Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS"

Transkript

1 Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013

2 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere sin administrasjon slik at driften blir mer rasjonell og mer publikumsvennlig. Samlokaliseringen skal skje i eksisterende rådhus og i et større, tilknyttet nybygg i dagens rådhuskvartal. Rådhuset og byggene rundt Rådhusparken er tegnet av Blakstad Munthe Kaas, og utgjør det viktigste av Bodøs gjenreisningsarkitektur. Oppgaveforståelse Det eksisterende rådhuskvartalet er et viktig landemerke i Bodø. Rådhuset og banken danner karakterfulle byromsvegger både fra bysiden og parksiden. Romprogrammet for rådhusutvidelsen er relativt stort i forhold til størrelsen på kvartalet og eksisterende bebyggelse. Det er derfor en hovedutfordring å skape en utvidelse som gjør at kvartalet fremstår som helhetlig og harmonisk, og som lar de eksisterende byggene beholde sin prominente plass i bybildet. Konkurranseprogrammet angir at eksisterende bibliotek er tenkt revet for å gi plass til rådhusutvidelsen. Kulturminnevernet gjør det ønskelig at nybygg ikke skal ruve over eksisterende rådhus. Etasjenivåene i eksisterende rådhus bør videreføres i nybygget, men etasjehøyden her byr på utfordringer i forhold til horisontale føringer. Grønt / vegetasjon Hovedoppgaven er å løse kommunens behov i forhold til rasjonell og publikumsvennlig drift. For å oppnå rasjonalitet er det viktig med gode gangforbindelser mellom nytt og gammelt, mellom ulike avdelinger og funksjoner og innad i avdelinger. Dette, sammen med åpne, fleksible etasjeplaner er med på å skape fleksibilitet og robusthet for nye behov og endringer som vil komme i framtiden. Godt plasserte ganglinjer bidrar også til arealeffektive løsninger ved at sirkulasjonsareal kan minimeres og konsentreres til områder av bygget der det er en kvalitet med ekstra gulvplass. Både publikum og ansatte må ha god tilgjengelighet til bygget selv om de har nedsatt funksjonsevne. Rasjonell drift handler også om energieffektivitet, og om helse og trivsel for de ansatte. Energieffektivitet gir lavere driftskostnader og god helse og trivsel skaper lavere sykefravær. Disse punktene kan sees under ett, og til sammen gi et grunnlag for en helhetlig miljøstrategi for utvidelse og rehabilitering av Bodø Rådhus. Hovedgrep Antall etasjer er minimert, fasadehøyder er søkt tilpasset byggene rundt. Bærende yttervegger og konstruksjon har slektskap med eksisterende bygg. Rasjonell Adkomst oppbygging med prefabrikkerte, isolerte og vedlikeholdsfrie elementer i betong. Robust fasade og konstruksjonsgrep som kan videreutvikles arkitektonisk og teknisk, i dialog med bl.a. antikvariske myndigheter. Et nav for vertikalkommunikasjon ligger tilknyttet eksisterende inngang og hovedtrapp. Mulighet for flere innganger rett inn til navet. Mulighet for kontorplasser på begge sider av hovedgangåre. Hovedgangåre knyttes rasjonelt til eksisterende bygg og til vertikal sirkulasjon. Større arealer innvendig som kan disponeres fritt uten bæresystem God utsikt og flere utearealer på kantineetasjen, man kan velge hvor man vil sette seg etter været. Kompakt bygningskropp, dagslys fra klimatisert atrium. God formfaktor. Eksponerte betonghimlinger og betong i yttervegger gir termisk masse. Hybrid ventilasjon. Smart fasade som samvirker med innvendig atrium med naturlig ventilasjon. Tilluft og andre føringer i datagulv. Vegetasjon i atriet, bidrar til trivsel og godt inneklima. Horisontal kommunikasjon Situasjonsplan 1:500 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013

3 Fleksibilitetsdiagrammer Sirkulasjon Cellekontorer Faste kjerner Fleksible kjerner Adkomst og trafikale forhold Dagens trapp til hovedinngang beholdes, og rampe anlegges for å oppnå universell utforming. Dagens hovedinngang beholdes som hovedinngang til navet, som har lobby og vertikalkommunikasjon. Grepet gjør det mulig for flere bi innganger til navet. Biinngang er attraktivt for transportsyklister som vil ha mer direkte adkomst til garderober og sykkelrom. Mange ansatte vil komme med kollektivtransport fra nord/bysiden. Nord og vestsiden av kvartalet har henvendelsen mot byen, havet og handlestrøket. Grepet gjør det mulig med biinngang for personal fra denne siden. Her kan det også være bakkeparkering for sykler. Økonomiinngang er tenkt gjennom biinngang. Det er foreslått differensiering mellom søppeltransport og for eksempel matleveranser. Mat, rekvisita etc. kan leveres rett inn i navet på nivå 1. Søppel og leveranser til renholdssentral er tenkt gjennom ny grovheis til 2. Økonomiinngangene er vist med adkomst fra Torvgata, her er det god plass for oppstillingsplass for lastebil. En eller begge økonomiinngangene kan vurderes lagt til eksisterende kulvert mot Dronningensgate innenfor det foreslåtte grepet. Materialer Fasadeelementene og de innvendige søylene har overflate i betong. Betongen kan leveres med lys sement og med glatt overflate, og vil da ha slektskap med de hvite bygningselementene utvendig på eksisterende rådhus, og med den eksisterende hovedtrappen innvendig. Farge, overflatetekstur og valør på betongelementene kan videreutvikles i dialog med antikvariske myndigheter. Gulv i hovedarealer i nybygget tenkes med overflate i eik, lagt i store kvadratiske felt som i bystyresalen. Eikeoverflater er fuktregulerende. Alle horisontale føringer legges i datagulv med utførelse for varig opphold. Betongdekkene eksponeres i himling, umalte men støvbundede. Overflate gulv i hovedarealer på nivå 2 tenkes som slipt betong. Føringer går her i himling. Etasjehøydene er begrensede. En mulig strategi for å oppnå god takhøyde er å kun ha tilluftsføringer i gulv, og at avtrekk hovedsakelig skjer sentralt gjennom atrium. Slik unngår man kryssende føringer. Skillevegger mellom kontorer og fellesarealer tenkes som innfugede glassvegger, med dører og evt. andre Vertikal kommunikasjon tette felt i eik. Foringer og evt karmer for fasadeglass tenkes i eik, indre del av betongelement har utsparing for disse slik at treet er beskyttet/skjult utvendig. Fast inventar i hovedarealer tenkes utført med prefabrikkerte betongelementer, eik, messing og glass. Innvendig skjermes vinduer og glasskillevegger med halvtransparent gardin. Vegger i konstruktive kjerner, slik som våtrom og heissjakter tenkes i eksponert betong. Våtrom får overflater i betong med innslag av flis. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Heis Trapp

4 X Y Y X Plan 1.etasje 1:200 Plan 4.etasje 1:200 Snitt XX 1:200 Snitt YY 1:200 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013

5 Fasade mot NordØst 1:200 Fasade mot SydVest 1:200 Konstruksjon Bygget tenkes konstruert med fullisolerte bærende prefabrikerte fasadeelementer i betong. Dette gir en ferdig isolert vegg fra fabrikk, ferdig med utvendig og innvendig materialer. Det gir større arealer innvendig som kan disponeres fritt uten bæresystem. Vinduene kan komme ferdig montert med elementene. Elementene og vinduene går opp i en kontorbredde. Dekker tenkes som plasstøpte, elementene virker sammen med disse konstruktivt. Bæring og avstiving innvendig gjøres med kjerner/ sjakter og indre rekker av konstruksjoner. Betongoverflaten er vedlikeholdsfri ute og inne. Formen på elementene og materialet har slektskap med de bærende murfasadene på eksisterende bygg. Ferdige avtrekk fasadeelementer med vinduer gjør det lettere å oppnå kontroll på bygningstetthet. varmegjennvinning Energistrategi og inneklima lavemitterende og fuktregulerende materialer tilluft i datagulv, lav hastinger Det nye Bodø Rådhus skal bygges så det oppnår passivhusnivå eller bedre, ikke nødvendigvis passiv eksponert termisk masse i uk. dekker og fasader husstandard. Energi til kjøling bør unngås helt. Termisk masse, soltilskudd, bruk av lavemiterende og fuktregulerende materialer bør kunne tas med i beregning av ventilasjonsløsninger. Spesielle strategier bladverk og evt. vann i vintehage som vil bidra til lavt energiforbruk og godt inneklima for byggene er: Nattkjøling med naturlig ventilasjon og eksponering av termisk masse i eksisterende og nytt bygg. Ventilasjon sommer med naturlig ventilasjon og smart fasade. VINTER: SOMMER: MEKANISK VENTILASJON MED VARMEGJENNVINNING NATURLIG VENTILASJON MED SMART FASADE God varmegjennvinning av ventilasjonsluft vinter, i forbindelse med avkast/inntak. Utskifting til gode vinduer i eksisterende bygg, bruk av tette og gode fasadeløsninger i nybygg. Bruk av naturlig oppdrift i atrium til utlufting. Vegetasjon i atriet som bidrar til trivsel og godt inneklima. Subtropiske arter som tåler skygge og avtrekk både kulde og varme kan godt benyttes. Fasade mot Nordvest 1:200 varmegjennvinning Fornybar energi med varmepumpe og fjernvarme. Vurdere å kompensere for energitap eksisterende bygg med mer fornybar energi. tilluft i datagulv, lav hastinger God formfaktor med kompakt bygg. Dagslysinnslipp gjennom innvendig atrium (mindre yttervegg). Behovsstyrt ventilasjon og belysning. Dagslysfaktor måles tidlig i prosjekteringen. Smart Fasade Fasadene består av konstruktive rombeformer og fyllingselementer mellom dem. Fasadene kan videreutvikles som et aktivt og smart klimaskall. Sommerstid tenkes det at man kan lufte med ventiler/ VINTER: SO MEKANISK VENTILASJON MED VARMEGJENNVINNING NA slisser eller luker i fyllingselementene i fasadene, enten inn til føringene i datagulvene eller direkte inn høyt i rommene. Fyllingselementene er tenkt i betong, litt inntrukket fra konstruksjonslivet. Luft via disse vil i så fall være hull eller slisser langs kantene. Andre materialer kan vurderes i den videre utviklingen. Kanskje kan fasadeelementene reagere direkte og lavteknologisk på klima, for eksempel med deler som beveger seg ved at de reagerer på lys og varme. Vurdering av brukerstyring vil være en del av videreutviklingen av fasadene. Utvendig solavskjerming kan være faste skjermer som utformes og fordeles etter den aktuelle fasadens orientering og andel av slagskygger fra omkringliggende strukturer. Fasadene kan egne seg som utskilt forskningsprosjekt hvor ressurspersoner og midler trekkes inn utenifra. Kunstnerisk utsmykking kan integreres i smart fasade. fasadeelement prefabrikert konstruktiv fasade fyllingselementer betong Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 fyllingselementer glass fasade variasjoner

6 AREALOVERSIKT NTA Program Sentraladministrasjonen Rådmann Politisk sekretariat Politisk ledelse Felles for sentraladministrasjonen Beredskap/ Miljøvern/ Folkehelse/ Internasjonal Bodø IKT kontoret Kommunikasjonsenhet Innkjøpskontoret Kommuneadvokaten Personal og organisasjonskontoret/ Lønn Servicetorget,inkl. resepsjon/ Sentralbord Økonomitjenesten/ Regnskap/ Kemner Team Bodø Arkivet Totalt Sentraladministrasjon ** Teknisk enhet Byggesakskontoret Byplankontoret Geodatakontoret Kommunalteknisk kontor Landbrukskontoret Parkseksjonen Felles administrasjon teknisk Totalt Teknisk enhet Avdeling for oppvekst og kultur Barnehagekontoret Spesialpedagogisk team/ Kommunepsykologer Grunnskolekontoret Kulturkontoret Felles administrasjon opvekst og kultur Totalt Oppvekst og kultur Helse og sosialavdelingen Kommunaldirektøren Staben/ Hjemmetjenesten Tildelingskontoret Totalt Helse og sosialavdelingen Eiendomskontoret 5.1 Eiendomskontoret Totalt Eiendomskontoret Boligkontoret 6.1 Boligkontoret Totalt Boligkontoret Fellesfunksjoner Vestibyle Kantine Garderober besøkende Garderober/ velværerom ansatte FDV Trykkeri Lager Totalt Fellesfunksjoner *** 629 **** 242 ***** TOTALT NTA TOTALT BTA TOTALT BTA ekskl. hull i dekker NTA Teknisk rom (Ikke inkludert i totalt NTA) *areal inkl. interne lettvegger innenfor hver enhet **Arkiv på 200m2 i 2 ***Inkludert i pkt. 7.4 ****0,6m2 gard. pr ansatt (240m2) fordelt rundt i bygget. Pkt. 7.3 inkl. *****Inkl. 70m2 bøttekott fordelt på 14 rom rundt i bygget+ 30m2 varemottak Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Prosjekt* 150

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter Skjærpebakken vil fremstå som ett av Nærbøs flotteste boligprosjekter! De 11 leilighetene bygges i ett bygg fordelt på en heis og tre boligetasjer med underliggende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer