Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler"

Transkript

1 HMS - DATABLAD Sist endret: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende maling Leverandør A&B Scandinavia AS Adresse C.J Hampros Plass 2C Postnummer/sted 0164 OSLO Telefon Faks Hjemmeside Kontaktperson Rakel Haug Utarbeidet av Haslund Consult Tlf Nødtelefon Giftinformasjonen Tlf: Fareidentifikasjon Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler 3. Opplysning om kjemisk sammensetning Ingrediensnavn CAS-nr Innhold % Symbol R-setn Fosfor rødt <10 F 11,16,42/53 Sammensetningskommentar Selv om den angitte ingrediens er merket R-52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vann-miljøet, er konsentrasjonen så liten at produktet ikke blir merket med N (Miljøskadelig). Ref: Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Vedlegg 1, pkt: Tabell 19 Symbolforklaringer: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helse-skadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksider-ende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig 1

2 4. Førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege hvis ubehag oppstår. Symptomatisk behandling. Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg Hudkontakt Vask straks huden med såpe og vann. Bruk IKKE løsningsmidler eller tynnere. Fjern tilsølte klær. Kontakt lege hvis irritasjon ikke gir seg. Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Svelging Lite sannsynlig. Skyll munnen. FREMKALL IKKE BREKNINGER, da oppkast kan komme ned i lungene. Ved vedvarende ubehag, kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukking Brannslukningsmidler Produktet er ikke brennbart. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Brannbekjempelse Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Bruk ikke vann i full stråle, da dette kan spre brannen. Faremomenter ved brann Vann i full stråle kan spre brannen. Forbrenningsprodukter Ved brann kan det dannes giftige gasser og tett sort røyk. Hvis man utsettes for dekomponeringsprodukter kan dette muligens forårsake helsefare. Vernetiltak ved brann Brannmannskap bør bruke åndedrettsvern med tilførsel av friskluft, samt klær som er motstandsdyktige mot både hete og kjemikalier. Avløp fra brannslukking må ikke avrenne til kloakk eller vannveier Personlig verneutstyr Se pkt. 8 2

3 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personbeskyttelse ved søl Se pkt 8 Vær oppmerksom på glatte gulv ved spill. Miljøbeskyttelse ved søl Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Ved større utslipp kontakt Klima og Forurensningsdirektoratet (SFT) Opprenskningsmetoder Ved spill, bruk inert absorberende materiale. Samles i beholdere for videre behandling ved godkjent anlegg. 7. Sikker håndtering og oppbevaring Forholdsregler ved bruk Les og følg produsentens anvisninger. Bruk bare godt ventilerte steder. Forholdsregler ved lagring Lagres ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares i originalemballasjen. Holdes unna sterke oksidasjonsmidler, baser og syrer samt matvarer, dyrefor etc.. Lagringskategori Uspesifisert lagring 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Navn CAS-nr STD ppm mg/m3 Adm.år Fosfor rødt AN Ingredienskommentar: AN=Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2009 Prosessforhold Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Brannslukkingsapparat er relevant utstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon evt. punktavsug. Bruk prosesskontroll for ikke å overskride Adm.norm Ventilasjon Sørg for god ventilasjon Åndedrettsvern Åndedrettsvern skal være i henhold til ISO/TC94/SC15: Respiratory protective devices. Ved fare for eksponering over Adm.norm og bruk i trange rom skal man bruke støvfilter med partikkelfilter P3 3

4 Øyevern Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. Ved fare for sprut: ansiktsskjerm Arbeidshansker Skal være i henhold til CEN-standarden CEN/TC/162 Bruk vernehansker i Butylgummi med en testet gjennomtrengningstid på mer enn 8 timer Verneklær Skal være CE-merket Overaller i bomull, bomull/syntetiske fibre er normalt sett passende. Hygieniske rutiner Spising, røyking og drikkefontener ikke tillatt nær arbeidsstedet. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Regelmessig sjekk av huden hos legen er å anbefale for jevnlige brukere av dette produktet. Annen informasjon Merk: Alt verneutstyr skal være testet i hen hold til CEN-standarder. Alt verneutstyr skal være CE-merket. Korrekte CEN-standarder må vurderes ut fra produktets egenskaper og bruksmåte, samt bruk av verneutstyret. Kontakt evt. Leverandør av verneutstyr for nærmere informasjon. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pasta Farge Grå Lukt Karakteristisk Tetthet/egenvekt (g/ml) Løselighet Blandbar med vann Viskositet dpas ved 20 C ph Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Stabil under normale forhold Risikoforhold Unngå kontakt med sterkt oksiderende midler Farlig polymerisering Ikke forventet Reaktive stoffer o.l Sterke oksideringsmidler, baser og syrer Spaltningsprodukter Ingen angitt 4

5 11. Toksikologisk informasjon/opplysning om helsefare Innånding Støv/damp kan gi irritasjon Hudkontakt Kan gi irritasjon ved gjentatt eller lengre tids eksponering. Øyekontakt Sprut i øynene kan gi irritasjon og forbigående smerte. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Svelging Lite sannsynlig, men kan gi sår hals. Helsefareinformasjon Ingen spesielle helsefarer angitt Opptaksvei Innånding, hudopptak 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Mengden av skadelig stoff er så liten at den ikke vil få innvirkning på miljøet. Mobilitet Produktet er blandbart med vann. Vannklassifisering 1 VwVwS som er en tysk egenklassifisering med en skala fra 1 3, hvor 1 er minst skadelig. Miljøfareopplysninger generelt AOX: Produktet inneholder organisk bundet halogen. Produktet er vurdert i henhold til den konvensjonelle metode beskrevet i CHIP og er ikke funnet miljøskadelig, heller ikke i henhold til norske regler. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Generelt Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings eller mottaksstasjon. Spesialavfall Nei Behandlingsmetoder. Behandles i henhold til NORSAS deklarasjonsnummer 7053 Avfallsklasse Avfallkategori i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL):

6 14. Opplysninger om transport Fjerning av rester og avfall Transportfareseddel Ikke farlig gods i henhold til ADR 2009 Generelt: Ved uhell kontakt A&B Scandinavia AS TLF: Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Ingen. Vurdert ikke merkepliktig Risikosetninger Ingen Sikkerhetssetninger Ingen EU-direktiv: 2004/73/EF samt 1907/2006 EF Referanselister: Forskrift om endring av forskrift 16. juli 2002 om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier, sist endret Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2009 AT best.nr 361 Norsk stoffliste 2002 med endringer i henhold til den 29. tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier datert 30/ (REACH) ADR-2009 Forskrift om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) SFT`s Prioritetsliste SFT`s OBS-liste Arbeidstilsynets brosjyre Åndedrettsvern Arbeidstilsynets publikasjon Personlig verneutstyr Arbeidsmiljøsenterets publikasjon Hanskeguiden Kommentarer Det er ikke gjort noen vurdering av kjemikaliesikkerheten Deklarasjonsnummer Produktet er vurdert IKKE deklarasjonspliktig 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 3) R-11 Meget brannfarlig R-16 Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoff R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 6

7 Viktigste anvendelsesområder Brannhemmende maling for treverk, utendørs Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Produsentens datablad datert Dangerous properties of industrial chemicals N.Sax The condenced chemical dictionary. Reinhold The Merck Index EU s nye kjemikalieforordning REACH Forordning (EF) nr: 1907/2006 ECHAs kandidatliste Opplysninger som er nye, slettet eller revidert: Sikkerhetsdatabladet er revidert og kvalitetssikret av Haslund Consult Tlf: i henhold til Forskriftom registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier datert kerh30/ (REACH) Produktet inneholder ingen ingredienser nevnt i Prioritetslisten, OBSlisten, REACH eller ECHAs kandidatliste Leverandørens anmerkninger: Denne informasjon gjelder kun det ovennevnte produkt og gjelder ikke nødvendigvis dersom det brukes sammen med annet (andre) produkt(er) eller i noen prosess Opplysningene er så vidt vi vet riktige og fullstendige og gitt i god tro, men uten ansvarsforpliktelse. Det er brukerens eget ansvar å forvisse seg om at opplysningene er riktige og fullstendige for hans spesielle bruk av produktet. Utarbeidet av: Haslund Consult Utgivelsesdato: Databladstatus: Godkjent Dato: Signatur Johan Fredrik Haslund 7

HMS DATABLAD K52980. agneta.bengtsson@directadental.com Hjemmeside. www.directadental.com. Olle Larsson

HMS DATABLAD K52980. agneta.bengtsson@directadental.com Hjemmeside. www.directadental.com. Olle Larsson HMS DATABLAD Sist endret: 2008-02.07 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer CCS PROFYLAXPASTA RØD/GRØNN/GUL/BLÅ K52980 Produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-18 Erstatter dato: 2007-05-15. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-18 Erstatter dato: 2007-05-15. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-18 Erstatter dato: 2007-05-15 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde Firesafe Luke I15100 Brannsikring

Detaljer

HMS DATABLAD. TopDent desinfeksjon til avtrykk og proteser D25100. AS CHEMI-PHARM Estland

HMS DATABLAD. TopDent desinfeksjon til avtrykk og proteser D25100. AS CHEMI-PHARM Estland HMS DATABLAD Sist endret: 2008-02-29 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer TopDent desinfeksjon til avtrykk og proteser D25100

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-05-15. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket U05100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-05-15. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket U05100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-05-15 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde Firesafe Fugemasse Akryl

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket R10990. Våtservietter. info@ibmo.no.

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket R10990. Våtservietter. info@ibmo.no. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2008-06-13 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn POWER SCRUBS FORMULA 1 Produktgruppe Deklarasjonsnummer Bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket R10990. info@interflon.no. Ronny Galteland

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket R10990. info@interflon.no. Ronny Galteland SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2011-01-05 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer Bruksområde Bio-Circle L Ultra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-06-30. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket B45100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-06-30. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket B45100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-14 Erstatter dato: 2007-06-30 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde Brannpute PS B45100 Brannsikring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket K52980

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket K52980 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2011-06-25 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde KaVo spray 2112A K52980 Rens og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-19 Erstatter dato: 2007-09-19 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe KH Kabelshylse I15100 Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION

HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION SN: 10626 HMS-DATABLAD POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn POWER WIPES FORMULA 1 SOLUTION Deklarasjonsnummer: Produktet er ikke deklarajonspliktig

Detaljer

HMS DATABLAD O27300. DAB Dental AB Sverige. Ingrediensnavn CAS-nr Innhold % Symbol R-setn Flussyreløsning 7664-39-3 5-10 T+C 26/27/28-35

HMS DATABLAD O27300. DAB Dental AB Sverige. Ingrediensnavn CAS-nr Innhold % Symbol R-setn Flussyreløsning 7664-39-3 5-10 T+C 26/27/28-35 HMS DATABLAD Sist endret: 2008-04-22 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer TopDent Porselen Etsegel O27300 Importøren deklarerer

Detaljer

HMS DATABLAD R10150. AS CHEMI-PHARM Estland

HMS DATABLAD R10150. AS CHEMI-PHARM Estland HMS DATABLAD Sist endret: 2008-04-03 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer TopDent desinfeksjon til overflater R10150 Importøren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-18 Erstatter dato: 2007-07-15 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde FS-ThermaBoard I15100 Brannsikring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-19 Erstatter dato: 2007-05-15 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde Intumex L I15100 Brannsikring

Detaljer

HMS DATABLAD K52330. AS CHEMI-PHARM Estland

HMS DATABLAD K52330. AS CHEMI-PHARM Estland HMS DATABLAD Sist endret: 2008-03-03 Erstatter dato: 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Produktgruppe Deklarasjonsnummer TopDent hånddesinfeksjon K52330 Importøren deklarerer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Erstatter dato: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I15100 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2012-03-17 Erstatter dato: 2007-05-15 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Handelsnavn Produktgruppe Bruksområde FS-List I15100 Brannsikring

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug/Admix

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD POWER PLUMBER

HMS-DATABLAD POWER PLUMBER SN: 10625 HMS-DATABLAD POWER PLUMBER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn POWER PLUMBER Deklarasjonsnummer: Produsenten deklarerer produktet direkte til Produktregisteret Beredskapstelefon(er)

Detaljer

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst

HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst 50022 - Sealapex Catalyst Revisjonsdato:: 2004-02-13 HMS-DATABLAD Sealapex Catalyst 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Sealapex Catalyst Nødtelefon Giftinformasjonssentralen,

Detaljer

HMS-DATABLAD Life Catalyst

HMS-DATABLAD Life Catalyst 50013 - Life Catalyst Revisjonsdato:: 2004-02-01 HMS-DATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Life Catalyst Nødtelefon Giftinformasjonssentralen, telefon 22

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM

HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM HMS-DATABLAD T-WAX SOFT CREAM 350GM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Leverandør T-WAX SOFT CREAM 350GM ETW350 TETROSYL LIMITED BEVIS GREEN WORKS WALMERSLEY BURY Tel:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glava Rørmansjett

SIKKERHETSDATABLAD Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Glava Rørmansjett Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2009 Revisjonsdato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2014-08-01 Erstatter dato 2011-02-07. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 2014-08-01 Erstatter dato 2011-02-07. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2014-08-01 Erstatter dato 2011-02-07 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn POWER WIPES 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.06.2005 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2005 MAPEGUM WPS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.06.2005 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2005 MAPEGUM WPS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE For vanntetting. Artikkelnummer 2190006000100 2190006000200

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 17.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: PR-nr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Trätjära Special (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 34098 - Connect Fibers Endret dato: 2009-05-11 SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Kontaktperson Produsent Connect Fibers Greet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

HMS - DATABLAD DASHBOARD WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD DASHBOARD WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 12003 - ARCON TØFFRENS Revisjonsdato:13.08.2004 HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Deklarasjonsnummer: 057617 ARCON TØFFRENS Leverandør ARCON AS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Glass- og speilrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 4136 Deklarasjonsnummer

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC

HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC HMS-DATABLAD FRASCOLD 32FC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn FRASCOLD 32FC Varenr. 3200009/3200010 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørre- og vannavspenningsmiddel Artikkelnummer 303042 Deklarasjonsnummer

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS - DATABLAD FORMULA 1 CARNAUBA WASH & WAX - SUPER VASK & VOKS

HMS - DATABLAD FORMULA 1 CARNAUBA WASH & WAX - SUPER VASK & VOKS Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 GPH 10 Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Kjemikaliets navn GPH 10 Kjemikaliets bruksområde Kontaktfett til

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com Telefon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Nivas Grønskefjerner

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Nivas Grønskefjerner Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Dynal Biotech ASA Adresse P. O. Box 114, Smestad Postnr./sted 0309 Oslo Land Norway Telefon + 47 22

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Håndoppvask- og generelt rengjøringsmiddel Artikkelnummer 1707433

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt Internkode: 28255 / 28378 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 28255 / 28378 Anvendelse AUTO

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

HMS - DATABLAD HEDA DEKKMONTERINGSPASTA

HMS - DATABLAD HEDA DEKKMONTERINGSPASTA Revisjonsdato: 18.08.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.08.2003 Produsent, importør Land Ansvarlig Nødtelefon Internkode Produkttype/Anvendelse Utarbeidet

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 10328-1,1,1,3,3-Pentafluorbutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glava Akryl Fugemasse

SIKKERHETSDATABLAD Glava Akryl Fugemasse Glava Akryl Fugemasse Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Glava Akryl Fugemasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2009 Revisjonsdato 14.03.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skumdempingsmiddel. Artikkelnummer 6106 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 511 Revisjonsdato: 11.09.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 11.09.2006 Produsent, importør Internkode 511 Produkttype/Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE BRANNHEMMENDE MIDDEL Artikkelnummer 204555 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS - DATABLAD DIAMONDBRITE CAR SHAMPOO

HMS - DATABLAD DIAMONDBRITE CAR SHAMPOO Internkode: JU013/DB21/DB31 Revisjonsdato: 02.10.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 02.10.2006 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer