MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ '"

Transkript

1 MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' TLF os 30, FAX69 97 os 31, SKJEBERGVEIEN 136, 1743 KLAVESTADHAUGEN,. ORG.NR MVA. a 'FROGN KOMMUIOE, "/BYGQESAKSAVD. / TT mo mrecvw.. OG FR ZM4/2074 KO/M/MU NE SArzPssQrzGclen ob.os : s MAD T eese Tu.. k VEDLAGT oxserasauoes s4>wuao om-r.-wweuse"m.t.-jampåeiemuonuem G.bR.58,.B.L>\2.1ca1 1- AG.ErzsTI2AMD\1EiEM 2'16. summen en neu 1 'z. Bou<e2", 1-Der TaLTA»<s1-\Ave»zaoe Avzuio-Mserzfr 3 >HLEflE)o(ZEM sew st/32tofl.sq>wuao on mine Av DC-MGAMLElAs1sTerLEroDe BOUQEM PÅTome». HATHiSE \> BYGG S'AroLeGGTàemesTerz A/e SrÃz Tofi. s woad cm Tiu.AT6LSETu TiL_TAK - BYGG'm<2 A\I MY1sou'G- Becca Bouuane ER AuuemqiqAVAToer G.'\sbxsvemsnséomT02 IZMNQ spm ewzcmq Av m Bout:PÅsvever. vi x-uipetaat wmxx kommunevie innvieae \51>ErosAS3om mm xziomqavnew ausifieraemnegamletsoucew,samtãfã gvaqe en NYBouc PÅDem EugIg'TEY2_C;lJDEG.IuwiT'\'MU\7_eM. PÅ ugqwe /-Wswevzsne Arc\)'\D % Benn nfiwuxaaemqeu og NEDPosiTi\}Bemwouna. Heb Qemmuiq legen Mathisen Bygg 8. Anleggtjenestcr A/S VEDLEGG: S KMADSPAP'nR fz.-

2 O, SQKNADMomTiuA"u-:LsE RL TELTAK. RiuincAv'Bíouís_1>Å% c.mz.5s,b.nu 14,1. Agerz mnoveienw2'ic uoao11 :; ml_ MAT{-H59.) $YQQ~5sAbLEGqTjEk)ESTE(ZlS'/S HAFC'WTFAwHooeTAv TCTAKSHAVEQEJQE A(ZviD~% EE2'\TDIGEKUDEQHLEIZEHGEM Ã LEGGEUED samma om rziumcav new GAMLEEoucao 'PÅeierooouuew G.nre.58.B.m2.1e,1. AQE.23TrzAmn\)eiero 2%. DEITEMEDEAIAQFLUDM i#c'\' AH1L"\f:MSt-.L'\)UIL VÆRE Ar05\JAQLiGToIz Eiuimqem Au DEN GAMLEBOLNEJO. l 1 Z 'I 2071/1 Ko» I,.,»,,-,, _...JlL FROGN

3 Frogn Kommune 1440 Drøbak Ås, Vedr. Søknad om riving av bolig G.nr. 58, B.nr. I61, Fagerstrandveien 2 76 Undertegnede søker om være ansvarlig for riving av bolig på ovennevnte eiendom som vedlagte bilder. Boligen er bygget ca 1923 og siden aldri blitt påkostet noe, unntatt plater på tak ca Min kona kjøpte boligen av sin onkels dødsbo i 2005 og har ikke vært bebodd siden Den er i meget dårlig forfatning. Opprinnelig var den bygd som kårbolig til 58/1 men ble skilt ut i 1960 med tomt på ca. 9.5 da. Den er bygd på gråstensmur fra et hvilehjem som brant nede på Digerud. Vi ønsker å beholde denne muren til det nye huset Blâ Bolig søker om å bygge for oss, da den ser meget stabil ut. Dette er også grunnen til at vi vil være ansvarlig for riving, slik at den ikke blir ødelagt. Det er borevann og utedo og planlagt renseanlegg nedgravd fra Biovac ført i rør til Nordre Sønderstødarn. Undertegnede er Bonde, Elektroinstallatør og vært ansvarlig for rehabilitering og tilbygg på Hovedhuset på gårdeni 1989/90, Fagerstrandveien 250 hvor vi nå bor. Har tidligere vært selvbygger av ny kårbolig på samme gård med adresse Fagerstrandveien 254 i 1979/80. Er også selv gravemaskinkjører med egen maskin men planlegger å leie inn en med stor maskin til å plukke ned huset for å beholde gråsteinsmuren. Levring av avfall blir containere fra Norsk Gjennvinning Planlegger å overdra gården 58/1 til datter fra nyttår 2114/2115 flftzk/ 44* Med vennlig hilsen Arvid og Berit Digerud Bøhlere e Fagerstrandveien 250, 1455 Nordre Frogn I /1/love. í / 72 Mek,k. ' um

4 Vee 1% G - _ ' - f f'.~. ' 7/<7 4" ~. Søknad om personlig ansvarsrettsom se_lvbyggerav F/ POO ' /4/2 ' egenbolig-ellertritidsbolig _ /l//f ` f; _vilplan-ogbygningslovens 20-1 og forskriftombyggesak(sak10) 6-8. ', 04/ (C Kommunenkan godkjennepersonforansvarsreltsornselvbyggerav egen boligellerfritidsbolig.dersompersonensannsynliggjoral arbeidetvil bliutførti samsvarmedbestemmelsergitti ellermed hjemmeli plan~og bygningsloven, ' i» gave." Eolignr. Pos:I I_r.' AI Poststed Kornmmn /' Z a»«få./v / Ye)-S /,7/5:5 røff? 5291) æ; i - 1. i ' ' /i5'3l ~AY'ar5dmréde'(:5r0si<als1 _fii19). V... _pply nng r]e boyér19res lil gienomforingsillan,kolonne2 54-='-/rf' 5 -zz- r/ 'r/ "12af; (ae-f /54:/:'g-, I Ii_l."_a.1'1svar_llg, sekerl-'f I` enytt blankett ÉTSelvbyggei-.Inllakshaver Nevn MAfm//lfll Bø//Lfvff/i/ásfl/z/ f Poslnr. APDSSIGG _; _ afffffi/szz L»/c/z,~H:'.«fn / /5% /r /ma»!/e fffif; 17i E-post/ _. i _ Termii _ Mobihelely/ 62/'1/1-- fine Æ'azá ru..na A:-V /.3;- :»UV }'.S c>27.)/342 Dato Llneerslo-llt /-//9/--Zu/V iw çjn /// Blanket! 51B4BokmålOUtgittavDirektoratet Iorbyggkvnlllet Side1av1

5 Kommunen selæxr. Pmsjekmr. Vadecg G. Egenerklæringfor selvbygger sak1okapittel 12og5e-s Exklaeringenleverestilansvarligsøkerettera! selvbyggerener ferdg med sinearbeider Boagnr. Kommune -7"-. f l 47 Posguz. _` lpcsrsxea. l, / / 9/55 -/f i r"r>r; lt? ` / sé7-nsv_«:.ih : i.t:;rareisan oghefkerfrmelserruifimnèlléffläèfl Hierñ' f _r09tzysrwmgsidverp- :-i-' "U"-- 9 bvsininésloivehi ka»92.09atdej* kanffieflfrf? "%a.'=*j nér'ders m,_det ersin: i., '- Date 1':.=la9<shavers uncerskrifl / //'2~26/=1",$,:z/;2'/ 7./14:2/7a*V _/ Gjenta: med blokkhckstaver /77/?///fl 3 5//AzE71 E,/Vé='E4/ snankausm Bokmalo uzgmavblrenoranea forbyggkvalltet o1.oa.2o12 ' ' ' Side1av1

6 Vedleggnr. K- Versionsnr. Sluttrapport med avf allsplanafor rehabiliteringog riving Gjeldersøknadspliktigtiltaksom bérørerdel av bygningsomoverskrider100 m* berørtbruksareal(bra), eler konstruksjonerog anleggder avfallsmengdenoverstiger10 tonn (fl.tek10 9-6). Denne hlanketlenskalogså benytteslortiltakhvordel både er nybyggog rehabilitering/riving. Fornybygg; sebyggblanken 5178Slunrapportmedavfallsplanfornybygg.. -ravrgrsprggisgèirqifériggeii mzakgz. $mnia :55b;_t"-;sgé 1!_e:3qj'<;Iiga 1vf_'t_7é:s{.:'Ey_z'_:a:o"'1lg1_:eLl_lViu 1ér1'$ig: iiag-;g3icsqt;.i;izpdlgderi min'dre'gjénstag r'?=e;!:_9s?er- s!<.=1 9995?*a:eéjaY3h Yarli '$i ke:..99 ska! 839.='.end9.inn, i_lk_9rr1mu.h..en (s.:! i..s*ni"9.'i' ST-,- '-- :1fl 'S19 d r 1" r. IPostsIod /W525" // «;'7.f2:?7;'e* æg,.7 åfêlfl-fl -vf-ji: f». _ enärikliámrnnnnondél- -5;Tr vrkt?i(il<k..lsreos9f-.69 ' '»"CC,A-impregnen)}"' ". I;::'odn'eni _ - ravlallsánlàíjg ' 12) f a. /..ié.:. i 0,5 Ffiffíifflsèfäflwæa V (mdefuransenfoflanigavlal) ' EEMBE<e.*eI<lr =s.k=.._<.=0.olckrmaske produlder) ziàíffiêvifmérfserè og.fia'rdera Q'9a!ii,5_'S'iV'.éIUl..n,h J09'e. fu ~~ ' (f.9ks.'avfali medkulljärâ 7 '_ fr. y '_ «. '-; :.. i I f / _." _, / 19 x /1-714 s V») Blinken5179Bokmål O Utgitt.avDlrektoraletforbyggkvallret v* I (Ø, V ' Såde1av2 O4//1,, C/

7 Ilelallert sluttrapport med avfallsplan finds.). _. _. _ slufiráp _._ PLAN i í wow-vw»..fw; a :...o rnongda(tonn) ` -. (Angfrnongd og lovlringutod) 'm (2) + W Mergdelevert Mengde levert Fralu _. _. ~ F-mks] ska: uggrgnas Md, " ""' " s d "';? :n j:n : 1 kf; "f Lmmg_w doridid en:c:r2_s:-2 - -T i ` (1) _ (2) (3) (4) (5) (6) 7156AvfIflmodfhlI1er(PVCelbr _ ' ' VM r ll 7157Kassenisohsjonmod miljøskadelige blåsemldnrscm KFKogHmc (sensasjon) 1210PCBogPCT-holdgavfall (lugomlesorogutnot) '7211 sonergtassruzer V 7240KFKIHKFKIHFKog i i fluorkarbonor (frakilieanloggetc) Ashes! ' Anna!(fyllinnunder) sumsomehrilqvavhl (J,,2 énmanimuvnmvmu ' /' SunmanIut_ 7; 5. Soncrlngcrad _' _, - (Sumsonenordinærtavkall-rspm Sortertlariqavfal)I sumnvfalli :ll - sortlrhqngrlclnn skal være minst eox lr.rt-:kto59-3) Avfiulunl (kgim ) (sum dvhll I LI I brukilarial) 31 -rsruærtnsr-en.. - D Altavlall etter rivinger medtatti eluttrapporlensom sammenmed søknadom ferdigattestsendes komrnunen Ved innsendng gv sluttrapportskal det redegínres forev.gjenståendenvial GiveiledningtilSAK10 8-1, fierde ledd). Beregnet engdo (tom), type avfallog hvordandone skal håndteresskal oppgis. i _ MC; N , GMA m' L- K'\. _ (J/l/lw, /,,_ > I Duo '_ ' l J- 4'.1. /V"-715!:f _ Beskrlvelsuav wdlegg Gruppa Nr, ha til Kvittering brir.nleveringav'hv1all i i. I K - ' Erld.'tingdgurIdIr3la'm -. i Opplysningenegittl planog sluttrapporter basen pá innkomnedata fra de ansvarligutførende Anuimugukorfortiltaknt - - ^ ' - A {7} //r ' øfz -t /z_ z,'rkj.1 5_.':. -79 _. KmtdflPIn9r1_. _ I. i i, fl! p Talent j* I - Mo_5naIaIon _? Æfff' 6/ Zz'h! wt -v ~: x«-_:«=;h es'é 5".', /:5a " I L? Éfólöf'hf? å En*. /.. - r íå/ Vff - f Öf-zÅ-t1 ' _ /7 L: unamu-tft t _. _/_. Gjentasmedtiunkbokstavor /A ///, ÆØÅ*453./ K47(JW Bøe/x,:íff 2:3/2» C-_;.%..«,?»T" 'Blnnkett 5179 Bakmll 9 Utgitt av Dlrulctorfliet lør byggkvllltet Side 2 av 2

8 \ Z f? /..., _..=.»..V \ C

9 ..I fix, gxx r

10 K...._.. x._ _ < _, ` Ab. }

11 \.v MQ I /A 2

12 \ l.,- i t' _ PN

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI Miljøsaneringsbeskrivelse - Hvordan skal den utformes? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI 1 TEK 10 Innhold i miljøsaneringsbeskrivelse 2 Miljøsaneringsbeskrivelse hva er egentlig hensikten?

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2868 I I Arkiv JouralpostlO: saldo.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n J. /qæ/ééí I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n %=/we Seiersten Sevmum Pcstbcks 331-1441 [Herbal Frogn kommune advo'vat»fal> ang.; + MC Postboks 10 Telefcm 64 eo 70 so 1441 DRØBAK Telefax '34

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT IBerg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2012 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. !------ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/501 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 029112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer