NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SUOMI DANSK SVENSKA"

Transkript

1 LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING SUOMI DANSK SVENSKA LT-6R70BU 0 Victor Company of Japan, Limited KTH-SW-MU LCT-00B-U

2 Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr Kjære kunde, Dette apparatet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver og standarder for elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhet. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannia Hyvä asiakas, Tämä laite on yhdenmukainen niiden voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien ja standardien kanssa, jotka koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Iso Britannia SUOMI OBS! Dette symbolet er kun gyldig i den Europeiske Union og i EFTA-landene Norge, Island og Sveits. [Europeiske Union] Dette symbolet betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret ikke skal kasseres som vanlig husholdningsavfall når det har nådd slutten av sin levetid. I stedet skal produktet leveres til en passende mottaksstasjon for kasserte elektriske og elektroniske produkter, slik at disse kan behandles, gjenvinnes og resirkuleres i samsvar med nasjonal lovgivning. Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar til du til å bevare naturlige ressurser og til å motvirke de negative virkningene på miljøet og den menneskelige helse som kan oppstå hvis produktet kasseres på feil måte. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksstasjoner og gjennvinning av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din, renovasjosselskapet ditt eller den forhandleren du kjøpte produktet av. Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale lover og regler. (Bedriftsbrukere) Hvis du ønsker å kassere dette produktet, kan du gå til hjemmesiden vår på eller for å få informasjon om retur av dette produktet. [Andre land utenfor EU] Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du gjøre det i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler som gjelder i landet ditt når det gjelder behandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr. DANSK Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä SUOMI Kære kunde Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannien Bästa kund! Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannien SVENSKA Huomio: Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. [Euroopan unioni] Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan. Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia. (Yrityskäyttäjät) Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta. [Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä. I II

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr DANSK [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. Information till användare gällande kassering av gammal utrustning SVENSKA [Europeiska gemenskapen] Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning. Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler. Tänk på: Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen. Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt. (Företagsanvändare) Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida för att få information om returnering av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen] Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning. III IV

4 Utvide en verden av nydelige bilder Nyt rikholdige multimedia med JVC Innhold VHF/UHF Videospiller DVD-spiller Lydkomponenter DVD-opptaker Digitalt kamera Videokamera Spillkonsoll Personlig datamaskin Først og fremst! Advarsel Komme i gang Navn på alle delene 5 Grunnleggende forbindelser 7 Grunninnstillinger 9 Redigere kanaler Registrere kanaler Kop til eksterne enheter La oss prøve Ha glede av det nye -apparatet! 5 / Tekst- / Video / osv. Se på 7 Se på tekst- 9 Se på videoer / DVDer Prøve de avanserte funksjonene Nyttige funksjoner Ta et bilde Vise og søke i flerbildemodus Innsovnings timer / Barnesikring Bruke JVC-opptakere og andre enheter 5 Akkurat slik du vil ha det Tilpasse -apparatet 7 ansert bildejustering 9 Reduserer støy / Se et mer naturlig bilde Stille inn sideforholdet, osv. Når du har problemer Feilsøking Teknisk informasjon 4 -liste 5 Spesifikasjoner 6

5 ørst og remst! Advarsel Følg alle retningslinjene nedenfor Følg fremgangsmåten for oppsett i denne bruksanvisningen! Må bare koples til en vekselstrømkontakt med 0-40V, 50Hz. -apparatet må ikke falle! Du må ikke lene albuene på eller tillate barn å henge fra -apparatet. Det er fare for at -apparatet vil falle og forårsake skade. Ved kasting av apparatet! Følg instruksene i Informasjon til brukere om kasting av gammelt utstyr (s. II til III). Det må aldri plasseres noe på -apparatet! Plassering av væske, åpen ild, klær, papir osv. på -apparatet kan forårsake brann. Sørg for å ha nok rom til å sette i og ta ut strømkontakten! Plasser -apparatet så nær veggkontakten som mulig! Hovedstrømforsyningen for dette apparatet kontrolleres ved å sette inn eller ta ut strømkontakten. Strømledningen må aldri klippes over eller skades! Hvis vekselstrømspluggen ikke har riktig utforming, eller hvis strømledningen ikke er lang nok, må du bruke en passende pluggadapter eller skjøteledning. (Rådfør deg med forhandleren din.) Ta ut strømpluggen når du går ut! /på-knappene på fjernkontrollen og på -apparatet kan ikke slå apparatet helt av. (Ha spesialordninger for folk som er sengeliggende.) Du må aldri prøve å reparere -apparatet selv! Dersom du ikke finner løsningen på problemet i Feilsøking (s. ), må du koble fra strømledningen og ta kontakt med forhandleren. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) fra JVC brukes! Spør en kvalifisert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. Du kan få flere opplysninger om installasjon, bruk og sikkerhet fra Rådfør deg med forhandleren din Hvis -apparatet skades eller oppfører seg rart, må du slutte å bruke det med en gang! Koble fra strømledningen din og ta kontakt med forhandleren. Bakpanelet må aldri tas av! Det kan forårsake elektrisk støt. Ventilasjonshullene må aldri dekkes til! Det kan forårsake overoppheting eller brann. Vær forsiktig med LCD-panelet! Bruk en myk og tørr klut ved rengjøring. Må aldri eksponeres for regn eller fuktighet! For å forhindre brann eller elektrisk støt må du alltid tillate at det kommer væske inn i enheten. Du må aldri sette gjenstander inn i åpningene i kabinettet! Det kan forårsake et dødelig elektrisk støt. Vær forsiktig med barn i nærheten. Volumet må ikke være for høyt når du bruker hodetelefoner! Du kan få skader på hørselen. Hold -apparatet slik at det ikke blir riper i skjermen! Ikke berør skjermen når du bærer -apparatet. Ikke prøve å bære -apparatet på egen hånd! For å forhindre ulykker må apparatet alltid bæres av to eller flere personer. 4

6 omme i ang Navn på alle delene P / MENU /OK Skifter mellom - / enheter Vise skjermmeny / stille inn Skifte kanal / side Mikrofon av Strøm på / av Skifte kanal / side 5 Trykk for å fjerne. lampe Fjernkontroll-sensor PÅ: Lyser (Blå) : Lyser ikke Strømlampen lyser mens -apparatet er på. lampe (s. 8) LT-7R70/E70 Kabeldeksel Fjern kontaktdekselet LT-R70/E70 Hvis dekselet ikke kan lukkes fordi det er kabler i veien, må du ikke bruke makt for å prøve å lukke det (la det stå åpent). Kople til kontakter på baksiden av -apparatet. Kople til eksterne enheter (s. ) Se det medfølgende arket for hvordan du skal fjerne kabeldekselet. Endre retningen på -apparatet LT-7R70/E70 Trykk for å fjerne. Retningen på -apparatet er fast på LT-R70/E70 og LT-6R70/E70. Volum Trykk for å fjerne. Strøm på / av Til hodetelefoner (s. ) LT-6R70/E70 Kontrollere tilbehør Fjernkontroll (RM-C900S) AAA/R -batterier Slik bekrefter du at -apparatet fungerer LT-6R70/E70 Se det medfølgende arket for hvordan du skal feste standen. Kanalinformasjon (s. 7) Fargeknapper Gå tilbake til Volum Til tekst- (s. 9) Når du ser på / video Skifte sideforhold (s. 7) Slå på D Cinema Sound (s. 7) Ta et bilde av skjermen (s. ) Vise i flerbildemodus (s. ) Sett inn batteriene Bruk to AAA/R tørrcellebatterier. Sett inn batteriene fra - -enden og sørg for at + og - polaritetene er riktige. Se på video osv. (s. ) Skift mellom / VCR / DVR / DVD / HC (s. 5) Vise meny på skjermen (s. 7) Velge og bekrefte innstillinger i menyene Skifte kanal / side Til forrige kanal Når du ser på tekst- (s. 9) Holde den gjeldende siden Bokmerke sider Vise skjulte sider Forstørre teksten Skifte kort mellom tekst- og Til indeksside 6

7 Grunnleggende forbindelser Les brukerhåndbøkene for hver enhet nøye før du setter dem opp. Det er nødvendig å kople til en antenne for å kunne se på. Kople til gjennom andre enheter Kop til eksterne enheter (s. ) Kople til antennen Kople til en video- / DVD-spiller 7 Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Elektrisitetskrav Strømledningen må kun kobles til vekselstrømsuttak med 0-40V, 50Hz. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) brukes fra JVC brukes Spør en kvalifisert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. 00 mm 00 mm feste som etterkommer VESAstandardene. Vær forsiktig ved innstillinger ANTENNE Krav til installasjonen Sørg for at det er god plass slik at du unngår overoppheting. 00 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm EXT- VCR- / DVD-opptaker Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Kople T-V LINK -kompatible opptaksenheter til EXT-. T-V LINK Hva er T-V LINK? (s. 9) Kabeldeksel LT-7R70/E70 EXT- Se det medfølgende arket for hvordan du skal fjerne kabeldekselet. Ordne kablene ANTENNE LT-R70/E70, LT-6R70/E70 8

8 Grunninnstillinger Angi menyspråk, installasjonssted og registrer -kanalene automatisk. Disse kanalene kan redigeres senere i Redigere kanaler (s. ). (Kanaldata på -apparatet kan sendes til en tilkoplet ropptaksenhet som er kompatibel med T-V LINK.) Start Fjernkontrollen virker ikke 9 Til forrige skjermbilde slutt Hvis JVC -logoen ikke vises eller hvis du ønsker å foreta endringer senere Språk og Auto kanal søk (s. 8) Hva er T-V LINK? Kopling av -apparatet til en T-V LINK -kompatibel enhet betyr at : Kanaler på -apparatet registreres umiddelbart på enheten. DIREKTE OPPTAK -funksjonen skal brukes. Teknisk informasjon (s. 4) T-V LINK -variasjoner T-V LINK (JVC) Q-LINK (Panasonic) Megalogic (Grundig) Data Logic (Metz) SMARTLINK (Sony) Easy Link (Philips) MENY TILBAKE Velge et språk > Language Velg installasjonsland > Auto kanal søk Country United Kingdom Deutschland France Italia España Nederland Belgium > Redigering 0 0 T-V LINK Overf. innst >> Auto kanal søk 4% Ireland Switzerland Danmark Sverige Österreich Norge Suomi For neste side Registrere kanaler automatisk BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC Vises kun ved når enheten slås på for første gang. Strømknappen på enheten kan også brukes. opptaksmedia (Gul) CH 8 Kontroller hva som ble registrert Fullfør still inn Hvis ACI Start vises, kan du e og begynne innstillinger. (Dette vil stille inn kabelkanalene.) Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? (s. 4) Redigere kanaler i Redigere kanaler (s. ) Ved bruk av T-V LINK Hvis Funksjonen ikke tilgjengelig vises: Er den T-V LINK -kompatible enheten koplet til EXT-? Er enheten slått på? Bekreft at valgt modus er. Bekreft Når T-V LINK ikke brukes 0

9 Redigere kanaler Redigere kanalene registrert med Auto kanal søk i Grunninnstillinger (s. 9). Når du kommer fra Grunninnstillinger (s. 9) skal du hoppe til. Vise menylinjen Flytte en kanals posisjon FLYTT Start Velg et mål Fullfør flytt ut 0 0 >Redigering BBC CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC CH > Redigering 0 0 BBC CH CH CH 4 CH 5 CH CC CC CC flytt inn Til forrige skjermbilde slutt Velg Oppsett T-V LINK Oppsett Overf. innst Oppsett Velg Rediger / manuell Auto kanal søk Rediger/manuell Språk Dekoder(Ext-) Komponent auto valg Inngangsvalg HDMI innstillinger PC posisjon Velg en rad > Redigering 0 0 opptaksmedia BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC Redigering Bekreft innstillingene Fullfør Hvis Funksjonen ikke tilgjengelig vises: Er den T-V LINK - kompatible enheten koplet til EXT-? Er enheten slått på? T-V LINK (s. 9) Ved bruk av T-V LINK neste neste Når T-V LINK ikke brukes Redigere et kanalnavn Sett inn en kanal SETT INN Slett en kanal SLETT Registrere en ny kanal MANUELL Start Angi et kanalnavn (rød) Start Slett Start Angi > Manuell > > Redigering 0 0 Redigering 0 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 A CC CC CC >Redigering > Redigering 0 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC CC CH 0 (B/G) CC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC angir første tegn neste kolonne Velg en CH / CC Skriv et tall -liste (s. 5) Starte kanalsøk Fra høye frekvenser (rød) eller Trykk om nødvendig på for å endre kringkastingssystem. Kringkastingssystemer som kan mottas (s. 4) Ved valg av et forhåndsgitt navn fra liste >Redigering > Redigering 0 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 M CC CC CC >Redigering BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC > Manuell > Manuell liste M6 MBC MCM MDR MOVIE M M Ved manuell navngivning av en kanal Fra lave frekvenser Juster BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC 0 JVC CC CC CC CC CH (B/G) CC CH (I) Fininnstilling av bilde Fininnstilling av lyd / Mottar kringkastingssignalet. Automatisk søk starter og nærmest frekvens importeres. Gjenta trinnene ovenfor inntil den ønskede kanalen vises et system still inn angi neste kolonne still inn Registrere kanaler

10 Kop til eksterne enheter VCR- / DVD / andre enheter Du kan kople mange forskjellige enheter til bakpanelet på -apparatet. Les brukerhåndbøkene for hver enhet før du setter dem opp. (Forbindelseskabler følger ikke med dette -apparatet.) : signalretning Kople til DVI -enheter (s. 4) T-V LINK (s. 9) PC Kontroller for PC-kompatibilitet Teknisk informasjon (s. 4) Spillkonsoll Videokamera (V) DVD-spiller Forsterker Til EXT- H/V (PC-INN) (H) Lydsignaler som mottas fra EXT-5 kan ikke sendes til AUDIO OUT (lyd ut)- kontakten. VCR- / DVD-opptaker ( T-V LINK -kompatibel) Satellittsending / Digital kringkastingsmottaker Hodetelefon Hodetelefon (H) PC IN (V) EXT- (T-V LINK) EXT- (Pr) (H) (H) EXT- (Y) (Pb) (V) (V) EXT-4 AUDIO OUT ANTENNE EXT-5 (HDMI) DVD-spiller (HDMI-kompatibel) EXT- Utgang Sammensatt signal Lyd V / H Se på video Inngang Sammensatt signal / RGB / S-VEO Lyd V / H Bruk S-VEO S-INN (s. ) EXT- Utgang Sammensatt signal Lyd V / H T-V LINK Kopiere videoer med T-V LINK Inngang Sammensatt signal / RGB / S-VEO Lyd V / H Bruk S-VEO S-INN (s. ) Velg kopieringskilder KOPIERING (s. ) Kople til en dekoder Dekoder (EXT-) (s. 8) EXT- Utgang EXT-4 Utgang Se på video Inngang Sammensatt signal / S-VEO Lyd V / H Se på DVDer Inngang Sammensatt signal (s. 6) Lyd V / H Komponent auto valg (P. 8) EXT-5 Utgang Kople til HDMIenheter Inngang HDMI-signal (s. 6) HDMI innstillinger (s. 8)Z AUDIO OUT Lytte på på eksterne høyttalere Utgang Lyd V / H 4

11 a oss prøve Ha glede av det nye -apparatet! SØK 7 -modus Se på Vise kanalinformasjon Endre sideforhold Lytte på D Cinema Sound Registrere favorittkanaler Tekst-modus - og tekst-modus SØK 9 Se på tekst- Forstørre teksten Til indekssiden Holde den gjeldende siden Skifte kort mellom tekst- og Bokmerke favorittsider Vise skjulte sider SØK Se på videoer / DVDer Se på høykvalitetsvideo (S-VEO) Sett navn på tilkoplede enheter Kopiere videoer PC-posisjonjustering SØK 7 Personlige preferanser Justere bildet Justere lyden anserte innstillinger (innsovnings timer / barnesikring, osv.) Standardinnstillinger (kanalinnstillinger, osv.) Bilde 5 / Tekst- / Video / osv. 6

12 Se på Mikrofon av Sett på Slå på strømmen Den blå strømlampen på -apparatet lyser Kanalinformasjon og klokke INFORMASJON oliste 0 BBC 0 Velg en side oliste Kanaler som er registrert i Grunninnstillinger vises her. BBC : 00 Kanalinformasjon Tidspunkt (hvis tekst- er blitt vist) (Ingen indikasjon) Velg og vis en kanal vis Volum P Trykk på nytt for å slå skjermen av og sette -apparatet i ventemodus. Velg en kanal Flytt opp eller ned en kanal opp ned Skift mellom mono / stereo tospråklig sending Stereo / t u (s. 8) Til forrige kanal Merknad Ta ut strømpluggen for å slå apparatet helt av. Grunnleggende handlinger med sideknappene Slå på strømmen Volum Skifte kanalen F.eks. : 5 : Endre sideforhold ZOOM Nyt ambient lyd D CINEMA SOUND Registrere en kanal på en knapp FORITTKANAL Mens kanalen vises > Zoom Hold nede i sekunder 0 4 Auto Regulær Panoramic 4:9 zoom 6:9 zoom 6:9 zoom undertekst Maks D Cinema Sound Høy Velg -4? Hent frem favorittkanalen Favoritt -4? Høy Lav Mono : For stereolyd Favoritt innstilling > 6:9 zoom : For stereolyd (når lyden forvrenges i Høy -modus) : For monolyd (emulerer stereolik lyd) : Slår av D Cinema Sound Trykke på nummeret for å registrere den på Trykk på nummeret du registrerte Finesser Favoritt innstilling slett Flytt bildet med eller 4 mens denne linjen vises Kontroller dine favorittkanaler Trykk på og bekreft at kanalene du har registrert har en ved siden av seg Slett en favorittkanal MENU still inn Lagret Favoritt innstilling 0 Når det står på Auto vil sideforholdet være forholdet innhentet fra informasjonen apparatet mottok. Når det ikke mottar informasjon om sideforholdet, vil innstillingen være 4: auto format (s. 0) Ikke tilgjengelig i 0i (5i) / 70p (750p)-signaler. I PC-modus kan du e Regulær og Maks. 4 BBC Blir borte etter et par sekunder Tilpasninger (s. 8) av bildet i en favorittkanal lagres også. 7 8

13 Se på tekst- Dette -apparatet kan vise -sendinger og tekst- på samme kanal i to vinduer. Bokmerke din favorittside LISTEMODUS Tast inn ønsket sidenummer for tekst-tv opp ned Vis listen med dine favoritter 4 Vis undersider Når du ser på TEKST (RØD) (GRØNN) (GUL) (BLÅ) Velg en farget knapp å lagre siden på Angi nummeret på siden du vil lagre Lagre Flytt opp eller ned en side til underside (rød) TEKST Hente frem din favorittside Trykk på den fargede knappen som i trinn... Holde den gjeldende siden HOLD Vise skjulte sider VIS Forstørre teksten STØRRELSE Til indekssiden INDEKS Skift fra tekst- til en kort stund BRYT Holde den gjeldende siden Frigi Trykk på på nytt Vise skjult informasjon (svar på spørrekonkurranser osv.) Doble størrelsen på den viste teksten Går tilbake til side 00 eller en side angitt tidligere La den gjeldende siden åpen mens du skifter til å se på Nyttig når du kjører et sidesøk. 9 0

14 Se på videoer / DVDer Til Oppsett PC posisjon Velg videokilden / P MENU /OK EXT modus 0 EXT- EXT- EXT- 4 EXT-4 5 HDMI 6 PC F.eks. for EXT- Kjør den tilkoplede enheten og spill en video Bruke JVC-spillere og andre enheter (s. 5) PC-posisjonjustering Vise menylinjen Velg Oppsett Velg videokilden med sideknappene Velg videokilden neste Velg PC posisjon Oppsett Auto kanal søk Rediger/manuell Språk Dekoder(Ext-) Komponent auto valg Inngangsvalg HDMI innstillinger PC posisjon justere Tilbakestill posisjon still inn Vises bare når PC er valgt. se neste Skift til S-VEOinngangen S-INN Rediger navnene på tilkoplede enheter LISTE Sett opp kopiering på EXT- KOPIERING > > > > Inngangsvalg > EXT- EXT- Inngangsvalg EXT- EXT- EXT- EXT- Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Inngangsvalg > EXT- EXT- anserte funksjoner Vise menylinjen Velg Oppsett Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Oppsett liste VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Inngangsvalg > Inngangsvalg EXT- EXT- Velg Inngangsvalg > Inngangsvalg EXT- EXT- Inngangsvalg EXT- EXT- Inngangsvalg EXT- DVD EXT- Oppsett Auto kanal søk Rediger/manuell Språk Dekoder(Ext-) Komponent auto valg Inngangsvalg HDMI innstillinger PC posisjon Velg den EXT som er tilkoplet S-VEO Still in S-VEO-modus Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering Velg en EXT å tilordne et navn til Vis navnelisten Velg et navn fra listen still inn neste bryt denne modusen Trykk på inn på nytt Slett navnet Velg det blanke mellomrommet y EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering Velg pilen Velg kopieringskilden EXT- EXT-4 liste VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Enhetsvalgskjermbildet vil skifte fra E til S. neste

15 røve de vanserte unksjonene Nyttige funksjoner Ta bilder av skjermen FRYS Se på i flerbildemodus FLERBILDE Gjeldende program Stillbilde bryt Trykk på på nytt, eller skift kanal Ikke tilgjengelig når UNDERBILDE vises, eller når i PC-modus. Du kan ikke lagre eller eksportere bildet. Velge går tilbake til normal visning Ikke tilgjengelig i PC-modus. Se på i dobbeltbildemodus Du kan for eksempel se på og video samtidig. (For signaler med bredt sideforhold) Hoved Velge antall skjermbilder Skifte mellom lydkilder Sekundær Hoved Bare den valgte rammen har et bevegelig bilde. Hoved Skifte kanalen (Hoved) (Sekundær) Velg en kanal i -skjermsmodus Alle registrerte kanaler vises som stillbilder. Flytt opp eller ned en side Ikke tilgjengelig for EXT-5-inngangen. still inn Sekundær en kanal se Angi et tidspunkt for når apparatet skal slå seg selv av INNSOVNINGS TIMER Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler BARNESIKRING > Finesser Finesser Innsovnings timer Barnesikring Visning Blå bakgrunn Favoritt innstilling lampe > Innsovnings timer Etter trinn og ovenfor > Finesser Innsovnings timer Barnesikring Visning Blå bakgrunn Favoritt innstilling lampe >> Sett inn nr. Type A still inn bryt Angi tiden til 0 i trinn 4 Gjenværende tid Du kan bekrefte den gjenværende tiden i trinn 4, etter at du har gjentatt denne prosessen. Type A > Barnesikring 0 BBC CH 0 CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC > Barnesikring 0 BBC CH 0 CH CH CH 4 CH 5 CC 0 CC CC CC Finesser neste Innsovnings timer neste en tid i minutter Barnesikring angi et nr. (et hemmelig tall du er selv) til neste kolonne still inn en kanal å låse Lås flere kanaler Gjenta trinn 5 og 6 Frigjøre en kanal Trykk på på nytt i trinn 6 Vise en låst kanal Bruk talltastene til å angi kanalnummer. Når n vises trykker du på og angir ditt nr.. (Hvis du har glemt ditt nr., kan du sjekke det i trinn 4.) Ta et bilde Vise og søke i flerbildemodus Innsovnings timer / Barnesikring 4

16 Bruke JVC-opptakere og andre enheter Den medfølgende fjernkontrollen kan brukes til å kontroller JVCopptakere og andre enheter. Indikatoren lyser i sekunder hver gang fjernkontrollen brukes. Slå på enheten Bruk enheten Andre knapper kan alltid brukes til å kontrollere -apparatet. Prøv å endre koden for fjernkontrollen dersom du ikke kan bruke en opptaker. Kode A eller (standard) Trykk og hold Velg en enhet Videospillere DVD-opptakere HDD-opptakere Bekreft koden for opptakeren ved å sjekke håndboken som medfulgte. Noen modeller JVC-enheter kan ikke brukes med denne fjernkontrollen. JVC DVD-opptakere og HDD-opptakere er satt på kode C eller som standard. Merknad Hvis batteriet fjernes, går fjernkontrollkoden tilbake til kode A eller. HC (s. 6) Kode C eller Trykk og hold Hjemmekinosystem DVD-spillere VCR/DVR DVD Bruk videospilleren, DVD-opptakeren eller HDDopptakeren VCR/DVR Bruk DVDspilleren DVD Bruk hjemmekinosystemet HC Velg videospiller / DVD-opptaker / HDD-opptaker Videospiller HDD-opptakere Bruk menyene for DVD- / HDD-opptaker Valg Vis toppmenyen OK DVD-opptakere Vis tekst (DVD- / HDD-opptakermodus) Trykk på Bruk DVD-menyer Valg Vis toppmenyen Vis meny Vis underteksten Trykk på Bruk HC-menyer Valg Vis toppmenyen OK OK Tilbake til forrige meny Vis meny Vis underteksten Trykk på Mikrofon av Trykk på Volum Trykk på Tilbake til forrige meny Vis meny Tilbake til forrige meny Velg en surroundmodus Trykk på Spille / Ta opp osv. Velg et kapittel Spille osv. Velg et kapittel Spille osv. Velg et kapittel Spole tilbake / Spille / Raskt fremover Ta opp / Stopp / Pause Spole tilbake / Spille / Raskt fremover Stopp / Pause Spole tilbake / Spille / Raskt fremover Stopp / Pause 5 6

17 kkurat slik u vil ha det 7 Tilpasse -apparatet Til forrige skjermbilde slutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet. 4 Vise menylinjen Velg en meny Velg et punkt Justerer / konfigurere Flytt neste justere / e still inn Ved justering med skyveskinnen Ved valg fra forhåndsinnstillinger Standard Standard Punktet vil skifte. Noen punkter har undermenyer. Bilde Lyd Finesser Oppsett Bilde Bilde modus Lys- Kontrast Lys- Skarphet Farge Kulør Farge-temperatur Finesser Funksjoner Bilde modus justere still inn still inn Den valgte menyens tittel Bilde Standard Kjølig Standard Meny Element Justeringer / konfigurasjoner Bilde Lyd Finesser Oppsett Bilde modus Lys- Kontrast Lys- Skarphet Farge Kulør Farge-temperatur Bildemodus (Lys / Standard / Dempet) Baklysets lysstyrke (Mørkere Lysere) Kontrast (Lavere Høyere) Lysstyrke (Mørkere Lysere) Skarphet (Mykere Skarpere) Farge (Lysere Dypere) Fargetone (Rødlig Grønnlig) Fargetemperatur (Varm / Normal / Kjølig) Finesser Finere bildejusteringer (s. 9) Stereo / t u Bass Diskant Balanse D Cinema Sound Tone korrigering Modus / Språk (v : MONO / s : STEREO / t : SUB / u : SUB) Lave toner (Svakere Sterkere) Lave toner (Svakere Sterkere) Høyttalerbalanse (Venstre Sterkere Høyre Sterkere) Miljønivå (Høy / Lav / Mono / ) Gjør lyden klarere ( / ) Innsovnings timer Tidsur for å slå av -apparatet (s. 4) Barnesikring Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler (s. 4) Visning Format for visning av kanalnummer (Type A / Type B) Blå bakgrunn Viser det blå skjermbildet og demper lyden når signalet er svakt eller fraværende ( / ) Favoritt innstilling Slett innstillingene for favorittkanal (s. 7) lampe Tenner strømlampen (s. 5) mens -apparatet er på ( / ) Auto kanal søk Velg installasjonsland, registrer kanalene automatisk (s. 0, ) Rediger/manuell Endre de registrerte kanalene eller legge til nye (s. ) Språk Velg et språk for skjermmenyene (s. 0, Ÿ) Dekoder (Ext-) Komponent auto valg For når tilkoplet videospiller med T-V LINK ( / ) Endrer -inngangen til EXT-4 når komponentsignalet er koblet til EXT-4 ( / ) (Ikke tilgjengelig med PC) Inngangsvalg For bruk med videospillere og andre enheter (s. ) HDMI innstillinger Oppløsning ( / / Auto), Lyd (Digital / Analog / Auto) PC posisjon PC-posisjonjustering (s. ) Andre innstillinger Endre sideforhold ZOOM (s. 7) Slå på D Cinema Sound D CINEMA SOUND (s. 7) 8

18 ansert bildejustering Som standard justerer -apparatet seg selv automatisk for å få det beste bildet. Vise menylinjen Super DigiPure For naturlig utseende Super DigiPure kanter Auto : Funksjonen er slått av Min Maks Auto : Når bildet taper skarphet : Når det vises støy : Justeres automatisk Til forrige skjermbilde slutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet Velg Bilde Bilde Bilde Velg Finesser Bilde modus Lys- Kontrast Lys- Skarphet Farge Kulør Farge-temperatur Finesser Velg et punkt > Finesser Super DigiPure Film Teater Colour Management Picture Management Fargesystem 4: auto format Super DigiPure Standard Kjølig Auto Auto F.eks. Super DigiPure Endre innstillinger Auto F.eks. Super DigiPure Fullfør neste neste neste still inn Film Teater Colour Management Picture Management Smart bildeforb. MPEG støyreduksjon Fargesystem 4: auto format For Super jevn DigiPurefilm For naturlig utseende Film Teater bilder Fikse lyse / Film Teater mørke bilder Fastsett lysstyrke Film Teater for hvite områder Slik reduserer du Film MPEG- Teater videostøy Når det ikke er noen farger Angi standard sideforhold >> Fargesystem Hoved Sekundær >> 4: auto format Panoramic Regulær 4:9 zoom Auto Auto PAL : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er alltid på : Opprettholde en naturlig fargebalanse Auto : Justeres automatisk : Gjør det lettere å se lyse / mørke bilder Velg skjermbildet du vil skifte innstillinger på Hoved Sekundær : Hovedbilde : Sekundærbilde i FLERBILDE-modus (s. ) Velg fargesystem PAL SECAM : Vest- : Øst-Europa / Europa Frankrike Velg et standard sideforhold for Auto i Zoom (s. 7) Panoramic : Gjør det lettere å se på hvite områder : Når det vises støy Regulær NTSC.58 : USA.58 MHz 4:9 zoom 6 : 9 4 : 4 : 9 Ikke tilgjengelig når Bilde modus er satt på Lys (s. 8). NTSC 4.4 : USA 4.4 MHz Auto : Når du ser på video osv. 9 Reduserer støy / Se et mer naturlig bilde Stille inn sideforholdet, osv. 0

19 år du har roblemer Feilsøking Problem Handlinger side Alvorlig støy eller snø Er -apparatet korrekt tilkoplet antennen? Skift retning på antennen. Er antennen eller kabelen skadet? Rådfør deg med forhandleren din Mønstre, striper eller støy Blir antennen forstyrret av høyspentledninger eller trådløse sendere? Rådfør deg med forhandleren din Et tilkoplede enheter for nærme -apparatet? Øk avstanden mellom antennen og årsaken til støyen inntil det ikke er noen støy Dobbeltkonturer (Doble bilder) Motar du støy fra signaler som reflekteres av fjell eller bygninger? Juster retningen på antennen eller skift til en retningsantenne av god kvalitet Jeg kan ikke slå det på! Sitter pluggen på strømledningen skikkelig i kontakten? Fjernkontrollen slutter å fungere som den skal! Er batteriene flate? Befinner du deg mer enn 7 meter unna -apparatet? Er MODE (, VDR/DVR, DVD, HC) satt på? -menylinjen vises ikke sammen med tekst-. hengig av signalstabiliteten kan de være en tidsforsinkelse ved skifte av kanaler. Grunnleggende Screen Bilde Lyd Fjernkontrollen slutter å virke Dårlig bildekvalitet Merkelig bilde ved bruk av en ekstern enhet Ta ut stikkontakten til -apparatet og sett den inn igjen etter et par minutter. Sideforholdet skifter utilsiktet Trykk på for å gå tilbake til innstillingene. 7 Innstillingen av PCskjermen er slått av Dårlig lyd Ingen lyd fra lydkomponenten Juster PC posisjon. Unaturlig farge >>> Juster Farge og Lys-. Kontroller Fargesystem. Støy >>> Still inn til følgende funksjoner. Bilde modus: Standard Super DigiPure : Maks Matt bilde >>> Still inn til følgende funksjoner. Bilde modus: Lys Super DigiPure : Min Hvis du er tilkoplet en enhet med S-Video-utgang, må du kontrollere S-INN -innstillingen. Hvis toppen av bildet er forvrengt, må du kontrollere kvaliteten på selve videosignalet. Hvis bevegelse synes unaturlig når du mottar et signal fra en DVD-spiller, osv. med 65p (progressiv skanning), må du endre utgangsinnstillingen til den eksterne enheten til 65i (grensesnittskanning). Juster Bass og Diskant. Hvis du mottar et svakt signal i Stereo / t u, kan du skifte til Mono. Juster kanalmottaket med Manuell. Lydsignaler som mottas fra EXT-5 kan ikke sendes til AUDIO OUT (lyd ut)-kontakten. _ _

20 Feilsøking (fortsettes) Problem Handlinger side Feil skjermoppløsning Skift Oppløsning i HDMI innstillinger til eller. 8 Ikke noe bilde, ingen lyd Bruk kabelen merket med HDMI-logo. Teknisk informasjon Hva er T-V LINK? T-V LINK gjør at -apparatet kan lettere dele informasjon med en tilkoplet T-V LINK -kompatibel enhet. Ved å bruke T-V LINK: Du kan sende kanalinformasjonen programmert på -apparatet til den T-V LINK -kompatible enheten, slik at både -apparatet og den eksterne enheten kan ha de samme kanalinnstillingene. Når du kopler til en ny ekstern enhet lastes den med kanalinformasjon slik at kanaloppsettet kan fullføres meget raskt. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. Du kan lett ta opp -programmet du ser på med en T-V LINK -kompatibel enhet ved å bruke DIREKTE OPPTAK -funksjonen. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. HDMI Funksjoner Skjerm Screen Ingen lyd Grønt og forvrengt skjermbilde Noen funksjoner virker ikke Noen innganger kan ikke es i underbildet Funksjon ikke tilgjengelig vises Kontroller om apparatet er kompatibelt med HDMI. Skift Lyd i HDMI innstillinger til Digital eller Auto for HDMI-enheter, eller Analog eller Auto for DVI-enheter. Vent litt til signalet stabiliserer seg når du skifter signalformatet for en HDMI -enhet. Dette er ikke en feil. Noen funksjoner (mørk bakgrunn) i menyen virker ikke avhengig av situasjonen. Inngangene EXT-4, EXT-5 og PC-modus kan ikke es i underbildet. RGB-inngangssignalet for EXT- og EXT- er ikke tilgjengelig i tobildemodus. Er den T-V LINK -kompatible enheten koplet til EXT-? Er SCART-KABELEN Helt tilkoplet? Er den T-V LINK -kompatible enheten slått på? Etter at du har bekreftet alle tilstandene ovenfor, trykker du på OK -knappen på nytt. Trykk på for å starte ACI på nytt. ACI-feil vises Hvis du fremdeles mottar ACI-feil etter flere forsøk, skal du trykke på for å avbryte ACI. Det er svarte eller hvite prikker på skjermen Skyggen av et annet bilde vises på skjermen. LCD-paneler bruker små prikker ( piksler ) for å vise bilder. Selv om mer enn 99,99 % av disse pikslene fungerer som de skal, kan det være at et lite antall piksler ikke lyser, eller lyser hele tiden. Du må forstå at dette ikke er en feil. Når du bytter til et annet bilde etter å ha vist et stillbilde i en lengre periode, vises skyggen etter det forrige bildet fortsatt på skjermen. Dette er ikke en feil. Det kalles midlertidig bildelagring, og er et fenomen som er unikt for LCD-skjermer. Skyggen vil forsvinne etter en stund Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? Noen kabelselskaper sender et signal som kalles ACI som inneholder informasjon som tillater at -kanalene registreres automatisk i -apparatet. Når det mottas et ACI-signal vises ACI Start / ACI skip på Auto kanal søk -skjermbildet. Kringkastingssystemer som kan mottas Hvilke kringkastingssystemer som kan mottas er avhengig av landet som es under Auto kanal søk. STORBRITANNIA: Motta bare PAL-I. FRANKRIKE: Kan motta SECAM-L. For å motta SECAM-L i andre land enn Frankrike: ) Skift Land til France i Auto kanal søk. ) Trykk på BACK -knappen for å gå til menyen og angi kanalen med Sett Inn eller Manuell. *Macintosh*-datamaskiner støttes ikke. (Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.) Hvis signalet ikke vises, må du kontrollere at den vertikale frekvensen på PC-en står på 60Hz. PC-signaler som kan vises Oppløsning Kople til DVI -enheter 640 x 480 (VGA) x 768 (XGA) Vertikal frekvens (Hz) 60,0 60,0 Kople en DVI -enhet til EXT-5 (HDMI) med DVI-HDMI -konverteringskabelen. Kople den analoge lydutgangen på DVI-enheten til L- og R-kontaktene i EXT-4. Sett Lyd i HDMI innstillinger til Analog eller Auto (s. 8) 4

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-29L6SU AV-29L6BU. 2006 Victor Company of Japan, Limited 1106TKH-CR-MU

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-29L6SU AV-29L6BU. 2006 Victor Company of Japan, Limited 1106TKH-CR-MU SUOMI DANSK SVENSKA -9L6SU -9L6BU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 0 Victor Company of Japan, Limited TKH-CR-MU LCT00-00B-J-NO Informasjon

Detaljer

LT-37M70BU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

LT-37M70BU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO NORSK SUOMI DANSK SVENSKA SUOMI DANSK SVENSKA LT-7M70BU 6:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD-TV INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD-TV BRUKSANVISNING 0 Victor Company of Japan,

Detaljer

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LCT074-00A-A NORSK Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr [Europeiske Union]

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Slik flytter du -apparatet Når du flytter -apparatet,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA 281EU 281EU VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 20 VICTOR COMPANY OF JAPAN,

Detaljer

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LCD FLAT -SKJERM LITTEÄ LCD-TELEVISIO FLADT LCD- LCD FLATBILDSTELEVISION NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU

LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO WIDE-SCREEN LCD-TV BREDBILDS LCD-TV KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

PD-42V31BUE PD-42V31BJE

PD-42V31BUE PD-42V31BJE NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42V31BUE PD-42V31BJE PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 1 Takk for at du har kjøpt dette

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Takk for

Detaljer

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS FARGEFJERNSYN -9TXE -9TXES NORSK Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette JVC farge--apparatet. Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner slik at du vet hvordan du skal bruke det nye -apparatet.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5400 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP5016 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Trådløs TV-Link SLV3220. Brukerhåndbok

Trådløs TV-Link SLV3220. Brukerhåndbok Trådløs TV-Link SLV3220 Brukerhåndbok W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO PICTURE

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV300 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker 3 Gled deg Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Hva

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV0 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV00 Wireless TV link EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV0 Hva er i esken SLV0

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9 Lydplanke Startveiledning HT-ST9 Innholdsfortegnelse 1 Innholdet i esken 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5405 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400/00 SLV5405 Hva er i esken

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer