MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL /10 10/549 FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD - NY BEHANDLING ETTER HØRING A20 & /10 10/818 MOELVEN MASSIVTRE - OPPHØR AV KRØDSHERAD KOMMUNES ENGASJEMENT /10 10/810 BUDSJETTJUSTERINGER LØNNSPOSTER /10 10/846 BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORT PER /10 10/840 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER KRØDSHERAD KOMMUNE OG KRØDSHERAD EVERK 200 & /10 10/733 PRINSIPPAVKLARING: HYTTE KONTRA BOLIG 611 & /10 10/758 MEDLEMSKAP I FORUM NYE BERGENSBANEN /10 10/776 FRATREDELSE AV VERV 033 & /10 10/804 SKIFTE AV SKJENKESTYRER - SKISTUA U63 &18 25 ROMJULSFEST BYGDEMUSIKKENS 110/10 10/835 VENNER 2010 U63 & /10 10/847 SKJENKELØYVE VILLA MEDICI U63 & /10 10/837 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/839 EVENTUELT /10 10/791 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING U63 &

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Inhabil i sak 101/10. Møtende vara Magnhild S. Pedersen Bjørn Sorteberg Forfall Geir Haukeland Nils Ole Fladhus Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Forfall Truls Erik Hennum Even Sjetne Bøe Forfall Magnhild S. Pedersen i sakene /10 Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Forfall Ståle Løvli Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Inhabil i sak 101/10 Møtende vara Vidar Fossum Roy Brateng Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede, unntatt i sak 101/10 hvor 16 medlemmer var til stede. Behandlede saker: Fra sak 100/10 til sak 114/10 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A20 &20 Arkivsaknr.:10/549 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD - NY BEHANDLING ETTER HØRING Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra behandlingen av saken i kommunestyret Sammendrag av innkomne høringsuttalelser Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre vedtok i sitt møte å sende saken om framtidig struktur i oppvekstsektoren i Krødsherad ut på høring. Det har ved høringsfristens utløp innkommet totalt 15 høringsinnspill. Et sammendrag av disse vedlegges. Høringsuttalelsene gir ingen entydige råd til politikerne som skal gjøre vedtak i saken, men viser at det er ulike meninger og oppfatninger om framtidas struktur i oppvekstsektoren. Administrasjonen har forsøkt å skille ut hva de ulike høringsinstansene har uttalt om hendholdsvis barnehagestruktur og skolestruktur. De fullstendige høringsuttalelsene legges ikke ved saken, men kan fås ved henvendelse til oppvekstkontoret. 1. Barnehagestrukturen Nye momenter og forslag som har kommet fram i høringen: En av høringsuttalelsene mener at oppvekstadministrasjonens anslag om behov for framtidig kapasitet på tilgjengelige barnehageplasser i kommunen er for lavt. Det er positive erfaringer med å ha en egen småbarnsavdeling skjermet fra resten av barnehage. Det gir trygghet for de minste. En av høringsuttalelsene argumenterer for å bygge flere mindre barnehager i Krøderenområdet framfor en stor. Mindre enheter gir bedre oversikt. Flere av høringsinstansene presiserer det faktum at å øke kapasiteten på barnehagetilbudet i Krødsherad medfører økte kostnader til drift for sektoren. Disse økte driftskostnader må tilføres sektoren. Til saksliste 3

4 2. Skolestrukturen Nye momenter og forslag som har kommet fram i høringen: En høringsuttalelse stiller spørsmål ved om man i tenkningen om en ny struktur kan se for seg en annen inndeling enn å samle trinn på Noresund og de øvrige trinn på Krøderen. Eksempelvis en samling av trinnene 1 5 eller 1 6 på Noresund. Dette punktet er ikke berørt i saksframlegget. Bakgrunnen er de tidlige signaler fra Formannskapet at man ikke ser for seg større bygningsmessige endringer på dagens skolebygg. Administrasjonen er av den oppfatning at det raskt vil oppstå plassproblemer på Noresund skole om man skulle samle flere enn 4 samlede årskull der. En høringsuttalelse presenterer tanken om å samle hele barnetrinnet (1 7) på Krøderen og ungdomstrinnet (8 10) på Noresund. Heller ikke dette punktet er berørt i saksframlegget. Dels begrunnet i ombyggingskostnader for å gjøre Noresund til egnede lokaler for en ungdomsskole, og dels i det faktum at en slik organisering ville kunne påføre elever fra første klassetrinn mer enn 25 km vei til og fra skolen. En høringsuttalelse anbefaler ny struktur, men ber samtidig om at det økonomiske innsparingspotensialet som er beskrevet i saksframlegget knyttet til ny struktur, ikke realiseres. Saksbehandler har basert sitt framlegg på de innledende signaler fra formannskapet om at kvaliteten skal opprettholdes, gjerne med reduserte driftskostnader. Øvrig sider ved skolestruktursaken som berøres i høringsuttalelsene: - sosiale relasjoner - aldershomogenitet - fordeler og utfordringer med små klassetrinn - læringsmiljø - læringsutbytte for elever langs hele flinkhetsskalaen - trygghet og tilhørighet i overgangen fra barnehage til skole - helhet og sammenheng i skolehverdagen, spesielt med tanke på de yngste elevene - skolen som del av nærmiljøet - tettstedsutvikling - SFO tilbudet - busstransport - hensyn til elever og hensyn til foreldrene - kvalitet vs økonomi - fagmiljøene ved skolene Alle disse temaer har blitt presentert og drøftet i saksframlegget som lå til grunn for første behandling i formannskap og kommunestyre, og representerer således ikke nye momenter i saken. Gjennom de innkomne uttalelser gir imidlertid høringsinstansene til kjenne hvordan de mener at disse bør vektes fram mot en endelig beslutning. Rådmannens kommentarer: Rådmannen velger å ta utgangspunkt i saksframlegget som dannet grunnlaget for den politisk behandling i formannskap og kommunestyre og Så blir spørsmålet: Har høringsrunden brakt vesentlige nye momenter inn i saken som ikke var Til saksliste 4

5 belyst da saken var oppe til første gangs behandling? Når det gjelder barnehagestruktur, ser rådmannen at spørsmålet om hva som er framtidig tilstrekkelig kapasitet er relevant. Vi opplever at etterspørsel og behov endrer seg fra år til år. Formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret tar imidlertid høgde for at det er aktuelt å kunne utvide kapasiteten også i Noresund barnehage, men at ny barnehage på Krøderen gis prioritet. Alle er enige om at forslaget til lokalisering av ny barnehage på Krøderen er godt. Det er også klokt å merke seg de positive erfaringer som signaliseres med hensyn til å organisere en egen småbarnsavdeling, gjerne litt skjermet fra resten av barnehagen. Det er rådmannens oppfatning at Nytun må benyttes som midlertidig avdeling inntil ny barnehage på Krøderen står ferdig. Om en eventuell framtidig kapasitetsøkning på Noresund skal løses med nybygg eller en permanent oppgradering av Nytun, behøver man ikke ta stilling til nå. Når det gjelder skolestrukturen er rådmannen av den oppfatning at de nye momenter og forslag som er brakt inn i saken gjennom høringen, vil medføre kostnader ut over det som politiske signaler gir rom for. På denne bakgrunn må de derfor betraktes som ikke relevante. Tilbake står da spørsmålet om hvilke av de øvrige momenter man ønsker å tillegge vekt, og om høringsuttalelsene styrker argumentasjonen for det ene eller det andre standpunkt. Det er politikk. Rådmannen kan ikke se at vesentlige momenter har kommet til saken etter at den ble behandlet første gang Rådmannens anbefaling til formannskapet bygger derfor i hovedsak på formannskapets egen innstilling i sak 81/10, men med noen justeringer på bakgrunn av innspill i høringen. Det er viktig at denne saken nå lander. Både for å skape ro omkring skolestrukturspørsmål, men også for å komme videre med planlegging og prosjektering for økning av kapasitet i barnehagene i Krødsherad. Ut i fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Dagens skolestruktur i Krødsherad opprettholdes. Administrasjonen starter utredning av ny 4 avdelings barnehage i området idrettshallen/idrettsbanen på Krøderen. Nytun videreføres som midlertidig løsning fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Behov for permanent utvidelse av Noresund barnehage vurderes fortløpende. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) etterlyste en tidsplan for en barnehageutbygging. Formannskapet går inn for byggestart seinest høsten 2011og ønsker løpende orientering om framdrift. Til saksliste 5

6 Ordfører ba administrasjonen også undersøke hvorvidt det går an å kjøpe en ferdig barnehagepakke eventuelt. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Kristensen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med formannskapets tillegg tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Dagens skolestruktur i Krødsherad opprettholdes. Administrasjonen starter utredning av ny 4 avdelings barnehage i området idrettshallen/idrettsbanen på Krøderen. Nytun videreføres som midlertidig løsning fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Byggestart for ny barnehage på Krøderen ønskes senest høsten 2011 og formannskapet skal holdes løpende orientert om framdriften. Til saksliste 6

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 255 Arkivsaknr.:10/818 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: MOELVEN MASSIVTRE - OPPHØR AV KRØDSHERAD KOMMUNES ENGASJEMENT. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Historikk. Det vises til K-sak 41/04, i møte hvor Krødsherad kommune vedtok å gå inn som medeier med 1,2 mill i aksjekapital i Moelven Massivtre AS. Vedtaket i saken lyder som følger: "Kjøp av aksjer i Moelven Massivtre A/S, totalt kr , dekkes midlertidig med midler fra det kommunale næringsfondet. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med lokale interessenter om deltakelse i den aksjeandel kommunen er eier av. Det forutsettes at Krødsherad kommune skal ha en aksjekapital på min. kr ,- som dekkes permanent over næringsfondet. De lokale interessenter og Krødsherad kommune representeres i styret av styremedlem oppnevnt av Krødsherad kommune. Ved evt. lokale interessenters inntreden i den kommunale aksjeandelen, føres midler tilbake til det kommunale næringsfondet. Krødsherad kommunestyre godtar at kravet om grunnkapital i næringsfondet, kr ,-, (jfr. fondets 2) midlertidig reduseres til 1 mill. kr. Det forutsettes at kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken." I år 2006 ble Krødsherad kommunes eierandel redusert. Krødsherad kommunestyre behandlet saken i møte , sak 154/06, og støttet her løsningsalternativ 1 hvor det ble forutsatt at kun Viken Skog BA og Moelven Limtre AS tegnet seg for nye aksjer ved forhøyelse av selskapets aksjekapital. Det har aldri blitt noen realitet med andre lokale interessenter som deleiere av den andel Krødsherad kommune gikk inn med. Ordføreren har vært kommunens representant i styret for Moelven Massivtre. Kommunestyret er holdt orientert om selskapets utvikling underveis. Til saksliste 7

8 Dagens situasjon. Eierforholdet i Moelven Massivtre AS er regulert i aksjeeieravtale av 29. mars 2004 mellom Krødsherad kommune (5,66%), Viken Skog BA (47,17% og Moelven Limtre AS (47,17%). I henhold til avtalen mellom eierne, 4, kreves enighet blant aksjonærene ved endringer av eierstruktur. ( 4 "Opphør eller endringer forutsetter enighet blant aksjeeierne. Eventuelle endringer eller tillegg til denne avtale skal være skriftlig og skal ha samtlige aksjeeieres underskrift.") I henhold til avtalens 7 er vedtektene en del av avtalen og kan ikke endres uten enighet fra alle aksjonærer. I vedtektenes 9 reguleres forkjøpsretten mellom partene ved overdragelse av aksjer som følger: "Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne. Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskifte. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det forligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsnings- summen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunkt kravet er framsatt. Oppnås ikke enighet om innløsnings-summen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene. Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsnings-summen er bindende avgjort." Med bakgrunn i Moelven Massivtres AS' svake økonomiske situasjon etter driftsunderskudd hvert år siden virksomhetens oppstart i 2004, vil det være krav til økt kapitalinnskudd i selskapet. Fram til nå har Moelven Limtre AS og Viken Skog BA hver bidratt med NOK 13 mill. i lånefinansiering i selskapet. Av disse kapitalinnskudd er NOK 10 mill fra hver part ettergitt. Med negative utsikter til fremtidig drift og fortsatt økt behov for kapitalinnskudd har Til saksliste 8

9 Viken Skog BA varslet at de ikke lenger ønsker å fortsette sitt eierengasjement i selskapet. Moelven Massivtre AS' finansielle stilling samt negative fremtidsutsikter med hensyn til drift og ordresituasjon, fører selskapet inn i en insolvent status uten ytterligere bidrag fra eierne. Når Viken Skog BA ikke vil bidra med mer kapital er alternativet å melde oppbud for selskapet. Dette er en løsning Moelven ikke aksepterer. Med dette som bakgrunn er det kommet til enighet mellom Viken skog BA og Moelven Limtre AS at Moelven skal bidra til å finne en løsning for selskapet mot at Viken Skog BA tilbyr sin aksjepost i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS for kr. 1,-. Tilbudet tilsier også ettergivelse av partens gjenværende lån til selskapet på NOK 3 mill. for hver av partene. Samlet gjeldsettergivelse til Moelven Massivtre AS utgjør etter dette NOK 26 mill. Krødsherad kommune har den mottatt følgende bekreftelse fra Viken Skog BA: Vi bekrefter herved at det er inngått avtale mellom Viken skog BA og Moelven Limtre AS om at Viken Skog BA selger alle sine aksjer i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS. Aksjeposten utgjør 47,17% av aksjene i Molven Massivtre AS. Avtalen er betinget av at Krødsherad kommune fraskriver seg sin forskjøpsrett til aksjene. Moelven Limtre AS anmoder i brev av Krødsherad kommune om tilsvarende avtale som er inngått med Viken Skog BA om salg av aksjer i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS. Styret i Moelven Massivtre AS opplyser at det planlegges en styrt avvikling ved at bedriften fullfører de ordrer den har. Bedriften kommer derfor til å være i drift frem til julen Alle de 25 ansatte er oppsagt pr I den grad ansatte slutter, vil ordrene kunne gjennomføres med supplerende bemanning fra andre Moelven-bedrifter eller innleid personell. Dersom det ikke finnes nye interessenter, vil noen av bearbeidingsmaskinene bli benyttet i Moelvens limtreproduksjon, mens det øvrige utstyret og bygninger / tomt vil bli solgt. Rådmannens kommentar: Som tidligere nevnt er Krødsherad kommunes eierandel 5,66%. Ved etablering av selskapet var vår aksjeverdi kr. 1.2 mill. Krødsherad kommune finansierte aksjekapitalen ved bruk av fondsmidler. Aksjekapitalen er fremdeles balanseført i Krødsherad kommunes regnskap med tilsvarende beløp. Nedskriving av aksjeverdien i balansen har vært vurdert underveis, men grunnet usikkerhet har regnskapssjefen, i samråd med revisjonen, ikke foretatt slik nedskriving. En evt. overdragelse av Krødsherad kommunes aksjer til Moelven Limtre AS for kr. 1,- medfører ingen utgift for Krødsherad kommune og har således ingen resultatvirkning. Det som i praksis skjer er at Krødsherad kommunes aksjepost i balansen reduseres tilsvarende 1,2 mill som føre mot kapitalkonto i balansen. Til saksliste 9

10 Rådmannen viser forøvrig til den avtale som er inngått mellom Moelven Limtre AS og Viken Skog BA. Med denne avtale som utgangspunkt får Moelven Limtre AS en eierandel tilsvarende 94,34% og Krødsherad kommune får ikke lenger noen påvirkningsmulighet. Det synes på denne bakgrunn mest ryddig at Krødsherad kommune inngår samme avtale og således løses fra alt ansvar i forbindelse med avviklingen av selskapet. Som det går fram av vedtektenes bestemmelser om forkjøpsrett til aksjeeierne skal denne, hvis den utøves v flere av aksjeeierne i selskapet, fordeles på aksjeeierne i forhold til det anntall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Krødsherad kommunes eierandel er vare 5,66% og det synes således lite hensiktsmessig å benytte kommunens forkjøpsrett tilsvarende vår eierandel. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune fraskriver seg forkjøpsretten til å kjøpe Viken Skog BA sin aksjepost i Moelven Massivte AS (47,17%), og aksepterer at Moelven Limtre AS overtar disse aksjer til tilbudt pris kr. 1,-. Krødsherad kommune selger sine aksjer i Moelven Massivtre AS (5,66%) til Moelven Limtre AS for totalt kr. 1,-. Overdragelsen representerer et endelig oppgjør av alle Krødsherad kommunes mulige forpliktelser og rettigheter overfor Moelven Massivtre AS, og Krødsherad kommune fraskriver seg alle eventuelle krav mot Moelven Massivtre AS ved en eventuell senere avvikling eller oppbud. Dette omfatter også krav på mulig netto aktiva i Moelven Massivtre AS i form av verdier av eiendom og driftstilbehør. Moelven Limtre AS overtar med denne transaksjonen alle rettigheer og forpliktelser overfor Moelven Massivtre AS som følger av overtagelsen av Krødsherad kommunes aksjer og kan ikke senere rette noen krav mot Krødsherad kommune som tidligere eier av aksjene. Denne aksept er også gjeldende som enighet om endring i aksjeeieravtalen av 29. mars 2004, med referanse til avtalens 4 om endringer og opphør. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) foreslo følgende tillegg: Krødsherad kommune beklager at MMT legger ned massivtreproduksjon i Krødsherad kommune. Som skogbrukskommune ønsker Krødsherad kommune å vektlegge at det også i framtida blir tremekanisk produksjon ved bedriftene. Dette også av hensyn til en arbeidsstokk med god tremekanisk kompetanse. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med Thoruds tillegg tiltres. Til saksliste 10

11 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune fraskriver seg forkjøpsretten til å kjøpe Viken Skog BA sin aksjepost i Moelven Massivte AS (47,17 %), og aksepterer at Moelven Limtre AS overtar disse aksjer til tilbudt pris kr. 1,-. Krødsherad kommune selger sine aksjer i Moelven Massivtre AS (5,66 %) til Moelven Limtre AS for totalt kr. 1,-. Overdragelsen representerer et endelig oppgjør av alle Krødsherad kommunes mulige forpliktelser og rettigheter overfor Moelven Massivtre AS, og Krødsherad kommune fraskriver seg alle eventuelle krav mot Moelven Massivtre AS ved en eventuell senere avvikling eller oppbud. Dette omfatter også krav på mulig netto aktiva i Moelven Massivtre AS i form av verdier av eiendom og driftstilbehør. Moelven Limtre AS overtar med denne transaksjonen alle rettigheter og forpliktelser overfor Moelven Massivtre AS som følger av overtagelsen av Krødsherad kommunes aksjer og kan ikke senere rette noen krav mot Krødsherad kommune som tidligere eier av aksjene. Denne aksept er også gjeldende som enighet om endring i aksjeeieravtalen av 29. mars 2004, med referanse til avtalens 4 om endringer og opphør. Krødsherad kommune beklager at MMT legger ned massivtreproduksjon i Krødsherad kommune. Som skogbrukskommune ønsker Krødsherad å vektlegge at det også i framtida blir tremekanisk produksjon ved bedriftene. Dette også av hensyn til en arbeidsstokk med god tremekanisk kompetanse. Til saksliste 11

12 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne K. Jokerud Arkivnr.: 515 Arkivsaknr.:10/810 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERINGER LØNNSPOSTER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er i budsjettet for 201 avsatt følgende post når det gjelder å ivareta lønnjusteringer i forbindelsen med tariffoppgjører pr. 1. mai Kto.nr. Tekst Beløp Avsatt til lønnsreguleringer ,- Vi har beregnet en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 5,9%. Virkningstidspunktet for justeringene varierer noe, da det ved årets oppgjør ble konflikt. I nedensstående fordeling har vi brukt virkningstidspunkt 1. august. Lokale forhandlinger er ikke gjennomført fullt ut slik at vi ikke vet nøyaktig hvilke sektorer som får den største virkningen av dette. Rådmannen ber derfor om fullmakt fra kommunestyret til å disponere resterende lønnsmidler til fordeling på et senere tidspunkt Sektor Totalbudsjett 2010 Samlet til sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i h.h.t. ovenstående tabell og dekkes av kommunestyrets post Rådmannen gis fullmakt til justeringer av resterende midler kr ,- når endelig lønnsoppgjør foreligger. Til saksliste 12

13 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i henhold til tabellen i saksframlegget og dekkes av kommunestyrets post Rådmannen gis fullmakt til justeringer av resterende midler kr ,- når endelig lønnsoppgjør foreligger. Til saksliste 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne K. Jokerud Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:10/846 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORT PER Vedlegg: Rapporten er vedlagt som eget hefte Saksopplysninger: Det vises til rapporten Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Budsjett- og regnskapsrapport per tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjett- og regnskapsrapport per tas til orientering. Til saksliste 14

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 &14 Arkivsaknr.:10/840 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER KRØDSHERAD KOMMUNE OG KRØDSHERAD EVERK Vedlegg: Rentebetingelser og Låneoversikt Saksopplysninger: Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd pr på til sammen kr 32,88 mill er iht. kontoutskrifter plassert i DnB Nor (31,39 mill herav 21,35 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,49 mill i fondsmidler). Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet gir lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav. Renten på bankinnskudd iht. bankavtale er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler er også en mulighet, men krever bindingsperioder. Kommunen underskrev i mars 2010 ny hovedbankavtale med DnB Nor for 4 år. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB Nor har for de 9 første måneder i 2010 vært på 2,60 %. Vilkårene iht. ny hovedbankavtale er 1 mnd NIBOR + 0,38. I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring. Dette har gitt en gjennomsnittsrente så langt i år på 2,68%. Til saksliste 15

16 Viser for øvrig til vedlagt oversikt over månedlige innskuddsrenter hos våre bankforbindelser. 2. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- fra årsskifte som skyldes pliktig innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP for Totalt balanseført andelsverdi for egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring er etter dette på 2,36 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Moelven Massivtre utgjør utgjør dessuten 1,2 millioner kroner. Verdien på disse står pr feilmessig til anskaffelsesverdi, dvs 1200 aksjer med pålydende verdi kr 1.000,-. Dette er i samsvar med aksjekapitalverdi iht. sist avlagte årsregnskap for selskapet og rådføring med revisjonen om verdi i kommunens balanse pr Som følge av at Moelven Massivtre i 2010 har kommet i en spesielt vanskelig finansiell stilling samt negative framtidsutsikter mht. drift og ordresituasjon, er det sterke signaler om at kommunens aksjekapital i selskapet må anses som minimal/ tapt. Bokføringen av verdireduksjonen, som kun føres i balanseregnskapet i kommuneregnskapet, avventes til behandling av sak om kommunens engasjement i kommunestyret i november. SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Moelven Massivtre AS 1200 aksjer Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K- 67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : Aksjene Krødsherad kommune innehar er ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Til saksliste 16

17 3. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr gir dette en gjennomsnittlig rente på 2,98%. PASSIVA 2. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 61,98 mill kroner, dvs 9 lån i Husbanken (6,28 mill kr), 27 lån i Kommunalbanken (54,38 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (1,32 mill kr). (jf. vedlegg Låneoversikt pr ). Alle lånene bortsett fra to startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Pr er det ennå ikke foretatt låneopptak iht. årsbudsjett for 2010 (K-111/09). Låneopptak er gjort tidlig i oktober og inngår således ikke i låneoversikten. Iht. årsbudsjettvedtaket framgår imidlertid låneopptak som følger; - Kr ,- til utbedring av kirker - Kr ,- til utbedring av skolelokaler - I tillegg er det i årsbudsjettet anslått kr ,- til oppføring av tilrettelagte boliger og kr ,- til trafikksikring Noresundanlegget. Disse to prosjektene krever framleggelse av egen sak til kommunestyre for mer eksakt låneberegning. Slike vedtak foreligger pr ennå ikke. Videre er det iht.k-68/10 gitt mulighet til ytterligere låneopptak til vannverk Slettemoen på 6,3 mill. Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB Nor ASA. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,49 millioner kroner fastrentelån og 51,49 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB Nor er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,28 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. Til saksliste 17

18 I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 4 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,49 mill: -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 4,47 %til nov Lån vann/sunnelykkja (2006) med restgjeld 0,44 mill og fastrente 4,84 % til des Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2,19 mill og fastrente 5,44 % til okt Lån Noresund sentrum (2009) med restgjeld 3,76 mill og fastrente 3,29% til febr Kommunen har 87,73% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken, Husbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet og fram til Den nominelle gjennomsnittsrenten for årets 9 første måneder har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,43%, Husbanken 2,42% og DnB Nor 2,62%. Viser for øvrig til vedlagt oversikt over flytende lånerenter hos våre låneleverandører. 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Styringsrenten var ved årsskiftet på 1,75% og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 5. mai da den ble økt til 2%. Styringsrenten har i de etterfølgende rentemøter, 23. juni, 11. august, 22. september og 27. oktober, holdt seg uendret på 2%. Renten er valgt holdt på samme nivå iht. siste rentemøte da veksten i konsumprisindeksen har vært mindre enn ventet og dermed lav prisvekst. Usikkerheten betegnes fortsatt som stor i verdensøkonomien og forventet oppgang i andre lands styringsrenter er skjøvet videre ut i tid og langsiktige renter er svært lave. Internasjonal utvikling, inflasjon, kronekursen ved siden av styrken i norsk økonomi vil være avgjørende for videre rentesetting framover. Styringsrenta er pr rapporteringstidspunkt på 2% og har vært på samme nivå siden forrige rapportering Bankene har gradvis økt sine utlånsrenter med 0,3 0,4 % i samme periode. Styringsrenta forventes å ha en moderat/ gradvis oppgang mot 4% i ca Sett opp mot kommunes lånegjeld på 61,98 millioner (der 10,49 millioner imidlertid er bundet til fastrente) vil en fortsatt lav rente virke positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2010 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Lav rente vil imidlertid virke negativt inn på kommunens renteinntekter. Det er iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta er pr på 2,98% for 3 mnd NIBOR +0,5. Dersom denne gjennomsnittsrenta for året blir tilnærmet 3%, medfører dette i seg selv en mindreinntekt på kr ,-. Samlet sett ad. renteutgifter og renteinntekter vil kommunen imidlertid komme ut med noe pluss. II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : Til saksliste 18

19 BANK DNB Nor kr 10,2 mill gj.sn.rente ,70 % (pr ,90 %) Nes Prestegjeld Sparebank kr 2,4 3,25 % ( 3,35 %) Modum Sparebank kr 9,3 3,53 % ( 3,55 %) Ringerikes Sparebank kr 1,3 2,80 % ( 2,90 %) Sum bankinnskudd AKSJER/AKSJEFOND kr 23,2 mill Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond PASSIVA Ansvarlig lån Krødsherad kommune 35 mill. Rentebetingelser er 3 mndr NIBOR + 0,5 (pr.i dag 3,02 %) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Finansforvaltningsrapporten per for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Finansforvaltningsrapporten per for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk tas til orientering. Til saksliste 19

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 &18 Arkivsaknr.:10/733 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: PRINSIPPAVKLARING: HYTTE KONTRA BOLIG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Som følge av skattemyndighetenes utsendelse av brev om ny likningsverdi på boliger nå på seinsommeren, mottar administrasjonen ganske mange henvendelser fra personer som mener seg å eie et fritidshus i Krødsherad, men de oppdager at dette huset er registrert i matrikkelen som bolighus. Dermed tar de kontakt med kommunen og ber om bruksendring fra boligeiendom til fritidseiendom. De aller fleste av disse henvendelsene vil være kurante. Det dreier seg om boliger som har gått i arv i opp- eller nedadstigende linje (til og med søskens barn) innen familien. Når slik eiendom er registrert som bolig i matrikkelen, så skal den fortsette å være det. Dette fordi den dagen eiendommen eventuelt selges ut av familien, så skal den igjen tas i bruk som bolig. Bruk som bolig inntreffer da automatisk. De som har arvet en bolig på denne måten, må akseptere at det er en bolig de eier, og at de således må skatte av den, eventuelt som en bolig nr. 2. Et annet alternativ er henvendelsene fra personer som har kjøpt en eiendom i den tro at det var et fritidshus de kjøpte. Når så brevet fra skattemyndighetene kom og fortalte at det de trodde var hytta si, egentlig var matrikkelført som en bolig, så ble det en stor overraskelse. Dersom kommunen i disse tilfellene kan dokumentere at det ved kjøpet ble gitt konsesjon for bruk som bolig, er også disse sakene kurante. Eiendommen skal fortsatt være en boligeiendom. I disse tilfellene kan kommunen sågar forlange eiendommen solgt, fordi eier har brutt vilkårene for konsesjon. Imidlertid finnes det noen saker hvor det av konsesjonsbehandlingen framgår at eiendommen omtales som hytte eller fritidshus, og vedtaket lyder Konsesjon gis, likevel er eiendommen i matrikkelen beskrevet som boligeiendom. Her begynner ting å bli vanskelig, men ikke verre enn at hovedregelen sannsynligvis må være å innvilge bruksendring. Til sist har vi de tilfeller hvor eiendommen er matrikkelført som bolig, eier hevder at det er en fritidsbolig og vi ikke klarer å dokumentere verken det ene eller det andre. I slike Til saksliste 20

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.08.2014 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Kommunehuset 30.06.2011 12.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 12.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 40/11 11/265 KRØDSHERAD

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom nr. 2, Rollag kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:15 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 22.01.2013 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00 12:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.07.2015 Tidspunkt: 09:45 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& RUTINER FOR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer