1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot"

Transkript

1 DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot Produktbruk Bruksområder det rådes mot : Drivstoff for bruk i ikke-veigående dieselmotorer, fyrkjeler, fyringsanlegg og annet forbrenningsutstyr. Drivstoff for bruk i dieselbåtmotorer, kjeler, gassturbiner og annet forbrenningsutstyr. Se Kap 16 for de registrerte bruksområdene under REACH. : Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt i del 1, uten først å søke råd hos leverandøren. 1.3 Opplysninger om leverandøren av stoffet eller blandingen Produsent/leverandør: : Shell Trading Rotterdam B.V. Weena CM Rotterdam Netherlands Telefon : E-postkontakt for : sikkerhetsdatablad 1.4 Nødtelefon : +44 (0) DEL 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering: Forskrift (EC) nr. 1272/2008 (CLP) Fareklasser / farekategorier Kreftfremkallende evne, Kategori 1B Faresetning H350 1/60

2 Mutagenisitet på kimceller, Kategori 1B Akutt toksisitet, Kategori 4; Innånding Toksisk for forplantningssystemet, Kategori 2 Toksisitet for bestemte målorganer - gjentatt eksponering, Kategori 2; Blod.; Lever.; Thymuskjertel. Akutt fare for vannmiljøet, Kategori 1 Farlig for akvatiske organismer - langsiktig fare, Kategori 1 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farekjennetegn C2: Kreftfremkallende, kategori 2.;Reproduksjonsskadelig, kategori 3.; Xn: Helseskadelig.; N: Miljøskadelig.; H340 H332 H361d H373 H400 H410 H-EUH066 R-frase(r) R20; R45; R46; R48/21; R63; R66; R50/ Etikettelementer Merking i henhold til Forskrift (EC) nr. 1272/2008 Farepiktogrammer : Signalord CLP faresetninger : Farlig : HELSEFARER: H340: Kan forårsake genetiske defekter. H350: Kan forårsake kreft. H332: Skadelig ved innånding. H361d: Mistenkt for å kunne skade ufødte barn. H373: Kan skade organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Blod. Lever. Thymuskjertel. H-EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. MILJØFARER: H410: Svært toksisk for vannlevende organismer, med 2/60

3 langtidseffekter. H400: Svært toksisk for vannlevende organismer. CLP sikkerhetssetninger Forebygging Respons Avhending: : P201: Skaff spesialanvisninger før bruk. P260: Støv/dunst/røyk/gass/sprøytetåke/damper/spray må ikke innåndes. P281: Bruk personlig verneutstyr etter behov. : P301+P310: VED SVELGING: Kontakt GIFTSENTRALEN eller en lege umiddelbart. P331: IKKE fremkall oppkast. : P501: Deponer innholdet og beholderen på egnet sted eller resirkuleringsanlegg i henhold til lokale og nasjonale regler. 2.3 Andre farer Helsefare Sikkerhetsfarer Annen informasjon : Hydrogensulfitt er veldig giftig og kan være fatalt hvis det inhaleres Hydrogensulfid (H2S) er en ekstremt lettantennelig og giftig gass, og andre farlige damper kan utvikles og samle seg i luftrommet i oppbevaringstanker, transport- og andre lukkede beholdere. Kan sløve luktesansen og har høy luktterskel, så man må ikke stole på lukt som en indikasjon på fare. Kontakt med varme materialer kan forårsake termiske brannskader som kan føre til permanent hudskade. : Ikke klassifisert som brannfarlig, men vil brenne. Brannfarlig damp kan være til stede også ved temperaturer under flammepunktet. Produktet må derfor behandles som en potensiell brennbar væske. Kan antenne på overflater med temperaturer som ligger over selvantennelsespunktet. Dette materialet er en statisk akkumulator. Selv med tilstrekkelig jording og utligning, kan dette materialet fremdeles akkumulere en elektrostatisk ladning. Hvis en tilstrekkelig ladning får lov til å akkumuleres, kan det føre til en elektrostatisk utladning og antenning av brennbare blandinger av luft og damp. : Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. 3/60

4 Dette stoffet består ikke alle testkriterier for bestandighet, bioakkumulering og giftighet, og regnes derfor ikke som PBT eller vpvb. DEL 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3.1 Stoff Synonymer : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 3.2 Blandinger Preparatbeskrivelse : Strømninger oppnådd fra destillerings- og krakeleringsprosesser og som inneholder en blanding av mettede, aromatiske og olefiniske hydrokarboner, hovedsakelig i området C9 til C50. Inneholder krakelerte komponenter der det finnes polisykliske aromatiske blandinger, hovedsakelig 3- rings, men noen 4 til 6-rings arter. Inneholder svovel, oksygen, nitrogenblandinger, vanadium og andre metaller ved >10 ppm <(><<)>500 ppm w/w. Farlige komponenter Klassifisering av komponenter i henhold til Forskrift (EC) nr. 1272/2008 Kjemisk navn CAS-nr. EC-nummer REACHregistreringsnr. Kons. Fyringsolje, rester ,00-100,00% Reststoffer ,00-50,00% (petroleum), atmosfærisk tårn Residues (petroleum), ,00-20,00% catalytic cracking Reststoffer ,00-20,00% (petroleum), termisk krakkede Destillater (petroleum), ,00-10,00% katalytiske, krakkede destillater lette Reststoffer ,00-50,00% 4/60

5 (petroleum), atmosfæriske Destillater (petroleum), mellomdestillater direktedestillerte fra hele kokeområdet for hydrokarboner Residues (petroleum), steam-cracked Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates ,00-10,00% ,00-5,00% ,00-1,00% Kjemisk navn Fareklasse & kategori Faresetning Fyringsolje, rester Carc., 1B; Acute Tox., 4; Repr., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 1; Aquatic Acute, 1; Reststoffer (petroleum), atmosfærisk tårn Residues (petroleum), catalytic cracking Reststoffer (petroleum), termisk krakkede Destillater (petroleum), katalytiske, krakkede destillater lette Reststoffer (petroleum), atmosfæriske Destillater (petroleum), mellomdestillater direktedestillerte fra hele kokeområdet for hydrokarboner Residues (petroleum), steam-cracked Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates Carc., 1B; Acute Tox., 4; Repr., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 1; Aquatic Acute, 1; Carc., 1B; Acute Tox., 4; Repr., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 1; Aquatic Acute, 1; Acute Tox., 4; Carc., 1B; Repr., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 1; Aquatic Acute, 1; Acute Tox., 4; Skin Corr., 2; Asp. Tox., 1; Carc., 1B; STOT RE, 2; Aquatic Acute, 1; Aquatic Chronic, 1; Flam. Liq., 3; Carc., 1B; Acute Tox., 4; Repr., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 1; Aquatic Acute, 1; Asp. Tox., 1; Acute Tox., 4; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 2; Aquatic Acute, 2; H350; H332; H361d; H373; H410; H400; H-EUH066; H350; H361d; H332; H373; H410; H400; H-EUH066; H350; H332; H361d; H373; H410; H400; H-EUH066; H332; H350; H361d; H373; H410; H400; H-EUH066; H332; H315; H304; H350; H373; H400; H410; H226; H350; H332; H361d; H373; H410; H400; H-EUH066; H304; H332; H373; H411; H401; H-EUH066; Carc., 1B; H350; Skin Corr., 2; Acute Tox., 4; Carc., 1A; Muta., 1B; Asp. Tox., 1; STOT RE, 3; Aquatic Acute, 1; Aquatic Chronic, 1; H315; H302; H350; H340; H304; H373; H400; H410; 5/60

6 Klassifisering av komponenter i henhold til 67/548/EEC Fyringsolje, rester Reststoffer (petroleum), atmosfærisk tårn Residues (petroleum), catalytic cracking Reststoffer (petroleum), termisk krakkede Destillater (petroleum), katalytiske, krakkede destillater lette Reststoffer (petroleum), atmosfæriske Destillater (petroleum), mellomdestillater direktedestillerte fra hele kokeområdet for hydrokarboner Residues (petroleum), steam-cracked Distillates (petroleum), cracked steamcracked petroleum Kjemisk navn CAS-nr. ECnummer REACHregistrering snr Symbol(e r) R-frase(r) T, Xn, N R45; R48/21; R20; R63; R66; R50/53 T, Xn, N R45; R48/21; R20; R63; R66; R50/53 T, Xn, N R20; R45; R48/21; R63; R66; R50/53 T, Xn, N R20; R45; R48/21; R63; R66; R50/53 T, Xn, Xi, N R20; R38; R45; R48/21; R65; R50/53 T, Xn, N R20; R45; R48/21; R63; R66; R50/53 Xn, N R20; R65; R66; R51/53 Kons. 0,00-100,00% 0,00-50,00% 0,00-20,00% 0,00-20,00% 0,00-10,00% 0,00-50,00% 0,00-10,00% T R45 0,00-5,00% T, Xn, Xi, N R22; R38; R45; R46; R65; R67; R50/53 0,00-1,00% 6/60

7 distillates Ytterligere informasjon : Inneholder hydrogensulfid, CAS-nr Inneholder kumol, CAS-nr Inneholder naftalin, CAS-nr DEL 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Hydrogensulfid kan være tilstede både i væsken og dampen. Sammensetningen er kompleks og varierer med råoljekilden. Tung fyringsolje/drivstoff er blanding av tungolje og destillatstrømmer som alltid krever oppvarming før bruk. Se kap 16 for hele teksten til R- og H-fasene. Dette stoffet består ikke alle testkriterier for bestandighet, bioakkumulering og giftighet, og regnes derfor ikke som PBT eller vpvb. Generell informasjon Innånding Hudkontakt Kontakt med øyne : Fordamping av H2S som har satt seg i klesplagg kan være farlig for redningspersonale. Oppretthold åndedrettsbeskyttelse for å unngå kontaminering fra offer til redningsmann. Mekanisk lufttilførsel bør brukes for gjenopplivning om mulig. : Flyttes til frisk luft. Prøv ikke å redde den berørte personen med mindre du bruker egnet åndedrettvern. Dersom den berørte personen har problemer med å puste (tungpustethet), er svimmel, brekker seg eller ikke reagerer, tilføres 100 % oksygen med kunstig åndedrett eller hjertekompresjon om nødvendig, og frakt den berørte personen til nærmeste legevakt. : Kaldt produkt: Fjern kontaminerte klesplagg. Skyll eksponert område med vann, og vask deretter med såpe om tilgjengelig. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Varmt produkt - Ved kontakt med et varmt produkt må det berørte området umiddelbart kjøles ned ved å skylle eller senke det berørte området i vann i minst minutter. Ikke forsøk å fjerne noe fra det brente området, og ikke påfør kremer eller salver. Under transport må såret ikke dekkes med bandasjer, da disse kan klebe seg til produktet. : Kaldt produkt: Skyll øyet med store mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Varmt produkt - Ved kontakt med et varmt produkt må det 7/60

8 Svelging Førstehjelpers egenbeskyttelse 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket 4.3 Indikasjon for øyeblikkelig medisinsk tilsyn og behov for spesiell behandling brente området umiddelbart kjøles ned ved å skylle med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter. Ikke forsøk å fjerne noe fra det brente området, og ikke påfør kremer eller salver. : Hvis brekninger oppstår spontant, hold hodet lavere enn hoftehøyde for å forhindre aspirasjon. Ikke gi noe å spise eller drikke. : Hvis du gir førstehjelp, må du påse at du bruker korrekt personlig verneutstyr i samsvar med hendelsen, skaden og omgivelsene. : H2S har en rekke effekter avhengig av den luftbårne konsentrasjonen og eksponeringstid: 0,02 ppm luktterskel, lukt av råtne egg; 10 ppm, irritasjon i øyne og luftveier; 100 ppm, hoste, hodepine, svimmelhet, kvalme, irritasjon i øyne, tap av luktesans i løpet av minutter; 200 ppm mulighet for lungeødem etter >20-30 minutter; 500 ppm, tap av bevissthet etter kortvarig eksponering, mulighet for åndedrettsstans; >1000 ppm, umiddebart tap av bevissthet, kan forårsake dødsfall, rask kardiopulmonal gjenopplivning kan være nødvendig. Ikke vær avhengig av luktesans for oppdagelse. H2S forårsaker rask olfaktorisk trøtthet (svekker luktesansen). Det foreligger ikke bevis på at H2S samles i kroppsvev etter gjentatt eksponering. Tegn og symptomer på avfettingsdermatitt kan omfatte en brennende følelse og/eller tørr/sprukket hud. : Hydrogensulfid (H2S) - virker kvelende på sentralnervesystemet. Kan forårsake snue, bronkitt og av og til lungeødem etter sterk eksponering. Behandlingsmåte som bør vurderes: Oksygenbehandling. Kontakt Giftinformasjonssentralen for veiledning. Eksponering for hydrogensulfitt ved konsentrasjoner over den anbefalte yrkesrelaterte standarden, kan føre til hodepine, svimmelhet, irritasjon av øyne, luftrøret, munnen og spiserøret, kramper, respiratorisk paralyse, bevisstløsthet og i verste fall død. Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen for veiledning. DEL 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Rydd brannområdet for alle som ikke deltar i redningsarbeidet. 5.1 Brannsluknings Midler : Skum, vannspray eller -tåke. Pulver, karbondioksid, sand eller jord kan benyttes til små branner bare. 8/60

9 Ikke Egnede Brannslukningsmidler 5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoff eller blanding 5.3 Råd for brannmannskaper Ytterligere anbefalinger : Bruk ikke direkte vannstråler på det brennende produktet. Det kan føre til dampeksplosjon og spredning av brannen. Unngå å bruke skum og vann på samme overflate samtidig, ettersom vannet vil ødelegge skummet. : Farlige forbrenningsprodukter kan inneholde: En kompleks blanding av luftbårne faste partikler og væskepartikler og gasser (røyk). Nitrogenoksider. Svoveloksider. Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. Brannfarlig damp kan være til stede også ved temperaturer under flammepunktet. Dampene er tyngre enn luft og kan spres langs bakken og antennes andre steder. Synker i ferskvann, flyter i saltvann og kan antennes på nytt på overflatevann. Det kan avgis hydrogensulfid (H2S) og andre giftige svoveloksider når dette materialet varmes opp. Ikke stol på luktesansen for å oppdage dette. Karbonmonoksid kan utvikles ved ufullstendig forbrenning. : Passende verneutstyr, inkludert kjemikaliebestandige hansker, må benyttes. Man bør bruke en kjemikaliebestandig drakt dersom det forventes stor kontakt med produktsøl. Man må bruke pustemaske med egen luftforsyning når man tilnærmer seg en brann i et lukket rom. Velg brannmannskapsklær som er godkjente iht. relevante standarder (f.eks. i Europa: EN469). : Hold nærliggende beholdere avkjølt ved oversprøytning med vann. Fjern om mulig beholderne fra faresonen. Dersom brannen ikke kan slukkes, evakuer området umiddelbart. Begrens reststoffer ved påvirkede anlegg for å forhindre at materialet kommer i avløp (kloakk), grøfter eller vannveier. DEL 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Unngå kontakt med sølt eller utsluppet materiale. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Se kapittel 13 vedr. informasjon om avhending. Observer all relevant lokal og internasjonal lovgivning. Fjern forurensede klær. Evakuer alle uvedkommende fra området. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Forurenset område skal utluftes grundig. 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer : For andre enn beredskapspersonell: Unngå innånding av røykgasser, damp. Ikke bruk elektrisk utstyr For beredskapspersonell: Stans lekkasjer, om mulig uten å utsette deg for fare. Fjern alle mulige antenningskilder i nærtliggende områder. Prøv å spre 9/60

10 gassen eller dirigere gasstrømmen mot et sikkert sted ved f. eks. å bruke tåkespray. Ta forholdsregler mot statisk utladning. Sikre elektrisk ledning ved forbindelse og jording av alt utstyr. Overvåk området med måler for lettantennelig gass. Kan antenne på overflater med temperaturer som ligger over selvantennelsespunktet. 6.2 Miljømessige tiltak : Ta forholdsregler for å minimere effekter på grunnvannet. Begrens reststoffer ved påvirkede anlegg for å forhindre at materialet kommer i avløp (kloakk), grøfter eller vannveier. Unngå at produktet sprer seg eller kommer ned i avløp, grøfter eller elver ved hjelp av sand, jord eller andre egnede barrierer. 6.3 Metoder og materialer for oppdemming og rensing Ytterligere anbefalinger 6.4 Henvisning til andre avsnitt DEL 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING : For mindre væskeutslipp (< 1 fat), overføres utslippet ved mekanisk hjelp til en merket, forseglbar beholder for produktgjenvinning eller forsvarlig avhending. La produktrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Ved tilfeller der man søler mye væske (>1 fat), overføres sølet mekanisk ved hjelp av f.eks en vakuumtankbil som transporterer avfallet til en oppsamlingstank for gjenvinning eller sikker avhending. Skyll ikke bort materialrester med vann. Behold som kontaminert avfall. La materialrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Skuff opp i en egnet, klart merket beholder for avhending eller gjenvinning iht. lokalt regelverk. : Varsle myndighetene dersom det er sannsynlig at det oppstår eksponering overfor allmennheten eller miljøet. Lokale myndigheter skal kontaktes hvis større utslipp ikke kan samles opp. Søl i maritimt miljø skal håndteres i henhold til en Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), som krevet ifølge MARPOL Annex 1 Regulation 26. : For veiledning om valg av personlig verneutstyr, se kapittel 8 i dette Sikkerhetsdatabladet. For veiledning om avhending av spill, se kapittel 13 i dette Sikkerhetsdatabladet. Generelle forholdsregler : Unngå å puste inn eller å komme i kontakt med materialet. Skal kun brukes i godt ventilerte områder. Vask grundig etter håndtering. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Bruk opplysningene i 10/60

11 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Produkt forflytting 7.2 Vilkår for sikker oppbevaring, inkudert eventuelle uforenligheter dette databladet som input ved risikovurdering av lokale forhold for å fastsette egnede reguleringsmetoder for sikker håndtering, oppbevaring og avhending av dette materialet. Forhindre utslipp. Kontaminerte lærartikler inkludert sko kan ikke dekontamineres, og bør destrueres for å hindre fortsatt bruk. Vedlikehold og bunkringsaktiviteter - Unngå innånding av damper og hudkontakt. : På grunn av hydrogensulfids iboende giftige og olfaktoriske (som angår luktesansen) utmattende egenskaper gjør det påkrevd med bruk av luftmonitoralarmer hvis man forventer at konsentrasjonene vil nå skadelige nivåer, som i lukkede rom, oppvarmede transportbeholdere og søl eller lekkasjer. Hvis luftkonsentrasjonen overstiger 50 ppm, bør området evakueres med mindre åndedrettsbeskyttelse blir brukt. Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke spis eller drikk under bruk. Slukk åpen ild. Røyking forbudt. Fjern antennelseskilder. Unngå gnister. Sørg for jording av alt utstyr. Sørg for lokal avtrekksventilasjon hvis det er risiko for innånding av damp, tåke eller aerosoler. Sørg for korrekt avhending av evt. kontaminerte filler eller rengjøringsmaterialer for å hindre brann. : Unngå sprut ved påfylling. Vent 2 minutter etter tankfylling (gjelder tanker som på tankbiler) før åpning av luker eller kummer. Vent 30 minutter etter tankfylling (gjelder større lagringstanker) før åpning av luker eller kummer. Sørg for at beholderne er lukket når de ikke er i bruk. Selv med tilstrekkelig jording og utligning, kan dette materialet fremdeles akkumulere en elektrostatisk ladning. Hvis en tilstrekkelig ladning får lov til å akkumuleres, kan det føre til en elektrostatisk utladning og antenning av brennbare blandinger av luft og damp. Vær oppmerksom på håndtering som kan gi ytterligere risiko som følge av elektrostatiske ladninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, pumping (spesielt turbulent strømning), blanding, filtrering, fylling med sprut, rengjøring og fylling av tanker og beholdere, prøvetaking, vekselvis fylling, måling, bruk av vakuumbil og mekaniske bevegelser. Disse aktivitetene kan føre til statisk utladning og gnister. IKKE bruk trykkluft til fylling, tømming eller annen håndtering. : Lagring på fat og i liten beholder: Fat må høyst stables til en høyde av 3. Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere. Unngå inntrengning av vann. Tanklagring: Tankene skal være spesial-designede til oppbevaring av dette produktet 11/60

12 Anbefalte Materialer Ikke Egnede Materialer Beholder-informasjon 7.3 Spesifikke sluttbruksområder Ytterligere informasjon Lagringstanker bør ha spillkant (oppsamlingsbeholder). Plasser tanker med avstand til varme og andre antennelseskilder. Tanker bør være utstyrt med rørslynge for oppvarming. Ivareta at varmekolbene alltid er dekket med produkt (minimum 15 cm). Det vil dannes elektrostatiske ladninger under pumping. Elektrostatiske utladninger kan forårsake brann. Sørg for elektrisk kontinuitet ved å utligne og jorde alt utstyr for å redusere risikoen. Dampene i lagringstankens tomrom kan ligge innenfor antennelig/eksplosivt område, og kan derfor være antennelige. I del 15 finnes opplysninger om eventuell spesifikk lovgivning om pakking og oppbevaring av dette produktet. : Bruk beholdere eller beholderkledning av mykt eller rustfritt stål. Aluminium kan også brukes der det ikke representerer en unødvendig brannfare. Eksempler på egnede materialer er: polyetylen med høy tetthet (HDPE) og Viton (FKM), som er testet spesielt for kompatibilitet med dette produktet. Bruk amin-addukt-herdet epoksymaling til kledning i beholdere. Bruk tetninger og pakninger av grafitt, PTFE, Viton A, Viton B. : Noen syntetiske materialer kan være uegnet for beholdere eller beholderfôringer, avhengig av materialspesifikasjonen og tiltenkt bruksområde. Dette er eksempler på materialer som bør unngås: naturlig gummi (NR), nitrilgummi (NBR), etylenpropylengummi (EPDM), polymetylmetakrylat (PMMA), polystyren, polyvinylklorid (PVC), polyisobutylen. Noen kan imidlertid være egnet som hanskemateriale. : Beholdere kan inneholde eksplosive damper, selv etter at de er tømt. Ikke skjær, bor, slip, sveis eller utfør liknende handlinger på eller nær beholdere. : Se Kap 16 og/eller tilleggene for de registrerte bruksområdene under REACH. Se ytterligere referanser for sikker håndteringspraksis for væsker som anses som statiske akkumulatorer: American Petroleum Institute 2003 (Beskyttelse mot antenning fra statisk strøm, lyn og lekkasjestrøm) eller National Fire Protection Agency 77 (Anbefalt praksis for statisk elektrisitet). CENELEC CLC/TR (Elektrostatikk Regler for god praksis for å unngå farer forbundet med statisk elektrisitet). : Overhold alle lover og forskrifter med hensyn til håndtering og oppbevaring. 12/60

13 DEL 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Om den American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) verdi er nevnt i dokumentet, det er kun til informasjon. Les i sammenheng med eksponeringsscenario for din spesifikke bruk i vedlegget. 8.1 Kontrollparametere Yrkeshygieniske grenseverdier Materiale Kilde Type ppm mg/m3 Anmerkning Hydrogensulfid ACGIH TWA 1 ppm ACGIH STEL 5 ppm ELV (NO) TAKVERDI 10 ppm 14 mg/m3 ELV (NO) Administrati v norm 5 ppm 7 mg/m3 Kumol ACGIH TWA 50 ppm ELV (NO) Administrati v norm 25 ppm 125 mg/m3 ELV (NO) SKIN_DES Kan opptas gjennom huden. Naftalen ACGIH TWA 10 ppm ACGIH STEL 15 ppm ACGIH SKIN_DES Kan opptas gjennom huden. ELV (NO) Administrati v norm 10 ppm 50 mg/m3 13/60

14 Indeks for biologisk eksponering (BEI - Biological Exposure Index) Materiale Determinant Prøvetid Biologiske eksponeringsv erdier Referanse Naftalen 1- Hydroxypyrene, med hydrolyse (1-HP) i Urin Prøvetakingstids punkt: Endt skift ved slutten på arbeidsuken. ACGIH BEL (2011) Komponent DNIE (deriverte nivåer for ingen effekt) Eksponeringsvei Eksponeringsty pe (lang/kort) Bruksområde Verdi Fyringsolje, rester Innånding akutte systemiske effekter Arbeidstager 4700 mg/m3/15 min (aerosol) Dermal (hud-) langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,065 mg/kg 8h Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,12 mg/m3/8h (aerosol) Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 0,015 mg/kg 24h Reststoffer (petroleum), atmosfærisk tårn Innånding akutte systemiske effekter Arbeidstager 4700 mg/m3/15 min (aerosol) Dermal (hud-) langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,065 mg/kg 8h 14/60

15 Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,12 mg/m3/8h (aerosol) Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 0,015 mg/kg 24h Residues (petroleum), catalytic cracking Innånding akutte systemiske effekter Arbeidstager 4700 mg/m3/15 min (aerosol) Dermal (hud-) langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,065 mg/kg 8h Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,12 mg/m3/8h (aerosol) Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 0,015 mg/kg 24h Reststoffer (petroleum), termisk krakkede Innånding akutte systemiske effekter Arbeidstager 4700 mg/m3/15 min (aerosol) Dermal (hud-) langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,065 mg/kg 8h Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,12 mg/m3/8h (aerosol) Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 0,015 mg/kg 24h 15/60

16 Sikkerhetsdatablad Destillater (petroleum), katalytiske, krakkede destillater lette Innånding Dermal (hud-) kortsiktige, systemiske virkninger langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager Arbeidstager 2230 mg/m3 2,4 mg/kg Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 30 mg/m3 Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 1,0 mg/kg Reststoffer (petroleum), atmosfæriske Innånding akutte systemiske effekter Arbeidstager 4700 mg/m3/15 min (aerosol) Dermal (hud-) langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,065 mg/kg 8h Innånding langsiktige, systemiske virkninger Arbeidstager 0,12 mg/m3/8h (aerosol) Oral langsiktige, systemiske virkninger Forbruker 0,015 mg/kg 24h PKUE-relatert informasjon Overvåkingsmetoder : Stoffet er et hydrokarbon med en kompleks, ukjent eller variabel oppbygning. Vanlige metoder for å utvinne PNEC er ikke egnet, og det er ikke mulig å identifisere enkeltforekommende PNEC for slike stoffer. : Overvåking av stoffkonsentrasjoner i områder der arbeidere puster eller på arbeidsplassen generelt kan være påkrevd for å 16/60

17 overholde yrkeshygieniske grenseverdier og gi tilfredsstillende eksponeringskontroll. For noen stoffer kan biologisk overvåking også være hensiktsmessig. 8.2 Regulering av eksponering Generell informasjon : Nødvendig beskyttelsesnivå og reguleringsmetode varierer avhengig av mulige eksponeringsforhold. Velg reguleringsmetode basert på en risikovurdering av lokale forhold. Egnede tiltak omfatter. Bruk forseglede systemer i så høy grad som mulig. Tilstrekkelig ventilasjon til å kunne regulere luftbårne konsentrasjoner under de yrkeshygieniske grenseverdier. Lokal avgassingsventilasjon anbefales. Utstyr for øyeskylling og dusj for bruk i nødstilfeller. Brannslokningovervåkning og flomsystemer anbefales. Sørg alltid for god personlig hygiene, som å vaske hendene etter å ha håndtert materialet og før du spiser, drikker og/eller røyker. Vask arbeidstøyet og verneutstyret jevnlig for å fjerne kontaminanter. Kast kontaminerte klær og fottøy som ikke kan rengjøres. Hold god orden. Definer prosedyrer for sikker håndtering og vedlikehold av kontrolltiltak. Instruer personellet om farer og kontrolltiltak som er relevante for vanlige aktiviteter forbundet med dette produktet. Sørg for passende utvalg, testing og vedlikehold av utstyr som brukes til å kontrollere eksponering, f.eks. personlig verneutstyr og lokalt avtrekk. Yrkesmessige eksponeringskontroller Personlig verneutstyr Øyebeskyttelse Håndvern : Personlig verneutstyr må oppfylle nasjonale standarder. Kontroller dette med utstyrsleverandør. Informasjonene som medfølger er basert på direktivet om personlig verneutstyr (rådsdirektiv 89/686/EEC) og standardene til den europeiske komitéen for standardisering (CEN). : Vernebriller som beskytter mot kjemikaliesprut (kjemiske beskyttelsesbriller) Hvis en lokal risikovurdering fastslår det, er det ikke nødvendigvis behov for kjemikaliebestandige, heldekkende vernebriller, og vanlige vernebriller kan gi adekvat øyebeskyttelse. Godkjent etter EU-standard EN166. : Personlig hygiene er et nøkkelelement i effektiv håndpleie. Hansker måbrukes på rene hender. Vask og tørk hendene grundig etter bruk avhansker. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales. En hanskes egnethet og slitestyrke 17/60

18 Beskyttelse av kroppen Åndedrettsvern Termiske farer avhenger av bruken, f.eks. frekvens og varighet av kontakt, hanskematerialets motstandsdyktighet overfor kjemikalier og bevegelighet. Søk alltid råd hos hanskeleverandøren. Forurensede hansker byttes. For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med en gjennombruddstid på over 240 minutter, aller helst over 480 minutter om mulig. For beskyttelse mot kortvarig eksponering og sprut anbefaler vi det samme Vi vet at passende hansker med dette nivået av beskyttelse kanskje ikke er tilgjengelige. I dette tilfellet kan hansker med kortere gjennombruddstid aksepteres, forutsatt at de vedlikeholdes og skiftes ut på korrekt måte. Hansketykkelse er ingen god indikasjon på hanskens motstand mot et kjemisk stoff, da denne motstanden avhenger av den nøyaktige sammensetningen av hanskematerialet. Velg hansker som er testet til en relevant standard (som Europe EN374, US F739). Bruk varmebestandige hansker ved håndtering av oppvarmede produkter. Når det oppstår forlenget eller hyppig gjentatt kontakt, kan nitrilhansker være egnet (gjennombruddstid på > 240 minutter). Mot tilfeldig kontakt kan sprutbeskyttelseshansker av neopren eller PVC være egnet. : Vernehansker, -støvler og -forkle som beskytter mot kjemikalier (ved fare for sprut). : Dersom ventilasjonsanlegget ikke gir tilstrekkelig utlufting slik at konsentrasjonene i luft holdes under Administrativ norm, må man bruke påbudt åndedrettsvern som passer for de spesifikke bruksforhold. Sjekk med leverandører av åndedrettsvern. Når filtermasker ikke er egnet (f.eks. p.g.a. høye konsentrasjoner i luft, risiko for oksygenmangel, lukkede rom) må man bruke åndedrettsvern med trykkflaske. I områder hvor filtermasker er egnet, velges en passende kombinasjon av maske og filter. Alt åndedrettsvern og bruk av åndedrettsvern må være i overensstemmelse med lokale forskrifter. Velg et kombinasjonsfilter for organiske gasser, damp og partikler (kokepunkt > 65 grader C)(149 grader F) som oppfyller EN : Ved håndtering av varme produkter, må det brukes varmebestandige hansker, hjelm med visir og varmebestandig dress (med ermer over hansker og buksebein over støvlene), og varmebestandige vernesko. Regulering av miljøbelastning Kontrolltiltak for : Nasjonale/lokale regler om utslippsgrenser for flyktige stoffer må overholdes for utslipp av avtrekksluft (som inneholder 18/60

19 miljømessig eksponering damp). Informasjon om tiltak ved utilsiktede utslipp finnes i del 6. Eksponeringskontroller for forbruker Eksponeringskontrolltilta : Dersom gjentatt eller langvarig hudkontakt med stoffet er k for forbrukere sannsynlig, bruk egnede hansker (EN374-testede) og sørg forhudbeskyttelsesprogram for arbeiderne. DEL 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : Brun til svart. Viskøs væske. Lukt : Hydrokarbon. Luktegrense : Data ikke tilgjengelig ph : Ikke aktuelt Nedre kokepunkt og : C / F kokeområde Smelte-/frysepunkt : < 30 C / 86 F Flammepunkt : > 60 C / 140 F (ASTM D-93 / PMCC) Øvre/nedre brennbarhets- : Typisk. 0,50-5,00 %(V) eller eksplosjonsgrenser Tenntemperatur : > 250 C / 482 F Damptrykk : 0,1 hpa ved 40 C / 104 F Relativ tetthet : Data ikke tilgjengelig Tetthet : < 1,01 g/cm3 ved 15,00 C / 59,00 F Bulk tetthet : Data ikke tilgjengelig Oppløselighet i vann : Neglisjerbar. Løselighet i andre : Data ikke tilgjengelig løsningsmidler Delingskoeffisient: n- : Data ikke tilgjengelig oktanol/vann Dynamisk viskositet : Data ikke tilgjengelig Kinematisk viskositet : < 200 mm2/s ved 100 C / 212 F Damptetthet (luft=1) : Data ikke tilgjengelig Fordampingsgrad : Data ikke tilgjengelig (nbuac=1) Spaltingstemperatur : Data ikke tilgjengelig Brennbarhet : Ikke gjeldende. Oksyderende egenskaper : Ikke gjeldende. Eksplosive egenskaper : Ikke klassifisert 19/60

20 9.2 Annen informasjon Elektrisk konduktivitet Annen informasjon : Liten ledeevne: < 100 ps/m, Dette materialets ledeevne gjør det til en statisk akkumulator., En væske anses vanligvis som ikkeledende hvis dens ledeevne er under 100 ps/m, og anses som halvledende hvis ledeevnen er under ps/m., Uansett om en væske er ledende eller halvledende, er forholdsreglene de samme., En rekke faktorer kan ha stor innvirkning på ledeevnen til en væske, f.eks. temperatur, forurensning og antistatiske tilsetningsstoffer. : Ikke gjeldende. DEL 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet : Oksyderes ved kontakt med luft Kjemisk stabilitet : Stabil under normale bruksforhold Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Unngå følgende forhold 10.5 Inkompatible materialer 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter Følsomhet overfor statisk utladning : Det forventes ingen farlig reaksjon når materialet håndteres og lagres i samsvar med bestemmelsene. : Unngå varme, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. : Sterke oksidasjonsmidler. : Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. Termisk nedbryting er svært avhengig av forholdene. Når dette materialet forbrennes eller utsettes for termisk degradasjon eller oksideringsdegradasjon, utvikles det en kompleks blanding av luftbårne faste stoffer, væsker og gasser inkludert karbonmonoksid, karbondioksid, svoveloksid og uidentifiserte organiske forbindelser. : Ja, i visse omstendigheter kan produktet antenne pga. statisk elektrisitet. DEL 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger Bakgrunn for Vurdering : Oppgitt informasjon er basert på produktdata, kunnskap om komponentene og lignende produkters toksikologi. Med mindre noe annet indikeres, er data som presenteres 20/60

Sikkerhetsdatablad MSDS_NL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikator

Sikkerhetsdatablad MSDS_NL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikator 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Andre identifikatorer : B100 B99 Fatty Acid Methyl Esters REACH-registreringsnr. : 01-2119471664-32-0092 1.2

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII F-44 / AVCAT/FSII Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Opplastet

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Kompressorolje. Produktkode : 001A9308 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667 OSLO Telefon : 22 88 16

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 003E1648 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TTC-LF 15G RS Side 1 av 5 SDB-Nr. : 181481 V002.0 bearbeidet den: 22.06.2009 Trykkdato: 28.12.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Number 1 Frostvaesker Long Life G12+

Sikkerhetsdatablad Number 1 Frostvaesker Long Life G12+ 1. Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Materialnamn: Number 1 frostvaesker Long Life G12+ Användningsområden: Motorolje Artikelnummer: 160330,160334,160336,160340 Leverantör:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø Side: 1 Utarbeidelsesdato: 10-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9530 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9512

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9512 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKTET OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Produktnavn Turtle Ice Total Interior Care dato 03.04.2009 Produsent, importør AUTO CARE International as Lindebergveien

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8278 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG FORETAKET Produktnavn Produktkode 6 0091 Leverandør Trelleborg Industri AB, S-231 81 Trelleborg, Sverige Telefon +46 410 510 00 Nødtelefonnummer 0410-51696 2. SAMMENSETNING /

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

: A/S Norske Shell PO Box 1154 N-0107 Oslo

: A/S Norske Shell PO Box 1154 N-0107 Oslo 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn Bruksmåter Produktkode Produsent/leverandør: : : Tetningsmasse : 003E0341 : A/S Norske Shell PO Box 1154 N-0107 Oslo Telefon : (+47) 22665000

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5980 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 367607 V001.1 bearbeidet den: 02.09.2009 Trykkdato: 30.03.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn HU CD8 PE Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet Aqueous Wiper Fluid 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oxalsyre Kode 113072E Versjon 1 Revisjonsdato 19 august 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Forventes ikke å representere noen helserisiko under normale bruksforhold.

Forventes ikke å representere noen helserisiko under normale bruksforhold. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Dynapac Gear Oil 200 Bruksmåter : Girolje. Produktkode : 4812 0301 03 Produsent/leverandør: Telefon: +49 4407 972 0 Faks : +49 4407 972

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

Flis- og fugeforsegler

Flis- og fugeforsegler AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / materialet Flis- og fugeforsegler PR-nummer: - Anvendelse: Renseplejemiddel Leverandør: Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 11-13 6000 Kolding Tel.: +45 75 52 90 11 Fax: +45

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001A9034 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8562 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE LIM Internt art.nr. Betegnelse 362432 Trälim inne 362438

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9626

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9626 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKTET OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Produktnavn Turtle Wax Easy Clean Revisjonsdato 01.04.2009 Produsent, importør AUTO CARE International as Lindebergveien

Detaljer

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 07.07.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig NorKjemi AS Gjerdrumsvei

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Kjølekompressorolje. Produktkode : 001A9470 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667 OSLO Telefon : 22

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf:

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf: HMS - DATABLAD Revisjonsdato:06.03.03 Datablad nr: 12003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh D22531 Hamburg Tlf:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D7858 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Trykkingsdato:

HMS-DATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Trykkingsdato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktinformasjon Handelsnavn Product register number: 60394 Kjemikaliets bruksområde Dispergeringsmiddel Identifikasjon av ansvarlig firma Kemira Chemicals

Detaljer