Kvam herad. Arkiv: Objekt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /02 KJHE Kvam heradsstyre /02 KJHE Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Årsavslutning 2001 Arkiv: Objekt: Arkivsaknr Samandrag: Denne saka gjeld avslutning av rekneskapen Normalt er dette eit arbeid som er ferdig i mars/april. På grunn av at revisjonen har valt å skifta revisor etter påske 2002 er arbeidet vorte sterkt forseinka. Ny revisor på dette tidspunktet er svært uheldig spesielt når dette skjer samtidig som rekneskapsforskriftene vert endra og KOSTRA innført. Heradet har jobba aktivt med tilpassing til nye forskrifter gjennom året. Revisjonen har samtidig jobba i andre kommunar med same sak. I tillegg til dette har ein del av forskrifetene, og forståing av dei, fyrst vorte klarlagt frå departemente på slutten av Resultatet av dette er vorte mykje dobbeltarbeid på heilt feil tidspunkt. Rådmannen ynskjer at revisjonen skal kontinuerleg ha eit aktivt forhold til vårt rekneskap. Revisjonen er i sluttfasen, men enno ikkje ferdig med sin gjennomgang. Til no er det berre gjort bagatellmessige endringar i rekneskapen på bakgrunn av den nye gjennomgangen. Denne saka vert lagt fram fordi det er ynskjeleg å formalisera ein del vedtak rundt budsjett Det er endringar som ikkje er kome med i tertialane på grunn av at vi anten ikkje kjende forskriftene godt nok eller at tolking av forskriftene ikkje var klare. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradstyre vedtek 1. Det vert overført kr ,81 frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen for Bruk og avsetning til fond på VAR-området vert gjort i samsvar med noten for VARområdet. 3. Bruk av disposisjonsfond vert gjort i samsvar med tabellane under avsnittet Bruk av disposisjonsfond

2 4. I samband med årsavslutninga for 2001 vert det bokførte resultatetet sett til kr. 0,00 ved at ledige midlar vert sett av til fond (Jfr. Vedtak i sak 109/01-HST ) 5. Finansiering av investerings-rekneskapen vert gjort i samsvar med forslag til hovudoversikt for investeringsrekneskapen og Rekneskapsskjema 2A og 2B med kommentarar. 6. Rådmannen får fullmakt til å gjera andre tekniske justeringar dersom han finn det nødvendig etter råd frå revisjonen. Vedlegg: x

3 Saksopplysningar: Kvam herad har i 2001 gått over til nye rekneskapsforskrifter og KOSTRA. Overgangen har vore gjennomført i løpet av 2000 og I 2000 bygde vi opp ny kontoplan og budsjetterte for 2001 etter dei nye forskriftene har vore brukt til å tilpassa systemet og retta feil. Parallelt med vår oppbygging har forskrifter og KOSTRA vorte utvikla sentralt. På bakgrunn av at utvikling og feilretting har føregått til over årsskiftet 2001/2002 er ikkje alle detaljar på den formelle sida med rekneskapen vedteke. Det er viktig å understreka at all årsavslutning og budsjettjustering er gjort i samsvar med tidlegare vedtak, men sjølve formatet på ein del vedtak må presiserast. Litt av bakgrunnen for at dette vert gjort er innspel frå revisjonen etter påske Revisjon av vårt rekneskap har ikkje vore kontinuerleg.. Revisjonen har ikkje delteke med råd i samband med oppbygging av det nye systemet. Etter påske 2002, skifta revisjonen revisor hjå oss. Vi fekk inn ein heilt ny revisor som ikkje var kjend med vårt system. Det vart difor å rykkja tilbake til start med to månader. Dette skapte usikre forhold med omsyn til årsavslutning. Difor er også rekneskapen og årsmeldinga for 2001 seinka med om lag to månader. Denne saka vert lagt fram for Kvam heradsstyre for å skjera gjennom slik at revisjonen skal ha eit grunnlag for å godkjenna vårt rekneskap utan at revisor har fått sett seg inn i alle sider ved rekneskapen. Kontrollutvalet vil leggja rekneskapen fram i Kvam heradsstyre 18. juni 2002.

4 A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT DRIFTSINNTEKTER Rek Bud LN03 Brukerbetalinger , ,00 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelser , ,31 LN06 Rammetilskudd fra staten , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , ,00 LN08 Andre overføringer , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , ,00 LN10 Eiendomsskatt , ,00 LN11 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 LN12 Sum driftsinntekter B , ,31 DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter , ,00 LN15 Sosiale utgifter , ,00 LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , ,00 LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , ,00 LN18 Overføringer , ,00 LN19 Avskrivninger , ,00 LN20 Fordelte utgifter ( ,19) ( ,00) LN21 Sum driftsutgifter C , ,00 LN23 Brutto driftsresultat D=B-C , ,31 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,00 LN26 Mottatte avdrag på lån , ,00 LN27 Sum eksterne finansinntekter E , ,00 Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,00 LN30 Avdragsutgifter , ,00 LN31 Utlån , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter F , ,00 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F ( ,33) ( ,00) LN35 Motpost avskrivninger , ,00 LN36 Netto driftsresultat I , ,31 AVSETNINGER Bruk av avsetninger LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb ,25 - LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,69 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 LN42 Sum bruk av avsetninger J , ,69 Avsetninger LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,00 LN47 Avsetninger til budne fond , ,00 LN48 Avsetninger til likviditetsreserve ,00 LN49 Sum avsetninger K , ,00 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K - - Tabellen viser forslag til årsavslutning, skjema A Økonomisk oversikt drift

5 1. Overføring frå drift til investeringsrekneskapen (LN 44) På linjenummer 44 Overføring av drift er det sett av kr ,81. Mot budsjettert kr ,-. Av dei budsjetterte er kr ,- knytt til ordinære budsjettjusteringar. Kr ,- er knytt til avsetning av renter til kapitalfond. Tidlegare vart desse avsetningane gjort direkte i driftsbudsjettet, og slik var dei budsjettert i Etter dei nye forskriftene er dette flytta over til kapitalbudsjettet. Administrasjonen har difor flytta både budsjett og rekneskap slik at rekneskap og budsjett vert rett. Rådmannen vil foreslå at dette vert godkjent av Kvam heradsstyre. Det er ein differanse mellom budsjetterte overføringar frå drift til kapital på kr ,21. Dette gjeld Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Drift av felles IKT-system P13002 Datasamband i Kvam , PPT - grunnskule , Pleie og omsorg i sjukeheim , Oppmåling K66012 Kjøp av GPS utstyr , Utvikling og vedlikehald av geodata , Nybygg og utvikling av friluftsområder P62972 Opparbeiding - Holmsund ,57 Kommentar: Prosjekt P1302 Datasamband i Kvam vart vedteke av Kvam heradsstyre i budsjette for Prosjektet hadde i det gamle formålsrekneskapen koden I005. Prosjektet var opprinneleg på kr , auka til kr ,- i 2. tertial prosjektet skulle finansierast med kr ,- frå disposisjonsfond og kr ,- i driftsoverskot. I 2000 vart driftsmidlar nytta. Resten var fond. I 2001 er nytta tidlegare ikkje disponerte driftsoverskot. Dette er ført over drift og kjem difor fram som bruk av driftsmidlar overført til investeringsbudsjettet. Teneste PPT-grunnskule. Dette gjeld kjøp av telefonsentral til PPT avdelinga i det gamle bankbygget. Ved innkjøp av denne var et opprinneleg tenkt at kostnaden var av ein slik storleik at det vill gå over drift, men sluttresultatet viste at dette skulle førast i investeringsrekneskapen Det er difor korrekt bokførte kostnader og midlane låg opprinnelg på drift. Teneste Pleie og omsorg i sjukeheimar. Dette gjeld kjøp av ny database (Oracle) til Gerica. Dette er noko som var planlagt teke over drift, men kostnadsnivå og kostnadstype gjer at det er eit investeringsobjekt. Difor er det nytta driftsmidlar. Prosjekt K66012 Kjøp av GPS-utstyr. Det var løyvd kr ,- til prosjektet. Kostnaden vart kr ,70. Dvs. ei overskriding på kr ,70. Dette vart dekka med overføring frå drift. Prosjekt Opparbeiding av Holmsund. Prosjektet vart vedteke i Finansieringsplan var som følgjer. Konto Konto (T) Pro Pro (T) Finans.g Grønning Gard I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Nyatreet I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Holmsund I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) , Rekneskapsmessig Overskot 93 I716 Opparbeiding av friareal (Holmsund) ,50 Sum ,00

6 Prosjektet var tenkt finansiert med bl.a. kr ,50 frå tidlegare overskot. Prosjektet er finansiert i samsvar med det, med kr ,57 i Teneste 30040Utvikling og vedlikehald av geodata. Dette gjeld kjøp av plottar på teknisk. Kostnadene vert dekka med midlar budsjettert på driftsbudsjettet, men på grunn av storleik på utstyret må utgiftene førast på investeringsbudsjettet. Difor er det overført midlar frå drift til kapital. Rådmanennen vil foreslå for Kvam heradsstyre at i rekneskapen for 2001 vert det overført kr ,81 frå drift til investeringsrekneskapen i samsvar med det som er vist til ovanfor. 2. Vatn, Aavlaup, og Renovasjon (VAR-sektoren.) Det er i følgje kommunale reknsekapsforskrifter lagt opp til at VAR-sektoren skal gå i balanse over ein perioden. I praksis vi det seia at dersom det vert overskot på sektoren eitt år skal dette setjast av til eigne fond, og motsett bruka fond dersom det vert underskot. Tabellen under er ein note til VAR-sektoren i Tekst Vatn Kloakk Avfall Feiing Direkte kostnader Inntekter av fordelte utgifter Inntekt av internsal Refundert sjukeløn = Korrigerte direkte kostnader Indirekte kostnader (Adm, lokaler etc) Frådrag for andre inntekter Sal av kapital Avskrivningar Kalkulatoriske renter =Avgiftsgrunnlaget (utgifter) Gebyrinntekter årsgebyr Gebyrinntekter tilknytningsgebyrer Overføringar til kapitalrekneskapen Avsetning til fond Bruk av fond =Avgiftsgrunnlaget (inntekter) =Finansiert frå driftrekneskapen Kommentar: Vi ser av tabellen at alle avgiftsområda er i balanse, med eit lite unnatak for feiing. Feiing er ikkje eksakt avstemt pga. at det kom ei endring heilt på slutten av rekneskapsavslutninga. Tabellen viser også Avsetning til fond og Bruk av fond. Ideelt sett skulle kvart av sektorane hatt berre bruk, eller berre avsett alt etter om det er overskot eller underskot. På grunn av at vi har to avgiftsområde (Ordinære og Kvamskogen) får vi både avsetning og bruk på same VAR-sektor. Rådmannen foreslår at Kvam heradsstyre godkjenner bruk og avsetning til fond på VARsektoren slik det går fram av noten ovanfor. 3. Bruk av disposisjonsfond.

7 Tabellen under viser bruk av disposisjonsfond. Teneste Tekst Forbruk Budsjett 01 Avvik Organisasjons- og personalutvikling Planarbeid Kommunale barnehagar Undervisning grunnskule PPT - grunnskule Drift og tilsyn av skolelokale Heimetenester generelt Produksjon av reguleringsplanar Næringsprosjekter Vegar - fast dekke Inv. og planlegging av trafikksikkerhetstiltak Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Bibliotek Musikk- og kulturskule Kyrkjeleg fellesråd Kyrkjegardar Sum Kommentar: Tabellen over viser bruk av disposisjonsfond i drift. Avviket er på kr Det meste av dette er knytt til prosjekt, som er vedteke tidlegare. I tabellen under er vist bruk av disposisjonsfond som ikkje er knytt til prosjekt. Teneste Tekst Forbruk Budsjett 01 Avvik Kommunale barnehagar Undervisning grunnskule PPT - grunnskule Heimetenester generelt Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Bibliotek Musikk- og kulturskule Kyrkjeleg fellesråd Sum Kommnetar: Teneste Heimeteneste generelt Det er brukt kr ,- på konto Det er budsjettert ein tilsvarande sum på konto Dette er ei feilbudsjetterting og skulle vore på konto Tenestene VAR-området. Det er brukt fond i samband med avstemming slik at avgiftsbudsjetta samla går i 0. Det er både bruk og avsetnader til fond. Det skuldast at vi har to avgiftsområde (Kvamskogen og det ordinære) og at vi gjennom 2001 måtte tilpassa VAR-området dei nye forskriftene. Det er elles vist til kommentaren ovanfor

8 Teneste Bibliotek Det er brukt kr ,- av fond Skulebibliotek D916. uten at det er budsjettert. Det er eit interkommunalt samarbeid som Kvam herad skulle betala kr ,- av. Dette er restfinansieringa. Teneste Kyrkjeleg fellesråd Dette er eit tidlegare lån til kyrkja som er gjort om til tilskot. Det er 1. tertial 2001 punkt gjort greie for omgjering av lånet til overføring. Rådmannen har i samsvar med heradsstyrevedtak av føreslege å omgjera dette lånet til Øystese kyrkje til tilskot. Denne justeringa er ved ein feiltaking ikkje kome med i justeringa ved 1. tertial-01. Rådmannen foreslår at det vert brukt disposisjonsfond i samsvar med tabellane ovanfor. 4. Avsetning av til fond i samband med årsavslutning for 2001 I samband med budsjettet for 2002, 109/01-HST, vart det vedteke: 1. Prosjekt Ålvik skal tilbakeførast med kr ,-. Tilsvarande sum løyvt til gang/sykkelveg Ålvik. Skal finansierast over post avsett disposisjonsfond Det skal setjast av kr ,- til utviklingsprosjekt/næringstiltak som skal finansierast over disposisjonsfond Løyvingar skal handsamast politisk. Detter er det siste vedtaket som er gjort om rekneskap Det viste seg ved årsavslutninga at det ikke var tilstrekkeleg frie midlar til å oppfylla desse to punkta. Det er difor berre sett av det som er ledig. Dette vert dermed salderingspostane i rekneskapen. Dersom det etter revisjonen sin gjennongang oppstår behov for ytterlegare endringar vil det gå mot desse to punkta. Opptak av lån Kvam herad refinansierte i 2001 eit lån på kr ,-. Dette er gjort i samsvar med lånestrategi og budsjettvedtaket i Kvam herad , sak HST-132/00.

9 5. Investeringsrekneskapen ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING R-2001 Bud INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidler og fast eiendom Refusjoner Statlige overføringer Andre overføringar Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Sum utgifter M FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjonar N Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Overføringar fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering R Udekka/udisponert 0 0 Kommentar: Tabellen viser forslag til Skjema B Økonomisk oversikt - investering Som det går fram av hovudoversikten er det relativt stort avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er på grunn av at gjennomføring av budsjetterte prosjekt ligg etter budsjettering av samme prosjekt i t

10 Under er sett opp forslag til rekneskapsskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 2001 Rekneskapsskjema 2 A - Investeringsrekneskap Rekneskap 2001 Budsjett 2001 Oppr. Bud Investert anleggsmiddel Utlån og forskottering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7. Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på lån Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka / udisponert 0 0 0

11 Rekneskapsskjema 2B 2001 Rekneskapsskjema B Investeringsrekneskapen Prosjekt Prosjektnamn Rekneskap 2001 Finans-avsetn Budsjett 2001 Oppr.bud 2001 K13001 Telefonsentral rådhus K50011 Kjøp flyktningebustad - Nordtun K61011 Kjøp av kostemaskin K66011 Digitale kart - Øystese K66012 Kjøp av GPS utstyr P13002 Datasamband i Kvam 439 (70) - P13011 Datakobling av avdelingskontor P13021 IKT felles P20021 IT skule P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50012 Tusenårsstaden P50971 Handlegatas ansikt P60011 Trafikksikring - tiltak P60012 Bustadfelt Vavollen P60013 Helsesenter Strandebarm P60022 Bustadfelt Norheimsund P60031 Idrettshall Øystese P60970 Gymsal Tørvikbygd skule P60971 Bustadfelt Tangeråshagen P60981 SFO tilbygg - Steinsdalen skule P61001 Norheimsund vassverk P61011 Kloakkledning Lid P61012 Vatn og avløp Norheimsund P61013 Park Norheimsund kyrkje P61014 Kvamskogen: Vatn/avlaup ved Klubben P61015 VA Røyrlid-Måvotno - Kvamskogen P61016 Tilretteleggjing Steinsdalsfossen P61017 Gang- og sykkelveg i Ålvik P61031 Asfaltering av vegar P61960 Avfallsplan + iverksetjing P61991 Vassverk Strandebarm P61992 Kloakkrensing Øystese P62961 Driftsovervåking kloakk og vatn P62971 Inneklima barnehage/skule P62972 Opparbeiding - Holmsund P62991 Pålegg og sikring av kommunale bygg

12 2001 Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen (framhald) Funksjon Rekneskap 2001 Fnansavsetning Budsjett 2001 Oppr.bud Grunnskule Skulelokale og skyss Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Fysisk tilretteleggjing og planleggjing Bustadbyggjing / utleige / finansiering Kommunale vegar Distribusjon av vatn Avlaupsnett / innsamling av avlaupsvatn Den norske kyrkja Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium Interne finansieringstransaksjonar Sum Totalt brukt eller avsett til fond Kommentar: Rekneskapsskjema er sett opp i samsvar med dei nye forskriftene. Aller prosjekt er finanasiert i samsvar me tidlegare vedtak. Unntaket er prosjekt som vi har brukt mellomfinansiering på fordi vi har utsett planlagt låneopptak i 2001 til Vi utset låneopptak for å kunna låna mest mogeleg rasjonelt, med færrast mogeleg lån. I 2001 har vi lånt kr ,82 frå fond til mellomfinansiering av prosjekt P61991 Kloakkrenseanlegg Øystese. Under står forslag til kommentarar for prosjekt 2001 Prosjekt INNLEIANDE KOMMENTAR Som det vart peika på i innleiinga av årsmeldinga er den interne rekneskapen delt opp i: 1. Komite for Utvikling 2. Komitè for Oppvekst 3. Komitè for Helse og sosial 4. Finans, skatt og rammetilskot 5. Prosjekt I den eksterne rekneskapen er vist obligatoriske Hovudoversikt investering, og reknekapsskjema 2A og 2B i kapitel 2. Dei gjev eit oversyn over kva ressursar som er brukt i 2001 og korleis dei er finansierte. I dette kapitlet er det teke med alle aktive prosjekt pr Prosjekta blir vist opp mot vedtekne prosjektbudsjett, uavhengig av årstal og rekneskapsforskrifter. Grunnen til at vi vel å presentera prosjekt på denne måten er at prosjekt av natur ikkje er årsavhengige. Kvart år kan difor berre gje eit utsnitt av ein del av eit prosjekt. I tillegg viser det seg at prosjekt ofte ikkje vert gjennomført det året det vert vedteke. Då vil ikkje budsjett og rekneskap treffa kvarandre med

13 mindre prosjekta vert budsjettert opp att kvar år, noko som vil gje oppblåste budsjett for prosjekta. I tillegg kan vi ved å skilja ut prosjekt visa normal drift for kvar komitè for kvar år. Dette vil gje oss eit meir reelt samanlikningsgrunnlag for kvar komitè år for år. Ved å skilja prosjekta ut for seg er det også mogeleg å knytta til dei spesifiserte finansieringskjelder anten det er fond, lån eller driftsmidlar. Resultatet er at vi fpr ei finansiering av prosjekt som er isolert frå resten av rekneskapen, slik at dei kan leva sitt eige liv

14 Tabell over aktive prosjekt pr Lista under viser alle aktive prosjekt med kostnad pr Budsjettet gjeld alt som er prosjektert på prosjektet fram til Tekst Rekneskap Budsjett Avvik K13001 Telefonsentral rådhus K50011 Kjøp flyktningebustad - Nordtun K61021 Utstyrssupplering teknisk P11010 Næringsutvikling i Ålvik P13002 Datasamband i Kvam P18011 Heime-pc til tilsette i Kvam herad P K kvalitet og kostnader i Kvam P20021 IT skule P27001 Opprusting av uteområde bhg P30001 Trygge lokalsamfunn P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50011 Nærings- og kulturutveksling Litauen P50012 Tusenårsstaden P50971 Handlegatas ansikt P60002 Forskottering Rv P60011 Trafikksikring - tiltak P60012 Bustadfelt Vavollen P60013 Helsesenter Strandebarm P60022 Bustadfelt Norheimsund P60031 Idrettshall Øystese P60970 Gymsal Tørvikbygd skule P60971 Bustadfelt Tangeråshagen P60972 Planlegging riksveganlegg (R49/R7) P60981 SFO tilbygg - Steinsdalen skule P61001 Norheimsund vassverk P61011 Kloakkledning Lid P61012 Vatn og avløp Norheimsund P61013 Park Norheimsund kyrkje P61014 Kvamskogen: Vatn/avlaup ved Klubben P61015 VA Røyrlid-Måvotno - Kvamskogen P61016 Tilretteleggjing Steinsdalsfossen P61017 Gang- og sykkelveg i Ålvik P61023 Rasutbetring / vegsikring P61031 Asfaltering av vegar P61960 Avfallsplan + iverksetjing P61991 Vassverk Strandebarm P61992 Kloakkrensing Øystese P61993 Gravplass Tørvikbygd P62961 Driftsovervåking kloakk og vatn P62971 Inneklima barnehage/skule P62972 Opparbeiding - Holmsund P62991 Pålegg og sikring av kommunale bygg P63011 Kommunedelplan Norheimsund Vest

15 PROSJEKT Ein del av prosjekta blir kommentert særskilt: K Telefonsentral rådhuset I 2001 valde vi å byta ut eksisternade telefonsystem. Etter ein lengre prosess falt valet på ein hybrid sentral som samtidig taklar gamle system og taklar nyare teknologi, nemleg IP telefoni. Det som og var viktig i valet av produkt av informasjon systemet til sentralbordet. Knytt opp mot Outlook kalender har vi bygd opp eit system saman med leverandør som skulle ivareta informasjon frå Kalenderen til den enkelte tilsette til sentralbordet og dei som besvarar felles telefonsentral. Ved å nytta IP telefoni har vi i løpet av året knytt opp lokasjonar utanfor rådhuset til vår sentral ved å nytta våre felles data linjer ( breiband ). Dei nemnte lokasjonane er : gamlebanken ( PPT ), NHS barneskule, og 2 tlf på Bjørketeigen ( Rehabilteringa ). Dei 2 siste er eit testprosjektet der vi ynskjer å sjå korleis det trådlause nettet tålar at vi kjører data samtidig med telefon utan å kunne prioritere trafikk. Dei øvrige lokasjonane nyttar fiber og dermed 100 Mb kommunikasjon. Ved hjelp av IP telefoni har Kvam herad eit ynskje om å knytte seg til samtlege institusjonar innanfor Kvam herad for på den måten å oppnå stordriftsfordeler og reduserte kostnader ved drift og teljarsteg. Dersom samtlege lokasjonar i Kvam herad hadde vore tilknytt same sentral kunne Kvam herad ha spart rundt årleg på faste abbonement og 1/3 av teljarstega som er interne eller går mellom heradet sine lokasjonar. Prosjektet viser ei overskriding. Overskridinga er knytt til utviding av sentralen til å gjelda PPT. K Kjøp av flyktningebustad Nordtun Som budsjettert P Næringsutvikling Ålvik Dette prosjektet er nett starta opp. Prosjektet er finansiert med 2,0 mill kr. frå Kvam herad, 2,0 mill kr frå Bjølvefossen, kr ,- frå staten og kr , frå private. P Datasamband i Kvam herad Prosjektet har som mål å byggja opp datasamband mellom offentlege bygningar i Kvam. Prosjektet gjed særleg datasamband mellom råduset, helseinstitusjonar og skular med mer. P Heime-PC til tilsette i Kvam herad. Dette gjed leige av heime-pcar til tilsette i Kvam. Prosjektet har tilsvarande inntekt slik at netto-utgifta for Kvam herad er liten. P K Kvalitet og kostnader i Kvam herad 3K-prosjektet ligg ca. 5 månader etter tidsplanen for Helse- og sosial og teknisk. Årsaken til dette er i hovudsak at ressursane ikkje kom på plass før i mai - juli i 2001, men skuldast òg at den politiske handsaminga vart utsett. Samstundes viste det seg at arbeidet med serviceerklæringar var meir tidkrevjande enn kva ein først trudde. Dette var likevel naudsynt bruk av ressursar for at kvaliteten skulle vere optimal. Til tross for at ein no ligg etter i høve til tidsplanen, opplever ein likevel ei riktig retning og utvikling på 3K.

16 Heradet erfarer òg at 3K-prosjektet ikkje kan sjåast på isolert, men må sjåast i samanheng med den teknologiske utviklinga og dei andre prosjekta som ein no jobbar med; Gerica, Breibandutbygging, Digitale Hardanger, 24-timars kommunen og utvikling av verksemdsplanar. Overgang frå 3K- prosjekt til driftsorganisasjon Verksemdsplanlegging er meint å vere det verktøy som skal bidra til å setje i verk dei prinsipp som ligg til grunn for 3K- prosjektet. Verksemdsplanane vil stå i samanheng med overordna budsjett, økonomiplan, strategiar, hovudmål, visjon og kommuneplan. Planane er verktøyet som knyter dette saman med den einskilde verksemd sine mål innafor dei seks fokusområda: Tenesteutvikling, brukarretting, økonomistyring, kvalitet på tenestene, tilfredse hos tilsette og volum/kapasitet på tenestene. Desse områda dannar òg grunnlaget for service-erklæringar og balansert styring som no vert innarbeidd i verksemdsplanane. Tidsramme og ressursbehov for hele prosjektet. Finansiering av 3K prosjektet var for denne fasen kr ,-. Det er pr brukt ca. kr ,-. Vi reknar med å halde oss innafor finansieringa for resten av prosjektet. D.v.s det som står att i Helse- og Sosial og teknisk etat, og det som vil gå med til Kultur og Skule. Noko av ressursane må nyttast til ny teknologi, medan noko må nyttast til frikjøp av personalressursar. Tidsramma for heile prosjektet følgjer av det som står nemnt ovafor og det som står i prosjektplanane for skule og kultur. Iverksetjing av prosjektet for skuleog Kultur vil skje våren 2003, saman med ei vurdering av totalorganisasjonen. P20021 IT skule Eitt av måla for prosjektet er å knyte skulane saman med resten av heradet. Grunnskulane i Øystese og Norheimsund og Strandebarm ungdomsskule og Ålvik skule er knytt opp mot rådhuset. Arbeidet vidare går ut på å fortsetje arbeidet med å få til interne nettverk ved småskulane. I 2002 vert Vikøy/Aksnes skule kopla opp mot det kommunale nettverket ved trådlaust samband. Ein tek også sikte på å kopla Steinsdalen skule opp mot Kvam herad sitt nettverk. Bruk av midlar vidare vil òg vere avhengig av breibandsatsinga i Kvam. P27001 Opprusting av uteområde barnehagar Prosjektet har så langt brukt om lag kr av dei som vart sett av til opprusting av uteområda ved barnehagane. Ein har prioritert tiltak som koster relativt lite, men som gjer mykje av seg. Det har skjedd ei rekke forbetringar frå asfaltering, planting av tre, lagd grue, kjøp av lavvo, tilrettelagt plass for gapahuk, sandkasse med overbygg, sitteplassar og benker og mykje meir. Prosjektet er avhengig av dugnadsarbeid i barnehagane og sluttidspunkt for prosjektet er difor vanskeleg å fastsetje.

17 P Trygge lokalsamfunn: Mål for 2001: 1. Ha etablert:! ein prosjekt-organisasjon med ressursgrupper! eit system for registrering av ulukker og skadar på ulike høgrisikoarenaer 2. Iverksetja skadeførebyggjande tiltak på prioritert måte 3. Utarbeida ein handlingsplan for Tryggleik- vårt ansvar fram til godkjenning som Trygt Lokalsamfunn Framdrift: Organisasjon: Prosjektgruppe og fem ressursgrupper (fire sonevise grupper og ei innan trafikk) har hatt jamlege møte, og ca 40 personar er med i desse gruppene. Deltakarane representerer føretak som idrettslag, bondelag, skule, helse, lensmann, sanitet, røde kors, kvinne/familielag, næringsliv, pensjonistlag, teknisk etat, vegvesen og MC klubb. Prosjektleiar på 50% stilling koordinerer prosjektet. Skaderegistrering/kartlegging av no-situasjonen: Skaderegistrering blant eldre pleietrengjande på institusjon og i heim vart gjennomført i perioden april-desember (68 skadar registrerte) Trafikkulukker med personskade vert registrert av politiet som fast rutine (12 trafikkskadde i 2001 i høve til 30 trafikkskadde i 2000) Skaderegistrering i dei større alpinanlegga på Kvamskogen er fast rutine (typisk skadar som krev medisinsk handsaming pr sesong) Skaderegistrering ved legesentra ikkje gjennomført, difor ingen overordna oversikt skadesituasjonen i Kvam Kartlegging av bruk av refleks og sykkelhjelm i skulane Kartlegging av tryggleiksutstyr i heimane Skadeførebyggande tiltak: Beredskap: fire risiko og sårbarhetsanalysar er gjennomførte. Kommunal kriseberedskapsplan er utarbeidd. Farlege forhold: kontakt-telefon oppretta, kvartalsvise synfaringar, 96 forhold innrapporterte/45 utbetra Profilering i lokalavisa (annonsar, artiklar, ulukkesstatistikk trafikk), heimeside Kvam herad Trafikktryggleik: kortversjon av trafikksikringsplan til alle husstandar, siktbetringskampanje vår/sommar 2001, pådrivar for gjennomføring av tiltak i ts-plan, fartsmålingar ved politiet, sykkeltevling, utdeling av refleksvestar, sykkelhjelm-aksjon i ungdomsskulane, info-møte om privat øvingskøyring for 16-åringar, førebuing av kurs bilførar 65+, sei-frå aksjon 2 gonger Eldre-tiltak: tryggleiksinfo på pensjonistlag/influensa-vaksinasjonsdagar, demobag tryggleiksartiklar, utdeling av brosjyra Hald deg på beina, registrering av eldreskadar Unge: årets sykkelhjelmaksjon, utarbeidd trafikkreglar for skadeførebygging i alpinbakkar, reviderte politivedtekter med krav om forsterka vakthald ved opne tilstellingar der bråk kan forventast Brann: kursing av brannvernleiarar, faste sesong-kampanjar, demonstrasjon under trebåtfestival Diverse: synfaringar, lokale tiltak Handlingsplan: samla handlingsplan ikkje ferdig pr. utgangen av 2001

18 Økonomi: Prosjektutgifter i 2001 var 92% av budsjettert sum, og var finansiert gjennom statlege tilskotsmidlar. P30991 Utbygging av aldersbustader (prosjekt eldreplan): Framdrift: Pensjonisten i Ålvik (20 bueiningar): Rehabiliteringsarbeidet vart starta opp våren Første fire bueiningane var innflyttingsklare i januar Planlagt framdrift gjev ferdigstilling okt Mikkjelsflaten i Øystese (31 bueiningar): I samband med endring av reguleringsplan vart første del av arkeologisk utgraving gjort sommaren Andre del vert gjort vår/sommar Lovnad om statleg tilskot vart gjeve i januar Planlagt framdrift er anleggsstart august 2002 med ferdigstilling ultimo 2003/primo Ombygging av Øysteseheimen og Toloheimen (i alt 54 bueiningar): søknader er sende Husbanken, men vidare framdrift avventar evt. statleg tilskot. Soltorp (18 bueiningar): rammesøknad og søknad til Husbanken er sende, og rammesøknad er godkjend. Klage frå naboar førte til skjønsrettsdom mot heradet. Denne dommen er anka til Gulating lagmannsrett. Vidare framdrift avventar domsavgjerd og statleg tilskot. Tolo (16 bueiningar): rammesøknad og søknad til Husbanken er sende, og rammesøknad er godkjend. Vidare framdrift avventar evt. statleg tilskot. Finansiering: Etter utsetjingar av søknadsfrist om tilskot til gjennomføring av eldresatsinga, vart det hausten 2001 gjeve tilbakemelding frå fylkesmannen om at Kvam ikkje kan pårekna tilskot til meir enn ein del av eldresatsinga si. Pr dags dato har Kvam fått tilsegn eller lovnad om tilskot til gjennomføring av:! Pensjonisten i Ålvik (20 bueiningar)! Mikkjelsflaten (31 bueiningar) Det vil seia at tilskot er gjeve til 51 av 85 omsøkte omsorgsbueiningar, og 0 av 54 omsøkte sjukeheimsplassar. Protestbrev for manglande oppfølging frå sentralt hald er sende til m.a. sosialminister, fylkesmann, finanskomite og kommunalkomite på Stortinget. Manglande statleg tilskot kan føra til at eldresatsinga i Kvam verta sterkt redusert i høve til det som opphavleg var planlagt og vedteke. Ein vonar likevel at den varsla handsaminga av eldreomsorga i Stortinget våren 2002 kan føra til at fleire av prosjekta i Kvam får tilskot og såleis kan gjennomførast. P Litauen: Samarbeidsprosjektet med Marijampole i Litauen har hatt eit relativt aktivt år der ein i hovudsak har gjennomført programmet i samsvar med søknaden til KS/UD. Det har imidlertid ei tid vore vanskeleg å få refusjonane inn på rekneskapen i det året ein har hatt utgiftene. Vi står såleis att med ein rest for 2001 som vert utbetalt i I rekneskapen har ein difor lånt frå fondsmidlar slik at det rekneskapsmessig går opp. Fondsmidlane vert tilbakeført når restoppgjeret

19 kjem frå KS/UD. Nærare informasjon finn ein i rapport for arbeidet som er sendt KS/UD. P Handlegatas ansikt. Prosjektet viser samla kalkulerte kostnader for gjennomføring av trinn to i opprusting av Norheimsund sentrum. Fiansiering er delt mellom Kvam herad (2,5), Statens vegvesen(6) og statlege tilskot (2,5). Planleggingsarbeid er utført, og tilbod er sendt ut vinteren Ein forventar at anlegget kan starta våren 02 og vera gjennomført seinhaust P Bustadfelt Vavollen: Reguleringsarbeid er seinka, og vil bli handsama i 02. P60013 Helsesenter Strandebarm Oppretting av nytt helsesenter i Strandebarm vart vedteke iverksett i Det er gjort avtale om kjøp av Bankbygget i Strandebarmtunet, og ombygging vil bli gjennomført i P Bustadfelt Norheimsund: Avventar flytting av skytebane. P Idrettshall Øystese: Arbeidet starta opp som totalentreprise. Av 5 innkomne prosjekt valte ein prosjektet til Botnen entreprenør / Ark. Vangdal. Hallen skal vera klar til bruk hausten 02, og er i rute framdriftsmessig. Det er ikkje venta kostnadsoverskridingar i høve til budsjett. P Vatn og avløp Norheimsund. Teksten er misvisande prosjektet som no har ei samla ramme på 14,2 mill. omfattar også tiltak andre stader i heradet-. Det vil i hovudsak omfatta tiltak slik dei blir vedtekne ved revisjon av vassforsyningsplan (2002), og saneringstiltak for kloakknett, i hovudsak i Norheimsund. P Gang- og sykkelveg Ålvik I samband med ledige massar frå kraftanlegget i Ålvik vart det, i samråd med Statens vegvesen, iverksett gang og sykkelveg på strekningen mellom Daleelvi og Røyrgata, Budsjettert sum Prosjektet vil vera ferdig våren 02, ein reknar med innanfor budsjett. Av praktiske årsaker vil det stå att ein kortare strekning fram mot røyrgata. P Rasutbetring/vegsikring. Prosjektet vart oppretta ved budsjettvedtak for Det var i 2001 nytta eindel midlar over ordinær drift, til geologiske undersøkingar og utbetringar. P Avfallsplan Avhengig av kva resultat ein kjem til vedr. vidare drift av Tolomarka, og Samarbeidsformer med andre selskap, vil det vera investeringsbehov innanfor avfallsområdet. Det heftar enno ein god del uvisse om nødvendig prosjektstorleik.

20 Vurdering: x P Vassverk Strandebarm. Bygging av behandlingsanlegg i Strandebarm ventar ein blir sett i drift i løpet av mai Vasskvaliteten skal då tilfredsstilla krava i drikkevassforskrifene.

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer