Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler"

Transkript

1 HMS - DATABLAD Sist endret: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende maling Leverandør A&B Scandinavia AS Adresse C.J Hampros Plass 2C Postnummer/sted 0164 OSLO Telefon Faks Hjemmeside Kontaktperson Rakel Haug Utarbeidet av Haslund Consult Tlf Nødtelefon Giftinformasjonen Tlf: Fareidentifikasjon Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler 3. Opplysning om kjemisk sammensetning Ingrediensnavn CAS-nr Innhold % Symbol R-setn Fosfor rødt <10 F 11,16,42/53 Sammensetningskommentar Selv om den angitte ingrediens er merket R-52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vann-miljøet, er konsentrasjonen så liten at produktet ikke blir merket med N (Miljøskadelig). Ref: Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Vedlegg 1, pkt: Tabell 19 Symbolforklaringer: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helse-skadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksider-ende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig 1

2 4. Førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Symptomatisk behandling. Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg Hudkontakt Vask straks huden med såpe og vann. Bruk IKKE løsningsmidler eller tynnere. Fjern tilsølte klær. Kontakt lege hvis irritasjon ikke gir seg. Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Svelging Lite sannsynlig. Skyll munnen. FREMKALL IKKE BREKNINGER, da oppkast kan komme ned i lungene. Ved vedvarende ubehag, kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukking Brannslukningsmidler Produktet er ikke brennbart. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Brannbekjempelse Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Bruk ikke vann i full stråle, da dette kan spre brannen. Faremomenter ved brann Vann i full stråle kan spre brannen. Forbrenningsprodukter Ved brann kan det dannes giftige gasser og tett sort røyk. Hvis man utsettes for dekomponeringsprodukter kan dette muligens forårsake helsefare. Vernetiltak ved brann Brannmannskap bør bruke åndedrettsvern med tilførsel av friskluft, samt klær som er motstandsdyktige mot både hete og kjemikalier. Avløp fra brannslukking må ikke avrenne til kloakk eller vannveier Personlig verneutstyr Se pkt. 8 2

3 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personbeskyttelse ved søl Se pkt 8 Vær oppmerksom på glatte gulv ved spill. Miljøbeskyttelse ved søl Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Ved større utslipp kontakt Klima og Forurensningsdirektoratet (SFT) Opprenskningsmetoder Ved spill, bruk inert absorberende materiale. Samles i beholdere for videre behandling ved godkjent anlegg. 7. Sikker håndtering og oppbevaring Forholdsregler ved bruk Les og følg produsentens anvisninger. Bruk bare godt ventilerte steder. Forholdsregler ved lagring Lagres ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares i originalemballasjen. Holdes unna sterke oksidasjonsmidler, baser og syrer samt matvarer, dyrefor etc.. Lagringskategori Uspesifisert lagring 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Navn CAS-nr STD ppm mg/m3 Adm.år Fosfor rødt AN Ingredienskommentar: AN=Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2009 Prosessforhold Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Brannslukkingsapparat er relevant utstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon evt. punktavsug. Bruk prosesskontroll for ikke å overskride Adm.norm Ventilasjon Sørg for god ventilasjon Åndedrettsvern Åndedrettsvern skal være i henhold til ISO/TC94/SC15: Respiratory protective devices. Ved fare for eksponering over Adm.norm og bruk i trange rom skal man bruke støvfilter med partikkelfilter P3 3

4 Øyevern Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. Ved fare for sprut: ansiktsskjerm Arbeidshansker Skal være i henhold til CEN-standarden CEN/TC/162 Bruk vernehansker i Butylgummi med en testet gjennomtrengningstid på mer enn 8 timer Verneklær Skal være CE-merket Overaller i bomull, bomull/syntetiske fibre er normalt sett passende. Hygieniske rutiner Spising, røyking og drikkefontener ikke tillatt nær arbeidsstedet. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Regelmessig sjekk av huden hos legen er å anbefale for jevnlige brukere av dette produktet. Annen informasjon Merk: Alt verneutstyr skal være testet i hen hold til CEN-standarder. Alt verneutstyr skal være CE-merket. Korrekte CEN-standarder må vurderes ut fra produktets egenskaper og bruksmåte, samt bruk av verneutstyret. Kontakt evt. Leverandør av verneutstyr for nærmere informasjon. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pasta Farge Grå Lukt Karakteristisk Tetthet/egenvekt (g/ml) Løselighet Blandbar med vann Viskositet dpas ved 20 C ph Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Stabil under normale forhold Risikoforhold Unngå kontakt med sterkt oksiderende midler Farlig polymerisering Ikke forventet Reaktive stoffer o.l Sterke oksideringsmidler, baser og syrer Spaltningsprodukter Ingen angitt 4

5 11. Toksikologisk informasjon/opplysning om helsefare Innånding Støv/damp kan gi irritasjon Hudkontakt Kan gi irritasjon ved gjentatt eller lengre tids eksponering. Øyekontakt Sprut i øynene kan gi irritasjon og forbigående smerte. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Svelging Lite sannsynlig, men kan gi sår hals. Helsefareinformasjon Ingen spesielle helsefarer angitt Opptaksvei Innånding, hudopptak 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Mengden av skadelig stoff er så liten at den ikke vil få innvirkning på miljøet. Mobilitet Produktet er blandbart med vann. Vannklassifisering 1 VwVwS som er en tysk egenklassifisering med en skala fra 1 3, hvor 1 er minst skadelig. Miljøfareopplysninger generelt AOX: Produktet inneholder organisk bundet halogen. Produktet er vurdert i henhold til den konvensjonelle metode beskrevet i CHIP og er ikke funnet miljøskadelig, heller ikke i henhold til norske regler. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Generelt Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings eller mottaksstasjon. Spesialavfall Nei Behandlingsmetoder. Behandles i henhold til NORSAS deklarasjonsnummer 7053 Avfallsklasse Avfallkategori i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL):

6 14. Opplysninger om transport Fjerning av rester og avfall Transportfareseddel Ikke farlig gods i henhold til ADR 2009 Generelt: Ved uhell kontakt A&B Scandinavia AS TLF: Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Ingen. Vurdert ikke merkepliktig Risikosetninger Ingen Sikkerhetssetninger Ingen EU-direktiv: 2004/73/EF samt 1907/2006 EF Referanselister: Forskrift om endring av forskrift 16. juli 2002 om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier, sist endret Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2009 AT best.nr 361 Norsk stoffliste 2002 med endringer i henhold til den 29. tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier datert 30/ (REACH) ADR-2009 Forskrift om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) SFT`s Prioritetsliste SFT`s OBS-liste Arbeidstilsynets brosjyre Åndedrettsvern Arbeidstilsynets publikasjon Personlig verneutstyr Arbeidsmiljøsenterets publikasjon Hanskeguiden Kommentarer Det er ikke gjort noen vurdering av kjemikaliesikkerheten Deklarasjonsnummer Produktet er vurdert IKKE deklarasjonspliktig 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 3) R-11 Meget brannfarlig R-16 Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoff R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 6

7 Viktigste anvendelsesområder Brannhemmende maling for treverk, utendørs Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Produsentens datablad datert Dangerous properties of industrial chemicals N.Sax The condenced chemical dictionary. Reinhold The Merck Index EU s nye kjemikalieforordning REACH Forordning (EF) nr: 1907/2006 ECHAs kandidatliste Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Sikkerhetsdatabladet er revidert og kvalitetssikret av Haslund Consult Tlf: i henhold til Forskriftom registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier datert kerh30/ (REACH) Produktet inneholder ingen ingredienser nevnt i Prioritetslisten, OBSlisten, REACH eller ECHAs kandidatliste Leverandørens anmerkninger: Denne informasjon gjelder kun det ovennevnte produkt og gjelder ikke nødvendigvis dersom det brukes sammen med annet (andre) produkt(er) eller i noen prosess Opplysningene er så vidt vi vet riktige og fullstendige og gitt i god tro, men uten ansvarsforpliktelse. Det er brukerens eget ansvar å forvisse seg om at opplysningene er riktige og fullstendige for hans spesielle bruk av produktet. Utarbeidet av: Haslund Consult Utgivelsesdato: Databladstatus: Godkjent Dato: Signatur Johan Fredrik Haslund 7

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer