Møtesamarbeid med andre gjennom 100 år. Med Tekna Drammen avdeling siden MØTESTEDET med Tekna, DTF, NBBL og Siviløkonomene siden 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtesamarbeid med andre gjennom 100 år. Med Tekna Drammen avdeling siden 1912. MØTESTEDET med Tekna, DTF, NBBL og Siviløkonomene siden 1997"

Transkript

1 Møtesamarbeid med andre gjennom 100 år. Med Tekna Drammen avdeling siden MØTESTEDET med Tekna, DTF, NBBL og Siviløkonomene siden 1997 Drammens Tekniske Forening (DTF) ble stiftet i 1880 og så på seg selv som eksklusiv teknisk, og da forhandlingene om dannelse av et landsforbund for norske ingeniører foregikk, gikk man ut fra at DTF i sin helhet ville kunne tilsluttes dette. Ved forespørsel blant foreningens 70 medlemmer angående tilslutning, viste det sig imidlertid at kun 40 meldte seg til opptagelse. Man ble derfor nødt til å danne en særskilt gruppe av ingeniører og arkitekter. På generalforsamlingen den 28. mars 1912 vedtok man derfor følgende til lovenes 2: "Blant foreningens medlemmer dannes en gruppe av ingeniører og arkitekter der tilsluttes lands-foreningen N.I.A.F. (etter 1912 NIF.). Gruppens medlemmer må oppfylle NIF's opptagelsesbetingelser." Gruppen ble derfor lovlig konstituert og besluttet anmeldt til landsforeningen under navnet NIF Drammen avdeling. NIF Drammen avdeling holdt egne møter til behandling av spesielle saker, men foredragsmøtene ble, på få unntagelser nær, holdt i DTFs regi. De to foreninger hadde felles formann og varaformann, og DTFs lover hadde derfor en bestemmelse om at det til disse verv bare kunne velges aktive medlemmer av NIF Drammen avdeling. På den annen side kunne ingen bli medlem av NIF Drammen avdeling uten automatisk å bli medlem av DTF, og NIF Drammens avdeling lover hadde en bestemmelse om at dens medlemmer måtte betale kontingent til DTF. En del av de yngre medlemmer av NIF Drammen avdeling fant dette forhold utilfredsstillende og fra midten av 1930-årene gjorde det seg blant disse gjeldende en viss misnøye med det tilbaketrukne liv som avdelingen til da hadde ført som en gruppe innen DTF. Spørsmålet ble derfor tatt opp om en regulering av dette forhold, idet det ble innledet forhandlinger med sikte på opprettelse av en avtale om samarbeid mellom de to foreninger med hensyn til foredragsvirksomheten. Forhandlingene med NIF Drammens avdeling førte som et foreløpig resultat til at det i vårsemesteret 1938 ble arrangert 2, og i møtesesongen 1938/39 5 felles foredragsmøter. NIF Drammen avdeling tok sine lover opp til revisjon. Etter Den Norske Ingeniørforenings lover måtte alle avdelingenes lover, for å være gyldige, være godkjent av foreningens hovedstyre. Hovedstyret meddelte imidlertid at det ikke kunne approbere lover som bandt medlemmene til å ivareta standsinteresser i samarbeid med en annen organisasjon og som betingelsesløst påla dem kontingent til en annen forening. NIF Drammen avdelings generaforsamling den 5/ valgte ingeniør R. M. Schwensen som sin formann, uavhengig av DTF, som på sin generalforsamling den 24/ hadde gjenvalgt ingeniør Sverre Hassel som formann. Dermed var det første skritt gjort til opphør av det tidligere bestående styrefellesskap mellom DTF og NIF Drammens avdeling, og ingeniør Hassel var den siste som samtidig var formann for begge foreninger.

2 2 Ingeniør Sverre Hassel Etter at nye lover for NIF Drammen avdeling var vedtatt, meddelte avdelingens styre i brev av 8/ at det lovbundne samarbeid, som til da hadde eksistert mellom de to foreninger, i henhold til de nye lover, måtte ansees som opphørt. Saken ble inngående drøftet av begge foreningers styrer og valgte forhandlere. Etter utførlig behandling på medlemsmøter i begge foreninger førte forhandlingene til at begge foreningers generalforsamlinger våren 1939 (23/3 og 30/3) vedtok en avtale om samarbeid i forbindelse med foredragsmøter. Denne avtalen dannet grunnlaget for de to foreningers samarbeid om foredragsmøter i sesongene 1939/40 og 1940/41. Den virket til begge styrers tilfredshet, og en ny avtale ble vedtatt for 1945/46. NIF Drammen avdeling fremsatte den 14/ følgende forslag til ny avtale mellom DTF og NIF Drammen avdeling om samarbeid: 1. DTF arrangerer normalt 6 foredragsmøter pr. sesong. NIF arrangerer normalt 4 foredragsmøter pr. sesong. Møtene er fellesmøter og averteres i begge foreningers navn. Hver forening leder og bekoster de møter den arrangerer. 2. Ved planleggelsen av sesongen konfereres om program for fellesmøter og særarrangement. 3. Lokale leies i fellesskap. 4. De som er medlemmer av begge foreninger, skal ha en reduksjon i sin kontingent i DTF. Størrelsen av denne reduksjon bestemmes av DTF 5. Avtalen kan, med virkning fra neste sesongs begynnelse, sies opp innen 1. februar. I DTFs årsmøte den 8/ ble denne avtale enstemmig vedtatt og dannet i mange år grunnlaget for de to foreningers samarbeid om foredragsvirksomheten. Etter hvert ble det også opprettet en avtale med Drammens Handelsstands forening om møtesesamarbeid, nemlig ett fellesmøte pr sesong med DTF, NIF og Handelstandsforeningen som arrangører. Samarbeidet mellom Drammens Tekniske Forening og NIF Drammen avdeling fortsatte frem til nittiårene med normalt ett fellesmøte i sesongen. Videre fikk medlemmer av begge foreningene innbydelse til møter av felles interesse.

3 3 En milepæl ble nådd da Drammen Høyskolesenter kunne tas i bruk for felles møter og møtested for samarbeidende foreninger - og navnet ble MØTESTEDET. Første program var høsten 1997 med 5 møter og 4 samarbeidende foreninger: Drammen Arkitektforening, Norsk forening for Bolig og Byplanlegging (NBBF), NIF Drammen avdeling og Drammens Tekniske Forening (DTF). Kjell Grinde var formann i DTF og den som utviklet Møtested konseptet, hvor DTF var drivkraft og administrator av det hele. Samarbeidende foreninger har variert noe. Det er bare DTF og NBBF som har vært med hele tiden. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening har vært med hele tiden med unntak av høsten 1998 og hele Norske Siviløkonomers Forening har vært med siden våren Ellers har følgende foreninger vært med i kortere eller lengre perioder: Norsk Enøk og Energi (fra høsten 1998 til og med våren 2002), Drammen og Oppland Turistforening (fra høsten 2002 til og med våren 2004) I 2004 skiftet Norske Sivilingeniørers Forening, NIF navn til Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening, og lokalforeningen fikk navnet Tekna Drammen avdeling. I 2005 samarbeidet følgende foreninger om MØTESTEDET: Drammens Tekniske Forenig, Tekna Drammen avdeling, Norske Siviløkonomers Forening og Drammen Bolig- og byplanforening. Virksomheten på MØTESTEDET våren 2005 fikk bred omtale i Drammens Tidende mandag 17. januar 2005:

4 Foreningsåret 2006 gjennomførte de samarbeidende foreninger 3 møtestedsarrangementer. Møtet om Fortetting i Drammen var svært godt besøkt, Ypsilon trakk også mange tilhørere. Møtet om byens nye bibliotek ble for de frammøtte en helt spesiell opplevelse: en mer sprudlende biblioteksjef enn Sølvi Tellefsen skal man lete lenge etter. Våren 2007 var det ikke noe "Møtestedet-arrangement". Dette skyldtes flyttingen fra Høyskolesenteret på Bragernes til Kunnskapsparken på Papirbredden. Avklaringer om samarbeid mellom leietakerne ved Kunnskapsparken (bl a om utleie av lokaler) tok tid. De samarbeidende foreninger gjennomført derfor 2 møtestedsarrangementer i foreningsåret

5 8. november 2007 inviterte DTF til diskusjon om Strømsøs utvikling. Strømsø torg, mangfold i bomiljøet, parkering, Det nye Drammensbadet og fotballstadion på Sundland var sentrale debattemaer - og ikke å forglemme Gods- og containertemninalen i bomiljøet ved Griffenfeldtsgate. Møtet 16. april hadde Drammen Bolig- og byplanforening ansvaret for og temaet var "Signalbygg i Drammen". Møtestedet 2008 Møtestedssamarbeidet hadde som ambisjon å arrangere 2 møter hvert halvår, men foreningene bestemmer selv om det blir flere. Denne våren var det hele 4 Møtestedsarrangementer: 28. januar Trafikk i Drammen med dagens klimautfordringer med representanter fra Drammen kommune (byplansjef Jomar Langeland), Statens Vegvesen (Gert Myhren) og Buskerud fylkeskommune (Rune Stustad). Møteleder var Dankert Freilem. Dette var en ønsket oppfølger av et godt besøkt møte om Øvre Sund bru - som vi hadde i oktober februar Personlig økonomi i lys av finanskrisen med Siviløkonomene som arrangør. 22. april ble Sykehussaken diskutert også med Siviløkonomene som arrangør og uka etter diskuterte Bolig- og byplanforeningen Fremtidens boliger. Møtestedet august 2009 arrangerte Tekna et politisk debattmøte om Kunnskaps-næringene gjennom krisetider. Møteleder var Teknas kommunikasjons-direktør Tore Westhrin. Temaet ble innledningsvis belyst ved et interessant og lærerikt innlegg fra konsernsjef Walter Qvam i Kongsberggruppen. I den politiske debatten som fulgte, deltok Martin Kolberg (Ap), Trond Helleland (H), Ulf Erik Knutsen (FrP) og Per Olof Lundteigen (Sp). Tom Dalbak, forfatter av boka En by som Drammen, sto for det kulturelle innslaget. Møtet var godt besøkt anslagsvis 100 til stede. Møtestedet 9. september hadde som tema Havna som samfunnsbygger v/ havnedirektør Einar Olsen. Det ble en flott kveld, med mye faglig påfyll. Diskusjonen som pågår rundt Trafikknutepunkt Drammen ble godt belyst. Møtestedet 2010 Høsten 2010 er det planlagt 3 arrangementer: Onsdag 15.september kl Nano-teknologi (DTF) Onsdag 27.oktober kl Energiøkonomisk boligoppvarming (Tekna) Medio november Buskerudbyen (Bolig og byplan) MØTESTEDET Møter arrangert i perioden 1997 til 2010 av de samarbeidende foreningene Gulskogen et regionalt knutepunkt. En rekke sentrale nøkkelpersoner drøfter Gulskogen. Myndigheter presenterer rettningslinjer og planer. Vil veipakken skape trivsel i Drammen? Ved sivilingeniør Erik Brand Olimb. Trenger Drammen et Høyskolesenter? Ved Harald Kollstrøm daglig leder Drammen Høyskolesenter, og Bjarne Flølo direktør ved Drammens Teater. Bybanen i Drammensregionen, kommer den? Ved Kirsten Voie fra Drammen byutviklingsavdeling, Tor Saghaug plandirektør i Jernbaneverket,Øystein Svendsen lokatogsjef,tore Kåss plandirektør i Oslo sporveier.

6 6 En ny SND-giv i Drammen og Buskerud? Ved regionaldirektør Toril Mølmshaug Virker forbedringstiltakene i Drammen? Prosjektdirektør Randi Eng i Vekst og Trivsel i Drammen, direktør Johan Remmen i Byen vår Drammen, prosjektleder Terje Askerud SMB-Forum Buskerud, Forsker Knut Halvorsen i NIBR. Boligfortettning i Dalbunnen. Ved leder av planseksjonen i Drammen kommune og eiendomsmegler Tore Dahl. Mangler Drammen egentlig tomter? Ved kommunaldirektør Svein Alfheim og eiendomsmegler Geir A. Dahl. Kan våre høyskoler innfri tidens krav? Ved Finn Tue fra Høyskolen i Buskerud og Per Arne Edvardsen fra ABB Kraft A/S Trenger vi en regional plan Fra Hokksund til Lier? Ved Wilhelm Torheim fra Miljøverndepartementet og Paul Oddvar Liseth fra Buskerud fylkeskommune. Det nye Fornebu 6 måneder før siste flyavgang. Ved Ove Ellingsen og Trond Aulund, Oslo Kommune. Hvilket flyplasstilbud får egentlig Drammensregionen? Ved direktør Bjørn Sund Oslo lufthavn Gardermoen, direktør Stein Sire Sandfjord lufthavn Torp og rådsmedlem Fredrik Hirsch i Fornebuaksjonen. Bro eller tunnel har valget betydning for Drammens fremtid? Ved Prosjektleder Kåre Fjellstad i Statens Vegvesen Buskerud, fra byutviklingsavdelingen i Drammen Kommune og sivilarkitekt Kjell Reine fra Halvorsen & Reine AS. Byen og Havna enten eller, eller både og? Ved Havnesjef Einar Olsen, Petter Øijord fra bragernes Bydelsutvalg, regiondirektør Per Steinar Jensen fra NHO og Seksjonsleder Sigurd Fjøse fra Buskerud fylkeskommune. Er energi mer enn oljeinntekter og kalorier? Hva betyr energiforsyningen for utviklingen av vår region? Ved sivilingeniør Unn H. Bak i NEE, direktør Runar Hannevold i Drammen Energinett AS og generalsekretær per Olaf Lundeteigen i Senterpartiet. Hva gjør Kongsberg som Drammen ikke gjør? Ved ordførerne LiseChristoffersen i Drammen og Morten Eriksrød i Kongsberg Ett år til Dommedag Ved Øystein Aanes fra Direktoratet for sivil beredskap. Intelligente EL-installasjoner er over oss. Hva betyr dette for våre hjem og våre arbeidsplasser? Ved Svein Tore Moe fra ABB Control AS. Byen Portland, Oregon, USA. Utvikling En byutvikling vi bare kan drømme om. Ved sivilingeniør Leif Helgerud. Kryss eller kaos på Lierstranda? Ved ordfører Ulla Nævestad i Lier og vegsjef Trygve Rognan. Lokalt energiarbeid i praksis. Hva gjøres i Nedre Buskerud? Plan og byggningsloven med nye forskrifter. Erfaringer etter ett års praksis. Norsk oljevirksomhet over og ut? Ved Forskningsjef Stein Ramberg og seniorrådgiver Nils Opdahl fra Saga Petroleum AS. Østlandssamarbeidet regional analyse / samferdselpakke. Ved spesialrådgiver Bjarne Stabæk i Østlandssamarbeidet. Vil IKT (Informasjon og KommunikasjonsTeknologi) bli Norges ny olje? Ved forskningsjef Fritz Bekkadal fra Sintef/Norges forskningsråd.

7 2000 Merkevareutvikling en organisasjons- og produktutviklingsprosess. Ved siviløkonom Erik Schyberg fra bedriftsrådgivning firmaet Yankelovich. Kino i Drammen ny teknologi ny opplevelse? Ved kinosjef Oddbjørn Solstad i Drammen kinomatografer og disponent Odd Knutsen fra Knutsens Kinotekniske AS. Vegpakke Drammen Hva nå? Ved veisjef i Buskerud Eva Solvi. Strategisk ledelse i en uforutsigbar verden. Ved Norwegian Trading Design Norge AS. Byplanlegging i Drammen. Ved seksjonsleder Bjørn Veirud fra byutviklingsavdelingen i Drammen. Buskerud sentralsykehus - en lokalpolitisk nærmiljøsak? Ved Svein Jacobsen fra Buskerud fylkeskommune,wilhelm Torheim fra Miljøverndepartementet og Nils Fr. Wisløff rådmann i Drammen. Kreativitetens tidsalder. Ved rådgiver Steinar Evensen fra Scandinavian Training Design. Organisering av kommuner eksempelvis Drammen. Ved rådmann i Drammen Nils Fredrik Wisløff. Effektivisering av helsevesenet. Ved helseminister Tore Tønne. Stedsutvikling Drammen bedre enn sitt rykte. Ved Yngve Carlsson fra NIBR, Sigurd Fjøse fra Buskerud fylkeskommune, Dag Lauvås fra Drammen kommune Planlovutvalget og status i arbeidet med revisjon av plan og byggningsloven. Ved Harald Thomas Endresen fra Miljøverndepartementet, ordfører i Drammen Lise Christoffersen, regionalsjef Hans Petter Christensen i Buskerud fylkeskommune. Regional planlegging regionalt samarbeide. Ved sivilingeniør Per L. Kjos fra Scandiaconsult AS. Ny motorvegbru Drammens nye ansikt. Ved sivilarkitekt Petter Andreas Larsen fra Arkitektskap. Eltek start og utvikling frem til idag. Ved Eltek gründer Alain Angelill. Er du deg selv nok? Ved daglig leder Erik Schyberg i konsulentselskapet Yankelovich. Økte strømpriser trussel eller mulighet? Ved daglig leder Unn H. Bak i NEE, daglig leder Pål Smiths i Lindum ressurs og gjennvinning, Framtidens virksomheter. Ved siviløkonom Einar Michelsen. Bomring, piggdekkavgift, parkeringsgebyr. Ved Eva Solvi vegsjef i Buskerud, Rolf Bergersen ordfører i Nedre Eiker,Anne Austad leder av forbrukerrådet i Buskerud,Kristin Ødegaard leder i Byen vår Drammen, Byaksen Drammen sentrum blir det noen gevinst, og i så fall hvilken, når veipakka er på plass? Ved Bjørn Veirud/ fungerende byplansjef i Drammen, Jan Moberg/journalist og bypatriot, Christian Falck Pedersen fra AS Ticon. Nytt Høyskolesenter Campus Drammen. Ved leder av Drammen Høyskolesenter Harald Kolstrøm, 2002 Næringslivet i forandring! Ved næringsjef i Drammen kommune Espen Andersen,daglig leder i Drammen Næringslivsforening Hans-Petter Tonum og regionalsjef i Buskerud fylkeskommune Hans-Petter Christensen. Drammen havn skjebnevalg nå? Ved havnedirektør Einar Olsen og Søren Falck Zapffe fra planutvalget i Lier. Hvordan få gjort mer, men jobbe mindre? Ved Kerry Gleeson fra Institute for Business Technology. Egen etablering hva kreves og hvordan forberede etablering. Ved Gro Moen fra Etablererkompetanse. 7

8 Nytt Høyskolesenter og mer enn det? Ved daglig leder Drammen høyskolesenter Harald Kollstrøm, leder Union Eiendomsutvikling Trond Åsheim og stortingsrepresentant for Drammen Magnar Lund Bergo. På sykkel i Drammen. Ved prosjektleder i vegvesenet i Buskerud Kai Midtskogen, overingeniør i Drammen kommunes byplanavdeling Steen Jacobsen og leder i syklistenes landsforbund Trond Berget. Ikke alle har Singapore-pensjoner!! Ved Gjensidige NOR og Norske Siviløkonomers Forening. Boligpolitikk i Drammen. Ved student ved BI Buskerud Susanne Kjærstad, rådgiver i Drammen kommune Theis Juell Theisen og reprsentant fra Husbanken. Køer og kaos i Drammens forgård hvor lange og hvor lenge? Ved utbyggingsjef Svein Olav Thorvik fra Statens Vegvesen og kommunaldirektør Arild Eek fra Drammen kommune. En russisk ubåt, terror og skitne bomber fleip eller fakta? Ved seksjonsleder ved Statens strålevern Ole Reistad. Drammen som fylkeshovedstad? Ved Buskerud fylkeskommune,drammen kommune og en annen kommune i Buskerud. Friluftsliv i Drammen, uante muligheter! Ved nestleder i DNT landstyre Pernille Rød Larsen og styreleder i DOT Per Erik Marheim Lokalisering av knutepunktfunksjoner (godsterminal, transport, logistikk, havn) sett i forhold til utvikling av Nybyen og Lierstranda / strandområdene i ytre Lier. Ved fungerende regionsdirektør i Jernbaneverket Sør Helge Tunheim, byplansjef i Drammen kommune Arthur Wøhni og kommunalsjef i Lier kommune Astrid Aass. Får Drammensfjorden sin nye øy? Ved formann i drammens Seilforening Carl E. Utengen og rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen Inger Staubo. Drammen som sjøfartsby før og nå. Ved formann i Drammen Sjømannsforening Moritz Askildt. Korrupsjon et samfunnsproblem også i Norge? Ved Politietaten. En vandring i Drammen og Oplands Turistforenings rike. Ved Leder og styremedlemmer i DOT Nytt sentralsykehus på Gullaug i 2010 fra visjon til virkelighet. Ved direktør på Sykehuset Buskerud Erik Normann, spesialrådgiver på Sykehuset Buskerud Svein Jacobsen og Jann Ivar Brekken fra Lier kommune. Bredbånd hva er det egentlig? Ved Svein Erik Roksvåg fra Telenor Norge. Sundland en bydel i transformasjon. Ved Bjørn Veirud fra Byplankontoret, Steffen Markussen fra ROM eiendomsutvikling og Rune Kvalvåg fra Incubator Sundland. Nanoteknologi vår vidunderlige nye verden. Ved Terje Berg fra EUCAT (European Centre for Accelerating Technologies) 2005 Coaching, selvledelse og emosjonell inteligens ved siviløkonom og foreleser ved BI, Odd Eyvind Hovland. Sentrumsplanen for Drammen ved sjefarkitekt Bjørn Veierud ved Drammen kommunes byplanavdeling Torgseilet i Drammen opprinnelse og skjebne. Byplansjef Arthur Wøhni gjennomgikk historien og la frem fakta om Torgseilet. Hva var hensikten med Torgseilet? Hva er erfaringene så langt? Og hva blir Torgseilets skjebne? 8

9 Deretter ble det innledet til debatt om Torgseilet og dets funksjon ved Høvedsmann i Torgseilets venner, Reidar Chr Hyldetoft og formannen i aksjonen Torgseilet må fjernes. Kreftforskning i Norge, hva skjer og hvor står vi Fortetting i Drammen Ypsilon Byens nye bibliotek 2007 Strømsøs utvikling. Strømsø torg, mangfold i bomiljøet, parkering, Det nye Drammensbadet og fotballstadion på Sundland var sentrale debattemaer - og ikke å forglemme Gods- og containertemninalen i bomiljøet ved Griffenfeldtsgate. Signalbygg i Drammen 2008 Trafikk i Drammen med dagens klimautfordringer - med representanter fra Drammen kommune (byplansjef Jomar Langeland), Statens Vegvesen (Gert Myhren) og Buskerud fylkeskommune (Rune Stustad). Møteleder var Dankert Freilem. Dette var en ønsket oppfølger av et godt besøkt møte om Øvre Sund bru - som vi hadde i oktober Personlig økonomi i lys av finanskrisen Sykehussaken Fremtidens boliger Politisk debattmøte om Kunnskapsnæringene gjennom krisetider Møteleder var Teknas kommunikasjons-direktør Tore Westhrin. Temaet ble innledningsvis belyst ved et interessant og lærerikt innlegg fra konsernsjef Walter Qvam i Kongsberggruppen. I den politiske debatten som fulgte, deltok Martin Kolberg (Ap), Trond Helleland (H), Ulf Erik Knutsen (FrP) og Per Olof Lundteigen (Sp). Tom Dalbak, forfatter av boka En by som Drammen, sto for det kulturelle innslaget. Møtet var godt besøkt anslagsvis 100 til stede. Havna som samfunnsbygger. Trafikknutepunkt Drammen 2010 Nanoteknologi, den nye og kanskje siste teknologiske revolusjon. Hvordan nanoteknologi kan anvendes innen medisin, men også på andre viktige samfunnsområder. Foredragsholder er Professor Yngvar Berg, Universitetet i Oslo, professor ved forskningsgruppen Mikroelektronikksystemer, Institutt for informatikk. Energiøkonomisk boligoppvarming Buskerudbyen 9

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009

m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009 info G m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009 Årets bedriftsutvikler I Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler Ypsilonkonferansen Årets Bedriftsutvikler

Detaljer

Papirbredden Drammen kunnskapspark

Papirbredden Drammen kunnskapspark Papirbredden Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Denne rapporten forteller historien om hvordan elleve samarbeidspartnere bidro til å realisere drømmen om en kunnskapspark midt

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG Intelligent formiddag Planene for etablering av Drammensregionens Kunnskapspark på Union ruller videre. Dagens høyskolesenter ønskes flyttet fra området ved sykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

P I O N E R E R viste vei i Grenland

P I O N E R E R viste vei i Grenland P I O N E R E R viste vei i Grenland 1 SKIEN 1899. Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) - 5 år

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) - 5 år Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) - 5 år av Kjell Solberg og Magne Yndestad (Skrevet til PUSKs jubileumsmøte den 7. mai 2013) Litt historikk - Universitet for den tredje alder (U3A) I verden i dag

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2011 www.kna.no Innhold Hilsen til KNA... s. 3 Aktiviteter 2011 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Forside: FIA-president Jean Todt (midten) besøkte Oslo og KNA i 2011. Her er han

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer