Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM"

Transkript

1 Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifisering av preparatet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og frarådet bruk Anbefalt bruk: A/C Antibakteriel skum Behandling 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør. ERRECOM SRL Via Industriale, 14 Corzano (BS) Italia Tlf / Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene: 1.4. Nødtelefonnummer Giftkontrollsenter Niguarda Ca 'Granda - Milano - ITALIA DEL 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Direktivkriterier, 67/548/CE, 99/45/EC og påfølgende endringer av disse: Egenskap / Symboler/tegn: F+ Ekstremt brannfarlig. Setninger R: R12 Ekstremt brannfarlig. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008: Fare, Aerosols 1, Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Aquatic Chronic 3, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet: andre farer 2.2. Merking Symboler/tegn Fare Fareindikasjoner: H222+H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forholdsregler: /1 Side n: 1 av 9

2 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F. P501 Kast innhold / beholder i henhold til lovverket. Særlige bestemmelser: Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer: 2.3. Andre farer vpvb stoffer: - PBT stoffer: Andre farer: andre farer DEL 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1. Stoffer 3.2. Blandinger Farlige stoffer i henhold til EF-direktivet 67/548 og CLP-regulering og tilhørende klassifisering: Antall Navn Identifikasjonsnr. Klassifisering >= 15% - < 20% propan Nummer CAS: EC: >= 3% - < 5% isopropanol Nummer CAS: EC: REACH No.: XXXX >= 3% - < 5% butan Nummer CAS: EC: >= 1% - < 3% isobutan Nummer CAS: EC: /1 Flam. Gas 1 H Press. Gas H280 F+; R12; stoff med en EU grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 2.6/2 Flam. Liq. 2 H /2 Eye Irrit. 2 H /3 STOT SE 3 H336 F,Xi; R /1 Flam. Gas 1 H Press. Gas H280 F+; R12; stoff med en EU grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen 2.2/1 Flam. Gas 1 H Press. Gas H280 F+; R12; stoff med en EU grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen /1 Side n: 2 av 9

3 >= 0.5% - < 1% N, N-didecyl-N-m ethyl-poly (oxyethyl) ammonium propionate >= 0.1% - < 0.25% Sodium N-lauroylsarc osinate CAS: REACH No.: CAS: EC: REACH No.: XXXX 780 ppm etylenglykol Nummer CAS: EC: /4/Oral Acute Tox. 4 H /1B Skin Corr. 1B H /A1 Aquatic Acute 1 H /C1 Aquatic Chronic 1 H410 Xn,C,N; R /53 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H /2 Skin Irrit. 2 H /1 Eye Dam. 1 H318 T,Xi; R /4/Oral Acute Tox. 4 H302 Xn; R22 DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Ved hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Ved øyekontakt: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging: Oppkast må absolutt ikke fremfrovoseres.henvend DEG STRAKS TIL LEGE. Ved innånding: Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile Viktigste akutte og senere symptomer og virkninger 4.3. Henvisning om øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling Behandling: DEL 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Egnet slukkeutstyr: Ved brannslukning, bruk kjemiske skum. Bruk ikke vannstråler. Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn: spesielle 5.2. Spesiell farer som utgår fra stoffet eller blandingen Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser. Brenning medfører stor røykutvikling Henvisninger for brannslokking Bruk egnet pusteutstyr. Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende. Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko. /1 Side n: 3 av 9

4 DEL 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Bruk personlig verneutstyr. Fjern alle antenningskilder. Flytt personer i sikkerhet. Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og Miljømessige forholdsregler Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk. Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte. Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter. Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand 6.3. Metoder og materiale for oppsamling og opprensning Vask med rikelige mengder vann Henvisning til andre avsnitt Se også avsnittene 8 og 13 DEL 7: Håndtering og lagring 7.1. Tiltak for sikker håndtering Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk. Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort. Før eventuelle overføringsoperasjoner, pass på at det ikke er noen rester av inkompatible materialer i beholderne. Tilsølte klær må skiftes før du går inn på områder der det finnes mat. Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompabiliteter Beholderne må oppbevares godt lukket Må alltid konserveres/oppbevares i lokaler som er godt luftet Hold langt unna flammer,gnister og varmekilder.unngå direkte eksponering for solen Oppbevares langt fra mat, drikke og fôr. Uforenelige stoffer: spesiell.se også følgende paragraf 10 Indikasjoner for lokalene: Kjølige og passe luftige 7.3. Særlige bruksområder spesielle DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere propan - CAS: TLV TWA ppm - 0 mg/m3 isopropanol - CAS: TLV TWA ppm, A4-491,53 mg/m3, A4 TLV STEL ppm, A4-983,07 mg/m3, A4 butan - CAS: TLV TWA ppm - 0 mg/m3 isobutan - CAS: TLV TWA ppm - 0 mg/m3 etylenglykol - CAS: TLV TWA - A4 TLV STEL - C 39,39 ppm - C 100 mg/m3, A4 VLE 8h - 52 mg/m3-20 ppm VLE short mg/m3-40 ppm DNEL eksponeringsgrenseverdier /1 Side n: 4 av 9

5 PNEC eksponeringsgrenseverdier 8.2. Eksponeringskontroll Beskyttelse av øynene: Ikke nødvendig for normal bruk. Men følg i alle tilfeller god arbeidspraksis Beskyttelse av huden: spesielle forholdsregler behøves for normal bruk. Beskyttelse av hendene: Ikke nødvendig for normal bruk. Åndedrettsbeskyttelse: Ikke nødvendig ved vanlig bruk Termiske farer: Miljømessige utsettingskontroller: DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende og farge: væske fargeløs Lukt: karakteristisk parfymert Luktterskel: ph: Smeltepunkt / frysepunkt: Startkokepunkt og fordampingshastighet: Antennelighet fast legeme/gass: Selvantenningstemperatur: < 0 C Damptetthet: Antennelighetspunkt: 0 C Fordampingshastighet: Damptrykk: Relativ tetthet: 0,88 g/ml Vannoppløselighet: delvis Oppløselighet i olje: løselig Løselighet (n-oktanol/vann): Selvantenningstemperatur: Nedbrytningstemperatur: Klebrighet/viskositet: Eksplosive egenskaper: Brennstoff egenskaper: 9.2. Andre opplysninger Blandingsevne: Fettløselighet: Konduktivitet: Stoffgruppenes karakteristiske egenskaper DEL 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabilt under normale betingelser Kjemisk stabilitet Stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Konstant/stabilt i normale tilstander /1 Side n: 5 av 9

6 10.5. Inkompatible materialer Unngå kontakt med brennstoff.produktet kan komme til å ta fyr farlige nedbrytingsprodukter. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Informasjon om toksikologiske virkninger Toksikologisk informasjon om blandingen: Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i blandingen: Sodium N-lauroylsarcosinate - CAS: a) akutt toksitet: Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte 1 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD Test Guideline Merknader: Test substance: 35% Remarks: Harmful by inhalation. Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte 0.05 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD Test Guideline Merknader: Test substance: 100% Remarks: Toxic by inhalation. Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD Test Guideline 401 b) hudetsing/irritasjon: Test: Irriterende for huden - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin Negativ - Varighet: 4t - Kilde: OECD Test Guideline Merknader: Test substance: 30% c) alvorlig øyeskade/irritasjon: Test: Irriterende for øynene - Arter: Kanin Positiv - Kilde: OECD Test Guideline Merknader: Test substance: 30% Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen 453/2010/EF som er opplistet under anses som ikke andvendbar.: a) akutt toksitet; b) hudetsing/irritasjon; c) alvorlig øyeskade/irritasjon; d) puste- eller hudsensibilisering; e) cellemutagenitet; f) kreftfremkallenhet; g) reproduktiv toksitet; h) STOT - enkelt eksponering; i) STOT - gjentatt eksponering; j) innåndingsfare. DEL 12: Økologiske opplysninger Giftighet Brukes etter gode arbeidsmetoder,slik at spredning av produktet i miljøet unngåes Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Sodium N-lauroylsarcosinate - CAS: a) Akutt giftighet i vann: Endepunkt: LC50 - Arter: Fish 107 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD Test Guideline 203 Species: Danio rerio (zebra fish) semi-static Test substance: 30% Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 29.7 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD Test Guideline 202 Species: Daphnia magna (water flea) static Test substance: 30% e) Giftighet for planter: Endepunkt: erre1 - Arter: Algae 79 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD Test Guideline 201 Species: Desmodesmus subspicatus (green algae) static Test substance: 30% Persistens og nedbrytbarhet Sodium N-lauroylsarcosinate - CAS: /1 Side n: 6 av 9

7 Bionedbrytbarhet: Rask nedbrytbar - Test: - Varighet t: - %: - Merknader: ISO Method: Directive 67/548/EEC Annex V, C.4.B Bioakkumulasjonspotensial Mobilitet i jord Resultater av PBT og vpvb-vurdering vpvb stoffer: - PBT stoffer: Andre skadelige virkninger DEL 13: Instrukser ved deponering Avfallshåndteringsmetoder Gjennvinning om mulig. DEL 14: Transportopplysninger UN-nummer ADR-Nummer ONU: 1950 IATA-Nummer ONU: 1950 IMDG-Nummer ONU: Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse ADR-Spedisjonsnavn: AEREOSOLS, flammable IATA-teknisk navn: AEREOSOLS, flammable IMDG-teknisk navn: AEREOSOLS, flammable Transportfareklasse ADR-Klasse: 2 ADR-etikett: 2.1 IATA-klasse: 2.1 IATA-etikett: 2.1 IMDG-klasse: Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker ADR-tunnelrestriksjonskode: D IATA-passasjerfly: 203 IATA-lastefly: 203 IMDG-teknisk navn: AEREOSOLS, flammable IMDG-EMS: F-D, S-U Transport i bulk iht. Vedlegg II av MARPOL73/78 og til IBC-koden DEL 15: Regelverksmessige opplysninger Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder for stoffet eller blandinge Dir. 67/548/EØF (Klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer) Dir. 99/45/EF (Klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger) Dir. 98/24/EF (Risikoer knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen) Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksopneringsgrenseverdier) Dir. 2006/8/EF Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013 Regulering (EU) nr. 453/2010 (Vedlegg I) Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) /1 Side n: 7 av 9

8 Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer: Restriksjoner knyttet til produktet: Begrensning 3 Begrensning 40 Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder: restriksjoner. Når anvendelig, referer til følgende normativer: Direktiv 2003/105/EC (Direktiv Seveso II). D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringdmidler). Rådets direktiv 1999/13/EF (VOC-direktiv) Anvendelse av direktiver 82/501/EF(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): kjemisk sikkerhetsvurdering Nei DEL 16: Andre opplysninger Tekst til setninger brukt i avsnitt 3: R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R23 Giftig ved innånding. R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H330 Dødelig ved innånding. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring. Bibliografiske hovedkilder: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold CCNL - Bilag 1 Insert further consulted bibliography Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier. Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde. /1 Side n: 8 av 9

9 Dette skjemaet annulerer og erstatter alle tidligere utgivelser. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: PNEC: RID: STE: STEL: STOT: TLV: TWATLV: WGK: Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei. Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society). Klassifisering, merking, emballering. Beregnet nivå uten virkning Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer. Forordning om farlige stoffer, Tyskland. Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier. International Air Transport Association. Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA). International Civil Aviation Organization. Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO). International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs. Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser. Eksplosjonskoeffisent. Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population. Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population. Langvarig eksponering Beregnet konsentrasjon uten virkning. Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane. Kortvarig eksonering Kortsiktig eksponeringsgrense. Giftighet for spesifikt målorgan. Terskelgrenseverdi. Terskelgrenseverdi for ttidsvektet gjennomsnitt 8 timer per dag. (ACGIH-standard). Tysk vannfareklasse /1 Side n: 9 av 9

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer