Ammerudkollen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ammerudkollen barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...8 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN...14 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Ammerudkollen barnehage er en kommunal barnehage med 7 team. Det er plass til 117 barn, 45 av barna er under 3 år og 72 er over 3 år. Ammerudkollen barnehage er opprinnelig bygget i Februar 2008 ble den bygget ut. I dag består barnehagen av 2 hus. Det nye huset driftes som en basebarnehage. Barnehagen har 3 småbarnsteam hvor det er 15 barn og 5 voksne knyttet til hvert team. Småbarnsteamene holder til i det lave huset. I enden av dette huset ligger også Huken naturbarnehage. Det «nye» huset er bygget har blant annet vannlekerom og klatretre. Hvert team har fast base de er morgen og ettermiddag. Det er 18 barn og 3 voksne på hver base. I kjernetiden brukes de forskjellige basene av teamene i en rullering. Vannrommet blir brukt av alle team i barnehagen. I Ammerudkollen barnehage serveres ikke søtsaker til hverdags. Bursdager feires med fokus på barnet. Det serveres ikke kake eller is, men vil man ha med et fruktfat eller en matrett er det fullt mulig. En næringsrik og god matpakke fremmervekst og utvikling. Dette gjør at barna vil være mer opplagte og mer mottakelige for læring gjennom dagen. Mange typer yoghurt inneholder mye sukker, og er derfor ikke ønsket i barnehagen. Dersom yoghurt er ønskelig kan yoghurt naturell benyttes. Fysisk aktivitet har også fokus i hverdagen vår. Språkarbeid er en viktig del av hverdagen. Bydelen har 3 språkpedagoger som jobber tett opp mot barnehagene og deres språkarbeid. Barnehagen er en flerkulturell barnehage. Ca 35% av barna som går i Ammerudkollen barnehage har minoritetsetnisk bakgrunn. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Årsplan

4 Bydel Groruds mål for barnehager i 2015: Barnehagene i bydel Grorud skal tilby et barnehagetilbud av god kvalitet. Oslobarnehagens standarder for kvalitet i barnehagen benyttes i alle barnehager. Alle skolestartere skal ha gode norskkunnskaper og være forberedt til skolestart Barnehagen skal bidra aktivt og målrettet for å fremme god helse og levevaner blant barna og deres familier. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Gratis kjernetid til alle 4 og 5 åringer Gi alle barn minst tre års språktilbud, før skolestart Tilby foreldreveiledningsprogrammet ICDP til foreldre Gjennomføre brukerundersøkelse Gjennomføre bydelsovergripende Folkehelseprosjekt. Felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet benyttes i alle bydelens barnehager. Utarbeide felles kompetansehevingsplan Et godt språk- og samtalemiljø. Vi setter ord på barnas handlinger i hverdagsaktiviteter. Vi inviterer barna til samtale. Vi stiller åpne spørsmål som åpner for refleksjon og tenkning. Bruk av felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet. Personalet jobber for at barna samhandler positivt med andre barn og voksne i ulike situasjoner. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Sosial kompetanse, voksne som forbilder Vennskap og deltagelse Få erfaringer med høytidsdager og merkedager. Mer om dette i halvtårsplanene. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Lydhøre, tilstedeværende, aktive og engasjerte voksne Barna skal få være med på å velge aktiviteter, og kunne komme med forslag Samtaler i forkant og etterkant av temaarbeid. Romslige tema som gjør at de voksne kan følge barnas initiativ Rom og miljø blir kontinuerlig vurdert og tilrettelagt SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Obligatoriske samtaler, førstegangssamtaler med forventningsavklaringer i fht samarbeidet, foreldremøter,valg av foreldrerepresentanter fra hvert team på høsten, brukerundersøkelse 1 g pr. år Utveksling av daglig informasjon Gjensidig samarbeid om oppfølging av planer Være åpen og invitere til idèutveksling for ulike kulturelle inntrykk Årsplan

6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Følge Folkehelse rutinene til Grorud bydel og bruke aktivitetesheftet aktivt Barna skal gis mulighet til aktivt og variert lek ute og inne, tilby variert materiell Aktiv bruk av nærmiljø og skogen. Greibanen, akebakker, fotballplassen nedenfor barnehagen, Lilleskogen, Trollskogen, aktivitetsdag osv Aktive ansatte som gir barna utfordringer ifht alder og nivå. Sette i gang tradisjonelle leker, ballspill, hopptau osv INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Gode tilvenningsrutiner og førstegangsamtaler Gi barna like muligheter til medvirkning Skape toleranse for forskjelligheter, erfaringer med høytidsdager Gruppedag med aldersrene grupper SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Årsplan

7 Voksne som anerkjenner ulike følelser hos barna Ansatte som hjelper barna med konfliktløsning Hjelpe barna til å utvikle empati SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Førskoleklubb en gang i uken for alle skolestartere Foreldremøte på høsten i samarbeid med skolen med fokus på siste året i barnehagen og overgangen til skolen, 1. skoleår. Sosiallærer fra en nærskole informerer fra skolen Fokus på selvstendighetstrening PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Månedsbrev sendes ut fra hvert team, halvtårsplaner, temaplaner Foreldresamtaler, barnesamtaler, brukerundersøkelse Jevnlige møter hvor man planlegger og evaluerer det daglige arbeid og temaarbeid Årsplan

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Være bevisste kommunikasjon gjennom mimikk, enkle ord og seninger Bruke konkreter, bevegelse og bilder til støtte til enkle sanger og fortellinger. Bruke enkle billedbøker Barna blir kjent med eventyr, de voksne gjenforteller eventyr fra bøker. Det dramatiserers fra eventyrene Barn og voksne blir kjent med musikk, vi synger mye i samlingstunden og hører på ulike type musikksjangre Barna blir bedre kjent med- og leker med ordlyder og ordspill, sangleker og ulike barneregler og tullesanger Tekstskaping. De voksne skriver ned tekster barna lager Øver på sanger i førskolekoret. Konsert for de gamle på Ammerudhjemmet og Ammerudlunden Skrive og kjenne igjen sitt eget navn, kunne ta imot felles beskjeder, kunne preposisjoner KROPP BEVEGELSE HELSE Folkehelse arbeid, Følge barnas initiativ og oppmuntre til fysisk aktivitet. Sette i gang fysisk aktivitet Folkehelse arbeid, Følge barnas initiativ og oppmuntre til fysisk aktivitet. Sette i gang fysisk aktivitet Folkehelse arbeid, Følge barnas initiativ og oppmuntre til fysisk aktivitet. Sette i gang fysisk aktivitet. Varierte lengder på turer Gi rom og tid til å spise selv, Vaske hender før man spiser, eter Snakke om kroppen i samling, Årsplan

9 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere spise med bestikk, smøre selv Legge frem klær, gi tid til påkledning, oppmuntre til å kle på og av seg selv Gå turer, hinderløype, bevegelsessanger, tilrettelegge for gode kroppslige aktiviteter dobesøk. Snakker om og viser hva sunt kosthold er Snakker om vær og årstider i samlingstund, Legge frem klær, gi tid til påkledning, oppmuntre til å kle på og av seg selv Variere lengde og steder på turene. Bruke kroppen aktivt ute og inne vise konkreter, skjelett, vise fordøyelsessystemet. Snakke om sunn og usunn mat. Lage alfabet med kroppen. Bruke kroppen aktivt ute og inne Klare å kle på seg selv etter værforhold. Lære å holde orden på klær på plassen sin Bordaktiviteter, førskolegruppe,blyantgrep, klippe og lime, fargelegge. Beherske finmotorikk KUNST KULTUR KREATIVITET Legge til rette for å utforske det esteiske gjennom kropp og bevelgelse. Instrumenter og musikk. Lage intallasjoner som barna kan utforske på sine egene premisser Skape rom og tid for å ta i bruk fantasi, kreativitetstenkning og skaperglede, utforske lyd sammen med barna ved å slå på ulike materiale, og bli kjent med musikkens grunnelementer Tradisjonelle barneleker, regler Videreutvikle fantasi og skaperglede, dramatisere Presentere barna for bøker og eventyr fra ulike kulturer, sørge for at der er materiale som stimulerer til teaterlek Gi barna begynnende erfaring med didgitale verktøy, ta barn med i prosessen fra bilde blir tatt, behandlet og hengt opp på veggen Tradisjonelle barneleker, regler og sangerleker Gi barn kjennskap til ulike teknikker innen drama, musikk og forming feks stemmebruk, høye toner, følelser, følelsesutrykk Bli kjent med lokale kunstnere, oppsøke kunst og kunstnere og kulturelle begivenheter Videreutvikle barnas erfaringer med didgitale verktøy, spill, tegneprogramm på pad Tradisjonelle barneleker, regler og sangerleker Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere og sangerleker Gi barna begynnende erfaring med ulike formingsmateriell, for eksempel maling, leire, sand, snø, is, pinner og lim Sanseopplevelser. Erfare ulike årstider. Få kjenne varme, kulde, vind, regn, snø og sol Oppleve endringene i naturen, følge og bevisstgjøre seg de forskjellige årstider Lære og kle seg etter været, få være med å vurdere hva som trengs av klær til de ulike årstider NATUR MILJØ TEKNIKK Bli kjent med dyr i nærmiljøet, gå på turer i og rundt barnehagen Utforske naturens elementer, grave i sand og vann med bøtte og spade Utforske innsekter og krypdyr, lage «feller» for å observere innsekter og krypdyr Erfare verktøy som hjelpemiddel, få bruke hammer, spiker og sag Gå turer og lete etter spor. Lære hvilke sportegn som høre til hvilke dyr Lære å bruke skjæreredskaper. Spikkekurs Markere FN dagen, religioner som er representert på teamene Markere FN dagen, religioner som er representert på teamene Lære litt om bakgrunne for de ulike tradisjonene ETIKK RELIGION FILOSOFI Begynnende læring på hvordan vi skal være mot hverandre. Lære begreper som: lei seg, glad sint Legge til rette for undringe sammen med barna. Bruke konkreter og bilder for samtale Glede i samvær og samspill med andre. Formidling av hvordan vi skal være med hverandre, utvikle evnen til konfliktløsing, turtaking. Tilrettelegge for gode samtaler ved å stille åpne spørsmål Samtale, undring og filosofering. Rettferdighet og likeverd. Kjenne til at alle mennesker er forskjellige og vise respekt for det Empati og solidaritet, vilje til å hjelpe hverandre. Vi må være tilgjengelige for barnas undring Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Bruke konkreter og bilder for samtale NÆRMILJØ SAMFUNN Bli kjent i og rundt barnehagen, samlingstund hvor man snakker om alle barna Kildesortering, barna er med å sortere Skape tilhørighet til hverandre i gruppen. Gå på oppdagelsesferd i og rundt barnehagen. Ute daglig Bli kjent med nærmiljøet, gå turer Kildesortering, barna er med på å sortere søppel, Rusken aksjon på våren Samspill, ta hensyn til hverandre Utvide området for besøkssteder i nærmiljøet, gå på turer til skolene i nærmiljøet Lære om gjennvinning av søppel, bærekraftig utvikling Snakker om demokratiske prossser, rettferdighet ANTALL FORM ROM Bli kjent med ulike former og materialer. Bruke sansene: taktil, hørsel, lukt, syn og smakssansen Bli kjent med ulike strrelser som liten, stor. De voksne benevner ulike størrelser i hverdagen. Barna får erfaringer gjennom leken Bli kjent med tid for eksempel vente på tur, i går, i dag, og i morgen. Prate og synge om ukedagene, hva har vi gjort og skal gjøre Få utvidet begrep om former og ord som; ved siden av, mellom, stor, liten. Bruk av Kims lek Få utvidet begrep om mengde og antall. Barna er med de voksne og hjelper til med matlaging og dekking av tralle og bord Barna får utvidet forståelse av tall og tallrekker. Mengdeforståelse, barna får leke med enkle regnespill Barna får kjennskap til mer avansert brettspill og kortspill, terning. Barna spiller for eksempel ludo, stigespill, tre på rad, svarteper ol Barna får utvidet kjennskap til konstruksjonsle. Barna er med og bygger med ulike materiell, og Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere har hinderløype både ute og inne Årsplan

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Januar Begynne med besøk på storebarna for barn født i 2012 Februar 12. Karneval 13. Plan dag - Barnehagen er stengt Mars 4. Foreldremøte små 6. Aktivitetesdag store 11. Foreldremøte store 24. Foreldrekaffe R/G/O/L 25. Foreldrekaffe B/T/Gr April 22. Fotografen kommer Gruppebilder Mai 8. Plan dag - Barnehagen er stengt 13el 15= 17.mai feiring Overnatting for skolestarterne 28. Foreldremøte for de m barn født i 2012 Juni 10. Sommerfest klokken Juli Sommerstengt uke August September Oktober November Desember Tilvenninger Tilvenninger 11. Plan dag - Barnehagen er stengt 23. Foreldremøte småbarna 30. Foreldremøte storebarna Uke 41 Foreldremøte overgang barnehage - skole Uke Brannvernuker 23. Markere FN dagen 13. Plan dag - Barnehagen er stengt 30. adventsamling Adventsamlinger 11. Luciamarkering ute kl 8.00 Alle er velkommen Koret synger for de eldre dato kommer 16. Grøtfest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Lotte K. Hermanrud Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer