MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL /10 10/549 FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD - NY BEHANDLING ETTER HØRING A20 & /10 10/818 MOELVEN MASSIVTRE - OPPHØR AV KRØDSHERAD KOMMUNES ENGASJEMENT /10 10/810 BUDSJETTJUSTERINGER LØNNSPOSTER /10 10/846 BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORT PER /10 10/840 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER KRØDSHERAD KOMMUNE OG KRØDSHERAD EVERK 200 & /10 10/733 PRINSIPPAVKLARING: HYTTE KONTRA BOLIG 611 & /10 10/758 MEDLEMSKAP I FORUM NYE BERGENSBANEN /10 10/776 FRATREDELSE AV VERV 033 & /10 10/804 SKIFTE AV SKJENKESTYRER - SKISTUA U63 &18 25 ROMJULSFEST BYGDEMUSIKKENS 110/10 10/835 VENNER 2010 U63 & /10 10/847 SKJENKELØYVE VILLA MEDICI U63 & /10 10/837 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/839 EVENTUELT /10 10/791 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING U63 &

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Inhabil i sak 101/10. Møtende vara Magnhild S. Pedersen Bjørn Sorteberg Forfall Geir Haukeland Nils Ole Fladhus Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Forfall Truls Erik Hennum Even Sjetne Bøe Forfall Magnhild S. Pedersen i sakene /10 Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Forfall Ståle Løvli Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Inhabil i sak 101/10 Møtende vara Vidar Fossum Roy Brateng Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede, unntatt i sak 101/10 hvor 16 medlemmer var til stede. Behandlede saker: Fra sak 100/10 til sak 114/10 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A20 &20 Arkivsaknr.:10/549 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD - NY BEHANDLING ETTER HØRING Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra behandlingen av saken i kommunestyret Sammendrag av innkomne høringsuttalelser Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre vedtok i sitt møte å sende saken om framtidig struktur i oppvekstsektoren i Krødsherad ut på høring. Det har ved høringsfristens utløp innkommet totalt 15 høringsinnspill. Et sammendrag av disse vedlegges. Høringsuttalelsene gir ingen entydige råd til politikerne som skal gjøre vedtak i saken, men viser at det er ulike meninger og oppfatninger om framtidas struktur i oppvekstsektoren. Administrasjonen har forsøkt å skille ut hva de ulike høringsinstansene har uttalt om hendholdsvis barnehagestruktur og skolestruktur. De fullstendige høringsuttalelsene legges ikke ved saken, men kan fås ved henvendelse til oppvekstkontoret. 1. Barnehagestrukturen Nye momenter og forslag som har kommet fram i høringen: En av høringsuttalelsene mener at oppvekstadministrasjonens anslag om behov for framtidig kapasitet på tilgjengelige barnehageplasser i kommunen er for lavt. Det er positive erfaringer med å ha en egen småbarnsavdeling skjermet fra resten av barnehage. Det gir trygghet for de minste. En av høringsuttalelsene argumenterer for å bygge flere mindre barnehager i Krøderenområdet framfor en stor. Mindre enheter gir bedre oversikt. Flere av høringsinstansene presiserer det faktum at å øke kapasiteten på barnehagetilbudet i Krødsherad medfører økte kostnader til drift for sektoren. Disse økte driftskostnader må tilføres sektoren. Til saksliste 3

4 2. Skolestrukturen Nye momenter og forslag som har kommet fram i høringen: En høringsuttalelse stiller spørsmål ved om man i tenkningen om en ny struktur kan se for seg en annen inndeling enn å samle trinn på Noresund og de øvrige trinn på Krøderen. Eksempelvis en samling av trinnene 1 5 eller 1 6 på Noresund. Dette punktet er ikke berørt i saksframlegget. Bakgrunnen er de tidlige signaler fra Formannskapet at man ikke ser for seg større bygningsmessige endringer på dagens skolebygg. Administrasjonen er av den oppfatning at det raskt vil oppstå plassproblemer på Noresund skole om man skulle samle flere enn 4 samlede årskull der. En høringsuttalelse presenterer tanken om å samle hele barnetrinnet (1 7) på Krøderen og ungdomstrinnet (8 10) på Noresund. Heller ikke dette punktet er berørt i saksframlegget. Dels begrunnet i ombyggingskostnader for å gjøre Noresund til egnede lokaler for en ungdomsskole, og dels i det faktum at en slik organisering ville kunne påføre elever fra første klassetrinn mer enn 25 km vei til og fra skolen. En høringsuttalelse anbefaler ny struktur, men ber samtidig om at det økonomiske innsparingspotensialet som er beskrevet i saksframlegget knyttet til ny struktur, ikke realiseres. Saksbehandler har basert sitt framlegg på de innledende signaler fra formannskapet om at kvaliteten skal opprettholdes, gjerne med reduserte driftskostnader. Øvrig sider ved skolestruktursaken som berøres i høringsuttalelsene: - sosiale relasjoner - aldershomogenitet - fordeler og utfordringer med små klassetrinn - læringsmiljø - læringsutbytte for elever langs hele flinkhetsskalaen - trygghet og tilhørighet i overgangen fra barnehage til skole - helhet og sammenheng i skolehverdagen, spesielt med tanke på de yngste elevene - skolen som del av nærmiljøet - tettstedsutvikling - SFO tilbudet - busstransport - hensyn til elever og hensyn til foreldrene - kvalitet vs økonomi - fagmiljøene ved skolene Alle disse temaer har blitt presentert og drøftet i saksframlegget som lå til grunn for første behandling i formannskap og kommunestyre, og representerer således ikke nye momenter i saken. Gjennom de innkomne uttalelser gir imidlertid høringsinstansene til kjenne hvordan de mener at disse bør vektes fram mot en endelig beslutning. Rådmannens kommentarer: Rådmannen velger å ta utgangspunkt i saksframlegget som dannet grunnlaget for den politisk behandling i formannskap og kommunestyre og Så blir spørsmålet: Har høringsrunden brakt vesentlige nye momenter inn i saken som ikke var Til saksliste 4

5 belyst da saken var oppe til første gangs behandling? Når det gjelder barnehagestruktur, ser rådmannen at spørsmålet om hva som er framtidig tilstrekkelig kapasitet er relevant. Vi opplever at etterspørsel og behov endrer seg fra år til år. Formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret tar imidlertid høgde for at det er aktuelt å kunne utvide kapasiteten også i Noresund barnehage, men at ny barnehage på Krøderen gis prioritet. Alle er enige om at forslaget til lokalisering av ny barnehage på Krøderen er godt. Det er også klokt å merke seg de positive erfaringer som signaliseres med hensyn til å organisere en egen småbarnsavdeling, gjerne litt skjermet fra resten av barnehagen. Det er rådmannens oppfatning at Nytun må benyttes som midlertidig avdeling inntil ny barnehage på Krøderen står ferdig. Om en eventuell framtidig kapasitetsøkning på Noresund skal løses med nybygg eller en permanent oppgradering av Nytun, behøver man ikke ta stilling til nå. Når det gjelder skolestrukturen er rådmannen av den oppfatning at de nye momenter og forslag som er brakt inn i saken gjennom høringen, vil medføre kostnader ut over det som politiske signaler gir rom for. På denne bakgrunn må de derfor betraktes som ikke relevante. Tilbake står da spørsmålet om hvilke av de øvrige momenter man ønsker å tillegge vekt, og om høringsuttalelsene styrker argumentasjonen for det ene eller det andre standpunkt. Det er politikk. Rådmannen kan ikke se at vesentlige momenter har kommet til saken etter at den ble behandlet første gang Rådmannens anbefaling til formannskapet bygger derfor i hovedsak på formannskapets egen innstilling i sak 81/10, men med noen justeringer på bakgrunn av innspill i høringen. Det er viktig at denne saken nå lander. Både for å skape ro omkring skolestrukturspørsmål, men også for å komme videre med planlegging og prosjektering for økning av kapasitet i barnehagene i Krødsherad. Ut i fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Dagens skolestruktur i Krødsherad opprettholdes. Administrasjonen starter utredning av ny 4 avdelings barnehage i området idrettshallen/idrettsbanen på Krøderen. Nytun videreføres som midlertidig løsning fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Behov for permanent utvidelse av Noresund barnehage vurderes fortløpende. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) etterlyste en tidsplan for en barnehageutbygging. Formannskapet går inn for byggestart seinest høsten 2011og ønsker løpende orientering om framdrift. Til saksliste 5

6 Ordfører ba administrasjonen også undersøke hvorvidt det går an å kjøpe en ferdig barnehagepakke eventuelt. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Kristensen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med formannskapets tillegg tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Dagens skolestruktur i Krødsherad opprettholdes. Administrasjonen starter utredning av ny 4 avdelings barnehage i området idrettshallen/idrettsbanen på Krøderen. Nytun videreføres som midlertidig løsning fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Byggestart for ny barnehage på Krøderen ønskes senest høsten 2011 og formannskapet skal holdes løpende orientert om framdriften. Til saksliste 6

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 255 Arkivsaknr.:10/818 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: MOELVEN MASSIVTRE - OPPHØR AV KRØDSHERAD KOMMUNES ENGASJEMENT. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Historikk. Det vises til K-sak 41/04, i møte hvor Krødsherad kommune vedtok å gå inn som medeier med 1,2 mill i aksjekapital i Moelven Massivtre AS. Vedtaket i saken lyder som følger: "Kjøp av aksjer i Moelven Massivtre A/S, totalt kr , dekkes midlertidig med midler fra det kommunale næringsfondet. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med lokale interessenter om deltakelse i den aksjeandel kommunen er eier av. Det forutsettes at Krødsherad kommune skal ha en aksjekapital på min. kr ,- som dekkes permanent over næringsfondet. De lokale interessenter og Krødsherad kommune representeres i styret av styremedlem oppnevnt av Krødsherad kommune. Ved evt. lokale interessenters inntreden i den kommunale aksjeandelen, føres midler tilbake til det kommunale næringsfondet. Krødsherad kommunestyre godtar at kravet om grunnkapital i næringsfondet, kr ,-, (jfr. fondets 2) midlertidig reduseres til 1 mill. kr. Det forutsettes at kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken." I år 2006 ble Krødsherad kommunes eierandel redusert. Krødsherad kommunestyre behandlet saken i møte , sak 154/06, og støttet her løsningsalternativ 1 hvor det ble forutsatt at kun Viken Skog BA og Moelven Limtre AS tegnet seg for nye aksjer ved forhøyelse av selskapets aksjekapital. Det har aldri blitt noen realitet med andre lokale interessenter som deleiere av den andel Krødsherad kommune gikk inn med. Ordføreren har vært kommunens representant i styret for Moelven Massivtre. Kommunestyret er holdt orientert om selskapets utvikling underveis. Til saksliste 7

8 Dagens situasjon. Eierforholdet i Moelven Massivtre AS er regulert i aksjeeieravtale av 29. mars 2004 mellom Krødsherad kommune (5,66%), Viken Skog BA (47,17% og Moelven Limtre AS (47,17%). I henhold til avtalen mellom eierne, 4, kreves enighet blant aksjonærene ved endringer av eierstruktur. ( 4 "Opphør eller endringer forutsetter enighet blant aksjeeierne. Eventuelle endringer eller tillegg til denne avtale skal være skriftlig og skal ha samtlige aksjeeieres underskrift.") I henhold til avtalens 7 er vedtektene en del av avtalen og kan ikke endres uten enighet fra alle aksjonærer. I vedtektenes 9 reguleres forkjøpsretten mellom partene ved overdragelse av aksjer som følger: "Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne. Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskifte. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det forligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsnings- summen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunkt kravet er framsatt. Oppnås ikke enighet om innløsnings-summen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene. Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsnings-summen er bindende avgjort." Med bakgrunn i Moelven Massivtres AS' svake økonomiske situasjon etter driftsunderskudd hvert år siden virksomhetens oppstart i 2004, vil det være krav til økt kapitalinnskudd i selskapet. Fram til nå har Moelven Limtre AS og Viken Skog BA hver bidratt med NOK 13 mill. i lånefinansiering i selskapet. Av disse kapitalinnskudd er NOK 10 mill fra hver part ettergitt. Med negative utsikter til fremtidig drift og fortsatt økt behov for kapitalinnskudd har Til saksliste 8

9 Viken Skog BA varslet at de ikke lenger ønsker å fortsette sitt eierengasjement i selskapet. Moelven Massivtre AS' finansielle stilling samt negative fremtidsutsikter med hensyn til drift og ordresituasjon, fører selskapet inn i en insolvent status uten ytterligere bidrag fra eierne. Når Viken Skog BA ikke vil bidra med mer kapital er alternativet å melde oppbud for selskapet. Dette er en løsning Moelven ikke aksepterer. Med dette som bakgrunn er det kommet til enighet mellom Viken skog BA og Moelven Limtre AS at Moelven skal bidra til å finne en løsning for selskapet mot at Viken Skog BA tilbyr sin aksjepost i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS for kr. 1,-. Tilbudet tilsier også ettergivelse av partens gjenværende lån til selskapet på NOK 3 mill. for hver av partene. Samlet gjeldsettergivelse til Moelven Massivtre AS utgjør etter dette NOK 26 mill. Krødsherad kommune har den mottatt følgende bekreftelse fra Viken Skog BA: Vi bekrefter herved at det er inngått avtale mellom Viken skog BA og Moelven Limtre AS om at Viken Skog BA selger alle sine aksjer i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS. Aksjeposten utgjør 47,17% av aksjene i Molven Massivtre AS. Avtalen er betinget av at Krødsherad kommune fraskriver seg sin forskjøpsrett til aksjene. Moelven Limtre AS anmoder i brev av Krødsherad kommune om tilsvarende avtale som er inngått med Viken Skog BA om salg av aksjer i Moelven Massivtre AS til Moelven Limtre AS. Styret i Moelven Massivtre AS opplyser at det planlegges en styrt avvikling ved at bedriften fullfører de ordrer den har. Bedriften kommer derfor til å være i drift frem til julen Alle de 25 ansatte er oppsagt pr I den grad ansatte slutter, vil ordrene kunne gjennomføres med supplerende bemanning fra andre Moelven-bedrifter eller innleid personell. Dersom det ikke finnes nye interessenter, vil noen av bearbeidingsmaskinene bli benyttet i Moelvens limtreproduksjon, mens det øvrige utstyret og bygninger / tomt vil bli solgt. Rådmannens kommentar: Som tidligere nevnt er Krødsherad kommunes eierandel 5,66%. Ved etablering av selskapet var vår aksjeverdi kr. 1.2 mill. Krødsherad kommune finansierte aksjekapitalen ved bruk av fondsmidler. Aksjekapitalen er fremdeles balanseført i Krødsherad kommunes regnskap med tilsvarende beløp. Nedskriving av aksjeverdien i balansen har vært vurdert underveis, men grunnet usikkerhet har regnskapssjefen, i samråd med revisjonen, ikke foretatt slik nedskriving. En evt. overdragelse av Krødsherad kommunes aksjer til Moelven Limtre AS for kr. 1,- medfører ingen utgift for Krødsherad kommune og har således ingen resultatvirkning. Det som i praksis skjer er at Krødsherad kommunes aksjepost i balansen reduseres tilsvarende 1,2 mill som føre mot kapitalkonto i balansen. Til saksliste 9

10 Rådmannen viser forøvrig til den avtale som er inngått mellom Moelven Limtre AS og Viken Skog BA. Med denne avtale som utgangspunkt får Moelven Limtre AS en eierandel tilsvarende 94,34% og Krødsherad kommune får ikke lenger noen påvirkningsmulighet. Det synes på denne bakgrunn mest ryddig at Krødsherad kommune inngår samme avtale og således løses fra alt ansvar i forbindelse med avviklingen av selskapet. Som det går fram av vedtektenes bestemmelser om forkjøpsrett til aksjeeierne skal denne, hvis den utøves v flere av aksjeeierne i selskapet, fordeles på aksjeeierne i forhold til det anntall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Krødsherad kommunes eierandel er vare 5,66% og det synes således lite hensiktsmessig å benytte kommunens forkjøpsrett tilsvarende vår eierandel. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune fraskriver seg forkjøpsretten til å kjøpe Viken Skog BA sin aksjepost i Moelven Massivte AS (47,17%), og aksepterer at Moelven Limtre AS overtar disse aksjer til tilbudt pris kr. 1,-. Krødsherad kommune selger sine aksjer i Moelven Massivtre AS (5,66%) til Moelven Limtre AS for totalt kr. 1,-. Overdragelsen representerer et endelig oppgjør av alle Krødsherad kommunes mulige forpliktelser og rettigheter overfor Moelven Massivtre AS, og Krødsherad kommune fraskriver seg alle eventuelle krav mot Moelven Massivtre AS ved en eventuell senere avvikling eller oppbud. Dette omfatter også krav på mulig netto aktiva i Moelven Massivtre AS i form av verdier av eiendom og driftstilbehør. Moelven Limtre AS overtar med denne transaksjonen alle rettigheer og forpliktelser overfor Moelven Massivtre AS som følger av overtagelsen av Krødsherad kommunes aksjer og kan ikke senere rette noen krav mot Krødsherad kommune som tidligere eier av aksjene. Denne aksept er også gjeldende som enighet om endring i aksjeeieravtalen av 29. mars 2004, med referanse til avtalens 4 om endringer og opphør. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) foreslo følgende tillegg: Krødsherad kommune beklager at MMT legger ned massivtreproduksjon i Krødsherad kommune. Som skogbrukskommune ønsker Krødsherad kommune å vektlegge at det også i framtida blir tremekanisk produksjon ved bedriftene. Dette også av hensyn til en arbeidsstokk med god tremekanisk kompetanse. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med Thoruds tillegg tiltres. Til saksliste 10

11 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune fraskriver seg forkjøpsretten til å kjøpe Viken Skog BA sin aksjepost i Moelven Massivte AS (47,17 %), og aksepterer at Moelven Limtre AS overtar disse aksjer til tilbudt pris kr. 1,-. Krødsherad kommune selger sine aksjer i Moelven Massivtre AS (5,66 %) til Moelven Limtre AS for totalt kr. 1,-. Overdragelsen representerer et endelig oppgjør av alle Krødsherad kommunes mulige forpliktelser og rettigheter overfor Moelven Massivtre AS, og Krødsherad kommune fraskriver seg alle eventuelle krav mot Moelven Massivtre AS ved en eventuell senere avvikling eller oppbud. Dette omfatter også krav på mulig netto aktiva i Moelven Massivtre AS i form av verdier av eiendom og driftstilbehør. Moelven Limtre AS overtar med denne transaksjonen alle rettigheter og forpliktelser overfor Moelven Massivtre AS som følger av overtagelsen av Krødsherad kommunes aksjer og kan ikke senere rette noen krav mot Krødsherad kommune som tidligere eier av aksjene. Denne aksept er også gjeldende som enighet om endring i aksjeeieravtalen av 29. mars 2004, med referanse til avtalens 4 om endringer og opphør. Krødsherad kommune beklager at MMT legger ned massivtreproduksjon i Krødsherad kommune. Som skogbrukskommune ønsker Krødsherad å vektlegge at det også i framtida blir tremekanisk produksjon ved bedriftene. Dette også av hensyn til en arbeidsstokk med god tremekanisk kompetanse. Til saksliste 11

12 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne K. Jokerud Arkivnr.: 515 Arkivsaknr.:10/810 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERINGER LØNNSPOSTER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er i budsjettet for 201 avsatt følgende post når det gjelder å ivareta lønnjusteringer i forbindelsen med tariffoppgjører pr. 1. mai Kto.nr. Tekst Beløp Avsatt til lønnsreguleringer ,- Vi har beregnet en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 5,9%. Virkningstidspunktet for justeringene varierer noe, da det ved årets oppgjør ble konflikt. I nedensstående fordeling har vi brukt virkningstidspunkt 1. august. Lokale forhandlinger er ikke gjennomført fullt ut slik at vi ikke vet nøyaktig hvilke sektorer som får den største virkningen av dette. Rådmannen ber derfor om fullmakt fra kommunestyret til å disponere resterende lønnsmidler til fordeling på et senere tidspunkt Sektor Totalbudsjett 2010 Samlet til sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i h.h.t. ovenstående tabell og dekkes av kommunestyrets post Rådmannen gis fullmakt til justeringer av resterende midler kr ,- når endelig lønnsoppgjør foreligger. Til saksliste 12

13 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i henhold til tabellen i saksframlegget og dekkes av kommunestyrets post Rådmannen gis fullmakt til justeringer av resterende midler kr ,- når endelig lønnsoppgjør foreligger. Til saksliste 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne K. Jokerud Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:10/846 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORT PER Vedlegg: Rapporten er vedlagt som eget hefte Saksopplysninger: Det vises til rapporten Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Budsjett- og regnskapsrapport per tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjett- og regnskapsrapport per tas til orientering. Til saksliste 14

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 &14 Arkivsaknr.:10/840 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER KRØDSHERAD KOMMUNE OG KRØDSHERAD EVERK Vedlegg: Rentebetingelser og Låneoversikt Saksopplysninger: Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd pr på til sammen kr 32,88 mill er iht. kontoutskrifter plassert i DnB Nor (31,39 mill herav 21,35 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,49 mill i fondsmidler). Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet gir lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav. Renten på bankinnskudd iht. bankavtale er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler er også en mulighet, men krever bindingsperioder. Kommunen underskrev i mars 2010 ny hovedbankavtale med DnB Nor for 4 år. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB Nor har for de 9 første måneder i 2010 vært på 2,60 %. Vilkårene iht. ny hovedbankavtale er 1 mnd NIBOR + 0,38. I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring. Dette har gitt en gjennomsnittsrente så langt i år på 2,68%. Til saksliste 15

16 Viser for øvrig til vedlagt oversikt over månedlige innskuddsrenter hos våre bankforbindelser. 2. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- fra årsskifte som skyldes pliktig innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP for Totalt balanseført andelsverdi for egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring er etter dette på 2,36 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Moelven Massivtre utgjør utgjør dessuten 1,2 millioner kroner. Verdien på disse står pr feilmessig til anskaffelsesverdi, dvs 1200 aksjer med pålydende verdi kr 1.000,-. Dette er i samsvar med aksjekapitalverdi iht. sist avlagte årsregnskap for selskapet og rådføring med revisjonen om verdi i kommunens balanse pr Som følge av at Moelven Massivtre i 2010 har kommet i en spesielt vanskelig finansiell stilling samt negative framtidsutsikter mht. drift og ordresituasjon, er det sterke signaler om at kommunens aksjekapital i selskapet må anses som minimal/ tapt. Bokføringen av verdireduksjonen, som kun føres i balanseregnskapet i kommuneregnskapet, avventes til behandling av sak om kommunens engasjement i kommunestyret i november. SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Moelven Massivtre AS 1200 aksjer Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K- 67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : Aksjene Krødsherad kommune innehar er ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Til saksliste 16

17 3. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr gir dette en gjennomsnittlig rente på 2,98%. PASSIVA 2. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 61,98 mill kroner, dvs 9 lån i Husbanken (6,28 mill kr), 27 lån i Kommunalbanken (54,38 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (1,32 mill kr). (jf. vedlegg Låneoversikt pr ). Alle lånene bortsett fra to startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Pr er det ennå ikke foretatt låneopptak iht. årsbudsjett for 2010 (K-111/09). Låneopptak er gjort tidlig i oktober og inngår således ikke i låneoversikten. Iht. årsbudsjettvedtaket framgår imidlertid låneopptak som følger; - Kr ,- til utbedring av kirker - Kr ,- til utbedring av skolelokaler - I tillegg er det i årsbudsjettet anslått kr ,- til oppføring av tilrettelagte boliger og kr ,- til trafikksikring Noresundanlegget. Disse to prosjektene krever framleggelse av egen sak til kommunestyre for mer eksakt låneberegning. Slike vedtak foreligger pr ennå ikke. Videre er det iht.k-68/10 gitt mulighet til ytterligere låneopptak til vannverk Slettemoen på 6,3 mill. Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB Nor ASA. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,49 millioner kroner fastrentelån og 51,49 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB Nor er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,28 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. Til saksliste 17

18 I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 4 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,49 mill: -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 4,47 %til nov Lån vann/sunnelykkja (2006) med restgjeld 0,44 mill og fastrente 4,84 % til des Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2,19 mill og fastrente 5,44 % til okt Lån Noresund sentrum (2009) med restgjeld 3,76 mill og fastrente 3,29% til febr Kommunen har 87,73% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken, Husbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet og fram til Den nominelle gjennomsnittsrenten for årets 9 første måneder har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,43%, Husbanken 2,42% og DnB Nor 2,62%. Viser for øvrig til vedlagt oversikt over flytende lånerenter hos våre låneleverandører. 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Styringsrenten var ved årsskiftet på 1,75% og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 5. mai da den ble økt til 2%. Styringsrenten har i de etterfølgende rentemøter, 23. juni, 11. august, 22. september og 27. oktober, holdt seg uendret på 2%. Renten er valgt holdt på samme nivå iht. siste rentemøte da veksten i konsumprisindeksen har vært mindre enn ventet og dermed lav prisvekst. Usikkerheten betegnes fortsatt som stor i verdensøkonomien og forventet oppgang i andre lands styringsrenter er skjøvet videre ut i tid og langsiktige renter er svært lave. Internasjonal utvikling, inflasjon, kronekursen ved siden av styrken i norsk økonomi vil være avgjørende for videre rentesetting framover. Styringsrenta er pr rapporteringstidspunkt på 2% og har vært på samme nivå siden forrige rapportering Bankene har gradvis økt sine utlånsrenter med 0,3 0,4 % i samme periode. Styringsrenta forventes å ha en moderat/ gradvis oppgang mot 4% i ca Sett opp mot kommunes lånegjeld på 61,98 millioner (der 10,49 millioner imidlertid er bundet til fastrente) vil en fortsatt lav rente virke positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2010 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Lav rente vil imidlertid virke negativt inn på kommunens renteinntekter. Det er iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta er pr på 2,98% for 3 mnd NIBOR +0,5. Dersom denne gjennomsnittsrenta for året blir tilnærmet 3%, medfører dette i seg selv en mindreinntekt på kr ,-. Samlet sett ad. renteutgifter og renteinntekter vil kommunen imidlertid komme ut med noe pluss. II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : Til saksliste 18

19 BANK DNB Nor kr 10,2 mill gj.sn.rente ,70 % (pr ,90 %) Nes Prestegjeld Sparebank kr 2,4 3,25 % ( 3,35 %) Modum Sparebank kr 9,3 3,53 % ( 3,55 %) Ringerikes Sparebank kr 1,3 2,80 % ( 2,90 %) Sum bankinnskudd AKSJER/AKSJEFOND kr 23,2 mill Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond PASSIVA Ansvarlig lån Krødsherad kommune 35 mill. Rentebetingelser er 3 mndr NIBOR + 0,5 (pr.i dag 3,02 %) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Finansforvaltningsrapporten per for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Finansforvaltningsrapporten per for Krødsherad kommune og Krødsherad Everk tas til orientering. Til saksliste 19

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 611 &18 Arkivsaknr.:10/733 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: PRINSIPPAVKLARING: HYTTE KONTRA BOLIG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Som følge av skattemyndighetenes utsendelse av brev om ny likningsverdi på boliger nå på seinsommeren, mottar administrasjonen ganske mange henvendelser fra personer som mener seg å eie et fritidshus i Krødsherad, men de oppdager at dette huset er registrert i matrikkelen som bolighus. Dermed tar de kontakt med kommunen og ber om bruksendring fra boligeiendom til fritidseiendom. De aller fleste av disse henvendelsene vil være kurante. Det dreier seg om boliger som har gått i arv i opp- eller nedadstigende linje (til og med søskens barn) innen familien. Når slik eiendom er registrert som bolig i matrikkelen, så skal den fortsette å være det. Dette fordi den dagen eiendommen eventuelt selges ut av familien, så skal den igjen tas i bruk som bolig. Bruk som bolig inntreffer da automatisk. De som har arvet en bolig på denne måten, må akseptere at det er en bolig de eier, og at de således må skatte av den, eventuelt som en bolig nr. 2. Et annet alternativ er henvendelsene fra personer som har kjøpt en eiendom i den tro at det var et fritidshus de kjøpte. Når så brevet fra skattemyndighetene kom og fortalte at det de trodde var hytta si, egentlig var matrikkelført som en bolig, så ble det en stor overraskelse. Dersom kommunen i disse tilfellene kan dokumentere at det ved kjøpet ble gitt konsesjon for bruk som bolig, er også disse sakene kurante. Eiendommen skal fortsatt være en boligeiendom. I disse tilfellene kan kommunen sågar forlange eiendommen solgt, fordi eier har brutt vilkårene for konsesjon. Imidlertid finnes det noen saker hvor det av konsesjonsbehandlingen framgår at eiendommen omtales som hytte eller fritidshus, og vedtaket lyder Konsesjon gis, likevel er eiendommen i matrikkelen beskrevet som boligeiendom. Her begynner ting å bli vanskelig, men ikke verre enn at hovedregelen sannsynligvis må være å innvilge bruksendring. Til sist har vi de tilfeller hvor eiendommen er matrikkelført som bolig, eier hevder at det er en fritidsbolig og vi ikke klarer å dokumentere verken det ene eller det andre. I slike Til saksliste 20

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer