Kvam herad. Arkiv: Objekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /02 KJHE Kvam heradsstyre /02 KJHE Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Årsavslutning 2001 Arkiv: Objekt: Arkivsaknr Samandrag: Denne saka gjeld avslutning av rekneskapen Normalt er dette eit arbeid som er ferdig i mars/april. På grunn av at revisjonen har valt å skifta revisor etter påske 2002 er arbeidet vorte sterkt forseinka. Ny revisor på dette tidspunktet er svært uheldig spesielt når dette skjer samtidig som rekneskapsforskriftene vert endra og KOSTRA innført. Heradet har jobba aktivt med tilpassing til nye forskrifter gjennom året. Revisjonen har samtidig jobba i andre kommunar med same sak. I tillegg til dette har ein del av forskrifetene, og forståing av dei, fyrst vorte klarlagt frå departemente på slutten av Resultatet av dette er vorte mykje dobbeltarbeid på heilt feil tidspunkt. Rådmannen ynskjer at revisjonen skal kontinuerleg ha eit aktivt forhold til vårt rekneskap. Revisjonen er i sluttfasen, men enno ikkje ferdig med sin gjennomgang. Til no er det berre gjort bagatellmessige endringar i rekneskapen på bakgrunn av den nye gjennomgangen. Denne saka vert lagt fram fordi det er ynskjeleg å formalisera ein del vedtak rundt budsjett Det er endringar som ikkje er kome med i tertialane på grunn av at vi anten ikkje kjende forskriftene godt nok eller at tolking av forskriftene ikkje var klare. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradstyre vedtek 1. Det vert overført kr ,81 frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen for Bruk og avsetning til fond på VAR-området vert gjort i samsvar med noten for VARområdet. 3. Bruk av disposisjonsfond vert gjort i samsvar med tabellane under avsnittet Bruk av disposisjonsfond

2 4. I samband med årsavslutninga for 2001 vert det bokførte resultatetet sett til kr. 0,00 ved at ledige midlar vert sett av til fond (Jfr. Vedtak i sak 109/01-HST ) 5. Finansiering av investerings-rekneskapen vert gjort i samsvar med forslag til hovudoversikt for investeringsrekneskapen og Rekneskapsskjema 2A og 2B med kommentarar. 6. Rådmannen får fullmakt til å gjera andre tekniske justeringar dersom han finn det nødvendig etter råd frå revisjonen. Vedlegg: x

3 Saksopplysningar: Kvam herad har i 2001 gått over til nye rekneskapsforskrifter og KOSTRA. Overgangen har vore gjennomført i løpet av 2000 og I 2000 bygde vi opp ny kontoplan og budsjetterte for 2001 etter dei nye forskriftene har vore brukt til å tilpassa systemet og retta feil. Parallelt med vår oppbygging har forskrifter og KOSTRA vorte utvikla sentralt. På bakgrunn av at utvikling og feilretting har føregått til over årsskiftet 2001/2002 er ikkje alle detaljar på den formelle sida med rekneskapen vedteke. Det er viktig å understreka at all årsavslutning og budsjettjustering er gjort i samsvar med tidlegare vedtak, men sjølve formatet på ein del vedtak må presiserast. Litt av bakgrunnen for at dette vert gjort er innspel frå revisjonen etter påske Revisjon av vårt rekneskap har ikkje vore kontinuerleg.. Revisjonen har ikkje delteke med råd i samband med oppbygging av det nye systemet. Etter påske 2002, skifta revisjonen revisor hjå oss. Vi fekk inn ein heilt ny revisor som ikkje var kjend med vårt system. Det vart difor å rykkja tilbake til start med to månader. Dette skapte usikre forhold med omsyn til årsavslutning. Difor er også rekneskapen og årsmeldinga for 2001 seinka med om lag to månader. Denne saka vert lagt fram for Kvam heradsstyre for å skjera gjennom slik at revisjonen skal ha eit grunnlag for å godkjenna vårt rekneskap utan at revisor har fått sett seg inn i alle sider ved rekneskapen. Kontrollutvalet vil leggja rekneskapen fram i Kvam heradsstyre 18. juni 2002.

4 A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT DRIFTSINNTEKTER Rek Bud LN03 Brukerbetalinger , ,00 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelser , ,31 LN06 Rammetilskudd fra staten , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , ,00 LN08 Andre overføringer , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , ,00 LN10 Eiendomsskatt , ,00 LN11 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 LN12 Sum driftsinntekter B , ,31 DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter , ,00 LN15 Sosiale utgifter , ,00 LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , ,00 LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , ,00 LN18 Overføringer , ,00 LN19 Avskrivninger , ,00 LN20 Fordelte utgifter ( ,19) ( ,00) LN21 Sum driftsutgifter C , ,00 LN23 Brutto driftsresultat D=B-C , ,31 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,00 LN26 Mottatte avdrag på lån , ,00 LN27 Sum eksterne finansinntekter E , ,00 Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,00 LN30 Avdragsutgifter , ,00 LN31 Utlån , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter F , ,00 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F ( ,33) ( ,00) LN35 Motpost avskrivninger , ,00 LN36 Netto driftsresultat I , ,31 AVSETNINGER Bruk av avsetninger LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb ,25 - LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,69 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 LN42 Sum bruk av avsetninger J , ,69 Avsetninger LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,00 LN47 Avsetninger til budne fond , ,00 LN48 Avsetninger til likviditetsreserve ,00 LN49 Sum avsetninger K , ,00 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K - - Tabellen viser forslag til årsavslutning, skjema A Økonomisk oversikt drift

5 1. Overføring frå drift til investeringsrekneskapen (LN 44) På linjenummer 44 Overføring av drift er det sett av kr ,81. Mot budsjettert kr ,-. Av dei budsjetterte er kr ,- knytt til ordinære budsjettjusteringar. Kr ,- er knytt til avsetning av renter til kapitalfond. Tidlegare vart desse avsetningane gjort direkte i driftsbudsjettet, og slik var dei budsjettert i Etter dei nye forskriftene er dette flytta over til kapitalbudsjettet. Administrasjonen har difor flytta både budsjett og rekneskap slik at rekneskap og budsjett vert rett. Rådmannen vil foreslå at dette vert godkjent av Kvam heradsstyre. Det er ein differanse mellom budsjetterte overføringar frå drift til kapital på kr ,21. Dette gjeld Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Drift av felles IKT-system P13002 Datasamband i Kvam , PPT - grunnskule , Pleie og omsorg i sjukeheim , Oppmåling K66012 Kjøp av GPS utstyr , Utvikling og vedlikehald av geodata , Nybygg og utvikling av friluftsområder P62972 Opparbeiding - Holmsund ,57 Kommentar: Prosjekt P1302 Datasamband i Kvam vart vedteke av Kvam heradsstyre i budsjette for Prosjektet hadde i det gamle formålsrekneskapen koden I005. Prosjektet var opprinneleg på kr , auka til kr ,- i 2. tertial prosjektet skulle finansierast med kr ,- frå disposisjonsfond og kr ,- i driftsoverskot. I 2000 vart driftsmidlar nytta. Resten var fond. I 2001 er nytta tidlegare ikkje disponerte driftsoverskot. Dette er ført over drift og kjem difor fram som bruk av driftsmidlar overført til investeringsbudsjettet. Teneste PPT-grunnskule. Dette gjeld kjøp av telefonsentral til PPT avdelinga i det gamle bankbygget. Ved innkjøp av denne var et opprinneleg tenkt at kostnaden var av ein slik storleik at det vill gå over drift, men sluttresultatet viste at dette skulle førast i investeringsrekneskapen Det er difor korrekt bokførte kostnader og midlane låg opprinnelg på drift. Teneste Pleie og omsorg i sjukeheimar. Dette gjeld kjøp av ny database (Oracle) til Gerica. Dette er noko som var planlagt teke over drift, men kostnadsnivå og kostnadstype gjer at det er eit investeringsobjekt. Difor er det nytta driftsmidlar. Prosjekt K66012 Kjøp av GPS-utstyr. Det var løyvd kr ,- til prosjektet. Kostnaden vart kr ,70. Dvs. ei overskriding på kr ,70. Dette vart dekka med overføring frå drift. Prosjekt Opparbeiding av Holmsund. Prosjektet vart vedteke i Finansieringsplan var som følgjer. Konto Konto (T) Pro Pro (T) Finans.g Grønning Gard I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Nyatreet I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Holmsund I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Rekneskapsmessig Overskot 93 I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) ,50 Sum ,00

6 Prosjektet var tenkt finansiert med bl.a. kr ,50 frå tidlegare overskot. Prosjektet er finansiert i samsvar med det, med kr ,57 i Teneste 30040Utvikling og vedlikehald av geodata. Dette gjeld kjøp av plottar på teknisk. Kostnadene vert dekka med midlar budsjettert på driftsbudsjettet, men på grunn av storleik på utstyret må utgiftene førast på investeringsbudsjettet. Difor er det overført midlar frå drift til kapital. Rådmanennen vil foreslå for Kvam heradsstyre at i rekneskapen for 2001 vert det overført kr ,81 frå drift til investeringsrekneskapen i samsvar med det som er vist til ovanfor. 2. Vatn, Aavlaup, og Renovasjon (VAR-sektoren.) Det er i følgje kommunale reknsekapsforskrifter lagt opp til at VAR-sektoren skal gå i balanse over ein perioden. I praksis vi det seia at dersom det vert overskot på sektoren eitt år skal dette setjast av til eigne fond, og motsett bruka fond dersom det vert underskot. Tabellen under er ein note til VAR-sektoren i Tekst Vatn Kloakk Avfall Feiing Direkte kostnader Inntekter av fordelte utgifter Inntekt av internsal Refundert sjukeløn = Korrigerte direkte kostnader Indirekte kostnader (Adm, lokaler etc) Frådrag for andre inntekter Sal av kapital Avskrivningar Kalkulatoriske renter =Avgiftsgrunnlaget (utgifter) Gebyrinntekter årsgebyr Gebyrinntekter tilknytningsgebyrer Overføringar til kapitalrekneskapen Avsetning til fond Bruk av fond =Avgiftsgrunnlaget (inntekter) =Finansiert frå driftrekneskapen Kommentar: Vi ser av tabellen at alle avgiftsområda er i balanse, med eit lite unnatak for feiing. Feiing er ikkje eksakt avstemt pga. at det kom ei endring heilt på slutten av rekneskapsavslutninga. Tabellen viser også Avsetning til fond og Bruk av fond. Ideelt sett skulle kvart av sektorane hatt berre bruk, eller berre avsett alt etter om det er overskot eller underskot. På grunn av at vi har to avgiftsområde (Ordinære og Kvamskogen) får vi både avsetning og bruk på same VAR-sektor. Rådmannen foreslår at Kvam heradsstyre godkjenner bruk og avsetning til fond på VARsektoren slik det går fram av noten ovanfor. 3. Bruk av disposisjonsfond.

7 Tabellen under viser bruk av disposisjonsfond. Teneste Tekst Forbruk Budsjett 01 Avvik Organisasjons- og personalutvikling Planarbeid Kommunale barnehagar Undervisning grunnskule PPT - grunnskule Drift og tilsyn av skolelokale Heimetenester generelt Produksjon av reguleringsplanar Næringsprosjekter Vegar - fast dekke Inv. og planlegging av trafikksikkerhetstiltak Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Bibliotek Musikk- og kulturskule Kyrkjeleg fellesråd Kyrkjegardar Sum Kommentar: Tabellen over viser bruk av disposisjonsfond i drift. Avviket er på kr Det meste av dette er knytt til prosjekt, som er vedteke tidlegare. I tabellen under er vist bruk av disposisjonsfond som ikkje er knytt til prosjekt. Teneste Tekst Forbruk Budsjett 01 Avvik Kommunale barnehagar Undervisning grunnskule PPT - grunnskule Heimetenester generelt Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Bibliotek Musikk- og kulturskule Kyrkjeleg fellesråd Sum Kommnetar: Teneste Heimeteneste generelt Det er brukt kr ,- på konto Det er budsjettert ein tilsvarande sum på konto Dette er ei feilbudsjetterting og skulle vore på konto Tenestene VAR-området. Det er brukt fond i samband med avstemming slik at avgiftsbudsjetta samla går i 0. Det er både bruk og avsetnader til fond. Det skuldast at vi har to avgiftsområde (Kvamskogen og det ordinære) og at vi gjennom 2001 måtte tilpassa VAR-området dei nye forskriftene. Det er elles vist til kommentaren ovanfor

8 Teneste Bibliotek Det er brukt kr ,- av fond Skulebibliotek D916. uten at det er budsjettert. Det er eit interkommunalt samarbeid som Kvam herad skulle betala kr ,- av. Dette er restfinansieringa. Teneste Kyrkjeleg fellesråd Dette er eit tidlegare lån til kyrkja som er gjort om til tilskot. Det er 1. tertial 2001 punkt gjort greie for omgjering av lånet til overføring. Rådmannen har i samsvar med heradsstyrevedtak av føreslege å omgjera dette lånet til Øystese kyrkje til tilskot. Denne justeringa er ved ein feiltaking ikkje kome med i justeringa ved 1. tertial-01. Rådmannen foreslår at det vert brukt disposisjonsfond i samsvar med tabellane ovanfor. 4. Avsetning av til fond i samband med årsavslutning for 2001 I samband med budsjettet for 2002, 109/01-HST, vart det vedteke: 1. Prosjekt Ålvik skal tilbakeførast med kr ,-. Tilsvarande sum løyvt til gang/sykkelveg Ålvik. Skal finansierast over post avsett disposisjonsfond Det skal setjast av kr ,- til utviklingsprosjekt/næringstiltak som skal finansierast over disposisjonsfond Løyvingar skal handsamast politisk. Detter er det siste vedtaket som er gjort om rekneskap Det viste seg ved årsavslutninga at det ikke var tilstrekkeleg frie midlar til å oppfylla desse to punkta. Det er difor berre sett av det som er ledig. Dette vert dermed salderingspostane i rekneskapen. Dersom det etter revisjonen sin gjennongang oppstår behov for ytterlegare endringar vil det gå mot desse to punkta. Opptak av lån Kvam herad refinansierte i 2001 eit lån på kr ,-. Dette er gjort i samsvar med lånestrategi og budsjettvedtaket i Kvam herad , sak HST-132/00.

9 5. Investeringsrekneskapen ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING R-2001 Bud INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidler og fast eiendom Refusjoner Statlige overføringer Andre overføringar Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Sum utgifter M FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjonar N Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Overføringar fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering R Udekka/udisponert 0 0 Kommentar: Tabellen viser forslag til Skjema B Økonomisk oversikt - investering Som det går fram av hovudoversikten er det relativt stort avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er på grunn av at gjennomføring av budsjetterte prosjekt ligg etter budsjettering av samme prosjekt i t

10 Under er sett opp forslag til rekneskapsskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 2001 Rekneskapsskjema 2 A - Investeringsrekneskap Rekneskap 2001 Budsjett 2001 Oppr. Bud Investert anleggsmiddel Utlån og forskottering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7. Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på lån Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka / udisponert 0 0 0

11 Rekneskapsskjema 2B 2001 Rekneskapsskjema B Investeringsrekneskapen Prosjekt Prosjektnamn Rekneskap 2001 Finans-avsetn Budsjett 2001 Oppr.bud 2001 K13001 Telefonsentral rådhus K50011 Kjøp flyktningebustad - Nordtun K61011 Kjøp av kostemaskin K66011 Digitale kart - Øystese K66012 Kjøp av GPS utstyr P13002 Datasamband i Kvam 439 (70) - P13011 Datakobling av avdelingskontor P13021 IKT felles P20021 IT skule P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50012 Tusenårsstaden P50971 Handlegatas ansikt P60011 Trafikksikring - tiltak P60012 Bustadfelt Vavollen P60013 Helsesenter Strandebarm P60022 Bustadfelt Norheimsund P60031 Idrettshall Øystese P60970 Gymsal Tørvikbygd skule P60971 Bustadfelt Tangeråshagen P60981 SFO tilbygg - Steinsdalen skule P61001 Norheimsund vassverk P61011 Kloakkledning Lid P61012 Vatn og avløp Norheimsund P61013 Park Norheimsund kyrkje P61014 Kvamskogen: Vatn/avlaup ved Klubben P61015 VA Røyrlid-Måvotno - Kvamskogen P61016 Tilretteleggjing Steinsdalsfossen P61017 Gang- og sykkelveg i Ålvik P61031 Asfaltering av vegar P61960 Avfallsplan + iverksetjing P61991 Vassverk Strandebarm P61992 Kloakkrensing Øystese P62961 Driftsovervåking kloakk og vatn P62971 Inneklima barnehage/skule P62972 Opparbeiding - Holmsund P62991 Pålegg og sikring av kommunale bygg

12 2001 Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen (framhald) Funksjon Rekneskap 2001 Fnansavsetning Budsjett 2001 Oppr.bud Grunnskule Skulelokale og skyss Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Fysisk tilretteleggjing og planleggjing Bustadbyggjing / utleige / finansiering Kommunale vegar Distribusjon av vatn Avlaupsnett / innsamling av avlaupsvatn Den norske kyrkja Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium Interne finansieringstransaksjonar Sum Totalt brukt eller avsett til fond Kommentar: Rekneskapsskjema er sett opp i samsvar med dei nye forskriftene. Aller prosjekt er finanasiert i samsvar me tidlegare vedtak. Unntaket er prosjekt som vi har brukt mellomfinansiering på fordi vi har utsett planlagt låneopptak i 2001 til Vi utset låneopptak for å kunna låna mest mogeleg rasjonelt, med færrast mogeleg lån. I 2001 har vi lånt kr ,82 frå fond til mellomfinansiering av prosjekt P61991 Kloakkrenseanlegg Øystese. Under står forslag til kommentarar for prosjekt 2001 Prosjekt INNLEIANDE KOMMENTAR Som det vart peika på i innleiinga av årsmeldinga er den interne rekneskapen delt opp i: 1. Komite for Utvikling 2. Komitè for Oppvekst 3. Komitè for Helse og sosial 4. Finans, skatt og rammetilskot 5. Prosjekt I den eksterne rekneskapen er vist obligatoriske Hovudoversikt investering, og reknekapsskjema 2A og 2B i kapitel 2. Dei gjev eit oversyn over kva ressursar som er brukt i 2001 og korleis dei er finansierte. I dette kapitlet er det teke med alle aktive prosjekt pr Prosjekta blir vist opp mot vedtekne prosjektbudsjett, uavhengig av årstal og rekneskapsforskrifter. Grunnen til at vi vel å presentera prosjekt på denne måten er at prosjekt av natur ikkje er årsavhengige. Kvart år kan difor berre gje eit utsnitt av ein del av eit prosjekt. I tillegg viser det seg at prosjekt ofte ikkje vert gjennomført det året det vert vedteke. Då vil ikkje budsjett og rekneskap treffa kvarandre med

13 mindre prosjekta vert budsjettert opp att kvar år, noko som vil gje oppblåste budsjett for prosjekta. I tillegg kan vi ved å skilja ut prosjekt visa normal drift for kvar komitè for kvar år. Dette vil gje oss eit meir reelt samanlikningsgrunnlag for kvar komitè år for år. Ved å skilja prosjekta ut for seg er det også mogeleg å knytta til dei spesifiserte finansieringskjelder anten det er fond, lån eller driftsmidlar. Resultatet er at vi fpr ei finansiering av prosjekt som er isolert frå resten av rekneskapen, slik at dei kan leva sitt eige liv

14 Tabell over aktive prosjekt pr Lista under viser alle aktive prosjekt med kostnad pr Budsjettet gjeld alt som er prosjektert på prosjektet fram til Tekst Rekneskap Budsjett Avvik K13001 Telefonsentral rådhus K50011 Kjøp flyktningebustad - Nordtun K61021 Utstyrssupplering teknisk P11010 Næringsutvikling i Ålvik P13002 Datasamband i Kvam P18011 Heime-pc til tilsette i Kvam herad P K kvalitet og kostnader i Kvam P20021 IT skule P27001 Opprusting av uteområde bhg P30001 Trygge lokalsamfunn P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50011 Nærings- og kulturutveksling Litauen P50012 Tusenårsstaden P50971 Handlegatas ansikt P60002 Forskottering Rv P60011 Trafikksikring - tiltak P60012 Bustadfelt Vavollen P60013 Helsesenter Strandebarm P60022 Bustadfelt Norheimsund P60031 Idrettshall Øystese P60970 Gymsal Tørvikbygd skule P60971 Bustadfelt Tangeråshagen P60972 Planlegging riksveganlegg (R49/R7) P60981 SFO tilbygg - Steinsdalen skule P61001 Norheimsund vassverk P61011 Kloakkledning Lid P61012 Vatn og avløp Norheimsund P61013 Park Norheimsund kyrkje P61014 Kvamskogen: Vatn/avlaup ved Klubben P61015 VA Røyrlid-Måvotno - Kvamskogen P61016 Tilretteleggjing Steinsdalsfossen P61017 Gang- og sykkelveg i Ålvik P61023 Rasutbetring / vegsikring P61031 Asfaltering av vegar P61960 Avfallsplan + iverksetjing P61991 Vassverk Strandebarm P61992 Kloakkrensing Øystese P61993 Gravplass Tørvikbygd P62961 Driftsovervåking kloakk og vatn P62971 Inneklima barnehage/skule P62972 Opparbeiding - Holmsund P62991 Pålegg og sikring av kommunale bygg P63011 Kommunedelplan Norheimsund Vest

15 PROSJEKT Ein del av prosjekta blir kommentert særskilt: K Telefonsentral rådhuset I 2001 valde vi å byta ut eksisternade telefonsystem. Etter ein lengre prosess falt valet på ein hybrid sentral som samtidig taklar gamle system og taklar nyare teknologi, nemleg IP telefoni. Det som og var viktig i valet av produkt av informasjon systemet til sentralbordet. Knytt opp mot Outlook kalender har vi bygd opp eit system saman med leverandør som skulle ivareta informasjon frå Kalenderen til den enkelte tilsette til sentralbordet og dei som besvarar felles telefonsentral. Ved å nytta IP telefoni har vi i løpet av året knytt opp lokasjonar utanfor rådhuset til vår sentral ved å nytta våre felles data linjer ( breiband ). Dei nemnte lokasjonane er : gamlebanken ( PPT ), NHS barneskule, og 2 tlf på Bjørketeigen ( Rehabilteringa ). Dei 2 siste er eit testprosjektet der vi ynskjer å sjå korleis det trådlause nettet tålar at vi kjører data samtidig med telefon utan å kunne prioritere trafikk. Dei øvrige lokasjonane nyttar fiber og dermed 100 Mb kommunikasjon. Ved hjelp av IP telefoni har Kvam herad eit ynskje om å knytte seg til samtlege institusjonar innanfor Kvam herad for på den måten å oppnå stordriftsfordeler og reduserte kostnader ved drift og teljarsteg. Dersom samtlege lokasjonar i Kvam herad hadde vore tilknytt same sentral kunne Kvam herad ha spart rundt årleg på faste abbonement og 1/3 av teljarstega som er interne eller går mellom heradet sine lokasjonar. Prosjektet viser ei overskriding. Overskridinga er knytt til utviding av sentralen til å gjelda PPT. K Kjøp av flyktningebustad Nordtun Som budsjettert P Næringsutvikling Ålvik Dette prosjektet er nett starta opp. Prosjektet er finansiert med 2,0 mill kr. frå Kvam herad, 2,0 mill kr frå Bjølvefossen, kr ,- frå staten og kr , frå private. P Datasamband i Kvam herad Prosjektet har som mål å byggja opp datasamband mellom offentlege bygningar i Kvam. Prosjektet gjed særleg datasamband mellom råduset, helseinstitusjonar og skular med mer. P Heime-PC til tilsette i Kvam herad. Dette gjed leige av heime-pcar til tilsette i Kvam. Prosjektet har tilsvarande inntekt slik at netto-utgifta for Kvam herad er liten. P K Kvalitet og kostnader i Kvam herad 3K-prosjektet ligg ca. 5 månader etter tidsplanen for Helse- og sosial og teknisk. Årsaken til dette er i hovudsak at ressursane ikkje kom på plass før i mai - juli i 2001, men skuldast òg at den politiske handsaminga vart utsett. Samstundes viste det seg at arbeidet med serviceerklæringar var meir tidkrevjande enn kva ein først trudde. Dette var likevel naudsynt bruk av ressursar for at kvaliteten skulle vere optimal. Til tross for at ein no ligg etter i høve til tidsplanen, opplever ein likevel ei riktig retning og utvikling på 3K.

16 Heradet erfarer òg at 3K-prosjektet ikkje kan sjåast på isolert, men må sjåast i samanheng med den teknologiske utviklinga og dei andre prosjekta som ein no jobbar med; Gerica, Breibandutbygging, Digitale Hardanger, 24-timars kommunen og utvikling av verksemdsplanar. Overgang frå 3K- prosjekt til driftsorganisasjon Verksemdsplanlegging er meint å vere det verktøy som skal bidra til å setje i verk dei prinsipp som ligg til grunn for 3K- prosjektet. Verksemdsplanane vil stå i samanheng med overordna budsjett, økonomiplan, strategiar, hovudmål, visjon og kommuneplan. Planane er verktøyet som knyter dette saman med den einskilde verksemd sine mål innafor dei seks fokusområda: Tenesteutvikling, brukarretting, økonomistyring, kvalitet på tenestene, tilfredse hos tilsette og volum/kapasitet på tenestene. Desse områda dannar òg grunnlaget for service-erklæringar og balansert styring som no vert innarbeidd i verksemdsplanane. Tidsramme og ressursbehov for hele prosjektet. Finansiering av 3K prosjektet var for denne fasen kr ,-. Det er pr brukt ca. kr ,-. Vi reknar med å halde oss innafor finansieringa for resten av prosjektet. D.v.s det som står att i Helse- og Sosial og teknisk etat, og det som vil gå med til Kultur og Skule. Noko av ressursane må nyttast til ny teknologi, medan noko må nyttast til frikjøp av personalressursar. Tidsramma for heile prosjektet følgjer av det som står nemnt ovafor og det som står i prosjektplanane for skule og kultur. Iverksetjing av prosjektet for skuleog Kultur vil skje våren 2003, saman med ei vurdering av totalorganisasjonen. P20021 IT skule Eitt av måla for prosjektet er å knyte skulane saman med resten av heradet. Grunnskulane i Øystese og Norheimsund og Strandebarm ungdomsskule og Ålvik skule er knytt opp mot rådhuset. Arbeidet vidare går ut på å fortsetje arbeidet med å få til interne nettverk ved småskulane. I 2002 vert Vikøy/Aksnes skule kopla opp mot det kommunale nettverket ved trådlaust samband. Ein tek også sikte på å kopla Steinsdalen skule opp mot Kvam herad sitt nettverk. Bruk av midlar vidare vil òg vere avhengig av breibandsatsinga i Kvam. P27001 Opprusting av uteområde barnehagar Prosjektet har så langt brukt om lag kr av dei som vart sett av til opprusting av uteområda ved barnehagane. Ein har prioritert tiltak som koster relativt lite, men som gjer mykje av seg. Det har skjedd ei rekke forbetringar frå asfaltering, planting av tre, lagd grue, kjøp av lavvo, tilrettelagt plass for gapahuk, sandkasse med overbygg, sitteplassar og benker og mykje meir. Prosjektet er avhengig av dugnadsarbeid i barnehagane og sluttidspunkt for prosjektet er difor vanskeleg å fastsetje.

17 P Trygge lokalsamfunn: Mål for 2001: 1. Ha etablert:! ein prosjekt-organisasjon med ressursgrupper! eit system for registrering av ulukker og skadar på ulike høgrisikoarenaer 2. Iverksetja skadeførebyggjande tiltak på prioritert måte 3. Utarbeida ein handlingsplan for Tryggleik- vårt ansvar fram til godkjenning som Trygt Lokalsamfunn Framdrift: Organisasjon: Prosjektgruppe og fem ressursgrupper (fire sonevise grupper og ei innan trafikk) har hatt jamlege møte, og ca 40 personar er med i desse gruppene. Deltakarane representerer føretak som idrettslag, bondelag, skule, helse, lensmann, sanitet, røde kors, kvinne/familielag, næringsliv, pensjonistlag, teknisk etat, vegvesen og MC klubb. Prosjektleiar på 50% stilling koordinerer prosjektet. Skaderegistrering/kartlegging av no-situasjonen: Skaderegistrering blant eldre pleietrengjande på institusjon og i heim vart gjennomført i perioden april-desember (68 skadar registrerte) Trafikkulukker med personskade vert registrert av politiet som fast rutine (12 trafikkskadde i 2001 i høve til 30 trafikkskadde i 2000) Skaderegistrering i dei større alpinanlegga på Kvamskogen er fast rutine (typisk skadar som krev medisinsk handsaming pr sesong) Skaderegistrering ved legesentra ikkje gjennomført, difor ingen overordna oversikt skadesituasjonen i Kvam Kartlegging av bruk av refleks og sykkelhjelm i skulane Kartlegging av tryggleiksutstyr i heimane Skadeførebyggande tiltak: Beredskap: fire risiko og sårbarhetsanalysar er gjennomførte. Kommunal kriseberedskapsplan er utarbeidd. Farlege forhold: kontakt-telefon oppretta, kvartalsvise synfaringar, 96 forhold innrapporterte/45 utbetra Profilering i lokalavisa (annonsar, artiklar, ulukkesstatistikk trafikk), heimeside Kvam herad Trafikktryggleik: kortversjon av trafikksikringsplan til alle husstandar, siktbetringskampanje vår/sommar 2001, pådrivar for gjennomføring av tiltak i ts-plan, fartsmålingar ved politiet, sykkeltevling, utdeling av refleksvestar, sykkelhjelm-aksjon i ungdomsskulane, info-møte om privat øvingskøyring for 16-åringar, førebuing av kurs bilførar 65+, sei-frå aksjon 2 gonger Eldre-tiltak: tryggleiksinfo på pensjonistlag/influensa-vaksinasjonsdagar, demobag tryggleiksartiklar, utdeling av brosjyra Hald deg på beina, registrering av eldreskadar Unge: årets sykkelhjelmaksjon, utarbeidd trafikkreglar for skadeførebygging i alpinbakkar, reviderte politivedtekter med krav om forsterka vakthald ved opne tilstellingar der bråk kan forventast Brann: kursing av brannvernleiarar, faste sesong-kampanjar, demonstrasjon under trebåtfestival Diverse: synfaringar, lokale tiltak Handlingsplan: samla handlingsplan ikkje ferdig pr. utgangen av 2001

18 Økonomi: Prosjektutgifter i 2001 var 92% av budsjettert sum, og var finansiert gjennom statlege tilskotsmidlar. P30991 Utbygging av aldersbustader (prosjekt eldreplan): Framdrift: Pensjonisten i Ålvik (20 bueiningar): Rehabiliteringsarbeidet vart starta opp våren Første fire bueiningane var innflyttingsklare i januar Planlagt framdrift gjev ferdigstilling okt Mikkjelsflaten i Øystese (31 bueiningar): I samband med endring av reguleringsplan vart første del av arkeologisk utgraving gjort sommaren Andre del vert gjort vår/sommar Lovnad om statleg tilskot vart gjeve i januar Planlagt framdrift er anleggsstart august 2002 med ferdigstilling ultimo 2003/primo Ombygging av Øysteseheimen og Toloheimen (i alt 54 bueiningar): søknader er sende Husbanken, men vidare framdrift avventar evt. statleg tilskot. Soltorp (18 bueiningar): rammesøknad og søknad til Husbanken er sende, og rammesøknad er godkjend. Klage frå naboar førte til skjønsrettsdom mot heradet. Denne dommen er anka til Gulating lagmannsrett. Vidare framdrift avventar domsavgjerd og statleg tilskot. Tolo (16 bueiningar): rammesøknad og søknad til Husbanken er sende, og rammesøknad er godkjend. Vidare framdrift avventar evt. statleg tilskot. Finansiering: Etter utsetjingar av søknadsfrist om tilskot til gjennomføring av eldresatsinga, vart det hausten 2001 gjeve tilbakemelding frå fylkesmannen om at Kvam ikkje kan pårekna tilskot til meir enn ein del av eldresatsinga si. Pr dags dato har Kvam fått tilsegn eller lovnad om tilskot til gjennomføring av:! Pensjonisten i Ålvik (20 bueiningar)! Mikkjelsflaten (31 bueiningar) Det vil seia at tilskot er gjeve til 51 av 85 omsøkte omsorgsbueiningar, og 0 av 54 omsøkte sjukeheimsplassar. Protestbrev for manglande oppfølging frå sentralt hald er sende til m.a. sosialminister, fylkesmann, finanskomite og kommunalkomite på Stortinget. Manglande statleg tilskot kan føra til at eldresatsinga i Kvam verta sterkt redusert i høve til det som opphavleg var planlagt og vedteke. Ein vonar likevel at den varsla handsaminga av eldreomsorga i Stortinget våren 2002 kan føra til at fleire av prosjekta i Kvam får tilskot og såleis kan gjennomførast. P Litauen: Samarbeidsprosjektet med Marijampole i Litauen har hatt eit relativt aktivt år der ein i hovudsak har gjennomført programmet i samsvar med søknaden til KS/UD. Det har imidlertid ei tid vore vanskeleg å få refusjonane inn på rekneskapen i det året ein har hatt utgiftene. Vi står såleis att med ein rest for 2001 som vert utbetalt i I rekneskapen har ein difor lånt frå fondsmidlar slik at det rekneskapsmessig går opp. Fondsmidlane vert tilbakeført når restoppgjeret

19 kjem frå KS/UD. Nærare informasjon finn ein i rapport for arbeidet som er sendt KS/UD. P Handlegatas ansikt. Prosjektet viser samla kalkulerte kostnader for gjennomføring av trinn to i opprusting av Norheimsund sentrum. Fiansiering er delt mellom Kvam herad (2,5), Statens vegvesen(6) og statlege tilskot (2,5). Planleggingsarbeid er utført, og tilbod er sendt ut vinteren Ein forventar at anlegget kan starta våren 02 og vera gjennomført seinhaust P Bustadfelt Vavollen: Reguleringsarbeid er seinka, og vil bli handsama i 02. P60013 Helsesenter Strandebarm Oppretting av nytt helsesenter i Strandebarm vart vedteke iverksett i Det er gjort avtale om kjøp av Bankbygget i Strandebarmtunet, og ombygging vil bli gjennomført i P Bustadfelt Norheimsund: Avventar flytting av skytebane. P Idrettshall Øystese: Arbeidet starta opp som totalentreprise. Av 5 innkomne prosjekt valte ein prosjektet til Botnen entreprenør / Ark. Vangdal. Hallen skal vera klar til bruk hausten 02, og er i rute framdriftsmessig. Det er ikkje venta kostnadsoverskridingar i høve til budsjett. P Vatn og avløp Norheimsund. Teksten er misvisande prosjektet som no har ei samla ramme på 14,2 mill. omfattar også tiltak andre stader i heradet-. Det vil i hovudsak omfatta tiltak slik dei blir vedtekne ved revisjon av vassforsyningsplan (2002), og saneringstiltak for kloakknett, i hovudsak i Norheimsund. P Gang- og sykkelveg Ålvik I samband med ledige massar frå kraftanlegget i Ålvik vart det, i samråd med Statens vegvesen, iverksett gang og sykkelveg på strekningen mellom Daleelvi og Røyrgata, Budsjettert sum Prosjektet vil vera ferdig våren 02, ein reknar med innanfor budsjett. Av praktiske årsaker vil det stå att ein kortare strekning fram mot røyrgata. P Rasutbetring/vegsikring. Prosjektet vart oppretta ved budsjettvedtak for Det var i 2001 nytta eindel midlar over ordinær drift, til geologiske undersøkingar og utbetringar. P Avfallsplan Avhengig av kva resultat ein kjem til vedr. vidare drift av Tolomarka, og Samarbeidsformer med andre selskap, vil det vera investeringsbehov innanfor avfallsområdet. Det heftar enno ein god del uvisse om nødvendig prosjektstorleik.

20 Vurdering: x P Vassverk Strandebarm. Bygging av behandlingsanlegg i Strandebarm ventar ein blir sett i drift i løpet av mai Vasskvaliteten skal då tilfredsstilla krava i drikkevassforskrifene.

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke 2016 HEMSEDAL KOMMUNE Økonomireglement 2016-2019 Vedteke 29.9.2016 1 1 Innholdsfortegnelse 2 MÅL... 3 3 ORGANISERING... 3 4 ØKONOMIPLAN... 4 4.1 Tidsplan for framlegg av økonomiplan og budsjett... 4 4.2

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003.

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 09.03.2004 KJHE Kvam formannskap 04.05.2004 076/04 KJHE Kvam heradsstyre 25.05.2004 059/04 KJHE Kvam

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer