SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W"

Transkript

1 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk navn OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Hydrogenperoksidløsning CAS-nr Artikkelnr. L-7129, L Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Blekemiddel og flekkfjerner til tøyvask. For automatisk dosering. Produktgruppe Kjemikaliets bruksområde Relevant identifiserte bruksområder Bruk det frarådes mot Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Blekemiddel og flekkfjerning til tekstilvask. Kun til profesjonelt bruk. Blekemiddel/flekkfjerner ved tøyvask. SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC2 Brukes i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering (f.eks prøvetaking) ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter, som ikke blir en del av artiklene ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer Benyttes kun som et tøyvaskemiddel. Nei 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Lilleborg Profesjonell Besøksadresse Nedre Skøyenvei 26 Postadresse Postboks 673 Skøyen Postnr Poststed OSLO Land NORGE Telefon E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til Xn; R22, R37/38, R41

2 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 2 av 8 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Eye Dam. 1; H318 Acute tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Sammensetning på merkeetiketten Hydrogenperoksid:~ 35 % Signalord Fare Faresetninger H318 Gir alvorlig øyeskade. H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sikkerhetssetninger P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P302 + P350 VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Supplerende etikett informasjon Kun til profesjonelt bruk. Søl av konsentrert løsning på brennbart organisk materiale kan forårsake selvantennelse og brann Barnesikring Nei Følbar merking Nei 2.3 Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse Miljøeffekt Produktet er ikke PBT eller vpvb. HELSE: Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer luftveiene og huden. Farlig ved svelging. BRANN OG EKSPLOSJON: Søl på brennbart materiale som tre, klær og papir kan forårsake brann. Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare. Punktutslipp av større mengder kan forårsake midlertidig skade på planter og vannlevende organismer. På grunn av pakningen og bruken er store utslipp usannsynlige. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hydrogenperoksid CAS-nr.: EC-nr.: C, O; R20/22, R35, R5, R8 ~ 35 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Merkepliktige komponenter er oppført i henhold til bestemmelsene i forskrift nr "Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av

3 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 3 av 8 kjemikalier (REACH)." Full tekst for H-, R- og EUH-setninger finnes i pkt 16 UTEN FOSFAT. INGREDIENSER i.h.t. 648/2004/EU (Vaskemiddelforordningen): Oksygenbasert blekemiddel: over 30% Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper. Hvis irritasjon vedvarer oppsøk lege. Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med mye vann. Kontakt lege ved tegn til sår eller vedvarende irritasjon. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Skaff legehjelp øyeblikkelig / transport til sykehus. Fortsett skyllingen under transport til lege/sykehus. Skyll munnen. Gi 2-3 glass med vann eller melk om skadede er ved bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNINGER. Forsøk å rape opp frigjort gass. Umiddelbar transport til sykehus Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Ved sprut i øyet er det viktig å sikre mest mulig effektiv øyeskylling evt ved inndrypping av lokalanastetikum. Kontakt spesialist på giftbehandling umiddelbart, om store mengder har blitt svelget eller inhalert. Kontakt evt. Giftinformasjonen (tlf , fax ) Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Informasjon om klinisk testing Særskilt førstehjelpsutstyr Ingen data tilgjengelig. Øyeskylleflaske. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Kun vann anbefales i branner hvor hydrogenperoksid er involvert. Bruk ikke pulver eller CO Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer som f.eks.klær, papir og tre Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk vernetøy og friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann. Avsteng risikoområdet og nekt uvedkommende adgang. Kjøl ned beholdere/tanker med vannstråle. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass pga. eksplosjonsfare hvis trykkbeholdere utsettes for sterk varme. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk egnet verneutstyr. Se pkt Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Forurens ikke overflatevann Metoder for opprydding og rengjøring

4 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 4 av 8 Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Kast som farlig avfall. Organiske stoffer som f.eks. sagmugg må ikke benyttes da produktet kan antenne sagmuggen. Små mengder spyles bort med store mengder vann. Større mengder behandles som spesialavfall. Levering må avtales med NORSAS tlf (Norsk kompetansesenter for avfall og gjennvinning) Se seksjon 1 for nødtelefon. Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling. Unngå håndtering som medfører fare for sprut i øynene eller søl på hud. Benytt alltid anbefalt verneutstyr ved behandling som medfører fare for direkte kontakt med produktet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Søl på brennbart organisk materiale (som f.eks klær, trematerialer, papp/papir) kan forårsake brann. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen. Benytt som tøyvaskemiddel. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Hydrogenperoksid CAS-nr.: EC-nr.: DNEL / PNEC Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern 8 t.: 1.4 mg/m³ 8 t.: 1 ppm 2010 Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan monitorering av person, arbeidsatmosfære eller biologiske parametre være nødvendig, for å bestemme effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak, og/eller behovet for personlig åndedrettsvern. Det henvises til Europeisk Standard EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innåending av kjemikalier, og nasjonale, veiledende dokumenter for metoder for bestemmelse av farlige stoffer. Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Om det i spesielle tilfeller dannes mye damp, må det benyttes maske med filter B. Bruk hansker av butylgummi eller viton om det er fare for søl på hendene. Gjennombruddstiden er ikke kjent. De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

5 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 5 av 8 Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene. Bruk hensiktsmessige klær for beskyttelse mot mulig hudkontakt. Bruk kjemikaliebestandig forkle (for eksempel i plast) og gummistøvler i situasjoner med fare for sprut. Tilsølte klær bør legges i vann for å unngå selvantennelse. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske. Farge Fargeløs. Lukt Svak, karakteristisk lukt. ph (handelsvare) Verdi: 2.9 ph (bruksløsning) Verdi: 6.4 Kommentarer, ph (bruksløsning) (0.04%) Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: - 33 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 108 Testmetode: C Damptrykk Verdi: 1.7 kpa Relativ tetthet Verdi: ~ 1.13 kg/l Løselighetsbeskrivelse Fullstendig oppløselig i vann. Viskositet Verdi: ~ 5 mpas 9.2 Fysikalske farer Blandbarhet Løselig i vann i alle forhold. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Oksiderende. Kontakt med tørt, brennbart organisk materiale kan forårsake selvantennelse og brann. Stabil under normale lagringsforhold. Dekomponerer ved lyseksponering. Hydrogenperoksid kan spaltes eksotermt til vann og store mengder oksygen ved kontakt med visse metaller og metallsalter Forurensninger som metaller og alkalier medfører at produktet spaltes til oksygen og vann. Kan medføre trykkøkning i beholderen Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Produktet spaltes av lys, alkalier og mange ulike forurensninger som f.eks metaller. Varme og/eller sollys påskynder denne reaksjonen Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Det dannes ingen farlige spaltingsprodukter. Kun oksygen og vann. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon

6 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 6 av Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Produktet innholder et stoff som virker sterkt irriterende og oksiderende. Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Eventuell damp kan virke irriterende på luftveiene. Kan forårsake lungeødem. Irriterende. Sprut av produkt eller oppløsninger i øyet kan føre til alvorlige øyeskader; i verste fall kan det medføre nedsatt synsevne eller tap av synet. Irritasjon av slimhinner i munn og svelg, spiserør og mage-tarm. Plutselig frigjort oksygen i maven kan forårsake ubehag og ødeleggende oppblåsing med alvorlige indre skader som følge. Inneholder ikke stoffer kjent for å være allergifremkallende (allergener). Ingen kroniske effekter er kjent eller mistenkt ved forskriftsmessig bruk. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Inneholder ikke stoffer kjent for å være kreftfremkallende (karsinogener). Arvestoffskader Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet (mutagener). Fosterskadelige egenskaper Inneholder ingen stoffer kjent for å medføre fosterskade. Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Inneholder ikke kjente hormonhermere eller andre stoffer kjent for å gi reproduksjonsskader. Punktutslipp av større mengder vil kunne gi midlertidig skade på planter og vannlevende organismer. På grunn av bruksmåten og pakningen, er det imidlertid usannsynlig med alvorlige utslipp. Toksikologiske data fra komponenter Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Hydrogenperoksid brytes raskt ned til oksygen og vann Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial På grunn av rask nedbryting er akkumulering usannsynlig Mobilitet i jord Mobilitet Oppløses i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Økologiske skader er verken kjent eller forventet under normal bruk. Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). EAL : Oksiderende stoffer, hydrogenperoksid. Avfallstoffnr: 7122 Sterkt reaktivt stoff.

7 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 7 av 8 ADR 2014 RID 2014 IMDG UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 5.1 Farenr RID IMDG Emballasjegruppe ADR ll RID IMDG ICAO/IATA Hydrogenperoksid vannløsning Hydrogenperoksid vannløsning Hydrogen peroxide aqueous solution Hydrogen peroxide aqueous solution ll ll ll Miljøfarer ADR Ikke klassifisert som miljøfarlig iht. ADR/RID Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-H, S-Q Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Skipstype påkrevd Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Lover og forskrifter Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført CSR plassering Commission Recommendation for the labelling of detergents and cleaning products (648/2004/ECC) med tillegg III og VII fra Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet) Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten) (Miljøverndepartementet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009(Arbeidstilsynet). Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen. Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Faresymbol Dette produktet inneholder stoffer som det kreves vurdering av kjemikaliesikkerhet for, men som ennå ikke foreligger.

8 OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 8 av 8 R-setninger S-setninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. R-8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R-22 Farlig ved svelging. R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. S-3 Oppbevares kjølig. S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-27 Tilsølte klær må fjernes straks. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revisjon. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp; de må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Tilmeldt Giftinformasjonen, tlf.: (Døgnåpent). Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE3; H335; R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R35 Sterkt etsende. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R22 Farlig ved svelging. H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H302 Farlig ved svelging. Erstatter sikkerhetsdatablad datert: Endringer i punkt 13 Kvalitetssikret av GUT. Lilleborg Profesjonell

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 13 Revisjonsdato: 2015 06 12 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Grunning Rød A, Grunning Hvit A, Grunning Grå

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer