SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10"

Transkript

1 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret Økonomi- og administrasjonsutvalget 18/10 Oppvekstutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune kjøper avsatt tomt til barnehageformål på Vardefjellet eiet av firmaet Øie Bolig AS for kr. 5 mill. 2. Kjøpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap AS Tidligere behandlinger: Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 47/09 Behandling: Fra økonomi- og administrasjonsutvalget og fra oppvekstutvalget forelå slik likelydende innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 2. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Repr. Anette Carnarius Elseth fremmet FrPs og Høyres mindretallsforslag fra økonomi- og administrasjonsutvalget: Ny barnehage på Hekseberg nord bygges av privat utbygger. Side 1 av 13

2 Det ble stemt alternativt: Forslaget fra FrP og Høyre : 15 stemmer, falt Ø/As og O/Us innstilling : 16 stemmer, vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 2. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 57/09 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 2. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP og Høyre fram slikt alternativt forslag: Ny barnehage på Hekseberg nord bygges av privat utbygger. Alternativ avstemning, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslaget fra FrP og H : 4 (FrP, H) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 5 stemmer, vedtatt. Vedtak: 3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 4. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 17/09 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 2. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Oppvekstutvalget slutter seg til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hexeberg nord. Avstemming: Rådmannens innstilling : 4 (Ap, KrF, Sp) 3, vedtatt. Side 2 av 13

3 Vedtak: 1.Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Hekseberg nord. 2.Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Side 3 av 13

4 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommune kjøper avsatt tomt til barnehageformål på Vardefjellet eiet av firmaet Øie Bolig AS for kr. 5 mill. 2. Kjøpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap AS Kommunestyret vedtok i sak 47/09 Barnehagetomt ved Hexeberg nord følgende: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomt på Vardefjellet. 2. Kontrakten legges frem for kommunestyret til behandling. Sørum kommune ved Sørum kommunale eiendomsselskap KF, mottok tilbud på kjøp av barnehagetomt på Vardefjellet fra firmaet Øie Bolig AS. Vedlegg: Tilbud på barnehagetomt fra Øie Bolig AS datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommuneplan Sak 47/009: Barnehagetomt ved Hexeberg nord (Vardefjellet) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I årets hovedopptak for barnehageåret 2010/2011 fikk alle barn med rett til barnehageplass i henhold til barnehageloven tilbud om plass. Frogner og Vesterskaun skolekretser er de kretsene som har det største presset på barnehageplasser. Med utgangspunkt i de faktiske søknadene og ytterligere utbygging i området, er det rimelig å anta at det må etableres en ny barnehage på avsatt tomt til barnehageformål øverst på Vardefjellet. I hht. kommunestyrets vedtak har rådmannen forhandlet med firmaet Øie Bolig As om kjøp av barnehagetomta. Øie Bolig AS har på vegne av alle berørte grunneierne, gitt Sørum kommune ved Sørum kommunale eiendomsselskap KF et tilbud på kjøp av tomt på kr. 5 mill. Tomtas størrelse er 8030 m2 Saksopplysninger: Behov for nye barnehageplasser: I kommuneplan ble arealet avsatt til barnehageformål øverst på Vardefjellet utvidet fra ca. 4 daa til 8 daa. Det opprinnelige arealet var avsatt før retten til barnehageplass ble vedtatt, og behovet for barnehageplasser var betydelig mindre. Side 4 av 13

5 I hht. befolkningsprognose for Sørum kommune for Frogner og Vesterskaun skolekretser, skal kommunen ha et tilstrekkelig antall plasser i kretsene. Begrunnelsen for dette er stor vekst i aldersgruppa 0-6 år de siste årene, og at veksten stabiliserer seg fra 2010 og utover i perioden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til prognosetallene i Frogner skolekrets. Behovet for nye barnehageplasser vil være avhengig av befolkningsvekst knyttet til tidspunkt for realisering av utbyggingsfelt som er lagt inn i kommuneplanen. På bakgrunn av dette la rådmannen i juni 2009 frem sak for kommunestyret om fullmakt til å starte forhandlinger om kjøp av barnehagetomta påvardefjellet. Begrunnelse for rådmannens forslag om kommunal barnehage. Bedre balanse mellom kommunale og private barnehageplasser: Sørum kommune har godt over tusen barnehageplasser hvorav ca. en tredjedel er kommunale plasser. Frogner og Vesterskauen skolekretser har seks private ordinære barnehager og tre private familiebarnehager. Frogner barnehage er den eneste kommunale barnehagen i kretsene og utgjør 18 % av totalt antall plasser. Kommunen har fått tilført store myndighetsoppgaver i barnehagesektoren de siste årene, bl.a. plikt til å skaffe tilstrekkelig med barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder. Det er ikke mulig til enhver tid å ha nøyaktig det antall plasser som behovet tilsier, spesielt ikke i en kommune som Sørum med høy vekst i aldersgruppa 0-3 år. Konsekvensen av dette vil være at kommunen må legge tilrette for noe overkapasitet og bære kostnadene knyttet til disse plassene. For å sikre at kommunen til enhver tid klarer å oppfylle denne plikten, er rådmannens vurdering at en ny stor kommunal barnehage i Frogner vil bidra til å sikre at kommunen klarer denne forpliktelsen fremover. En stor kommunal barnehage i kretsene vil også føre til en bedre balanse mellom kommunale og private barnehageplasser, og en større fleksibilitet i foreldres valgmuligheter. Ny finansieringsmodell for private barnehager fra : Det foreslås rammefinansiering av barnehagesektoren fra Rammefinansiering innebærer at de tilskuddene som i dagens finansieringsmodell er øremerket barnehageformål, legges inn i rammetilskuddet til kommunene, og fordeles til kommunene etter et sett med kriter. Et av hovedelementene i forslag til ny finansieringsmodell er likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Likeverdig behandling defineres som at ikke-kommunale barnehager skal få 100 % av det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd per heltidsplass. Kommunen vil da ha det fullstendige finansieringsansvaret for både kommunale og ikke-kommunale barnehager med unntak av inntekten fra foreldrebetaling. Makspris på foreldrebetaling og graderte satser er lovbestemt. Tilskuddssats for drift av ikke-kommunale barnehager skal beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til kommunal barnehagedrift det enkelte år. Med en stor ny kommunal barnehage, vil beregningsgrunnlaget for kommunale kostnader baseres på et større spekter av kommunale barnehageplasser enn dagens beregningsgrunnlag. Fleksibilitet ved kommunal utbygging: Det er knyttet usikkerhet til når en ny barnehage må stå ferdig i det aktuelle området. Da barnehagen vil ligge i et område med utbygging over tid, vil det kunne være aktuelt å tenke seg at den bygges ut trinnvis i takt med et eventuelt framtidig økende behov. Sørum kommunes erfaringer med private utbyggere så langt, er at de ønsker en størrelse på barnehagen som i hovedsak er sikret fullt belegg ut ifra dagens behov. Rådmannens vurdering er at Sørum kommune lettere vil kunne sikre nødvendige nye plasser over tid ved at kommunen selv er ansvarlig for utbygging og drift av barnehagen. Side 5 av 13

6 Åpen barnehage: Idrettsparken barnehage driver i tillegg en avdeling med Åpen barnehage. Dette er et tilbud til barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen. Et sted og møtes i lek og sosialt samspill og hvor voksne kan knytte kontakter. En førskolelærer er ansvarlig for tilbudet. Erfaringer har vist at dette er et svært godt forebyggende tiltak. Foreldre får veiledning og støtte knyttet til barnets utvikling og oppdragelse. Åpen barnehage er godt besøkt også av foreldre med annen språkbakgrunn enn norsk. Det bør vurderes om det skal knyttes Åpen barnehage til ny barnehage på Vardefjellet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Kommuneplan Økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak: Sak 47/009: Barnehagetomt ved Hexeberg nord (Vardefjellet) Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Tomtekjøp kr. 5 mill Drift, vedlikehold: Vil fremkomme i sak til kommunestyre ved et eventuelt forprosjekt. Bærekraftig utvikling: Sikrer behovet for fremtidige barnehageplasser og gir foreldre større valgfrihet. Skaper bedre balanse mellom kommunale og private plasser i Sørum kommune. Bemanningskonsekvenser: Ingen knyttet til tomtekjøpet. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Sørum kommune kjøper ikke barnehagetomta. Eier står fritt til å selge tomta til private utbyggere. Vurdering: Rådmannens vurdering er at Sørum kommune lettere vil kunne sikre nødvendige nye plasser over tid ved at kommunen selv er ansvarlig for utbygging og drift av barnehagen. Det er ønskelig med en bedre balanse mellom kommunale og private plasser slik at kommunen får et bredere grunnlag for beregning av kostnader i kommunale barnehager, som skal ligge til grunn for finansiering av ikke-kommunale barnehager. Ny finansieringsordning ved innføring av rammefinansiering gir kommunen det helhetlige ansvaret for finansieringen av private barnehager. Ved at Sørum kommune selv bygger og driver barnehagen vil kommunen selv stå ansvarlig for at barnehagen til enhver tid har riktig kapasitet i forhold til behovet. Kommunal utbygging gir også muligheter for å drive en Åpen barnehage dersom dette skulle være ønskelig. Side 6 av 13

7 Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak legges som nyhet på seksjonens nettside. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Firmaet Øie Bolig AS Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 7 av 13

8 Sak 19/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 19/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2529 Saksbehandler: K-kode: 601 &13 HØRING - NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. INSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE BAV//RGRON Ragnhild Grøndahl Saksnummer Utvalg Møtedato Sosial- og omsorgsutvalget 19/10 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22 Tidligere behandlinger: Side 8 av 13

9 Sak 19/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. INSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE K-kode: 601 &13 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22 Sosial og omsorgsutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22 NOU 2009:22 omhandler bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Vedlegg: Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saksutredning: Bakgrunn for saken: I statsråd 20. september 2008 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget ble bedt om å foreta en grundig vurdering av mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan tjenestene kan organiseres på en måte som gjør at barn og foreldre opplever at det er «en dør inn» når de trenger hjelp fra flere tjenester. Det ble spesielt nevnt i mandatet at utvalget skulle se nærmere på hvordan samarbeidet kan organiseres for at én instans skal ha koordineringsansvaret. Utvalget ble også bedt om å vurdere om plikten til samarbeid kan nedfelles i lovverket, og hvordan de ulike lovene må harmoniseres på dette området. Saksopplysninger: Forslagene som utvalget fremmet er presentert i kap 6 i NOU `en og blir gjengitt nedenunder. I kapittel 6.2 har utvalget sett på koordinering av tjenesteytingen. Utvalget har samlet seg om følgende to forslag på dette området: Bestemmelse om individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven. Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. Den personlige koordinators plikter presiseres i forskrift. I kapittel 6.3 omtales behovet for et lavterskeltilbud når det gjelder psykisk helse. Utvalget har to forslag i denne forbindelse: For å sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og unge, endres kommunehelsetjenestelovens 1 3 ved at det tas inn en bestemmelse som tydeliggjør kommunenes ansvar for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid. Side 9 av 13

10 Sak 19/10 Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert ved øremerkede midler. I kapittel 6.4 behandler utvalget hvilke tiltak som kan settes inn for å sikre tidlig avdekking av de utfordringer og problemer barn og unge kan ha, med påfølgende tidlig innsats for å hindre at disse utfordringene og problemene øker i omfang og alvorlighetsgrad uten at barnet eller ungdommen det gjelder får adekvat hjelp. Utvalget ser følgende tiltak som viktige i denne sammenhengen: Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i form av en sjekkliste for å identifisere barn og familier med risikofaktorer. Kartleggingen må foretas med faste intervaller. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utvikling. Hensikten med kartleggingen skal være å fastslå mestring av forventede milepæler, og tidlig identifisering av barn med behov for en grundigere kartlegging og oppfølging av et samlet hjelpeapparat. I kapittel 6.5 har utvalget sett spesielt på samhandlingen mellom barneverntjenesten og barne-og ungdomspsykiatrien, med særlig fokus på hvordan det kan legges til rette for et godt samarbeid overfor barn og unge som har behov for døgnbasert hjelp. Med unntak av tredje punkt nedenfor står utvalget samlet bak følgende forslag: Det statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for barn og unge med behov både for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Omfang og organisering av slike institusjoner vurderes nærmere. Det tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger de regionale helseforetakene å samarbeide med statlig regional barnevernmyndighet om institusjonsplassering av barn og unge. Det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevernloven hvor helseforetakene forpliktes til å fremskaffe institusjonsplass i de situasjoner hvor fylkesnemnda treffer vedtak om plassering i institusjon underlagt det psykiske helsevernet. Ett utvalgsmedlem har tatt dissens mot dette forslaget. Det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det psykiske helsevernet og barneverntjenesten der det er avklart at barnet er i behov for døgnplass, men der uenigheten er knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i. Det presiseres i spesialisthelsetjenesteloven 3 1, andre ledd at et døgnbasert tilbud til barn og unge skal være tilgjengelig uavhengig av tjenestemottakers alder, og at tilbudet skal være under kontinuerlig drift. I kapittel 6.6 har utvalget sett nærmere på barnevernloven, med fokus på barnet som selvstendig rettssubjekt. Utvalget har funnet det riktig å fremme følgende forslag på dette området: Formålsbestemmelsen i barnevernloven endres slik at barnevernloven blir å forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted. I kapittel 6.7 har utvalget sett på om det er mulig å skape bedre rammebetingelser for samhandling og samarbeid gjennom en bedre samordning av lovverkene. Utvalget fremmer følgende forslag i denne forbindelse: Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnvernloven etableres som ett felles lovverk, jf. NOU 2004:18. Side 10 av 13

11 Sak 19/10 I kapittel 6.8 kommer utvalget tilbake til taushetsplikten, med fokus på utveksling av informasjon som forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet. Utvalget fremmer ett forslag i denne forbindelse: Det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge. Et slikt arbeid må ses i sammenheng med de forslag som ble fremmet i NOU 2004:18 om ny felles helse- og sosiallovgivning på kommunalt nivå. I kapittel 6.9 setter utvalget fokus på finansieringsordninger og den betydning dette kan ha for samarbeid og samhandling. Utvalget har kommet til at det ikke er behov for særlige reformer på dette området, men fremmer likevel ett forslag som kan være av noe betydning: Det foretas en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene innen det psykiske helsevernet for barn og unge med tanke på om prissettingen kan påvirke omfang av samarbeidet med andre tjenester. I kapittel 6.10 setter utvalget fokus på henvisningsretten til barne- og ungdomspsykiatrien. Utvalget har samlet seg om følgende forslag i denne forbindelse: PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til avdeling for det psykiske helsevernet for barn og unge. Forhold til eksisterende plandokumenter: Forhold til gjeldende vedtak: Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Drift, vedlikehold: Nye tiltak og lignende innarbeides i de frie inntektene eller øremerkes. Bærekraftig utvikling: Bemanningskonsekvenser: Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Alternative løsninger: Vurdering: Sørum kommune har praktisert en ordning over flere år med at både barnehager og skoler deltar i arbeidet med å utarbeide IP planer på lik linje med andre virkesomheter som har ansvar over barn med Side 11 av 13

12 Sak 19/10 spesielle behov. Det har vært og er en nyttig og god ordning som tjener de mest sårbare barn og unge på en god måte, og støtter utvalgets forslag til lovendringer i opplæringslov og barnehagelov og forskriftfesting av ansvar. Gjennom opptrappingsplan for psykisk helse ble det etablert mange god tilbud til personer med psykiske problem, også til barn og unge. Men det er fortsatt store utfordringer. Sørum kommune er enig med utvalget at det er et viktig arbeid å styrke og utvide tilbudet slik at barn og unge kan få enklere og raskere tilgang på psykisk helsehjelp der de bor Det foregår i dag systematisk kartlegging i helsestasjonens regi for 2 og 4 åringer. Utvalget mener at det er ønskelig også for barnehage- og skolebarn med en slik systematisk og kartlegging. Sørum kommune forstår behovet for en systematisk kartlegging, men mener at både barnehager og skoler allerede gjør et godt arbeid i så henseende idag. En pålagt sjekkliste vil sannsynligvis ikke endre hvorvidt kunnskapen om barn og unges behov kommer til rette myndighet. Derimot vil et arbeid med bedre ordninger med tverrfaglige møter og samarbeid Det viktigste arbeidet for å få til bedre samarbeid om de barn og unge som trenger bistand, vil avhenge av gode organisatoriske strukturer og klima for samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for barn og ung. Kapitel 6.5 omhandler en klientgruppe som det i dag ofte er vanskelig å hjelpe. De har adferdsvansker som viser seg f.eks ved rusmisbruk, men ofte er det underliggende psykiske vansker og/eller udekkede behandlingsbehov som ligger til grunn. Det er svake samarbeidstradisjoner mellom Bup og barnevernetjenesten og ofte manglende kunnskap om hverandres fagtradisjon og arbeidsmetoder. Dette er en stor utfordring i forhold til å koordinere tjenester til barn og unge bedre. Sørum kommune mener forslagene om felles institusjoner, plikt til å samarbeide, plikt til å fremskaffe institusjonsplass, tvisteløsning og kontinuerlig tilbud til alle aldre som her fremmes her, helt klart vil kunne gi en bedre og mer samordnet tjeneste til utsatte barn og unge. Utvalget slår fast at det fortsatt er slik at de fleste barn og foreldre opplever terskelen for kontakt med barnevernet som høy. Det er også slik at foreldre kan nekte å samarbeide med barnevernet og på den måten hindre at barnet får hjelp når det trenger det. Mangel på samarbeid kan medføre at barn utsettes for sviktende omsorg i lengre tid før barnevernet evt. griper inn med tvang. Rettighetstenkningen har blitt en vanlig oppfatning innenfor en rekke sektorer; Rett til undervisning, rett til helsehjelp for å nevne noen. Lovgivningen når det gjelder barn har utviklet seg fra en situasjon hvor foreldrenes myndighet var meget omfattende, til en situasjon der barnet i økende grad sees som et eget individ med egne rettigheter og interesser. Sørum kommune støtter forslaget om rettighetsfestning på bakgrunn av at det vil kunne senke terskelen for kontakten med barneverntjenesten og bidra til å tydeliggjøre plikten til å melde saker til barnevernet. Det vil også gi et viktig politisk signal om barnet som eget individ med egne interesser. Og til sist er det vanlig på de fleste andre områder i samfunnet i dag. Over mange år og gjentatte utredninger, har taushetsplikten vært gjenstand for forslag til endringer i ulike lovverk. Utvalget fastslår at hensynet til behovet for samordning har blitt tillagt mindre betydning enn hensynet til personvernet for den enkelte bruker. Dette på tross av det store fokus på tverrfaglig samarbeid som også har vært tilstede i perioden. Sørum kommune støtter forslaget om en rettslig gjennomgang av de ulike lovhjemlene slik at lov og regelverk og praksis kan samkjøres bedre enn i dag. Innenfor områdene som berører barn og unge er det mange ulike finansieringsmåter. Skoler, skolefritidsordning, helsestasjon, psykiske helsetjenester og barnevern finansieres gjennom rammetilskudd. Noen har hatt øremerking, men er nå inne i de frie midlene. For Side 12 av 13

13 Sak 19/10 spesialisthelsetjenesten gjelder en todelt ordning som består av et basistilskudd og et aktivitetsbasert tilskudd. Utvalget beskriver stor forskjell i ulike takster for inntakssamtale, oppfølgingssamtale o.s.v i BUP. Sørum kommune støtter forslaget om å ha en gjennomgang av refusjonsforskriften for BUP Sørum kommune mener det er en nødvendig og god endring at helsesøstre, PP-tjeneste og psykologer gis henvisningsrett til Bup. Det vil helt klart gjøre det enklere for utsatte barn og unge å få raskere hjelp Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Utskrift av saken til: Else Jørgensen Ragnhild Grøndahl Sørumsand, den Seksjonsleder: Ragnhild Grøndahl Side 13 av 13

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer