Utgave 1.0a Utskriftsdato Revisjonsdato Spesifikasjon Nummer: SITE FORM Number:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes : Skopleie Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet : SC Johnson Norway A/S Hvamsvingen Skjetten Telefon : E-post adresse Nødnummer : (Giftinformasjonen) 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering av stoffet eller blandingen : F+ Ekstremt brannfarlig Xi Irriterende Merkelementer Symbol(er) : R-setning(er) : R12 Ekstremt brannfarlig. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R36/38 Irriterer øynene og huden. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setning(er) : S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damp. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Tilleggsmerking : ADVARSEL: Bruk kun som anvist. Skadelig for husdyr. Spesielt i tilfeller av astma, unngå innånding av damp. Spray i bare noen sekunder. Større doseringer må helst sprayes utendørs. Ventiler godt etter bruk. 1/9

2 Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Andre farer : Bevisst misbruk ved at man med overlegg konsentrerer og innånder innholdet kan være farlig eller dødelig. Overdreven eksponering overfor spraydis, tåke eller damp kan forårsake ånderettsirritasjon. Se seksjon 11 for mer detaljert informasjon om helseeffekter og symptomer. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Farlige komponenter Kjemisk navn EC No. Reg. No. CAS-nr. Symboler R- setninger Vektprosent Butan F+ R12 >= 20,00 - <= 25,00 Propan F+ R12 >= 20,00 - <= 25,00 Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett F, Xn, Xi, N R11 R38 R51/53 R65 R66 >= 20,00 - <= 25,00 Isopropanol F, Xi R11 R36 R67 >= 20,00 - <= 25,00 Isobutan F+ R12 >= 7,00 - <= 10,00 n-butylacetat R10 R66 R67 >= 3,00 - <= 5,00 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Beskrivelse av førsthjelpstiltak Innånding : Flytt ut i frisk luft. Om pusten påvirkes, søk medisinsk rådgivning. Hudkontakt : Rens med mye vann. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Øyekontakt : Fjern kontaktlinser. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Svelging : Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Skyll munnen med vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. 2/9

3 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Øyne : Kan irritere øyne. Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser. Hudvirkning : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser. Innånding : Bevisst misbruk ved at man med overlegg konsentrerer og innånder inneholdet kan være farlig eller dødelig. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet,tretthet, kvalme og oppkasting. Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser. Overdreven eksponering overfor spraydis, tåke eller damp kan foråsake ånddrettsirritasjon. Svelging : Kan eventuelt irritere munn, svelg og mage Kan forårsake ubehag i maveregionen. Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instrukser. Potensielle miljøvirkninger : Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Opplysninger om umiddelbar medisinsk behandling og særskilt behandling som eventuelt kreves. Se "Opplysninger om førstehjelpstiltak" hvis ikke annet er angitt. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Slukkemidler Passende : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Upassende : Vannstråle med høyt volum Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen : Oppvarming kan forårsake en eksplosjon. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. Råd for brannmenn : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk egnede verneklær og vernehansker. Se aktuelle nationale eller EU-standarer etter hva som er passende. Utfyllende opplysninger : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke 3/9

4 slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. Miljømessige forholdsregler : Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljoforurensning. Metoder og materialer for forurensning og opprensing : Hvis skade oppstår på spray-boks: Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Gjør rent for rester. Begrens større spill. Kun bruk gnistfri utstyr. 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Forholdsregler for sikker håndtering Lagring Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet : For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Ikke bruk på områder uten tilstrekkelig ventilasjon. Ikke punkter. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. Hold borte fra varme og antennelselskilder. : Røyking forbudt. Lagre på en kjølig plass. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes 4/9

5 Spesielle sluttanvendelser : Skopleie for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Kontrollparametere Komponenter CAS-nr. ppm Form for Liste utsettelse Isopropanol ppm NO_TWAS 306, ppm NO_OELSTEL Propan ppm NO_TWAS ppm NO_OELSTEL Butan ,5 NO_OELSTEL ppm ppm NO_TWAS Eksponeringskontroll Åndedrettsvern : I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter. Håndvern : Bruk egnede vernehansker. De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Vask hanskene med såpe og vann før de taes av. Øyevern : Vernebriller Hud- og kroppsvern : Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : aerosol 5/9

6 Farge Lukt Duftterskel ph Smelte-/frysepunkt Første kokepunkt og kokeomfang Flammepunkt Fordamping Antennelighet (fast stoff, gass) Øvre/nedre brennbarhetseller eksplosive grenser Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Oppløselighet(er) Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Selvantenningstemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Viskositet, kinematisk Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper : fargeløs : karakteristisk : ikke anvendbar : > -42 C : Støtter brenning : hpa ved 20 C : < 1 g/cm3 : uoppløselig : 3-5 : ikke anvendbar 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk. 6/9

7 Kjemisk stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Ukompatible materialer Farlige nedbrytingsprodukter : Stabil under anbefalte lagringsforhold. : Ikke kjent. : Varme, flammer og gnister. : Ikke kjent. : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt oral giftighet : Kan eventuelt irritere munn, svelg og mage Kan forårsake ubehag i maveregionen. Akutt toksisitet ved innånding : LC50 > mg/l Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Bevisst misbruk ved at man med overlegg konsentrerer og innånder inneholdet kan være farlig eller dødelig. Overdreven eksponering overfor spraydis, tåke eller damp kan foråsake ånddrettsirritasjon. Akutt giftighet på hud : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Hudetsing / Hudirritasjon : Irriterer huden. Øyenskade/irritasjon : Irriterer øynene. Sensibilisering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Giftighet ved gjentatt dose : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Kreftfremkallenhet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Arvestoffskadelighet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Reproduksjonstoksisitet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toxicitet : Skadelig for vannlevende organismer. 7/9

8 Persistens og : Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Mobilitet i jord : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke PBT- og vpvb-vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke Andre skadevirkninger : Ikke kjent. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for behandling av avfall : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Destrueres/deponeres i overensstemmelse med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter. Levèr den tomme pakningen til gjennvinning. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Veitransport ADR: FN-nummer 1950 Transportfare klasse(r) 2 Fareseddelnummer 2.1 FN gyldig forsendingsnavn AEROSOLBEHOLDERE - brannfarlig, 2.1 Unntak Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene. Sjøtransport IMDG: FN-nummer 1950 Transportfare klasse(r) 2 Fareseddelnummer 2 FN gyldig forsendingsnavn AEROSOLBEHOLDERE - brannfarlig, 2.1 EMS F-D, S-U Miljøfarer Unntak Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene. Flytransport ICAO/IATA: FN-nummer 1950 Transportfare klasse(r) 2.1 8/9

9 Fareseddelnummer 2.1 FN gyldig forsendingsnavn AEROSOLBEHOLDERE - brannfarlig, 2.1 Unntak Unntak for begrensede mengder kan gjelde for dette produkt, vær vennlig kontroller transportdokumentene. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivni ng som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen : Produktet er klassifisert og merket i henhold til Direktiv 1999/45/EF. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Når det er aktuelt indikeres revisjoner med doble linjer i venstre marg. Utfyllende opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R38 Irriterer huden. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke anses å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 9/9

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer