ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1"

Transkript

1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-3, 2-2, 3-2, 3-3, 3-5, 4-2, 4-3, 4-5, 4-6, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer 68 første ledd bokstav c. I I forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: 25 Bruk av innretninger Første ledd siste setning skal lyde: Bruken skal til enhver tid være i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet. Forutsetninger for bruk kan ikke avgrenses til forutsetninger i analysene, men må dekke alle forhold som er av betydning for risikonivået og/eller barrierenes ytelse. Ingen. 26 Sikkerhetssystemer Første ledd skal lyde: Det skal fastsettes på forhånd hvilke tiltak og begrensninger som er nødvendige for å opprettholde sikkerhetssystemers barrierefunksjon ved overbroing, utkobling eller annen svekkelse. De kompenserende tiltakene skal settes i verk så raskt som mulig når slik svekkelse oppstår. Andre ledd skal lyde: Status for sikkerhetssystemer skal være kjent og tilgjengelig for relevant personell til enhver tid. Tilsyn har vist at det er behov for å klargjøre begrepet sikkerhetssystemer, slik at forståelsen er i samsvar med regelverkets intensjon. Endringsforslaget må ses i sammenheng med styringsforskriften 5, som sier at det skal være kjent hvilke barrierer som er ute av funksjon eller er svekket, og at den ansvarlige skal sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer. Ingen. 29a Lagring, håndtering og bruk av eksplosiv vare Ny paragraf skal lyde: Det skal sikres at eksplosiv vare som kan utgjøre en fare, på en enkel måte kan håndteres og fjernes ved en fare- og ulykkessituasjon. 1

2 Eksplosiv vare skal være sikret slik at den ikke utilsiktet går av under lagring, håndtering og bruk. Innholdet i paragrafen står i dag i innretningsforskriften 16 om brann- og eksplosjonsfarlige varer, men foreslås flyttet hit da dette vurderes som aktivitetskrav. Terminologien lagring, håndtering og bruk samt eksplosiv vare er en harmonisering med begrepsbruken i landregelverket. Ingen. 47 Vedlikeholdsprogram Første ledd skal lyde: Feilmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. 46,..(videre som før) Endringen foreslås for å være i henhold til ordlyden i 50 femte ledd. 50 Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner, maritime systemer og rørledningssystemer Femte ledd skal lyde: På rørledningssystemer der feilmodi kan utgjøre en miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. 46, skal det utføres inspeksjoner for å følge opp mulige feilmodi som kan påvirke integriteten i rørledningssystemet. Nåværende siste setning i femte ledd, Deler av rørledningssystemet, der liggetilstanden eller andre forhold kan gi høy belastning, skal også kontrolleres, tas ut fordi den er omfattet av første setning. For øvrig innarbeidelse av et par forbedringsforslag mottatt i offentlig høring. Siste ledd skal lyde: Den første inspeksjonen skal utføres etter vedlikeholdsprogrammet som nevnt i 47. Tidspunktet skal være basert på de gjennomførte risikovurderingene, jf. 46. Nåværende krav er at første inspeksjon skal skje senest to år etter at systemet er tatt i bruk. Sikkerhetsmessig er det en bedre løsning at valg av tidspunkt for første inspeksjon baserer seg på risikovurderinger i forbindelse med klassifisering. Forenkling. 85 Brønnbarrierer Nytt tredje ledd skal lyde: Det skal være pumpe- og væskekapasitet tilgjengelig på innretningen og eller på fartøy ved utførelse av tung brønnintervensjon. Behovet for pumpe- og væskekapasitet ved utførelse av lett brønnintervensjon skal inngå i den aktivitetsspesifikke risikovurderingen. Nåværende tredje ledd blir siste ledd. 2

3 Oppfølging har vist at det er behov for å tydeliggjøre kravene til brønnkontrollutstyr ved utføring av brønnintervensjon, at kravene gjelder ved alle typer brønnintervensjoner. Ny tekst er justert i forhold til oppdatert versjon av Norsok D-010 om risikoreduserende tiltak ved brønnintervensjon. Det vil kunne være tilfeller av lett brønnintervensjon som medfører noen økte kostnader ved mobilisering av utstyr. Disse økte kostnadene kan forekomme når det er nødvendig å iverksette kompenserende tiltak for å ivareta gjenværende risiko ved lett brønnintervensjon. 88 Sikring av brønner Nytt andre ledd skal lyde: Letebrønner som påbegynnes etter xx.xx.2013 (dvs. endringsforskriftens ikrafttredelse), skal ikke midlertidig forlates utover to år. I utvinningsbrønner som forlates etter xx.xx.2013 (dvs. endringsforskriftens ikrafttredelse) skal hydrokarbonførende soner plugges og forlates permanent innen tre år dersom brønnen ikke overvåkes kontinuerlig. Nåværende andre ledd blir tredje ledd osv. Det er i dag et større antall brønner som ikke er permanent plugget og forlatt, med de sikkerhetsmessige utfordringer dette innebærer. Operasjonell risiko og tekniske utfordringer ved gjennomføring av pluggeoperasjonen øker med tiden brønnene står midlertidig forlatt. I vårt brønnintegritetsprosjekt for midlertidig forlatte brønner kom det frem at 10 prosent av totalt 193 brønner har alvorlige sikkerhetsmessige utfordringer, og 32 prosent som har mindre sikkerhetsmessige utfordringer. Dette utgjør en endring for letebrønner som tidligere ble midlertidig forlatt i lengre tid, mens for utvinningsbrønner er teksten justert i forhold til mottatte høringskommentarer og oppdatert versjon av NORSOK D-010 om midlertidig forlating av brønner. Den foreslåtte endringen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser ved at kostnadene med å sikre brønnene ikke kan skyves ut på ubestemt tid. Underveis i behandlingen av endringen ble kravet justert til ikke å omfatte brønner som er kontinuerlig overvåket. Dermed vil forslaget i mindre grad kunne gi økt press i markedet for mobile innretninger. Samtidig viser erfaringer i industrien at det kan gi økte kostnader å utsette pluggingen i lengre tid i tillegg til den sikkerhetsmessige utfordringen. Kommentar fra næringen er innarbeidet, men med en tre års frist for plugging og forlating (næringen har foreslått fem år), sammen med kontinuerlig overvåking som et alternativ. 94 Tidsbestemmelser Paragrafen bokstav a til og med d skal lyde: Følgende tidsbestemmelser skal gjelde ved utføring av bemannede undervannsoperasjoner: a) opphold på arbeidsdyp: ved dykking ned til 180 meter skal oppholdet på arbeidsdyp ikke overstige 14 døgn. Ved dypere dykking skal opphold på arbeidsdyp ikke overstige 10 døgn, b) tiden mellom metningsperioder: tiden mellom metningsperioder skal minst være lik varigheten av foregående metningsperiode. Ved dykking dypere enn 180 meter skal tiden mellom metningsperioder være minst to ganger siste metningsperiode, c) klokkeløp: 3

4 ved dykking ned til 180 meter skal klokkeløpet ikke overskride 8 timer. Ved dypere dykking skal klokkeløpet ikke overskride 6 timer. Dersom dykkerne oppholder seg tørt i undervannskammer, kan klokkeløpet utvides til 8 timer. Tidtakingen av et klokkeløp starter når klammeret mellom klokke og kammer løsnes første gang og stopper når klammeret er påkoblet igjen, og klart til trykkutjevning og endelig overføring av dykkerne tilbake til kammerkomplekset, d) opphold i vann: ved dykking ned til 180 meter skal dykkeren ikke oppholde seg i vannet mer enn 4 timer i en tolvtimers periode. For tremanns klokkeløp kan tiden i vann utvides til 6 timer under forutsetning av at 1) dykkeren returnerer til dykkerklokken i løpet av tredje eller fjerde arbeidstime i vann for minst 30 minutters pause med hjelmen av. Pausen i klokken skal loggføres, 2) dykkeren har en tørr dag som reservedykker i klokken minst hver tredje dag. Ved dykking dypere enn 180 meter skal dykkeren ikke oppholde seg i vannet mer enn 3 timer i en tolvtimers periode, Endringene i tidsbestemmelsene gjøres for å bringe forskriftskravene i samsvar med dagens praksis for grensesetting ved dypdykking på sokkelen. Grensesettingen har vært gjenstand for diskusjon, men vi har valgt å definere dypdykking fra 180 meters dykkerdyp. Dette innebærer at spesielle tiltak må settes i verk ved overskridelse av dette dykkerdypet, for eksempel når det gjelder helsemessige forhold, og at dykket kan gjennomføres på en fullt forsvarlig måte, noe som skal kunne dokumenteres, jf. rammeforskriften 10 og 23. Forslaget reflekterer ellers det som var forskriftskrav fra 1991 til rundt 2002 da NORSOK skisserte noen andre referanser for de enkelte tidsbestemmelsene. Forskriftskravene fra 1991 hadde sin basis i en normal dykkerdybde ned til 180 meters vanndyp. Dypere dykking ble betegnet som dypdykking. I 2002 ble det gjennomført et verifikasjonsdykk ved NUI til trykk tilsvarende 250 meters vanndyp. Dykket var ikke vellykket, og det ble konstatert helsemessige effekter for flere av dykkerne. Etter det innførte StatoilHydro en begrensning i dykkerdyp i sine operasjoner på 180 meter for normal dykkeroperasjon. Dette ble også adoptert av myndighetene, og siden det har vi hatt en dybdebegrensning tilsvarende den man hadde i forskriftene fra Vi finner det naturlig at man reflekterer en avgrensning i dykkerdyp i oppdaterte tidsbestemmelser, slik det også var i Denne begrensningen har man altså hatt i industrien fra 1991, og den har ellers ingen praktisk betydning for virksomheten på norsk sokkel. Den innebærer likevel en innstramming i forhold til det industriens egen NORSOK-standard innførte for noen få år siden, da industriens økning av dykkerdyp hadde sin bakgrunn i at industrien mente at dette var forsvarlig Dette kan imidlertid per i dag ikke dokumenteres, jf. dykket ved NUI til 250 meter. Endringen i bokstav c tredje punktum om definisjonen av klokkeløpet gjøres for å bringe den mer i samsvar med definisjonen i NORSOK U-100, ikke fordi vi har erfart problemer med anvendelsen av dagens krav/definisjon (formulert i 1991 som en følge av erfarte problemer med å holde dykkerne i dykkerklokken, isolert fra kammerkomplekset, i lengre tid før selve dykkingen startet). Et annet moment er at det britiske regelverket bruker en definisjon tilsvarende den som finnes i U-100. Ved å opprettholde definisjonen i aktivitetsforskriften vil en praktisere tidsbestemmelsene på to forskjellige måter under dykkeroperasjoner. Endringene i tidsbestemmelsene gjøres for å bringe forskriftskravene i samsvar med dagens praksis for grensesetting ved dypdykking på sokkelen, og vurderes således ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 4

5 I paragrafene 52, 54, 55, 56, 62, 64, 70 og 73 endres Klima- og forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet. Forskriften trer i kraft 1. januar II 5

6 I veiledning til forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 15 Forundersøkelser Første avsnitt bokstav d skal lyde: d) standarden NORSOK D-010 kapittel brukes ved grunn gass-undersøkelser, Til 16 Installering og ferdigstilling Andre avsnitt bokstav d skal lyde: d) standarden NORSOK D-001 kapittel 5.5 og 6.45 bør brukes for boreinnretninger, Til 19 innkvartering og lugardeling Første avsnitt skal lyde: For utforming av lugarer vises det til innretningsforskriften 58. Synliggjøring. Til 20 Oppstart og drift av innretninger Tredje avsnitt siste setning skal lyde: For bore- og brønnteknisk utstyr bør i tillegg standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og vedlegg A, B og C brukes. : Til 21 Kompetanse Andre avsnitt bokstav c skal lyde: c)standarden NORSOK D-010 kapittel 4.9 og Norsk olje og gass retningslinje nr. 024 brukes for generell kompetanse innen bore- og brønnaktiviteter, med unntak av retningslinjens kapittel punkt 2 og 3 om krav til eksamen. For stilling som operatør bør opplæring og eksamen etter offentlig fagplan for VG2 brønnteknikk være gjennomført. Ved underbalansert boring og komplettering bør standarden NORSOK D-010 kapittel brukes i tillegg. Endring foretatt for å viderefører del av tidligere OLF retningslinje 024 som var utelatt i revidert 024, rev 5 datert , for å legge til rette for at offentlig fagplan er lagt til grunn som norm. Til 23 Trening og øvelser Tredje avsnitt bokstav d skal lyde: 6

7 d) standarden NORSOK D-010 kapittel 4.2.6, 4.2.7, 4.9.1, 4.9.2, 5.5.2, 6.5.2, 7.5.2, 9.3.5, , , , , og brukes for bore- og brønnaktiviteter..(som før) : Til 26 Sikkerhetssystemer Andre avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravene til tiltakene og begrensningene som nevnt i første ledd, bør standardene IEC kapittel 7.7 og IEC kapittel 7.6, og Norsk olje og gass retningslinje nr. 070 kapittel 10 og 11 brukes for elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhetssystemer. Til 27 Kritiske aktiviteter Fjerde avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravet til kritiske aktiviteter bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.4, 4.5 og 4.6 brukes for bore- og brønnaktiviteter. : Til 28 Samtidige aktiviteter For å oppfylle kravet til samtidige aktiviteter bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.4, 4.5 og 4.6 brukes for bore- og brønnaktiviteter. : Til 29a Lagring, håndtering og bruk av eksplosiv vare Ny veiledning skal lyde: For å sikre at eksplosiv vare ikke utilsiktet går av som nevnt i andre ledd, bør blant annet elektrisk utløst perforeringsutstyr for bruk i bore- og brønnaktiviteter være beskyttet mot påvirkning fra radiobølger og andre elektriske felt, jf. krav til elektrisk kompatibilitet i 77. I tillegg bør eksplosiv vare være beskyttet mot fallende laster og branner under lagring. Det vises til begrunnelsen for den nye paragrafen. Til 30 Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter Fjerde avsnitt skal lyde: 7

8 For å oppfylle kravene til tiltak bør Guidelines for Offshore Marine Operations (GOMO) brukes for den typen aktiviteter. Når det gjelder tiltak vedrørende utslipp av drenasjevann vises det til GOMO kapittel 7.8 Discharges from Facilities. Det har vært en økning i antall alvorlige kollisjoner på norsk sokkel. Det er derfor behov for å synliggjøre denne retningslinjen ved en henvisning som foreslått. Femte avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravene til tiltak bør standarden NORSOK D-010 kapittel , 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, og 8.7 og Norsk olje og gass retningslinje nr. 117 brukes for bore- og brønnaktiviteter..(som før) Nytt sjette avsnitt skal lyde: Når det pågår tandemoverføring av hydrokarboner fra en FPSO eller FSU til skytteltankskip, bør det vurderes å redusere andre skipsaktiviteter til eller fra FPSO-en eller FSU-en. Nåværende sjette avsnitt blir sjuende avsnitt. Sikkerhetsfremmende og forebyggende tiltak i lys av erfaring fra norsk sokkel. Til 51 Særskilte krav til prøving av utblåsningssikring og annet trykkontrollutstyr Første avsnitt skal lyde: (Som før). sine tiltenkte funksjoner, bør standarden NORSOK D-010 kapittel og samt tabellene 15.4, 15.14, 15.19, 15.21, 15.32, 15.37, 15.38, 15.47, 15.53, 15.57, og og vedlegg.(som før) Til 62 Økotoksikologisk testing av kjemikalier Tabellen punkt 16 skal lyde: 16 Kjemikalier i brannvannsystemer Ja Skal gjelde fra Økt fokusering på substitusjon. Det er større utslipp av brannskum enn forventet, og vi ønsker derfor bedre kunnskap om sammensetning for å øke fokuseringen på substitusjon også her. Til 81 Brønnprogram Første avsnitt skal lyde: (som før ) i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.3, 4.7, og 9.3 brukes..(som før) Oppdatering av referanse 8

9 Til 84 Overvåking av brønnparametere Andre avsnitt skal lyde: (som før).. innsamling bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.7, og brukes, med følgende tillegg (som før) Oppdatering av referanse Til 85 Brønnbarrierer Første avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravet til barrierer som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 og 15 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Oppdatering av referanse Nytt fjerde avsnitt skal lyde: Med pumpe- og væskekapasitet som nevnt i tredje ledd, menes beredskap til å kunne håndtere svikt i en eller flere brønnbarrierer, jf. 86 om brønnkontroll. Med tung brønnintervensjon som nevnt i tredje ledd, menes kveilerørs- og trykkrørsoperasjoner. Med lett brønnintervensjon som nevnt i tredje ledd, menes kabel- og pumpeoperasjoner. For å oppfylle kravet i tredje ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel og 10.4 brukes. Nåværende fjerde avsnitt blir femte avsnitt. Se begrunnelsen for endring av paragrafen. Nåværende fjerde avsnitt (som blir femte avsnitt) skal lyde: For å oppfylle kravet til overlevering av brønner som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK D- 010 kapittel 4.10, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7 og 8.8 og Norsk olje- og gass retningslinje nr. 117 brukes for boreog brønnaktiviteter. : Oppdatering av referanse Til 86 Brønnkontroll Andre avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravet til gjennvinning av brønnkontroll som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel brukes. Fjerde avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravet til aksjonsplanen som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.8 og brukes. : Oppdatering av referanse Til 94 Tidsbestemmelser 9

10 Andre avsnitt skal lyde: Klokkeløpet som nevnt i bokstav c, skal altså regnes kontinuerlig fra klammeret mellom klokke og kammer løsnes første gang og stopper når klammeret er påkoblet igjen, og klart til trykkutjevning og endelig overføring av dykkerne tilbake til kammerkomplekset. Det vises til begrunnelsen for å endre teksten under 94 bokstav c. I veiledning til paragrafene 52, 55, 60, 61, 66, 68, 69, 72 og 73 endres Klima- og forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet. REFERANSELISTE NORSOK-standarder, følgende endres: NORSOK D-001 Drilling facilities, revisjon 3, desember 2012, NORSOK D-010 Well integrity in drilling and well operations, revisjon 4, juni 2013, Norsk olje og gass, følgende tilføyes evt. endres: Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell, revisjon nr. 5, , Oppdatering av referansen. 059 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse, revisjon nr. 2, , Retningslinjen var utelatt i referanselisten, jf. anbefalt bruk i veiledningen til 21 om kompetanse Norsk olje og gass recommended guidelines for well integrity, revision no. 4, 6. June 2011, Ny referanse. Følgende tas ut: NWEA retningslinjer for sikker styring av offshore service- og ankerhåndteringsoperasjoner (NWEA), 2. utgave. : Retningslinjen er erstattet av Guidelines for Offshore Marine Operations (GOMO) Under ny overskrift, Norges rederiforbund, tilføyes: Guidelines for Offshore Marine Operations (GOMO) Revision , 6. November 2013 Ny referanse. Klima- og forurensningsdirektoratet endres til Miljødirektoratet. 10

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer