SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua"

Transkript

1 ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato Revisjonsdato Kjemikaliets navn ADDI Aqua Artikkelnr. L-7261, L-7262, L-7375 Kjemikaliets bruksområde Desinfeksjonsmiddel til bruk i akvakulturanlegg Firmanavn Lilleborg Profesjonell Besøksadresse Sandakerv 56 Postadresse Pb 4236 Nydalen Postnr Poststed OSLO Land NORGE Telefon E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse C, O; R20/21/22, R34, R8 HELSE: Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Etsende. BRANN OG EKSPLOSJON: Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. MILJØ: Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare. Punktutslipp av større mengder kan forårsake midlertidig skade på planter og på vannlevende organismer. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Eddiksyre CAS-nr.: C; R10, R % EC-nr.: Hydrogenperoksid CAS-nr.: EC-nr.: C, O; R20/22, R35, R5, R % Pereddiksyre CAS-nr.: EC-nr.: C,O,N; R7,R10, R20/21/22,R35,R50 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Merkepliktige komponenter er oppført i henhold til bestemmelsene i forskrift nr. ~ 5 %

2 ADDI Aqua Side 2 av "Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)." Full tekst for R-setninger finnes i pkt 16 UTEN FOSFAT. INGREDIENSER i.h.t. 648/2004/EU (Vaskemiddelforordningen): Oksygenbasert blekemiddel: 15-30% Fosfonat: < 5% Desinfeksjonsmiddel. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vis dette Sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege. Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper. Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro. Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med mye vann. Kontakt lege ved tegn til sår eller vedvarende irritasjon. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Skaff legehjelp øyeblikkelig / transport til sykehus. Fortsett skyllingen under transport til lege/sykehus. Skyll munnen. Gi 2-3 glass med vann eller melk om skadede er ved bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNINGER. Forsøk å rape opp frigjort gass. Umiddelbar transport til sykehus. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Andre anvisninger Vann. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer som f.eks. klær og papir. Avsteng risikoområdet og nekt uvedkommende adgang. Kjøl ned beholdere/tanker med vannstråle. Bruk egnet verneutstyr. Se pkt. 8. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Kast som farlig avfall. Organiske stoffer som f.eks. sagmugg må ikke benyttes da produktet kan antenne sagmuggen. Små mengder spyles bort med store mengder vann. Større mengder behandles som spesialavfall. Levering må avtales med NORSAS tlf (Norsk kompetansesenter for avfall og gjennvinning) 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Unngå håndtering som medfører fare for sprut i øynene eller søl på hud. Benytt alltid anbefalt verneutstyr ved behandling som medfører fare for direkte kontakt med produktet. Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Beholdere lagres slik at de ikke kan revne. Søl på brennbart materiale kan foråsake selvantennelse og brann.

3 ADDI Aqua Side 3 av 6 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Eddiksyre CAS-nr.: EC-nr.: t.: 25 mg/m³ 8 t.: 10 ppm 2007 Hydrogenperoksid CAS-nr.: EC-nr.: t.: 1.4 mg/m³ 8 t.: 1 ppm 2007 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Maske med filter A (brunt, organiske stoffer). Bruk hansker av butylgummi eller viton om det er fare for søl på hendene. Gjennombruddstiden er ikke kjent. De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene. Bruk hensiktsmessige klær for beskyttelse mot mulig hudkontakt. Bruk gummiforkle (i butylgummi eller viton) og gummistøvler i situasjoner med fare for sprut. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske. Lukt Stikkende. Farge Fargeløs. Løselighetsbeskrivelse Fullstendig oppløselig i vann. Relativ tetthet Verdi: ~ 1,1 kg/l ph (handelsvare) Verdi: < 1 ph (bruksløsning) Verdi: ~ 4 Kommentarer: (0.5%) Dekomponeringstemperatur Verdi: 60 C Kommentarer: Selvaksellererende dekomponeringstemperatur (SADT). 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Produktet spaltes av lys, alkalier og mange ulike forurensninger som f.eks metaller. Varme og/eller sollys påskynder denne reaksjonen. Klorholdige produkter. Brennbare materialer. Danner giftig og sterkt irriterende klorgass med klorholdige produkter. Stabil under normale lagringsforhold. Dekomponerer ved lyseksponering. Produktet inneholder etsende og oksiderende stoffer og det må derfor behandles med forsiktighet. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Etsende. Sprut av produkt eller oppløsninger i øyet kan føre til alvorlige øyeskader; i

4 ADDI Aqua Side 4 av 6 Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Arvestoffskader verste fall kan det medføre nedsatt synsevne eller tap av synet. Sterkt etsende på slimhinnene i munn, svelg og i mave-tarmsystemet. Kan gi alvorlig indre skade. Plutselig frigjort oksygen i maven kan forårsake ubehag og ødeleggende oppblåsing med alvorlige indre skader som følge. Ingen kroniske effekter er kjent eller mistenkt ved forskriftsmessig bruk. Inneholder ikke stoffer kjent for å være allergifremkallende (allergener). Inneholder ikke stoffer kjent for å være kreftfremkallende (karsinogener). Inneholder ingen stoffer kjent for å medføre fosterskade. Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet (mutagener). 12. Miljøopplysninger Toksikologisk informasjon Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, Daphnia Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon 13. Fjerning av kjemikalieavfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon 14.Transportinformasjon Verdi: ~ 13 mg/l Testmetode: LC50, ferskvann Fiske art: Salmo gairdneri Varighet: 96 h Verdi: ~ 3,3 mg/l Testmetode: EC50, ferskvann Daphnia art: Daphnia magma Varighet: 48 h Punktutslipp av større mengder vil kunne gi midlertidig skade på planter og vannlevende organismer. På grunn av bruksmåten og pakningen, er det imidlertid usannsynlig med alvorlige utslipp. Oppløses i vann. Alle ingredienser i produktet er lett biologisk nedbrytbare. På grunn av rask nedbryting er akkumulering usannsynlig. Økologiske skader er verken kjent eller forventet under normal bruk. Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). EAL: AVFALL FRA PBDB AV FETTSTOFFER, SÅPE, RENGJØRINGSMIDLER, DESINFEKSJONSMIDLER OG KOSMETIKK. Avfallstoffnr: 7122 Sterkt reaktivt stoff. Proper Shipping Name Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture, with not more than 5% peroxyacetic acid, Stabilized. Varenavn (nasjonalt) HYDROGENPEROKSID OG PEROKSYEDDIKSYRE BLANDING Farlig gods ADR Status: Ja UN-nr.: 3149 Fare nr.: 58 Varenavn: HYDROGENPEROKSID OG PEROKSYEDDIKSYRE BLANDING Farlig gods RID UN-nr.: 3149 Varenavn: HYDROGENPEROKSID OG PEROKSYEDDIKSYRE BLANDING Farlig gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 3149

5 ADDI Aqua Side 5 av 6 EmS: F-H, S-Q Varenavn: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 3149 Varenavn: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten Eddiksyre: %, Hydrogenperoksid: %, Pereddiksyre: ~ 5 % R-setninger R-8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R-34 Etsende. S-setninger S-3/7 Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted. S-14 Oppbevares adskilt fra brennbare stoffer. S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-27 Tilsølte klær må fjernes straks. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Lover og forskrifter Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet) Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten) (Miljøverndepartementet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2007(Arbeidstilsynet). Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen. Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG. Deklarasjonsnr. Under behandling 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Opplysninger som er nye, slettet eller revidert R10 Brannfarlig. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R7 Kan forårsake brann. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. Nytt varenummer i pkt 1.

6 ADDI Aqua Side 6 av 6 Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Opplysningene i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revisjon. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp; de må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjon fra produsent. Tilmeldt Giftinformasjonen, tlf.: (Døgnåpent). Kvalitetssikret i henhold til sjekkliste av RK. Lilleborg Profesjonell

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer