgsboliger med døgnbemanning ved Stange helse og omsorgsenter. Etablering av 10 omsorgsleiligheter ved Stange helse og omsorgssenter er ved utgangen av oktober ferdigstilt. Oppstart er med dette noe forsinket i forhold til tidsplanen som var 1. juli Det er utarbeidet kriterier for hvilke innbyggere som skal få tilbud på dette tjenestenivået. Det forventes at de første brukerne flytter inn i løpet av november Rådmannen kan dermed ikke konkret svare opp erfaringene så langt. Stange kommune har etter en samlet faglig vurdering underdekning på omsorgsleiligheter med døgnbemanning. Dette er et viktig, og riktig tjenestetilbud, i omsorgstrappa slik at behovet for sykehjemsplass utsettes eller ikke blir aktuelt. De fleste ønsker å bo og leve i en hjemmesituasjon så lenge de kan, sett i sammenheng med faglig forsvarlighet. Rådmannen anbefaler at det planlegges videre med etablering av flere omsorgsleiligheter med døgnbemanning. Rådmannen vil imidlertid foreta en grundig vurdering og konsekvensutreding i forhold til omgjøring av ytterligere 10 korttidsplasser ved Stange helse og omsorgssenter. Et alternativ er å utrede bygging av nye omsorgsboliger med døgnbemanning. Effekten av vedtatt innsparing med tiltaket legges inn i økonomiplanen Vedtak i kommunestyret Justering etter gjennomført tiltak Avvik i forhold til opprinnelig vedtak

15 Når det gjelder bygging av nye omsorgsboliger med døgnbemanning har det i forbindelse med budsjettet/økonomiplan-arbeidet vært vurdert å bygge boliger for flere grupper som rus/psykiatri, funksjonshemmede og eldre (bo- og servicesenter). Det vises for øvrig til investeringsplanen for økonomiplanperioden En ber rådmannen forsere arbeidet med en tildelingsenhet som ser all tildeling av tjenester i sammenheng. Samtidig ber en om at rådmannen gjennomgår tjenestebeskrivelser og kommer tilbake til Formannskapet med mulige modeller, med økonomiske konsekvenser. Rådmannens kommentarer: Tjenesteenhet Helse og Omsorg (heretter kalt enheten) ble etablert i stab til kommunalsjef helse og omsorg fra med 3 saksbehandlere, derav en med ansvar for koordinering. Enheten skal sikre en riktig tildeling av tjenester vurdert ut fra objektive kriterier, for å sikre innbyggerne i Stange kommune nødvendig helsehjelp i henhold til lovverk, og på riktig omsorgsnivå. Det er en målsetting å profesjonalisere saksbehandlingen og ivareta likhetsprinsippet på en bedre måte. Status pr : Enhetene saksbehandler følgende tjenester: Fase 1: Opphold i institusjon Praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse Helsetjenester i hjemmet Matombringing Tildeling av tjenester i Lille Kjonerud bofellesskap og Vallset bofellesskap Fase 2:( ikke iverksatt enda) Trygghetsalarm Omsorgslønn Omsorgsboliger og bo og servicesenter TFF Dagtilbud Rehabilitering Støttekontakt til voksne Tildelingsmyndigheten blir liggende i samme enhet. Dette vil sikre riktig omsorgsnivå og bedre smidighet for innbyggerne i større grad enn i dag. Det vil bli en større sammenheng mellom faglige vurderinger, saksbehandling og myndighet til å tildele tjenester. Enheten kan dermed tilby andre tjenester uten at innbyggeren må søke om dette i en annen kommunal instans, der det vil bli gjort en ny vurdering av behov. Å utvide enheten vil føre til bedre kvalitet i saksbehandling, mer rettferdig tildeling av tjenester, samt mer tidsbesparende og kostnadseffektive løsninger. Imøtekommet kravet om ett kontaktpunkt i kommunen. All dokumentasjon/kommunikasjon journalføres elektronisk, intern og eksternt, med fastleger og sykehuset Innlandet(SI) Enheten ble etablert med tanke på en rammefinansieringsmodell innenfor bestiller-utfører konseptet. For å lykkes med denne utøvelsen av bestiller-utfører konseptet er det viktig at bestillers ansvar tydeliggjøres, at omsorgsnivåene dimensjoneres riktig, og det må være god rutiner for vurdering og revurdering knyttet til vedtak. Rammefinansieringsmodellen forutsetter mest mulig ressurser til brukerne, og minst til administrative oppgaver. Om tjenestebehovene blir mer omfattende enn det som kan dekkes innenfor tildelt ramme, blir det saker som må tas opp i forbindelse med budsjettprosesser og eventuelt behandling av tertialrapporter. Her er rådmannen av den oppfatning at dette også vil bidra til å bedre våre KOSTRA-tall i forhold til netto utgifter pr. innbygger og mottager av tjenester. 13

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer