Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS"

Transkript

1 Side 1/5 1 Stoff / tilberednings- og firmabetegnelse Opplysninger om produktet Handelsnavn: Spa Shock Opplysninger om produsent / leverandør: PROTEAM Vertriebs GmbH Nürtingerstraße 48, D Köngen DEUTSCHLAND Tlf.: Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Endre Winsents 2 Sammensetning / opplysninger om komponentene Kjemisk karakteristikk CAS-Nr.: Stoffets betegnelse: -forbindelse Kjemisk formel: 2KHSO 5 * KHSO 4 * K 2 SO 4 + Natriumtetraboratpentahydrat «anionisk polyakrylamide» «polyoxyethylen» Identifikasjonsnummer: EINECS-nummer: Kjenningsbokstav: C etsende R-setninger: 34 3 Mulige farer Farebetegnelse: C Etsende 4 Førstehjelpstiltak Generelle opplysninger: Bring berørte ut av fareområdet. Ta personlige forhåndsregler for selvvern. (Bruk verneklær, øyevern, åndedrettsutstyr.) Etter innånding: Bring berørte ut i frisk luft. Oppsøk lege. Etter hudkontakt: Vask godt med mye vann og såpe. Dersom irritasjon vedvarer, få legebehandling straks. Etter kontakt med øynene: Skyll godt med mye vann og oppsøk lege. Etter svelging: Drikk straks mye vann. Gi aldri noe i munnen til en bevisstløs person. Tilkall/oppsøk lege. 5 Brannslukkingstiltak Egnede slukkingsmidler: vann, pulver, karbondioxid CO 2 Spesiell risiko på grunn av stoffet, dets forbrenningsprodukt eller gasser som kan utvikles: Produktet er ikke brennbart. Frigir oksygengass. Under varmepåvirkning kan det utvikles små mengder svoveldioksyd SO 2. Spesielt verneutstyr: Bruk åndedrettsvern.

2 Side 2/5 6 Forholdsregler ved ikke tilsiktet frisettelse Personrelaterte forholdsregler: Bruk personlig verneutstyr; se avsnitt 8. Bring utsatte personer i sikkerhet. Hold ubeskyttede personer unna. Metode for rengjøring / oppsamling: Kost opp og skyll resten vekk med rikelig vann. 7 Håndtering og oppbevaring Håndtering: Anvisning til sikker håndtering og oppbevaring: De vanlige forsiktighetsreglene for håndtering av kjemikalier bør overholdes. Ved arbeidet må det ikke spises, drikkes eller røykes. Vask hendene før pauser og før arbeidsslutt. Bruk personlig verneutstyr; se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn damp or aerosol / dis. Pass på at ventilasjonen i rommet er god. Sørg for installasjon av krisedusj og øyebad. Skift arbeidsklær som har blitt fuktet eller gjennomvætt med produktet. Vask tilsølte klær omgående med vann. Opplysninger om brann- og eksplosjonsvern: Ikke brennbart; liten oksyderende virkning. Lagring: Krav til lagerrom: Oppbevares kalt og tørt. Må ikke lagres i direkte sollys. Krav til beholdere: Oppbevare beholderen godt lukket. Sekker må ikke stables for tett. Opplysninger om sammenlagring: Holdes unna alkalier og brennbare stoff. Tilleggsopplysninger om lagerforhold: Lagring av større mengder kaliumperoxomonosulfat kan føre til antennelse av brennbare kontaktmateriale. 8 Eksponeringsbegrensning og personlig verneutstyr Bestanddeler med arbeidsplassrelaterte grenseverdier som må overvåkes: CAS-Nr. Stoffets betegnelse Personlig verneutstyr: Generelle vernetiltak og hygieniske forholdsregler: De vanlige forsiktighetsregler for håndtering av kjemikalier må overholdes. Bruk egnede verneklær, -hansker og øye-/ansikstsvern. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes. Vask hendene før pauser og før arbeidsslutt. Beskyttelse av luftveiene: Bruk ansiktsvern med støvfilter dersom støv oppstår. Beskyttelse av hender: Skinnhansker. Beskyttelse av øyne: Bruk kurvformede briller eller øyevern med verneskjerm. Kroppsbeskyttelse: Langermede klær. Unngå søl på klærne. Skift straks av tilsølte arbeidsklær og skyll klærne godt med vann. Tilleggsopplysninger: Alt tilsølt verneutstyr må vaskes før gjennbruk.

3 Side 3/5 9 Fysikalske og kjemiske egenskaper Form: fast Farge: fargeløst (hvitt) Lukt: ingen Forandring av tilstand: Smeltepunkt / smelteområde: i.a. Kokepunkt / kokeområde: i.a. Nedbrytingstemperatur: i.a. Flammepunkt: i.a. Antennelighet: ikke brennbart Eksplosjonsfare: i.a. Tetthet: kg/cm 3 Volumvekt: ca. 1,1 g/cm 3 Oppløselighet: ca. 256 g/l (20 C); ca. 350 g/l (70 C) Medium: vann ph-verdi: 2-3 (20 C) (10 g/l H 2 O) 10 Stabilitet og reaktivitet Forhold som må unngås: Over 80 C (eksoterm) Stoffer som må unngås: Alkalier, brennbare stoff og under varmepåvirkning. Farlige spaltningsprodukter: Spaltes ved kontakt med alkalier, brennbare stoff og under varmepåvirkning. Under varmepåvirkning kan det utvikles små mengder svoveldioksyd SO 2. Tilleggsopplysninger: 11 Opplysninger om toksikologi Akutt toksisitet: Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Akutt oral toksisitet: LD50, rotte: over 2250 mg/kg Ved innånding: LD50, rotte, 4 timer: > 5 mg/g Primær irriterende virkning: på huden: Kaniner: etsende ved direkte påføring av produktet (Patch-Test). Ved 25 %ig løsning sterkt irriterende, ved 3 %ig løsning ingen irritasjon. Erfaring på mennesker: på huden: Ved 2,5 %ig løsning ga produktet ingen reaksjon. Ved gjentatt påføring på huden viste det ingen tegn på sensibiliserende virkning. Ytterligere toksikologiske opplysninger: er ikke listet som et karsinogen ifølge IARC, NTP, OSHA, ACGIH eller DuPONT.

4 Side 4/5 12 Opplysninger om økologi Akutt toksisitet for fisk: LC 50 (24 h): > 32 - < 56 mg/l; LC 50 (96 h): > 32 - < 56 mg/l; LC100 (96 h): 56 mg/l; NOEC-verdi : 32 mg/l; Daphnie toksisitet: (dafnie magna) EC 50 (24 h) : 5,6 mg/l; NOEC-verdi : 1,8 mg/l; Bakterie toksisitet: (Pseudomonas putida) EC mg/l; EC mg/l; 13 Opplysninger om avfallshåndtering Produkt: Dersom gjennvinning ikke er mulig, må avfallshåndteringen skje i.h.t. gjeldende lover og forskrifter (opplysningsplikt til myndighetene). Større mengder avfall bør først nøytraliseres med natriumkarbonat. Forurenset emballasje: Skyll beholderen med vann før den kastes. 14 Opplysninger om transport Faregods i henhold til transportforskriftene GGVS/GGVE/RID/ADR/IMDG-Code/IACAO-TI: Ja. Landtransport ADR/RID og GGVS/GGVE (grenseovertreden/innland): ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Siffer/Bokstav: 65 b/c) Fare: 80/1759 CEFIC kort: 80G09b/c Varens betegnelse: Etsende fast stoff, n.o.s. (etsende eller svakt etsende, ikke brannfarligt, ikke giftigt) Sjøtransport IMDG/GGVSee: IMDG/GGVSee-Klasse: 8 + (P) Side: 8151 UN-Nummer: 1759 Pakkegruppe: II/III EMS-Nummer: 8-15 MFAG: 760 Korrekt teknisk navn: (fortsettelse på side 5)

5 Side 5/5 Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: ICAO/IATA-Klasse: 8 UN/ID-Nummer: 1759 Pakkegruppe: III Korrekt teknisk navn: (fortsettelse fra side 4) Lasteanvisning: Hold adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og dyrefôr 15 Forskrifter Kjennemerking i samsvar med EØS-direktiv: Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet: C etsende Farebestemmende komponent(er): Oksyderende komponenter er middels irriterende og et potensielt allergen. R-setninger: R34: Etsende S- setninger: S1/2: OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN. S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39: Bruk egnede verneklær og -hansker, -briller/ansiktsskjerm. S45: Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten hvis mulig. Fareklasse for vannforurensing: 1 (svakt vannforurensende). I spillvann følger raskt reduksjon eller spalting til kaliumsulfat og oksygen. Små mengder BORAT. 16 Andre opplysninger: Databladet er utstedt av: PROTEAM Vertriebs GmbH, Tlf.: Kontaktperson: Endre Winsents De steder som er merket med * er blitt forandret siden forrige utgave. Med angivelsene ovenfor ønsker vi ut fra dagens kunnskapsnivå og erfaringer å gi en beskrivelse av våre produkter med henblikk på eventuelle sikkerhetskrav. Dette innebærer imidlertid ingen garanti om egenskaper og ingen beskrivelse av produktets kvalitet.

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr. 01-2119513794-36 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid Side 1 av 10 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer