Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/ Behandlet Stavanger formannskap 147/ Annet forslag vedtatt Stavanger formannskap (AU) Stavanger formannskap NYTORGET OG NYTT TINGHUS Forslag til vedtak: 1. Formannskapet anbefaler å utrede et konvensjonelt parkeringsanlegg under Nytorget for 300 parkeringsplasser i samsvar med forslaget til KDP Stavanger sentrum, kostnadsutredning og brukervennlighet. 2. Formannskapet slutter seg til prosjektmandat for Nytorget og nytt tinghus. 3. Saken tas for øvrig til orientering Sammendrag Saken omfatter en besvarelse av fem punkter som formannskapet ønsket å få en mer detaljert vurdering av før de tok endelig stilling til prosjektmandatet for Nytorget med tilliggende areal, i forbindelse med FSKsak 14/7732-2, Orienteringssak Nytorget og Nytt tinghus (vedlegg 7). Dette omhandler følgende punkter fra formannskapets enstemmige vedtak: «Det skal bl.a. redegjøres nærmere for kostnadene knyttet til prosjektmandatet Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan Bystyrevedtaket om Fjellhall Begrunnelsen for hvorfor kommunen skal starte prosesser når byggherren Statsbygg ikke kan starte arbeidet før 2016 Avklaring vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser dersom det bygges offentlig parkeringsanlegg under det nye tinghuset» Rådmannen anser Nytorget som et strategisk byutviklingsprosjekt for Stavanger sentrum og anbefaler å gå videre med arbeidet som beskrevet i prosjektmandatet i formannskapet (vedlegg 7), utrede parkeringsanlegg under deler av Nytorget og sette i gang arkitektkonkurransen for Nytorget med tilliggende arealer. Stavanger kommune vil på denne måten ha et godt plangrunnlag som gir rammer for detaljreguleringen av et nytt tinghus i kvartalet med det gamle politikammeret. 1

2 NYTORGET OG NYTT TINGHUS Bakgrunn for saken I Formannskapssak 14/ , ga rådmannen en orientering om prosjektet Nytorget og Nytt tinghus og beskriver videre prosjektmandat og fremdrift. Denne saken er lagt ved i vedlegg 7.. Kommunen ser dette området som et strategisk område i Stavangers sentrumsutvikling. I forslaget til KDP Stavanger Sentrum påpekes viktigheten av å forbedre kobling mellom Sentrumshalvøya og Urban Sjøfront og at dette defineres som et byutviklingsprosjekt. Utviklingen av Nytorget som byutviklingsprosjekt krever en helhetlig prosess. Prosjektets formål er å oppgradere Nytorget med tilliggende areal og å gi tilstrekkelige muligheter til utvikling av Nytorgetområdet og nytt tinghus. I tillegg er formålet å sikre føringen for nytt parkeringsanlegg samt å sikre en god betjening av området mht. tilgjengelighet og øvrig teknisk infrastruktur. Prosjektet har videre som mål å beholde og bygge videre på dagens kvaliteter. I saken 14/ ønsket formannskapet å få en mer detaljert vurdering av fem punkter før de tok endelig stilling til prosjektmandatet for Nytorget. Formannskapets enstemmige vedtak: «Det skal bl.a. redegjøres nærmere for kostnadene knyttet til prosjektmandatet Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan Bystyrevedtaket om Fjellhall Begrunnelsen for hvorfor kommunen skal starte prosesser når byggherren Statsbygg ikke kan starte arbeidet før 2016 Avklaring vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser dersom det bygges offentlig parkeringsanlegg under det nye tinghuset» Saken som nå fremmes svarer på de fem punktene som formannskapet ville ha besvart før de behandlet saken. Fakta og vurdering A) Det skal bl.a. redegjøres nærmere for kostnadene knyttet til prosjektmandatet Budsjettposter Prosjektet foreslås som et prioritert prosjekt i Stavanger og vil kreve ressurser både når det gjelder investering og bemanning. Under redegjøres for kostnadene ved å vise de viktigste budsjettposter. Det er imidlertid viktig å erkjenne at det det på dette tidspunkt i prosessen er vanskelig å gå ut med eksakte tall her. De få tallene som fremkommer under er helt foreløpige, grove overslag for å kunne gi en idé om hvilket omfang vi her snakker om. I tillegg vil kostnadene avhenge av omfang og løsninger samt tidspunkt for gjennomføring av de ulike delprosjektene. Kostnader 1. Ressurskostnader planprosessen Ressurser til bemanning for utarbeidelse av plangrunnlag, tilsvarer ca 1 årsverk for en person fulltid. (Ca. 10 personer fra ulike avdelinger i kommunen er involvert i planprosessen for å sikre tverrfaglighet. Dette gjelder primært fagpersoner fra kultur og byutvikling og bymiljø og utbygging). 2

3 2. Kostnader arkitektkonkurranse Utredninger i forbindelse med konkurranseprogram: premier, honorar, trykksaker og informasjonsmateriell mv. i størrelesorden 2 mill. NOK 3. Finansiering av opparbeidelse av torg Referanseprosjekter fra opparbeidelse av tilsvarende plassrom på f.eks. Forum, Torget og opparbeidelse av Petriplatået og deler av Nytorget gir oss erfaringstall for opparbeidelse av Nytorget. Legger man dette inn med et beløp pr m2, vil opparbeidelse av Nytorget komme på mill. NOK eks mva. Dette er grove anslag som det er knyttet stor usikkerhet til. Finansiering av opparbeidelse av Nytorget må følges opp som rekkefølgekrav til prosjekter mot Nytorget, bl.a. nytt tinghus. Før igangsettings-/brukstillatelse for ny bebyggelse i felt BS1, BS2, og parkeringsanlegg under Nytorget kan gis, skal torg og gater med fortau i plan 1726 være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet. Det må påregnes økonomiske bidrag fra Stavanger kommune. 4. P-anlegg Studien om konseptvalg og investeringsanalyse for p-anlegg (600 plasser) under Bergelandområdet fra Asplan Viak (vedlegg 2) og notatet om alternativ P-hus 300 plasser (vedlegg 3) viser at byggekostnadene for et parkeringsanlegg ligger mellom 99 og 270 mill. NOK, avhengig av valgt konsept og størrelse av P-anlegget. Kostnader parkeringsanlegget ifølge rapporter fra Asplan Viak (vedlegg 1 og vedlegg 2): Alternativer Automatisk Automatisk 600 plasser Nytorget Tinghuset Fjellhall Fjellhall Sum P-hus eks mva * Pr. plass eks mva * Nytorget er eksklusiv kostnader for istandsetting av Nytorget ( NOK) Alternativer Automatisk Automatisk 300 plasser Nytorget Tinghuset Fjellhall Fjellhall Sum P-hus eks mva * Pr. plass eks mva * Nytorget er eksklusiv kostnader for istandsetting av Nytorget ( NOK) Endelig finansieringsplan for nytt parkeringsanlegg vil sannsynligvis måtte godkjennes av Formanskapet. Deler av anlegget vil måtte sikres finansiering gjennom rekkefølgekrav for ny bebyggelse i området. Nytt tinghus bør f.eks. komme med et kostnadsbidrag tilsvarende de plassene prosjektet utløser. Det samme vil gjelde for øvrig ny bebyggelse i feltene BS1 og BS2. 5. Relokalisering av Ungdom & Fritid (Metropolis) Ungdom og fritid med Metropolis har i dag totalt 3600 m2 BRA. Lokalene er delvis eid (Metropolis ca kvm) og delvis leid fra Entra (ca kvm) Det er utarbeidet et romprogram som bør kvalitetssikres. Dagens leiekostnad er ca.: ,- kr pr år for lokalene som leies fra Entra. Kostnad for lokalene som eies må stipuleres da vi ikke har noen reell internleie. Internleie eks drift og vedlikehold settes til ,-. Ved relokalisering enten ved leie eller eie anslås leiekostnad til 6 mill kr pr år. Anskaffelse ved kjøp eller nybygg anslås til 100 mill kr Det må presiseres at tallene er foreløpige grove anslag på grunnlag av anslått arealbehov. (dagens areal og romprogram). Foreløpige romprogram må kvalitetssikres ytterligere. Finansiering av relokalisering av Ungdom & Fritid inkludert Metropolis bør vurderes i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplaner. 3

4 6. Mulige kjøp av eiendommer - Resten av bygget i Nedre Dalgate 2. Dette gjelder 410 kvm fordelt på fem leiligheter. Vi eier allerede butikklokalet i underetasjen. Dette er den eneste eiendommen vi ikke eier i regulert byggeområde, felt BS1 i gjeldene reguleringsplansom ligger øst for «tinghustomten». - Dagens tinghus: er ca kvm med en tomt på 1910 kvm. Av hensyn til forhandlingsposisjon anslår vi ikke verdier for disse eiendommene. Mulige inntekter 7. Delfinansiering fra Statsbygg Gjennom rekkefølgekrav til detaljplan for nytt tinghus med omkringliggende areal vil det være noen rekkefølgetiltak som er knyttet til tinghusprosjektet. Dette kan gjelde: - Opparbeidelse av deler av Nytorget og tilliggende arealer. - Eventuelle opparbeidelser knyttet til adkomster, evt. nedkjøringsramper, nytt fortau mv. - Kostnadsbidrag til p-anlegg 8. Mulige salg av eiendommer - Metropolis, seksjon av Nytorget 1 (det gamle politihuset). Kommunens seksjon er 31 % av eiendommen og omfatter det meste av 1. etg inkl. detgamle garasjeanlegget og cellene. - Felt BS2, øst for det gamle politikammeret og del av tinghustomten. Arealet er ca 2 daa. - Kommunens andel av felt BS1 (Nytorget 17, Rogaland Kunstsenter og tilgrensende areal). I arkitektkonkurransen skal man også se på muligheter for BS1 og i programfasen må det utarbeides en tilstandsvurdering for bygget, noe som vil gi avklaringer for om bygget anbefales rehabilitetert eller revet. Foreløpige konklusjoner fra Stavanger eiendom har vært at det vil være for krevende å rehabilitere bygget. Rogaland kunstsenter har en løpende leieavtale med et års oppsigelsesfrist. Stavanger kommune må avklare sin rolle i en eventuell relokalisering. Verdsetting bør avvente en avklaring av tilstand, bruk og utnyttelse av eiendommene. Taksering av det gamle politikammeret må skje i samarbeid med medeier Entra. Alle salg må skje etter markedmessige vilkår, det vil si til godkjent takst eller markedspris.. 4

5 B) Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan I 2013 har partene lykkes i å komme til enighet om et omforent tomtealternativ som omfatter det gamle politihuset i plan 1383 samt det tilstøtende kvartal BS2 i plan Illustrasjon tinghustomt (gul stiplet angitt) og del av Plan 1726 Plan 1383 omfatter del av prosjektet for nytt tinghus (gml. politihuset). Plan 1726 omfatter del av prosjektet for nytt tinghus felt BS2 og Nytorget. Slik prosjektet nå er omtalt vil det ikke nødvendigvis medføre at gjeldende plan 1726 må endres. Planen legger til rette for en utvikling av Nytorget som et vitalt, levende og fleksibelt sentrumsområde. Krav om arkitektkonkurranse for selve torget og tilliggende utbyggings- og trafikkarealer, vil gi føringer for de ulike detaljreguleringene (byggeområder) og opparbeidelsesplanen (uterom). Det er viktig at ny bebyggelse på Nytorget får en god innholdsmessig og fysisk kobling til Nytorget. Etablering av publiksrettede funksjoner i 1. etasje vil være avgjørende for å oppnå et vitalt og levende sentrumsområde. Regulert gangforbindelse gjennom BS2 vil også bidra til dette. For nytt tinghus må det pga. en økning i utnyttelse og arealbruk, utarbeides ny detaljert reguleringsplan. Hvorvidt det er behov for ny reguleringsplan for hele området, vil bl.a. være avhengig av parkeringsløsningen. Velger man å legge parkeringsanlegget under deler eller hele Nytorget vil dette være i henhold til gjeldende plan. Da kan man gå rett på en opparbeidelsesplan og tekniske detaljplaner for torg og annet offentlig trafikkområde. For en løsning i byggegrop under nytt Tinghus, vil dette kunne inngå som del av en begrenset detaljregulering for nytt Tinghus. Denne løsningen ser det imidlertid ikke ut til at Statsbygg vil gå inn for pga. nye sikkerhetskrav jf. pkt. E i saken. For fjellhall vil det måtte utarbeides en egen reguleringsplan for denne løsningen. Det er også mulig å se for seg at det fremmes detaljreguleringer for deler av arealet som reguleringsplan 1726 dekker. For Stavanger kommune vil det være naturlig å kreve at Statsbygg vurderer ulike alternativer for et tinghus på Nytorget i en KVU. Samtidig vil det være naturlig at også tidligere alterantiver drøftes når en KVU nå skal utføres. Dette innebærer følgende aktuelle alternativer i en formell KVU: o 0-alternativ: eksisterende tinghus o Alternativ 1: gamle politihus + BS2 o Alternativ 2: eksisterende tinghus + gamle politihus o Alternativ 3: Stavanger stasjon o Alternativ 4: Lagårdsveien 5

6 Mer informasjon om gjeldene planer for Nytorget finnes i vedlegg 4. C) Bystyrevedtaket om Fjellhall Bystyrevedtaket om Fjellhall I desember 2009 ble spørsmål om oppstart av regulering av fjellhall lagt fram for bystyret i møte Det ble fattet følgende vedtak : «Det igangsettes plan- og utredningsarbeid for å regulere fjellhall for parkering under Bergeland ved Nytorget i 2010.» Etter en utredning av Multiconsult AS om muligheten for fjellhall for parkering under Bergeland ved Nytorget, ble det lagt fram en trafikkanalyse for fjellhall under Bergeland for kommunalstyret for byutvikling , med følgende flertallsvedtak: «Det igangsettes reguleringsarbeid for en fjellhall for parkering under Bergeland med plass til 1200 biler og med inn- og utkjøring fra Langgata og sekundær innkjøring fra Bergeland-tunnelen fra sør». Vurdering av tidligere utredninger og parkeringsstrategien i forslag til KDP Stavanger Sentrum I dette prosjektet tar vi hensyn til flere utredninger og KDP for Stavanger sentrum som kommunalutvalget som planutvalg etter planen skal legge ut på høring : Oppsummering - Vedlegg 5 «Faktaoversikt parkeringsanlegg Nytorget ( )» gir en total oversikt over vedtak og utredninger i etterkant av at reguleringsplan 1726 for Nytorget ble vedtatt i Vedlegg 6 «Parkering Stavanger sentrum-nytorget» er et kort notat som gir en nærmere transportfaglig vurdering og oppsummering i forhold til det arbeidet som er gjort og det vi nå vet i saken fra overordnet parkeringsstrategi i forslag til KDP Stavanger Sentrum til konkrete løsninger (ut- og innkjøringsramper, atkomster, tilgjengelighet mv). - Utredninger fra Asplan Viak, vedlegg 2 en 3 Få store anlegg p-anlegg vil trafikalt sett ikke være en god løsning for å dekke parkeringsbehovet. Store anlegg krever flere inn- og utkjøringer, genererer mer biltransport i og gjennom sentrum og vil heller ikke være attraktiv forhold til betjening av de ulike målpunktene. Mindre anlegg tilpasset behovet i de enkelte delområdene og med hensiktsmessige atkomster vil være en bedre løsning. Vurderingen av behov for p-kapasitet i området av Jorenholmen, viser at med forutsetningene om sanering av eksisterende p-plasser, kan anlegget utvides med ca. 40%. (+ ca. 200 p-plasser). Et større antall plasser på Jorenholmen vil medføre økt trafikk. Når Ryfast er etablert vil en kunne etablere kollektivfelt i Havneringen og gjennom Klubbgaten. Dette gjør at utvidet anlegg på Jorenholmen ikke vil påvirke (forsinke) kollektivtrafikken. Høringsforslaget i Kommunedelplan for Stavanger sentrum underbygger prinsippet om å etablere mindre anlegg i tilknytning til innfartsårene til sentrum. Med utgangspunktet i behovet for å ha flere mindre anlegg knyttet til de ulike utbyggingsområdene, er det i tillegg foreslått nytt anlegg på Bekhuskaien og et anlegg for 300 biler på Nytorget. 6

7 Sett fra brukerønsker er et stort underjordisk anlegg (1200 plasser) langt mindre attraktivt for brukerne enn et mindre anlegg (300). Inn- og utkjøringstiden vil være langt høyere i et stort anlegg, det vil være dårligere å orientere seg i og gi lav trygghetsfølelse. En fjellhall, uavhengig av størrelse, vil i Nytorgets område vil ligge ca. 25 meter under havnivå. Høydeforskjellen mellom veien og anlegget vil bli rundt 20 meter. De som skal parkere må kjøre i en temmelig bratt «rondell» for å komme ned i anlegget, noe som er lite ønskelig ut ifra brukerhensyn. Dette vil kunne bety at parkeringsanlegget vil bli uattraktivt og lite bruk og dermed gi dårlige driftsresultater (lite inntekter). o o o o o En fjellhall med en tunnel ned i «dypet» vil være i konkurranse med andre p-anlegg. Publikum vil sannsynligvis velge bort det de er ukomfortable med og dette vil fort kunne bety et kundefrafall på %. Tunnelskrek er m.a.o. en reel risiko for en fjellhall eller 1 av 6 nordmenn føler ubehag eller redsel ved bilkjøring i tunnel. 35% frykter brann og røyk i tunnel 38% utrykker frykt for å være innestengt 33% frykter for dårlige lysforhold og for å kollidere med møtende trafikk (Kilde IF forsikring) Utredninger v/asplan Viak viser at kostnader (se vedlegg 1 matrisen kap. 3 a) for en fjellhall er høyere enn kostnader for et konvensjonelt anlegg. Kostnader for et automatisk anlegg er enda dyrere. Det rimeligste alternativet for 300 plasser er å bygge konvensjonelt under tinghuset. Det rimeligste alternativet for 600 plasser er å bygge konvensjonelt under Nytorget. Et parkeringsanlegg under nytt tinghus vil gi minst ulempe for omgivelsene, særlig for næringslivet og butikkene i Bergelandsgata og Pedersgata (Ulemten vil imidlertid varierer med plassering og omfang av anlegget). I notatet fra Domstoladministrasjonen, avklares at det fra deres side ikke tillates å bygge et offentlig parkeringsanlegg under et nytt tinghus. Vurdering En fjellhall er ikke ønskelig sett ut i fra kostnader og brukervennlighet. Et stort (større enn 300 plasser) parkeringsanlegg korresponderer ikke med overordnet parkeringsstrategi i forslag til KDP Stavanger Sentrum. Det er ut i fra domstolsadministrasjonens krav til sikkerhet ikke mulig å bygge et offentlig parkeringsanlegg under et nytt tinghus. Dette utelukker likevel ikke at man kan etablerer publiksrettede funksjoner i 1. etasje i det nye tinghuset. 7

8 D) Begrunnelsen for hvorfor kommunen skal starte prosesser når byggherren Statsbygg ikke kan starte arbeidet før 2016 Nytorget er et viktig prosjekt for Stavanger kommune, både som strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum, når det gjelder opparbeidelse av Nytorget som viktig byrom og møtested, og for å få inn viktige funksjoner og program som styrker sentrum i byomformingskvartalene i sør og øst. Dersom Stavanger kommune ønsker å legge premisser for Statsbygg i forbindelse med bygging av nytt tinghus, er det nødvendig å man starter prosessen nå. Dette under forutsetning at Statsbygg starter planprosessen og forprosjektet for nytt tinghus i 2016/2017. Arkitektkonkurransen for Nytorget og tilliggende arealer skal definere disse premissene. I tillegg kan parkeringsløsningen bety noe for muligheter for nytt tinghus. Derfor er det ønskelig at kommunen har gjennomført arkitektkonkurransen og har en avklaring om parkeringsanlegg før Statsbygg begynner med sitt reguleringsarbeid for selve tinghuset. Statsbygg har tidligere informert om følgende fremdrift: Konseptvalgutredning (KVU) er ferdig i løpet av 2015, men dette er avhengig av oppstartstidspunkt. I omforent forslag til statsbudsjett er det nå satt av av 3,5 mill. kr. i statsbudsjett for 2015 til KVU for Stavanger tinghus. Planprosess og forprosjektet for nytt tinghus kan anslagsvis tidligst starte i 2016/2017 og deretter få en byggeprosess med ferdigstillelse innen Forenklet fremdriftsplan viser at Statsbygg kan begynne med reguleringsplanen i juni 2016 hvis man starter prosessen nå og avsetter en buffer på 6 måneder: Forprosjekt Prosjektfase 1 Buffer Prosjektfase 2 Uavhengig av prosessen rundt nytt tinghus er det grunn til å starte Nytorget-prosessen nå. I høringsforslaget til KDP Stavanger Sentrum oppnås en god kompakt by (hovedgrep) bl.a. med grepet å styrke sentrale gater i randsonen, som Nytorget og nært området. Planen viser betydningen og mulighetene av videre utvikling av området: Nytorget og Pedersgata har fått økt aktivitet som forbindelse mellom sentrum og nyere byutvikling i Stavanger Øst, men har fortsatt et betydelig utviklingspotensial. I tillegg viser man nye infill-prosjekter (C1-C7) som kan bidra til et samlet løft av Bergelandsgata som sentrumsgate. Man legger til områdene C11, C12 og C13 for å komplettere Nytorgets omformingsområdet. C11 er en total omforming, er C12 tiltenkt infill-bebyggelse og C13 er en omdisponering og videreutvikling fra bensinstasjon til et sentrumsprogram helt ut mot Pedersgata. I KDP for Stavanger Sentrum påpekes betydningen av publikumsrettede funksjoner og inngangsdører i 1. etasje. Gjennom en arkitektkonkurranse har man mulighet å legge mer detaljerte premisser for videre utvikling. En felles arkitektkonkurranse for uterom og tilliggende bebyggelse som er foreslått i prosjektmandatet er nødvendig for å kunne sikre en helhet i utviklingen av Nytorgets og gi tilstrekkelige muligheter til videre utvikling av dette området. Vi viser til forslag til KDP Stavanger Sentrum for å påpeke viktigheten av å få startet prosjektet nå. 8

9 Utsnitt av plankart, høringsforslag til KDP Stavanger Sentrum Uavhengig av tinghus eller ei, er Nytorget et viktig prosjekt for Stavanger kommune. Kommunen eier de fleste av eiendommene som er regulert til omforming i sør og kommunedelplan for sentrum foreslår også kvartalene i øst for omforming. Derfor er rådmannen av den oppfatning at prosjektet bør prioriteres uavhengig av når Statsbygg får bevilgninger over statsbudsjettet. Dersom detaljplan for tinghuset starter i 2016, vil kommunen da ha et godt plangrunnlag til innpassingen av et tinghus, både med tanke på programmering av bebyggelse og uterom, parkeringsløsninger, plassrom og transportløsninger. Dersom det mot formodning ikke kommer noe tinghus her, må Stavanger kommune ha en strategi for et annet program for dette strategiske byutviklingsprosjektet. Dette bør også være med i konkurranseprogrammet som to alternative utviklingsmuligheter. E) Avklaring vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser dersom det bygges offentlig parkeringsanlegg under det nye tinghuset I notatet om parkering under tinghuset omtaler Domstolsadministrasjonen muligheter til dette ift sikkerhet (se vedlegg 6): Det er generelt økt fokus på sikkerhet i det norske samfunnet, både informasjonssikkerhet og sikring av såkalt skjermingsverdige objekter, herunder viktige bygninger. Det finnes generelle retningslinjer for sikring av tinghus, i tillegg har fokuset på sikkerhet har de siste årene økt i slike byggeprosjekter. Det vil i dag være utelukket å etablere offentlig tilgjengelige parkeringskjellere under tinghus. Under et ev. nytt tinghus i Stavanger vil det bli etablert en mindre parkeringskjeller med noen få plasser for politi og noen svært få for ansatte. Det må være en egen inngang til en slik parkeringskjeller, den kan av sikkerhetsmessige grunner ikke ha adkomst fra et offentlig tilgjengelig parkeringsanlegg. Når det gjelder avstand mellom et tinghus og dens kjeller og et offentlig underjordisk parkeringsanlegg, vil dette være avhengig av grunnforholdene og bergartenes beskaffenhet. Det må gjøres en konkret vurdering av dette før det kan konkluderes på avstand mellom tinghuskjeller og parkeringsanlegg. 9

10 I forbindelse med planlegging og prosjektering av et tinghus ved Nytorget må det gjøres en egen sikkerhetsvurdering, og det er denne som vil bli førende for valg av sikkerhetstiltak og nivå. I notatet fremkommer det at det ikke er mulig å bygge et offentlig parkeringsanlegg under et nytt tinghus. Dette utelukker likevel ikke at man kan etablere publiksrettete funksjoner i 1. etasje i det nye tinghuset. Dette er helt avgjørende for å oppnå et vitalt og levende byområde. Statsbygg har gitt uttrykk for en forståelse av at dette er et viktig premiss med hensyn til det nye tinghusets sentrale plassering med fasade mot et av sentrums viktiget byrom, Nytorget. Konklusjon A) Det skal bl.a. redegjøres nærmere for kostnadene knyttet til prosjektmandatet Under redegjøres for kostnadene ved å vise de viktigste budsjettposter. Det er på dette tidlige tidspunkt i prosessen vanskelige å gå ut med noen eksakte tall her. Kostnader 1. Ressurskostnader planprosessen 2. Kostnader arkitektkonkurranse 3. Finansiering av opparbeidelse av torg 4. P-anlegg 5. Relokalisering av Ungdom & Fritid (Metropolis) 6. Mulige kjøp av eiendommer Inntekter 7. Delfinansiering fra Statsbygg 8. Mulige salg av eiendommer B) Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan Slik det nå er omtalt vil det ikke nødvendigvis medføre at gjeldende plan må endres. Når det gjelder selve tinghuset, må det nok uansett løsning, utarbeides ny detaljplan for dette, pga. en økning i utnyttelse og arealbruk som nødvendigvis må fastsettes i en reguleringsplan. Om det er behov for ny plan vil også være avhengig av parkeringsløsningen. Det er også mulig å se for seg at det fremmes detaljreguleringer for deler at arealet som reguleringsplan 1726 dekker. C) Bystyrevedtaket om Fjellhall - En fjellhall er ikke ønskelig sett ut i fra kostnader og brukervennlighet - Et stort (større enn 300 plasser) parkeringsanlegg korresponderer ikke med overordnete parkeringsstrategi i KDP Stavanger Sentrum. I tillegg er det mindre attraktivt sett ut ifra kostnader. - Det er ikke mulig ut i fra domstolsadministrasjonens krav til sikkerhet å bygge et offentlig parkeringsanlegg under et nytt tinghus. - Rådmannen anbefaler å utrede et konvensjonelt parkeringsanlegg under Nytorget for 300 parkeringsplasser i samsvar med forslaget til KDP Stavanger sentrum, kostnadsutredning og brukervennlighet D) Begrunnelsen for hvorfor kommunen skal starte prosesser når byggherren Statsbygg ikke kan starte arbeidet før 2016 I omforent forslag til statsbudsjett er det nå satt av av 3,5 mill. kr. i statsbudsjett for 2015 til KVU for Stavanger tinghus. Planprosess og forprosjektet for nytt tinghus kan anslagsvis tidligst starte i 2016/2017og deretter byggeprosess med ferdigstillelse innen Kommunen eier de fleste av eiendommene som er regulert til omforming i sør og kommunedelplan for sentrum foreslår også kvartalene i øst for omforming. Rådmannen av den oppfatning at prosjektet bør prioriteres slik at kommunen har et godt plangrunnlag til innpassingen av et tinghus. Dersom det mot formodning ikke kommer noe tinghus her, må Stavanger kommune ha en strategi for andre program/funksjoner for dette strategiske byutviklingsprosjektet. 10

11 E) Avklaring vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser dersom det bygges offentlig parkeringsanlegg under det nye tinghuset Rådmannen foreslår å ta utgangspunkt i notatet om parkering under tinghuset fra Domstol administrasjonen: Det vil i dag være utelukket å etablere offentlig tilgjengelige parkeringskjellere under tinghus. Under et ev. nytt tinghus i Stavanger vil det bli etablert en mindre parkeringskjeller Det må gjøres en konkret vurdering av avstand mellom et tinghus og dens kjeller og et offentlig underjordisk parkeringsanlegg, før det kan konkluderes på avstand mellom tinghuskjeller og parkeringsanlegg I forbindelse med planlegging og prosjektering av et tinghus ved Nytorget må det gjøres en egen sikkerhetsvurdering som vil bli førende for valg av sikkerhetstiltak og nivå I notatet fremkommer det at det ikke er mulig å bygge et offentlig parkeringsanlegg under et nytt tinghus. Dette utelukker likevel ikke at man kan etablere publiksrettete funksjoner i 1. etasje i det nye tinghuset. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Fieke Verschueren saksbehandler Vedlegg: 1. Konseptvalg og investeringsanalyse for P-anlegg under Bergelandområdet, Asplan Viak, Alternativ P-hus 300 plasser, Asplan Viak, Gjeldene reguleringsplan for Nytorget v/byplan, Fakta oversikt parkeringsanlegg Nytorget ( ), transportplan, Parkering Stavanger sentrum-nytorget, transportplan og kommuneplan, Parkering under tinghuset ift sikkerhet, Domstoladministrasjonen, Saksframlegg formannskapet , sak 147/14 (ESA 14/7732) Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 11

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saken omfatter en prosjektbeskrivelse som omfatter følgende delprosjekter:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saken omfatter en prosjektbeskrivelse som omfatter følgende delprosjekter: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-2 45543/14 02.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

NYTORGET OG NYTT TINGHUS

NYTORGET OG NYTT TINGHUS Bymiljø og utbygging NYTORGET OG NYTT TINGHUS ID Prosjekt Ledelse av prosjektet: BMU Prosjektansvarlig: Grete Kvinnesland / BMU, utbygging Prosjektleder: Fieke Verschueren / BMU,

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 02.06.2016 16/14393-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 16.06.2016 Stavanger formannskap

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse 11.09 2012 Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Vedtak i Bystyret juni 2011 ang. Drammen park forprosjekt for videre utvikling :.. som en del av første etappe i parkens NV del, utredes en etablering

Detaljer

Dialogmøte Nytorget. Sølvberget, 17. juni 2015

Dialogmøte Nytorget. Sølvberget, 17. juni 2015 Dialogmøte Nytorget Sølvberget, 17. juni 2015 Agenda for i dag Kl.12.00-12.30 Status prosjekt Nytorget (Fieke Verschueren, utbygging) Kl.12.15-12.30 Registrering analyse (Marthe S. Haaland, byplan) Kl.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Hamar Sentrum. Byutvikling. Trafikk og parkering Vestbyen - Vestre torg og kokeriet

Hamar Sentrum. Byutvikling. Trafikk og parkering Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Hamar Sentrum Byutvikling Trafikk og parkering Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Tiltakshaver: Hamar kommune Konsulent: Trondheim 21 juni 2010. Rev. A 23 juni 2010. 2 Innhold 1. Forord 2 2. Trafikale vurderinger

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Planforum Nordland 02.09.2015 Knut Kaspersen, Bodø kommune Byplan Bakgrunn vedtak Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/uterom plan for finansiering

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Dialog STAVANGER KOMMUNE

Dialog STAVANGER KOMMUNE Dialog Mål Hvordan omtaler vi disse utfordringene i konkurranseprogrammet? A. Nytt tinghus på Nytorget B. Nytorget som kulturtorg C. Parkering og trafikk på Nytorget Metode 1. Introduksjon utfordring (3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2012/3307-3 Saksbehandler: Tor Stein Korsvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum.

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. 28.10.2015 2015.345/RAS Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Holstad Gruppen AS om oppstart

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet:

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Trykk her for å lese hele dokumentet. 95 3.3.1.8 Bidra til at Stavanger

Detaljer

OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM

OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM Arkivsak-dok. 15/10935-1 Saksbehandler Ketil Matvik Foldal Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 25.08.2016 Formannskapet 31.08.2016 OMRÅDEMODELL FOR FINANSIERING AV FELLESTILTAK I SØRUMSAND SENTRUM

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-1 Dato: 30.05.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til ny kommunedelplan for Stavanger sentrum

Høringsinnspill - Forslag til ny kommunedelplan for Stavanger sentrum Saks behandler: Direkte tlf.: A rns tein Fikkan 7 3 5 67062 Dato: 3 0.0 9.2016 Saks nr.: 1 5 /2 57-8 A rkivkode: DO MSTOL 0 30 Deres ref.: Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER Høringsinnspill

Detaljer

Oppsummering dialogsamling

Oppsummering dialogsamling Oppsummering dialogsamling 17.06.15 Disse deltok på møtet: Politikere Bjørg Tysdal Moe Helge Solum Larsen Dag Mossige John Peter Hernes Anne Kathrine Bergh Eirik Faret Sakariassen Kristen Høyer Mathiassen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus. Nåværende funksjon: Tinghus. Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling SAKSFRAMLEGG PLAN -1749- POLITIHUS, STAKKEVOLLVEGEN Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byrådsleders innstilling til vedtak: Plan 1749 Politihus Stakkevollvegen, med plankart datert 21.02.12

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 05.12.2017 SAKSBEHANDLER: Halvor S. Karlsen SAKEN GJELDER: Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2017 Sak: 261/17 Tittel: Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Arkivsak. Nr.: 2013/1197-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

OPPGRADERING AV LANGGATA

OPPGRADERING AV LANGGATA SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07108-2 Saksbehandler Kjersti Ohr Behandles av Møtedato Utvalg for tekniske saker 27.11.2013 Formannskapet 10.12.2013 OPPGRADERING AV LANGGATA Saken gjelder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksframlegg Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Gunnar Weng 16/787 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Formannskap PS 26.01.2017 10/2017

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nedre torg, Bodø sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nedre torg, Bodø sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.12.2015 88804/2015 2014/6568 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Per Olav Lyngstad Referanse PELY/2016/928-9/614 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 09.05.2017 Tomtealternativer Brannstasjon Andre saksdokumenter

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer