Budsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /13 KAMO Formannskap /13 KAMO Kommunestyret KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 13/2727 Budsjett Økonomiplan Vedlegg: Særutskrift sak Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2014 (2).pdf Betalingsregulativ Kongsvinger kommune.pdf Økonomiplan Rådmannens endelige utkast med spalter x.pdf Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret fatter sitt vedtak på grunnlag av innstillingen og eventuelle innkomne merknader. Forslaget til tilskudd til private barnehager legges også ut til alminnelig ettersyn, men vedtas kun som veiledende satser av kommunestyret. Endelige satser skal foreligge før Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Det fremlagte budsjett gir et netto driftsresultat i 2014 på 0,3 % og er lang under kravet Fylkesmannen setter til sunn kommuneøkonomi på 3 %. Det er i budsjettet avsatt et mindreforbruk på kr 3,6 mill. kroner til disposisjonsfond. Den avgåtte regjeringen legger i statsbudsjettet for 2014 opp til en realvekst i frie inntekter til kommunene på 4,3 mrd. kroner. For Kongsvinger kommune gir dette en reell økning i rammetilskudd på 14 mill i kr. Denne veksten skal dekke: Befolkningsvekst Økte pensjonskostnader Reell reduksjon i maksimumspris i barnehage Likebehandling barnehager, opptrapping mot 96 % To barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping Kulturskoletilbud i skole og SFO, helårsvirkning Innføring av valgfag for 10. trinn på ungdomsskolen Økt kommunal egenandel barnevernsinstitusjoner Endring til et mer profesjonalisert tilsyn med barn i fosterhjem Vergemålsreformen, trekk helårsvirkning Styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten Utdanning av deltidsbrannpersonell, videreføring Kommunene kan også søke om midler til:

2 Tilskudd mot barnefattigdom Styrking av kommunalt barnevern Rentekompensasjonsordning for skole, svømmeanlegg og kirkebygg fortsetter Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Rådmannens vurdering av inntektsveksten er at den gir lite rom for økt aktivitet eller nye tiltak utover det som kommer i statsbudsjettet eller allerede er vedtatt. Det vil fortsatt være helt nødvendig med stram økonomistyring og stor oppmerksomhet rettet mot hensiktsmessige effektiviseringstiltak. I budsjettforslaget for 2014 legges det opp til å gjennomføre alle tiltakene som ligger i prosjekt Omstilling 2012 og i tillegg reduksjon med 1,3 mill. kroner i sentrale støttefunksjoner. Totalt vil det da være gjennomført kutt på 27,96 mill. kroner i budsjett I 2016 og 2017 er det lagt inn kutt i sentrale støttefunksjoner. I økonomiplan har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn: Planen er fremstilt i nominell 2014-kroneverdi Staten dekker fullt ut lønns- og prisvekst i planperioden. Estimert lånerente er lagt inn med 3 % for formålslånene. Kongsvinger kommune har inngått en 5-årig fastrenteavtale på 406 mill kr til rente på 3,93 %. Det er i tillegg lagt inn avsetning til rentefond med 0,5 % i 2014 og 1 % i Eiendomsskatten er økt med 7 mill. kroner med virkning fra 2015 som følge av indeksregulering av eiendomsskattegrunnlaget. Omtaksering av eiendomsmassen må foretas i 2014, og er kostnadsberegnet til 4 mill. En årlig reell innflytting på 100 personer. Hensyn tatt at dette også vil medføre økte utgifter, har rådmannen budsjettert med en forventet netto økning på 1,5 mill kr. pr. år. En økning i kommunens pensjonsutgifter med 10 mill. fra og med en ytterligere årlig økning 2,5 mill. kroner i resten av planperioden. I tillegg er det varslet et behov for en fondsreservering i henhold til nye tariffer for levealder. Hva dette kan beløpe seg til er enda ikke kjent for kommunen. Egenkapitalinnskudd KLP 21,5 mill. kroner. Finansieres av ubundet investeringsfond. Ny skole er budsjettert med en netto utgiftsbelastning på 8,2 mill. kroner fra Helårsvirkning av budsjettreduksjoner i Omstilling Totalt redusert i budsjett er fra 2012 er 26,96 mill. kroner. Effektivisering av sentrale støttefunksjoner med 1,3 mill. kroner i 2014 og ytterligere 2 mill. kroner i 2016 og Endringer i statstilskudd ressurskrevende brukere gir et inntektstap på ca. 0,6 mill. kroner Momskompensasjon investering blir i sin helhet ført i investeringsregnskapet. Medfører en reduksjon i driftsinntekter på 2 mill i forhold til budsjettert i Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator dersom ikke annet er vedtatt i økonomiplan Samhandlingsreformen er videreført på samme nivå som i budsjett Prognosen for 2013 er et overforbruk på utskrivningsklare pasienter på 2 mill. kroner. Kongsvinger kommune som vertskommune foretar investering til ny legevakt i sykehusets lokaler. Krisesenteret utbedres og tilpasses nytt lovverk og krav til universell utforming. Vurdering: I 2012/13 har kommuneorganisasjonen vært gjennom en tøff omstillingsprosess hvor målet har vært å bruke mindre penger, samtidig som kommunen skal få mer ut av de kronene som brukes. Omstillingen er i ferd med å gi en mer profesjonalisert organisasjon som har tydeligere fokus på mål og brukerens ressurser.

3 Rådmannen er stolt av de ansatte i Kongsvinger kommune. Både i forhold til den innsatsen mange gjør i forhold til omstillingen og i forhold til den innsatsen som hver enkelt hver dag legge ned i forhold til å levere gode tjenester. Arbeidet med omstilling og samfunnsutvikling må fortsette med full kraft i Fokuset må være å fullføre det som er satt i gang og realisere nye innovative ideer. Samtidig må det være en kontinuerlig jakt på små og store forbedringer slik at vi får en mest mulig fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelige avklarte kvalitetsmål på tjenestene. For øvrig vises det til dokumentet Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2014 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2014 vedtas 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil kr 61,6 mill. 6. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: b. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven 12: o Jf 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 5 o/oo. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Forslag til tilskuddsatser for private barnehager: a. Driftstilskudd pr. heltidsplass for små barn kr b. Driftstilskudd pr. heltidsplass for store barn kr c. Kapitaltilskudd pr. heltidsplass (nasjonal sats) kr Endelige satser fastsettes av rådmannen i henhold til forskrift om likeverdig behandling innen 1. februar Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-010/13 Uttalelse: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar det foreslåtte budsjett for 2014 og økonomiplan for til orientering. Hovedarbeidsmiljøutvalget anbefaler at rådmannen tar initiativ til et arbeidsmøte/drøftingsmøte med fagorganisasjonene for å diskutere videre prosess i forhold til omstilling, effektivisering og kostnadsreduksjon. Møtet gjennomføres før kommunestyrets behandling. Uttalelsen er enstemmig.

4 Formannskap FS-060/13 Innstilling: Saken ble drøftet og vil bli realitetsbehandlet i formannskapets møte Innstillingen er enstemmig Formannskap Forslag fra H Frp PP, fremmet av Odd Henning Dypvik, H: 1. Budsjett for omtaksering reduseres fra 4 til 3 mill. 2. Rammer for Glåmdal Brannvesen økes for å dekke driftskostnader til nødnett, samt økte pensjonskostnader: a. Overføringene økes med kr b. Gebyr for feiing og tilsyn økes med 3 % 3. Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2014: a. Byparken tas ut (6 mill) b. Servicetorg reduseres (4 mill til 3 mill) c. Avkjøring SIVA legges inn (5 mill) 4. Rådmannen bes legge frem en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å bygge et stort nytt barnehagebygg i sentrum, samtidig som to eller flere eksisterende barnehager legges ned. Det skal i en slik vurdering forutsettes at eksisterende bygg/tomter selger. 5. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan tilbudet til utskrivningsklare pasienter kan forbedres, samtidig som kostnadene til SI reduseres. 6. Rådmannen bes legge frem en sak om hvorvidt det bør etableres en mer liberal prinsipper for regulering i sentrum. 7. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan kommunen kan stimulere til etablering av bofellesskap for eldre i privat regi. 8. Antall lærlinger skal være minst 1 pr innbyggere. Forslag fra AP, fremmet av Stig Holm: 1. Det opprettes tilstrekkelig barnehageplasser for å dekke opp for behov. Midlene tas ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. 2. To barnehageopptak i året 3. 2,48 årsverk ved aktivitet og bistand opprettholdes, midlene tas av vikarbudsjett. Forslagene ble forkastet med 6 (H 2, PP 1, Frp 2, Sp 1) mot 3 (Ap) stemmer Verbalforslag fra AP, fremmet av Stig Holm: 1. I økonomiplan for må det legges opp til større aktivitet i distriktene. 2. Det innarbeides fritidsklubb for barn opp til 12 år v/scene U. Dette sees på i økonomiplan Kommunen vil fortsette å jobbe for 2 ungdomsskoler i Kongsvinger ut økonomiplanperioden for , parallelt med forprosjekt av 1 ungdomsskole. Punkt 2 ble forkastet med 6 (H 2, PP 1, Frp 2, Sp 1) mot 3 (Ap) stemmer. Punkt 3 ble forkastet med 5 (H 2, PP 1, Frp 2) mot 4 (Ap 3, Sp 1) stemmer.

5 FS-071/13 Innstilling: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2014 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2014 vedtas med følgende endringer: Betalingsregulativet: a. Rådmannen gis fullmakt til å justere makspris for barnehageplass iht vedtatt statsbudsjett. Øvrige satser justeres etter dette. b. Under overskriften Husleie bofellesskap, bo og servicesenter til punktet Ny husleie Hov bofellesskap, leilighet ca. 38,9 m² opprettholdes husleien på kr 5 150,00 i Budsjett 2014 c. Budsjett for omtaksering reduseres fra 4 til 3 mill. d. Rammer for Glåmdal Brannvesen økes for å dekke driftskostnader til nødnett, samt økte pensjonskostnader: i. Overføringene økes med kr ii. Gebyr for feiing og tilsyn økes med 3 % e. Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2014: i. Byparken tas ut (6 mill) ii. Servicetorg reduseres (4 mill til 3 mill) iii. Avkjøring SIVA legges inn (5 mill) f. Rådmannen bes legge frem en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å bygge et stort nytt barnehagebygg i sentrum, samtidig som to eller flere eksisterende barnehager legges ned. Det skal i en slik vurdering forutsettes at eksisterende bygg/tomter selger. g. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan tilbudet til utskrivningsklare pasienter kan forbedres, samtidig som kostnadene til SI reduseres. h. Rådmannen bes legge frem en sak om hvorvidt det bør etableres en mer liberal prinsipper for regulering i sentrum. i. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan kommunen kan stimulere til etablering av bofellesskap for eldre i privat regi. j. Antall lærlinger skal være minst 1 pr innbyggere. k. I økonomiplan for må det legges opp til større aktivitet i distriktene. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil kr 59,6 mill. 6. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: b. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven 12: o Jf 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 5 o/oo. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6 7. Forslag til tilskuddsatser for private barnehager: a. Driftstilskudd pr. heltidsplass for små barn kr b. Driftstilskudd pr. heltidsplass for store barn kr c. Kapitaltilskudd pr. heltidsplass (nasjonal sats) kr Endelige satser fastsettes av rådmannen i henhold til forskrift om likeverdig behandling innen 1. februar Punkt 1 a-d var enstemmig Punkt 1 e ble gjort med 5 (H 2, PP 1, Frp 2) mot 4 (AP 3, Sp 1) stemmer Punkt 1 f-j var enstemmig Punkt 1 k ble gjort med 7 (H 1, PP 1, Frp 1, Ap 3, Sp 1) mot 2 (H 1, Frp 1) stemmer Punkt 2-7 var enstemmig.

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer