Miljørapport Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF"

Transkript

1 Miljørapport 2013 Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF 1

2 2

3 Innhaldsliste 1 Innleiing Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag Miljøpolitikk og overordna miljømålsetting Vår overordna miljøpolitikk fokuserer på Organisering av miljøarbeidet Mål og delmål basert på vesentlege miljøaspekt for perioden Oversikt over målsetting og delmålsetting basert på vesentlege miljøaspekt i Helse Møre og Romsdal HF Miljøindikatorer for perioden Resultatmåling Forklaring til statusrapport Statusrapport Områder for kartlegging Transportkartlegging av tilsette Kartlegging av ansattetransport og møteformer Kartlegging av pasienttransport Kartlegging av energiforbruk Kartlegging av CO 2 utslepp Kartlegging av avfallsmengder Samandrag for Tiltaksplan 2014/ Døme på tiltaksplan Foto: Kristin Støylen Grønt sjukehus 3

4 1 Innleiing Helse Møre og Romsdal HF ønskjer å redusere miljøbelastinga og rapportere om miljøpresentasjonen vår i samband med ISO 14001, «Grøn stat» (avfall, transport, innkjøp) i tillegg til krava i reknskapslova og lov om miljøinformasjon. Miljøindikatorane våre er eit utval data (nøkkeltal) som skal gi rett informasjon om føretaket sitt mål om kontinuerleg forbetring, og om korleis vi følgjer opp den årlege miljøpresentasjonen. Dette gjer vi for å kunne vurdere kor gode eller dårlege vi er på dei viktigaste miljøområda, og korleis vi arbeider for å få til ei kontinuerleg forbetring. Ved å ha faste miljøindikatorar kan vi kvantifisere resultata og syte for ei vedvarande rapportering på same grunnlaget år for år.i tillegg får vi eit samanlikningsgrunnlag med og for andre helseføretak. Miljøindikatorane er grunnlaget for den årlege miljørapporten. Dei synleggjer også framdrifta, og i kva grad vi når måla til Helse Møre og Romsdal HF sine vesentlege miljøaspekt. Miljørapporten skal såleis dokumentere at Helse Møre og Romsdal HF arbeider systematisk for i størst mogleg grad å redusere alle former for negativ belasting på det ytre miljøet. 2 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag Visjonen til Helse Møre og Romsdal HF er «På lag med deg for helsa di» og verdiane «tryggleik, kvalitet og respekt». Dette legg føringar for utviklinga av pasienttilbodet innan spesialisthelsetenesta i regionen. Visjonen, verdigrunnlaget og måla er felles for heile føretaket. Helse Møre og Romsdal HF legg vekt på at tenestene skal vere moderne, kunnskapsbaserte og trygge. For å nå det målet arbeider vi kontinuerleg for å bli betre, for å involvere pasientane, dei tilsette og fagpersonellet til å samarbeide og samhandle både internt og eksternt. Miljøpolitikken vår skal byggje opp under verdigrunnlaget vårt. 3 Miljøpolitikk og overordna miljømål Helse Møre og Romsdal HF skal alltid ha fokus på miljø og klima. Gjennom stadige forbetringar skal vi førebyggje og redusere miljøskadane som verksemda vår kan føre med seg. For å lukkast med det skal vi med opplæring og informasjon auke miljømedvitet på alle nivå i føretaket. Miljøsatsinga skal vere ein integrert del av kvalitetsarbeidet og av det lovpålagde arbeidet med helse, miljø og tryggleik (HMT). Arbeidet skal vere underlagt same system for dokumentasjon, revisjonar og avvikshandtering, og vi skal heile tida arbeide med forbetringar og justeringar. Vi skal når som helst kunne dokumentere at vi tek vare på miljøet, klimaet, matvaretryggleiken og andre etiske verdiar. Vi skal alltid oppfylle krava frå styresmaktene. Vi skal kontinuerleg betre vår eigen miljøkompetanse og samstundes medverke til at kundane og leverandørane våre er med på å sikre ei berekraftig utvikling. I fellesskap skal vi arbeide for å redusere miljøskadar. 4

5 3.1 Overordna miljøpolitikk fokusområde: Kontinuerleg arbeid med å forbetre system og rutinar for miljøansvar Oppfylle alle lover og forskriftskrav som gjeld ytre miljø Leverandørane vår skal ta miljøansvar og oppfylle miljøstandardar Forureining er ressursar på avvegar og skal førebyggjast Akutte hendingar skal straks rettast på Miljømåla og tiltaka våre skal vere prioriterte og berekraftige Leiarane vår skal fremje miljømedvit, ha ansvaret for å følgje opp eigne medarbeidarar og å rette på avvik i si eining. Føretaket vårt ligg i Møre og Romsdal. I miljøarbeidet er det summen av planar, politikk og mål som kan få alle partar til å løfte i lag. Fylket har si eigen «Regional energi- og klimaplan» frå Han er tilgjengeleg på 4 Organisering av miljøarbeidet Det foreslås å opprette en miljørådgjevar i klinikk for eigedom og drift. Administrerande direktør har ansvaret for det kontinuerlege forbetringsarbeidet. Ho/han skal også sjå til at måla som gjeld det ytre miljøet, vert følgde opp. Ansvaret for dette ligg i linja. Dette skal gå fram i eit eige punkt i den faste kvartalsvise rapporten til leiinga. All informasjon om miljøstyring og miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF er å finne i «MILJØPORTAL Helse Møre og Romsdal (EQS)». Denne «handboka» er tilgjengeleg både for dei tilsette via intranett og andre interesserte via Helse Møre og Romsdal HF internett under «Miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF», 5 Mål og delmål basert på vesentlege miljøaspekt for perioden I samband med miljøsertifisering og innføring av eit miljøstyringssystem etter ISO gjennomførte avdelingane/ klinikkane i Helse Møre og Romsdal HF ei såkalla miljøaspektkartlegging. Det innebar at vi kartla og målte dei miljø- og klimabelastingane som vi har per i dag på dei fleste avdelingane, seksjonane og einingane, og på dei fleste lokasjonane som høyrer til føretaket. Dette er grunnlaget for arbeidet med mål og handlingsplan om tiltak for å betre den negative påverknaden vi kan ha på miljø- og klima, og det skal frå 2014 vere ein fast del av den årlege gjennomgangen av Helse, miljø og tryggleik. 5

6 5.1 Oversikt over mål og delmål basert på vesentlege miløjøaspekt i Helse Møre og Romsdal HF Utslepp til luft Mål Delmål 1) Redusere transportaktivitane - Utsleppt CO 2 vert redusert med 2% i løpet av ) Auke forbruket av fornybar energi - Talet på kilometer med tenestekøyring vert redusert med 5% i ) Relativt totalt engergiforbruk vert redusert - Redusere talet på tenestereiser med 5% innan utgangen av ) Redusere talet på tenestereiser - Redusere relativt energiforbruk med 2% innan utgangen av ) Relativ reduksjon av elektrisitet - Bruk av fornybar energi stig med 5% i løpet av ) Bruken av fornybar energi skal aukast - Talet på tenestebilar med fossilt drivstoff vert redusert med 10% i ) Redusere transportbehovet i helse føre - taket - Minske bruken av flyreiser med 5% i løpet av Relativt forbruk av energi vert redusert med 2% innan utgangen av Tenestereiser vert skorne ned med 5% innan utgangen av Bruk av videokonferansar/lync vert auka med 10% i løpet av 2014 Utslepp til vatn Mål Delmål 1) Redusere legemiddel til destruksjon (førebyggje utslepp gjennom avløp) - Spesialavfall skal reduserast med 2% innen utgangen Innføre returordning for legemiddelrestar og kjemikaliar Forbruk av ressursar Mål Delmål 1) Setje miljøkrav ved nyskaffing/innkjøp - Krav om minska emballasje på 10 nyskaffingar før 2016 Avfall Mål Delmål 1) Redusere den totale mengda avfall - Redusere restavfallsfraksjonen med 10% innan ) Prosentdelen restavfall vert redusert årleg 3) Auke mengda av kjeldesortert avfall - Redusere totale avfallsmengder med 5% i løpet av Delen av avfall som vert gjenvunne/kjeldesortert veks med 10% i ) Redusere mengda farleg avfall 6

7 6 Miljøindikatorar for perioden Miljøindikatorane er ein reiskap til å skildre og synleggjere kva miljøproblem som følgjer av føretaket sine varer, tenester og produkt, og dei skal såleis vere eit grunnlag for å vurdere realistiske tiltak som skal gjere desse miljøproblema mindre. Indikator nr. Miljøområde Miljøindikator (resultatmåling på) Tema Kommentarar 1 Bevisstgjering/opplæring Tal medarbeidarar som har gjennomført og bestått e-læringskurs i ytre miljø Medverknad Dokumentasjon av gjennomført opplæring i ytre miljø 2 Utslepp til luft 1. CO 2 -utslepp frå reiseverksemd (tonn per årsverk knytt til bruk av bil og fly 2. Antall km tenestekøyring med bil (km årsverk, både privatbil og tenestebil) 3. Måling av energibruk: - kjøling målt i kwt/år - elektronisk forbruk målt i kwt/år - kjeleanlegg per brensels-type og brennverdi målt i kwt/år - fjernvarme målt i kwt/år 4. Energi: Spesifikk energibruk i bygg (kwh pr. m 2 ) 3 Utslepp til jord 1. Type stoff i bruk (kjemisk datablad/ecoarchive) 2. Andel stoff/kjemikaliar som er miljømerka av alle som er i bruk 4 Utslepp til vatn 1. Type stoff i bruk (kjemisk datablad/ecoarchive) 2. Andel stoff/kjemikaliar som er miljømerka av alle som er i bruk 3. Årlege avfallsmengde knytt til legemiddelrestar i kg. Klimagassutslepp R-setningar (risiko) R-setningar (risiko) Utslepp av klimagassas vert rekna saman i CO 2 -ekvivalentar (forkorta til CO 2 e) Energibruk vert omrekna til CO 2 -utslepp per kwt/faktor 0,28 2 Rapportering ved bruk av rapporten «Fareklasse som føreset ei global risikovurdering», i EcoArchive (EcoOnline) på alle stoff der kategorien «Risk-miljø» er raudt og knytt til utslepp til jord Samme som ovenfor 5 Forbruk av ressursar (forbruksmateriale) 1. Innkjøpsoversikt over del miljømerka produkt i Helse Møre og Romsdal HF sitt varesortiment 1. Helse- og miljøskadelege stoff i eingongsartiklar Utslepp av klimagassar vert rekna saman i CO 2 -ekvivalentar (forkorta til CO 2 e) Energibruk vert omrekna til CO 2 -utslepp per kwt/faktor 0, Avfall Tonn til gjenvinning/resirkulering fordelt på følgjande avfallsfraksjonar pr månad/år - papp og papir - plasavfall - glas - matavfall - restavfall - EE-avfall - smittefarleg avfall - farleg avfall - bygningsavfall - cytostatika og biologisk avfall 1. Klimagassutslepp 2. Helse- og miljøskadelege stoffar Unnateke er avfall med etablert retur til produsent eller representant 7

8 7 Resultatmåling Resultatmålinga vert summert opp i statusrapporten. Han kan syne både positiv og negativ utvikling i høve til inneverande år sine mål, som i sin tur er definerte gjennom miljøindikatorane. Ved å samanlikne utviklinga år for år kan vi fastslå kor vidt vi klarer å innfri eigne mål og å setje i verk tiltak der dette er naudsynt. Denne resultatmålinga dannar og grunnlaget for ny tiltaks- og handlingsplan for neste periode. 7.1 Forklaring til statusrapport Trenden, som viser status for den aktuelle miljøindikatoren, vert synleggjort ved bruk av fargane grøn, gul og raudt: Ok Varsel, kan krevja handling Krev tiltak 7.2 Statusrapport MILJØINDIKATOR ÅR Bevisstgjering/opplæring Tal medarbeidarar har bestått e-læringskurs i ytre miljø Utslepp til luft CO 2 -utslepp frå verksemda Antall km tenestekøyring med bil km pr. årsverk privatbil og tjenestebil Måling av energibruk Kjøling målt i kwt/år Elektrisk forbruk målt i kwt/år Andelen fornybar energi målt ift. totalforbruk Fjernvarme målt i kwt/år Utslepp til jord Type stoff i bruk, risk er satt=raud (kjemisk datablad/ecoarchive) Andel stoff/ kjemikalier som er miljømerka målt ift. alle som er i bruk Utslepp til vatn Type stoff i bruk, risk er satt=raud (kjemisk datablad/ecoarchive ) Andel stoff/kjemikalier som er miljømerka målt ift. alle som er i bruk Forbruk av ressursar (forbruksmateriale) Energi: spesifikk energibruk i bygg (kwh pr.m²) Innkjøpoversikt over tal miljømerka produkt

9 MILJØINDIKATOR ÅR, forts Avfall til gjenvinning/resirkulering eller destruksjon Avfall til gjenvinning (mengder sortert) Papp & papir Plastavfall Glas Matavfall Restavfall EE-avfall Smittefarleg avfall Bygningsavfall Cytostatika og biologisk avfall Avfall til destruksjon Restavfall Farleg avfall Totalt avfall Foto: Kristin Støylen 9

10 8 Område for kartlegging Som ein del av «Prosjektet for innføring av miljøleiing» i Helse Møre og Romsdal HF har vi arbeidd mykje med å samle inn primærdata for perioden Dette har vore nødvendig for å kunne etablere målepunkt for miljøforbetring i komande år. Ein presentasjon av nokre utvalde data for helseføretaket si verksemd er vedlagd. Han skal gi ei utvida forståing av kva verksemda gjer med spreiing innanfor ytre miljø. 8.1 Transportkartlegging av tilsette Vi har kartlagt reiseomfanget blant tilsette og pasientar med både fly/ privatbil i tenestekøyring og tenestebil. Dei tilsette sine reiser til og frå arbeid er ikkje med. Vi trur at ei slik oversikt er med på å gjere oss medvitne om reisevanane våre, og om å finne gode alternativ til reising så lenge dette er forsvarleg. Vi har delt denne oversikta inn i; Tilsette sin bruk av leigebilar Tilsette sin bruk av eigen bil i teneste Tilsette sin bruk av fly Vi har til no ikkje kartlagt dei tilsette sine arbeidsreiser, men vi ser klart at dette kan vere eit område for meir kunnskap i komande år. Det kan vere aktuelt å vurdere dette i høve til mål/tiltak og måling i 2015/16. Leigebilar og privatbilar i tenestekøyring i Helse Møre og Romsdal HF Tala er henta frå databasen til Lønnsregnskap og Leasplan Norge, som viser køyrde kilometer i 2012 og 2013 (utslepp pr. km Leaseplan 153 gr./privatbil 186 gr.) Privatbil Totalt i kilometer Totalt CO 2 -utslipp i tonn Leasing bil Totalt i kilometer Totalt CO 2 -utslipp i tonn Kjørte km leasingbil

11 Kjørte km privatbil CO 2 -utslipp leasingbil i kg CO 2 -utslipp privatbil

12 Tenestereiser med fly i Helse Møre og Romsdal HF Tala er henta frå databasen til Lønnsregnskap og Leasplan Norge, som viser køyrde kilometer i 2012 og 2013 (utslepp pr. km Leasplan 153 gr./privatbil 186 gr.) Totalt i kilometer Totalt CO 2 -utslipp i tonn Totale tjenestereiser i kilometer, 2012 og Antall bestilte tjenestereiser i 2012 og 2013 fordelt etter utgangsflyplass Oppsummert er ansattes bruk av bil og fly i tjeneste fordelt totalt og pr. årsverk i foretaket slik; Trend Talet på km fly Talet på km privatbil Talet på km tenestebil Talet på årsverk Fordelt pr. årsverk i km Kilde: Leaseplan Norge, Viaegenica og Helse Møre og Romsdal lønnsregnskap Oppsummert er CO 2 utslipp fra bil og fly i tjeneste fordelt totalt og pr. årsverk i foretaket slik; Trend CO 2 utslepp i tonn Talet på årsverk Fordelt pr. årsverk i kg. 97,7 89,0 12 Kilde: Leaseplan Norge, Viaegenica og Helse Møre og Romsdal lønnsregnskap

13 8.2 Kartlegging av ansattetransport og møteformer Helse Møre og Romsdal HF har eigne område for miljøinnsats knytte til både reiseverksemd og tilhøyrande kompensasjonstiltak for å ta vare på god kontakt mellom dei ulike einingane, som er spreidde på alle lokasjonane. Bruk av videokonferanse er eit slikt tiltak og vi har førebels statistikk for bruk av videokonferansar i føretaket fordelt på bruk i 2012 og 2013; Trend Totalt tal på timar Talet på årsverk Fordelt pr. årsverk i min. 4,8 13,5 Bruk av Lync som samhandlingskanal er det førebels uråd å registrere, men dette er under arbeid frå Hemit, og vi ventar at dette kan brukast som ein nytteindikator allereie for 2014-aktivitetane. (Lync er deling av lyd/bilde og presentasjonsverktøy gjennom PC). 13

14 8.3 Kartlegging av pasienttransport Området pasientreiser omfattar bruk av både fly, eigen bil og drosje. Førebels har vi ikkje identifisert desse som innsatsområde. Grunnen er at det går føre seg ein del prosessar både regionalt og nasjonalt for å effektivisere bruken av ressursar på dette feltet. Oppsummert er CO 2 -utslepp frå pasientransport fordelt totalt og privatkøyrde kilometer i føretaket slik: Trend CO 2 -utslepp i tonn Talet på kilometer CO 2 /kilometer i kg 0,21 0,18 Kilde: Viaegenica og Helse Møre og Romsdal Pasientreiser Tenestereiser med fly i Helse Møre og Romsdal HF Tallene er hentet fra databasen til Viaegencia, som viser fakturerte flyreiser i 2012 og Totalt i kilometer Totalt CO 2 -utslipp i tonn Totale pasientreiser i kilometer, 2012 og Totale pasientreiser i kilometer 2012 og 2013 fordelt etter utgangsflyplass

15 Pasienreiser med bil og drosje Data fra Pasientreiser Helse Møre og Romsdal HF, PRO Egen bil Totalt i km Totalt CO 2 -utslipp i tonn Drosje Totalt i km Totalt CO 2 -utslipp i tonn Totale pasientreiser med egen bil i kilometer, 2012 og Totale pasientreiser med drosje i kilometer, 2012 Kommunekryssende Kommuneinternt Totale pasientreiser med drosje i kilometer, 2013 Kommunekryssende Kommuneinternt 15

16 8.4 Kartlegging av energiforbruk Forbruket av energi er fordelt på ulike energikjelder og i Helse Møre og Romsdal HF er fordelinga mellom dei ulike kjeldene slik i 2013: Elektrisk kraft 76 % Fyringsolje 1 % Fjernvarme 21 % Fjernkjøling 3 % I miljøsamanheng konsentrerer vi merksemda om potensialet for å minske belastinga på omgjevnadene våre. Mål og tiltak tek sikte på å redusere forbruket, utnytte tilført energi betre og å byte til meir miljøvennlege energikjelder. Føretaket sin bygningsmasse set tydelege grenser for kva vi kan forbetre. Både alderen og dei tekniske løysingane påverkar vilkåra. Basis forbrukstal dannar grunnlaget for å måle effekten av ulike tiltak og erfaringane med samanhengen mellom kostnad og miljøeffekt. Dette er områda som vi prioriterer: Relativt totalt forbruk Forbruksdel fornybar energi Forbruk pr. kvadratmeter (energieffektivitet ) Kjøling og fjernvarme del av totalforbruk Totalt energiforbruk i Helse Møre og Romsdal HF for 2013 er oppsummert (ikkje gr.tall justert 2013); Trend Elektrisk kraft i kwh Fyringsolje i kwh Fjernvarme i kwh Fjernkjøling i kwh Totalt forbruk i kwh Nominell økning forbruk (uavhengig areal/nye oppgaver) i prosent 0,2 Kilde: Tafjord kraft, Fjord Kraft og HMR Tekn.avd. Fornybar energi kjem her fram som ei samanstilling av energikjelder som er knytte til fornybar produksjon/kjelder og andre kjelder. Oppsummert er energi frå fornybare kjelder i føretaket slik; Trend Elektrisk kraft i kwh (20% av totalforbruk) Fjernvarme i kwh Fjernkjøling i kwh Totalt forbruk i kwh Nominell økning forbruk (uavhengig areal/nye oppgaver) i prosent 35,9 37,4 Kilde:Tafjord kraft, Fjord Kraft, NVE varedeklarasjon

17 Ålesund Volda 17

18 Molde Kristiansund 18

19 Relativt totalforbruk av energi kjem fram som ei samanlikning av totalt forbrukt energi vege mot brukt areal; Oppsummert er relativt forbruk av elektrisk energi pr. m 2 i føretaket slik (arealer i 2012=2013); Areal Trend Føretaket m 2, i kwh/m Volda m 2, i kwh/m Ålesund m 2, i kwh/m Molde m 2, i kwh/m Kristiansund m 2, i kwh/m Relativ auke i forbruk av energi pr m 2, i kwh/m 2 0,3 Kjelde: Tafjord kraft, Fjord Kraft, Almenteknisk avdeling HMR Det er ikkje mogleg å skilje ut mengda av energi som vert brukt til kjøling, som eit eige område. Dette forbruket vert nemleg målt som ein del av hovudforbruket, og det vert registrert på felles målararar. Her er eitt unntak. Ålesund sjukehus har etablert eit «fjernkjølingsanlegg» som hentar energi frå sjøvatn. Dette kjøleverket er oppretta i samarbeid med Tafjord Kraftvarme AS, og det har vore i drift sidan Drifta har ikkje vore stabil heile perioden. Det gjer at effekten av tiltaket ikkje utan vidare kan samanliknast frå år til år. Effektivitetstal for areal/volum som tek imot kjøling, er heller ikkje berekna. Det finst heller ingen betraktningar for forholdet mellom totalforbruk og medgått energi til kjøling i eit moderne sjukehus, der det kan vere at samanliknbare tal gir driftsdata for kjøling som optimaliserer forbruket. Oppsummert er registrert medgått energi til kjøling i føretaket slik; Trend Fjernkjøling Ålesund, i kwh/m Totalt fobruk, kwh/m Del energi til kjøling, i prosent 1,9 2,7 Kilde: Tafjord kraft, Fjord Kraft 19

20 8.5 Kartlegging av CO 2 -utslepp Tabellen nedanfor viser CO 2 -utslepp frå forbruket av energi til drift av bygg og utstyr, pasient reiser og tenestereiser for tilsette. Dette gir ikkje ein total oversikt. Det er nemleg ein del område som det er krevjande å få gode data frå, for eksempel CO 2 -utslepp som følgje av endeleg avfallsdisponering. Det finst ikkje gode modellar som kan berekne CO 2 -utsleppet frå avfallet vårt, som i hovudsak vert gjenvunne eller går til energiproduksjon. På forbruk av energi til bygg/anlegg har vi brukt NVE sin varedeklarasjon frå 2012, som syner snitt-utslepp for energi som har ei kjelde fordelt mellom fossil produksjon/atomkraftverk og fornybare kjelder. CO 2 -kjelde Trend Energiforbruket 420 gr/kwh, i tonn Pasientreiser eigen bil, i tonn Pasientreiser drosje/ fly, i tonn Tenestereiser tilsette, i tonn Oppsummert CO 2 -utslepp, i tonn Føretaket har mål for tiltak innanfor området energiforbruk bygg & anlegg, og innanfor utskifting av tenestebilar frå fossilt til fornybart drivstoff. 8.6 Kartlegging av avfallsmengder Etter sammenslåinga av helseføretaka har det i årsmeldinga til styret vore rapportert produserte avfallsmengder i samband med den generell årsrapporteringa. Ei av utfordringane er at vi ikkje har hatt ei samanhengande teneste, og såleis heller ikkje same nemninga på av dei ulike fraksjonane. Sjå ovanfor. Det er venta at vi i 2014 får ny felles standard for både intern nemning/ internt omgrep og for handtering av avfallet etter at leverandøren har teke hand om det på våre vegner. Trass i ulikskapane har vi samla nokre data som viser aktiviteten på området; Totalt avfall, i tonn 2012 Ålesund 1176 Volda 154 Molde 419 Kristiansund 201 Helse Møre og Romsdal HF 1920 I desse tala er også bygningsavfall med. Difor kan variasjonane mellom lokasjonane synast store. 20

21 I fordelinga av dei ulike fraksjonane har vi skilt berre mellom dei som blir gjennvunne; sortering og separat levering av desse avfallfraksjonane: Sortering og separat levering av desse avfallsfraksjonane: Avfall til gjenvinning Restavfall til forbrenning Papp og papir Glas 0 2 Bygningsavfall og trevirke Kompost/matavfall Glas og metall 19 0 Elektronisk avfall Metall, blekk, plast og folie Makulatur 4 Hageavfall 3 Avfall til destruering eller anna handtering Restavfall Farleg avfall 7 9 Sum Viss vi skal analysere belastinga på ytre miljø, må vi ta omsyn til fleire faktorar, då forbrenninga einsidig har eit utsleppsnivå. Men samstundes kjøper vi tilbake fjernvarme frå Tafjord Kraft, som forbrenner dette avfallet på Grautneset, som igjen produserer fjernvarme til Ålesund sjukehus. Substituttet for fjernvarme er fleire og meir potente utslepps-kjelder, anten vi snakkar om elektrisk kraft (utan fornybarkjelde-garanti) eller om eigne oljefyrte kjelar ved sjukehusa. Analysen av oppsamla avfallsmengder er negativ på grunn av aukande mengder avfall. Samstundes er delen til gjennvinning stabil. Det er førebels ikkje kartlagt kor mykje restar av medisin som vert leverte som avfall til forbrenning, og heller ikkje kor mykje vi slepper ut i avløpsanlegga. Dette analysearbeidet har til no ikkje ført til tilrådingar. Det endelege karbon-fotavtrykket som helseføretaket har frå bruk av fjernvarme, må difor avklarast seinare. 21

22 9 Samandrag for 2013 Etter sommaren 2013 vart det gjennomført eit omfattande kartleggingsarbeid av miljøaspekt på avdelingar, seksjonar, einingar og lokasjonar i Helse Møre og Romsdal HF. Dei vesentlege miljøaspekta skal evaluerast årleg når leiinga går gjennom resultata, og eventuelle endringar vil vere eit resultat av årleg status slik det er synleggjort i kapittel 7 Resultatmåling. Resultatmålinga i 2013 vert sett på som gjeldande null-linjemåling; det vil seie ein målbar «før-situasjon». Frå 2014 skal såleis alle resultatmålingar jamførast med null-linjemålinga i 2013, og deretter samanliknast år for år; 2014 med 2013; 2015 med 2014 osv. Dette vert gjort for å kunne synleggjere kontinuerleg forbetring eller eventuell forverring av situasjonen år for år. Jamført med valde miljøindikatorar for perioden og i åra framover skal dette syne tendensen ut frå null- linjemålinga. Det vil for 2013 ikkje vere mogeleg å rapportere eksakt i kva grad miljøindikatorane syner ei utvikling eller ein tendens som er haldbar over tid. 10 Tiltaksplan 2014/2015 Tiltaksplanen for 2014/15 vil bli basert på tendensen i resultatmålinga for 2013, som vist i kapittel 7, og han skal bidra til å betre eventuelle negative tendensar, markerte med gult og raudt. Gult felt, som er eit varsel som kan krevje handling, skal vurderast individuelt med omsyn til om den skal følgjast opp ytterlegare, eller om situasjonen er under kontroll. Denne tiltaksplanen er overordna for føretaket, og han skal vere grunnlaget for lokale tiltaksplanar for kvar avdeling/ seksjon/eining. Kvartalsvise rapporteringar skal liggje føre i driftsrapportar til leiinga. Årleg oppsummering av denne driftsrapporten skal leggjast fram frå og med 2014 i samband med den årlege rulleringa av årshjulet Døme på tiltaksplan for 2014/15 Miljøindikator Døme Tiltak Ansvarleg Frist Kommentar Talet på km tenestekøyring med bil (km per årsverk, både privatbil og tenestebil). Større merksemd på bruk av video- og Avdelingssjefar, HRavdelinga (felles oversikt over møterom) Fristen gjeld tilbakemelding om moglege tilnærmingar til å finne gode løysingar sidan dette er eit tiltak vi må arbeide kontinuerleg med utover perioden 2014/15. telefonmøte og Lync som alternativ til å reise til møte. Få ei felles oversikt over møtestudio med sentral-booking. 22

23 23

24 Helse Møre og Romsdal HF Postboks Ålesund Design: Unniform AS,

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 88/17

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 16.12.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Randi Skirbekk/Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 96/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2015

Miljøfyrtårnrapportering 2015 Miljøfyrtårnrapportering 215 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif srapport 2012 Miljøleiingssystemet i Klif TA 3011 2013 1. Historikk Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grøn stat 1998 2001. Frå 2001 hadde etaten miljøleiingssystemet

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Fagerlia videregående skole Anja Tuvik Rødset Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet anja.rodset@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Borgund vidaregåande skole

Borgund vidaregåande skole 22.6.216 Utskriftsvennlig statistikk Borgund vidaregåande skole Miljøfyrtårn Borgund vidaregåande skole Årlig klima og miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 1 4 1 2 1 17 1 17 1 145 1

Detaljer

Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011.

Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011. Til alle einingar som er under sertifisering eller er sertifisert som Miljøfyrtårn Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011. Rekneark med sentralt innsamla

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2015

Miljøfyrtårnrapportering 2015 Miljøfyrtårnrapportering 215 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Haram vidaregåande skule n Magne Helland jan.magne.helland@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljøoppdrag gitt til spesialististhelsetenesta. Viseadm. dir. Helge Bryne, Helse Vest RHF

Miljøoppdrag gitt til spesialististhelsetenesta. Viseadm. dir. Helge Bryne, Helse Vest RHF Miljøoppdrag gitt til spesialististhelsetenesta Viseadm. dir. Helge Bryne, Helse Vest RHF Miljøoppdraget til helseføretaka gitt i føretaksprotokollen for 2008 Forbruket, innkjøpsmakta og eigedomsmassen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt

Miljørapport - Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt - Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. 2 Kommentarer: 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 Prosent 4 6 8 1 Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Søre Sunnmøre kompetanseregion

Søre Sunnmøre kompetanseregion Søre Sunnmøre kompetanseregion Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 1 9,1 % 8 7,8 % Prosent 6 4 6,2 % 5,8 % 5,4 % 5,7 % 2 21 211 212 213 214 215 1 av 1 26.2.216, 15.28 Innkjøp Antall

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009 Miljørapport 2008 Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 4-09 Mai 2009 Miljørapport Hordaland fylkeskommune 2008 Samandrag: Statistisk sentralbyrå sin klimagasstatistikk viser at medan prosessutslepp

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Vedteke av fylkesutvalet 01.03.1999, sak U-40/99A - redigert april 2005, juni 2009, mars 2015. 1. Formål Dette dokumentet gir felles retningslinjer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø?

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www.vista-analyse.no Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde.

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde. Framskriving av avfallsmengdene i Ålesundregionen fram mot 2030 Generelt er det vanskeleg å framskrive avfallsmengdene 15 år framover i tid. Ein oversikt over utviklinga i mengden hushaldsavfall frå 1996

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om .. Det andre jeg skal si noe om Miljømerking og miljøsertifisering Kvifor? Tiltaket treff vanlege folk, på ein positiv måte. Når mange gjer litt, monnar det til saman. Strakstiltak - Ikkje lang planlegging

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole - Stranda vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 22, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 1.3.217, 17.1 Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Miljørapport for 15 Systemkrav Antall elever og ansatte 1 8 Antall elever og ansatte 8 6 7 73 67 5 7 6 9 1 11 1 13 1 15 Ansatte 19, Elever 7 1 av 9 6..16, 1. Arbeidsmiljø

Detaljer