Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest"

Transkript

1 Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest Helse Førde - Nordfjord Sjukehus 28 oktober 2009 Døme på effektiv ENØK 65 % reduksjon Utarbeida av enøkrådgjevar Bernt Festøy

2 NØKKELEN TIL ENØK-SUKSESS! Kva har gjeve dei gode enøk-resultata på Nordfjord Sjukehus? - 65 % innsparing på kjøpt energi - samla for fastkraft og oppvarming. - Betra inneklima - Reduserte driftskostnader - Reduserte vedlikehaldkostnader - Økonomisk innsparing på ca 30 mill kr i perioden Startkapital kr

3 OMRÅDE VI SKAL FOKUSERE PÅ 1. Gjennomføring 2. Ventilasjon 4. Lys 3. Varmepumpe / kjøling 5. Snøsmelting 6. Varmestyring 7. Effektstyring 8. Energioppfølging 9. Fastkraftforbruk overført til oppvarmingsenergi 10. Dokumentasjon innan økonomi 11. Betring av inneklima / arbeidsmiljø 12. Reduksjon av drift og vedlikehaldskostnader 13. Motivasjon i alle ledd / Rammebetingelsar 14. Anna 15. Kort oppsummering

4 GJENNOMFØRING For å etablere nødvendig motivasjon i alle ledd, både oppover og nedover i organisasjonen, er det avgjerande å starte gjennomføringa av prosessen på ein riktig måte. Dette gjev tryggleik for dei tilsette og nødvendig oversikt for leiinga. Fylgjande metodikk vart nytta: Enøk-rapport Gjennomgang av bygget med utgreiing av sparetiltak/kostnad Miljøgransking Innhenting av alle tilsette sine opplevingar av eigen arbeidsplass: Er temperaturen riktig og stabil, er lufta god utan trekk og støy, riktig lys, osv. Prioritering i Enøk-prosessen i rekkjefølge - Inneklima / arbeidsmiljø - Drifts og vedlikehaldskostnader - Enøk-tiltak Tiltak - Prioritering av tiltak i høve kostnad/innsparing - Vurdering av ønskjeleg opprusting i samband med Enøk-prosessen Budsjett / kostnadkontroll / dokumentasjon - Fortløpande energioppfølging på vekenivå - Vise status i Enøk-prosjektet med alle data for vurdering av framdrifta, kostnad, innsparing m.m

5 VENTILASJON Effektiv gjennvinning - Roterande gjennvinnarar (enøkmessig beste valet) - Kryssvekslarar (enøkmessig ikkje særleg god) - Væskekopla vekslarar (enøkmessig dårleg løysing) God vent.effektivitet - Riktig innblåsingstemperatur (avtrekk-kompensert) - Riktig innblåsingsmengde (unngå trekk og støy) - Utnytte dei vent.prinsipp som er nytta best mulig. Behovstyring Frekvensstyringar - Gjev nødvendig fleksibilitet for å oppnå enøk-vinst - Lett å korrigere ubalanse i innluft/utluft-mengde - Lett å innjustere luftmengdene Sonestyringar Unngå å ventilere unytta soner ved t.d. spjeldstyring mot belysning/bevegelsedetektor. Luftkvalitet-styring Større rom med sterkt varierande personbelastning Driftstider/nivå - Stopp utanom brukstid (kontor, undervisning, o.l) - Tilpasse driftsnivå etter behov (redusert nivå kveld/natt når aktiviteten er liten)

6 Forutsetnader for god ventilasjon God ventilasjon er sjølvsagt viktig. Men ein einsidig fokus på vent.mengde, gjev nødvendigvis ikkje eit godt inneklima. Snarare tvert imot,- ein får gjerne svevestøv, støy, trekk, tørr luft, samstundes som energikostnadane vert svært høge. Store potensial ligg i å tilpasse ventilasjonen til riktige verdiar. Og, bland aldri omrørings og fortrengningsventilasjon i same anlegget Svært viktig - God og presis varmestyring i romma uavhengig av ventilasjonen - Kjøling i ventilasjonen Nordfjord Sjukehus: - For det meste kryssvekslarar, tre anlegg roterande gjenvinnarar, eit anlegg væskekopla. - Dei største anlegga er frekvensstyrte. - Driftstider/nivå er nøye tilpassa drifta gjennom døgnet og t.d helligdagar. - Luftkvalitet-styring på møte/auditorium. - Kjøling på dei fleste anlegga. - Varmestyring av radiatorar med termostatar låste til ønskt temp.nivå i romma.

7 LYS Lys kan påverke inneklimaet meir enn ein er klar over. Det bidreg til overtemperatur på t.d kontor, og gjev eit trykk mot hovudet, som ved uheldige høve set ned produktiviteten og trivselen. Det har også stor innverknader på energibruken, då ein ved riktig lysbruk kan redusere energibruken sterkt, samstundes som inneklimaet vert forbetra Generelt - Tilpasse lysnivået etter behov (antal lysrør, opptrekkur m.m) - Styre på/av lys v.h.a. bevegelsesdetektor o.l - Nytte effektive lyskjelder - Nytte elektronisk forkoplingsutstyr - Rutinar / haldningar Nordfjord Sjukehus: - Fullfargelysrør/pulstennarar. - Tilpassar tal på lysrør/armaturtype til belysningsbehov. - Stiller høgt lysnivå i korridorar v.h.a opptrekkur (vaskelys). - Påminningsskilt i lagerrom, wc og liknande, om å slå av lyset etter seg. - Nyttar miljøbelysning på mange områder, saman med autom. avslåing

8 SNØSMELTING Ein bør nytte vassbore anlegg der dette er mulig, då billig varmepumpeenergi kan nyttast. Dersom ein har varmekablar bør desse styrast optimalt, for både å spare kwh, og redusere effekttoppar som lett vert svært dyre på slike anlegg. Styring - Montere snø- og ismeldar for styring av snøsmelting på bakken og takrenner/slukar - Effektstyre snøsmelteanlegg for reduksjon av effekt-toppar (obs. unngå tilfrysing) Nordfjord Sjukehus: - Styrer 60 kw snøsmeltinganlegg automatisk, både ved snø- og ismeldar og tidsstyrt 50 % utkopling pr. time på dagtid frå kl 0800 til kl for å redusere effekttoppar - Nye snøsmelteanlegg på sjukehuset er utført som vassbore anlegg

9 VARMEPUMPE / KJØLING Tilpasse varmeanlegget til varmepumpedrift er avgjerande Gjeld heile varmeanlegget som radiatorar, VV-beredning, vent.anlegg osv. Kjelstyringane må tilpassast nøye Riktig varmepumpe Dette er ekstremt viktig, både for enøk-resultatet og for levetida / driftskostnader Varmepumpa må kunne kapasitetregulerast over eit stort område med god verknadsgrad Avgjerande Det er også avgjerande at varmepumper er utført med den nødvendige kompetanse, då skilnaden mellom suksess og fiasko er svært små. Nordfjord Sjukehus: Fôrutsetnad for optimal økonomi og funksjon er ei felles løysing for varmepumpe og kjøling. Dette gjev den investeringsmessige og driftsmessige beste løysinga, då kjøleenergien kan nyttast direkte i varmeanlegget. Dette er optimalt utnytta hos NSH, der ei tidligare isvassmaskin for kjøling vart tilpassa til samtidig også å virke som varmepumpe. T.d ved ein utetemp over 15 o C trengs ingen kjøpt oppvarmingsenergi til heile helseområdet på m 2. All oppvarmingsenergi kjem då frå overført kjøleenergi.

10 ERSTATTE FASTKRAFT MED VASSBORE ENERGI Generelt - Senker forbruket av dyr fastkraft /effektavgift - Gjev større rom for billig oppvarmingsenergi som varmepumpe, tilfeldig kraft, fjernvarme osv Nordfjord Sjukehus: Desse prinsippa blei nytta så langt som bedriftsøkonomisk mulig, og viste seg å ha eit stort potensiale. Seinast siste året er større bygg på helseområdet blitt konvertert frå dyr fastkraft med panelomnar, til billig vassbore oppvarming med VP-energi. Dette gjeld ca 2500 m 2, og omfatter også varmt tappevatn.

11 VARMESTYRING Ein bør nytte vassbore anlegg der dette er mulig, då billig varmepumpeenergi kan nyttast. -Radiatorventilen er svært viktig, serleg i samband med varmepumpedrift, men også i høve ein stabil og nøyaktig temperaturstyring på romnivå. -Ventilen må ha føreinnstilling, og vassmengda må nøyaktig tilpassast radiatoren for å få ein riktig delta T. -Dette punktet er svært ofte oversett, og har større negative innverknad på enøk og inneklimaet enn det ein skulle tru. Generelt - Det er viktig å syte for ei god og stabil varmestyring for kvart rom, termostatstyrt, uavhengig av ventilasjonen. - Termostaten må ha ei øvre og nedre innstillingsgrense - Brukaren må kunne justere temperaturen innan sperregrensene Nordfjord Sjukehus: - Varmenivået er utekompensert og mengderegulert - VV-Beredning v.hj.a vekslar. Løyser problem med legionella - Radiatortermostatar type Danfoss Institusjonmodell. Innstilt temperaturområde etter romtype. Kontor oc. Pasientrom oc. Korridorar 20 oc.

12 VARMT TAPPEVATN Generelt - Produksjon av varmt tappevatn kan, på den riktige måten med varmepumpe, faktisk utførast nesten gratis. - Ein reduksjon i kostnadane på % er sannsynleg. - Ein fjernar store VV-tankar og erstattar VV-Beredninga med små varmevekslarar. - Ein vil på denne måten fjerne fastkraftforbruk og effekttoppar og ikkje minst varmetap og plasstrong. - Legionella er eit anna problem ein løyser, då varmtvatnet vert momentant bereda. - Ein slik måte å berede varmtvatn på sparer store summar og forenklar drift og vedlikehald Nordfjord Sjukehus Bilde viser forholdet i storleik mellom ein vv-tank og ein vvvekslar. For orden skuld, vvvekslaren er den vesle mørke firkanten, synt på fronten av vv-tanken. Nordfjord Sjukehus nyttar desse i alle bygg. I sjølve sjukehuset er det tre stk som er paralellkopla kw pr stk.

13 ENERGIOPPFØLGING Generelt - Energioppfølging kvar veke - Eit heilt nødvendig hjelpemiddel under Enøkprosessen - Gjev nødvendig oversyn og oppfølging etter prosjektet - Avdekkjer feiltilstandar mot bør-verdi Nordfjord Sjukehus: - Energioppfølginga har vore eit heilt nødvendig og avgjerande hjelpemiddel under og etter Enøk-prosjektet. - Har nytta eit eigenutvikla rekneark, utvikla i nært samarbeid med sjukehuset. - Døme på dette følgjer.

14 EOS på Nordfjord Sjukehus Kwh Fastkraft Oppvarm. Børverdi Veke : Temp.: ,6 3,2-1,9 0,6-3,0 3,2 0,7 2,1-2,0 1,6 1,9 5,2 2,3 6,5 5,6 6,7 10,2 9,9 12,9 9,5 7,6 11,0 14,5 12,7 10,7 14,2 14,2 14,8 13,7 15,8 15,9 19,4 18,5 13,6 12,0 14,2 12,3 9,6 9,0 8,2 7,4 6,4 6,2 4,9 4,3 4,5-0,5 1,0 3,5 5,2 2,7-3,2 2,0 Vekenr / Gj.snitt temp

15 EFFEKTSTYRING Generelt - Kan gje store innsparingar utan nemneverdige investeringar eller ulemper. - Det handlar i stor grad om å sette fokus på området. Har ein til dømes normalt ein effekttopp frå kl 10 12, må ein vurdere om enkelte effektkrevjande prosessar kan forskyvast til før eller etter dette tidspunktet. - Dette er ofte lett-tente pengar Nordfjord Sjukehus: - Reduserte effekttoppen frå 460 kw til 264 kw d.v.s 42% reduksjon (utan å installere såkalla effektstyringsprogram). - Koplar ut t.d varmekablar i badegolv i periodar - Kjører autoklaver utanom stresstidene - Effektiv styring av snøsmelteanlegg - Osv

16 DOKUMENTASJON INNAN ØKONOMI Budsjett Det er nødvendig å sette opp budsjett over investeringar og innsparingstid I budsjettet må også forventa vedlikehald og oppgraderingar under prosjektet vurderast og stipulerast kostnadsmessig Utgifter Ein må etablere eit prosjektrekneskap som til ei kvar tid syner utviklinga innan vedteke / under arbeid / påløypte tiltak Innsparingar Innsparingane bør basere seg på fastslått reduksjon i ant. kwh fordelt på fastkraft, oppvarmingsenergi og reduksjon i effekt, alt vurdert opp mot eit tidligare normalår, dvs før/etter. Raske endringar i energiprisane bør ikkje påverke prosjektet. Innteningstid Ein bør bestemme seg for ei maksimal innsparingstid for investeringane samla og måten ein vil finansiere prosjektet på undervegs. Nordfjord Sjukehus: Investeringa var ca kr 2 mill i enøk-tiltak, vedlikehald- og oppgraderingstiltak, og blei for ein stor del finansiert med innsparingar på energibudsjettet innan same kalenderår. Berre i byrjinga av prosjektet blei det løyvd kr ,-.

17 BETRING AV INNEKLIMA OG ARBEIDSMILJØ Generelt: - Starte med miljøundersøking. Gjev eit godt grunnlag/oversikt for løysing av mange oppgåver/problem. - Så langt som mulig utbetre / forbetre inneklimaet ( viktig). - Dette går ofte hand i hand med enøk. Nordfjord Sjukehus: - Oppnådde store forbetringar i inneklimaet. - Fjerna overvarme der dette var eit problem, og supplerte med meir varme der dette var nødvendig. - Mindre klager på tørr luft. Løyste problem med trekk / støy frå ventilasjonen, samt eit støvproblem i ei fløy, som var generert av ventilasjonen. - Oppnådde stabil varmeregulering i eit bygg med varmesløyfer i betonggolv. - Monterte tetningslister på vindauga på ein gammal fasade, som var utsett for vind. - Monterte kjøling for anlegg som mangla dette. (kjøling på heile sjukehuset)

18 REDUKSJON AV DRIFT- OG VEDLIKEHALDSKOSTNADER Generelt: - Bygge ut og optimalisere bruken av sentral driftskontroll (SD) - Trong for mindre ettersyn (bruke alarmmeldingar til mobiltlf) - Automatisere tidlegare manuelle styringar Nordfjord Sjukehus: - Dei tekniske anlegga har i dag minimalt trong for visuelt ettersyn i det daglege. - Alarmmeldingar og energioppfølging avdekkjer driftsavvik og feiltilstandar. - Dette gjev lågare driftskostnader og høgare driftsikkerheit enn før.

19 MOTIVASJON I ALLE LEDD OG RAMMEBETINGELSAR Generelt: - Det er viktig å skape motivasjon i heile organisasjonen Informasjon til tilsette, leiing og eigar - Rammebetingelsar for teknisk avdeling Kan innsparingane i energibudsjettet (utover investeringsbeløpet) disponerast av driftsavdelinga, til å løyse andre nødvendige oppgåver i til dømes 5 år? - Bør avklarast på eit tidleg stadium og er gjerne svert viktig for motivasjonen til dei tilsette Nordfjord Sjukehus: Kom fram til ei god og motiverande ordning som har gjeve nye muligheiter for forbetringar på dei tekniske anlegga i fleire år etter tiltaka.

20 ANDRE MOMENT Solavskjerming Varmedempande glas, bygningskonstruksjon, persienner o.l Bevisst val av innreiingsmateriale Lita avdunsting gjev mindre krav til ventilasjonsmengde Varmesmitte Senke stokktemperaturen maksimalt (utekomp.) Isolere rør og komponentar Heilskapsløysingar Det er viktig å etablere ein heilskap, der ikkje ulike fag / innstallasjonar arbeider mot kvarandre eller doblar kvarandre. Enkle, robuste løysingar Unngå kompliserte løysingar som gjev auka investeringskostnader, og før eller seinare vil gje aukande driftsproblem / kostnader. Framtidig varmepumpe Sjølv om varmepumpe evt. ikkje er aktuell i dag, bør ein velje oppvarming-prinsipp som er tilpassa varmepumpedrift. Isvatn Tilrettelegge for kjøling v.h.a isvatn, kombinert med varmepumpe ++++

21 Kort oppsummering Generelt: Prinsippa som er nemnde, er nytta så langt som praktisk og økonomisk mulig. - Sjølv om det ikkje er mulig å gå i detalj om dei ulike grepa som er gjort, vil eg presisere at ein er nøydd til å sette dei ulike tiltaka inn i sin rette samanhang, der det er den endelege, samla løysinga som er avgjerande for eit godt resultat. - Ein kan snakke om eit puslespel, der bitane må passe saman, for å få til ein heilskap. - Og ikkje minst, dette er ein kontinuerlig prosess, som må ha fokus heile tida, i alt arbeid som vert gjort. Nordfjord Sjukehus: - Etter mange år med evaluering, har det ikkje kome fram nokon negativ merknad, eller at nokon har merka at energibruken har blitt meir enn halvert. - Ein sit berre igjen med positive attendemeldingar, og ikkje minst ein betre økonomi, der reduksjonen på energibudsjettet er på over 65%. - Ein skal også vere merksam på ein vesentleg kostnadsreduksjon innan drift og vedlikehald - Eit merkbart oppgradert sjukehus, ved bruk av innspara energikostnader. - Start-investering på kr har gjeve 30 mill kr i avkastning på 12 år

22 HEILT TIL SLUTT Motstand Ver merksam på den motstanden de vil møte i eit enøkprosjekt. Dette gjeld nesten over heile fjøla, frå utførande entreprenørar, konsulentar, leverandørar, vedlikehaldspersonell, og også eige personale, osv. Leiar Alle aktørar har tidligare gjort feil, dersom ein ønskjer å gjere endringar. Ein følar seg avkledd og går i forsvar. Ein leiar vil kanskje spørje om kvifor dette ikkje har vore avdekka tidligare. Og mange feil vil også verte avdekt, der det kanskje kan vere aktuelt med reklamasjon / garanti. Eg vil sterkt rå frå ein slik vinkling, då ein treng å få alle med seg. Unngå å peike på nokon, gje heller ros for å ha funne feilen eller forbetringspotensialet. Tøffeste oppgava Den tøffaste oppgåva er nok å få konsulentane med seg. T.d ventilasjon, som er tema her på møtet, er eit tungt område med klipp og lim løysingar. SFP-faktor synast å vere eit ukjent omgrep, kan ein ha kjensle av. Lukkast Skal ein lukkast, må ein også vere klar på målet, og også vere villig til å ta eit merkbart ansvar sjølv, for løysingar, gjerne på tvers av kva konsulentar og leverandørar foreslår. Og,- organisering er viktig! Ein lett organisasjon: - Leiar,+ ventilasjon, rør og elektro, med eit klart mandat, t.d

23 SÅ VIL EG SEIE Takk Eg vil nytte høve til å takke for den tillit eg er vist, ved å vere valt som enøk-rådgjevar gjennom disse 12 åra på Nordfjord Sjukehus. Springbrett Dette arbeidet kan også seiast å vere springbrettet for at eg fekk utvikle t.d Fjordvarmeprosjektet og andre effektive energiopptak, og utviklinga av modulvarmepumpa DM1000GT, som eg trur vil revolusjonere bruken av varmepumper. Forbilde Reduksjonen av energibruken på 65 % her på Nordfjord Sjukehus er ikkje noko spesialdøme. Dette kan utan tvil gjerast bedriftsøkonomisk lønsamt overalt. Døme Siste anlegget eit burettslag på 6500m 2, med eit års drift etter tiltak, visere 67 % reduksjon på oppvarmingsenergien, frå til kwh/år Moderne Varme Eg har fått høve til å presentere firmaet MODERNE VARME AS, som er eit spesialfirma innan energisparing med utvida horisont, slik vi har jobba med Nordfjord Sjukehus. Eg vil kort vise - Internett hovudsida - Hovudpunkta ved modulvarmepumpa DM1000GT - Firmaopplysningar Moderne Varme AS Eg takkar for merksemda

24 Moderne Varme A/S Energieffektiv oppvarming Varmepumper Klima Miljø Kjøling Ventilasjon i bygg Firma Verdikjede Meny Nedlasting Kontakt oss Referanser Energieffektiv vassbore varmeanlegg Ny varmepumpe-teknikk Utdrag av presentasjon Ta kontakt for full presentasjon

25 Moderne Varme A/S VARMEPUMPA DM1000GT Nyskapande teknikk - som gjer det lønsamt å vere miljøbevist Du får eit topp moderne varmepumpe-anlegg med god verknadsgrad Du får eit plassbesparande anlegg, som lett kan monterast på tronge stadar Du kan montere modulane desentralisert i bygga, modulane samarbeidar autom. Du kan paralellkople så mange modular du vil, og auke kapasiteten etter trong Du treng ingen akkumuleringstank, den er innebygt Du får eit anlegg som taklar store og små effektuttak problemfritt Du får eit driftssikkert anlegg, der kvar modul er uavhengig av dei andre Du kan stille temperaturen automatisk, frå 40 o C opp til 75 o C i ulike modus Du får tilnærma gratis varmt tappevatn ved å nytte forvarming og akkumulering Du kan styre kjelar, stokkpumper og shuntar for golvvarme, utekompensert Du får eit anlegg som er stillegåande, utan vibrasjonar og er lett å plassere Du får muligheit til frikjøling for betring av inneklimaet, utan driftskostnader Du treng ikkje konsulenttenester, vi ordnar alt, energiopptak, radiatoranl. osv Du får eit anlegg som er svært lønsamt med lang garantitid Du får kort fortalt eit plug and play -anlegg med alt utstyr innebygt Du får garantert eit anlegg som passar, alle typar bygg, med kort nedbetaling

26 MODERNE VARME A/S er eit spesialfirma innan moderne løysingar for økonomisk lønsam energisparing og optimalt inneklima, samt produksjon og sal av modul-varmepumpa Nature1 - DM1000GT Dette gjør det lett å ta eit klimaansvar, fordi det lønar seg for deg Effektiv kostnadskalkyle - Faste prisar pr. m 2 - Rammeavtale Finansiering Kontoradr: 6770 Nordfjordeid Aksjekapital: kr Tlf / E-post: Dagl.leiar: Bernt Festøy Moderne Varme A/S Kontakt oss Ta kontakt for ein fullstendig presentasjon Tilbake

Fornybar oppvarming og kjøling frå sjøvatn. Magne Hjelle, dagleg leiar Fjordvarme AS

Fornybar oppvarming og kjøling frå sjøvatn. Magne Hjelle, dagleg leiar Fjordvarme AS Fornybar oppvarming og kjøling frå sjøvatn Magne Hjelle, dagleg leiar Fjordvarme AS 13. april 2015 Bakgrunn for Fjordvarmeprosjektet Energiprosjekt: Grønt perspektiv Organisasjonsutvikling NORDFJORD SJUKEHUS

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Magne Vågsland Trondheim 13.11. 2010 Arbeid med rådgjeving på energisparing i 11 år. Arbeider i Den mest miljøvenlege energien er den som ikkje blir bruka

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta?

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Magne Hjelle, dagleg leiar Kraft i vest, Sandane, 26.september, 2013 Kva er fjordvarme? Termisk energi frå sjø- ferskvatn Kan utnyttast lokalt til oppvarming

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200900703-9 Arkivnr. 111 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Arbeidsverkstad 1 Gruppe A

Arbeidsverkstad 1 Gruppe A Arbeidsverkstad 1 Gruppe A Beslutningsgrunnlag i gode prosessar Introduksjon: 1. Deltakarane presenterer seg kort og informerer samtidig om dei har eit konkret prosjekt enten i gang eller under planlegging

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Innhald 1 Fylkeskommuna sine behov i samband med dette kjøpet... 2. 2 Vidare plan... 2. 3 Avtalevilkår... 2

Innhald 1 Fylkeskommuna sine behov i samband med dette kjøpet... 2. 2 Vidare plan... 2. 3 Avtalevilkår... 2 Side 1 av 10 Bygge- og eigedomstenesta Sakshandsamar: Magne Westvik E-post: Magne.Westvik@sfj.no Tlf.: 40203733 Vår ref. Sak nr.: 15/6436-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 29721/15 Dykkar

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS

BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Seljord Varmeservice er einkjedeuavhendigforretning med fokus

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling.

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Gro Åsnes Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer