Årsplan. for BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2"

Transkript

1 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2

2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker at en Idrettsbarnehage skal kjennetegnes gjennom følgende: Varm mat og frukt hver dag Godt utviklingsmiljø for barna Fysisk aktivitet for livet Tilrettelegging for fysisk aktivitet hver dag Kompetente medarbeidere Barn skal bli glad i bevegelse for bevegelsens skyld Barna skal utvikle bevegelsesglede og god motorikk Barna skal få et naturlig forhold til å være mye i bevegelse ute, inne, i hall og på tur Barna skal bli glade i og trygge på kroppen sin Barna skal få oppleve mestring, sanselige erfaringer og få gode opplevelser Barna skal få møte varierte læringsopplevelser gjennom lek og aktivitet Barna skal få et sunt kosthold med 3 måltider hver dag, tilberedt av barnehagens egen kokk Barna skal få oppleve måltidet som et fokus- og læringsområde Barna skal få boltre seg i egen gymsal Barna skal få oppleve avspenning og hvile hver dag Vi ønsker at barna skal møte engasjerte, lekne, utforskende, omsorgsfulle voksne som tilrettelegger for barnegruppas trygghet, trivsel, utvikling og læring, samt for enkeltbarnets behov for tilpasset opplæring

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKT Kontakt... 3 Om oss... 4 Pedagogisk plattform Våre tiltak for å jobbe med dette i år... 7 Pedagogisk idrett som metode i hverdagspraksisen... 8 Idrettsbarnehages fokusområde kropp, bevegelse og helse Våre tiltak for å jobbe med dette i år Mål og satsninger for Danning gjennom omsorg, lek og læring Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Barns medvirkning Kulturelt mangfold Sosial kompetanse Språklig kompetanse Progresjonsplan Fagområde 1 (kommunikasjon, språk og tekst) Fagområde 2 (kropp, bevegelse og helse) Fagområde 3 (kunst, kultur og kreativitet) Fagområde 4 (natur, miljø og teknikk) Fagområde 5 (etikk, religion og filosofi) Fagområde 6 (nærmiljø og samfunn) Fagområde 7 (antall, rom og form) Planlegging, dokumentasjon og vurdering Overgang barnehage skole Foreldresamarbeid Nyttig å vite Kalender Daglig leder: Hjørvard Bjørnbeth Tlf: e-post: Kokk: Wenche Nilsen Tlf: e-post: Avdeling: Unitate (0-3 år) «Samhold» Tlf: e-post: Avdeling: Iubar (3-6 år) «Utstråling» Tlf: e-post: Avdeling: Vigent (0-3 år) «Trivsel» Tlf: e-post: Avdeling: Fortuna (3-6 år) «Lykke» Tlf: e-post: Avdeling: Dominus (0-3 år) «Mestre» Tlf: e-post: Avdeling: Profectus (3-6 år) «Fremgang» Tlf: e-post: - 3 -

4 Om oss: Brekkåsen Idrettsbarnehage er en konseptbarnehage med en tydelig profil, og er tilhørende konseptet Idrettsbarnehage AS Vi bruker pedagogisk idrett som gjennomgående metode i hverdagspraksisen og har fokus på fagområde 2; kropp, bevegelse og helse. Herunder temaene matglede og bevegelsesglede. Vårt konsept følger lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og innlemmer de krav man har gjennom vår felles metode. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i Rammeplanen og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Brekkåsen Idrettsbarnehage har i dag 82 barn i alderen 0-6 år. De er fordelt på 6 avdelinger; Unitate, Vigent, Dominus, Iubar, Fortuna og Profectus. Vi har 3 avdelinger med små barn og 3 avdelinger med store barn. Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser og har et stort og innholdsrikt uteområde. Vi ønsker å skape synergi med nærmiljøet gjennom samarbeid med Brekkåsen Idrettsarena, og vi bruker hverandres områder. Det er lagt vekt på at lokalene skal være lyse og trivelige, med store vinduer og mulighet for å åpne opp så mye som mulig ved hjelp av flyttbare vegger. 3 og 3 avdelinger samarbeider nært, med skyvedør i mellom avdelingene. Som hjerte i barnehagen ligger kjøkkenet hvor alle måltider daglig blir tilberedt. Vi har i tilegg til de tradisjonelle barnehagelokalene egen gymsal i hele barnehagens åpningstid. Daglig leder har det overordnede ansvaret i barnehagen. På hver avdeling er det en pedagogisk leder som har ansvaret for den daglige driften på avdelingen. Det er en forutsetning at de pedagogiske lederne samarbeider nært med idrettspedagogene og de pedagogiske medarbeiderne

5 BREKKÅSEN IDRETTSBarnehageS pedagogiske plattform Vi er modige, engasjert, og rause voksne Det viktigste er at alle barn opplever glede, mestring og bevegelsesglede i barnehagens sosiale fellesskap Dette gjenspeiles i barnehagens hverdagsliv gjennom omsorg, lek og læring Vi skal skape en barnehage det stråler av! Vi skal være tilstede for BARNA, foresatte og kollegaer Vi jobber mot gode relasjoner både mellom barn barn, barn voksen, voksen voksen. I Brekkåsen Idrettsbarnehage jobber vi mot et pedagogisk grunnsyn som bygger på en anerkjennende holdning, der en gir alle rett til sin opplevelse. Alle har krav på å bli hørt og respektert, men det behøver ikke å bety at en alltid får det slik en ønsker. Vi behandler alle med likeverd. Alle har like stor verdi og er like verdifulle. Barnets spontane livsytringer, meninger, behov og ønsker skal tillegges samme verdi som for voksne. Å skape like muligheter for å utvikle seg, innebærer at man i noen tilfeller må behandle barn ulikt for å oppnå samme mulighet. Derfor kan det være ulike veier for å nå samme mål. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor, og relasjonene voksen - barn, barn barn skal være i fokus. Vi behandler alle med likeverd - 5 -

6 BREKKÅSEN IDRETTSBarnehageS pedagogiske plattform Tilstedeværelse handler om noe mer enn å være fysisk tilstede. Barnet skal bli møtt der barnet er. De voksne må være; Emosjonelt tilstedeværende Sansende tilstedeværende Mentalt tilstedeværende Intuitivt tilstedeværende I pedagogisk idrett sier man; Alt hva jeg vet om verden, vet jeg i kraft av de erfaringene som mine sanser gir meg! (Thøgersen, 2004) I Idrettsbarnehage mener vi at kroppen kan sees på som læringssituasjonens utgangspunkt. Vi ønsker at barna skal bli glade i, og trygge på, sin egen kropp. Derfor bruker vi elementer fra idretten for å oppnå pedagogiske mål. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling! (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Lek er barns læring og har en stor egenverdi. Leken gir mestring. I Idrettsbarnehage jobber vi mot at alle barn skal oppleve bevegelsesglede. Vi har stort fokus på voksenrollen gjennom og tilrettelegge for aktiviteter som er lystbetont og der barna opplever mestring. For oss er mestring; Når barnet våger å prøve, vil det si at det mestrer uavhengig av ferdighet. Det er selve mestringsprosessen som er viktig for bevegelsesgleden. Det er like viktig å være anerkjennende og positiv overfor barnet i denne prosessen som når det har tilegnet seg en ferdighet. Idrettsbarnehages kjerneverdier er modig, engasjert og raus. De voksne som jobber hos oss skal være modige voksne, som utfordrer seg selv og bygger hverandre opp gjennom ærlig tilbakemeldingskultur. Vi skal være engasjerte voksne, som viser en aktiv tilstedeværelse for barn, foresatte og kollegaer. Anerkjennelse preger holdninger og væremåte hos personalet og utsagnet Det hørtes gøy ut, det har jeg lyst til å være med på skal gjenkjenne oss. Her byr vi på oss selv og er rause. Modige Engasjerte Rause - 6 -

7 VÅRE TILTAK FOR Å JOBBE MED DETTE I ÅR Fysiske rammer Ute - Inne - Hall - På tur. Barnegruppene fordeler seg over disse områdene. Det gir rom for fysisk, sosialt, kognitiv og psykisk utfoldelse for barnet på ulike arenaer og oppmuntrer til ulike typer lek og aktivitet. Bevegelsesglede gir mestring Barnet skal få føle på bevegelsesglede og mestringsopplevelser i det formelle (voksenstyrte aktiviteter) og uformelle rom. Ved god pedagogisk tilrettelegging for barnet vil vi voksne alltid se etter en pedagogisk bakdør, noe som betyr at vi legger til rette for at alle skal få akkurat passe med støtte for å mestre selv, både i hverdagsrutiner og andre aktiviteter. Vi ønsker å benytte musikk som et pedagogisk verktøy. Lekegrupper og progresjon Vi legger til rette for aldersdelte lekegrupper hvor lek, vennskap og samarbeid er sentralt. Barna skal få oppleve mestringsglede i prosessen mot å utvikle sine ferdigheter, og det er naturlig for oss at hvert enkelt barn skal få oppleve progresjon i aktivitetene og tilbudet i barnehagen. Voksenrollen og barns medvirkning Vi vil gjennom praksisfortellinger og refleksjon arbeide med å utvikle oss. Personalet vil fremstå som modige, engasjerte og rause voksne. Vi velger at personalet roterer internt i barnehagen årlig og samarbeider om de ressursene vi har til rådighet på huset til det beste for barna hver dag. Dette fører til et godt samarbeidsklima i barnehagen som helhet og flere kjenner akkurat ditt barn og barnet kjenner flere av oss voksne. Vi skal være lydhøre for barns medvirkning noe som forutsetter tid og rom for å lytte og samtale i relasjonen barn voksen

8 Pedagogisk idrett som metode i hverdagspraksisen Pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett defineres som: idrett, lek og bevegelse i en pedagogisk sammenheng. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at idretten sammen med lek og bevegelse, både er et middel, en metode og et omdreiningspunkt i vår pedagogiske praksis. Gjennom pedagogisk idrett styrkes barnas fysiske, psykiske, kognitive og sosiale utvikling Når vi tilrettelegger for aktivitet hos oss er leken alltid i fokus og vi bruker elementer fra idretten for å nå våre pedagogiske mål. Intensjonen er å ivareta bevegelsesgleden hos hvert enkelt barn, i håp om at de tar med seg de gode vanene senere i livet. Grunnbegrepene innen pedagogisk idrett er: PERIODE 4 oktober november desember Klatre Tilpasset kraft Øye-fot koordinasjon Muskel- og leddsans Synssans Fysisk Psykisk Kognitivt Sosialt Rulle/snurre Romorientering Øye-hånd koordinasjon Rytme Likevektssans PERIODE 1 januar februar mars De fire fokuspunkter: Under det fysiske ligger blant annet motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper, fysikk og sanser. Det psykiske handler eksempelvis om selvoppfattelse, følelser og tillit. Det sosiale innebærer kommunikasjon, samarbeid, empati og medansvar, og med det kognitive forstås bruken av hjernen til blant annet forståelse, tenkning og å huske. Fokuspunktene brukes både som pedagogiske mål, til å styrke enkeltbarns utvikling og i arbeid med små og store barnegrupper. Formell og uformell rom: Vi har stort fokus på bevisst veksling mellom de ulike læringsrom. Læringsrommene omhandler lek og relasjoner i hhv det formelle og det uformelle rom. Det formelle rom omfatter voksenstyrt (planlagt) lek og aktivitet, mens i det uformelle rom foregår leken på barnas initiativ. Vi tilrettelegger for lek og opplevelser innenfor de ulike læringsrommene, og er bevisst arbeidet med relasjoner og tilstedeværelse innenfor disse. Pedagogisk bakdør: Pedagogisk bakdør handler om å finne ulike innfallsvinkler og skape nyanseforskjeller i deltakelsen slik at ulike behov kan dekkes i samme aktivitet, og alle kan delta på sine premisser og ut i fra egne forutsetninger. PERIODE 3 august september Åle/krabbe Kaste/ta i mot Balanse Berøringssans Sparke Hoppe Reaksjon Hørselssans PERIODE 2 april, mai juni, juli Vi er opptatt av at barna skal få gode opplevelser i friluftsliv gjennom alle årstidene, ved å bli kjent med og være ute i all slags vær og sanse og undre over naturen og dens forandringer. Vi skal gi barna nye og varierte impulser i form av aktiviteter tilpasset årstidene, som ski, aking, skøyter, sykling og klatring. Samtidig vil tradisjonsleker og månedens lek og månedens turtips være tilbud i utetiden. Dette er elementer barna kan ta med seg inn i sin egen kreative lek

9 Idrettsbarnehages fokusområde fagområde 2: kropp, bevegelse og helse «Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder (...) Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å utvikle en sunn kropp» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Vi ser på kroppen som menneskets grunnleggende vilkår. Dette betyr at i alt vi foretar oss igjennom dagen er det bevegelse og sansing, som igjen danner grunnlaget for barns utvikling og læring. Vi er derfor opptatt av at barna skal få gode erfaringer og opplevelser innenfor et bredt spekter av utfordringer, både inne, ute, hall og på tur. Barna blir tilbudt et sunt og variert kosthold, og får muligheten til å bli vant til å smake på og bli kjent med ulike typer matretter. Vi er også bevisste balansen mellom aktivitet og hvile, og avspenning er en fin måte å skape rolige avbrekk på i en aktiv hverdag. Gjennom vårt grunnleggende fokus på kropp, bevegelse og helse, er vårt mål at alle barn i barnehagen skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Bevegelsesglede For å ivareta barns nysgjerrighet og glede ved å være i bevegelse har alle barn behov for voksne som er tilstede og som er gode forbilder. For oss i Brekkåsen Idrettsbarnehage er det en selvfølge at vi skal signalisere bevegelsesglede, og være ekte begeistringssmittere igjennom hverdagen. For at alle barn skal oppleve bevegelsesglede, tilrettelegger vi for gode mestringsopplevelser ved at aktivitetene og lekene tilpasses barnas interesser og forutsetninger. Ofte er det knyttet historier opp mot aktivitetene med kjente figurer, dyr og hendelser for å ivareta barnas nysgjerrighet. Videre er motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser fordelt over fire perioder. Dette sikrer at barna opplever allsidighet og variasjon. Dette synliggjøres i barnehagens idrettspedagogiske sirkel. Fire ganger i året har vi aktivitetsdager. Aktivitetsdager har til hensikt å oppsummere perioden som har vært, jfr. idrettspedagogisk sirkel. Aktivitetsdagen kan med fordel inneholde leker som har vært på øktplaner i perioden som har vært, for å skape gjenkjennelse og trygghet hos barna. Mandag Rent kjøtt, grønnsaker, brun saus og kokte poteter. Appelsin Torsdag Fisk, grønnsaker, kokte poteter Melon Frokost Tirsdag Blandet fisk med råkost og kokte poteter. Eple Frokosten vil bestå av havregrøt, kornblanding, brød, knekkebrød med pålegg, frukt og grønnsaker. Fredag Onsdag Blandet kjøtt, friske grønnsaker. Pære Hjemmelaget suppe med gulrot, sellerirot, friske urter og Foccachia. Druer Ettermiddagsmat Idrettsbarnehagens grove rundstykker med pålegg, melk, frukt og grønnsaker Eksempel på måltider Matglede Vi tilbyr alle måltider i barnehagen, med det siktemål å gi barna et variert og sunt kosthold. Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. Idrettsbarnehages satsning på kosthold, har også gjort at vi feirer bursdager uten kake, is og lignende på selve dagen, men vi tilbyr dette når vi har årstidsbursdag fire ganger i året. Vi er sukkerbevisste, men ikke sukkerfrie. Vi har fokus på at barna skal oppleve matglede. Barna blir tilbudt et allsidig kosthold, samtidig som vi har fokus på gjentakelse av de ulike rettene for å bli trygg på ny mat. Et viktig fokus i vårt arbeid med kosthold og matglede, er at barna i tillegg til å få servert sunn, god og variert mat, også involveres selv. I tillegg til å være med på kjøkkenet og lage mat, har vi fokus på at barn får forståelsen av hvor maten kommer fra og hvordan vi kan bruke den i matlaging. Barna involveres i de prosessene som følger årstidene, slik som såing, høsting, konservering, ulike mattradisjoner ved jul o.l. Forskning viser at barn som er involvert i prosessen med matlaging oftere vil smake og spise maten. Vi har fokus på å skape nysgjerrighet og interesse for mat, med vårt fokus på kroppen og herunder sanser

10 VÅRE TILTAK FOR Å JOBBE MED DETTE I ÅR Matglede Sammen med barna ønsker vi å oppnå gode samtaler rundt bordet, gjennom å prate om tema barna interesserer seg for. Vi ønsker å jobbe med rutinene rundt måltidet, for at barna skal bli mer delaktige. Barna skal få være med å dekke bord, smøre rundstykket sitt selv og bidra med opprydding. Sammen skal vi også øve på å sende maten og hjelpe den som sitter ved siden av. Med å være mer bevisste på dette, mener vi er med på å skape gode vaner. Det er også viktig å vite hva vi spiser, og hvor maten kommer fra. I barnehagen har vi en grønnsakhage som vi stadig jobber med å utbedre. Vi ønsker at alle barna skal bli kjent med det som skjer, samtidig som vi tenker progresjon. De eldste barna i barnehagen bidrar naturligvis mer enn de yngste barna. Sammen skal vi så, følge med underveis, og høste inn grønnsaker. Vi ønsker også å avslutte innhøstingen med en høstfest sammen med foreldre/foresatte, hvor barna deltar i matlagingen. voksne skal være begeistringssmittere og oppmuntre til bevegelsesglede. Barna skal ha rom og tilrettelegging for rollelek, sanglek/dramatisering/bevegelse, rulle og ligge på golvet å leke samt steder de kan være kreative med finmotoriske aktiviteter. Idrettspedagogene utformer øktplaner/aktiviteter opp mot vår idrettspedagogiske sirkel som vektlegger den helhetlige utviklingen hos barnet. Disse benyttes inne-ute-hall-på tur. På tur er naturen barnas lekearena. Her er det unike muligheter for allsidig lek og utfordringer for ethvert barn. Barnet opplever mestring og motivasjon i å bevege seg i ulikt terreng og å bruke kroppen sin på ulike måter. I Brekkåsen Idrettsbarnehage ønsker vi at alle barn skal få gode erfaringer med å spise ute. Den gode atmosfæren mener vi skapes med samhold og felles opplevelser. Vi bruker gjerne bålet som samlingspunkt. Bevegelsesglede I alle aktiviteter, hverdagsrutiner og rom (inne-ute-hall-på tur) gjennom dagen er vi bevisste og inspirerende voksne i forhold til la barnet få benytte sitt kroppslige uttrykk. Vi

11 BREKKÅSEN IDRETTSBARNEHAGES MÅL OG SATSNINGER FOR 2015 Idrettsbarnehages fokusområder Gjennom vår egen Idrettsbarnehageskole (IBAS-skolen) har vi fokus på at ansatte skal utvikle og skape bevissthet rundt Idrettsbarnehages felles pedagogisk plattform, samt jobbe videre med pedagogisk idrett som metode. Vi vil gjennom hele året ha fokus på matglede og bevegelsesglede i tråd med vårt konsept som Idrettsbarnehage. Matglede ute og inne Med fokus på gode og trygge rutiner rundt måltidene i barnehagen, ønsker vi å gi barna gode opplevelser med å spise sammen. I Brekkåsen Idrettsbarnehage skal vi ha tilstedeværende voksne, som ønsker å dele matgleden med barna, både ute og inne Grønt flagg Brekkåsen Idrettsbarnehage fikk våren 2014 tildelt Grønt flagg, etter vårt arbeide med «Avfall, kildesortering og gjenvinning». Vi har i år valg oss temaet: Skogens mangfold og gjest i naturen. Dette vil vi gjøre på ukentlige turer, samt i samtale og temaarbeid i barnehagen. Vi vil også fortsette med fjorårets prosjekt Avfall, kildesortering og gjenvinning. Vi vet og har sett att «kropp imiterer kropp» derfor er det viktig hvordan voksne f.eks. sorterer og behandler søppel riktig, hvordan vi ferdes i naturen og hvordan vi behandler hverandre. Vi vil i år som i fjor delta på Rusken aksjonen hvor vi rydder i nærområdet vårt. Språk Nelly og Hamza: I forbindelse med språkprosjektet skaffet vi oss hefter der vi fikk følge «Nelly og Hamza». De er to barn som opplever litt av hvert både i barnehagen og hjemme. Sammen og hver for seg utforsker de ulike følelser, former, tall og farger. Tekst, bild og spørsmål bidrar til å stimulere barnas språkutvikling store tegninger og spørsmål som inviterer til samtaler om egne opplevelser. Heftene er fine å bruke i små/store grupper i samlingstund i barnehagen, men også på turer ute i skogen! Bibliotek Vi blir kjent med biblioteket og får tilgang til mangfoldet som finnes der. Barna får være med å velge bøker vi skal låne, og vi kan ha samling der vi leser, forteller eventyr og samtaler med barna. Skrivedans Se side 25, «Overgang barnehage - skole» Barns medvirkning I løpet av vinteren 2015 skal Brekkåsen Idrettsbarnehage etablere et utviklingsprosjekt innenfor dette temaet. Dette er et ledd i Melhus kommunes utvikings arbeid der alle bhg. deltar

12 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) I barnehagen skal vi ivareta barnas behov for omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen. Vi ønsker å ha fokus på trygghet i barnehagehverdagen, og alle barna skal føle seg sett og ivaretatt. Vi skal ha fokus på hvert enkelt barns behov og utvikling. Alle barna skal føle annerkjennelse for den de er, og sitt behov. Ordet danning betyr for oss at barna skal få mulighet til å reflektere over egne handlinger og væremåte, alene og i samspill med andre. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å bli selvstendig. I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Som voksne i Brekkåsen Idrettsbarnehage ønsker vi at leken skal være sentral for å støtte denne prosessen. «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter» (Barnehageloven 2.) Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og har en egenverdi. I samhandling med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner både ute, inne, i hall og på tur. Vi ønsker å ha et fysisk tilpasset miljø hvor barna får oppleve glede over å mestre mest mulig selv. Barnehagen legger til rette for variert lek og tilrettelagt aktivitet i hel barnegruppe og i mindre grupper. Barna skal få impulser og inspirasjon til progresjon i leken gjennom opplevelser i nærmiljøet og støttende voksne som inspirerer, oppmuntrer, og undrer seg sammen med barnet. En gutt (1,9 år) faller med rompa først oppi duplokassen. Han blir lei seg og smågråter. Jente (1,9 år) kommer bort og rekker ut en hånd og hjelper han opp. Gutten smiler og stråler av glede

13 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn «Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal støtte og verdsette barnas interesser, uavhengig av kjønn og alder. Gi dem rom og tid for utfordringer gjennom lek og bevegelse. Barn skal oppmuntres til å prøve ulike og nye aktiviteter som gir mulighet for å skape bevegelsesglede og mestringsfølelse. For å nå dette mål har vi et fysisk og psykisk miljø som gir mulighet for bevegelsesglede for barn i ulik utviklingsstadium uavhengig av kjønn og alder. Voksne er her for å støtte barn ut fra barnas egne forutsetninger. Rammeplanen sier «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen». Leken kan sies å være barndommens egenverdi, og er en viktig side ved barnekulturen. Vi vil at barna gjennom leken skal lære og finne bevegelsesglede, mestring og identitet, men også få leke og bevege seg uten tanke på læring og helse. De leker for lekens egenverdi. Vi har et ansvar for at alle barn, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå eller familiebakgrunn opplever at de er viktige for fellesskapet. At vi er ulike gir rom for undring og nysgjerrighet, som kan åpne opp for gode samtaler mellom barn og voksne. Ved konflikter er voksne til stede for å sikre at alle parters synspunkter får anledning til å komme frem. Barn skal oppleve at deres opplevelse og perspektiv er verdt å komme med, slik at de kan få en god mulighet til å bruke sin tid i barnehagen til å oppleve bevegelsesglede, mestring og felleskap med voksne og barn. 3 jenter på 4 år leker mor, far og barn i skogen. En gutt på 5 år kommer bort til en voksen da han har ingen å leke med. Den voksen ber han gå å spørre jentene om å få være med på leken. Gutten spør: «kan æ vær med på leken dokkers?» Jentene stopper opp og kikker på hverandre. Den ene jenta sier «kan itj han pass ungen vår når vi går på jobb da?» «JA!» utbryter en av de andre jentene

14 Barns medvirkning «Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Medvirkning handler også om og utforske tilværelsen sammen.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) For at barna skal få medvirke i sin barnehagehverdag, kreves det at vi som voksne setter av tid til å lytte og samtale med barna. Vi ønsker at barna skal erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen. For oss handler medvirkning om barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlig og ha en virkning i sosial sammenheng. Hvor omfattende medvirkningen vil være og hvordan det praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. I barnehagen verdsetter vi leken som et område hvor barn får en frihet til å uttrykke seg. Ved å legge til rette for rollelek, kan være med på å gi barna en mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser, samtidig som de får et forhold til det de er opptatt av. Å ta vare på og oppmuntre denne formen for kreativ lek, forutsetter at barnehagen tilrettelegger for et allsidig miljø både inne, ute, hall og på tur. Ved uoverensstemmelser/konflikter barna imellom er det viktig å gi tid og plass slik at alle synspunkter får komme frem. Her legges et grunnlag for at barn erfarer at egne opplevelser og perspektiv er verdt å komme med. Det handler om å vise respekt for barns perspektiv og uttrykksformer, men samtidig utøve voksenautoritet gjennom omsorg og støtte. Sammen med de andre bhg. i kommunen har vi dette som fokusområde dette året. Alle ansatte blir kurset og vi har egen veileder fra DMMH. Eks. på kroppslige aktiviteter er «klar-ferdig-gå leken,» regelleiken «haien kommer» hvor barna kan velge hvilke fisker de skal være og hvordan de skal bevege seg og rollelek

15 Kulturelt mangfold «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» Barnehageloven 2 Kultur forstås her som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Vekselspillet mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner. Barns egen kulturskapning og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. Barn må få muligheter til å uttrykke seg gjennom mange «språk» og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og kulturer møtes med respekt. Vi er opptatt av å se hver enkelt familie og deres kulturelle bakgrunn og tilhørighet. Vi ser på det kulturelle mangfoldet i barnehagen som en ressurs. Med voksne som reflekterer over sine holdninger, skal vi møte alle med respekt og likeverd. Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom aktivt bruk av nærområdene, deriblant idrettsanlegget og skogsområdene med sine muligheter. Barneskolen er en samarbeidsparter for oss der skoleelver har arbeidspraksis i barnehagen vår. Her møtes barnehagebarn og skoleelever som bor i nærmiljøet til lek og samspill til glede for begge parter. På Verdens aktivitetsdag, inviterer vi førskolebarn fra andre barnehager i kommunen til en spennende og morsom dag fylt med ulike utendørsaktiviteter. De andre aldersgruppene i barnehagen har sin egen aktivitetsdag noen dager i etterkant

16 SOSIAL KOMPETANSE «Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspills ferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Rammeplanen peker på at sosial kompetanse ikke er medfødt og dermed ikke utvikles av seg selv. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling. For å få en barnegruppe til å fungere kreves det konstant målrettet arbeid fra de voksne som jobber med barna. Sosiale ferdigheter læres gjennom observasjon, imitasjon og i stor grad samspill med andre barn og voksne. Vi voksne skal være gode forbilder og oppleves som annerkjennende, tydelig, oppmuntrende, lyttende og inkluderende for barna. Vi ønsker vi å skape et sosialt miljø som bidrar til at barna får en trygghet på seg selv, samtidig som de ser andres behov. Det er karneval i barnehagen. Barna blir levert av foreldre en etter en inne på avdelingen. Mange er opptatt av å vise seg frem, mens noen er mest opptatt av å finne noe å leke med. En gutt på 2 år blir levert av mor, og vil vinke hadet i vinduet. Tre barn følger på, og vil også vinke. Etter mor har forlatt barnehageområdet, står de der fortsatt. Gutt 2 år, later som han faller bakover og lander på rompa. Han ler høyt. Èn etter èn følger på, og gjør det samme. De ler sammen. Gjennom tillit og trygghet til hverandre utvikler barna vennskap. For å vedlikeholde vennskap må sosiale ferdigheter som å vise omsorg for hverandre, sette ord på følelser, løse konflikter, ta andres perspektiv, samt danne gode relasjoner seg imellom stå i sentrum. Barn må få kunnskaper om hvilke væremåter som egner seg i møte med andre. Daglige rutinesituasjoner er gode arenaer i forhold til å utvikle selvstedighet. Vi mener det er av stor betydning at barna får mestringsopplevelser med av- og påkledning, dekking av bord, rydding etter seg selv osv. Sammen skal vi også rette fokus på barnet som enkeltindivid i gruppa. Hvem er jeg? Hva liker jeg? Hva synes jeg ikke er greit? Alle skal få mulighet til å være en del av gruppa og delta ut fra sine forusetninger. Med dette arbeider vi forebyggende i møte med mobbing og diskriminering. Eks. på kroppslige aktiviteter er når barna samarbeider om konstruksjonslek, samler honning (erteposer) rundt omkring i gymsalen som de skal frakte hjem til Ole Brum (tummelumsken) i en ende av gymsalen og andre oppgaveløsninger i grupper

17 SPRÅKLIG KOMPETANSE ««Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Eks. på kroppslige aktiviteter er regelleken «hermegåsa,» skrivedans, sanseposer hvor barna trekker noe ut av en pose som vi synger eller samtaler om og bevegelsesanger Det er stort fokus på å fremme barns språk i barnehager, og i Idrettsbarnehage er vi opptatt av å skape et godt språkmiljø Å utvikle et godt språk er av stor betydning for barnet. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for god utvikling på alle områder. Gjennom språket uttrykker det seg, og kan kommunisere med andre. Tidlig og god språk-stimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Språkstimulering skjer gjennom hele dagen! Hovedmålet vårt er å få opp interessen og gleden ved bøker og lesing. Alle avdelingene vil fortsatt jobbe videre med språk. I samlinger bruker vi bøker, sanger, konkreter m.m. for å fenge og berike språket til barn. Et tema for en periode kan f.eks være et eventyr. Barna blir kjent med et eventyr, sanger, og dramatisering for hverandre og foreldre. Ved å gi barna natur- og friluftsopplevelser får de trening i selvstendighet, og leker og lærer i et naturlig språkmiljø. Fordi de gjør oppdagelser som stimulerer deres nysgjerrighet, og som det er naturlig å snakke om. I barnehagen jobber vi aktivt for å styrke barns språkutvikling på et tidlig stadium, og sikre en god forståelse for språket. Vi jobber for å fremme tillit mellom barna og de voksne og barna imellom slik at barna kjenner seg trygge og kan oppleve glede ved å kommuniserer og bruke språket sitt. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. Vi jobber derfor bevisst for å legge til rette for at alle får positiv erfaring med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne meninger og følelser

18 PROGRESJONSPLAN Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til løsninger, introduserer muligheter og ulike teknikker fra barna begynner i barnehagen til det begynner på skolen. Alle barn er aktive deltakere, medspillere og utforskere i egne liv. De påvirkes av omgivelsene sine, og påvirker selv. Utvikling og progresjon i småbarnsalder er en sammenheng mellom å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess. Resultater måles ikke. Det er store individuelle forskjeller på når barn når milepæler og når de er klare til ny læring. For oss i Brekkåsen Idrettsbarnehage er det viktig å motivere, lære og inspirere barna til å få nye erfaringer og ny kunnskap, til å få mestringsfølelse og det å være i flow, oppleve bevegelsesglede og troen på at de kan! Arbeidet vårt vil, så langt det lar seg gjøre, tilpasses til det enkelte barn. Progresjonen skal følge barnet. Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig. Vi er opptatt av at barna skal få opplevelser både inne på avdeling, ute, på tur og i hallen, og bruker derfor bevisst fagområdene på alle disse arenaene

19 Gjennom arbeid med fagområde 1 (kommunikasjon, språk og tekst) ØNSKER vi at barna skal: 1-2 år Bli kjent med musikk, rytme, sanger og det musiske i språket. Videreutvikle sin begrepsforståelse ved bruk av både det verbale og det kroppslige språket. Bli kjent med bøker og enkle fortellinger/eventyr, samt holde oppmerksomheten mot noe i kortere tid. Følge en enkel beskjed i hverdagen som «nå skal vi vaske hendene» år Bruke sitt verbale språk i samhandling med andre, i konfliktløsning og annen aktivitet/lek. Få kjennskap til bokstavene og kjenne til rytmen og ordbildet av eget navn. Oppleve glede og interesse i lesestunder, og ta initiativ selv Få forståelse for regelstyrte aktiviteter og vente på tur 5-6 år Bidra til å skape egne fortellinger/tekster/aktiviteter og samtale rundt disse. Kunne fortelle sammenhengende om opplevelser, erfaringer og sette ord på følelser og meninger. Skape en språklig bevissthet gjennom bevegelsesglede, og lek med ord og ordlyder Holde oppmerksomheten mot noe over lengere tid, uten å forstyrre/ avbryte andre

20 Gjennom arbeid med fagområde 2 (kropp, bevegelse og helse) ønsker vi at barna skal: 1-2 år 2 Få tilgang på å bruke, og bli kjent med, ulikt motorisk lekemateriell som stimulerer til varierte bevegelser både inne, ute, i hall og på tur Bli kjent med musikk, rytme og sang med tanke på å stimulere til bevegelsesglede Gå/delta på kortere turer som stimulerer til gode opplevelser innenfor friluftsliv Oppfordres til selvstendighet i hverdagsaktiviteter som å lære å gå, kle på seg, spise med bestikk, drikke av kopp, krabbe/gå opp trapper, klatre opp på stolen/stellebordet selv, håndvask etc Utforske og bli kjent med primærsansene våre(likevektssansen, berøringssansen og muskel- og leddsans) og utforske, bli kjent med og øve på benevning av sekundærsansene våre (se, høre, smake, lukte) Bli vant til å smake og lukte på mat som serveres i barnehagen, og bli vant til ulike konsistenser og smaker 3-4 år Få mulighet og oppfordres til, å utfordre seg selv fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt, ved å prøve nye leker og aktiviteter Utvikle forståelse for ulike tradisjonsleker og organisert lek, samt øktplaner og avspenningsaktiviteter Få begynnende kunnskap om kroppens funksjoner, og knytte begreper opp mot kroppen og ulike bevegelser Få en forståelse for kroppslige ulikheter og respekt for egen og andres kropp Delta i ulike former for friluftsliv gjennom alle årstidene (eks. bål, lavvo, klatring, korte gå-/sykkel-/skiturer) Oppfordres til selvstendighet i måltidet ved å utvikle bevissthet rundt det å være sulten og tørst Få forståelse for de ulike smakene som surt, søtt, salt, bittert og umami (proteinsmak) 5-6 år Introduseres for, og få muligheten til, å utfordre seg selv med mer avanserte aktiviteter og utstyr som for eksempel samarbeidsaktiviteter, bruk av racketer, hockey-/bandykøller(forlenget arm), slengtau og lignende Få øve på å sette i gang og organisere aktiviteter selv Involveres aktivt i friluftsliv, og gå/sykle/gå på ski på litt lengre turer i variert terreng Kunne velge riktig bekledning ut fra værforhold Få en forståelse for hvilken mat og drikke kroppen trenger, samt hvorfor Øve på å lage matpakker på ulike måter, og få en forståelse for hva en matpakke kan og bør inneholde Introduseres for enkel førstehjelp og øve seg på nødnumrene

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer